Emissiewaarden asfaltcentrales geïnventariseerd

Omgevingsdienst NL heeft geïnventariseerd welke asfaltcentrales in Nederland voldoen aan de emissiegrenswaarden voor PAK en benzeen. Aanleiding voor dit onderzoek is de publiciteit over de zorgen van omwonenden. Dit artikel is een samenvatting van de uitkomsten van de inventarisatie.

Het ODNL-onderzoek bestaat uit twee fases. In de eerste fase is de actuele problematiek van asfaltcentrales in Nederland geïnventariseerd. Verder is gekeken naar mogelijke oplossingen voor de gesignaleerde problemen. In de tweede fase van het ODNL-onderzoek is uitgewerkt welk handelingsperspectief de betrokken negentien omgevingsdiensten hebben.

Klachten

Nederland telt negentwintig actieve asfaltcentrales. Hier zijn negentien omgevingsdiensten bij betrokken. De omgevingsdiensten hebben het afgelopen jaar over negentien centrales emissieklachten ontvangen. Verreweg de meeste klachten hebben betrekking op geur. Een kleiner aantal klachten gaat over de luchtkwaliteit. Deze klachten hebben vaak een directe relatie met de gemelde geuroverlast.

Handhaven

Zestien van de negentien omgevingsdiensten hebben actie ondernomen richting de centrales. Denk aan handhavingstrajecten, het opleggen van een last onder dwangsom, het opstellen van een plan van aanpak en hermetingen. Het doel is de emissies van benzeen en PAK te verminderen. Waar geen actie is ingezet, voldoet de asfaltcentrale aan de norm voor benzeen.

Status benzeen

Negen asfaltcentrales voldoen aan de emissiegrenswaarde voor benzeen. Bij twaalf centrales wordt de norm voor benzeen overschreden. Bij twee asfaltcentrales is de benzeenuitstoot niet bekend.

Status PAK

De uitstoot van PAK is nog niet bij alle centrales gemeten. Van de negentien centrales, waar de meetresultaten van bekend zijn, wordt bij acht asfaltcentrales de norm overschreden, negen voldoen aan de emmissiegrenswaarde.

Advies

ODNL stelt een adviesdocument op voor deze omgevingsdiensten, met als vertrekpunt een uniforme VTH-aanpak voor asfaltcentrales. In het advies komen voorstellen voor de methode van meten (inclusief benoemen van emissie relevante parameters, meetfrequentie en meetomstandigheden). Ook volgt een overzicht van best beschikbare techniek voor asfaltcentrales en concept-maatwerkvoorschriften.

Gerelateerd

Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021 onderstreept klimaatzorgen

Milieucriminaliteit raakt ons dubbel en dwars. De effecten ervan zijn niet altijd (direct) zichtbaar, maar hebben zeer grote en ondermijnende...

VNG Position Paper: klimaat en energie

De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat debatteerde op 7 juli 2021 over klimaat en energie.De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het...