VNG Position Paper: klimaat en energie

De Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat debatteerde op 7 juli 2021 over klimaat en energie.
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van
Waterschappen hebben ten behoeve van dit debat een gezamenlijk position paper opgesteld.

De volgende punten komen in het position paper aan de orde: 

  • In afwachting van het nieuwe kabinet moeten voldoende middelen beschikbaar blijven voor medeoverheden om hun inzet voor het Klimaatakkoord te kunnen voortzetten
  • De VNG, IPO en UvW geven hun visie op het gewenste energiesysteem voor de korte en lange termijn
  • In reactie op het rapport interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) Financiering Energietransitie laten de koepels onder meer weten dat de keuze voor draagvlak een gezamenlijk gedragen zorg van alle overheden moet zijn
  • Aan afspraken over een CO2-reductie met 55% komen de medeoverheden pas toe als de afspraken rondom de 49% CO2-reductie uit het Klimaatakkoord zijn nagekomen
  • De koepels delen de uitdagingen en zorgen die zij zien bij de uitvoering van de regionale energiestrategieën 
  • De VNG en IPO roepen op om de afspraken uit Klimaatakkoord op het gebied van mobiliteit na te komen
  • Provincies worden als de meest logische partij gezien om samen met netbeheerders knelpunten in de regionale elektriciteitsnetwerken aan te pakken, in samenwerking met rijk en gemeenten
  • De CO2-reductieplicht voor bedrijven moet ook gelden voor complexe milieuvergunningplichtige bedrijven en bedrijven die deelnemen aan het Europese emissiehandelssysteem (ETS)

(bron: www.vng.nl)

Gerelateerd

Emissiewaarden asfaltcentrales geïnventariseerd

Omgevingsdienst NL heeft geïnventariseerd welke asfaltcentrales in Nederland voldoen aan de emissiegrenswaarden voor PAK en benzeen. Aanleiding voor dit onderzoek is de publiciteit over de zorgen van omwonenden.