Privacy

Privacyverklaring Gelderse Omgevingsdiensten

De Gelderse Omgevingsdiensten voeren milieutaken uit voor 52 gemeenten in Gelderland. De omgevingsdiensten gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die zij nodig heeft voor de uitvoering van haar publieke taak. De omgevingsdiensten houden zich aan de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op het gebruik van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring vindt u algemene informatie over hoe de omgevingsdiensten met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens gebruiken de omgevingsdiensten?

Ten behoeve van uitvoering van de milieutaken kunnen de omgevingsdiensten gegevens opslaan van contactpersonen van bedrijven. Ook slaan de omgevingsdiensten de naam en contactgegevens op van personen die een zienswijze, een klacht of een handhavingsverzoek indienen, een vergunning aanvragen of een melding doen. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan nodig.

Met wie delen wij uw gegevens?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met de betrokken gemeente of een andere overheid, als dat nodig is voor het doel waarvoor de omgevingsdiensten de gegevens hebben gekregen. Bijvoorbeeld als u bij de gemeente een bezwaarschrift heeft ingediend tegen een besluit die de omgevingsdiensten hebben genomen.

De omgevingsdiensten ontvangen soms persoonsgegevens die u aan een andere organisatie heeft verstrekt. Bijvoorbeeld als u een melding of handhavingsverzoek heeft gedaan bij een andere overheid en de omgevingsdiensten verantwoordelijk zijn voor de afhandeling.

Rechten

U heeft het recht om de persoonsgegevens die de omgevingsdiensten van u verwerkt, in te zien. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren. Voor zover uw persoonsgegevens niet (meer) nodig zijn voor de uitoefening van een wettelijke taak, kunt u verzoeken deze persoonsgegevens te verwijderen. Als u contactgegevens heeft verstrekt om bijvoorbeeld geïnformeerd te worden over de afhandeling van een melding, kunt u vragen deze contactgegevens te verwijderen.

Verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u e-mailen naar communicatie@gelderseomgevingsdiensten.nl onder vermelding van ‘Verzoek inzage persoonsgegevens’. Op dit e-mailadres kunt u ook terecht indien u vragen heeft over de manier waarop de omgevingsdiensten met uw gegevens omgaan.

Klachten

Als u het niet eens bent met de manier waarop de omgevingsdiensten met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.