Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (12 2024)

Kabinet aan de slag met nationale aanpak funderingsproblematiek

De aanpak van funderingsproblematiek is een urgent vraagstuk dat vanuit het Rijk inzet vraagt van meerdere departementen, zo onderstreept het advies dat de Raad voor de Leefomgeving en infrastructuur (Rli) gaf in opdracht van het kabinet. De ministeries van BZK, I&W, LNV, EZK, OCW en Financiën zullen de komende tijd een nationale aanpak uitwerken. Dat gebeurt samen met medeoverheden en private partijen.

Lees verder via deze link.

Lekkages snelwegen lokaal groot en slecht voorspelbaar

Rijkswaterstaat (RWS) heeft voor 28 grote verdiepte constructies de grootte van grondwaterlekkage bepaald en daarbij is de relatie onderzocht tussen de vastgestelde hoeveelheden lekkage en de eigenschappen van de constructie en haar omgeving.

Van een aantal verdiepte constructies van RWS was al bekend dat er grote hoeveelheden grondwater in lekten, maar een breder landelijk overzicht van de lekkages ontbrak. Daarom is een onderzoek gestart naar de grootte van deze lekkages. Daarbij is ook de relatie onderzocht tussen de hoeveelheden lekkage en constructie-eigenschappen en bodemopbouw.

Lees verder via deze link.

Nederland gaat tegen Europese natuurherstelwet stemmen

Nederland zal volgende maand tegen de Europese natuurherstelwet gaan stemmen, laat demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) weten. De Tweede Kamer nam vorige week een motie van BBB en NSC aan waarin wordt opgeroepen tegen de zogeheten natuurherstelverordening te stemmen.

Lees verder via deze link.

Europa is niet voorbereid op klimaatrisico’s, zegt Commissie

De ruimtelijke ordening moet veel meer afgestemd worden op klimaatrisico’s en het voorkomen van klimaatschade. Burgerbescherming moet meer op klimaatrampen worden gericht. Kritische infrastructuur moet beter worden beschermd tegen weersextremen. Met deze ingrediënten schudt de Europese Commissie de EU wakker, naar aanleiding van de eerste Europese Klimaatrisicoanalyse ooit.

Lees verder via deze link.

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

Bijeenkomsten

·         Kweekvijver 21 maart 2024 – Programma Afbouw Nazorg 
Het Ministerie van IenW werkt op dit moment aan een nieuwe SPUK-regeling voor bodemsaneringen voor de periode 2024 – 2030. De nieuwe regeling, nu nog in concept, biedt aan decentrale overheden nog meer mogelijkheden om aanvragen in te dienen voor slimmere en betere oplossingen voor nazorglocaties (‘toekomstbestendige nazorg’).
Tijdens de bijeenkomst zal het Ministerie de mogelijkheden van de nieuwe SPUK-regeling voor nazorglocaties toelichten. Met name wordt ingezoomd op wat er wijzigt ten opzichte van voorgaande jaren, en welke nieuwe mogelijkheden er zijn.

·         Masterclass ‘Water en Bodem Sturend in de gemeentelijke praktijk’ op dinsdag 9 april 2024 (Gelderse overheden/GOO)

Nieuws over de Omgevingswet

·         Whatsnew Bodemloket versie 34.24 | Bodemloket
Op 7 maart 2024 is bodemloket geüpdatet naar versie 34.24. In deze versie zitten enkele belangrijke wijzigingen, zie hieronder:
– Nieuwe geoviewer
– Legenda Bodemkwaliteitskaarten aangepast
– Kadastrale kaart is vervangen
– Verbeteringen Digitale toegankelijkheid

·         Ontwikkeling Omgevingswet | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Op deze pagina vindt u een overzicht van wetten, algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en regelingen die zorgen voor wijzigingen in de Omgevingswet, het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving en de Omgevingsregeling.
Deze webpagina is continu in ontwikkeling en geeft de voorgenomen wijzigingen weer. Ook kunt u hier geconsolideerde (werk)versies van voorgenomen wijzigingen terugvinden.

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Beheerplan Natura 2000 IJsselmeergebied nog 6 jaar geldig (rijkswaterstaat.nl)
Het Natura 2000 beheerplan IJsselmeergebied (2017-2023) is verlengd met 6 jaar. De verlenging heeft de instemming van de 6 omliggende provincies en de betrokken ministeries. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het besluit tot verlenging en wijziging van het huidige Natura 2000 Beheerplan IJsselmeergebied vastgesteld.

·         Nature Today | Pieken en dalen: dynamiek binnen een voedselbos
Een voedselbos is een ecosysteem waar voedselproductie uit een diverse polycultuur samen zou moeten gaan met hoge natuurwaarden. Er is nog weinig bekend over de relatie tussen voedselbossen en zoogdierpopulaties. Losse waarnemingen van roofdieren en zeven jaar lang (spits)muizenonderzoek geven een interessante inkijk in wat voedselbossen kunnen betekenen voor zoogdieren.

·         Kamerbrief over PFAS in hobbykip-eieren en PFAS in bepaalde vissoorten | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over PFAS in eieren van kippen van particulieren. De NVWA heeft hier onderzoek naar gedaan. Ook gaat deze brief over het PFAS-onderzoek naar bepaalde vissoorten.

·         Reactie NVWA op advies over PFAS in eieren van kippen van particulieren | Brief | Rijksoverheid.nl
Brief van NVWA over gezondheidsrisico’s voor het consumeren van eieren van kippen van particulieren. De brief is naar aanleiding van het adviesrapport van NVWA over PFAS in eieren van kippen van particulieren.

·         Korstmossen dupe van dijkversterkingen (h2owaternetwerk.nl)
De dijkversterkingen van het Hoogwaterbeschermingsprogramma gaan ten koste van bijzondere soorten korstmossen. Dat stellen onderzoekers van de Bryologische en Lichenologische Werkgroep (BLWG) in een rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

·         Nieuwe Rode lijst korstmossen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Er is een bijgewerkte Rode lijst korstmossen gepubliceerd. Op deze lijst staan inheemse korstmossen die kwetsbaar zijn of met uitsterven worden bedreigd. Voorbeelden van  korstmossen zijn het kalkhaarschubje, het geelberijpt boomspijkertje en het bleke peperkorst. Alle inheemse korstmossen zijn opnieuw onderzocht en beschreven in de Rode lijst korstmossen.

·         Bayer werkt aan opvolger glyfosaat – Boerderij
De Duitse fabrikant van gewasbeschermingsmiddelen Bayer werkt aan een opvolger van de roemruchte onkruidbestrijder glyfosaat. Een nieuw, breed werkend herbicide zit nu in de testfase.
Topman Bill Anderson heeft dat gezegd in een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine: “We testen deze stof al op echte planten. Het is de eerste baanbrekende innovatie op dit gebied in 30 jaar. Ons doel is om het nieuwe product in 2028 op de markt te introduceren, dus al in vier jaar tijd.”

Nieuws over Circulaire economie

·         Position paper BNA architecten: ‘Samen circulair voor duurzame toekomst’ – Bouw en Uitvoering
Tijdens de week van de Circulaire Economie lanceert de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) de position paper ‘Samen Circulair’. Het bedoeld om de overgang naar duurzaam bouwen te versnellen en de gestelde klimaatdoelen te behalen.

Nieuws over de energietransitie

·         Hoe gaan huishoudens de energietransitie bekostigen? (binnenlandsbestuur.nl)
De energietransitie kost geld en die last komt ook te liggen bij individuele huishoudens. Het kabinet reageerde deze week op twee recente rapporten die hier licht op werpen. Het gaat om een studie van onderzoeksinstelling TNO over het risico van vervoersarmoede, en een studie van adviesbureau Berenschot over de denkbeeldige energierekening in het toekomstjaar 2035.

·         Rotterdamse haven moet ‘radicaal’ op de schop vanwege energietransitie | RTL Nieuws
De Rotterdamse haven zal als gevolg van de energietransitie ‘radicaal’ moeten veranderen. Niet-fossiele grondstoffen en energiebronnen, alsook zeldzame materialen, moeten de basis worden voor de producten die in de haven worden gemaakt. Dit is nodig voor een samenleving waarin straks geen CO2 meer wordt uitgestoten

Nieuws over klimaatverandering, -adaptatie en Bodemdaling

·         Methode om risico’s van de Limburgbui beter af te wegen – Klimaatadaptatie
In juli 2021 kregen grote delen van Limburg, Duitsland en België te maken met een ongekende watercrisis als gevolg van extreme regen en hoogwater. Naar aanleiding hiervan is in 2022 een methode ontwikkeld die voor Nederland in beeld brengt welke gevolgen zo’n extreme neerslaggebeurtenis in een groot gebied kan hebben. In 2023 is deze methode uitgebreid voor de risicodialoog.

Nieuws over (grond)water

·         Waterschappen: bufferstroken en NV-gebieden leiden tot minder draagvlak – Boerderij
De Unie van Waterschappen (UvW) is bezorgd over de uitvoering van bufferstroken en de Nutriënten Verontreinigde gebieden (NV-gebieden) om de waterkwaliteit te verbeteren. In een brief aan de Tweede Kamer uiten de waterschappen hun zorgen over het draagvlak voor het verbeteren van de waterkwaliteit.

·         Evides neemt maatregelen tegen PFAS: ‘Meer inspanning nodig om goed drinkwater te maken’ | Dordrecht | pzc.nl
De drinkwaterzuivering in Dordrecht gaat op de schop. De oppervlaktewaterzuivering is aan vervanging toe. Ook worden maatregelen getroffen om PFAS en microverontreinigingen uit het drinkwater te halen. Dat voldoet weliswaar ruimschoots aan de normen, maar er leven zorgen over de vervuiling.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Toch straf voor Hasseltse asfaltcentrale die te veel schadelijke stoffen uitstoot | Zwartewaterland | destentor.nl
Omgevingsdienst IJsselland legt asfaltcentrale MIO Schagen in Hasselt een last onder dwangsom van 20.000 euro op. Het bedrijf stoot te veel schadelijke stoffen uit en moet de boete betalen als hier voor 1 april geen verandering in komt.

·         Grondruil in Duitsland voor natuurherstel in Bergvennen & Brecklenkampse Veld – Provincie Overijssel
De provincie Overijssel, de gemeente Dinkelland en Stadt Nordhorn zijn tot een overeenkomst gekomen met de Duitse familie Raben om een perceel landbouwgrond uit te ruilen en te veranderen in natuur. Zo wordt het nabijgelegen Nederlandse Natura 2000-gebied Bergvennen & Brecklenkampse Veld beter beschermd. De overeenkomst werd onder het toeziend oog van bestuurlijk trekker wethouder Benno Brand van Dinkelland feestelijk ondertekend door gedeputeerde Maurits von Martels van Overijssel, burgemeester Thomas Berling van Stadt Nordhorn en de familie Raben.

Provincie Gelderland

·         Geen oorzaak koeiensterfte Noordeinde gevonden (gelderland.nl)
Gelderland voerde in begin 2024 een vervolgonderzoek uit, op de percelen van een boerderij in Noordeinde. Bij een agrarische ondernemer stierven onverwacht veel koeien. Eerder onderzoek in de omgeving van de boerderij, heeft geen logische verklaring gegeven. Het vervolgonderzoek ook niet.

Provincie Groningen

·         ‘Kamerleden, maak het verschil voor de Waddenzee’ | Natuurmonumenten
Woensdagmiddag 13 maart a.s. debatteert de vaste Tweede Kamercommissie I&W over de Wadden. In hun verzamelbrief aan de Kamer van de ministers van LNV en I&W staat: ‘Menselijk gebruik en ecologie moeten weer in balans komen om de Waddennatuur te kunnen behouden en ontwikkelen.’ De ministers willen met het Beleidskader Natuur Waddenzee de natuur weer op 1 zetten en schadelijke activiteiten verminderen of stoppen.

·          

Provincie Fryslan

·         Opmerkelijke uitkomst archeologische onderzoek: meer puin dan zand voor de dijk op Vlieland – Leeuwarder Courant (lc.nl)
Een doopvont is niet gevonden, wel veel scherven. Het opmerkelijkst vond omgevingsmanager David Kuipers van Rijkswaterstaat nog dat er op Vlieland aan de zeekant meer puin dan zand lag voor de dijk.
,,De verwachting was dat er mogelijk een doopvont lag, maar daar bleek geen sprake van te zijn”, zegt Kuipers over het archeologisch onderzoek voor de kust van Oost-Vlieland.

·         PFOS-concentraties in Jelsumer Feart zijn zo hoog, dat niet alleen blusschuim de mogelijke bron kan zijn (h2owaternetwerk.nl)
De bron voor de PFOS-vervuiling in de Jelsumer Feart is mogelijk de luchtmachtbasis Leeuwarden, vanwege het gebruik van blusschuim in het verleden. Maar de waargenomen concentraties in het water van de vaart zijn zo hoog, dat die niet (alleen) kunnen worden toegeschreven aan een ‘historische vervuiling’ via blusschuim, stelt Wetterskip Fryslân. Het waterschap zoekt daarom naar andere bronnen.     

Provincie Drenthe

·         ‘Die brief naar Den Haag over waterinjectie bij Schoonebeek moet véél pittiger’ – RTV Drenthe
Pittige taal, met dwingende teksten en scherpe bewoordingen. De gemeente Coevorden moet zich, als het aan de gemeenteraad ligt, niet door Den Haag laten ringeloren over de nieuwe plannen voor oliewinning en afvalwaterinjectie in Schoonebeek.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – ‘Flevoland is helemaal niet zo aantrekkelijk voor de wolf’
Schapenhouders in Dronten en Swifterbant zijn er zeker van: hun schapen zijn in de afgelopen dagen doodgebeten door een wolf. In totaal zijn er meerdere dieren dood gevonden, aan de Tarpanweg in Swifterbant en aan de Reveweg in Dronten. Maar uiteindelijk moet DNA-onderzoek uitwijzen of het daadwerkelijk om een wolf gaat.

·         Flevolandse akkerbouwer Gert-Jan van Dongen; ‘De kwetsbaarheid van de grond wordt groter’ – WijBusinessNieuws (wijflevoland.nl)
‘De kwetsbaarheid van de grond wordt groter’, zegt de Flevolandse akkerbouwer Gert-Jan van Dongen. ‘Dat is niet alleen op de Flevolandse klei, maar in grote delen van Nederland het geval.’ De oorzaak hiervan is volgens Gert-Jan het wispelturige klimaat: ‘We hebben in korte tijd veel regen en lange, droge periodes. Bodemverdichting ligt op de loer.’

Provincie Utrecht

·         Schat uit Romeinse Rijk gevonden in Utrechtse polder: ‘Dit is Lord of the Rings 2.0’ – RTV Utrecht
‘Wat is dit nou weer?’ vraagt Erik Natte zich af als hij in een polder boven Utrecht (de exacte locatie blijft geheim) een modderig voorwerp uit de grond schept. Hij legt zijn metaaldetector op de grond, maakt de vondst voorzichtig schoon en ziet dan een adelaar met een lauwerkrans tevoorschijn komen. Het blijkt een Romeinse zegelring te zijn.

·         Bodemsanering op park Vliegbasis Soesterberg: PFAS aangetroffen in de grond en in grondwater | Soest | AD.nl
Provincie Utrecht gaat de verontreinigde bodem op de voormalige vliegbasis Soesterberg saneren. Tijdens bodemonderzoek in 2018 werd al ontdekt dat er PFAS in de grond en in het grondwater zit. De sanering is nodig om de natuur en het grondwater te beschermen.

Provincie Noord-Holland

·         Noord-Holland is helder: NNN-deadline halen we niet (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Noord-Holland laat het doel los om in 2027 de laatste paar duizend hectares van het Natuurwerk Nederland aan te leggen. Dat meldde GroenLinks-gedeputeerde Rosan Kocken maandag tijdens een statenvergadering. Het besluit is des te opvallender, doordat de provincie Zuid-Holland vorige week wel besloot alles op alles te zetten om het doel te halen. Onder andere BBB-gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen verdedigde toen het plan om de boeren van wie het land nodig is volledig schadeloos te stellen of mogelijk zelfs te onteigenen.

·         Meer zand voor het strand van Texel Zuidwest | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Rijkswaterstaat werkt van maart tot en met mei 2024 aan het onderhoud van het strand van Texel Zuidwest. Baggerschepen brengen 810.000 m3 zand aan op het strand, tussen strandpaal 9 en 12. Hiermee houden we de kust op zijn plaats en blijft het eiland goed beschermd tegen de zee.

·         Waterschap onderzoekt herkomst landbouwgif in Noord-Holland
Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier doet onderzoek naar de herkomst van een landbouwgif dat al sinds 1998 is verboden, maar dat toch is aangetroffen in het oppervlaktewater in delen van de regio. Dat meldt het schap, verantwoordelijk voor het waterbeheer in het noorden van Noord-Holland, na vragen over de aanwezigheid van het onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb.

·         HHNK reageert op Dinoterb-controverse: ‘Gaan er vanuit dat verboden stoffen niet worden gebruikt’ (h2owaternetwerk.nl)
Op meerdere plekken in de bollengebieden van Noord Holland zijn bij metingen in 2022 normoverschrijdingen van het bestrijdingsmiddel dinoterb in het water gevonden. Gebruik van dit bestrijdingsmiddel is sinds 1998 in Europa verboden. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat de bron van de vervuiling onderzoeken en zint op een oplossing.

Provincie Zuid-Holland

·         Om deze reden worden er weer schelpen geteld in Monster | Al het nieuws uit Westland (rodi.nl)
Op 23 maart neemt Natuurlijk Delfland / Westland deel aan de Nationale Schelpenteldag. Iedereen die wil, wordt opgeroepen om zich te melden bij de strandkar op het Schelpenpad bij de Zandmotor in Monster. Maar waarom worden er eigenlijk schelpen geteld?

·         Kritische brief De Jonge hangt boven statendebat Zuid-Holland (binnenlandsbestuur.nl)
De uiterst kritische brief vorige week van minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken stond deze woensdagochtend niet op de agenda in de provinciale staten van Zuid-Holland. Toch kon hij niet onbesproken blijven tijdens het debat van de Statencommissie Bereikbaarheid en Wonen in het Haagse provinciehuis. Dat debat ging namelijk over de hamvraag: hoe kan de te trage woningbouw in Zuid-Holland snelheid krijgen? Getuige zijn brief vindt minister De Jonge daarin één stap cruciaal: dat de provincie naar zichzelf kijkt.

·         Delfland gaat anders baggeren: ‘Maatwerk wordt uitgangspunt’ | Al het nieuws uit Maassluis (rodi.nl)
Delfland, waar ook Westland, Den Haag, Rijswijk, Midden-Delfland, Maassluis, Schiedam, Vlaardingen en Rotterdam (deels) onder vallen, heeft zijn baggerbeleid vernieuwd na een onderzoek van de Rekeningcommissie in 2022. Naar aanleiding van de bevindingen en aanbevelingen heeft het waterschap drie strategieën gekozen om het baggerbeleid te verbeteren, zodat het optimaal bijdraagt aan waterkwantiteit, waterkwaliteit en circulariteit.

·         Bijzondere archeologische vondst leidt tot zoektocht naar verhaal achter schuit (h2owaternetwerk.nl)
In de Zuid Hollandse delta was de boerenschouw, een vrij platte schuit waarmee agrariërs vee en spullen vervoerden, eeuwenlang een veelgebruikt vervoersmiddel. Inmiddels zijn ze bijna allemaal verdwenen. Onlangs dook er bij archeologisch onderzoek in de buurt van Strijen een gaaf exemplaar op. Het waterschap wil de boot laten renoveren en tentoonstellen en is op zoek naar verhalen achter het gebruik van dit type boten.

Provincie Zeeland

·         PFAS-vervuiling ontdekt in meer vis en schaaldieren Westerschelde (wnl.tv)
Meer soorten vis, schaal- en schelpdieren in de Westerschelde dan tot nog toe bekend was bevatten PFAS-concentraties die boven de wettelijke limieten uitkomen. Wetenschappers uit Wageningen hebben de vervuiling beter in kaart gebracht. Uit hun metingen blijkt dat niet alleen aan de oostkant van de Westerschelde, maar ook in de monding van de zeearm diverse PFAS-limieten worden overschreden.

·         Gekooide oesterschelpen moeten Oosterschelde van zandhonger afhelpen – Omroep Zeeland
Metalen kooien van een halve kubieke meter worden door twee mensen op hun plek gezet op de schorren van de Oosterschelde. De kooien zijn tot de nok gevuld met oesterschelpen en daarmee behoorlijk zwaar. Er wacht ze dan ook een gewichtige taak: zand vasthouden zodat de schorren blijven bestaan.

·         Onderzoek naar pijpleidingennetwerk voor ammoniak vanuit het Zeeuwse deel van North Sea Port | Provincie Zeeland
Op 12 maart zijn de handtekeningen gezet onder de opdracht voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ammoniak-netwerk vanuit de haven richting het achterland in Duitsland, Nederland en België.

North Sea Port en Smart Delta Resources hebben samen met de Provincie Zeeland en marktpartijen de handen ineengeslagen voor een haalbaarheidsonderzoek naar een ammoniak-netwerk vanuit de haven richting het achterland in Duitsland, Nederland en België.

·         Pompen moeten verdroging kostbaar natuurgebied bij Yerseke voorkomen (h2owaternetwerk.nl)
Met drie pompen willen Waterschap Scheldestromen, de provincie Zeeland, Het Zeeuwse Landschap en Staatsbosbeheer de verdroging van de Yerseke en Kapelse Moer tegengaan. Het betreft eerst een proef, die uiteindelijk structurele maatregelen moet opleveren om het natuurgebied te beschermen.

Provincie Noord-Brabant

·         Dorp tot op het bot verdeeld over wolvenhek, noodraster geplaatst – Omroep Brabant
Rasters die Staatsbosbeheer wil plaatsen om de geitenkudde die aan de bosrand graast tegen de wolf te beschermen, verdelen Helenaveen tot op het bot. Sommige mensen die aan de bosrand wonen vinden het niet meer dan logisch dat er hekken komen om de dieren tegen de wolf te beschermen. Anderen vinden het onzin en zeggen dat je de natuur zijn gang moet laten gaan.

·         Resten van kasteel ontdekt tijdens graafwerkzaamheden in buurtparkje – Omroep Brabant
Bij renovatiewerkzaamheden in een parkje in de Helmondse wijk Brouwhuis zijn sporen gevonden van een voormalig kasteel. Waarschijnlijk gaat het daarbij om Kasteel Groot-Bruheze, dat ooit op die plek zou hebben gestaan.

·         Gefrustreerde boeren kunnen hun drassige akkers nog steeds niet op – Omroep Brabant
Het is dit natte voorjaar halen en brengen voor de boeren. Het land had al bemest moeten worden, maar de verzadigde grond op de akkers laat dat nog niet toe. De machines van de loonbedrijven worden soms wel ingepland, maar rijden zich momenteel vast op het land. En dat levert weer schade op.

Provincie Limburg

·         Chemelot-bedrijven willen af van aantal eisen Waterschap – L1 Nieuws
Twee bedrijven op industriepark Chemelot kunnen niet voldoen aan de lozingsvergunning van Waterschap Limburg. Via de rechter probeerden ze donderdag hun gelijk te halen.

Caribisch Nederland

·         Arubaanse overheid gaat elektrisch rijden – Aruba.nu
De Arubaanse overheid heeft een belangrijke overeenkomst gesloten met elektriciteitsmaatschappij Elmar om alle overheidsvoertuigen te vervangen door elektrische auto’s. Het initiatief start bij het departement van Economische Zaken, Innovatie, Technologie en Energie en heeft als uiteindelijk doel om de gehele overheidsvloot elektrisch te maken.

·         Project ‘Awa pa Kòrsou’ gaat historische waterwerken op Curaçao aanpakken – Curacao.nu
Verschillende lokale organisaties bundelen hun krachten in het project ‘Awa pa Kòrsou’ met als doel de historische waterwerken op Curaçao te herstellen. Dit initiatief, ondersteund door subsidies van de Nederlandse overheid en Stichting Monumentenfonds Curaçao, richt zich op het aanpakken van klimaatgerelateerde uitdagingen zoals verdroging, hittestress en overstromingen. Door de restauratie van waterbeheerstructuren in gebieden zoals Savonet, Zevenbergen en Rooi Catootje, streeft het project naar een klimaatbestendige inrichting van het eiland.

·         Updates van het Vogelmonitoringsproject van de Nederlandse Cariben – Curacao.nu
Vorig jaar lanceerde de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) officieel het project ‘Monitoring for Bird Biodiversity Conservation in the Dutch Caribbean’. Dit initiatief, ondersteund door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), heeft als doel lokale natuurbeheerorganisaties op Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten uit te rusten met middelen om landvogelpopulaties en hun omgeving actief te monitoren en te beschermen. Na een succesvol eerste jaar bereiden alle eilanden zich voor op de komende voorjaarsdataverzameling.