Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (10 2024)

Vacatures junior bodemadviseur en specialist bouwstoffen

Rijkswaterstaat zoekt collega’s. Hierbij het verzoek om de onderstaande vacatures en stage-opdracht zoveel mogelijk te delen in je netwerk.

Het betreft de volgende vacatures:

Adviseur bouwstoffen en bodemkwaliteit – Rijkswaterstaat
De gevolgen van het toepassen van uiteenlopende secundaire bouwstoffen krijgen de laatste jaren steeds meer politieke en media-aandacht. Bij Rijkswaterstaat krijg je de mogelijkheid als beleidsondersteuner van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het beleid en de regelgeving voor secundaire bouwstoffen te verbeteren en te herijken. Je doet actief voorstellen en werkt mee aan de verbetering van de toepassingsregels. Zoals bijvoorbeeld voor AEC-bodemassen, staalslakken of immobilisaten. Nieuwsgierig hoe jij kunt bijdragen? Lees dan snel verder!

Junior bodemadviseur – Rijkswaterstaat
Als adviseur van Rijkswaterstaat ga jij aan de slag binnen de afdeling Bodem en Ondergrond. Samen met een groot team van gedreven en professionele bodemadviseurs ondersteun je de zorg voor de bodemkwaliteit en ondersteunen we de transitie naar een duurzamer bodembeheer voor de belangrijke maatschappelijke opgaven. Zoals klimaatadaptatie, voldoende en goed grondwater en een circulaire economie. Is jouw interesse gewekt? Kom werken bij Rijkswaterstaat en solliciteer dan direct!

Stagiair geohydrologie – Rijkswaterstaat
Wil jij je studie vertalen naar praktisch onderzoek naar stoftransport van grond naar grondwater met een maatschappelijk belang? Een onderzoek met een duidelijke richting, maar nog met veel vraagtekens. Wil jij je verdiepen in het modelleren van potentieel verontreinigde stoffen van grond naar grondwater? Dan kan deze stage iets voor jou zijn!

Eerste evaluatie voortgang stikstof- en natuurbeleid

De maatregelen die het kabinet heeft ingezet sinds 2021 leveren een positieve bijdrage aan de toekomstige kwaliteit van de natuur. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Wageningen University and Research (WUR) in hun eerste evaluatie rapportages van het stikstof- en natuurbeleid. De gemiddelde overschrijding van kritische depositiewaarden voor stikstofgevoelige natuur daalt met een derde tot 2030. Maar de opgave om stikstof te reduceren en natuur te herstellen is groot en de tot nu toe getroffen maatregelen leveren nog niet genoeg op om wettelijke doelen te halen, terwijl we eerder nog op koers lagen.

Lees verder via deze link.

Lees ook meer over dit onderwerp via deze link.

Europees Parlement neemt Natuurherstelwet aan

Het Europees Parlement heeft dinsdagmiddag de omstreden natuurherstelwet goedgekeurd. Van de parlementariërs stemden 329 voor, 275 tegen en onthielden 24 politici zich van stemming. Natuurminister Christianne van der Wal heeft zich in Brussel lange tijd tegen de nieuwe wet verzet, evenals aanvankelijk de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Lees verder via deze link.

Hoe ernstig is de PFAS-vervuiling? | Zembla

Door de jarenlange uitstoot en lozingen van chemiebedrijven als Chemours/Dupont en 3M is de vervuiling van PFAS in Nederland enorm.

Zembla volgt in deze video het spoor van de giftige stof PFAS. PFAS zijn giftige chemicaliën, die zo sterk zijn dat ze niet meer afbreken in het milieu. In het menselijk lichaam tasten ze het immuunsysteem aan. We ontdekken hoe groot de vervuiling van PFAS is. Zo stroomde de PFAS-vervuiling van chemiebedrijf 3M via de Schelde vanuit België de Nederlandse wateren binnen; loosde chemiebedrijf Chemours jarenlang PFAS en vervuilde daarmee een groot deel van de omgeving; en stroomde PFAS ook via een afvalverwerker in België de Nederlandse Westerschelde in. De PFAS-vervuiling is enorm.

Bekijk de video via deze link.

Zie ook het volgende artikel: PFAS: stop ermee (processcontrol.nl).

Funderingen: ‘Een recept voor maatschappelijke ontwrichting’

Een Nationaal Coördinator Funderingsproblematiek. Een nieuwe minister met funderingsproblematiek in de portefeuille. Een publieke database met funderingsdata. Subsidies voor funderingsonderzoek, voor herstelplannen en voor het daadwerkelijke herstel. Goede leenmogelijkheden, zodat woningeigenaren het noodzakelijke geld bij elkaar kunnen krijgen. Een centraal loket voor vragen over funderingsschade. Opschaling en certificering van herstelbedrijven.

Lees verder via deze link.

Zie ook de volgende artikelen over funderingen en bodemdaling:

–      Na jaren verwaarlozing moet Nederland nu snel een funderingscrisis afwenden – Omgevingsweb

–      ‘Funderingscrisis’ dreigt, 12 miljard euro nodig voor aanpak verzakte huizen (nos.nl)

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Tussen Bodem en Ondergrond – februari 2024 (klik op deze link) – Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link.

·         Zicht op Nederland Nieuwsbrief – februari 2024 (klik op deze link).

Bijeenkomsten

·         Werkplaats Grip op het Omgevingsplan de herhaling (basis) – 7 en 21 maart 2024 | Aan de slag met de Omgevingswet
In de werkplaats Grip op het Omgevingsplan de herhaling (basis) gaan we samen aan de slag in de lokale plan- en Toepasbare Regel-software met het instrument omgevingsplan. Het doel van de werkplaats is om op basaal niveau meer kennis en kunde te krijgen van de planketen in het DSO. En hoe u met juridische regels, het annoteren hiervan en toepasbaar maken, de dienstverlening van de gemeente in het Omgevingsloket tot minimaal hetzelfde of een hoger niveau brengt.

·         Expertkennissessie: vergunningplichten tijdelijk deel omgevingsplan 7 maart 2024 | Aan de slag met de Omgevingswet
In deze expertsessie wordt uitgezocht wat verschillende OPA-vergunningen nu precies zijn en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Ook in relatie tot de ’technische bouwvergunning’ uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

·         Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket – 11 maart | Aan de slag met de Omgevingswet
Deze demo is bedoeld voor iedereen die met het Omgevingsloket gaat werken of ermee te maken heeft. U kunt daarbij denken aan: vergunningverleners, casemanagers, projectleiders, planmakers, plantoetsers, toezichthouders, handhavers, communicatiemedewerkers, medewerkers van klantcontactcentra, beleidsmedewerkers en hun leidinggevenden.

·         GOO special ‘Grip op toepassen van secundaire bouwstoffen’ op 12 maart (14-16 uur, Stadhuis van Arnhem)
Als je bij een gemeente werkt, denk je natuurlijk in eerste instantie dat is iets voor handhaving en toezicht ……. maar handhaving begint bij beleid en opdracht! Dus deze special is zeker ook van belang voor gemeenten. Het is een ideale gelegenheid om beleid en uitvoering aan elkaar te koppelen binnen de beleidscyclus!

·         GOO Special – Blad en maaisel als bodemverbeteraar; een belangrijke stap naar circulariteit! – 26 maart 2024
Deze GOO special is vooral interessant voor agrariërs, groenbeheerders, bodemdeskundigen en ecologen van gemeenten, waterschappen en provincie, die te maken hebben met groene reststromen, circulariteit of bodemkwaliteit. We nodigen je van harte uit om aan deze online special deel te nemen.

Nieuws over de Omgevingswet

·         DCMR Milieudienst Rijnmond: ‘Knelpunten eerst intern afstemmen’
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) ondersteunt gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, provincies, waterschappen en vele andere partijen. Hoe ervaren medewerkers van deze organisaties het werken met IPLO? Welke tips geven ze mee? In een serie interviews deze keer een gesprek met René Bitter van DCMR Milieudienst Rijnmond.

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Onverwachte biodiversiteit op de oceaanbodem
Warmwaterbronnen en velden met mangaanknolen in de diepe oceanen vertonen meer biodiversiteit dan verwacht. Dat blijkt uit het proefschrift dat NIOZ-mariene bioloog Coral Diaz-Recio Lorenzo vandaag verdedigt aan de Universiteit Utrecht. “Dit onderzoek laat – opnieuw – zien dat we heel voorzichtig moeten zijn met commerciële diepzeemijnbouw voor mineralen die in deze habitats voorkomen”, zegt marien ecoloog Sabine Gollner van het NIOZ.

·         RIVM-methode helpt vergunningverlener risico van mengsel Zeer Zorgwekkende Stoffen te beoordelen – Omgevingsweb
Het RIVM ontwikkelde een methode om te beoordelen in welke mate mengsels van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS(Zeer Zorgwekkende Stoffen)) het milieu belasten. Omgevingsdiensten en andere vergunningverleners kunnen de methode gebruiken bij een vergunning. Het RIVM adviseert deze methode samen met vergunningverleners in de praktijk uit te werken. Dit onderzoek is een vervolg op een verkenning uit 2022.

·         Stikstof- en natuuraanpak toont vooruitgang richting 2030, maar doelen zijn buiten bereik – Omgevingsweb
De stikstof- en natuurmaatregelen die het kabinet sinds 2021 heeft ingezet, dragen naar verwachting positief bij aan de toekomstige kwaliteit van de natuur. De gemiddelde overschrijding van de kritische depositiewaarden daalt met een derde tot 2030, maar de wettelijke stikstofdoelen liggen ver buiten bereik. Dit volgt uit een gezamenlijke studie van PBL(Planbureau voor de Leefomgeving), WUR(Wageningen University & Research) en RIVM. Het RIVM keek binnen de studie naar de invloed van de stikstofmaatregelen op de stikstofdepositie in Nederland.

·         Stikstof en fosfaat in dierlijke mest in 2023 onder mestplafond – Omgevingsweb
De uitscheiding van stikstof in dierlijke mest bedroeg 471 miljoen kilogram in 2023. Dat is 19 miljoen kilogram onder het stikstofplafond van dat jaar. De fosfaatuitscheiding was 146 miljoen kilogram, 5 miljoen kilogram onder het fosfaatplafond. De stikstof- en fosfaatuitscheiding liggen wel boven de mestplafonds die in 2025 van kracht worden. Dit meldt het CBS op basis van voorlopige cijfers over de uitscheiding van mineralen door de Nederlandse veestapel.

·         Bodem steeds zouter: nieuwe ontdekking kan helpen gewassen weerbaarder te maken – Omgevingsweb
Verzilting veroorzaakt wereldwijd grote oogstverliezen. Planten gaan dood of worden ernstig beperkt in de groei. Onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) hebben ontdekt dat een lokaal regulatoreiwit wortelgroei in zoute grond bevordert, waardoor een plant zich toch kan ontwikkelen. De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Plant Cell en vormen een belangrijke basis voor verder onderzoek naar de ontwikkeling van weerbaardere gewassen.

·         Nieuwe methode kan effect van de Zandmotor op duinaangroei berekenen (h2owaternetwerk.nl)
De schaal van menselijke ingrepen langs de kust wordt steeds groter, bijvoorbeeld bij projecten als de Zandmotor en de Hondsbossche duinen. Dat vergroot ook de impact van deze ingrepen op de totale kust- en duinontwikkeling. Een nieuwe combinatie van modellen maakt het nu mogelijk de integrale gevolgen van kustoplossingen beter te voorspellen.

Nieuws over Circulaire economie

·         Klimaatneutraal en circulair waterbouwasfaltbeton : Onderdeel: (Half)warm waterbouwasfaltbeton | Groenekennis (wur.nl)
Ten aanzien van het toepassen van Waterbouw AsfaltBeton (WAB) op de Nederlandse waterkeringen zal een transitie plaats vinden van het toepassen van hoge temperatuur-/hete mengsels naar lagere temperatuur mengsels als onderdeel van klimaatneutraal en circulair waterbouwasfalt. Het doel van dit rapport is om meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden voor het toepassen van (Half) Warm WaterbouwAsfaltBeton ((H)WWAB) als dijkbekleding. Het in dit rapport beschreven uitgevoerde onderzoek maakt deel uit van een groter onderzoek naar de toepassing van (half) warm waterbouwasfaltbeton ((H)WWAB) op waterkeringen, zie Bijlage A. Dit grotere onderzoek bestaat uit meerdere werkpakketten; het huidige onderzoek betreft werkpakket 1: selectie dijvakken voor uitvoeren onderzoek, opstellen van een plan voor verbetering van het levensduurmodel, vervaardigen van proefstukken WWAB, ophalen van ervaringen uit de wegenbouw en het organiseren van een workshop.

·         Gemeenten willen af van Afvalfonds (binnenlandsbestuur.nl)
Gemeenten zijn boos op het Afvalfonds, nu minder ingezameld plastic wordt gerecycled en de burger voor de kosten opdraait. Een motie om de huidige afspraken met het Afvalfonds niet te verlengen werd door 99 procent van de Nederlandse gemeenten gesteund, meldt journalistiek platform Pointer.

Nieuws over de energietransitie

·         Sterke toename gebruik Nationaal Warmtefonds bij lage en middeninkomens voor verduurzaming van woningen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Het aantal woningeigenaren met lage inkomens die hun woning energiezuinig maken met behulp van Nationaal Warmtefonds is aanzienlijk gestegen. Dat blijkt uit de monitor van CBS en TNO over de eerste helft van 2023. Deze resultaten laten zien dat de verduurzaming van woningen in Nederland steeds verder doorzet.

·         ‘Nationaal plan nodig voor geothermie’ (binnenlandsbestuur.nl)
Er zitten honderd aardwarmte-projecten in de pijplijn, maar het schort aan de uitvoering ervan, aldus voorzitter Hans Bolscher van branche-organisatie Geothermie Nederland. Hij ziet dat die uitvoering onder andere blijft steken door de haperende uitrol van warmtenetten in Nederland. ‘Met de langdurige onduidelijkheid over de Warmtewet komen die warmtenetten niet van de grond. En voor het gebruik van aardwarmte is de verbinding met een warmtenet essentieel.’

Nieuws over klimaatverandering, -adaptatie en Bodemdaling

·         Na jaren verwaarlozing moet Nederland nu snel een funderingscrisis afwenden – Omgevingsweb
Een decennia sluimerend en grotendeels genegeerd probleem dreigt de komende jaren als een boemerang terug te slaan: zonder preventieve maatregelen krijgen honderdduizenden gebouwen te maken met verzakkingsschade. De kosten kunnen oplopen tot tientallen miljarden euro’s. Volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur is snel een systeemverandering nodig. “Overwaarde op overwaarde op overwaarde vonden we normaal, investeren in funderingen niet.”

·         ‘Funderingscrisis’ dreigt, 12 miljard euro nodig voor aanpak verzakte huizen (nos.nl)
Van een klein scheurtje in de muur tot een volledig onbewoonbaar huis. Ruim 400.000 gebouwen in Nederland hebben verzakkingsschade en zonder maatregelen kan dat aantal verdubbelen. Gevoelens van onveiligheid en geldzorgen onder woningeigenaren kunnen op termijn leiden tot sterke maatschappelijke onrust en een “funderingscrisis”.

·         Helft Nederlanders heeft overlast door hitte – Omgevingsweb
Steeds meer Nederlanders ervaren de negatieve effecten klimaatverandering. Zo heeft bijna de helft van alle Nederlandse balkon- en tuinbezitters overlast door hitte. Dit blijkt uit onderzoek van Multiscope in opdracht van Stichting Steenbreek onder 1.058 Nederlanders met een tuin of balkon. Daarnaast heeft één van de drie ondervraagden te maken met wateroverlast door extreme regen. Een jaar geleden was dat nog één van de vier ondervraagden.

Nieuws over (grond)water

·         Nederland pleit met andere landen voor herziening van beoordeling KRW-doelen (h2owaternetwerk.nl)
Nederland vraagt met vijf andere Europese landen om herziening van de richtlijn waarmee wateren worden beoordeeld of ze aan de Kaderrichtlijn Water voldoen. Ze willen dat er naast het nu geldende ‘one-out-all-out’-principe een tweede indicator in de KRW-beoordeling wordt opgenomen waarmee inzicht wordt gegeven in de voortgang die is geboekt om de ecologische en chemische toestand van de wateren te verbeteren.

·         Overstromingsapp voor veehouders in de maak, maar evacueren doe je niet zomaar: ‘Veel risico’s’ | Molenlanden | AD.nl
Bij een overstroming lopen duizenden koeien gevaar. Om al die dieren op tijd te evacueren is nu een app in de maak. Toch zitten veehouders nog met veel vragen. ,,Dat ga je niet zomaar doen”

·         Waterbericht februari 2024: grondwaterstanden opnieuw flink gestegen – Waterschap Aa en Maas
Ook februari was weer een erg natte maand. De grondwaterstanden in ons werkgebied zijn daardoor opnieuw hoog of zelfs zeer hoog voor de tijd van het jaar. Het watersysteem blijft verzadigd. Wat dit betekent en hoe de situatie er verder voorstaat, lees je in dit waterbericht.

·         Nutriënten in oppervlaktewater en grondwater in landbouwgebied : Resultaten 2022-2023 | Groenekennis (wur.nl)
Een te hoge nutriëntenconcentratie in het oppervlakte- en grondwater maakt gebruik als drinkwater moeilijk en heeft een negatieve impact op de ecologische toestand van het oppervlaktewater en grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen. Om de invloed van de landbouw op te volgen doet de VMM regelmatig metingen in grond- en oppervlaktewater. Deze meetnetten zijn actief sinds 1999 om het effect van de opeenvolgende Mestactieplannen (MAP) op te volgen in uitvoering van de Europese Nitraatrichtlijn. De resultaten van de meetnetten worden in dit rapport getoetst aan de drempelwaardes voor nitraat uit het Mestdecreet en aan de milieukwaliteitsnorm voor orthofosfaat, zoals opgenomen in VLAREM II.

·         Acties agrochemie voor bescherming wingebieden drinkwater – Nieuwe Oogst
CropLife NL, de brancheorganisatie voor de Nederlandse agrochemische bedrijven, meldt dat ze samen met haar leden vanuit de eigen verantwoordelijkheid actief gaat bijdragen aan de bescherming van grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Compensatiebos van Rijkswaterstaat stuit op weerstand in Fortmond langs de IJssel (h2owaternetwerk.nl)
Een ooibos dat Rijkswaterstaat wil ontwikkelen om de natuurschade te compenseren van kapoperatie Stroomlijn, stuit op weerstand in het buurtschap Fortmond tussen Olst en Wijhe langs de IJssel. Het bos gaat de zichtlijnen in het buitendijkse gebied aantasten, stellen de bewoners.

·         Zoektocht naar nieuwe bronnen voor drinkwater in Salland | Vitens
Vitens start dit voorjaar met veldonderzoeken naar de opbouw van de bodem in Salland. Hiermee moet duidelijk worden wat de mogelijkheden zijn om water uit de grond te halen voor drinkwater. Dit is de eerste stap in onze zoektocht naar een nieuwe winbron in Salland. Vitens zoekt naar nieuwe bronnen omdat de vraag naar drinkwater stijgt. Dit komt door groei van de bevolking, economische groei en klimaatverandering. De zoektocht richt zich op het gebied tussen Zwolle en Ommen, met als bovengrens de Overijsselse Vecht en als ondergrens de spoorlijn tussen Zwolle en Raalte.

Provincie Gelderland

·         Samen verbeteren we de natuur in de Bronkhorsterwaarden
We werken aan een plan om de riviernatuur in de Bronkhorsterwaarden langs de IJssel te verbeteren. Met het omvormen van de beekmonding van de Grote Beek willen we het gebied aantrekkelijker maken voor verschillende vissen en andere diersoorten.

·         Topvondsten in Huissen – IDDS bv
In 2022 heeft IDDS de ontgraving van een bouwkuip in het historische centrum van het Gelderse Huissen begeleid. Hierbij waren de teams van Archeologie en Explosieven dagelijks aanwezig. Beide afdelingen vonden zeer interessante dingen in de grond. Hoewel de uitwerking van het onderzoek nog in volle gang is, kan archeoloog Astrid Koekkelkoren alvast wat mooie archeologische vondsten delen.

·         Regioteam in Gelderland: ‘verken de mogelijkheden voor zonneparken op landbouwgrond’ – NVDE – Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Gisteren sprak Jip Grooten namens het Regioteam Energietransitie, een samenwerkingsverband van de NVDE, Holland Solar, Energie-Nederland en NWEA, de Provinciale Staten van Gelderland toe. De aanleiding is de aangescherpte voorkeursvolgorde zonnepanelen, die in de Gelderse omgevingsverordening verankerd gaat worden. Zonneparken op landbouwgronden, trede vier van de Zonneladder, worden sterk ingeperkt. Het Regioteam ziet graag dat de provincie de resterende mogelijkheden voor zon op landbouwgrond verkent. En dat de Gedeputeerde Staten verkennen of ze andere toepassingen van zonne-energie extra kunnen stimuleren, om zo toch de klimaatdoelen te behalen.

Provincie Groningen

·         Aorta van Ameland slibt dicht. ‘Economie en ecologie zitten elkaar dwars’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

·         Dijkversterking Lauwersoog begonnen: 500 meter damwanden de grond in getrild – RTV Noord
Waterschap Noorderzijlvest is deze week begonnen met de dijkversterking in de haven van Lauwersoog. Om overstromingen te voorkomen, wordt de dijk bijna een meter opgehoogd. In de haven gebeurt dat met damwandprofielen. De werkzaamheden in de haven maken deel uit van de versterking van de zeedijk tussen Lauwersoog en Westpolder.

·         ‘Bouw stikstoffabriek in Zuidbroek kostte Gasunie 60 miljoen euro extra’ – RTV Noord
De bouw van de stikstoffabriek in Zuidbroek kostte Gasunie tientallen miljoenen euro’s meer dan begroot. Het Amerikaanse bedrijf Air Products kreeg de opdracht om de fabriek voor 250 miljoen euro te bouwen, maar gedurende het project moest Gasunie ruim zestig miljoen euro bijleggen.

Provincie Fryslan

·         Nationale aanpak funderingsschade kost 12 miljard: ook in Fryslân verzakken huizen – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Voor de funderingsproblematiek moet een nationale aanpak komen met een Nationaal Coördinator en een coördinerend minister. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

·         8000 woningen aardgasvrij. Súdwest-Fryslân richt er een eigen energiebedrijf voor op – Leeuwarder Courant (lc.nl)

Provincie Drenthe

·         Natuurgebied verandert voorlopig niet in boerenland – RTV Drenthe
Een natuurgebied bij De Groeve wordt voorlopig nog geen boerenland. De gemeenteraad van Tynaarlo moet opnieuw onderzoeken of het nodig is om het natuurgebied om te zetten naar agrarische grond. Dat heeft de Raad van State vandaag bepaald.

·         Zeldzame zwarte ree gespot in Oosterhesselen: ‘Een bijzondere verschijning’ – RTV Drenthe
Vaak zijn ze bruin en zie je ze in een weiland, maar bij Oosterhesselen werd een zwarte ree gezien in een bosje. Een bijzonder natuurverschijnsel, want veel komen de dieren in die kleur niet voor.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Flevoland blijft inzakken, maar iets minder snel
De bodemdaling in Flevoland gaat de komende jaren door, maar waarschijnlijk minder snel dan eerder werd gedacht. Vooral bij Almere Oosterwold lijkt de daling langzamer te gaan. Dat blijkt uit een nieuw rapport van TNO, Deltares en de Wageningen Universiteit.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Grote opknapbeurt van sluizen en bruggen in Flevoland afgerond
Het grote onderhoudsproject van de sluizen en bruggen in Flevoland is klaar. Afgelopen maanden werd de Larsersluis bij Biddinghuizen opgeknapt. Donderdag was dat klaar, waarmee een eind komt aan het project dat in totaal 70 miljoen euro kostte.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Opnieuw vertraging voor grootste zonnepark van Flevoland
De komst van Zonnepark Westermeerdijk in Noordoostpolder is met een jaar vertraagd. Dat meldt ontwikkelaar Novar. De bouw van het grootste zonnepark van Flevoland moest begin dit jaar beginnen, maar dat wordt begin volgend jaar. Het wachten is op het Rijksvastgoedbedrijf dat een groot deel van de gronden nog in bezit heeft en op de goedkeuring van de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken, aldus Novar.

Provincie Utrecht

·         Utrechtse gemeenten moéten wel over turbines nadenken (binnenlandsbestuur.nl)
Het wordt het komende half jaar spannend in de 26 gemeenteraden en colleges van B en W die de provincie Utrecht telt. Zij moeten gaan besluiten of ze hun vinger opsteken voor de komst van windturbines. Doen ze dat niet, dan bestaat de kans dat de provincie na de zomer een projectbesluit neemt en gemeenten ertoe dwingt windmolens binnen de eigen gemeentegrenzen te plaatsen.

Provincie Noord-Holland

·         Jetten belooft meer duidelijkheid biomassacentrale Diemen
Klimaatminister Rob Jetten meldt de Tweede Kamer op korte termijn hoe de gesprekken verlopen tussen het energiebedrijf Vattenfall, de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland over een mogelijk alternatief voor de geplande biomassacentrale in Diemen. De komst van de centrale is onzeker geworden doordat de Raad van State de vergunning heeft afgewezen.

·         Wetenschappers: gezondheid omwonenden Tata Steel in gevaar. ’Sluit direct Kooks- en Gasfabriek 2’ | IJmuider Courant
De transitie naar milieuvriendelijk geproduceerd staal bij Tata Steel gaat veel te langzaam. Wetenschappers pleiten ervoor om per direct alvast Kooks- en Gasfabriek 2 te sluiten, desnoods fasegewijs. Dit moet gebeuren om de gezondheid van omwonenden veel beter te beschermen.

Provincie Zuid-Holland

·         Bescherming Plaat van Oude Tonge boekt broedsucces (rijkswaterstaat.nl)
De strandplevier heeft het naar zijn zin op de Plaat van Oude Tonge. In 2023 zijn er 11 nestjes aangetroffen op de plaat en deze zijn nu voor het eerst ook uitgekomen.

·         Rotterdam wil veel luchtstraatjes
Boeren zullen ’veel meer kostbare en vergaande maatregelen op hun bedrijf moeten doorvoeren’, als de overheid de doelen in 2030 of 2035 wil halen. Dat concluderen het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), de universiteit in Wageningen (WUR) en ingenieursbureau Deltares in een gezamenlijk onderzoek.

·         Chemours gaat vervuilde grond van moestuinen rond PFAS-fabriek vervangen – NRC
PFAS-producent Chemours gaat de vervuilde grond bij moestuinen rond de fabriek in Dordrecht reinigen. De actie volgt onder meer op een RIVM-advies om niet langer groente en fruit uit moestuinen rond de fabriek te eten.

·         Chemours begint met proef om grond in moestuinen te vervangen en zwemwaterkwaliteit te controleren | Dordrecht | pzc.nl
Chemours gaat bij wijze van proef grond in moestuinen in de buurt van de fabriek in Dordrecht vervangen, zodat deze weer kunnen worden gebruikt om groenten op te verbouwen. Dat gebeurt onder leiding van een onafhankelijk expert. Daarnaast is het chemiebedrijf van plan aanvullende monsters te nemen uit de Dordtse zwemplas in de Merwelanden, waar vanwege de PFAS-verontreiniging een negatief zwemadvies geldt.

Provincie Zeeland

·         Staalslakken: nutteloze koek waar niemand iets aan heeft (en de natuur al helemáál niet) | Zeeland | bndestem.nl
Eigenlijk hadden ze haar een duikpak aan willen geven, om haar al het moois op de bodem van de Oosterschelde te laten zien. Maar ja, dat doe je niet met een zwangere staatssecretaris. En dus houdt de ZMf het maandag bij een digitale presentatie, in de hoop dat Vivianne Heijnen meteen een einde maakt aan staalslakken in de Zeeuwse wateren.

Provincie Noord-Brabant

·         Brabant leert van extreem weer in Limburg: brede samenwerking (h2owaternetwerk.nl)
Alles voorkomen kan niet, zo goed mogelijk voorbereidingen treffen wel. Daarom hebben de drie Brabantse waterschappen, de Veiligheidsregio’s, Rijkswaterstaat, Defensie en de Provincie Noord-Brabant een plan gemaakt voor een ‘bovenregionale strategie meerlaagse veiligheid’. Dat moet de gevolgen van extreme droogte en wateroverlast beperken.

·         Challenge om verbeeldingskracht bij gebiedsopgave te brengen (h2owaternetwerk.nl)
In de Henriëttewaard, een polder bij Den Bosch, komen natuurontwikkeling, cultureel erfgoed en de hoogwateraanpak samen. De provincie werkt aan een gebiedsaanpak. Kunstloc Brabant heeft een challenge uitgeschreven om creatieve makers aan deze opgave te verbinden. “Dat moet leiden tot een interdisciplinaire aanpak en meer verbeeldingskracht.”

Provincie Limburg

·         Heel Heerlen Graaft: 8500 Romeinse vondsten – 1Limburg
Inwoners van Heerlen hebben sinds september vorig jaar ruim 8500 vondsten uit voornamelijk de Romeinse tijd gevonden. Voor het project Heel Heerlen Graaft hebben 30 woningen in het gebied Romeins Kwartier hun deuren opengezet voor dit project.

Caribisch Nederland

·         Olie in Bonaire: wat doet Rijkswaterstaat?
Op de kust van Bonaire spoelt olie aan. Deze olie komt mogelijk uit het schip dat 7 februari 2024 kapseisde bij Trinidad en Tobago. De stroming nam een gedeelte mee richting Bonaire. We houden de situatie samen met (lokale) partners vanaf het begin nauwlettend in de gaten. Via satellietbeelden, driftmodellen, vliegtuig- en helikopterpatrouilles volgen we waar de olie mogelijk terecht kan komen, om tijdig maatregelen te kunnen treffen. In dit artikel leest u hoe we dat samen doen.