Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 11 2023)

1. PBL: klimaatverandering, natuur en woningtekort vragen een ruimtelijk samenhangende planning van het kabinet

Verduurzaming, de aanpak van het woningtekort en ons aanpassen aan klimaatverandering vragen om grote ingrepen in onze leefomgeving. Daarom is het van belang dat het kabinet scherpere keuzes maakt dan nu gebeurt, zegt het PBL in de Ruimtelijke Verkenning 2023. “De oplossingen voor een hele reeks urgente issues vragen allemaal ruimte en zullen de inrichting van het land op lange termijn ingrijpend veranderen. Een toekomstbestendig Nederland vergt decennialang vasthoudend omgevingsbeleid op alle bestuurlijke niveaus”, stelt David Hamers, een van de projectleiders van het onderzoek. Lees verder op de website van het PBL. Lees ook:

·         Planbureau fantaseert over Nederland in 2050 (binnenlandsbestuur.nl)

·         Ruimtelijke verkenning: match van functie en locatie (VNG)

2. Kamerbrief over PFAS

Op 7 maart is een kamerbrief verstuurd over PFAS. Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen, beiden van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, informeren daarmee de Tweede Kamer over toezeggingen die gedaan zijn tijdens het Commissiedebat PFAS op 2 februari 2023. Het gaat om:

·         het juridische kader voor een nationaal PFAS-lozingsverbod op oppervlaktewater

·         signalen over de vermeende stort van PFAS-houdende grond in de Noordzee

·         de opvolging van een eerdere motie over PFAS-aandachtslocaties

·         mogelijkheden van een overzicht van PFAS-emissies in lozingsvergunningen.

Lees verder op de website van Bodem+.

3. Natuurfilmdocumentaire Onder het Maaiveld bekroond met Kristallen film

Natuurfilmdocumentaire Onder het Maaiveld van regisseur Mark Verkerk heeft al in haar eerste weekend de Kristallen status behaald. Meer dan 10.000 bezoekers hebben de film over onbekende ondergrondse Nederlands bodemleven in de bioscoop gezien. Regisseur Mark Verkerk ontving de eerste Kristallen Film die dit jaar is uitgereikt. Lees verder.

4. Steeds lastiger verband te leggen tussen schade en grondwateronttrekking

De droge zomer van 2022 heeft niet geleid tot meer schademeldingen door grondwateronttrekkingen. Wel wordt wordt steeds lastiger om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de klimaatverandering en schade die is ontstaan door grondwateronttrekking. Dat schrijft de Adviescommissie Schade Grondwater (ACSG) in haar jaarverslag over 2022. Lees verder op de website H20waternetwerk.

5. Onderzoek naar ontwikkelen van verontreinigde locaties start

Saxion-lectoraat Sustainable Areas and Soil Transition (SAST) heeft een RAAK-publieksubsidie toegewezen gekregen voor onderzoek naar de ontwikkeling van verontreinigde terreinen. Doel van dit onderzoek: de terreinen laten bijdragen aan opgaven als klimaat, energie en verstedelijking. Saxion voert het onderzoek uit samen met het lectoraat Gebiedsontwikkeling & Transitiemanagement van Hogeschool Rotterdam en met Wageningen University & Research. Er participeren ook bodemprofessionals en ontwikkelaars. Het onderzoek borduurt voort op eerder onderzoek van het lectoraat en vindt plaats in het kader van het landelijke Programma Afbouw Nazorg. Lees verder op de website van Saxion. Lees ook de Folder nieuwe kansen voor terreinen met nazorg

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwe Ruimtelijke Scenario’s voor Nederland in 2050 (9 maart, Den Haag of online)
Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét ruimtelijke kwaliteit er rond 2050 uitzien? Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken? Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op? Kom 29 maart naar de presentatie van de Ruimtelijke Verkenning 2023 en leer meer over de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050.

·         Platform Bodembeheer: De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken (14 maart, online)
Als gevolg van maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, stikstofproblematiek en de woningbouwopgave komt er een steeds grotere noodzaak om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds is er steeds meer ruimte nodig en zal de beschikbare ruimte steeds slimmer benut moeten worden. Voor deze sessie van het Platform Bodembeheer kijken we daarom samen met Jong Bodem naar de toekomst.

·         BRO’tje: BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant (16 maart)
Dit BRO’tje gaat over toepassingen van BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant. Het provinciaal beleid van Noord-Brabant leunt nu al sterk op de inhoud van de BRO. We krijgen een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens licht de provincie toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.

·         Presentatie: Nieuwe Ruimtelijke Scenario’s voor Nederland in 2050 (19 maart, Den Haag of online)
Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét ruimtelijke kwaliteit er rond 2050 uitzien? Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken? Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op? Kom 29 maart naar de presentatie van de Ruimtelijke Verkenning 2023 en leer meer over de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050.

·         Werkgroep Stedelijk Grondwater: Water en bodem sturend: de rol van grondwater (21 maart, Tiel)
Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Alle partijen moeten hiermee aan de slag. Maar welke rol heeft grondwater hierin?

·         ‘Samen werken aan water’ aankomende maart tijdens programma vakbeurs Aqua Nederland met 70 kennissessies en 90 sprekers op 21-23 maart (Waterforum)

·         Symposium Bodem Breed 2023! (13 april, Arnhem)
Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt op donderdag 13 april 2023 in Arnhem georganiseerd. Gastorganisaties dit jaar zijn de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Noteer je de datum in je agenda? Met deze nieuwsbrief sturen we je graag het programma toe.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Snelle invoering Omgevingswet nog niet zeker (binnenlandsbestuur.nl)
De invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 staat door een kritisch position paper van de Raad van State toch nog onder druk. Het commentaar van de Raad van State op de staat van het Digitale Stelsel Omgevingswet is ‘te serieus om onweersproken te laten’, erkende minister De Jonge in wat eigenlijk het finale debat over de Omgevingswet in de Eerste Kamer had moeten worden. Hij zal er binnen een week per brief op reageren.

·         Inwerkingtreding Omgevingswet: debat samengevat (Eerste Kamer)
De Eerste Kamer debatteerde dinsdag 7 maart over de inwerkingtreding van de Omgevingswet met minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De minister heeft in een brief aan de Kamer laten weten dat aan de voorwaarden voor een succesvolle invoering van de Omgevingswet kan worden voldaan op 1 januari 2024. Omdat de Kamer hiervan niet overtuigd is, vond het debat plaats.

·         Raad van State: zorgen over Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)

·         ‘De provincies geloven in de Omgevingswet’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         Stroomschema graven in de bodem (IPLO)
Wie gaat graven in de bodem, heeft straks onder de Omgevingswet ook te maken ook met melding- of informatieplicht. Maar voor welke activiteit gelden welke verplichtingen? Onderstaand schema maakt voor zowel initiatiefnemer als toezichthouder en bevoegd gezag duidelijk welke regels er gelden. Doorloop het schema van boven naar beneden.

·         IPLO en… water (Informatiepunt Leefomgeving)
Water is een essentieel onderdeel van de leefomgeving. Het is ook een van de grotere thema’s binnen het Informatiepunt Leefomgeving. Op de website van IPLO is uitgebreide informatie te vinden over water en bij de helpdesk komen zo’n 150 watervragen per maand binnen.

·         Alles over natuur en de Omgevingswet (Informatiepunt Leefomgeving)

·         Zijn uw bestemmingsplannen zichtbaar in het Omgevingsloket? (VNG)

·         Gepland onderhoud aan productieomgeving op 8 maart en oefenomgeving op 10 maart (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Nieuwe ebMS-certificaten begin mei 2023 in het DSO (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – maart 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         8 tips voor natuurinclusief bouwen (Tauw)
Met onze recentelijk verschenen whitepaper ‘Leidraad voor bouwen aan Biodiversiteit: van kavel en wijk naar natuurinclusieve steden en dorpen’ inspireren we overheden, bouwers en ontwerpers om natuurinclusief bouwen op te schalen naar tenminste wijkniveau. En pleiten we voor een aanpak voor meer ecologische samenhang in stedelijk gebied. In deze blog geven we 8 tips om te zorgen dat natuurinclusief bouwen een volwaardig(er) thema binnen projecten wordt.

·         Podcast: Denken vanuit het natuurlijk systeem – Nederland Transitieland (Tauw)
Wat is eigenlijk een natuurlijk systeem? Welke drukfactoren verstoren dit natuurlijk systeem? Waarom is het belangrijk dit te herstellen en welke transitie is hiervoor nodig? Je hoort het in de tweede aflevering van Nederland Transitieland!

·         Gezondheid boeren op spel door grote cocktail van landbouwgif (NU.nl)
In het bloed van Nederlandse boeren worden verhoudingsgewijs veel bestrijdingsmiddelen aangetroffen en huisstof op boerderijen bevat maar liefst 144 soorten landbouwgif. Europese normen bieden weinig bescherming, omdat die niet kijken naar de totale gezondheidseffecten van gelijktijdige blootstelling aan meerdere middelen. Onderzoekers vrezen voor tal van ziekten, waaronder parkinson, kanker en verminderde vruchtbaarheid.

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Dichterbij internationaal akkoord over chemicaliën en afval (AfvalOnline)
Overheden, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en chemische experts zijn een stap dichter bij een nieuwe wereldwijde overeenkomst gekomen om chemicaliën en afval beter te beheren. De overeenkomst moet leiden tot een beleidskader voor een betere bescherming van het milieu en de menselijke gezondheid, met name die van kwetsbare bevolkingsgroepen.

·         Ruimtelijke consequenties van de circulaire transitie (AfvalOnline)

·         Afvalfonds gaat voor 100 procent circulaire plastic verpakkingen (AfvalOnline)

·         Jaarlijkse telling vervoer gevaarlijke stoffen (Rijkswaterstaat)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie en bodemenergie (Bodemenergie.nl)
In 2050 niet meer afhankelijk zijn van aardgas voor de verwarming van woningen en gebouwen. Dat betekent dat er in 2050 7,5 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen goed geïsoleerd moeten zijn, met duurzame energiebronnen verwarmd moeten worden en dat er schone elektriciteit wordt gebruikt. Een ambitieuze doelstelling die nog ver weg klinkt. Het Wetsvoorstel gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Wgiw) moet hieraan gaan bijdragen.

·         Nederlandse elektriciteit kleurt razendsnel groener door wind- en zonne-energie (volkskrant.nl)
Van de elektriciteit die in Nederland wordt opgewekt, is een steeds groter deel afkomstig van duurzame bronnen als wind en zon. In 2022 was 40 procent van de elektriciteit groen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van voorlopige cijfers.

·         Vanaf vandaag kan iedereen meedenken over het Nederlandse klimaatbeleid (nu.nl)

·         Ruim €270 miljoen voor verduurzaming industrie en energie-innovatieprojecten (Rijksoverheid)

·         ECB gaat klimaatbeleid voeren, ‘maar ligt politiek gevoelig’ (BNR Nieuwsradio)

·         ‘Voedselproductie zal aarde één graad doen opwarmen’ (BNR Nieuwsradio)

·         Versnel aquathermieprojecten (Unie van Waterschappen)

·         Belgische CO2 vindt laatste rustplaats in Deense zeebodem (De Tijd)

·         ‘De organisatie verbonden houden met wat we doen’ (Energie op Rijksgrond)

·         Aanbestedingseisen duurzaam beton op losse schroeven (Cobouw)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Niet afvoeren, maar vasthouden: zo wordt de bodem ons waterreservoir (RTL Nieuws)
2022 was één van de droogste jaren ooit in Nederland. Naar verwachting neemt het watertekort de komende jaren verder toe door klimaatverandering. En dus moeten we de knop omzetten: van water snel afvoeren naar zee, naar water vasthouden. De bodem is daar de beste plek voor. “Belangrijk voor industrie, boeren, natuur, ons drinkwater en je tuin.”

·         Minister zwicht voor landbouwlobby en schrapt belangrijke maatregelen tegen de droogte
Een verbod op het oppompen van grondwater rond natuurgebieden is onder druk van de landbouwlobby geschrapt uit de nieuwe water- en droogteplannen van VVD-minister Mark Harbers. Ook een vergunningsplicht voor het oppompen van grondwater is gesneuveld.

·         Landbouwlobby liet maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk afzwakken (Trouw)

·         Boerenlobby blokkeert plannen om droogte in natuurgebieden tegen te gaan (AD)

·         Weinig zorgen over overstromingen, zelfs bij inwoners risicogebieden: ‘Het zal mijn tijd wel duren’ (EenVandaag)

·         Verzekeraars: vanaf 2025 kan elke Nederlander verzekerd zijn bij een grote overstroming (Waterforum)

·         Drijvend of op palen: om ook in de toekomst veilig te kunnen wonen, moeten we onze huizen echt anders gaan bouwen (EenVandaag)

·         De winterdroogte die grote delen van Europa nu treft, zal in de toekomst vaker voorkomen (NRC)

12. Staatsbezoek in Slowakijke: ook aandacht voor bodemverontreiniging

Het iconische Kasteel van Bratislava kreeg vorige week woensdag een oranje gloed. Tijdens het staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima aan Slowakije ging een Nederlandse bedrijvendelegatie daar in gesprek met toekomstige partners. Tijdens het staatsbezoek ging het ook over bodemverontreinigingen. De bodemvervuiling (veelal vanuit de Sovjettijd) in Slowakije is al langere tijd zorgwekkend. Rondom Bratislava leidt lekkage uit een stortplaats inmiddels tot vervuiling van het grondwater waardoor ook een drinkwaterreservoir besmet wordt. Nederland is al langere tijd met Slowakije hierover in gesprek. Vertegenwoordigers van de afdeling Bodem en Ondergrond van Rijkswaterstaat, Deltares en experts op het gebied van bodemverontreiniging van het Nederlandse bedrijf Tauw faciliteren tijdens het staatsbezoek een workshop over dit onderwerp om partijen nader tot elkaar te brengen. Zowel de overheid als lokale bestuurders en activisten doen hieraan mee.

13. Hoogleraar: crisis waterkwaliteit veel groter dan die van stikstof

De stilstand rond de waterkwaliteit in Nederland kan een crisis opleveren die tien keer groter is dan de huidige stikstofcrisis. Dat zegt hoogleraar Herstelbeheer Oppervlaktewater Piet Verdonschot in aanloop naar de waterschapsverkiezingen van 15 maart. In 2027 moet Nederland voldoen aan de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW), maar volgens Verdonschot zijn we daar nog lang niet. „We spelen met vuur.” Lees verder. Lees ook: Onderzoek: waterkwaliteit in vijvers en grachten kan veel beter. En zie Normoverschrijdingen voorkomen voor behoud middelen in de kast (LTO).

14. GIS-tool: Onderzoeken van kansen voor de Areaalstrategie

Nederland staat voor grote opgaven, zoals klimaatverandering, de energietransitie, het herstel van de biodiversiteit en de verstedelijkings- en de mobiliteitstransitie. Regionale Diensten van RWS (RD’en) krijgen veel vragen voor het gebruik van IenW-areaal voor deze opgaven, van zonnepanelen tot boomgaard. IenW heeft besloten om, aanvullend op de kerntaken en wettelijke taken, prioriteit te geven aan het benutten van IenW-areaal voor de opgaven klimaatadaptatie, biodiversiteit en energieopwekking. Samen met IenW stuurt RWS met de Areaalstrategie op het inzetten van IenW-areaal voor deze maatschappelijke opgaven. Het RWS Bestuur heeft in 2021 besloten om zich voor deze opgaven (pro)actief in te zetten, huiswerk op orde te hebben om adequaat te reageren en actief te sturen..

15. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Asbestonderzoek in tuinen in de wijk De Whee in Goor (AD)
Bewoners van de Merelstraat, Nachtegaalstraat en Kievitstraat in de wijk De Whee in Goor krijgen binnenkort een uitnodiging om zich aan te melden voor een gratis bodemonderzoek van hun tuinen. Dit omdat er volgens Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) grote kans is dat er asbest in de bodem zit.

·         Staatsbosbeheer met Rijkswaterstaat in de clinch over natuurherstelplan (h2owaternetwerk.nl)
Staatsbosbeheer komt voor het eerst bij de rechtbank in het geweer tegen de uitvoering van een natuurherstelplan voor de Europese Kaderrichtlijn Water. De natuur- en bosbeheerder heeft formeel bezwaar aangetekend tegen de KRW-maatregelen van Rijkswaterstaat in het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden.

·         Staatsbosbeheer daagt Rijkswaterstaat voor de rechter om damwanden in het Zwarte Water (NRC)

·         Zes partijen procederen tegen stalen damwanden in Zwarte Water (Zwartsluis Actueel)

·         Zeer complexe dijkversterking dwars door Zwolle start dit jaar (RD)
Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) denkt dit voorjaar te kunnen starten met de zeer ingewikkelde dijkversterking langs het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal in Zwolle. Het gaat grotendeels om stadsdijken die versterkt moeten worden.

·         Waterschap verbetert wateraanvoer Vechterweerd Noord bij Dalfsen (DalfsenNet)

·         Verdubbelde drinkwaterproductie aanslag op grondwaterpeil rond Dalfsen: waterschap komt met intensief plan (AD)

Provincie Gelderland

·         Gemeente Ede ‘eigenwijs’ bij schoonhouden kunstgrasvelden (bennekomsnieuwsblad.nl)
,,We hebben hier een eigenwijze gemeente die zijn eigen dingen doet”. Met die woorden luchtte de advocaat van de stichting InStrepitus zijn hart vandaag bij de Raad van State. Volgens hem doet de gemeente veel te weinig om de verspreiding en bodemverontreiniging door rubberkorrels op sportvelden te voorkomen. Hij eiste betere maatregelen op de velden van voetbalvereniging Victoria in Ede en voetbalvereniging Bennekom.

·         Grondwater op MOB-complex in Alverna vervuild met zeer giftig cadmium, toch is ingrijpen niet nodig meent provincie (AD)
Het grondwater onder het MOB-complex in Alverna is ernstig vervuild met het zeer giftige cadmium. Op het MOB-complex staan nu 35 woningen. De bewoners lopen volgens de provincie Gelderland geen gevaar.

·         Omstreden pijpleiding Ede-Wageningen komt er toch niet (KRO-NCRV)
De omstreden pijpleiding die vervuild grondwater vanuit Ede in de Nederrijn bij Wageningen zou lozen, komt er toch niet. Volgens Waterschap Vallei en Veluwe zijn de risico’s van de verontreiniging veel lager dan vooraf gedacht en is het oppompen en lozen van het vervuilde water niet meer nodig. Maar het rapport waaruit dat zou blijken is niet openbaar.   

·         Verontreinigd grondwater Ede lozen in Nederrijn toch niet nodig (RD)

·         Webinar archeologische vondsten (14 maart, Rijkswaterstaat)

·         Nog veel vragen over stopzetten smeerpijp: ‘Nieuwe inzichten of politiek ingegeven?’ (AD)

Provincie Groningen

·         Trammelant in Hoogezand: gemeente en aannemer bakkeleien over PFAS-grond. ‘We overwegen juridische stappen’ (dvhn.nl)
Aannemer HAZ Infra overweegt juridische stappen tegen de gemeente Midden-Groningen. Die beëindigde 27 februari het contract met de aannemer.

·         Oostpolder wordt locatie voor aanleg elektriciteitsinfrastructuur TenneT (Provincie Groningen)
De provincie Groningen, gemeente Het Hogeland en TenneT zijn overeengekomen dat de Oostpolder een van de drie locaties wordt voor de aanleg van elektriciteitsinfrastructuur. Hier gaat TenneT energie afkomstig van windmolens op zee omzetten voor verspreiding op het stroomnet. De locatie is het meest oostelijke deel van de Oostpolder, grenzend aan de N33 en de Oude Tjariet. Behalve in de Oostpolder heeft TenneT ook nog twee andere locaties in de Eemshaven op het oog.

·         Gezamenlijke reactie volksvertegenwoordigers en bestuurders op ‘Groningers boven gas’ (Provincie Groningen)
Volksvertegenwoordigers en bestuurders van de Groninger gemeenten, provincie en waterschappen hebben woensdagavond 8 maart in De Molenberg in Delfzijl een gezamenlijke reactie gegeven op het rapport van de parlementaire enquêtecommissie gaswinning. De verklaring werd aangeboden aan de woordvoerders in de Tweede Kamer.

·         Overheid niet meer in beroep bij aardbevingsschade (binnenlandsbestuur.nl)

·         Bestuurders eisen uiterlijk september plan van aanpak Groningen (binnenlandsbestuur.nl)

·         Waterschappen ondertekenen eisen Groningen voor schadeafhandeling (H2Owaternetwerk)

·         Instituut Mijnbouwschade trekt alle hoger beroepen over bevingsschade in (NOS)

Provincie Fryslan

·         Veel chemische stoffen aangetroffen in gezuiverd rioolwater (Wetterskip Fryslân)
In het gezuiverde water van onze rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) zijn veel chemische stoffen aangetroffen. Deze stoffen kunnen schadelijk zijn voor het dieren- en plantenleven in het water. Dat constateren we na anderhalf jaar onderzoek aan het gezuiverde water (effluent) dat wordt geloosd op het oppervlaktewater bij tien rwzi’s. In de uitgaande waterstroom werd de aanwezigheid van stoffen gemeten en vergeleken met de normen voor het oppervlaktewater. Er is gezocht naar ruim 300 verschillende chemische stoffen, zoals bestrijdingsmiddelen, (zware) metalen, geneesmiddelen, vluchtige stoffen, weekmakers, vlamvertragers, PAK’s en PCB’s.

·         Wetterskip Fryslân treft meer chemische stoffen aan in effluent dan tien jaar geleden (h2owaternetwerk.nl)

·         Dorpen rond Ecopark De Wierde in Heerenveen bezorgd over uitbreiding en ophoging afvalbult: ‘De buorman is út syn jas groeid’ (LC)
Dorpen nabij Ecopark De Wierde maken zich zorgen over de uitbreiding en ophoging van het afvalstation in Heerenveen. Ze hopen dat de gemeenteraad een stokje voor de vergunningsaanvraag steekt.

·         Stichting sleept Leeuwarden en Tytsjerksteradiel voor rechter om rubberkorrels op sportvelden (Leeuwarder Courant)
Stichting InStrepitus uit Leeuwarden eist voor de Raad van State dat Leeuwarden en Tytsjerksteradiel op enkele sportparken rubberkorrels van de kunstgrasvelden verwijderen en de bodem eronder saneren.

·         Keersluis Kornwerderzand voorzien van roldeur (Rijkswaterstaat)

·         Mega-keersluis bij Afsluitdijk moet nog beter beschermen tegen hoogwater (NOS)

Provincie Drenthe

·         Drinkwatersector heeft baat bij vasthouden grondwater (Provincie Drenthe)
Drenthe heeft van oorsprong een prachtig watersysteem. Maar dit watersysteem kan wel een oppepper gebruiken met als doel om ook in droge periodes voldoende water op voorraad te hebben. Bijvoorbeeld voor het maken voor drinkwater. Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden om water te bufferen en vast te houden voor droge tijden. Net zoals er in Drenthe nagedacht is over het opslaan van water door extreme regenval, moet er ook nagedacht worden over buffering voor extreme droogte. Daarmee is ook de natuur en landbouw gebaat.

·         Bezorgde groep inwoners Schoonebeek wil einde oliewinning (RTV Drenthe)
Een groep van zestien bezorgde inwoners in en rondom Schoonebeek ziet graag dat er een einde komt aan de oliewinning in het dorp. Tijdens de raadsvergaderingen van vanavond in Coevorden en volgende week in Emmen spreken zij zich daarvoor uit. De partijen in de beide gemeenteraden gaan dan hun mening vormen over de injectie van afvalwater in de bodem van Schoonebeek.

·         In Borger-Odoorn bepaalt de bodem waarop je woont je stemgedrag (wnl.tv)

Provincie Flevoland

·         Dexsorb-pilot gestart op awzi Lelystad: verwijdering van medicijnresten en PFAS uit afvalwater (Waterforum)

·         Zuiderzeeland ziet definitief af van voortstuwers tegen wateroverlast (H2Owaternetwerk)

Provincie Utrecht

·         Verontruste ouders slepen gemeente Baarn voor rechter. Die rubberkorrels op de kunstgrasvelden moeten weg (gooieneemlander.nl)
Verontruste ouders, verenigd in stichting InStrepitus eisen voor de Raad van State dat Baarn de rubberkorrels op drie kunstgrasvelden van TOV op sportpark Ter Eem aan de De Geerenweg verwijdert en de bodem eronder saneert

Provincie Noord-Holland

·         Deltacommissaris Peter Glas enthousiast over Heemskerkse waterbergingsprojecten. ’Inspirerend voor andere gemeenten’ (Noordhollands Dagblad)

·         Protest tegen kap duizenden bomen voor geluidswal Naarderbos (NH Nieuws)
De grote nog te bouwen zonnegeluidswal langs het Naarderbos wordt ‘een ramp voor de natuur’. Dat meent de provinciale Partij voor de Dieren. Dat komt door de geplande massale kap van duizenden bomen om plek te maken voor de geluidswal. Er wordt komende zaterdag geprotesteerd tegen het plan.

·         Gemeente Amsterdam legt drukterpen en drainage aan om verzakkingen tegen te gaan (Waterforum)
De gemeente Amsterdam neemt maatregelen om de extra bodemdaling in de Sluisbuurt op te vangen. De gemeente ontdekte in 2022 dat de bodem hier in 30 jaar niet de gebruikelijke 20 centimeter, maar 50 tot 80 centimeter daalt. Dit heeft gevolgen voor de straten en pleinen en kabels en leidingen. Huizen en gebouwen blijven volgens de gemeente op hun plek, want ze staan op palen die diep in de grond zitten.

·         Rijkswaterstaat hervat onderhoud kust Texel (Rijkswaterstaat)

·         Politiek niet onwillig om een miljard voor een groener Tata te betalen (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·         Sinking Cities Gouda (NPO Radio 1)
We weten allemaal dat we kampioen dijken bouwen zijn, en dat de zeespiegel stijgt. Maar wat veel mensen niet weten is dat aan de andere kant van die dijk NOG iets gebeurt wat ons bedreigt: onze bodem daalt – en dat heeft grote gevolgen. De expositie Sinking Cities, Gouda van fotograaf Cynthia Boll en journalist Stephanie Bakker gaat over die andere strijd van Nederlanders tegen het water. Wat betekent het om te wonen op een plek die onder je voeten wegzakt?

·         Bodemdaling met zeespiegelstijging is een sluipmoordenaar; ‘Hoe gaan we ermee leven?’ (AD)
Gouda heeft er last van, Middelburg en nog veel meer steden en polders in Nederland dan je zou vermoeden: bodemdaling. ,,Een sluipmoordenaar”, omschrijft voorzitter Michel Klijmij-van der Laan van het Platform Slappe Bodem deze ontwikkeling in relatie tot de zeespiegelstijging.

·         Verzet tegen onder water zetten van deel Merwelanden groeit: ‘Zo is er over tien jaar geen Biesbosch meer’ (AD)
Het is nog maar de vraag of de ingrijpende plannen voor recreatiegebied Merwelanden in Dordrecht doorgaan. Het verzet tegen het onder water zetten van de Hel- en Zuilespolder groeit. ,,Rijkswaterstaat moet van dit gebied afblijven.’’

·         In de Zuidplaspolder heeft het water de strijd gewonnen: ‘Het waterschap geeft op’ (Volkskrant)
In de Zuidplaspolder, de laagste polder van Nederland, stopt het waterschap de strijd tegen het water. Weilanden zullen daardoor steeds natter worden. Zelfs boeren scharen zich achter het besluit. ‘Er is een einde gekomen aan de maakbaarheid van dit stukje Nederland.’

·         Stromende grachten en groene parken op onze historische buitenplaatsen (Provincie Zuid-Holland)

·         Bij extreme regenbui zorgt dit park er voor dat wij droge voeten houden: ‘Te weinig ruimte voor meer van deze bergingen’ (AD)

Provincie Zeeland

·         Zeeuwse akkerbouwer wapent zich tegen verzilting (Nieuwe Oogst)
‘Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg’, zei natuurkundige Albert Einstein ooit. Dit gezegde gaat niet op voor het akkerbouwbedrijf van Gillis Klompe in het Zeeuwse Dreischor. ‘We moeten alles doen om ons weerbaar te maken tegen klimaatverandering’, zegt hij.

·         Overstromingsrisico nieuwe nucleaire opslag moet beter onderbouwd (ND)
Het gespecialiseerde bedrijf COVRA, dat radioactief afval opslaat in het havengebied bij Vlissingen, moet in het milieurapport voor een nieuw gebouw meer aandacht besteden aan de risico’s op overstromingen en aardbevingen. Met dat oordeel komt de Commissie voor de MER.

·         Gemeente Tholen over slechte kwaliteit dijken: ‘Veiligheid is niet in het geding’ (internetbode)
Een groot aantal van de Thoolse dijken is niet op sterkte. Dat blijkt uit een onderzoek van het Waterveiligheidsportaal. Onlangs stelden GroenLinks en PvdA hier vragen over. Het college reageert nu dat de kwaliteit van deze dijken ‘niet nu direct voor onveilige situaties zorgt’.

·         Informatieavond Nieuwe Sluis Terneuzen 14 maart (Rijkswaterstaat)

Provincie Noord-Brabant

·         Waterschap Brabantse Delta bereidt zich voor op extreme klimaatverandering met aanbevelingen van Deltares (Deltares)
Deltares heeft in samenwerking met het waterschap Brabantse Delta een globale analyse gemaakt van de mogelijke impact van een grootschalige neerslaggebeurtenis, zoals de Limburgbui in juli 2021. Ook geven Deltares experts aanbevelingen over hoe het waterschap zich goed kan voorbereiden, waaronder betere informatiesystemen en een goede samenwerking met Vlaanderen. 

·         Stichting sleept Bergen op Zoom voor rechter om gemalen autobanden op sportvelden (AD)
Stichting InStrepitus eist voor de Raad van State dat Bergen op Zoom op twee sportparken rubberkorrels van de kunstgrasvelden verwijdert en de bodem eronder saneert. Het gaat om het kunstgrasveld van RKSV Halsteren aan de Beeklaan en van SV Dosko aan de Ravelstraat in Bergen op Zoom.

·         Noordpolder is Brabants succesverhaal in strijd tegen verdroging: ‘Maar we zijn er nog niet’ (AD)
Brabant kampt met een structureel watertekort. Zonder ingrijpen heeft de droogte ernstige gevolgen voor natuur, landbouw en het drinkwater. In de Noordpolder bij Ossendrecht bewijzen Natuurmonumenten en het waterschap dat het nog niet te laat is.

·         Chemische stof lekt uit 1000 liter-vat met drugsafval in Gilze, ook vaten langs Mark bij Breda (AD)
Onbekenden hebben in de nacht van donderdag op vrijdag een 1000 liter-vat met vermoedelijk drugsafval gedumpt langs de Langereit in Gilze. Het vat lekte behoorlijk en zorgde voor een chemische geur in de omgeving. Langs de rivier de Mark bij Breda zijn meerdere kleine vaten gedumpt. Daar is niets in de rivier gelekt.

·         Provincie en Brabant Water tekenen overeenkomst duurzame watervoorziening (Provincie Noord-Brabant)
De vanzelfsprekendheid van voldoende drinkwater staat meer dan ooit onder druk. Daarom hebben de provincie en Brabant Water de overeenkomst ‘Op pad naar een duurzame drinkwatervoorziening Brabant Water, 2023-2030’ getekend. Het doel van de gemaakte afspraken is helder: voldoende drinkwater in Brabant, nu en in de toekomst.

·         Brabant Water gaat financiering van Europese Investeringsbank gebruiken (Waterforum)

·         Brabant koploper agroforestry (Provincie Noord-Brabant)

·         Extra geld voor natuurinclusieve landbouw (Provincie Noord-Brabant)

·         Waar is er plek voor 300 miljoen badkuipen vol water? (AD)

Provincie Limburg

·         Minister ziet en hoort in Roermond dat lage water voor problemen zorgt, maar schadevergoeding komt er niet (De Limburger)
Het lage waterpeil rondom Roermond blijft voor problemen zorgen. Een regeling die bedrijven en verenigingen compenseert, gaat er niet komen, blijkt deze maandag tijdens het bezoek van minister Mark Harbers.

·         Julianakanaal in Limburg langer dicht: ‘kost vervoerders miljoenen’ (nos.nl)

·         Kuiken: trage schadeafhandeling waterramp onwil van kabinet (WNL)

·         Limburg zet stap in onderzoek naar kernenergie (binnenlandsbestuur.nl)

·         Eurocommissaris Frans Timmermans: ‘Limburg heeft groen goud in handen’ (De Limburger)