Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 1 2023)

1. Nieuwe bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond (periode 2023-2030)

Het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben nieuwe afspraken gemaakt over samenwerking op het gebied van bodem. Het Rijk stelt tot en met 2030 jaarlijks € 69,5 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van decentrale overheden bij onder andere de aanpak van locaties waar de bodem vervuild is, vergunningverlening, toezicht en handhaving en voor de ontwikkeling en het delen van kennis. Dat schrijft staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) op 20 december 2022 aan de Tweede Kamer. Lees verder op de website van Bodem+.
Lees ook de Kamerbrief met als bijlagen:

·         Bijlage 1: Bestuurlijke afspraken bodem en ondergrond 2023-2030

·         Bijlage 2: Plan van aanpak Samenwerkingsagenda 2022-2030

·         Bijlage 3: Notitie monitoring bodemtaken

·         Bijlage 4 Overlegstructuur bodem en ondergrond (Bijlage bij bestuurlijke afspraken

·         Bijlage 5 Nota Bestuurlijke afspraken en verdeling bodemsaneringsmiddelen

Lees ook het volgende bericht: Nieuwe bestuursafspraken voor aanpak bodemvervuiling (binnenlandsbestuur.nl)

2. Waterschappen herkennen zich in eindadvies studiegroep Grondwater

Het eindadvies van de landelijke studiegroep Grondwater is verschenen. Het advies en de daarin opgenomen aanbevelingen worden besproken in de commissie Watersystemen van de Unie van Waterschappen. Het advies van de studiegroep wordt ook gebruikt als input voor de op te stellen Grondwatervisie van de waterschappen. Doel is dat deze visie klaar is voor de start van het nieuwe droogteseizoen, 1 april 2023. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen. Lees ook: Advies Studiegroep Grondwater positief voor beschikbaarheid en kwaliteit grondwater (VEWIN)

3. Kamerbrief bij Impulsprogramma Chemische Stoffen

Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer het programmaplan van het Impulsprogramma Chemische Stoffen dat loopt van 2023 tot en met 2026. Daarnaast gaat zij in op enkele moties en toezeggingen over chemische stoffen. Lees de kamerbrief. Bij de kamerbrief is ook het Programmaplan Impulsprogramma Chemische Stoffen 2023-2026. Het programma richt zich op de uitvoering van het beleid en daarmee het voorkomen en terugdringen van vervuiling van het milieu door gevaarlijke chemische stoffen. Het loopt van 2023 tot en met 2026. Lees ook het programmaplan.

4. PFAS in België: 50 concrete acties in nieuw PFAS-actieplan

Negentien maanden nadat de Vlaamse regering hem aanstelde, legt PFAS-opdrachthouder Karl Vrancken zijn eindrapport neer. Daarin pleit hij ervoor om dringend werk te maken van een allesomvattende, circulaire systeemaanpak die in alle stappen rekening houdt met PFAS. “In het circulaire systeem moeten veilige afvoerpunten, of ‘safe sinks’ komen voor de verontreinigde of schadelijke componenten. Zo zorgen we ervoor dat PFAS niet ongecontroleerd in materialen en in het systeem blijft circuleren. Tegelijk moeten we vermijden in een tunnelvisie terecht te komen waarbij het verwijderen van PFAS uit ons milieu net zou zorgen voor negatieve neveneffecten op het milieu” zegt Vrancken. Lees het actieplan.

Lees verder het bericht:

·         3M stopt tegen eind 2025 met productie van PFAS (bndestem.nl)

·         Pfas bij 3M in de ban: een gewonnen slag in een lange oorlog (NPO Radio 1)

5. Vacatures adviseur bodemkwaliteit, grondwater en bouwstoffen bij RWS

Bij de afdeling Natuurlijk Circulair van de Dienst WVL van Rijkswaterstaat zijn drie vacatures voor adviseurs op de thema’s bodemkwaliteit, grondwater en bouwstoffen. Reageren is mogelijk tot 18 januari.

·         Adviseur bodemkwaliteit
Wie infrastructuur zegt, zegt ook bodem, bagger, grond en bouwstoffen. Voor Rijkswaterstaat is het thema bodem en bouwstoffen dan ook van groot belang, zowel bij de aanleg van nieuwe projecten als bij de instandhouding van de netwerken. Als adviseur ligt jouw primaire focus op de uitvoeringspraktijk. Kom jij bij Rijkswaterstaat een stevige bijdrage leveren op de beheersing van milieukundige risico’s omtrent baggeren, grondverzet en de toepassing van risicovolle bouwstoffen? Dan zien wij graag je sollicitatie tegemoet!

·         Adviseur bodem en grondwater
Grondwater speelt een belangrijke rol bij alle Rijkswaterstaat projecten, zowel wat waterkwantiteit als -kwaliteit betreft. Het belang neemt verder toe door klimaatverandering, ondergrondse aanleg van infrastructuur, het vóórkomen van ongewenste Zeer Zorgwekkende Stoffen zoals PFAS, het gebruik van afvalstoffen als secundaire bouwstof en de toenemende ‘drukte’ in de ondergrond. Als adviseur bodem en grondwater maak jij voor onze projecten grondwaterrisico’s inzichtelijk. Solliciteer nu naar deze interessante functie!

·         Adviseur bouwstoffen en bodemkwaliteit
De gevolgen van het toepassen van uiteenlopende secundaire bouwstoffen krijgen de laatste jaren vaak aanzienlijke media-aandacht. Ook Rijkswaterstaat komt daarbij als grote opdrachtgever en beheerder in de grond-, weg- en waterbouwsector regelmatig in beeld. Gezien de ambities van Rijkswaterstaat om in 2030 circulair te werken, zal de toepassing van dergelijke bouwstoffen naar verwachting toenemen. Een zorgvuldige toepassing van bouwstoffen zal dus nog meer aandacht moeten krijgen. Ben jij de nieuwe collega met gedegen kennis van bouw- en afvalstoffen. Solliciteer dan nu!

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Bodem en Ondergrond 6e jaargang, nr. 22 – 20 december 2022 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         PBL Seminar: Stopt Europa de verstedelijking? (24 januari, online)
Op 24 januari organiseert het PBL samen met het ministerie van IenW een seminar naar aanleiding van de EU-afspraak om te komen tot no net landtake in 2050. Luister en praat mee in een planologische discussie over de gevolgen van deze EU-doelstelling in Nederland.

·         CoP Afbouw nazorg: kick-off programma (25 januari, online)
Het is even geleden dat wij breed van ons hebben laten horen over de afbouw van IBC-Nazorg en de mogelijkheden die dit biedt. Maar we hebben niet stil gezeten. We hebben het Programma Afbouw Nazorg verder opgebouwd. We hebben twee onderzoeksvoorstellen opgesteld en ingediend voor financiering. Diverse projectinitiatieven zijn gestart. En we zijn aangehaakt bij de nieuwe bestuurlijke afspraken inzake Bodem. We praten jullie hier graag over bij. En meer: we willen graag jullie ideeën en initiatieven hieraan verbinden.

·         Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting (25 januari, Utrecht)
De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel!

·         Themabijeenkomst Plastic in de bodem (26 januari, Utrecht)
Op donderdagmiddag  26  januari  2023 organiseert  BodemBreed  Forum een themamiddag over plastic in de bodem. Daar hebben we jullie hulp hard bij nodig! Heb je een onderzoek of ander project gedaan op dit vlak, ben je daar trots op en wil je er over vertellen? Lever dan een abstract in van je project! Wij  verzamelen  de  bijdragen  en  stellen  op  basis  hiervan  een middagprogramma samen. De themabijeenkomst wordt na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BodemBreed Forum georganiseerd.

·         Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’ (27 januari, Kinderdijk)
Het thema van de dag is ‘Verduurzaming in de baggersector’. Dit in navolging van de webinars die Baggernet hierover reeds organiseerde. Op 27 januari 2023 gaan we met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor verduurzaming en wat ervoor nodig is om op te schalen. We besteden aandacht aan de markttransformatie, aan duurzaam inkopen en duurzaam materieel en aan de relatie tussen circulair terreinbeheer en baggeren. We zijn te gast bij de scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk om een kijkje in de keuken te nemen.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         ‘We staan op drempel van Omgevingswet’ (binnenlandsbestuur.nl)
Decentrale overheden zijn volgens Hugo de Jonge op een punt beland dat extra uitstel van de Omgevingswet meer schade oplevert dan invoering.

·         Antwoorden op Kamervragen over implementatie Omgevingswet (Rijksoverheid)
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.

·         Voorlopig geen Eerste Kamer debat inwerkingtreding Omgevingswet (Omgevingsweb)

·         Voorrangsregels in het omgevingsplan als work around voor de praktijk (Omgevingsweb)
Gemeenten kampen vandaag de dag met vele ingewikkelde opgaven, waaronder de woningnood. Stel dat een gemeente dit probleem adequaat wil aanpakken en met een wijziging van het omgevingsplan een woningbouwontwikkeling mogelijk wil maken aan de rand van het drukke centrum van de stad. Hoe kan de gemeente deze wijziging van het omgevingsplan onder de Omgevingswet dan het meest effectief vormgeven?

·         Kabinet stelt Evaluatiecommissie Omgevingswet in (Rli)
De ministerraad heeft op 23 december 2022 de Evaluatiecommissie Omgevingswet (EcO) ingesteld. De commissie bestaat uit acht leden, inclusief voorzitter. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloot in 2021 om een onafhankelijke commissie voor de evaluatie van de Omgevingswet in te stellen. Deze commissie zal worden ondersteund door het stafbureau van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli).

·         Stel de omgevingswet nog eenmaal uit (Omgevingsweb)

·         Toezicht en handhaving onder de Omgevingswet: ‘Ja mits’, u zich aan de regels houdt! (Omgevingsweb)

·         Gemeente Drimmelen zet de initiatiefnemer centraal (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         IPLO en… vuurwerk (Informatiepunt Leefomgeving)

·         ‘We lossen die Omgevingswet hier wel op’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         Zoek de verschillen: binnenplans afwijken onder de Wabo versus de Omgevingswet (Omgevingsweb)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 20 december  (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – januari 2023 – Aan de slag met de Omgevingswet

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Van 4% naar 15% biologische landbouw in 2030 (Rijksoverheid)
Nederland heeft de ambitie dat in 2030 15% van het landbouwoppervlak voor biologische landbouw gebruikt wordt. Om dat te bereiken gaat LNV samen met de sector en ketenpartijen aan de slag om biologische productie en consumptie te laten toenemen. Onder meer door een consumentencampagne, marktontwikkeling, de verlenging van het investeringsfonds waarmee boeren gemakkelijker financiering kunnen krijgen voor de omschakeling naar biologisch en het vergroten van kennis en innovatie via een kennisagenda. Om de biologische landbouw te versterken is voor 2023 en 2024 € 26 miljoen beschikbaar uit het transitiefonds. Dit is onderdeel van het Biologische Actieplan dat minister Adema vandaag naar de Tweede Kamer stuurt.

·         Het natuurakkoord van Montreal helpt consument hopelijk beseffen dat de natuur nog maar net van de ondergang kan worden gered (volkskrant.nl)

·         Impressie: bijeenkomst bodemverbetering met slibcompostproducten (Circulair Terreinbeheer)
Op donderdag 17 november 2022 waren 35 geïnteresseerden te gast op Proefboerderij de Marke in Hengelo, voor een bijeenkomst over het toepassen van slibcompostproducten in de landbouw. Tijdens het evenement, dat georganiseerd was door het programma Circulair terreinbeheer, werden de resultaten van vier jaar onderzoek gedeeld. Daar bleef het niet bij. De grote vraag was: hoe verder?

·         Het pesticidengebruik moet omlaag, ook voor de voedselzekerheid (trouw.nl)

·         Terugblik op bezoek aan de Hoekse Waard (Circulair Terreinbeheer)

·         Dat Nederland de efficiëntste landbouw ter wereld heeft is een sprookje. Boer Meino Smit bedacht een alternatief (vn.nl)

·         ‘Groene plekken in de stad zijn hard nodig voor gezond stedelijk leven’ (RIVM).

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         ‘Kennisdeling en samenwerking ROK CE in de GWW’ (Rijkswaterstaat)
Bij Rijkswaterstaat werken we in 2030 circulair. Dat betekent: zonder afval en met hergebruik van grondstoffen en materialen. Een enorme uitdaging, die we alleen samen met de markt kunnen bereiken.

·         Nieuwe regels voor Pop’s in afval treden in werking (AfvalOnline)
Nieuwe Europese regelgeving voor de aanwezigheid van persistente verontreinigende stoffen in afval moet de volksgezondheid en het milieu beter beschermen.

·         Vlaamse verwerker Indaver probeert exportverbod PFAS-afval snel van tafel te krijgen (PZC)
De Vlaamse afvalverbrander Indaver heeft de Raad van State gevraagd met een snelle uitspraak het exportverbod van PFAS-houdend afval naar België terug te draaien.

·         Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat geeft gemeenten subsidie voor ontwikkeling circulaire ambachtscentra (Afval Circulair)

·         Kabinet zet in op groener bouwen (Rijksoverheid)

·         Minister wil CO2-plafond invoeren voor bouwmateriaal (cobouw.nl)

·         Kamerbrief over maatregelen voor beperken en voorkomen van microplastic in het milieu (Rijksoverheid)

·         Olivijn maakt zijn belofte waar als vastlegger van broeikasgas kooldioxide (NRC)

·         Hoe bouwen in onzekere tijden (Unie van Waterschappen)

·         Advies aan IenW: duik in cijfers over gestort brandbaar afval (AfvalOnline)

·         Wederom gretige aftrek subsidie circulaire ketenprojecten (AfvalOnline)

·         Nederlandse best practices afvalbeheer klaar voor wereldreis (AfvalOnline)

·         Uitvoering EU-richtlijn Behandeling stedelijk afvalwater (Helpdesk water)

·         Visie Duurzaamheid en veiligheid (Unie van Waterschappen)

·         Week van de Circulaire Economie bij Rijkswaterstaat (7 en 9 februari)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Reactie Branchevereniging Bodemenergie op Kamerbrief “Water en Bodem Sturend” (Branchevereniging Bodemenergie)
Op 25 november jl. is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Kamerbrief “Water en bodem Sturend” gestuurd. Branchevereniging Bodemenergie heeft met belangstelling doch ook met grote zorgen kennis genomen van deze kamerbrief. Branchevereniging Bodemenergie heeft middels een brief op de Kamerbrief gereageerd.

·         Rapport: gaswinning Noordzee past niet binnen klimaatafspraken (BNR Nieuwsradio)
Doorgaan met het winnen en gebruiken van gas uit de Noordzee past niet binnen de afspraken van het klimaatakkoord van Parijs dat Nederland heeft ondertekend. Dat meldt een groep milieuorganisaties op basis van een rapport van onderzoeksorganisaties CE Delft en TNO, in opdracht van het zogeheten Noordzeeoverleg.

·         Veel meer hernieuwbare energie geproduceerd dan een jaar eerder (NOS)

·         Klimaat en milieu: wat verandert er in 2023 (Rijksoverheid)

·         Belangrijkste klimaatwet van Europa wordt nog belangrijker: dit moet je weten (nu.nl)

·         Actieplan vol stroomnet: sneller bouwen, slimmer gebruiken en flexibeler afnemen (Rijksoverheid)

·         Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste veranderingen per 1 januari 2023 (Rijksoverheid)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Aanbevelingen om uitvoering Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) te versnellen (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Het klimaat verandert snel en de klimaatwetenschap maakt duidelijk dat weersextremen vaker zullen voorkomen en heftiger gaan worden. Daarom heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) en de uitvoering ervan geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat het belangrijk is om de uitvoering van de NAS voort te zetten en te intensiveren.

·         Klimaatadaptatie en -mitigatie kunnen en moeten elkaar zoveel mogelijk versterken (Deltares)
Klimaatmitigatie en -adaptatie zijn gescheiden werelden, in beleid maar ook in de wetenschap. Een uitgekomen paper van Deltares en de TU Eindhoven, in opdracht van het Deltaprogramma, laat zien waarom en hoe beide werelden meer met elkaar kunnen worden verbonden.

·         Nederland moet beter worden voorbereid op extreme neerslag (Rijksoverheid)
Vergroot het bewustzijn dat ernstige wateroverlast ook in Nederland kan voorkomen. Geef mensen handelingsperspectief specifiek gericht op waar ze wonen. Kijk naar een groter gebied voor het treffen van maatregelen. Dit zijn drie van de aanbevelingen van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater, die was opgericht naar aanleiding van de overstromingen in Limburg in juli 2021.

·         Voorkomen van extreme neerslag kan niet, erop voorbereiden wel (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Eindadvies Wateroverlast en Hoogwater (Unie van Waterschappen)

·         Beter anticiperen op gevolgen extreem weer (VNG)

·         Minister stuurt aanbevelingen rond wateroverlast en hoogwater naar Tweede Kamer (IPO)

·         Beleidstafel: ook aandacht voor waterbewustzijn en herstel schade extreme wateroverlast (h2owaternetwerk.nl)

·         Deltacommissie voorkomt kortetermijndenken overheden (binnenlandsbestuur.nl)

·         Hoger grondwaterpeil eerste stap naar beperken funderingsschade (Waternieuws)

·         Onderzoek naar invoering verplicht waterlabel voor woningen (NRC)

·         Internationale kennisdeling over klimaatfinanciering (VNG)

·         1,8 miljard aan opdrachten in de Projectenkalender van de waterschappen (Unie van Waterschappen)

12.‘…Netwerk versterken en dialoog aan gaan…’

Het begon met zijn studie milieuhygiëne in Groningen en Wageningen. Via IWACO, Royal Haskoning kwam hij bij Waterschap de Stichtse Rijnlanden terecht en van daaruit maakte hij de overstap naar Brabant Water. Sinds september 2021 is hij omgevingsmanager bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. ‘Mijn inzet is om verbinding te leggen tussen beleid en samenleving,’ vertelt Hans Bousema. ‘Als strategisch omgevingsmanager ben ik vooral bezig met relatiebeheer’, licht Hans Bousema verder toe. ‘Daarbij probeer ik stakeholders zoals bijvoorbeeld bedrijfsleven, provincies en gemeenten op tijd te betrekken bij beleidsontwikkeling. Wat zijn de gevolgen van beleid voor de verschillende actoren in de samenleving is een van de centrale vragen. Voor bodem en ondergrond gaat het niet alleen om de “oude” bodemsaneringsopgaven maar vooral ook om nieuwe beleidsontwikkelingen.’ Lees verder.

13. Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer

Op 8 december 2022 is de Jaarrapportage certificatietoezicht bodembeheer 2021 vastgesteld. Deze Jaarrapportage bespreekt het functioneren van de in totaal negen certificatieschema’s voor milieuhygiënisch bodembeheer, in beheer bij SIKB, in het kalenderjaar 2021. Dit zijn de certificatieschema’s op basis van BRL SIKB 1000, 2000, 2100, 6000, 7000, 7500, 11000 en 12000 en BRL 9335. Het is de negentiende editie in de serie jaarrapportages bodembeheer. Lees verder op de website van SIKB.

14. Europa zet stap om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen chemische stoffen

De Europese Commissie heeft op 19 december een voorstel gepubliceerd voor een herziene verordening voor het classificeren, etiketteren en verpakken van chemische stoffen. Nieuw is de toevoeging van de groep stoffen die Persistent, Mobiel en Toxisch zijn (zoals PFAS). Vewin is blij met dit voorstel omdat het een belangrijke stap is om de toelating en het gebruik van schadelijke stoffen te beperken en zo kan bijdragen aan het beter beschermen van drinkwaterbronnen. Lees verder op de website van Vewin.

15. Kabinet trekt 287,5 miljoen uit voor gezondere wateren

Het kabinet heeft 287,5 miljoen euro gereserveerd voor initiatieven die de kwaliteit van de grote wateren verbeteren. Het gaat om waterprojecten in en langs de Waddenzee en Eems-Dollard, het IJsselmeergebied, de Zuidwestelijke Delta en het Rivierengebied. Dit melden minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) op 20 december aan de Tweede Kamer. Lees verder op de website van Rijksoverheid. Lees ook het artikel Kabinet verdeelt 347 miljoen over tien waterprojecten op de website van Binnenlands Bestuur.

16. RIVM: meet stoffen van drugsafval standaard in waterketen

Doe op meer plekken in de waterketen metingen naar de gevaarlijke stoffen die in drugsafval zitten. Bijvoorbeeld in gezuiverd rioolwater, grondwater en oppervlaktewater en bij de productie van drinkwater. Dat beveelt het RIVM aan vanwege de risico’s voor de kwaliteit van drinkwater. Lees verder op H2Owaternetwerk.

17. Artsen willen dat collega’s zich uitspreken over risico’s PFAS

De medische beroepsgroep zou zich meer moeten uitspreken over de gezondheidsrisico’s van PFAS en het gebruik ervan aan banden moeten leggen. Deze oproep doen drie artsen samen met de Stichting Tegengif, een organisatie die onderzoek doet naar dagelijkse blootstelling aan schadelijke chemicaliën, donderdag in artsenvakblad Medisch Contact. In het artikel wijzen de artsen op de gezondheidsrisico’s van PFAS voor de huidige en toekomstige generaties. Lees verder op de website van Zembla.

18. Wijziging kennismodule Bepaling Veiligheidsklasse voor bodemtypecorrectie

De bodemtypecorrectie bij niet-vluchtige stoffen is conform besluit van het Platform Verontreinigde bodem afgeschaft. Dit betekent dat bij invoer van grenswaarden in de kennismodule Bepaling Veiligheidsklasse hiermee rekening moet worden gehouden. Er geldt een overgangstermijn tot 31 maart 2023. Voor vluchtige stoffen is de situatie ongewijzigd en wordt de bodemtypecorrectie wel toegepast. Bij invoer zal de gebruiker van de kennismodule hierop worden geattendeerd. Lees verder op de CROW website en de rubriek met veel gestelde vragen en het document Toelichting over gebruik bodemtypecorrectie.

19. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Papierfabrieken gaan proberen zonder grondwater te werken (rd.nl)
Vier Gelderse papierfabrieken uit Eerbeek en Loenen gaan proberen te werken zonder gebruik van grondwater. Papierfabrieken hebben heel veel water nodig voor het productieproces. Als het technisch lukt om het waterverbruik volledig circulair te maken, besparen de vier fabrieken jaarlijks 3,6 miljoen kubieke meter bronwater uit de bodem van de Veluwe, die erg te lijden heeft onder droogte. Dat meldt de provincie Gelderland, die samen met Brummen, het waterschap Vallei en Veluwe en de papierfabrieken in 2023 start met een proefproject.

·         Winnaars Gelderse prijs voor ruimtelijke kwaliteit 2022 (Provincie Gelderland)

·         Nieuwe techniek bij rioolwaterzuivering Winterswijk zorgt voor schoner water in de beek (achterhoeknieuwswinterswijk.nl)

·         Nog vier jaar subsidie voor saneren asbestdaken, maar hoe werkt dat eigenlijk? (Tubantia)

·         ‘Stinkend grondwater’ op Eerbeekse camping zorgt niet voor gezondheidsrisico’s, volgens GGD (AD)

·         Woning Gezocht! – Klimaatbestendig bouwen (Provincie Gelderland)

·         Burgerberaad klimaat afgerond (Provincie Gelderland)

·         Rheden 2023 scheurkalender | Meander | Syndikaat Webwinkel Op 17 oktober 1573 Zijn de schoutambten Rheden en Velp samengevoegd waarmee de Gemeente Rheden nu één van de oudste –en mooiste!- Gemeenten van Nederland een feit is.   

Provincie Overijssel

·         Miljoenen voor aanpak asbestverontreiniging in bodem Oost-Nederland
Een bodem zonder asbest. En daarmee een gezondere leefomgeving en minder zieke mensen. Met dat doel maken staatssecretaris Heijnen, zeven gemeenten en de provincie Overijssel vandaag nieuwe afspraken over het opruimen van asbest in de bodem in zeven Twentse gemeenten Borne, Haaksbergen, Hellendoorn, Hof van Twente, Rijssen-Holten, Twenterand en Wierden. Uiterlijk in 2030 moet hiermee de meest omvangrijke asbestverontreiniging in de bodem vanuit de asbestindustrie in ons land aangepakt zijn. Staatssecretaris Heijnen trekt hier voor de komende twee jaar 16 miljoen euro voor uit.

·         Miljoenen voor asbestsanering Twente (twentefm.nl)

·         Groningse klei moet Overijssels zand extra boost geven (Nieuwe Oogst)
Veel belangstelling in december voor een demonstratie op het bedrijf van André van Kooten. Op ruim 70 hectare van zijn melkveebedrijf in Damsholte werd Groningse klei uit de haven van Lauwersoog uitgereden. In totaal ging het om 1.000 ton klei. De graslandpercelen kregen een gift van 15 ton per hectare, het maisland deels 15 en deels 20 ton per hectare. Op een paar referentiepercelen werd geen klei uitgereden.

Provincie Groningen

·         Nedmag en lokale overheden tekenen nieuwe overeenkomst  vergoeding kosten bodemdaling (parkstadveendam.nl)
Op vrijdag 16 december hebben het Waterschap Hunze en Aa’s, gemeente Veendam, gemeente Midden-Groningen en Nedmag een hernieuwde overeenkomst getekend over het vergoeden van kosten als gevolg van bodemdaling door zoutwinning. De overeenkomst is aangegaan voor een periode van twintig jaar.

·         Zoutwinner Nedmag uit Veendam trekt portemonnee voor extra werk waterschap Hunze en Aa’s door bodemdaling (dvhn.nl)

·         Programma Eems-Dollard 2050 wil van kennis naar actie (h2owaternetwerk.nl)
In het programma Eems-Dollard 2050 werken overheden, bedrijven en natuurorganisaties samen om de waterkwaliteit te verbeteren, natuurlijke leefgebieden te versterken en de Eems-Dollard voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering. De doelen moeten bereikt zijn in 2050. Uit de monitoringsrapportage 2021 van dit programma blijkt dat er nog grote stappen gezet moeten worden.

·         Aannemer voor bouw getijdenduiker Dubbele Dijk bekend (Provincie Groningen)

·         Hoe Groningen gaat voldoen aan de woningbouwopgave (binnenlandsbestuur.nl)

Provincie Fryslan

·         Grondwater drukt wegdek A7 in Prinses Margriettunnel omhoog (Waterforum)
Grondwater duwt het wegdek van de A7 omhoog in de Prinses Margriettunnel bij Sneek. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat waarschijnlijk een deel van de tientallen grondankers die de tunnelmoot op zijn plek moeten houden zijn gebroken. Rijkswaterstaat plaatste 1700 bigbags over de volle breedte van beide rijbanen om ervoor te zorgen dat het asfalt en de tunnelmoot niet verder omhoog kunnen komen.

·         7500 extra zandzakken aangebracht in Prinses Margriettunnel (Rijkswaterstaat)

·         Ruim 2000 grote zandzakken in A7-tunnel niet genoeg: nog 7500 extra nodig dvhn.nl)

·         €21 miljoen voor Friese IJsselmeerkust (Provincie Fryslan)
Het investeringsprogramma Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) van het Rijk stelt 21 miljoen Euro beschikbaar voor projecten aan de Friese IJsselmeerkust. Daarnaast is ook nog een bedrag beschikbaar voor het uitvoeren van een verkenning. Dit maakten minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Van der Wal van Natuur en Stikstof op 20 december bekend.

·         Opnieuw delen van het strand van Ameland weggespoeld (nos.nl)
De zee heeft delen van het strand van Ameland weggespoeld. Door de ‘strandval’ zijn een soort kliffen ontstaan aan de westkant van het eiland.

·         Wetterskip Fryslân geeft biodiversiteit ruimte in water én op land (Persbureau Ameland)

·         Ruimte voor water en natuur in beekdal Koningsdiep (Provincie Fryslan)

·         Praat mee over Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) in het nieuwe landbouwbeleid! (Provincie Fryslan)

·         NAM blijft erbij: gaswinning onder Waddenzee kan veilig en betrouwbaar (Omrop Fryslân)

Provincie Drenthe

·         Liggen er nog vliegtuigen uit Tweede Wereldoorlog in de Drentse bodem? (RTV Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Wij doen mee met de Groene stad Challenge (Provincie Flevoland)
Wij zetten een belangrijke stap om meer inzicht te krijgen in kansen om te verduurzamen. Wij sluiten ons namelijk aan bij de Groene stad Challenge. Hierdoor krijgen de Flevolandse gemeenten inzicht in hoe groen hun gemeente is. Na een periode van 3 jaar krijgen ze concrete handvatten om aan de slag te gaan met het groener maken van hun bebouwde kom. Zo kunnen ze concrete stappen zetten om in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering.

·         Meer natuurvriendelijke oevers in Flevoland (Provincie Flevoland)

·         Gastcolumn Jeroen van Wijk: Soppende laarzen (Provincie Flevoland)

Provincie Utrecht

·         Concrete stappen om bodemdaling veenweiden te verminderen (Provincie Utrecht)
Het provinciebestuur van Utrecht heeft het Uitvoeringsprogramma Regionale Veenweiden Strategie vastgesteld. Het programma laat zien welke concrete projecten en gebiedsprocessen de provincie, samen met de gebiedspartners, de komende twee jaar uitvoert om bodemdaling en de uitstoot van broeikasgassen uit veenbodems te verminderen. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld in nauwe samenwerking met de waterschappen.

·         Provincie Utrecht zet nieuwe stap om klimaatadaptatie te versnellen (Provincie Utrecht)
De provincie Utrecht wil in 2050 klimaatbestendig en waterveilig zijn. Om de aanpak te versnellen, ondertekenden gedeputeerde Mirjam Sterk en wethouder Susanne Schilderman van de gemeente Utrecht op 19 december het Europese Handvest Missie Aanpassing aan Klimaatverandering. Dankzij deelname aan deze missie wordt de Europese samenwerking versterkt en kunnen nieuwe stappen worden gezet tegen wateroverlast, overstromingen, droogte en hitte.

·         Internationale kennisdeling over klimaatfinanciering (VNG)

·         Meer natuurinclusieve landbouw: provincie Utrecht investeert in agroforestry (Provincie Utrecht)

·         15.000 gratis bomen voor meer biodiversiteit (Provincie Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Scherpere PFAS-regels in Noord-Holland (Provincie Noord-Holland)
De PFAS-regels voor bodem van de provincie Noord-Holland zijn aangescherpt. Aanleiding is nieuwe kennis over PFAS. De regels geven aan wanneer de bodem verontreinigd is en wanneer saneringsmaatregelen nodig zijn. Dit geeft duidelijkheid bij bijvoorbeeld de bouw van woningen en wegen. Het doel van de regels is om mens en milieu te beschermen.

·         ‘We lossen die Omgevingswet hier wel op’ (binnenlandsbestuur.nl)
Als bijna enige wilden de vier samenwerkende BUCH-gemeenten in Noord-Holland de Omgevingswet al per 1 januari 2023 invoeren. Waarom?

·         OM eist boete van 100.000 euro tegen Tata Steel, onder meer voor zwarte sneeuw (NOS)

·         Vissers ingezet als ’waakhonden’ tegen drugsafvaldumpingen en andere calamiteiten (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·         Manege vermoedt dat paarden dood zijn door vervuilde gerecyclede grond en sleept gemeente voor rechter (EenVandaag)
Gerecyclede grond bij de Maximabrug in Alphen aan den Rijn veroorzaakt milieuvervuiling. Was het ook de oorzaak van het overlijden van twee paarden, vragen manegehouder Melanie en haar vader Nico zich af. Ze slepen de gemeente voor de rechter.

·         De manege lag op ‘duurzame’ grond, maar de paarden werden ziek: ‘De waterkwaliteit ging hard achteruit’ (Trouw)

·         Gedrag PFOA en PFAS in de bodem nabij Chemours onderzocht (H2Owaternetwerk)
De fabriek van van Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht stootte tot 2012 de PFAS verbinding PFOA uit. Ook de verbinding PFOS komt veel voor in Nederlandse bodems. Uit nieuw TNO-onderzoek nabij de fabriek blijkt dat PFOA mobieler is dan PFOS en de komende jaren zal uitspoelen naar het grondwater. De PFOS-stoffen zullen langer in de toplaag van de bodem blijven zitten.

·         Chemours vindt nieuwe milieuvergunning onrealistisch streng, stapt naar de rechter (PZC)

·         Volgende stap aanpak bodemdaling in polders (Waternieuws)
Melkveehouders in de Vlietpolder, Blauwe Polder en Waterloospolder gaan samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord een plan maken om bodemdaling tegen te gaan.

·         Capelse primeur tegen wateroverlast voor het eerst getest: ‘Ideale oplossing tegen klimaatverandering’ (RTV Rijnmond)

·         Een rainbow van sediment voor de proeftuin bij de Nieuwe Waterweg (Rijkswaterstaat)

·         Herindeling gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne: Voorne aan Zee (VNG)

·         Brandweer onderzoekt drie vaten met mogelijk gevaarlijke stoffen in Nieuwerkerk (nu.nl)

·         pMIEK: samen werken aan een energiesysteem voor de toekomst (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Eerste stap gezet in ophogen Galgeplaat en omliggende platen in Oosterschelde (Waternieuws)
Op 8 december 2022 tekenden Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland en Natuurmonumenten een samenwerkingsovereenkomst om de planuitwerking te starten voor het ophogen van de Galgeplaat in het Nationaal Park Oosterschelde.

·         Hoe de Hedwigepolder biodiversiteit terugbrengt aan de Zeeuwse kust (Trouw)
Het graafwerk is klaar en water stroomt weer vanuit de Westerschelde in de Hedwige- en Prosperpolder. Hoe gaan natuur en biodiversiteit zich hier herstellen?

·         Rechtszaak schadevergoeding Hedwigepolder moet over (BN De Stem)

·         Samen werken aan een plan toekomst Veerse Meer (Rijkswaterstaat)
Het onderzoek naar de water- en bodemkwaliteit van het Veerse Meer loopt ruim een jaar. Eerder vertelden we welke onderzoeken we zoal uitvoeren. Maar hoe staat het er nu voor? Lopen we op schema met het onderzoek en wat komen we onderweg tegen?

·         Plasticproducent Sabic is bereid lozing van giftige PFAS op Westerschelde te verminderen (PZC)

·         Online magazine Bereikbaar Zeeland: De natuur als inspiratie voor hulpconstructie (Rijkswaterstaat)

·         Grondoverdracht Waterdunen aan Het Zeeuwse Landschap (Provincie Zeeland)

Provincie Noord-Brabant

·         Terugblik Topdag Brabantse Bodem & Ondergrond
We kijken terug op een inspirerende en gezellige topdag Brabantse Bodem & Ondergrond, Op donderdag 15 december in de LocHal in Tilburg. Aan het begin van de dag is op feestelijke wijze het kennisnetwerk Brabantse Bodem geopend door Karin van Mil en Karin Bakker. In het nieuwe kennisnetwerk staat de landelijke koers ‘water en bodem sturend’ centraal. Het beeldverslag van de Topdag vind je hier.

·         Brabant wil niet meer PFAS in – ook voor Zeeland – belangrijke waterwingebieden (AD)
De provincie Noord-Brabant wil voorkomen dat er meer PFAS in waterwingebieden terechtkomt. Ook veel Zeeuwen krijgen hun drinkwater uit deze Brabantse bronnen.

·         Koolstofboeren hebben de toekomst: betere bodem, teelt en extra vergoeding (Omroep Brabant)
Vier koolstofboeren in de gemeente Altena gaan samenwerken met de lokale bedrijven Hakkers en IVECO Schouten om jaarlijks 200 ton CO2 (kooldioxide) in de bodem vast te houden. Dat kan door op een andere manier te boeren. De bedrijven kunnen zo een deel van hun CO2-uitstoot compenseren en de boeren krijgen een vergoeding. Het zogenoemde ‘Carbon Farming’ snijdt aan twee zijden.

·         ‘Biobased waterleiding opstap naar vergroening drinkwaternet’ (cobouw.nl)
Een Brabantse woonwijk heeft de eerste biobased waterleiding van Nederland. In plaats van aardolie fungeren reststoffen, als afgewerkt frituurvet, houtpulp en afval van suikerbieten, als basis voor PVC. De prestaties zijn hetzelfde. “Dit kan overal, het is een kwestie van willen.”

·         Gemeente Drimmelen zet de initiatiefnemer centraal (Aan de slag met de Omgevingswet)
’De voorbereidingen op en het werken in de geest van de Omgevingswet zijn in Drimmelen in volle gang.’ Dit zegt programmamanager Omgevingswet Kendra van der Spek tijdens het werkbezoek van Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, op 14 december 2022. Marjolein bezocht Drimmelen omdat deze kleine gemeente al jaren actief bezig is met de Omgevingswet en al mooie stappen heeft gezet.

Provincie Limburg

·         Limburgse partners verder aan de slag met eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater (Provincie Limburg)
Op 19 december 2022 heeft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) het eindadvies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater naar de Tweede Kamer gestuurd. De beleidstafel concludeert dat bij zulke grootschalige en extreme neerslag zoals in Limburg in juli 2021, wateroverlast en overstromingen niet te voorkomen zijn. Daar zijn we onvoldoende op voorbereid. In het eindadvies Voorkomen kan niet, voorbereiden wél, staan aanbevelingen aan overheden om Nederland beter voor te bereiden op extreme neerslag. De betrokken overheden in Limburg herkennen de aanbevelingen.

·         Sanering tankstation in Mook ‘op korte termijn’ van start: ‘Zorgen onnodig’ (AD)