Update meerdere initiatieven en projecten 

Inspoelzones asbestdaken

In mei 2021 heeft Geofoxx in opdracht van de provincie Overijssel een rapport opgesteld waarin aanbevelingen worden gedaan voor de beleidsinbedding inspoelzones asbestdaken. Dit rapport is naar de betrokken ministeries gestuurd. Sindsdien lijkt er niks mee gedaan. De belangrijkste aanbeveling uit het rapport is de aanpak van de asbestdaken te koppelen aan het verwijderen van de inspoelzones zonder bodemonderzoek en zonder de noodzakelijke BRL 7000 erkenning. Het idee hierachter is dat daarmee de verwijdering van asbestdaken en van de inspoelzones een impuls krijgt. Wijziging van wet- en regelgeving is noodzakelijk om dit mogelijk te maken. In mei van dit jaar is overleg geweest met de betrokkenen bij het rapport en RWS Bodem+. Als vervolgactie is contact opgenomen met de secretaris van het Programmabureau voor de Versnellingsaanpak asbestdaken. De secretaris neemt contact op met de betrokken ministeries voor het organiseren van een gezamenlijk overleg, waarbij ook het GOO zal worden betrokken.

Dekkende bodemkwaliteitskaart voor de wegbermen binnen Gelderland

Door voor heel Gelderland een dekkende BKK te laten maken voor de wegbermen kan het grondverzet in wegbermen, met name aanleg en onderhoud van kabels en leidingen, gefaciliteerd worden (sneller en goedkoper worden uitgevoerd). Dit kan in het belang zijn van burgers en bedrijven. Alle Omgevingsdiensten in Gelderland zijn benaderd om hier gezamenlijk een overleg met elkaar over te hebben. Wordt vervolgd.

Dekkende vooronderzoek kaart Ontplofbare Oorlogsresten binnen Gelderland

Dit project kent al een lange historie. Namens het GOO is een aantal producten ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken om de wenselijkheid van een dergelijke kaart te onderbouwen en om het maken ervan bij marktpartijen uit te zetten.

Inmiddels heeft zich een tiental gemeenten gemeld om gezamenlijk deze kaart te laten ontwikkelen. Aanmelden voor deelname voor dit gezamenlijke project is nog mogelijk tot en met augustus bij Peter van Mullekom via peter.vanmullekom@stantec.com.

Aziatische Duizendknopen

De informatiebijeenkomst die hierover door het GOO is georganiseerd (op 20 januari 2022) had als doel gemeenten en omgevingsdiensten bewust te maken van hun rol in het voorkomen van verdere verspreiding van deze invasieve soort via grondverzet. Het idee was om door een regel in het Omgevingsplan op te nemen dat toepassen van grond en bagger slechts toegestaan als aannemelijk en/of aangetoond dat de grond en/of de bagger geen resten van deze soort bevat. De werkgroep Voorbeeldregels heeft zich tot nu toe beperkt tot de bestaande regels m.b.t. bodemsanering en toepassen van grond en bagger om te zetten naar voorbeeldregels voor het Omgevingsplan.

Voor de geïnteresseerden over de informatiebijeenkomst Aziatische Duizendknopen en grondverzet:

Nieuwe normdocumenten t.b.v. de Omgevingswet 

NEN5725 (vooronderzoek) en NEN 5740 (verkennend onderzoek)

De komende maanden worden de nieuwe normdocumenten voor vooronderzoek en verkennend onderzoek ter visie gelegd. Aanpassing was gewenst van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarnaast is er een aantal belangrijke verbeteringen doorgevoerd. Onderdeel van een vooronderzoek is het doen van een fysieke terreinverkenning in het veld. De noodzaak om de verkenning in het veld uit te voeren is niet altijd noodzakelijk. Denk daarbij aan graafwerkzaamheden onder verharding. De verplichting is in de nieuwe NEN genuanceerd en uitgebreid met mogelijkheden om de terreinverkenning ook digitaal te mogen doen, Daarnaast is een andere interpretatie gegeven van de term verdacht. Waar we voorheen vonden dat er noodzaak was voor verder onderzoek bij overschrijding van de T-waarde (indicatie voor Nader Onderzoek) onder de Wbb, is nu voor graafwerkzaamheden onder de Ow daar een andere uitleg aan gegeven. Vervolgonderzoek is niet meer noodzakelijk als daar de aard van de milieubelastende activiteit niet om vraagt. In het vervolg praten we niet meer over een verdachte locatie maar uitsluitend over verdachte activiteiten die tot bodemverontreiniging hebben kunnen leiden die de functie of het gebruik niet toelaten.

Strategienormen voor milieu hygiënisch verkennend en vooronderzoek van bodem ter commentaar

BRL SIKB 6000 (milieukundige begeleiding) en BRL SIKB 7000 (uitvoering van saneren en grafwerkzaamheden)

De nieuwe normdocumenten BRL SIKB 6000en BRL SIKB 7000 zijn eerder ter visie gelegd en treden in werking tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Binnen beide normdocumenten zijn belangrijke verbeteringen doorgevoerd en zijn ze aangepast om de milieubelastende activiteiten saneren en graven te kunnen begeleiden en te kunnen uitvoeren. Een belangrijke verbetering is dat de verplichte communicatie over aanpak en planning tussen beide partijen, de aannemer en de milieukundig begeleider, nu goed is vastgelegd. Daarnaast vallen alle graafwerkzaamheden in bodem nu onder één protocol en alle saneringsactiviteiten in het grondwater onder een ander protocol. Specifiek ten behoeve van de eenvoudige gaafwerkzaamheden onder tijdelijke uitname, is een apart protocol gemaakt voor de milieukundige begeleiding hiervan met aangepaste opleidings- en onderhoudseisen. Ook is het mogelijk gemaakt (door eisen op elkaar af te stemmen) dat de aannemer (de KVP-er (de kwaliteits verantwoordelijke persoon van de aannemer) de uitvoering combineert met de milieukundige begeleiding. Tenslotte bestaat de milieukundige begeleiding bij tijdelijke uitname vrijwel uitsluitend op het toezien op gescheiden ontgraven.

Voor vragen over bovenstaande thema’s kun je contact opnemen met Peter van Mullekom, trekker van het thema ‘Bodem uitvoering en beleid’ binnen het GOO, via peter.vanmullekom@stantec.com.