Update GOO werkgroepen 'Warme overdracht'

Drie werkgroepen van het GOO zijn aan de slag met de komst van de Omgevingswet en de “warme overdracht” van bodemtaken van de provincie naar gemeenten.

Werkgroep Complexe gevallen – notitie ‘Risico’s en risicolocaties bij overdracht bevoegd gezag taak voor de  voormalige stortplaatsen’ en checklist

De werkgroep heeft begin juni 2022 de notitie ‘Risico’s en risicolocaties bij overdracht bevoegd gezag taak voor de voormalige stortplaatsen’ en een checklist gedeeld met de bodemcollega’s van gemeenten en Omgevingsdiensten. De notitie heeft als doel de gemeenten en omgevingsdiensten inzicht te geven in de risico ’s die gemeenten lopen voor de categorie ‘voormalige stortplaatsen’, die onder de Omgevingswet onder bevoegdheid van gemeenten komen te vallen. De notitie is tot stand gekomen onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg.

Een aantal bodemadviseurs van gemeenten en omgevingsdiensten heeft nauw samengewerkt bij het opstellen van deze notitie en de bijbehorende checklist (excel). Op deze checklist staan de factoren die een voormalige stortplaats tot een risicolocatie kunnen maken, vanuit het perspectief bevoegd gezag onder de Omgevingswet. Met het doorlopen van de checklist (excel bestand) worden risicolocaties voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt.

De notitie en checklist zijn op 7 juni per email verspreid binnen het GOO-netwerk.

Gemeenten en/of omgevingsdiensten worden verzocht de checklist in te vullen voor de voormalige stortplaatsen binnen het eigen grondgebied, en de uitkomsten daarvan te delen met het GOO. Je kunt de ingevulde checklist tot medio september 2022 mailen.

De werkgroep gaat vervolgens met de gegevens aan de slag om zo tot een (gedeeltelijk) provinciaal beeld te komen. Op de GOO Platformdag van 6 oktober 2022 proberen we dan een eerste provinciaal beeld te schetsen.

Werkgroep Voorbeeldregels – 80% versie Gelderse voorbeeldregels

Als straks de Omgevingswet in werking treedt, verandert er flink wat in de bodemregelgeving. De Omgevingswet vervangt onder andere de Wet bodembescherming en de gemeenten krijgen er nieuwe taken bij. Gemeenten moeten in het omgevingsplan ruimtelijke regels én milieuregels integreren. Dat geldt dus ook voor bodemregels. Voor RO-medewerkers is dat nieuw, maar ook voor de bodemmedewerkers. Tot nu toe werd het gemeentelijk bodembeleid apart vastgelegd in beleidsregels en in de Nota bodembeheer.

Hoe zorg je er straks voor dat die bodembeleidsregels in het Omgevingsplan terecht komen?
Met deze vraag is een werkgroep van enthousiaste en ervaren mensen van Gelderse gemeenten en Omgevingsdiensten aan de slag gegaan. De werkgroep werkt samen onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg (GOO).

Het afgelopen half jaar hebben we in online vergadersessies steeds een onderwerp, zoals graven, onderzoeksverplichtingen, terugsaneerwaarden, etc. bij de kop gepakt: de wetteksten erbij, de huidige beleidsnota’s, de Gelderse Beleidsnota Bodem voor saneringen, en de ervaringen uit de praktijk. Dan bespraken we of de regels in de bruidsschat en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) over dat onderwerp voldoende regelen wat nodig is om de gemeentelijke taken goed uit te voeren. Soms wilden we meer regelen, zoals een meldplicht voor staalslakken. En soms juist minder, bijvoorbeeld een vrijstelling voor bodemonderzoek in bepaalde gebieden. Een jurist heeft de regels geformuleerd en een tekstschrijver heeft daarbij een toelichting geschreven, zodat mensen die niet uit de bodemwereld komen ook met de voorbeeldregels aan de gang kunnen gaan.

Dit heeft een Gelderse set voorbeeldregels over bodem, inclusief een toelichting, opgeleverd. In de voorbeeldregels staan verschillende varianten waaruit gemeenten kunnen kiezen als ze bodemregels opnemen in omgevingsplan. De 80%-versie van de GOO voorbeeldregels vind je hieronder:

Reactie op 80%-versie van de voorbeeldregels welkom!
In het document staat een oproep om je reacties, vragen en aanvullingen te delen met de werkgroep. Dit kan door deze te mailen naar GOO@gelderland.nl. Reflectie op de voorbeeldregels en de toelichting aan deze GOO werkgroep is welkom! We leren steeds bij, met de 80%-versie van de GOO-voorbeeldregels is niet het eindpunt bereikt.

Toelichting op de voorbeeldregels
De GOO voorbeeldregels geven verschillende suggesties voor een lokale invulling van de “Bruidsschatregels” (de set regels die van rechtswege in het tijdelijk omgevingsplan van iedere gemeente worden geplaatst om te voorkomen dat er een gat valt tussen de oude en de nieuwe regels).

Daarnaast zijn op basis van ervaringen in de Gelderse praktijk voorbeelden gegeven voor maatwerkregels in aanvulling op de algemene rijksregels met betrekking tot graven, saneren en toepassen van grond, die in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) staan. En tot slot is er een voorzet gedaan om regels uit de Nota’s bodembeheer in Gelderland om te zetten naar het Omgevingsplan. Alhoewel de gemeentelijke (of regionale) bodemkwaliteitskaart, de bodemfunctiekaart en de Lokaal maximale waarden die gemeenten hebben vastgesteld, wel van rechtswege onderdeel worden van het tijdelijk omgevingsplan, is het de bedoeling dat in de transitiefase deze regels worden geïntegreerd in het definitieve omgevingsplan. 

Voor de structuur is aangesloten bij het casco voor Omgevingsplannen van de VNG. Ook is gebruik gemaakt van de documenten die door het programma “Bodembeheer van de toekomst” zijn opgesteld.

De GOO-werkgroep voorbeeldregels bestaat uit: Margreet Lips (OD Rivierenland), Ingeborg van Oorschot (doorgrondadvies.nl), Trudy van den Berg (OVIJ), Pascal Lunshof (ODNV), Saskia Theuns (gemeente Rheden), Peter Bouter (gemeente Arnhem), Carla Otten (ODRA), Kristel Jansen Willemsen (OD Achterhoek), Lise Heijmans (gemeente Zaltbommel), Sjaak Broekman (gemeente Nijmegen), Robert van Rijsewijk (ODRA) en Gerd de Kruif (begeleider).

Werkgroep Data en informatie

De GOO werkgroep voor de “Warme overdracht” van bodemtaken van de provincie naar gemeenten over data en informatie kwam op dinsdag 5 juli weer bij elkaar. Daarbij ging het men name gaan om een AVG-checklist. Dit is een complex vraagstuk, waarbij we elkaar hulp goed kunnen gebruiken. Het is een uitdaging om aan de eisen te voldoen! Daarnaast volgen we de landelijke ontwikkelingen rond een landelijk protocol. In de volgende GOO nieuwsbrief lees je meer hierover.

Je kunt ook altijd contact opnemen met Gerd de Kruif (gerddekruif@gmail.com).