Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (6 2024)

Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond 2024

Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond presenteert het Jaarwerkplan RWS Bodem en Ondergrond 2024 in de vorm van een online magazine.

Dit jaarwerkplan geeft de toekomstplannen van deze afdeling weer en laat zien wat de prioriteiten zijn voor dit jaar.

De inhoudelijke speerpunten voor 2024 zijn:

1.    Water en bodem sturend maken;

2.    Herijking van de huidige bodemregelgeving;

3.    Iedere schop in de grond klimaatbestendig.

Lees hier verder: Jaarwerkplan Rijkswaterstaat Bodem en Ondergrond 2024 | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Nieuw stappenplan helpt gemeenten klimaatadaptatie te borgen

De afgelopen jaren hebben gemeenten stresstesten laten uitvoeren en adaptatiestrategieën en uitvoeringsagenda’s opgesteld. Maar hoe kunnen gemeenten ervoor zorgen dat klimaatadaptie standaard deel uitmaakt van werkprocessen en dat ze bestuurlijk en juridisch wordt vastgelegd? Dit staat in het nieuwe rapport Stappen Borgingsinstrumentarium van de provincie Gelderland en andere partijen.

Lees hier verder: Nieuw stappenplan helpt gemeenten klimaatadaptatie te borgen – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl).

Geactualiseerde VTH-handreiking rijkspartijen beschikbaar

Om medewerkers bij gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten nog beter te ondersteunen is de handreiking ‘De Omgevingswet: de Rijksoverheid doet mee met vergunningverlening, toezicht en handhaving’ beschikbaar.

Met deze geactualiseerde handreiking kunt u inwoners en ondernemers nog beter van dienst zijn als zij via het Omgevingsloket informatie over vergunningen raadplegen of hiervoor een aanvraag indienen. Als medewerker bij een overheidsorganisatie, krijgt u deze verzoeken digitaal binnen in uw eigen zaaksysteem. Afhankelijk van het type vergunning heeft u in principe 8 weken om een aanvraag te beoordelen.

Lees hier verder: Geactualiseerde VTH-handreiking rijkspartijen beschikbaar | Aan de slag met de Omgevingswet.

Basiskaart Natuurlijk Systeem kan helpen om water en bodem sturend te maken

De Basiskaart Natuurlijk Systeem in de Klimaateffectatlas is vernieuwd. Wat is dit precies voor kaart? Wat kun je ermee? En wat is er aan de kaart verbeterd? Myrjam de Graaf, onderzoeker aan de universiteit van Wageningen, vertelt er meer over.

Lees hier verder: Basiskaart Natuurlijk Systeem kan helpen om water en bodem sturend te maken – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl).

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         ZoNline 6 februari Monitoring Landschapselementen
Graag nodigen wij je uit voor de ZoNline op 6 februari 2024 van 10.00 – 11.00 uur. Tijdens dit webinar staat de monitoring van landschapselementen centraal. Met het project Groenblauwe Dooradering (GBDA) brengt de provincie Gelderland samen met andere partijen kwantitatieve data over landschapselementen bij elkaar in een complete en actuele dataset. Het resultaat van de analyse is gevisualiseerd in een interactief dashboard. In deze ZoNline neemt provincie Gelderland je mee in het project. Ze lichten de resultaten van de analyse toe en geven een kijkje in het interactieve dashboard.

·         Bijeenkomst Platform Bodembeheer: aandacht voor ‘nieuwe’ stoffen 22 februari
Op donderdag 22 februari a.s. organiseert het Platform Bodembeheer van 13.00 – 14.30 uur een online-bijeenkomst (via Teams). Daarin maakt de Bodemkundige Vereniging Nederland bekend welke bodem is uitgeroepen tot ‘bodem van het jaar’. Na deze feestelijke opening van de bijeenkomst spreken we elkaar over de ontwikkeling van bodemkwaliteit.

·         Soilite 29 februari 2024 Rotterdam – Event
Waarom inschrijven op SOILITE RTRDM?
– Leer van en praat met topexperts die innovatieve technologieën toepassen in bodem- en grondwatersaneringsprojecten
– Ontmoet potentiële partners om innovatieve inzichten te delen en samen te werken rond nieuwe projecten
– SOILITE geniet de steun van Bodembreed en het PFAS Expertisecentrum

·         Webinar nieuw protocol tijdelijke uitname en model uitvoeringsplan 27 februari
De Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn 1 januari 2024 in werking getreden en daarmee ook direct de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022). Dat betekent o.a. voor de activiteit graven dat je conform de herziene versie van SIKB BRL 7000 richtlijn en bijbehorende protocollen de werkzaamheden moet uitvoeren. Ter voorbereiding op deze wijziging is tussen netbeheerders en opdrachtnemers een model uitvoeringsplan Tijdelijke Uitname van grond opgesteld. Dit model uitvoeringsplan is een uitwerking van de SIKB BRL 7000 protocol 7007, vs 7.0. En heeft als scope het waarborgen van de milieugygiënische kwaliteit bij tijdelijke uitname van grond met een kwaliteit boven interventiewaarde, met grondverzet van meer dan 25 m3.

·         Webinar 7 maart 2024 – Verdringingsreeks Grondwater, een juridische verkenning | STOWA
Op 7 maart houdt STOWA houdt samen met RAO Rijn-West een webinar over de resultaten van een verkenning naar een verdringingsreeks grondwater als sturingsmiddel om het grondwatergebruik te beperken. Onderzoeker Peter de Putter licht de verkenning toe. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over mogelijke vervolgvragen en vervolgstappen die er zijn.

·         International Conference (Micro-nano) Plastics in Soil march 13-14, 2024

Nieuws over de Omgevingswet

·         Consultatie verzamelbesluit IenW milieu onder Omgevingswet 2025 | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt via een verzamelbesluit wijzigingen van besluiten onder de Omgevingswet voor. U kunt op deze voorgestelde wijzigingen reageren.
Het gaat om wijzigingen in:

–      de 4 algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet,

–      het Asbestverwijderingsbesluit 2005,

–      het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,

–      het Besluit veiligheidsregio’s.

·         Beschikbaar: Update Handreiking toezicht en handhaving Wkb | VNG
Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert het bouwproces en daarmee het proces voor toezicht en handhaving. Ook de rol en taken van het bevoegd gezag veranderen. De VNG heeft nu een update van de Handreiking Toezicht en handhaving onder de Wkb beschikbaar gesteld.

·         Bouwcontract gemeente vraagt om aanpassing onder de Wkb | VNG
Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) in werking getreden, waarmee een nieuw tijdperk voor bouwprojecten is ingeluid. Gemeenten die als opdrachtgever fungeren krijgen te maken met de Uniforme administratieve voorwaarden (UAV) die niet in overeenstemming blijken te zijn met de Wkb.

·         Landelijk afvalbeheerplan 3 aangepast met komst Omgevingswet | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de tweede tranche van de tweede wijziging van het Landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3) van kracht.
Het LAP3 wordt voor de tweede keer gewijzigd. Deze wijziging bestaat uit 2 delen, die tranches worden genoemd. De eerste tranche is op 2 maart 2021 in werking getreden. De wijzigingen in de tweede tranche gaan in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Kamerleden willen harder optreden tegen afval Tata Steel (nos.nl)
Het afval van staalproducent Tata Steel wordt in heel Nederland in de grond gestopt en partijen in de Tweede Kamer eisen dat het kabinet daar snel iets tegen doet. Het gebruik van dat afval kan volgens recent onderzoek risicovol zijn voor mens en milieu. GroenLinks-PvdA, D66, BBB en de Partij voor de Dieren vinden dat het kabinet te weinig doet met dat signaal.

·         Oceaanbodem barst van het leven, dilemma voor winning kostbare metalen (nos.nl)
Een paar weken nadat Noorwegen als eerste land toestemming had gegeven voor onderzoek naar omstreden diepzeemijnbouw, blijkt uit Nederlands onderzoek dat diepzeemijnbouw mogelijk veel meer leven kan verstoren dan gedacht. De oceaanbodem, een enorme bron van kostbare metalen voor de energietransitie, blijkt meer biodiversiteit te bevatten dan verwacht. Reden voor onderzoekers om te manen tot voorzichtigheid.

·         Marker Wadden aantrekkelijk voor vissen | Groenekennis (wur.nl)
De in 2016 aangelegde eilandengroep Marker Wadden vormt een aantrekkelijke habitat voor uiteenlopende vissoorten. Dat blijkt uit drie nieuwe publicaties die volgen op gezamenlijk visonderzoek van Wageningen Marine Research, Sportvisserij Nederland en het Nederlands Instituut voor Ecologie.

·         RIVM wist al jaren van PFAS in hobby-eieren buiten Dordrecht (nos.nl)
Het RIVM weet al jaren dat de giftige stof PFAS niet alleen in de regio Dordrecht in eieren van hobbykippen zit, maar ook in de rest van het land. Onderzoek daarnaar werd al in 2015 gepubliceerd. Desondanks werd in december alleen voor de regio Dordrecht afgeraden om nog zulke eieren te eten.

Nieuws over de energietransitie

·         Afbouw saldering zonnepanelen alleen met alternatief plan | VNG
De salderingsregeling, die duurzame opwek van energie door consumenten stimuleert, mag alleen worden afgebouwd als er een goedwerkend alternatief is. Het risico is anders groot dat het animo voor noodzakelijke verduurzaming in de huur- en koopsector afneemt.

·         Nationale campagne ‘Energie van Eigen Bodem’ van start – NVDE – Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Een grote bedrijvencoalitie pleit voor zoveel mogelijk opwekking van energie van eigen bodem, juist tijdens de energietransitie. Daarom is de campagne ‘Energie van Eigen Bodem’ in het leven geroepen. De NVDE is een van de initiatiefnemers, samen met EBN, Element NL, Gasunie, MKB-Nederland, RWE, Statkraft en VNO-NCW.

·         Warmte365 – SodM: ‘Aardbevingsrisico bij geothermie klein, maar goede procedures nodig’
Geothermieprojecten leiden soms tot zorgen over aardbevingen, ondanks dat het aantal bekende gevallen minimaal is. Een nieuw rapport van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) concludeert dat geothermie op veel plekken in Nederland veilig kan. Wel is het mogelijk dat koudwaterinjectie tot meer aardbevingsrisico leidt, dus de juiste werkwijzen en nauwkeurige monitoring zijn aan te raden.

Nieuws over klimaatverandering, -adaptatie en Bodemdaling

·         Klimaatadaptatie versnellen rond de Veluwe – Klimaatadaptatie
Voor de uitvoering van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) is Nederland opgedeeld in DPRA-werkregio’s. Drie daarvan vallen binnen het beheergebied van Waterschap Vallei en Veluwe en zij werken zowel op bestuurlijk vlak als op ambtelijk niveau samen onder de naam Vallei en Veluwe Klimaatbestendig (VVK). Partners zijn twee provincies, 28 gemeenten, het waterschap, waterbedrijf Vitens, Rijkswaterstaat, de Veiligheidsregio’s en de GGD’s. Om te zorgen dat de regio in 2050 klimaatrobuust is, ondertekenden alle deelnemers een manifest en hebben ze een gezamenlijk uitvoeringsprogramma.

·         Regionale kennisbijeenkomsten smaken naar meer – Klimaatadaptatie
De afgelopen jaren is er een schat aan kennis en tools ontwikkeld op het gebied van klimaatadaptatie. Vorig jaar werd deze kennis in zeven regionale bijeenkomsten gedeeld. Dat bleek een schot in de roos. De reacties waren zó enthousiast dat deze kennismiddagen een vervolg krijgen. Freek Huijser van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en spin-in-het-web Carleen Mesters blikken terug en vooruit.

Nieuws over (grond)water

·         Drie veelbelovende adsorbentia voor vergaande PFAS-verwijdering uit grondwater (h2owaternetwerk.nl)
Op een bedrijfslocatie in Doetinchem zit een grote hoeveelheid PFAS in de bodem en het grondwater. In een pilotonderzoek is de effectiviteit van verschillende adsorbentia onderzocht om deze PFAS uit het grondwater te verwijderen.

·         Drinkwaterbedrijven krijgen meer investeringsruimte (h2owaternetwerk.nl)
De drinkwaterbedrijven krijgen meer investeringsruimte. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaat de vermogenskostenvoet Weighted Average Cost of Capital (WACC) aanpassen, zei hij in het wetgevingsoverleg water van de Tweede Kamer. De drinkwaterbedrijven vragen al jaren om aanpassing van de winstreguleringsmaatregel, omdat die in de huidige opzet de investeringsruimte beperkt terwijl ze voor grote uitgaven staan.

Rijkswaterstaat 225: doorgaan in de voetsporen van Christiaan Brunings

Bij Rijkswaterstaat meten we wat af. Daarmee begon het Bureau voor den Waterstaat in 1798 en dat doen we 225 jaar later nog steeds. Ook na ons jubileumjaar blijkt de visie van Rijkswaterstaatgrondlegger Christiaan Brunings nog altijd springlevend.

Meetexperts Jan-Willem Mol en Timo de Ruijsscher beamen dat: meten is weten. En theoretische wetenschap met praktijkkennis combineren, is en blijft nog net zo belangrijk als 225 jaar geleden.

Lees hier verder: Rijkswaterstaat 225: doorgaan in de voetsporen van Christiaan Brunings.

Klimaateffectatlas BES maakt inzichtelijk wat al voelbaar is

Sinds december 2023 staat de Klimaateffectatlas BES online. Deze helpt de bijzondere Nederlandse gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba (BES-eilanden) om klimaatbestendiger te worden. Waarom is de Klimaateffectatlas BES zo belangrijk? Daarover vertellen Maurice Adriaens, afdelingshoofd beleid en projecten, en Timo Kelder van stichting CAS, die in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de Klimaateffectatlas BES hielp ontwikkelen.

Lees hier verder: Klimaateffectatlas BES maakt inzichtelijk wat al voelbaar is – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl).

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Bodemonderzoek asbest in Rijssen en Holten – Gemeente Rijssen-Holten
Inwoners van de gemeente Rijssen-Holten moeten schoon en veilig kunnen leven. Wij willen zeker weten dat er op plekken waar kinderen en volwassenen spelen en ontspannen geen asbest in de bodem zit. Daarom laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS) de grond onderzoeken.

Provincie Gelderland

·         Ecoloog doorkruist op fiets de Veluwe voor bodemonderzoek en concludeert: ‘Zo zuur als azijn!’ | Home | gelderlander.nl
Ecoloog Jaap Schröder slaat alarm over de kwaliteit van de Veluwse bodemgesteldheid. De wetenschapper onderzocht de grond en kwam tot een alarmerende conclusie: de grond is zo zuur als azijn. Het goede nieuws is dat hij ook een oplossing heeft.

·         Impuls voor lokale aanpak energiearmoede (binnenlandsbestuur.nl)
Hoe krijg je mensen met een smalle portemonnee zo ver dat ze hun eigen woning verduurzamen en zo op energie gaan besparen? Een nieuwe, in Arnhem al met succes uitgeprobeerde werkwijze maakt het mogelijk dat gemeenten de aanvraag en financiering ervan volledig voor hun rekening nemen.

·         Gelderland gebruikt voorlopig toch geen paintballgeweren tegen wolf (nos.nl)
Een week nadat de rechtbank heeft bepaald dat Gelderland de wolf op de Hoge Veluwe mag verjagen met paintballgeweren, heeft de provincie de ontheffing hiervoor niet verlengd. Er zijn momenteel geen wolven in het gebied die niet-schuw verdrag vertonen.

Provincie Groningen

·         Stichting Mijnendijn belang: ‘maak bezwaar tegen de extra 20% bodemdaling!’ – OldambtNu.nl
“Er is sprake van een bodemdaling van 20% bij het winningsplan ‘Heiligerlee’ voor zoutwinning van Nobian. Deze informatie is niet eerlijk gedeeld tijdens informatiebijeenkomsten en reguliere gesprekken tussen de Stichting, Gemeente en Nobian. De geoloog van Nobian gaf aan dat er geen bijzonderheden waren, maar opvallend genoeg schoof hij later niet meer aan bij de gesprekken.” schrijven zij in hun nieuwsbericht.

·         Boeren in gesprek met provincie: ‘We hebben duidelijk gemaakt dat het zo niet langer gaat’ – RTV Noord
‘Kom met maximaal één trekker’, had BBB-gedeputeerde Henk Emmens de protesterende boeren gevraagd toen hij ze donderdagavond uitnodigde voor een gesprek op het provinciehuis in Stad. Aan die oproep hielden de boeren zich vrijdagmiddag keurig. De moraal van hun boodschap: ‘Het gaat niet langer zo.’

Provincie Fryslan

·         Waterdorp Terherne mag niet kopje-onder: daarom moeten de kaden hoger – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Wetterskip Fryslân begint dit jaar met het verbeteren van ruim vijf kilometer aan waterkeringen in Terherne. Inwoners van het dorp werden dinsdag bijgepraat.
Alle waterkeringen in Fryslân worden eens in de zes jaar gecontroleerd door Wetterskip Fryslân. Uit de laatste controle bleek dat verschillende locaties in De Fryske Marren niet hoog of stabiel genoeg meer zijn.

·         Sneker riool al 15 jaar circulair (binnenlandsbestuur.nl)
Stel dat je afvalwater op wijkniveau zuivert. Zou dat met nieuwe technologieën efficiënter kunnen dan nu in grote zuiveringsinstallaties gebeurt? De gemeente Sneek was in 2006 benieuwd naar het antwoord. Dus besloot ze mee te doen met twee pilotprojecten voor decentrale waterzuivering.

·         Waddenzeewater kan binnen zes jaar energie opwekken: ‘Potentieel is groter dan we dachten’ – RTV Noord
Het gaat hier om het opwekken van energie uit golfslag, uit getijdenwerking en uit het mengen van zout en zoet water, schrijft Omrop Fryslân. ‘De conclusie is dat het potentieel van deze technieken groter is dan dat wij tot voor kort dachten’, zegt Hans Hilten van het Waddenfonds, opdrachtgever van het onderzoek.

Provincie Drenthe

·         150 Drentse melkveehouders werken aan stikstofverlaging door ander voer te gebruiken – RTV Drenthe
Ruim 150 melkveehouders in Drenthe zijn bezig met verlaging van stikstofuitstoot door het eiwit in het voer voor hun koeien beter te gebruiken. Een efficiëntere benutting van het eiwit draagt bij aan de verlaging van de ammoniakuitstoot en het bespaart kosten.

·         Blauwtongvaccin in ontwikkeling, ‘hopelijk klaar voor zomer’ – RTV Drenthe
Ten minste één bedrijf is bezig een vaccin tegen het blauwtongvirus te ontwikkelen. Dat zei demissionair landbouwminister Piet Adema donderdag in de Tweede Kamer. “Ik zal de processen voor de toelating versnellen, zodat hopelijk voor het knuttenseizoen medio dit jaar een veilig en werkzaam vaccin beschikbaar is.”

·         Assen wil omgekeerde bewijslast bij nieuw winningsplan NAM klein gasveld – RTV Drenthe
De NAM wil tot en met uiterlijk 2028 gas blijven winnen uit het gasveld onder Assen. De gemeente is hier tegen vanwege het ‘risico van bevingen onder dicht bevolkt stedelijk gebied’ en verlangt voor al haar inwoners omgekeerde bewijslast.

·         Drentse wolvencommissie: verplaatsbare rasters met stroomdraden werken niet – RTV Drenthe
De Gebiedscommissie wolf erkent dat verplaatsbare wolvenrasters met vijf of zes draden onvoldoende werken in het leefgebied van de wolvenroedel in het Drents-Friese Wold. Dat is de uitkomst van een vergadering van de Drentse wolvencommissie.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – ‘Van de dijk blijf je af’ zegt waterschap tegen Lelystad
Het waterschap verzet zich fel tegen het plan van de gemeente Lelystad om onder de naam ‘Waterfront’ buitendijks een stadsstrand, een wandelboulevard en woningen te bouwen. Volgens het waterschap is dit plan gebaseerd op onjuiste aannames. Ook is het in strijd met de wet- en regelgeving van het Rijk.

Provincie Utrecht

·         Provincie Utrecht wil 15 miljoen euro investeren in Stedin – Nieuws.nl
De provincie Utrecht wil 15 miljoen euro investeren in netbeheerder Stedin zodat problemen op het elektriciteitsnet kunnen worden aangepakt. Door de investering wordt de provincie aandeelhouder en kan ze meepraten over bijvoorbeeld het aansluiten van nieuwe woonwijken of bedrijventerreinen in de regio op het elektriciteitsnet. “We tonen dat we verantwoordelijkheid nemen voor een toekomstig elektriciteits- en warmtenet”, stelt gedeputeerde Has Bakker (financiën).      

Provincie Noord-Holland

·         Veelbelovend: Texel kan stroom grotendeels uit de Waddenzee halen – NH Nieuws
Energie halen uit de golven van de zee, uit de getijden of uit het samenkomen van zoet en zout water. Volgens TNO kunnen deze drie innovaties de Waddeneilanden grotendeels van stroom voorzien. Er wordt nu al volop mee geëxperimenteerd. Uit cijfers blijkt dat de wasmachines en broodroosters op Texel in de toekomst op ‘Waddenstroom’ kunnen gaan draaien.

·         Aardwarmte: Noord-Holland trekt € 4 miljoen uit voor aanvullend onderzoek – (duurzaam-actueel.nl)
De provincie Noord-Holland zet sterk in op aardwarmte als alternatieve verwarmingsbron voor aardgas om woningen mee te verwarmen. Daarom wordt nu € 4 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten om te investeren in nader onderzoek naar aardwarmte. Gemeenten kunnen de kosten van het benodigde type seismische onderzoeken niet (volledig) dragen. Dat geldt ook voor marktpartijen op het gebied van geothermie. Om te voorkomen dat de ontwikkeling naar aardwarmte hierdoor in een impasse raakt, heeft provincie Noord-Holland een nieuwe subsidieregeling voor seismisch onderzoek in het leven geroepen.

·         Pfas in bodem op plek Bijlmerramp, maar volgens gemeente is er geen gevaar voor omwonenden – AT5
Het onderzoek werd vorig jaar op  12, 13 en 20 september op verschillende delen van de rampplek gedaan. Er werd met name gezocht naar pfos; een van de duizenden chemische stoffen die momenteel onder de verzamelnaam pfas (voluit: per- en polyfluoralkylverbindingen) in de aandacht staan. Deze stof is in de bodem terechtgekomen tijdens de bluswerkzaamheden na de vliegtuigcrash. PFOS werd namelijk vroeger gebruikt in blusschuim.

Provincie Zuid-Holland

·         Geen maatregelen nodig langs de kust om PFAS in zeeschuim – Nederlands Dagblad.
De provincie Zuid-Holland ziet geen reden om een negatief zwemadvies of zelfs een zwemverbod in te stellen langs de kust omdat daar PFAS is aangetroffen in zeeschuim. Dat schrijft het provinciebestuur in een antwoord op een groot aantal vragen van elf partijen uit Provinciale Staten. Volgens de provincie is het veilig genoeg om in zee te zwemmen, iets wat demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) eerder ook al zei. ‘Er is op dit moment langs de kust geen sprake van een noodsituatie’, aldus Zuid-Holland.

Provincie Zeeland

·         PFAS-moestuinhouders Kruiningen boos: ‘We krijgen niets te horen’ – Omroep Zeeland
Tuiniers van het volkstuincomplex Cruyningen in Kruiningen zijn teleurgesteld en boos. Ze vinden dat ze niet op de hoogte worden gehouden van het onderzoek naar PFAS in de grond van de moestuintjes. Ondanks mailtjes en telefoontjes naar de wethouder, blijft het vanuit gemeente Reimerswaal stil, zeggen ze.   

Provincie Limburg

·         Recyclebedrijven verliezen het van goedkoper nieuw plastic – 1Limburg

·         Door de vele regen kan herstel de Peel beginnen – 1Limburg
Door de overvloedige regen van het afgelopen najaar staat er weer genoeg water in natuurgebied De Peel, op de grens van Limburg en Noord-Brabant.

·         Veel interesse voor natuurprimeur Eijsden-Margraten – 1Limburg
Raadsleden uit vier Limburgse gemeenten willen de natuur erkennen als rechtspersoon. Daarvoor hebben ze zich gemeld bij initiatiefnemers uit Eijsden-Margraten die zo’n motie door de gemeenteraad loodsten.