Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (21 2024)

Internetconsultatie wijziging normdocumenten Regeling bodemkwaliteit

De internetconsultatie van de wijziging van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is gestart op maandag 13 mei 2024. De wijziging gaat om het aanwijzen en schrappen van verwijzingen naar normdocumenten. Daarnaast gaat het om het herstellen van verkeerde verwijzingen in de artikelen van de regeling zelf.

Deze consultatie is te benaderen via internetconsultatie.nl(verwijst naar een andere website). U kunt reageren tot en met 21 juni 2024. De inhoud van de gewijzigde normdocumenten maakt geen deel uit van deze consultatie, omdat deze documenten eerder een openbare reactieronde hebben doorlopen.

Lees verder via deze link.

Publicatie aangepaste handreiking registratie beperkingenbesluiten bodem

Er is een nieuwe, aangepaste handreiking gepubliceerd voor de registratie van beperkingenbesluiten voor bodem onder de Omgevingswet. Deze handreiking vervangt de versie die eind 2023 is gepubliceerd.

De versie van eind 2023 ging alleen over de registratie van beperkingenbesluiten voor bodem die (gedeeltelijk) onder overgangsrecht vallen. Aan de huidige handreiking is een hoofdstuk toegevoegd over de registratie van beperkingenbesluiten voor bodem onder de Omgevingswet.

De handreiking geeft praktische handvatten aan de bevoegde overheden voor de registratie van beperkingenbesluiten bodem, zodat deze op de juiste manier plaatsvinden.

Lees verder via deze link.

PBL: Nederland moet vaart maken met klimaatadaptatiebeleid

Klimaatadaptatie moet sturend worden voor beleidskeuzes op de lange termijn. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het net verschenen rapport Klimaatrisico’s in Nederland: de huidige stand van zaken(opent in nieuw venster) (verwijst naar een andere website). Het Rijk moet de regie nemen en snel belangrijke keuzes maken om de gevolgen van extreem weer, lange periodes van droogte en hoosbuien voor de samenleving te beperken.

Dit rapport laat een aantal belangrijke risico’s zien voor Nederland in het huidige klimaat. Begin 2026 komt er ook een PBL-rapport over de risico’s in het toekomstige klimaat en mogelijke manieren om daarmee om te gaan.

Lees verder via deze link.

Grote sanering Stormpolderdijk gestart

Eén van de grootste bodemsaneringen van Nederland is dit voorjaar van start gegaan. Het gaat om het zwaar vervuilde voormalige EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel, waar een koolteer-fabriek en een chemisch afvalverwerker hebben gestaan. In de grond zitten naast oude kelders, funderingen en andere obstakels, sterke verontreinigingen zoals teer en olie.

Lees verder via deze link.

Eilanders aan het woord: Kimani Kitson-Walters en Anna Maitz van Sint Eustatius – klimaatadaptatie

In het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar. Het wordt warmer, periodes van droogte nemen toe en als er regen valt, dan valt er veel meer in kortere tijd. Bovendien worden orkanen krachtiger. Hoe moeten de eilanden zich hieraan aanpassen? Wat gebeurt er om de eilanden en eilandbewoners voor te bereiden op de toekomst? In de rubriek ‘Eilanders aan het woord’ vertellen bewoners van verschillende eilanden en met verschillende expertises over hoe zij tegen klimaatverandering en klimaatadaptatie aankijken.

Lees verder via deze link.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

·         De mens staat centraal op het Nationaal Congres Klimaatadaptatie – Klimaatadaptatie 17 juni 2024
Op maandag 17 juni vindt het Nationaal Congres Klimaatadaptatie plaats. Dit congres is een samenwerking tussen een ministerie en een provincie: ‘een primeur’, volgens Wieke Tas (ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Stef Meijs (Provincie Utrecht). De organisatoren willen een brede doelgroep aantrekken: “We willen de mensen bereiken die niet elke dag met klimaatverandering bezig zijn.”

·         Save the date! Noord-Nederlandse bodemdag 14 november 2024
Noteer donderdag 14 november 2024 voor de Noord-Nederlandse Bodemdag alvast in uw agenda. Binnenkort volgt het definitieve programma en gaat de inschrijving open. Er is plaats voor maximaal 200 deelnemers.

Nieuws over de Omgevingswet en regelgeving

·         Nieuw overzicht beschikbaar: bron in regelgeving bij rijksactiviteiten in Omgevingsloket | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Initiatiefnemers kunnen in het Omgevingsloket bij het onderdeel Aanvragen voor activiteiten vergunningen aanvragen, meldingen doen en informatie indienen. Als vergunningverlener kunt u nu de bron van de regelgeving bij de activiteiten opzoeken in een handig overzicht.

·         Water – Monsterneming – Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters
Er is een nieuwe NEN-versie verschenen voor Water – Monsterneming – Deel 3: Conservering en behandeling van watermonsters.

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         EU Commission eyeing exemptions for ‘forever chemicals’ ban, letter shows | Reuters
Afgelopen week is een brief uitgelekt van de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, gedateerd 5 april,  aan een aantal partijgenoten in het Europese Parlement, waarin ze volgens Chemical Watch die de brief heeft ingezien, aankondigt dat de Commissie voornemens is toepassingen van PFAS vrij te stellen van de restrictie, indien deze nodig zijn om de doelstellingen van de groene- en digitale transitie te realiseren. Ze geeft in die brief ook aan zich ervan bewust te zijn dat een restrictie onzekerheid veroorzaakt in de industrie en dat dat het risico met zich meebrengt dat investeringen in sleuteltechnologieën op de lange baan worden geschoven.
De brief is opmerkelijk, omdat de Europese Commissie zich altijd formeel op het standpunt stelt dat eerst het ECHA-proces moet zijn gelopen voordat de EC een oordeel gaat vormen.

·         Nieuw stikstofbeleid wordt meer VVD dan PVV (binnenlandsbestuur.nl)
Een bijzonder element in het kabinet Rutte-IV was de aanwezigheid van een aparte minister voor het stikstofbeleid. Deze functie werd geboren uit de drang om een oplossing te vinden voor de stikstofcrisis. Die heeft alle overheidslagen in haar greep sinds de beruchte Raad van State-uitspraak van mei 2019 over het stikstofbeleid van de kabinetten Rutte-II en -III.

·         Natuur & Milieu: Nederlandse bestrijdingsmiddelenbeleid in strijd met Europese regels (h2owaternetwerk.nl)
Natuur & Milieu dient bij Europa een klacht in over het Nederlandse bestrijdingsmiddelenbeleid. Volgens de milieuorganisatie schendt Nederland de Europese regels door te weinig op te treden tegen het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen in drinkwater- en natuurgebieden. Als gevolg hiervan worden kwetsbare gebieden vervuild met ‘zeer giftige bestrijdingsmiddelen’, wat leidt tot hoge kosten voor drinkwaterzuivering en schade aan de natuur.

Nieuws over klimaatverandering, -adaptatie en Bodemdaling

·         Nieuwe coalitie veegt klimaatbeleid niet van tafel (binnenlandsbestuur.nl)
In zijn verkiezingsprogramma schreef de PVV kort en bondig: ‘Stoppen met de miljarden verslindende reductie van CO2.’ Toch veegt het nieuwe hoofdlijnenakkoord het Nederlande klimaatbeleid niet van tafel, ondanks dat deze partij 37 zetels won tijdens de Tweede Kamerverkiezingen.
‘We houden ons aan de bestaande afspraken; alleen als we de doelen niet halen, maken we alternatief beleid’, staat er in het woensdag gepresenteerde akkoord.

·         Buurtdashboard biedt inzicht in opgaven klimaatadaptatie per buurt – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
In de Klimaateffectatlas vind je vanaf nu het Buurtdashboard: een tool waarmee je per buurt inzicht krijgt in verschillende opgaven op het gebied van klimaatadaptatie. Gemeenten kunnen het dashboard bijvoorbeeld gebruiken om te bepalen welke opgaven in een buurt urgent zijn of om te bekijken waar kansen liggen voor klimaatadaptatie.

Nieuws over (grond)water

·         Toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen versus Kaderrichtlijn Water (h2owaternetwerk.nl)
Piet Adema, de minister van LNV, wil laten analyseren hoe de toelating van gewasbeschermingsmiddelen in lijn kan worden gebracht met de Europese Kaderrichtlijn Water.
De Kaderrichtlijn Water (KRW) is een Europese richtlijn die al sinds het begin van deze eeuw van kracht is. Het doel van de richtlijn is het realiseren van chemisch schoon en ecologisch gezond oppervlaktewater en grondwater.

·         WaterQi: een innovatieve techniek voor schoner water gebaseerd op ruim 100 jaar oud onderzoek (h2owaternetwerk.nl)
Een ontdekking van een eeuw geleden – de vortex – vormde de basis voor de WaterQI: een technologie die de hoogheemraadschappen van Delfland en De Stichtse Rijnlanden op verschillende plekken hebben toegepast om de kwaliteit van stedelijk water en zwemplassen te verbeteren.

·         Onderzoek: jaarrond geen tekort aan zoet water in Waddengebied maar problemen bij droogte (h2owaternetwerk.nl)
Over het gehele jaar gezien is er nog genoeg zoet water in het Waddengebied, maar in droge zomermaanden kan er wel een tekort zijn. De watervoorraden staan ook onder steeds grotere druk als gevolg van de klimaatverandering en een daarmee gepaard gaande groei van de watervraag.
Dit blijkt uit het rapport Waterbeschikbaarheid Noord-Nederland dat de Waddenacademie deze week publiceerde. Hierin zijn de kwantitatieve data over aanbod, vraag en verdeling van zoet water in het Waddengebied (inclusief de eilanden) in de periode 2010-2022 onder de loep genomen. De focus ligt op de gebieden van de vier waterschappen die direct afwateren op de Waddenzee: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Bruinkleuring van Apeldoornse vijvers: kommer en kwel? (h2owaternetwerk.nl)
In Apeldoorn zijn op grote schaal vijvers aangelegd, die vrij snel na aanleg bruin kleurden. Dit is een (in)direct gevolg van ijzerrijke kwel en biogeochemische processen. Bij stedelijk waterbeheer wordt aansluiting bij natuurlijke watersystemen steeds belangrijker. Hiermee kan de bruinkleuring juist meer gewaardeerd worden.

Provincie Overijssel

·         Dit zijn de belangrijkste plannen voor Overijssel uit het coalitieakkoord – RTV Oost
Na bijna zes maanden ligt er een coalitieakkoord van 26 pagina’s. Nederland krijgt nieuw beleid, en dat gaat natuurlijk ook gevolgen hebben voor Overijssel. Van Nedersaksenlijn tot boeren: we zetten de belangrijkste punten uit het akkoord op een rij.

·         Boeren en natuurbeheerders willen jagen in Overijsselse weidevogelgebieden – Nieuwe Oogst
Boeren, weidevogelbeschermers en jagers vragen provincie Overijssel in een gezamenlijke noodkreet te mogen jagen om weidevogels te beschermen. In twee weidevogelgebieden rond Luttenberg plunderen vooral steenmarters en kraaien te veel nesten.

Provincie Groningen

·         Groningse Klimaatmonitor brengt bewoners in beweging – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
De gemeente Groningen heeft grote stappen gezet met de wijkklimaatmonitor ‘Klimaat in je straat’. Het is een project waarmee professionals én inwoners inzicht krijgen in klimaatrisico’s op wijkniveau. “Aan de monitor koppelen we meteen ook mogelijke acties”, aldus twee betrokkenen. De aanpak is gericht op doelen die mensen raken: een fleurige, groene, koele wijk waarin je prettig kunt wonen. “Je moet het niet te abstract maken.”

·         De belangrijke afspraken in het nieuwe regeerakkoord: dit merken we in Groningen en Drenthe – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
De rechtse partijen doen in het regeerakkoord een aantal beloftes voor de regio Noord-Nederland. We zetten per onderwerp de belangrijkste afspraken waar we in onze provincies wat van gaan merken onder elkaar.

Provincie Fryslan

·         Friesland vindt nieuwe dieselbussen geen probleem (binnenlandsbestuur.nl)
Het provinciebestuur van Friesland vindt het niet erg dat vervoerder Qbuzz in december 2024 nieuwe dieselbussen gaat gebruiken. Vanaf januari 2025 mogen alleen nog bussen zonder uitstoot in gebruik worden genomen. De dieselbussen mogen maximaal vijf jaar rijden, want vanaf 2030 mag geen enkele bus nog broeikasgassen uitstoten.   

Provincie Drenthe

·         WDODelta: meer schades maar dijken hebben natte winter goed doorstaan (h2owaternetwerk.nl)
De dijken hebben de meerdere hoogwatergolven en de erg natte winter goed doorstaan. Dat meldt Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) na afronding van de voorjaarsinspectie. Wel is het aantal schades toegenomen ten opzichte van het jaar daarvoor, maar dat past volgens het waterschap bij de periode die achter de rug is.

·         De belangrijke afspraken in het nieuwe regeerakkoord: dit merken we in Groningen en Drenthe – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
De rechtse partijen doen in het regeerakkoord een aantal beloftes voor de regio Noord-Nederland. We zetten per onderwerp de belangrijkste afspraken waar we in onze provincies wat van gaan merken onder elkaar.

·         Natuur en Milieufederatie Drenthe uit zorgen over regeerakkoord: ‘Hier haal je de natuur- en landbouwdoelen niet mee’ – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

Provincie Flevoland

·         Flevoland blij met plannen voor landbouw en visserij (zeelandnet.nl)
De provincie Flevoland is blij met de plannen voor land- en tuinbouw en visserij in het hoofdlijnenakkoord van de aanstaande regering van PVV, VVD, NSC en BBB. “Het is positief dat het hoofdlijnenakkoord prioriteit geeft aan het ‘kunnen verdienen van een goede boterham binnen het land- en tuinbouw-, visserij- en natuurbeleid'”, schrijft het college van Gedeputeerde Staten.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Grote weerstand tegen uitbreiding Lelystadse stortplaats lijkt gebroken
De grootste weerstand van omwonenden tegen de uitbreiding van de stortplaats bij Lelystad lijkt voorbij. Dat bleek dinsdagavond tijdens de vierde bijeenkomst die het bedrijf Afvalzorg hierover organiseerde.
Afvalzorg wil aan de Zeeasterweg meer dan twee keer zoveel afval storten. Heuvels die nu maximaal 15 meter hoog zijn, worden dan 35 meter hoog.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Laatste van zes pompen bij ‘megagemaal’ geplaatst: ‘We doen dit om droge voeten te houden’
“De zesde pomp zit er net in”, blikt Johan de Boer van Rijkswaterstaat dinsdagmiddag, iets na 12.00 uur, tevreden terug. De organisatie plaatste even daarvoor de laatste van zes megapompen in het gemaal bij Den Oever. “We doen dit om in de toekomst droge voeten te houden in het IJsselmeergebied.”

·         Omroep Flevoland – Nieuws – De Stadsboerderij vindt genoeg investeerders voor nieuw stuk landbouwgrond
Het gaat De Stadsboerderij in Almere lukken om een stuk landbouwgrond van 2,5 miljoen euro te kopen. Met behulp van investeerders wist het biodynamisch bedrijf genoeg geld bij elkaar te krijgen om de koop door te laten gaan. Nog niet het hele bedrag is binnen, maar de bank kan de boerderij het ontbrekende deel lenen.

Provincie Utrecht

·         Nieuwe plannen voor natuurgebied Zuilen bekend maar kritiek nog niet helemaal verstomd – RTV Utrecht
Een plek waar Utrechters kunnen wandelen langs groene weides vol kruiden, waar 1000 jaar adellijke geschiedenis terugkomt in het landschap en boeren werken op weides met bloemrijk grasland. Dat zijn de nieuwe plannen van de gemeente Utrecht voor natuurgebied Zuilen. De gemeente wil al jaren dat het stukje groen bij Overvecht, Zuilen en Oud Zuilen een toegankelijk park wordt. Twee jaar geleden sneuvelde een plan na kritiek van omwonenden. Nu probeert de gemeente het opnieuw. En de reacties zijn beter, maar nog steeds is niet iedereen overtuigd.

·         De Utrechtse Klimaataanpak zet koers naar ‘netto nul’ uitstoot | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
De Utrechtse Klimaataanpak: ‘Naar Netto Nul’ beschrijft hoe de provincie de uitstoot van broeikasgassen kan verminderen. De doelstelling is een reductie van 55% broeikasgassen in 2030 en uiteindelijk geen uitstoot in 2050. Dit is haalbaar door als provincie meer te gaan sturen op de uitstoot in de regio; inzichtelijk maken waar winst te halen valt en meer regie te nemen op beleidsthema’s om CO2 te reduceren. Hiermee is de provincie Utrecht de eerste die op deze wijze het klimaatbeleid vormgeeft.

·         Provincie Utrecht telt weidevogels: van grutto tot graspieper | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
Het broedseizoen van de weidevogels is in volle gang en dat is goed te merken in het Eemland bij Amersfoort. Al van grote afstand is het geroep en gekwetter van grutto’s, scholeksters, tureluurs en kieviten hoorbaar. “We zijn blij dat we ze hier aantreffen, toch gaat het nog niet goed met de weidevogels”, zegt Joeri de Wit, ecologisch beleidsmedewerker van de provincie Utrecht. “Daarom tellen we ze om te zien of we extra maatregelen moeten nemen.” Nergens in de wereld broeden zoveel weidevogels als in Nederland. Ook de veenweidegebieden in de provincie Utrecht zijn zeer geliefd. Zoals het Eemland, dat bekend staat als een van de beste weidevogelgebieden in Nederland.

·         Kadernota 2025: groei faciliteren en transities versnellen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
In de Kadernota 2025-2028 die aan Provinciale Staten is aangeboden, reserveert het college van Gedeputeerde Staten 6 miljoen euro structureel voor mobiliteit, 2,75 miljoen euro voor agrarisch natuurbeheer en draagt één miljoen euro bij aan de klimaataanpak. Investeringen die het waard zijn. Over onzekere inkomsten en kostenstijgingen zijn wel zorgen.

Provincie Noord-Holland

·         Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor Noord-Holland – NH Nieuws
De PVV, VVD, NSC en BBB hebben op hoofdlijnen een regeerakkoord bereikt. In het 26 pagina’s tellende document staat in hoofdlijnen beschreven hoe de toekomst van Nederland er wat betreft de partijen uit ziet. Veel plannen moeten nog verder worden uitgewerkt, maar NH-verslaggever Maarten Edelenbosch licht alvast kort toe wat het akkoord voor Noord-Holland betekent.

·         Dodelijke slangenschimmel gevonden in Naardermeer: zo help je verspreiding te voorkomen – NH Nieuws
Voor het eerst is vastgesteld dat een voor slangen potentieel dodelijke schimmel ook in Nederland voorkomt. Recent werd de schimmel aangetroffen op een stuk huid van een ringslang, dat in het Naardermeer is gevonden. Dat is ook slecht nieuws voor Aalsmeerse vrijwilligers, want zij proberen de populatie ringslangen in de regio juist te vergroten.

·         Nieuw natuurgebied: honderden liefhebbers én boer John maken het mogelijk – NH Nieuws
Dankzij een succesvolle crowdfundingsactie komt er in de buurt van Winkel een nieuw natuurgebied bij. Het gaat om een stuk land tussen Winkel en Aartswoud, wat Landschap Noord-Holland gaat beheren. Veehouder John Klaver bood de grond aan om te ruilen, om zo de natuur in zijn omgeving aan te laten sterken: “Ik heb nu al een nest met scholeksters. Mooi!”

Provincie Zuid-Holland

·         Zuid-Holland bepaalt waar windturbines in Lansingerland komen (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Zuid-Holland heeft de regie over de bouw van een windpark overgenomen van de gemeente Lansingerland. Dat betekent dat Zuid-Holland nu bepaalt waar de windturbines op het grondgebied van Lansingerland komen te staan.

·         Staatsbosbeheer dreigt met sluiting recreatiegebieden (binnenlandsbestuur.nl)
Staatsbosbeheer moet recreatiegebieden in de Randstad mogelijk sluiten als de provincie Zuid-Holland de financiële bijdrage niet verhoogt. Dat schrijft Staatsbosbeheer in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten. Het gaat om ongeveer 1400 hectare aan recreatiegebieden rond steden in Zuid-Holland.

·         Windmolenpark wordt wateropvang (h2owaternetwerk.nl)
In Herkingen, bij het Grevelingenmeer, wordt een oud windmolenpark (deels) omgebouwd tot wateropvang door een agrariër. In de onderste gedeelten van drie windmolens zou bijna een miljoen liter water moeten worden opgevangen.

Provincie Zeeland

·         ‘Grond Panoramaheuvel Hedwigepolder bevat geen vervuild slib uit Vlaanderen’ – Omroep Zeeland
De grond voor de nieuwe Panoramaheuvel in de voormalige Hedwigepolder bevat geen vervuild slib uit Vlaanderen. Dat zegt provinciebestuurder Arno Vael, die nieuw onderzoek naar de grond heeft laten doen.

·         Stroomnet Vlissingen-Oost nu helemaal op slot – Omroep Zeeland
Het elektriciteitsnet in Vlissingen-Oost is vol. Dat maakt nu ook regionaal netbeheerder Stedin bekend. Eerder kondigde Tennet al aan dat het hoogspanningsnet aan zijn maximale capaciteit zit. “Er is sprake van een dubbele cascade”, laat Stedin weten. Zowel het hoogspanningsnet als het lagere spanningsnet gaat nu op slot.

·         Zeeuwse boeren reageren verheugd op voorlopig regeerakkoord: ‘Dit biedt kansen’ – Omroep Zeeland
De formerende partijen in Den Haag zijn eruit, op hoofdlijnen tenminste. Vannacht hebben de PVV, VVD, NSC en BBB een voorlopig regeerakkoord gesloten. Met daarin – hoe kan dat ook anders met de BBB in de gelederen – een belangrijke rol voor de landbouw. Volgens Joris Baecke van de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) biedt dit in ieder geval kansen. Ook gedeputeerde Harry van der Maas ziet kansen in het nieuwe regeerakkoord, maar dan voor het busvervoer in Zeeland.

Provincie Noord-Brabant

·         Bevers blijven probleemgeval, provincie laat er weer een doden – Omroep Brabant
Met toestemming van de provincie zijn in Boxmeer al twee bevers doodgeschoten. De dieren ondergroeven onder meer een talud bij een brug. Inmiddels houdt een andere bever er huis en moet ook deze knager eraan geloven. Twee organisaties die opkomen voor dieren proberen dit te voorkomen.

·         Extra geld voor bescherming weidevogelkuikens – Provincie Noord-Brabant
Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Noord-Brabant stellen € 380.000 subsidie beschikbaar aan BoerenNatuur Brabant voor de bescherming van weidevogelkuikens in het Land van Heusden en Altena en de Beerse Overlaet. Met dit bedrag worden maatregelen getroffen op 100 hectare grasland om de kans op kuikenoverleving van weidevogels te vergroten.

Provincie Limburg

·         Hoofdlijnenakkoord en de gevolgen voor Limburg – L1 Nieuws
Het nieuwe coalitieakkoord op hoofdlijnen van PVV, BBB, VVD en NSC telt 26 pagina’s, maar het woord ‘Limburg’ komt er niet in voor.
Toch heeft heeft het programma met als titel Hoop, lef en trots grote gevolgen voor onze provincie. Een analyse aan de hand van enkele thema’s.

·         Waterschap Limburg: ‘Klaar voor neerslag komende dagen’ – L1 Nieuws
Het waterschap Limburg laat weten dat het watersysteem in de provincie “volledig in orde” is en “klaar is om de verwachte neerslag op te vangen”.
Twee weken geleden leidde regenval nog tot overlast in Limburg. Zo kreeg Berg en Terblijt te maken met een modderstroom als gevolg van een volgelopen waterbassin. “Na deze regenval zijn al onze regenwaterbuffers, inclusief die van Berg en Terblijt, en de beken geïnspecteerd”, meldt het waterschap. De buffers worden momenteel met extra inspecties goed in de gaten gehouden. Het schap wijst erop dat plaatselijke wateroverlast nooit helemaal uit te sluiten is, ook omdat neerslag zich moeilijk laat voorspellen.

·         Opnieuw wateroverlast in Berg en Terblijt na hevige regenbui… – De Limburger

Caribisch Nederland

·         Eilanders aan het woord: Kimani Kitson-Walters en Anna Maitz van Sint Eustatius – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
In het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn de gevolgen van klimaatverandering voelbaar. Het wordt warmer, periodes van droogte nemen toe en als er regen valt, dan valt er veel meer in kortere tijd. Bovendien worden orkanen krachtiger. Hoe moeten de eilanden zich hieraan aanpassen? Wat gebeurt er om de eilanden en eilandbewoners voor te bereiden op de toekomst? In de rubriek ‘Eilanders aan het woord’ vertellen bewoners van verschillende eilanden en met verschillende expertises over hoe zij tegen klimaatverandering en klimaatadaptatie aankijken.