Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (17 2024)

Kamerbrief voortgang implementatie Omgevingswet 1e kwartaal 2024

Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over het 1e kwartaal na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

Lees verder via deze link.

100 dagen Omgevingswet en bodem

De Omgevingswet is nu ruim 100 dagen in werking. Wat zijn de eerste ervaringen met de regels voor bodem onder de nieuwe wet? Over welke onderwerpen zijn de meeste vragen gesteld en wat valt op?

De experts van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) leggen de regels rond de Omgevingswet uit via de website en de helpdesk. Dus ook de bodemregelgeving. Dit gebeurt door dezelfde experts als voorheen bij de helpdesk van Bodem+.

Lees verder via deze link.

Handreiking bovenregionale stresstesten gereed

De overstromingen in Limburg maakten het dwingend duidelijk: sommige aspecten van klimaatadaptatie moet je bovenregionaal aanpakken. Bijvoorbeeld het voorkomen van wateroverlast op plekken waar er cascade-effecten of grensoverschrijdende gevolgen kunnen optreden. Maar dan moeten eerst de knelpunten in beeld zijn. Stresstesten gebeuren al wel op allerlei lagere niveaus, maar nog niet bovenregionaal. Een nieuwe Handreiking zet uitgangspunten op een rij, verlaagt daarmee de drempel én brengt partijen bij elkaar.

Lees verder via deze link.

Breder samenwerken voor complexe ecologische vraagstukken

Ecosystemen zijn enorm complex. Die complexiteit heeft impact op de leefbaarheid van het beheergebied van Rijkswaterstaat. Daarom is bredere samenwerking van kennisinstituten, ingenieursbureaus en Rijkswaterstaat van groot belang. ‘Weten wat we elkaar kunnen bieden, is enorm waardevol.’

Lees verder via deze link.

Een uitgebreide versie van dit artikel  leest u in het nieuwste magazine Rijkswaterstaat Zakelijk & Innovatie .

‘Ontzettend blij dat dit nu op de politieke agenda staat’ (funderingsproblematiek)

‘Een recept voor maatschappelijke ontwrichting.’ Zo noemt de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) de funderingsproblematiek in Nederland. De zin stond eind februari in een door het rijk besteld rapport, waarin de raad schetst dat rond 2035 zo’n 400.000 woningen met funderingsschade te kampen hebben. Dit komt onder meer door zakkende grondwaterpeilen en verdroging in de zomers. Dat kan huishoudens vele tienduizenden tot zelfs ruim 100.000 euro kosten

Lees verder via deze link.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten:

·         BRO’tje 16 mei – Basisregistratieondergrond
Meld je nu aan voor dit BRO’tje! Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 14 mei. Je ontvangt een dag voorafgaand aan de sessie per mail een bevestiging met daarin de bijbehorende instructies om deel te nemen.

·         Schakeldag 2024: werken met de Omgevingswet 27 juni 2024 in ‘s-Hertogenbosch
Graag willen wij je uitnodigen voor de Schakeldag op 27 juni 2024 in 1931 Congrescentrum ‘s-Hertogenbosch. Het thema van de dag is: Werken met de Omgevingswet: waar sta je nu?
Op het moment van de Schakeldag is de Omgevingswet ongeveer een half jaar in werking. Een goed moment om de balans op te maken. Welke kennis heb ik in huis en wat heb ik eventueel nog nodig? De Schakeldag is hét moment om kennis te halen, te delen en te netwerken met collega’s. Ook dit jaar kun je weer een groot aanbod aan workshops en kennissessies verwachten over alle aspecten van de Omgevingswet.

·         LIFECO2SAND – Met klei naar klimaatrobuuste landbouwgrond – demodag 28 juni 2024
Op deze demodag kunt u zien hoe voor de derde keer een laagje klei wordt aangebracht op een van de proefstroken. We nemen u mee in het ‘klei in zand’-principe. We bekijken aan de hand van profielkuilen hoe de bodem zich heeft ontwikkeld. Tijdens deze openbare demo is er volop ruimte voor het uitwisselen van kennis en ervaringen. We verkennen samen met u de kansen en uitdagingen, zodat we het principe verder kunnen verbeteren.

·         Future Green City – 23 to 26 September 2024
From 23 until 26 September 2024, over the course of four days, more than 3000 experts from around the world will share their passion and knowledge about the liveable green city with a future here.
The Future Green City World Congress is an initiative of Royal Association Stadswerk the Netherlands and Royal Dutch society for garden designers and landscapers (VHG) In Utrecht, they bring together the worlds of green and civil engineering, in cooperation with World Urban Parks (WUP) and the International Federation of Municipal Engineering (IFME). The congress connects construction, greenery, infra and water. By showing different solutions and by connecting networks in these domains, we are building a city with a future together.

Nieuws over de Omgevingswet

·         De Jonge: Invoering Omgevingswet zonder calamiteiten  (binnenlandsbestuur.nl)
De dijkbewaking in de vorm van het opgetuigde calamiteitenmanagement is de eerste drie maanden na de invoering van de Omgevingswet niet nodig geweest, zet minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge uiteen in een Kamerbrief. Maar of de wet ook doet wat ‘ie moet doen, valt nog niet veel te zeggen.

·         ‘Rustig en stabiel’, zegt de minister over de Omgevingswet, maar de praktijk roert zich – PONT Omgeving (omgevingsweb.nl)
“Rustig en stabiel”, typeert minister Hugo de Jonge van BZK het eerste kwartaal werken onder de Omgevingswet. De spreekwoordelijke calamiteitenbrandweer kon in de kazerne blijven. Maar: het optimisme van de minister staat haaks op geluiden uit ‘het veld’.

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Verzamelbrief Natuur – PONT Omgeving (omgevingsweb.nl)
Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over onderwerpen zoals natuur, biodiversiteit en de wolf.

o    Lees hier Verzamelbrief Natuur

o    Lees hier Evaluation Updated Conservation Plan for the Harbour Porpoise in the Netherlands

o    Lees hier Verkenning van het concept landschapsgrond

o    Lees hier Beslisnota bij Verzamelbrief Natuur

·         Nieuwe toolbox helpt overheden om natuurkwaliteit openbare ruimte te verbeteren (h2owaternetwerk.nl)
Met de vandaag gelanceerde Toolbox Basiskwaliteit Natuur wil Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel overheden helpen om de algemene natuurstandaard in de openbare ruimte te versterken. De toolbox is in eerste instantie een verzamelpunt van beschikbare informatie, instrumenten, voorbeelden en tips.

·         Onderzoekers: ‘slib Waddenzee geen oneindige bron’ (h2owaternetwerk.nl)
De Waddenzee heeft een bijna gesloten slibbalans. Per jaar komt er 13,5 miljoen ton slib de Waddenzee in vanuit de Noordzee en rivieren, terwijl er ruim 12 miljoen ton wordt onttrokken of afgezet. ‘Slib is dus niet oneindig voorradig in de Waddenzee.’
‘Als we praten over slib en sediment, dan wordt vaak gedacht dat het een oneindige bron is”, zegt Ana Colina Alonso. Zij promoveerde onlangs aan de TU Delft op onderzoek naar zand-slib morfodynamica en publiceerde, gebaseerd op haar proefschrift, een artikel in het Nature tijdschrift Communications Earth and Environment over de slibbalans van de Waddenzee en de implicaties hiervan voor sedimentbeheer.

Nieuws over Circulaire economie

·         Ontwikkeltraject duurzaam en circulair verwerken van zuiveringsslib (h2owaternetwerk.nl)
In een ontwikkeltraject onderzoeken Waterschap Vallei en Veluwe, GMB BioEnergie en RoyalHaskoningDHV hoe zuiveringsslib meer circulair en duurzaam kan worden verwerkt. Uit een analyse van de momenteel beschikbare technieken komt naar voren dat de gangbare slibverwerkingstechniek wat betreft CO2-voetafdruk, betrouwbaarheid en vergunbaarheid voorlopig nog de beste is.

Nieuws over de energietransitie

·         Senaat steunt einde gaswinning Groningen – Eerste Kamer der Staten-Generaal
De Eerste Kamer stemde dinsdag 16 april in met het voorstel van demissionair staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw om de gaswinning in het Groningenveld te beëindigen. De fracties van BBB, GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, D66, PVV, SP, ChristenUnie, PvdD, SGP, Volt en OPNL stemden voor de beëindiging, de fracties van JA21, FVD en 50PLUS stemden tegen. De Kamer heeft ook een motie van BBB en GroenLinks-PvdA aangenomen die het kabinet vraagt te onderzoeken of het mogelijk is om het proces van de schadeafhandeling én versterking te vergroten door een aanpak te kiezen waardoor de regie bij de inrichting van de schadeafhandeling én versterking mede bij de provincies en gemeenten in Groningen kan komen te liggen.

·         Tweede Kamer komt op voor de warmtenetburger (binnenlandsbestuur.nl)
Vijftien moties en vier amendementen. Die werden tijdens de dinsdagse stemming in de Tweede Kamer aangenomen. Daarmee is de eerste van twee belangrijke warmtewetten klaar voor een finale stemming in het Nederlandse parlement. Nu eerst gaat het om de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie, die gemeenten de plicht geeft om op termijn aan te wijzen welke wijken wanneer van het aardgas afgaan. Het huidige recht op een gasaansluiting verdwijnt.

·         Zelfs binnen één gemeente ‘fors’ verschillende warmtetarieven? (binnenlandsbestuur.nl)
Er lijkt in Nederland iets goed mis te zijn met de warmtetarieven die huishoudens moeten betalen voor hun aansluiting op een warmtenet. Dat bleek woensdag tijdens een technische briefing met onderzoekers van TNO en toezichthouders van de ACM. In andere landen zijn de tarieven twee tot drie keer zo laag. Anders dan in Nederland stegen de warmtetarieven in het buitenland bovendien niet mee met de torenhoge gasprijzen rondom het uitbreken van de Oekraïne-oorlog.

·         Waterschappen krijgen een hogere prioriteit op het elektriciteitsnet – Unie van Waterschappen
Waterschappen stijgen op het prioriteringskader voor het elektriciteitsnet. Op donderdag 18 april publiceerde de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een ‘codebesluit prioriteringsruimte bij transportverzoeken’. Dit geeft netbeheerders de mogelijkheid bij netcongestie voorrang te verlenen aan projecten die bijdragen aan belangrijke maatschappelijke doelen. De waterschappen vallen nu met al hun assets onder categorie 2, ‘veiligheid’. Dit geldt zowel voor bijvoorbeeld gemalen bij piekbuien (watersysteembeheer) als voor het zuiveren van het afvalwater (rioolwaterzuiveringen).      

Nieuws over klimaatverandering, -adaptatie en Bodemdaling

·         Schade van klimaatverandering stijgt volgens onderzoek naar biljoenen euro’s | Economie | NU.nl
De gevolgen van klimaatverandering gaan de wereldeconomie jaarlijks biljoenen euro’s kosten. Dat komt onder andere door extreem weer, gezondheidsschade en lagere landbouwopbrengsten. Dat schrijven onderzoekers van een Duits klimaatinstituut in het wetenschappelijke tijdschrift Nature.

Lees het (Engelse) artikel via deze link.

·         Drogere periodes vragen om een goede beregening – Nieuws.nl
Ook in Nederland wordt klimaatverandering steeds meer zichtbaar. Watertekorten vormen een groeiende zorg in de zomers en men wordt zich er steeds meer van bewust dat bijvoorbeeld tuinberegening een cruciale rol gaat spelen. Met de steeds vaker voorkomende droogtes is het noodzaak om waterbronnen effectief te beheren. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame tuinberegening. Zeker voor iedereen met een groot stuk land, grasveld of tuin. Denk bijvoorbeeld aan sportclubs en parken. Maar wat is beregening nu eigenlijk en hoe welke dingen zijn belangrijk om vooraf te weten?

Nieuws over (grond)water

·         Koreaans onderzoek: nitraat verbetert natuurlijke zuivering grondwater (h2owaternetwerk.nl)
Het Korea Institute of Science and Technology (KIST) heeft een studie van een onderzoeksteam van het Koreaanse Center for Water Cycle Research gepubliceerd over hoe de verontreinigende organische stof nitraat de natuurlijke zuivering van grondwater juist kan verbeteren. De organische verontreinigingen in het geïnfiltreerde water worden afgebroken door de interactie van micro-organismen met ijzeroxidemineralen in de watervoerende laag.

·         Onderzoek: wereldwijd in veel bronnen overschrijding van grenswaarden PFAS voor drinkwater (h2owaternetwerk.nl)
Het oppervlakte- en het grondwater zijn op veel plekken in de wereld vervuild met per- en polyfluoralkylstoffen (PFAS). Vaak worden daarbij de veilige grenzen voor drinkwater overschreden, zo blijkt uit een Australisch onderzoek.

·         Waterschappen spreken met Tweede Kamer over aanpak funderingsproblematiek (unievanwaterschappen.nl)
Op woensdag 17 april vond er een technische briefing plaats in de Tweede Kamer. Tijdens deze sessie kwamen er verschillende partijen samen om leden van de commissie Binnenlandse Zaken te informeren over het groeiende probleem van funderingsschade naar aanleiding van het Rli-rapport dat eind februari dit jaar werd gepresenteerd. Ook onze bestuurder Erik den Hertog sprak namens de waterschappen.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Grootschalig Faunaonderzoek in Zwolle onthult kansen voor natuurbehoud en beheer – Waterforum
Gemeente Zwolle en Waterschap Drents Overijsselse Delta hebben een uitgebreid faunaonderzoek uitgevoerd op diverse terreinen in en rondom Zwolle, als vervolg op eerdere onderzoeken in 2017 – 2018 en 2012 – 2013. Het onderzoek is uitgevoerd door Ecogroen BV met de hulp van ruim 50 vrijwilligers. Het onderzoek heeft als doel gehad om een compleet beeld te krijgen van de fauna in het onderzoeksgebied en om het belang van verschillende terreinen voor deze fauna aan te tonen.

·         Zonnepark in Blokzijl gaat er komen, ondanks veranderde regels over zon op land – RTV Oost
De inspraak is goed verlopen en de zonnepanelen worden netjes ingepast in het landschap, vindt een meerderheid van de gemeenteraad van Steenwijkerland. En dus lijkt het erop dat het zonnepark van coöperatie Steenergie er toch echt gaat komen.

·         MOB wint zaken luchthavens, maar haalt bakzeil in stikstofzaken Overijssel – Nieuwe Oogst
De bestuursrechter in Zwolle heeft twee zaken over natuurvergunningen en stikstofuitstoot in provincie Overijssel, die door milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) waren aangespannen, ongegrond verklaard. Twee andere zaken werden door MOB zelf ingetrokken.

Provincie Gelderland

·         Miljoenen nuttige diertjes en schimmels leven onder onze voeten – Omroep Gelderland (gld.nl)
De één gruwelt er van, de ander vindt ze ontzettend interessant: bodemdiertjes. Een kwart van de levende organismen zit in de grond. Mestkever, regenworm en pissebed blijken stuk voor stuk hele nuttige beestjes.

·         Docu Hooiland laat zien hoe veerkrachtig de natuur is – Omroep Gelderland (gld.nl)
Het Binnenveld – een landbouwgebied tussen Wageningen en Veenendaal – was ooit gevuld met veel bloemen en vlinders. Tot de Tweede Wereldoorlog, toen viel het ten prooi aan de modernisering van de landbouw. Maar nu is er weer een periode van herstel aangebroken.

·         ‘Ik ben een geluksvogel’, boswachter vangt bijzonder beestje op camera – Omroep Gelderland (gld.nl)
Boswachter Frank Theunissen ‘vangt’ een zeldzame vogel op zijn wildcamera op de Zuidwest-Veluwe. Het is een zwarte ooievaar: een zwarte versie van de witte ooievaars die we vaker zien.

·         Bijzondere beelden: zwijn laat zich niet gek maken door vijf wolven – Omroep Gelderland (gld.nl)
Een wildcamera op de Zuidwest-Veluwe filmde vorige week jonge wolven die de jacht op een wild zwijn oefenen.

Provincie Groningen

·         Vijlbrief tekent in Groningen wet die einde maakt aan gaswinning – Nieuws.nl
In het Groningse dorp Kolham tekent demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) vrijdag symbolisch de wet die definitief een einde maakt aan de gaswinning uit het Groningenveld. Ruim zestig jaar geleden werd in een weiland bij Kolham voor het eerst Gronings gas ontdekt. Dat was het startsein voor de decennialange winning van gas in de provincie.

·         Historische dag vandaag, de gaskraan wordt definitief gesloten: ‘Bevingen gaan door, maar steeds minder’ – RTV Noord
Het is een historische dag voor de provincie Groningen vandaag. 65 jaar na het ontdekken van gas in de Groningse bodem, wordt de gaskraan in het grote Groningenveld vandaag definitief gesloten.

·         Vlag gaat vrijdag uit: gemeenten en provincie vieren einde gaswinning – RTV Noord
De Groningse vlag gaat vrijdag in de hele provincie uit. Gemeenten en de provincie vieren het einde van de gaswinning door gehoor te geven aan de oproep van De Groninger Bodem Beweging.  

Provincie Fryslan

·         Harlingen krijgt Bubble Barrier tegen plasticvervuiling in Waddenzee (h2owaternetwerk.nl)
In de Friese havenstad Harlingen is onlangs de vierde Bubble Barrier van Europa geplaatst. Het bellenscherm in het Van Harinxmakanaal moet voorkomen dat plastic het beschermde Werelderfgoed Waddenzee instroomt. De Bubble Barrier Harlingen wordt op 23 mei officieel in gebruik genomen.

·         Bescheiden optimisme na uitspraak gaswinning Schier: “Uitstel moet nog wel afstel worden” – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Er heerst bescheiden optimisme bij de partijen die bezwaar hebben gemaakt tegen de gaswinningsplannen boven Schiermonnikoog. Het bedrijf ONE-Dyas mag voorlopig geen gas winnen op de Noordzee, maar de plannen zijn zeker niet van de baan.

·         Ook hoge concentraties PFOS gevonden in de poldersloten bij de Jelsumer Feart – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
In de sloten in de polders aan de west- en oostkant van de Lytse Feart bij Jelsum zijn ook hoge concentraties PFOS gevonden. Dat zegt Wetterskip Fryslân in een update op hun website. Eieren van (hobby)kippen in het gebied bij de Jelsumer Feart en de Lytse Feart zullen binnenkort worden onderzocht.

·         Gaswinning boven Schiermonnikoog krijgt geen groen licht – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Er mag voorlopig geen gas gewonnen worden op de Noordzee boven Schiermonnikoog. Dat heeft de rechtbank in Den Haag bepaald in een zaak die was aangespannen door diverse natuurorganisaties tegen het bedrijf ONE-Dyas.

Provincie Drenthe

·         Unieke archeologische vindplaats vernietigd door bouw distributiecentrum – Zembla – BNNVARA
De gemeente Emmen heeft, tegen alle regels in, de bouw van een groot distributiecentrum goedgekeurd op een stuk grond dat een unieke archeologische vindplaats is. Doordat de bouw inmiddels in volle gang is, zijn alle bodemschatten voorgoed verloren gegaan. Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) reageert onthutst en stelt in de Zembla Podcast ‘De verloren schatten van Emmen’ dat de Drentse gemeente haar wettelijke verantwoordelijkheid om het archeologische erfgoed te beschermen niet heeft genomen. De gemeente Emmen erkent dat in een reactie en geeft toe dat het niet volgen van de wet ‘onjuist’ is geweest.

·         Drenthe legt bollentelers nog geen strobreed in de weg (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Drenthe doet nagenoeg niets om de eigen inwoners te beschermen tegen het gebruik van kwalijke chemicaliën door bollentelers. Die kunnen hun goddelijke gang gaan. Daarmee wegen de belangen van telers zwaarder dan het belang van een gezonde en veilige leefomgeving voor mens, plant en dier. Dat is de snoeiharde conclusie van de Noordelijke Rekenkamer in het maandag gepresenteerde rapport Zorgen voor morgen over de sierteelt in Drenthe, de vierde bloembollenprovincie van Nederland.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Rekenkamer: provincie had beter moeten communiceren over deelname aan Windmolenpark Hanze
De provincie Flevoland heeft niet duidelijk genoeg gecommuniceerd over de mogelijkheden om te participeren in Windpark Hanze in Dronten. Dat schrijft de Randstedelijke Rekenkamer. 26 grondeigenaren wilden vanaf de start risicovol investeren, maar ze werden buiten de deur gehouden door de initiatiefnemers van het windpark tussen de Hanzelijn en Ketelhaven.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Rijk wil twee spoorprojecten financieren met Lelylijn-miljoenen
Het demissionair kabinet wil twee spoorprojecten financieren met een deel van het geld dat was bestemd voor de aanleg van de Lelylijn. Het gaat om een bedrag van 46,6 miljoen euro.

Provincie Utrecht

·         Een drinkwatertekort dreigt in Utrecht: dit eiland moet het gaan oplossen – RTV Utrecht
Er is snel actie nodig om een drinkwatertekort te voorkomen. Dat zegt waterbedrijf Vitens. Toch is een oplossing niet ver weg. Op het ‘eiland’ van Schalkwijk stroomt duizenden jaren oud water dat als drinkwater gebruikt kan worden. Al zit het nu nog verstopt, 140 meter onder ons. “Dit is hoe er in Utrecht water uit de kranen blijft komen.”

·         Een verborgen parel in Doorn blaast 100 kaarsjes uit: ‘Zoiets zet je niet in een aantal jaren neer’ – RTV Utrecht
Verscholen achter een industrieterrein in Doorn ligt al honderd jaar 29 hectare aan de meest bijzondere bomen en planten. Het Nationaal Bomenmuseum Gimborn wil het 100-jarig bestaan gebruiken om bekender te worden en de toekomst veilig te stellen.

·         Veel irritatie over aanleg glasvezel: is ‘graafrust’ de oplossing? – RTV Utrecht
‘Moet de straat nu alweer open, er ligt toch al een glasvezelkabel?’ Die vraag hield de Utrechtse gemeenteraad bezig tijdens het wekelijkse vragenuur. Bij steeds meer bewoners ontstaat irritatie omdat concurrerende kabelmaatschappijen elk hun eigen kabels trekken. Die ergernis bereikt nu ook de politiek.

·         Nieuw hoogspanningsstation van 10 voetbalvelden moet overvol stroomnet ontlasten – RTV Utrecht
Met de bouw van een nieuw hoogspanningsstation en de uitbreiding van bestaande stations hopen netbeheerders Tennet en Stedin het overvolle energienetwerk uit te breiden. Daarvoor hebben de bedrijven een aantal plekken in de provincie aangewezen.

Provincie Noord-Holland

·         Kwaliteit Noord-Hollands drinkwater staat onder druk: hoe het toezicht de afgelopen jaren verwaterde – NH Nieuws
Afvalwater wordt nauwelijks gecontroleerd, en het is vaak een raadsel welke bedrijven precies gifstoffen wegspoelen via de riolering. Want dat dit op grote schaal gebeurt, is wel duidelijk. Hoe er weer grip op te krijgen, blijft de grote vraag. Dat blijkt uit onderzoek van NH.

·         Water in Noord-Holland vervuild met zorgwekkende, verboden stoffen | KRO-NCRV
In Noord-Holland zijn eind februari zeer gevaarlijke en verboden stoffen aangetroffen in het water. Het gaat om het onkruidbestrijdingsmiddel dinoterb en de insecticide fenchloorfos. KRO-NCRV verslaggever Joga Brouwers bekeek de vergadering van het waterschap, waar geschrokken burgers hun zorgen uitten.

Provincie Zuid-Holland

·         Tropische mangroven trotseren extreme condities in Deltagoot (h2owaternetwerk.nl)
Kunnen mangroven stormen weerstaan en zo kustgebieden beschermen? Om dat te testen, hebben onderzoekers van Deltares en de TU Delft afgelopen week een experiment met mangrovebomen uitgevoerd in de Deltagoot. De eerste bevindingen zijn positief: drie van de vier bomen bleven overeind in het golvengeweld.

·         Duizenden woningen over op aardwarmte, energieprijs voor huurder blijft ‘stabiel’ – Omroep West
Bewoners van 6000 huurwoningen in Delft kunnen vanaf volgend jaar gebruik maken van het nieuwe warmtenet. De huizen worden verwarmd met aardwarmte uit de bodem in Delft. De woningcorporaties en warmteleveranciers tekenden deze week een contract. Het goede nieuws voor de huurders: de energiekosten blijven voor langere tijd stabiel.

·         Handhavers maken jacht op tuinders die gifstoffen in water lozen – Omroep West
De waterkwaliteit van het water in Westland is nog net zo slecht als vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rapportage van het hoogheemraadschap van Delfland. De Westlandse sloten en vaarten zitten al jaren vol met gifstoffen en pesticiden die uit de glastuinbouw komen. Om daar wat aan te doen gaat Delfland nu extra handhavers inzetten die controleren op ‘lozingen’ van tuinders uit de glastuinbouw. Hans Middendorp van de Algemene Waterschapspartij: ‘We kunnen de vervuilers niet op heterdaad betrappen, dus je moet er naar zoeken.’

·         Den Haag maakt miljoenenbedrag vrij om afvaloverlast aan te pakken – Omroep West
De gemeente Den Haag wil flink investeren om de afvaloverlast in Den Haag tegen te gaan. Het college heeft een bedrag van 2 miljoen euro vrijgemaakt om met name de overlast in gebieden als Laak, Transvaal, Zevensprong en Schilderswijk aan te pakken. Ook worden pilots uit het afgelopen jaar verder uitgevoerd, zoals de slimme afvalbakken op Scheveningen en het stimuleren van extra stevige gele afvalzakken.

Provincie Zeeland

·         Zeeuwse Staten willen onmiddellijk stop op storten staalslakken (binnenlandsbestuur.nl)
De Zeeuwse Staten willen dat Rijkswaterstaat direct stopt met het storten van zogeheten staalslakken voor de kustverdediging in de wateren van de provincie. In een motie die namens alle fracties was ingediend, vragen de partijen aan de Tweede Kamer en demissionair minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) het storten van staalslakken op te schorten, zolang de onderzoeken naar de gevolgen van het gebruik ervan nog niet zijn afgerond.

·         Meer bodemberoerende visserij in Zeeuwse wateren dan in andere landen – Omroep Zeeland
Beschermde natuurgebieden aan de kust krijgen veel te maken met sleepnetvisserij. Nederland is verantwoordelijk voor bijna de helft van het totale aantal visuren op beschermde zeebodems, meldt natuurorganisatie Stichting de Noordzee op basis van internationaal onderzoek naar de visserijdruk in beschermde natuurgebieden in zeven Europese landen. In de Natura2000-gebieden, waar de Zeeuwse wateren ook onderdeel van zijn, is het aantal visuren bijna net zo groot als zes andere Europese landen bij elkaar.

·         Lees hier waar de provincie miljoenen extra aan gaat uitgeven – Omroep Zeeland
De provincie Zeeland trekt de komende jaren miljoenen meer uit voor erfgoed, mobiliteit, leefbaarheid, milieu en ook voor de verdere ontwikkeling van het North-Sea Port district, de havengebieden van Vlissingen en Terneuzen. Dat blijkt uit de voorjaarsnota die het provinciebestuur heeft gepresenteerd.

·         Eerste ooievaarsjong in Zwin geboren, en dat is vroeger dan normaal – Omroep Zeeland
De ooievaars zijn er vroeg bij dit jaar. Normaal gesproken komen de eerste jongeren pas eind april of begin mei. Het is volgens het park dan ook opmerkelijk dat het eerste kuiken nu al het daglicht ziet. Hoe dit komt, is nog niet duidelijk. “De start van de eileg heeft bij vogels vaak te maken met de temperatuur. Vermoedelijk is de zachte winter, zonder nog een vorstperiode op het einde, een trigger geweest voor de vroege eileg en geboorte”, zegt het park.

·         Provincie betaalt wolfwerende hekken voor boeren – Omroep Zeeland
Zeeuwse boeren die wolven buiten de deur willen houden, kunnen vanaf mei subsidie aanvragen bij de provincie om een speciaal hek aan te schaffen. Die heeft een potje van 95.000 euro beschikbaar. De verwachting is dat daar maximaal vijftien boeren mee geholpen kunnen worden.

Provincie Noord-Brabant

·         Grondwater stijgt meubelzaak tot aan de lippen: ‘Elke dag pompen of verzuipen’ | Eindhoven | bd.nl
Telkens als donkere wolken zich samenpakken, houdt Bert van Doodewaard zijn hart vast. Dat wordt weer pompen of verzuipen in de kelder van zijn meubelzaak Delta Chesterfield in Stratum. ,,Het lijkt wel of water mij haat.”

·         Horrorplant in tuin van Arie en Monique: varkens als laatste redmiddel – Omroep Brabant
Arie en Monique Bankers uit Ginderdoor (bij Mariahout) streden maanden tegen de Japanse Duizendknoop. Niks leek te helpen. Tienduizenden euro’s zou het kosten om de ‘horrorplant’ uit hun tuin te laten verwijderen. Speciaal voor de bestrijding kochten ze een goedkoper wapen: twee varkens “Ze vreten alles op.”

Provincie Limburg

·         Noodbrug bij doorgebroken overlaatdam Bosscherveld in Maastr… – De Limburger

·         Nieuw energienetwerk in Zuid-Limburg wil niet wachten op de … – De Limburger

·         Omwonenden spannen rechtszaak aan tegen lelieteler in Limburg (nos.nl)
Conflicten over lelieteelt eindigen vaker in de rechtbank. De telers houden zich aan de regels, maar omwonende zijn toch bang voor effecten die nog niet onderzocht zijn. Voor het verbouwen van lelies zijn ruim vier keer meer bestrijdingsmiddelen nodig dan voor aardappelen of tulpen. De bestrijdingsmiddelen worden in verband gebracht met neurodegeneratieve ziekten zoals parkinson, alzheimer en ALS. Verder kan een aantal van deze middelen kankerverwekkend zijn in bepaalde hoeveelheden. De lelieteelt nam de afgelopen 10 jaar met zo’n 28 procent toe.

Caribisch Nederland

·         Hechtere samenwerking tussen Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland op terrein van onderwijs en onderzoek | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
18 onderwijs- en kennisinstellingen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland gaan hun samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschap verder opbouwen en intensiveren. Zo willen ze onder andere gezamenlijk onderwijsprogramma’s gaan ontwikkelen. De bijzondere samenwerking is het resultaat van de kennismissie aan het Caribisch gebied onder leiding van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Deze missie werd onlangs afgesloten op Curaçao.

·         € 18 miljoen voor uitvoering taken Bonaire, Saba en Sint Eustatius | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Het kabinet trekt jaarlijks, vanaf 2024, € 8,6 miljoen uit om Bonaire, Saba en Sint Eustatius beter in staat te stellen om hun taken als openbaar lichamen goed uit te voeren. Dit staat in de Voorjaarsnota 2024 die naar de Eerste en Tweede Kamer is gestuurd. Het kabinet volgt hiermee het advies op van zowel het onderzoek ‘Eilandelijke taken en middelen Caribisch Nederland’ van IdeeVersa als het rapport van de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) om de vrije uitkering te verhogen. De vrije uitkering is het vaste bedrag dat de eilanden jaarlijks ontvangen voor onder meer beheer van de openbare ruimte, toezicht en handhaving en welzijn.