Week-nieuwsbrief RWS Bodem en Ondergrond (13 2024)

Meld- en informatieplicht bij toepassen en opslaan van grond en baggerspecie

Bij de vakgroep bodem van het Informatiepunt Leefomgeving komen veel vragen binnen over de meld- en informatieplicht bij het opslaan en toepassen van partijen grond en baggerspecie. Om initiatiefnemers van deze milieubelastende activiteiten op weg te helpen zijn er handige hulpmiddelen ontwikkeld.

Lees verder via deze link.

Terugkijken webinar ‘Wees bewust van je bodem: een ondergrondregisseur’

Op 29 februari 2024 organiseerde het programma Aan de slag met de Omgevingswet samen met de VNG een webinar voor bodem- en ondergrondprofessionals bij gemeenten. In dit webinar vertelt Marco Vergeer, secretaris van de Werkgroep Bodem (WEB) van de VNG, over een nieuwe bodempraktijk op lokaal schaalniveau. Hij start met de vraag: wat was er eerder? De Omgevingswet of de ondergrondregisseur?

Lees verder via deze link.

Schoon water in de stad verdient aandacht bij klimaatadaptatie

Blauwalg, stank, muggenoverlast: klimaatverandering heeft invloed op de waterkwaliteit in de stad. Maar ook de ‘goede’ maatregelen die we nemen voor klimaatadaptatie, kunnen de waterkwaliteit verslechteren. Hoe zit dat en wat kunnen we daaraan doen? Onderzoek binnen het NKWK geeft inzicht en resulteerde in een aantal praktische tools. Bart-Jan Vreman van trekker Arcadis: “Wacht niet te lang, maar ga aan de slag. Ga eens lekker rondklikken in die tools.”

Lees verder via deze link.

Staatssecretaris wil kunnen ingrijpen bij omgevingsdienst

Via een wetswijziging wil staatssecretaris Heijnen slecht presterende omgevingsdiensten ter verantwoording kunnen roepen.

Het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is nog steeds te vrijblijvend, constateren Jozias van Aartsen en Winnie Sorgdrager deze week in een review. De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat moet meer regie nemen om de broodnodige versterking te realiseren.

Lees verder via deze link.

Waterschappen vragen aandacht voor inrichtingsmaatregelen in bijeenkomst Eerste Kamer ‘water en bodem sturend’

Op dinsdag 19 maart organiseert de Eerste Kamer een deskundigenbijeenkomst over de sturende rol van water en bodem in ruimtelijke plannen. De waterschappen brachten hun standpunten onder de aandacht bij de Commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO).

Lees verder via deze link.

Kamerbrief over tussenstand versterking VTH-stelsel maart 2024

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de tussentijdse evaluatie van het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP VTH). Zij stuurt het evalutierapport mee met de Kamerbrief. Daarnaast gaat zij in op de ontwikkelingen op het gebied van de invulling van haar stelselverantwoordelijkheid. Tot slot bespreekt zij de motie van het Tweede Kamerlid Gabriëls (GroenLinks-PvdA) over aanvullende bekostiging voor omgevingsdiensten.

Lees verder via deze link.

Zie ook Staatssecretaris wil kunnen ingrijpen bij omgevingsdienst (binnenlandsbestuur.nl).

Vlog #49 HID Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid – Baggerdepots

Arjan Driesprong HID Baggerdepots komt met een nieuwe vlog en dit keer met een vlog van het RWS werk buiten. Hij brengt een bezoek aan de Tweede Maasvlakte bij de ‘’baggerboys’’ van WNZ: Jerome Breet en Jesse van Leeuwen. In deze vlog nemen zij ons mee in de wereld van de baggerdepots van WNZ en wat hier allemaal bij komt kijken. Wist jij bijvoorbeeld dat de diepte in het midden van het depot circa 25m onder NAP is? En dat er plannen zijn om, samen met het Rijksvastgoedbedrijf en Havenbedrijf Rotterdam, het potentieel grootste drijvende zonnepark van Europa te realiseren?

Wil je meer weten over baggerdepots en het project Zon op de Slufter?

Hier lees je meer over baggerdepots en hier lees je meer over het project Zon op de Slufter.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten

·         BRO’tje 11 april 2024 – Omdat elke druppel telt
We zijn 2024 begonnen met grondwaterstanden die hoog zijn voor de tijd van het jaar. Maar de structurele droogteproblemen zijn daarmee niet opgelost. Welke maatregelen zetten waterschappen in tegen de droogte en welke rol spelen grondwaterdata daarbij? In een BRO’tje op 11 april nemen we een kijkje in de praktijk van Waterschap De Dommel in Brabant en gaan in gesprek met BRO-expert Erik Simmelink.

·         Uitnodiging ZoNline ‘Aan de slag met ENSIA’ – 16 april 2024 
Graag nodigen wij je uit voor de ZoNline op 16 april 2024 van 10.00 – 11.00 uur. Tijdens dit webinar staat de ENSIA 2024-ronde centraal. We nemen je graag mee in de planning en vertellen hoe de vragenlijst van dit jaar eruitziet.

·         Inspiratiemiddag INNOVATIE EN ASBEST – op weg naar een nieuwe aanpak van het asbestprobleem – 5 juli 2024 – projectbureau BAS

·         Conferentie TerraEnVision in Valencia | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
TerraEnVision vindt van 8-11 juli plaats in Valencia. Het is een platform om kennis, beleid en praktijkervaringen te delen over natuur-gebaseerde oplossingen om te leven binnen de grenzen van de planeet. Tot 1 juni kan je een voorstel indienen voor een workshop, presentatie of poster

Nieuws over de Omgevingswet

·         Monitoring Omgevingswet en Wkb: uitvraag start in april | VNG
Sinds 1 januari 2024 zijn de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) gestart. Om de werking en effecten van deze wetten de komende jaren te kennen, is monitoring van belang. De VNG heeft op verschillende onderwerpen monitoring opgesteld en de uitvraag hiervoor bij gemeenten start in april 2024. 

·         Omgevingsvisie: transitietermijn en technische standaard | VNG
Op 1 januari 2027 moeten gemeenten beschikken over een omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de Omgevingswet. De visie moet worden opgesteld en gepubliceerd met de technische standaard STOP/TPOD. Als het nodig is, kunnen gemeenten tot 1 januari 2025 gebruikmaken van de oude RO standaarden (IMRO).

·         Tweede Kamer steeds enthousiaster over belasting op bouwgrond – Omgevingsweb
De PVV is enthousiast over een belasting op de waardestijging van grond. Daarmee tekent zich een Kamermeerderheid af voor de controversiële planbatenheffing. Voorstanders zeggen dat de belasting grondspeculatie tegengaat, betaalbare woningbouw stimuleert en lucht uit de grondmarkt haalt. Tegenstanders vrezen juist averechtse en vertragende effecten.

·         996 ingediende zienswijzen voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied – Omgevingsweb
Bijna 1000 organisaties, ondernemers en burgers hebben hun zienswijze ingediend voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG).

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Nature Today | Minder stikstof in sloten door bioreactor met houtsnippers
Op veel plekken komt nog te veel stikstof in het oppervlaktewater voor. Bemesting is een belangrijke bron. Via drainagebuizen spoelt er bijvoorbeeld nitraat naar de sloot. Verschillende organisaties, waaronder Wageningen Environmental Research, onderzoeken in het Brabantse Westerbeek of houtsnippers kunnen helpen om water in sloten schoner te krijgen. De eerste resultaten zijn positief.

·         Waterschappen: samen naar een natuurinclusieve leefomgeving – Unie van Waterschappen
De Unie van Waterschappen heeft haar steun uitgesproken voor de Agenda Natuurinclusief 2.0. Dit initiatief heeft als ambitie natuur en menselijke activiteiten harmonieus te laten samengaan in Nederland. Waterschappen steunen deze beweging omdat water en natuur onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Een natuurinclusieve inrichting draagt bij aan een goede waterkwaliteit en een klimaatrobuust watersysteem. En dat watersysteem is andersom nodig voor gezonde natuur.

·         Inzaaien en inplanten zeegras in Waddenzee weer van start (rijkswaterstaat.nl)
Rijkswaterstaat is weer gestart met het inzaaien en inplanten van zeegrasvelden in de Waddenzee. In 2024 vinden de werkzaamheden plaats bij Ameland, Ballastplaat, Griend en de Waardgronden.

Nieuws over Circulaire economie

·         Mosselen bieden kansen binnen circulair voedselsysteem • De Molenaar
Mosselen passen goed in een circulair voedselsysteem. Ze zitten vol met gezondheidsbevorderende stoffen, hebben geen land of zoet water nodig, halen hun voeding rechtstreeks uit hun leefomgeving, bevorderen de biodiversiteit, nemen relatief weinig ruimte in en veroorzaken geen fysieke verstoring van de zeebodem.

Nieuws over de energietransitie

·         Wgiw biedt zekerheid aan gebouweigenaren in energietransitie | VNG
De VNG is voorstander van de Wet gemeentelijke instrumenten warmtetransitie. Die omschrijft de voorwaarden voor gemeenten bij het aardgasvrij maken van buurten en dorpen. Daarmee krijgen gebouweigenaren vroegtijdig zekerheid en kunnen gemeenten de haalbaarheid en betaalbaarheid van warmtenetten verbeteren.

Nieuws over klimaatverandering, -adaptatie en Bodemdaling

·         Massaal de tuin in en weg met de tegels – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
Het NK Tegelwippen is weer in volle gang. Op 26 maart begint ook de Week van de Groene Tuin. Tijdens deze campagneweek deelt de organisatie praktische tips om tuinen te vergroenen en te verduurzamen. Maar hoe zorg je ervoor dat tuineigenaren hier ook voor warmlopen? Nieuw gedragsonderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat biedt inzicht. De bevindingen helpen bij landelijke campagnes.

·         Kwelder op de proef gesteld in stroomgoot (tudelft.nl)
Bieden kwelders een natuurlijke bescherming tegen overstromingen? Onderzoekers van het project ‘Living Dikes’ brachten 62 grote blokken kweldergras van de kust van Friesland naar de Deltagoot bij Deltares. Door het weken bloot te stellen aan extreme golven wordt nu onderzocht wat het dempende effect is van kwelders op de golven.

Nieuws over (grond)water

·         Zandgrond te nat of te droog? – WUR
Veel bedrijven op zandgrond hebben te maken met zowel natte als droge percelen. De BedrijfsWaterWijzer maakt dat inzichtelijk. Maar hoe speel je daar goed op in?

·         Waterschappen bouwen komende jaren vooral aan rwzi’s en dijken (h2owaternetwerk.nl)
De komende twee jaar willen de waterschappen 748 bouwprojecten uitbesteden voor in totaal 2,8 miljard euro. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Rioolwaterzuiveringen (rwzi’s) vergen de grootste investeringen, gevolgd door dijken en kades.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Kankerverwekkende stoffen in Hengelo: zorgen om uitstoot Asfaltcentrale | Hengelo | destentor.nl

De Asfalt Centrale Twente (ACT) aan de Havenstraat is opnieuw over de schreef gegaan bij de uitstoot van gevaarlijke stoffen. Dat is onlangs door de gemeente bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst met omwonenden. Het nieuws over de overschrijding komt voor het Hengelose bedrijf op een uiterst ongelukkig moment.

·         Enschede zet hakken in het zand: voorstel windturbines van provincie afgewezen – RTV Oost
Acht. Dat is het aantal windturbines dat Enschede en Haaksbergen moeten plaatsen als ze voldoen aan het verzoek van de provincie om per jaar 160 Gwh windenergie te leveren. De gemeente Enschede, echter, zet de hakken in het zand. “We hebben niet alleen te maken met klimaatdoelstellingen, maar ook met welzijn en gezondheid van onze inwoners. Dat vraagt om grote zorgvuldigheid, en die ontbreekt in het beleid van de provincie”, aldus Niels van den Berg, wethouder Duurzaamheid.

Provincie Gelderland

·         Kerncentrale Dodewaard wordt ontmanteld dankzij overname – Omroep Gelderland (gld.nl)
Er is een oplossing voor de voormalige kerncentrale in Dodewaard. Het Rijk koopt de centrale voor het symbolische bedrag van 1 euro en geeft de centrale vervolgens weg aan het Zeeuwse afvalverwerkingsbedrijf COVRA. Dat bedrijf wordt dan verantwoordelijk voor de sloop.

·         Buurtbewoners balen: ‘Miljoenen liters water verloren gegaan’ – Omroep Gelderland (gld.nl)
Het verlagen van de waterdruk om zo lekkages tegen te gaan: dat klinkt best logisch. Maar buurtbewoners vinden het niet kunnen dat er al maanden liters water het riool in worden gepompt in de wijk. “Het is abnormaal hoeveel drinkwater er zomaar wordt weggespoeld. Wij horen altijd dat we zuinig moeten zijn met water: niet te lang douchen en de kraan dichtdraaien als je tanden poetst. Dat staat haaks op wat er bij ons in de straat elke dag wegspoelt.”

Provincie Groningen

·         Zuinig zijn op de spons van Groningen – Provincie Groningen
De provincie Groningen heeft veel veengrond. Dat loopt van de Marumerlage in het Westerkwartier tot aan het Schildmeer, en naar het zuiden toe tot in Drenthe. Hier liggen mooie natuurgebieden om te wandelen of te fietsen, zoals ‘t Roegwold. Maar de grond heeft een tweede belangrijke rol.

·         Rick Middelbos vindt schildpadbloedzuiger in onze provincie: ‘Uiterst zeldzaam’ – RTV Noord
‘We moeten het niet te groot maken’, zegt bioloog Rick Middelbos meteen, maar: ‘Ik heb vorige week een schildpadbloedzuiger gevangen, en voor zover ik weet is die nog niet eerder in de provincie Groningen waargenomen.’

Provincie Fryslan

·         Grote zorgen bij omwonenden vervuild water: “Het voelt alsof je op gifgrond woont” – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Het nieuws over de vervuiling in de Jelsumer- en Lytse Feart leidt tot zorgen bij omwoners. Janneke Tempel woont in het gebied en is behoorlijk geschrokken. “Dat de waardes hier zo hoog zouden zijn, hadden we niet verwacht. Ik maak me ontzettend zorgen.”

·         Watervervuiling rondom Leeuwarden ernstiger dan gedacht: meer giftige stoffen en groter gebied – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
De vervuiling van de Jelsumer Feart is erger dan eerder gedacht. Op de plek van de meeste vervuiling komt die meer dan 900 keer boven de norm. Eerder werd nog gesproken over 600 keer de norm. Bovendien is in een groter gebied schadelijke PFOS gevonden.

·         Gigantische stroomkabel moet Fryslân doorkruisen: omwonenden ongerust over gezondheid en landschap – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Het regende vragen over de plannen voor een nieuwe hoogspanningsverbinding van 380.000 volt, die door Fryslân moet lopen. Netbeheerder TenneT hield woensdag in Drachten een informatieavond.

Provincie Drenthe

·         Succesvol symposium en media-aandacht voor de Ultieme Waterfabriek – Vechtstromen
Woensdag 20 maart werd in Emmen een bijeenkomst gehouden over de mogelijkheden om afvalwater duurzaam in de waterkringloop terug te brengen.

·         Boeren in Veenhuizen mogen van provincie verder met eigen stikstofoplossingen – RTV Drenthe
Boeren in Veenhuizen mogen van de provincie verder met hun eigen plannen om de stikstofuitstoot te verminderen, de landbouw toekomstbestendig te maken en de natuur te helpen. Ze zitten in de buurt van het stikstofgevoelige natuurgebied Fochteloërveen en willen graag de toekomst voor zichzelf en hun opvolgers veiligstellen.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Lelystad trilt in onderzoek naar aardwarmte
In de nachtelijke uren rijden momenteel wagens met instrumenten door Lelystad om door middel van geluidsgolven een grondkaart te maken van de stad. HVC, Vattenfall en de gemeente Lelystad onderzoeken op deze manier of de bodem geschikt is voor het gebruik van aardwarmte.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Langs de A6 komt een grootschalig batterijpark, kosten zijn 50 miljoen euro
Energiebedrijf ENGIE gaat definitief een grootschalig batterijpark bouwen bij de Maxima-centrale in Lelystad. Al in 2019 werd er over de plannen gesproken. Nu trekt het bedrijf bijna 50 miljoen euro uit voor het bouwen van de energieopslag die volgend jaar klaar moet zijn

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Flevoland zoekt plek waar schippers hun giftige dampen kwijt kunnen
De provincie heeft locaties voorgesteld waar in de toekomst binnenvaartschepen ontgast kunnen worden. Welke dat zijn maakt de provincie later bekend.

Provincie Utrecht

·         Utrecht pakt ‘pruttelende machinekamer’ van de woningbouw aan – RTV Utrecht
Utrecht kampt met een groot tekort aan woningen. Om achterlopende nieuwbouw te versnellen, wijzigt de gemeente het grondbeleid drastisch. Sleutelwoorden: grip en regie. De plannen komen overeen met die van het Rijk en gaan zelfs verder.

·         Brede Utrechtse steun voor alternatief verbreding A27 bij Amelisweerd – RTV Utrecht
De Utrechtse gemeenteraad is in grote meerderheid enthousiast over het alternatieve plan voor het opwaarderen van de snelwegen rond de stad Utrecht. Rijkswaterstaat wil de snelwegen A12, A27 en A28 grootschalig aanpakken, zodat er meer verkeer over kan, dat het veiliger wordt, maar ook dat er minder geluidsoverlast is. Met name het verbreden van de bak bij Amelisweerd stuit op veel weerstand. Daarvoor bedacht de Utrechtse regio een alternatief plan, dat de bak ongemoeid laat.

·         Oprukkende stad bedreigt volkstuinvereniging: ‘Als we weg moeten, ga ik huilen’ – RTV Utrecht
Het zou een feestelijk jaar moeten zijn voor tuindersverenging Ons Genot in Overvecht, met het 70-jarig jubileum in het verschiet. Maar de tuinders maken zich zorgen, want de tuinen moeten misschien plaatsmaken voor sportvelden. “Ons Genot moet onze rust blijven”.

Provincie Noord-Holland

·         Buren van Schiphol boos over grotere opslag gore grond bij vliegveld – NH NieuwsZ
Honderden omwonenden blijven zich zorgen maken over de opslag van PFAS-houdende grond op het terrein van Schiphol. Bijna 200.000 ton aan verontreinigde aarde ligt al bijna een jaar op een terrein vlakbij Badhoevedorp. Maar liefst zeshonderd mensen tekenden bezwaar aan tegen de geplande uitbreiding van de opslag.

·         Onrust over PFAS in grond Schiphol-terrein: ‘Weet nu hoe gevaarlijk het is’ | RTL Nieuws
Op het terrein van luchthaven Schiphol wordt al jarenlang honderdduizenden tonnen aan vervuilde PFAS-grond opgeslagen. Schiphol wil de vergunning voor deze opslag laten verlengen, maar ruim 600 bewoners tekenen hier bezwaar tegen aan bij de gemeente Haarlemmermeer, zo bevestigt de gemeente zelf. “Het is nu pas tot me doorgedrongen hoe gevaarlijk PFAS is.”

Provincie Zuid-Holland

·         Broedende visarenden Biesbosch weer live te volgen – Radio A-FM | Lokale omroep gemeente Altena (radioafm.nl)
Deze webcam is sinds 2021 geplaatst door Staatsbosbeheer in samenwerking met Vogelbescherming Nederland en het webcamproject is mede mogelijk gemaakt via Buitenfonds door Ecoresult B.V. Via www.vogelbescherming.nl/beleefdelente zijn de beelden live te volgen. De visarenden worden elk moment terugverwacht na hun overwintering in Zuid-Europa en Afrika. Het was spannend of het nest van de webcam de winter zou doorstaan, want regelmatig waait een nest uit de boom tijdens een storm. Dit nest ligt echter goed in de boom.

·         Moestuin Sliedrecht verkoopt veel minder groenten door vervuilde PFAS-grond – Rijnmond
Het moestuinseizoen is weer begonnen, maar in de winkel van de sociale moestuin in Sliedrecht is het veel rustiger dan normaal. Door al het nieuws rondom de PFAS-vervuiling bij chemiebedrijf Chemours is de verkoop met zeker 40 procent gedaald. En dat terwijl de kosten van de moestuin zijn gestegen, onder meer omdat ze nu kraanwater in plaats van slootwater gebruiken om de gewassen te besproeien. “Je voelt je voor de gek gehouden”.

Provincie Zeeland

·         ‘Nieuwe kerncentrales gaan zorgen voor hogere energierekening’ – Omroep Zeeland
De komst van nieuwe kerncentrales gaat iedereen de komende jaren geld kosten. Dat zegt energie-expert Wim Turkenburg. Hij gaat ervan uit dat de elektriciteitsrekening zal stijgen doordat de overheid een zogenaamde Borssele-heffing invoert. Ook ziet Turkenburg het gebeuren dat er uiteindelijk vier nieuwe kerncentrales in Zeeland terecht komen.

·         Gele bieslelie bestrijden met schaduw: ‘We creëren een bos op de Grevelingendam’ – Omroep Zeeland
Staatsbosbeheer creëert een bos op de Grevelingendam om de gele bieslelie uit te roeien. “Dit plantje hoort hier namelijk niet thuis, maar toch is de hele grond ermee bezaaid”, zegt boswachter Merijn Loeve. Al jaren worden er tests gedaan met uittrekken, maaien en de planten bewerken met stroom, maar zonder effect. Het enige wat schijnt te helpen is schaduw, daar houdt de uitheemse soort niet van.

·         ‘Ook al sta ik aan de zijlijn, ik blijf mijn tandjes in het PFAS-dossier zetten’ – Omroep Zeeland
Het is enorm frustrerend wanneer je ergens iets van vindt maar er niet over gaat. Terwijl de ogen van de Zeeuwen op je gericht zijn, en iedereen verwacht dat jij als verantwoordelijk gedeputeerde de PFAS-problematiek met ferme hand aanpakt. Dat is de lastige positie van Dick van der Velde. Hij was met PFAS-coördinator Maarten de Hoog te gast in radioprogramma De Zeeuwse Kamer om bij te praten hoe het ervoor staat wat betreft PFAS in Zeeland.

Provincie Noord-Brabant

·         De heldere proportionele aanpak van de gemeente Den Bosch – Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten (kenniscentrum-oo.nl)
Duidelijkheid scheppen, zodat iedereen weet wat er te doen staat. Dat wil de gemeente Den Bosch bereiken met het nieuwe beleid rondom ontplofbare oorlogsresten. Specialist Bodem & Bouwstoffen Geert Schuijers dook daarvoor de archieven in: “We wilden als gemeente een goed onderbouwd verhaal: op welke plekken moet je rekening houden met ontplofbare oorlogsresten? En wat moet er precies gebeuren als je iets aantreft?”.

·         Stukjes autoband hopen zich op in de berm én in ons eten: ‘Groot probleem langs de snelweg’ | Brabant | bd.nl Weten we het nog, dat het voetbal een tijdje plat lag, omdat kunstgrasvelden vol met kankerverwekkende rubberkorrels liggen? Dat dit strooisel over een paar jaar ook echt verboden is. Nou, de bermen langs alle autowegen liggen ook bezaaid met dit bandenslijpsel. ,,Uiteindelijk komt dat in ons eten terecht. Er zijn al sporen in sla gevonden.”

Provincie Limburg

·         Provincie zoekt samenwerking voor aankoop grond – L1 Nieuws
De provincie Limburg wil samen optrekken met het Waterschap Limburg en Staatsbosbeheer, bij het aankopen van landbouwgrond. Op die manier hoopt de provincie één lijn te kunnen trekken bij het verwerven van grond om zo de stikstof- en natuurdoelen te bereiken.

·         Verzet tegen verdere aantasting van natuur bij Sterrebos – L1 Nieuws
Een petitie om geen verdere aantasting van de natuur te accepteren na het onnodig kappen van het Sterrebos bij Born is in korte tijd al bijna vijfhonderd keer ondertekend.