Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 7 2023)

1. Akkoord op Programmaplan Milieukwaliteit

Het programmaplan Milieukwaliteit is vastgesteld. “Dit is een belangrijke stap in de programmatische aanpak van BRO fase 2”, zegt Ruud Boot, programmamanager Milieukwaliteit. “We werken ook nu weer met een stapsgewijze (agile) aanpak. Kaders en mijlpalen zijn daarbij belangrijk en die staan voor de komende vier jaar in het programmaplan.” Lees verder op de website van de BRO.

2. Twee nieuwe bodemkaarten

Wageningen Environmental Research (WENR) heeft twee nieuwe bodemkaarten ontwikkeld. De eerste is de Landschappelijke Bodemkaart, ofwel de nieuwe fysiografische kaart van Nederland. Deze is ontwikkeld om de kenmerken van het natuurlijke landschap voor een breed publiek toegankelijk te maken. Daarnaast maakte WENR bodemgeschiktheidskaarten voor landbouw in de provincie Noord-Brabant. Deze worden ingezet om grondgebruik af te stemmen op het bodem-watersysteem. Lees verder op de website van de BRO.

3. Ministerie IenW neemt Kwalibo-taken over van de TloKB

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat het toetsen van normdocumenten voor grond en bouwstoffen zelf uitvoeren. Het ministerie neemt deze taak over van de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsboring Bouw (TloKB). Het ministerie zal ook een aantal andere taken in relatie tot Kwalibo overnemen van de TloKB. Dit zijn taken die eerder lagen bij de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) en de Harmonisatie Commissie Bouw (HCB). De wijzigingen hebben vooral betrekking op de schemabeheerders. Voor de certificaathouders en certificerende instellingen zijn de wijzigingen gering. Lees verder op de website van Bodem+.

4. Een intermediair als KOBO is onmisbaar

Ook dit jaar draagt RWS/Bodem+ financieel bij aan het Kennis- en onderwijscentrum bodem en ondergrond voor het hoger onderwijs (KOBO). Want de sector heeft grote behoefte aan bodemprofessionals. Een intermediair als KOBO is onmisbaar, aldus Paul de Wilde van Bodem+ en Geert Roovers van KOBO. Lees verder op de website van de ENBO.

5. Kamerbrief bij signaalrapportage ‘Meer inzicht in en toezicht op certificering’

Minister Harbers (IenW) biedt de Tweede Kamer de signaalrapportage ‘Meer inzicht in en toezicht op certificering’ aan. Deze rapportage door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) geeft een tussentijds beeld van onderzoek naar de 35 certificeringsstelsels waarin de ILT een rol speelt. Lees de kamerbrief.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 7e jaargang, nr. 2 – 1 februari 2023 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         BRO Nieuwsbrief januari
In deze nieuwsbrief onder meer:

o    Jaarplan Beheer en Doorontwikkeling BRO vastgesteld

o    BRO nodig bij puzzelen met ruimtelijke opgaven

o    Nieuw bodemonderzoek voor beter landgebruik

o    Bewust instellen meetfrequentie sensoren grondwaterstandonderzoek

·         Themamiddag KOBO: Bodem sturend, kennis over bodem (7 februari, Deventer)
In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit te implementeren. En kennisschakelpunten zijn in ontwikkeling om de benodigde kennis hiervoor te ontsluiten.

·         De Nationale Bodemtop 2023 (8 februari, Apeldoorn)
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Nationale Bodemtop op woensdag 8 februari in Apeldoorn. De Bodemtop biedt volop de mogelijkheid om te netwerken met interessante spelers uit het veld en meer te horen over onderwerpen in relatie tot duurzaam bodembeheer, zoals bijvoorbeeld praktische maatregelen om koolstof vast te leggen, kennis over biodiversiteit in de bodem en teelten geschikt voor biobased bouwen.

·         Uitnodiging themabijeenkomst Innovatieve Technieken (9 februari, Woerden)
Op donderdagmiddag  9 februari  2023 organiseert BodemBreed Forum een derde sessie van de themagroep ‘Innovatieve Technieken’ over ‘Kijken in de ondergrond met geofysische meettechnieken’.

·         Week van de Circulaire Economie bij RWS (7 en 9 februari)
In de Week van de Circulaire Economie & Klimaat nemen we je mee in de praktijk van Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten. Ervaar hoe Rijkswaterstaat met verschillende tools en instrumenten circulariteit en klimaat meeneemt in ontwerp, inkoop, realisatie, beheer, onderhoud en monitoring. En laat je inspireren door de mooie resultaten die dat in de praktijk oplevert.

·         BRO’tje: toepassingen van BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant (16 februari)
Dit BRO’tje gaat over toepassingen van BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Omgevingsvisie: ‘Wat voor gemeente willen we zijn?’ (IPLO)
Veel Nederlandse gemeenten hebben inmiddels een omgevingsvisie gemaakt, een vereiste onder de nieuwe Omgevingswet. Andere gemeenten werken er nu aan. Inwoners hadden een grote rol bij het maken ervan. Dat was vaak wennen, voor gemeente én inwoners, maar leverde ook mooie resultaten op. Een blik achter de schermen bij enkele gemeenten. ‘Het idee van een kerncentrale is door inwoners zélf ingebracht, besproken en uiteindelijk verworpen.’

·         Flevoland timmert aan de Omgevingswet met de Vierdag (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Wkb: gelijktijdige invoering met Omgevingswet (VNG)

·         De duurste overheidsprojecten: Omgevingswet en Maritiem operatiecentrum (binnenlandsbestuur.nl)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 31 januari (ADS)

8. Divers nieuws over duurzaam bodemgebruik en biodiversiteit

·         Toewerken naar een gezonde bodem in 2050 (Rijksportaal)
De bodem is letterlijk en figuurlijk het fundament van ons bestaan, maar die bodem wordt van alle kanten bedreigd. Ook de Europese Commissie (EC) ziet dat oorzaken en gevolgen van bodemaantasting geen grenzen kent en dat door niet-duurzaam bodembeheer en een veranderend klimaat deze ontwikkeling versnelt. Daarom komt de EC op 7 juni 2023 met een bodemgezondheidsrichtlijn. Mariska van Hintum (DGWB) vertelt meer.

·         Green Paper: ‘The urgent necessity of healthy soils’ (Tauw)
Today the new Green Paper: ‘The urgent necessity of healthy soils’ is launched. With this paper Margot de Cleen (Senior Advisor Soil and Water Policy at the Ministry of Infrastructure and Water Management) and Martin Doeswijk (Director Soil & Groundwater at TAUW) are aiming to present the larger context of the urgent necessity for healthy soils. In the paper they make a connection with the EU Soil Strategy and the Mission ‘a Soil Deal for Europe’. The green paper is not a set proposal, but a starting point for debate and discussion and you are warmly invited to participate.

·         Van een groene ambitie naar hoogwaardige natuur in en om de stad (PBL)
De EU en de Nederlandse overheid streven naar voldoende groen in en om steden. Op verzoek van de ministeries van BZK, LNV, IenW en VWS heeft het PBL de studie Natuur in en om de stad gepubliceerd. Volgens deze studie zijn de voordelen van groen in de stad voor de verbetering van de leefbaarheid en gezondheid, klimaatadaptatie, biodiversiteit en economische aantrekkelijkheid voldoende aangetoond, maar kunnen effectiever worden gerealiseerd door groen te zien als natuur. Een effectieve nationale norm bestaat niet uit één kwantitatieve norm (zoals aantal vierkante meters groen), maar is gebaseerd op meerdere principes die sturen op lokaal passende natuur-inclusieve ontwikkelingen.

·         ‘Een groennorm voor gemeenten heeft meerwaarde’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         Antwerpse onderzoekers ontdekken: hoe meer landbouw rond je woning, hoe meer pesticide in je urine (PZC)

·         Onderzoek naar verdienmodellen duurzame landbouw (Omgevingsweb)

·         Toby Kiers kijkt het liefst omlaag, want daar bevindt zich het schimmelrijk (NRC)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Meer ambitie nodig om economie circulair te maken (Rijksoverheid)
De komende jaren treft het kabinet tal van maatregelen om zuiniger en innovatiever om te gaan met grondstoffen en producten. Kleding moet veel vaker worden hergebruikt of gerecycled. Ook de bouw moet meer gaan hergebruiken. En elektronische apparaten moeten langer kunnen meegaan. Alleen met meer ambitie, heldere regels en circulair ondernemerschap blijft het doel om in 2050 een economie nagenoeg zonder afval te hebben haalbaar. Daarnaast is ook een omslag in het denken nodig. Dat stelt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Zij stuurt het Nationaal Programma Circulaire Economie mede namens de ministers van EZK, LNV en de ministers voor BHOS, KenE en VRO naar de Tweede Kamer.

·         Na onrust gaat omstreden rubber langzaam in de ban: ‘Gemeenten kiezen door milieu, clubs door geld’ (AD)
Het aantal kunstgrasvelden met het omstreden rubbergranulaat als toplaag neemt mondjesmaat af. Terwijl zes jaar geleden de ophef groot was, omdat de korrels het milieu schaden en mogelijk ook de gezondheid van sporters. ,,Wie er nu nog voor kiest, leeft onder een steen.”

·         Nederland: ‘Naast kritieke grondstoffen ook halfproducten onderdeel CRMA’ (Rijksoverheid)
Met de zogenoemde Critical Raw Materials Act (CRMA) is de Europese Unie (EU) van plan om voldoende beschikbaarheid van kritieke grondstoffen, zoals lithium en kobalt, te gaan bereiken.

·         Spoel medicijnen niet door wc: vissen bewegen minder door kalmeringsmiddelen (nu.nl)

·         Circulaire proeven worden niet gewaardeerd (binnenlandsbestuur.nl)

·         ‘Circulair sausje over kritieke-grondstoffenbeleid EU’ (AfvalOnline)

·         Kringloop of Marktplaats? Praat mee over de circulaire economie (nu.nl)

·         Goede buren bepalen inzet voor circulaire economie (AfvalOnline)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Warmte uit de bodem onmisbaar voor klimaatdoelen (binnenlandsbestuur.nl)
Op woensdag 25 januari 2023 organiseerde EZK tijdens het EZK Energy event een interessant webinar getiteld ‘Hernieuwbare warmte, de nieuwe warmtewet, de nieuwe WIS-subsidie en de praktijk’. Frank Agterberg (Branchevereniging Bodemenergie) en Janine Verweij (Geothermie Nederland) gaven tijdens het webinar hun visie op de samenhang tussen bodemenergie, warmtepompen en geothermie in de praktijk. We zijn al goed op weg, maar om de klimaatdoelen te behalen, moeten we nog meer versnellen. De bodemenergie- en geothermiesector zijn er klaar voor, maar er is méér nodig.

·         Baggernetdag 27 januari: Verduurzaming in de baggersector (Baggernet)
De ambitieuze plannen liegen er niet om: baggerwerkzaamheden klimaatneutraal en emissievrij maken in 2050 of zelfs in 2030. Een nobel streven, maar hoe ga je aan de slag en wat voor materieel is er allemaal voor nodig? Op 27 januari 2023 reisden zo’n honderd deelnemers aan de Baggernetdag naar Kinderdijk om met elkaar in gesprek te gaan, ideeën uit te wisselen en geïnspireerd te worden door de indrukwekkende machines van scheepsbouwer Royal IH

·         WarmingUP Slotevent (21 maart)
Op 21 maart 2023 is de feestelijke afsluiting van WarmingUP. Dat is 3 jaar na de formele aftrap van intensieve samenwerking tussen 38 deelnemers en 21 partners. Een uniek consortium waarin de hele keten van collectieve warmte in de gebouwde omgeving is vertegenwoordigd. In deze periode zijn tientallen praktische kennistools, handreikingen en andere resultaten ontwikkeld.

·         TU Delft gaat lithium uit Nederlands grondwater winnen (BNR)

·         Ruimtemetingen bevestigen: klimaatverandering gaat steeds sneller (NOS)

·         “Nederland moet zich niet binden aan onhaalbare, Europese doelstellingen” (BVNL)

·         De Warmtetransitie en het wetsvoorstel Wet collectieve warmtevoorziening: wat staat Nederland te wachten? (Omgevingsweb)

·         Als Nederland in 2050 klimaatneutraal wil zijn, moeten veel fossiele technieken binnenkort in de ban (volkskrant.nl)

·         Wat moeten overheden bijdragen aan meer energieopslag? (binnenlandsbestuur.nl)

·         ‘Het terugdringen van de methaanuitstoot scheelt een halve graad opwarming’ (ND)

·         Genoeg winbare grondstoffen voor energietransitie (De Ingenieur)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Wat te doen met bodemdaling? Toolbox voor gemeenten (ENBO)
Schade aan wegen, huizen, bruggen, rioleringen, kabels en leidingen – bodemdaling zorgt voor veel ellende. In een land waarvan de bodem al eeuwen en eeuwen door menselijk handelen daalt is dat een urgent probleem geworden. Zeker voor gemeenten. Het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) heeft hulpmiddelen ontwikkeld, waaronder een toolbox.

·         Er wordt gewerkt aan een standaard voor hittemaatregelen in de buitenruimte (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Omdat we vaker te maken krijgen met warme periodes, wordt hittestress een steeds groter probleem. Hittestress kan zelfs leiden tot sterfte, vooral bij kwetsbare mensen. Gemeenten, ontwikkelaars en bouwbedrijven kunnen helpen om hittestress tegen te gaan door de buitenruimte hittebestendig in te richten. Een werkgroep van OSKA (Overleg Standaarden Klimaatadaptatie) heeft verkend welke behoeftes er zijn om kennis en inzichten over hitte in de buitenruimte te verankeren in standaarden en doet op basis van de verkenning een aantal aanbevelingen.

·         Zijn natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie gunstig voor de Nederlandse huizenmarkt? (Waternieuws)
Nederland moet rekening houden met klimaatgerelateerde overstromingsrisico’s bij het plannen van nieuwe woningen adviseert het Deltaprogramma: waar en hoe we huizen bouwen en wat overheden en huiseigenaren kunnen doen om zich aan te passen aan de toenemende overstromingsrisico’s. Nature-based Solutions ofwel natuurlijke oplossingen voor klimaatadaptatie (NbS) vormen wereldwijd een gouden kans bij het aanpassen aan het veranderende klimaat.

·         Wat leren we van het hoogwater van juli 2021? (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Watersnoodramp 70 jaar later. Wat brengt de toekomst? (Deltares)

·         Watersnoodramp 70 jaar geleden (Rijksportaal)

·         KNMI en waterschappen werken samen aan Early Warning Centre (h2owaternetwerk.nl)

·         Methode om bovenregionale risico’s op extreme neerslag in beeld te krijgen (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Nederlanders slecht voorbereid op overstromingen: ‘Zorgelijk’ (wnl.tv)

·         Tachtig procent van de Nederlanders ‘niet echt of helemaal niet’ voorbereid op overstroming (bndestem.nl)

·         Nederlandse tuinen bestaan vaak uit steen: ‘Een groene tuin is aantoonbaar gezonder’ (trouw.nl)

·         Delen van Nederland teruggeven aan zee is realistisch toekomstscenario (RTL Nieuws)

·         Nieuw Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s vandaag opgericht (Provincie Fryslan)

12. KWR-onderzoek: PFAS komt overal voor in Europa

De verontreiniging van water met PFAS komt overal in Europa voor. Dat geldt voor verschillende typen water zoals oppervlaktewater, grondwater, oevergrondwater en regenwater. Aangezien deze wateren ook bronnen vormen voor drinkwater worden ook verhoogde concentraties PFAS in drinkwater aangetroffen. In een aantal landen zoals Zweden en Italië heeft dat al geleid tot het sluiten van drinkwaterwinningen of het versneld aanpassen van de zuivering. Lees verder op de website van H2Owaternetwerk. Lees ook de kamerbrief en Verkennende studie ‘PFAS in Europees water: een verkenning’. Lees verder over PFAS: Zorgen bij waterbedrijven over verhoogde concentraties PFAS in de Maas (Zembla)

13. Kamer wil overzicht van bronnen PFAS, maar kabinet weet het niet

De Tweede Kamer wil graag weten welke bedrijven giftige PFAS-stoffen uitstoten, maar het kabinet kan die informatie niet geven. Niet het landelijk bestuur houdt die cijfers bij, maar de regionale bevoegde instanties gaan daar over, zeggen minister Mark Harbers (Infrastructuur) en staatssecretaris Vivianne Heijnen (Milieu). Lees verder. En lees ook de reactie vanuit het bedrijfsleven: PFAS uitbannen? Dat kan het bedrijfsleven niet alleen (MKB-Nederland).

14. Ontplofbare oorlogsresten en archeologie

Archeologen en speurders naar ontplofbare oorlogsresten komen elkaar nogal eens tegen. Beiden wroeten regelmatig in de bodem. Ze kunnen elkaar tegenwerken maar ze kunnen elkaar ook versterken. Martijn Defilet werkt als archeoloog bij de gemeente Arnhem en beschrijft in het praktijkverhaal hoe de samenwerking daar verloopt.

15. Werken aan de veiligheid van het Bronhouderportaal

Wij verbeteren de veiligheid van het Bronhouderportaal. Daarom gaan we toe naar een systeem waar er slechts 1 machtiging wordt gegeven per dataleverancier per project. Aan deze machtiging is ook maar 1 token verbonden. Hierover hebben we vorig jaar een mail verzonden. Om deze stap te kunnen zetten, moeten we ook onze eigen code aanpassen. Dit kan de komende weken leiden tot enige instabiliteit in het Bronhouderportaal. Lees verder op de website van de BRO.

16. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Vitens wil in het Hammerflier de waterwinning opvoeren, maar stuit op verzet bewoners (Waterforum)
Op korte termijn gaat het Vitens niet lukken om de waterwinning in het Twentse gebied Hammerflier op te voeren. Dat blijkt uit de laatste gesprekken van gemeente Twenterand met bestuurders van Vitens. Bewoners zijn vanwege oplopende schade, waarvan de oorzaak overigens nog niet vaststaat, fel tegen. Eind januari zou de grondwaterstand zelfs al even dichtbij de interventiewaarde hebben gezeten bij de bouw van een waterkelder, waarop waterschap Vechtstromen aan Vitens een eerste waarschuwing gaf. Het waterschap blijft er bovenop zitten om schade aan woningen te voorkomen.

·         Waterschap dreigt werk aan belangrijke waterwinning in Den Ham stil te leggen: Hammerflier onder extra toezicht (AD)

·         Nationale ombudsman onderzoekt woningschade bij ‘probleemkanaal’ Almelo (NOS)
De Nationale ombudsman begint een onderzoek naar de manier waarop de provincie Overijssel omgaat met woningschades bij Kanaal Almelo-De Haandrik. De waterweg werd tussen 2011 en 2016 uitgebaggerd zodat ook grotere schepen er gebruik van kunnen maken. Al snel na de werkzaamheden meldden de eerste bewoners schade. Zo’n 400 huishoudens kampen sinds de werkzaamheden met schade aan hun woningen. Een aantal huizen raakte zelfs onbewoonbaar, veel huizen zijn nu gestut.

·         Regionale samenwerking start met subsidie voor klimaatbestendige tuinen (Provincie Overijssel)

·         Convenant voor leveringszekerheid drinkwater in Overijssel (Provincie Overijssel)

Provincie Gelderland

·         Opstand tegen lozing giftig water in haven Wageningen (Omroep Gelderland)
Inwoners van het havengebied in Wageningen zijn een handtekeningenactie gestart om plannen voor de lozing van giftig grondwater in de Nederrijn tegen te houden. Ze vrezen voor extra verontreiniging van hun omgeving. Al 2400 mensen tekenden de petitie. “We maken ons veel zorgen over de stoffen die ze hier willen lozen. Zo moet je niet met je omgeving omgaan.”

·         Schadelijke stoffen beter in beeld (Provincie Gelderland)
In Nederland willen we als overheid de uitstoot van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) terugdringen vanwege de schadelijke effecten voor de volksgezondheid en ons milieu. In korte tijd is er veel veranderd in wetgeving over deze stoffen. Hierdoor was er geen actueel beeld van welke ZZS vrijkomen bij bedrijven. Daarom maakte de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) in onze opdracht een inventarisatie bij de 226 bedrijven die vallen onder provinciaal toezicht.

·         Rijn en IJssel heft eindelijk onttrekkingsverboden op in Achterhoek en Liemers (h2owaternetwerk.nl)

·         Week van de Circulaire Economie in Gelderland (Provincie Gelderland)

·         Waterstand zit kribverlaging in Pannerdensch Kanaal opnieuw dwars (AD)

·         Overgebleven klinkers Marktplein Groesbeek worden hergebruikt (Omroep Gelderland)

·         Ontplofbare oorlogsresten en archeologie in Arnhem (Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten)

Provincie Groningen

·         Sluiten Groningen stap dichterbij, uiterlijk 2024 (Rijksoverheid)

·         Vierde beving dit jaar in provincie geregistreerd in Loppersum (Menterwolde.info)

Provincie Fryslan

·         Nieuw Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s vandaag opgericht (Provincie Fryslan)
Verzilting van landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in Noord-Holland, de Zeeuwse delta, maar ook in een aantal veenweidegebieden. Daarom is een Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s opgericht. De provincie Fryslân heeft hiervoor één miljoen euro beschikbaar.

·         Denk vanuit de Waddenzee zelf, dan laat natuurherstel niet lang op zich wachten (Waddenacademie)

·         Vaargeul naar Ameland slibt dicht, rederij vraagt Den Haag om actie (NOS)
Hoewel Rijkswaterstaat vrijwel continu baggert, slibt de vaargeul tussen Holwert en Ameland steeds sneller dicht. Rederij Wagenborg noemt de situatie onveilig en ziet zich daarom genoodzaakt om steeds vaker afvaarten van de veerboot te schrappen. Vanmiddag zijn er twee afvaarten niet doorgegaan.

·         Hoosbuien, droogte en zeespiegelstijging: wat gebeurt er als we niets doen? (LC)
Hoe lang kunnen we ons land nog beschermen tegen overstromingen, wateroverlast en watertekort? Bepaalt het water waar we kunnen wonen of bepalen wij waar het water mag komen? In drie lezingen georganiseerd door Wetterskip Fryslân en de Leeuwarder Courant zetten experts ons aan het denken over de toekomst van ons water. Wat gebeurt er als we niets doen? Wat zijn antwoorden op de uitdagingen die op ons af komen? En wat kun je zelf doen?

·         VIDEO: Bodemdaling door gaswinning in Noardeast-Fryslân: “Noch lang net útiten” (RTV NOF)

Provincie Drenthe

·         Omwonenden Noord Lheeder Es: Er wordt veel meer gespoten in de lelieteelt (RTV Drenthe)
Omwonenden van de Noord Lheeder Es bij Lhee hebben nieuwe munitie verzameld in hun strijd tegen het gebruik van chemische middelen in de lelieteelt. Ze hebben gegevens opgevraagd waaruit blijkt hoeveel middelen op welke akker zijn gebruikt.

·         Nieuwe subsidie helpt inwoners bij het vergroenen van de tuin (Provincie Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Flevoland timmert aan de Omgevingswet met de Vierdag (Aan de slag met de Omgevingswet)
Stilstaan bij alle mijlpalen die zijn bereikt. In dat teken stond de Vierdag van het Platform Omgevingswet Flevoland in Lelystad. Daar werd dinsdagmiddag 31 januari 2023 op inspiratievolle wijze gevierd dat Flevoland op koers ligt voor de Omgevingswet. Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en de kersverse directeur Kees Keuzenkamp van het programma Aan de slag met de Omgevingswet proefden de sfeer en lieten zich bijpraten.

·         Ons platteland van morgen zoekt ideeën (Provincie Flevoland)
Het landelijk gebied in Flevoland betekent veel voor ons. We wonen er, we werken er, we recreëren er en we produceren er voedsel. Het is ons groot goed. Maar we staan ook voor grote uitdagingen op het gebied van bodem en water, natuur en klimaat en een verdere verandering van de landbouw. Het is ons gezamenlijk belang hier oplossingen voor te vinden. Daarom vragen we agrariërs, inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, gebiedspartners en mede-overheden: hoe ziet het toekomstbestendig platteland van Flevoland er uit, welke uitvoerbare ideeën heeft u? U kunt deze indienen tot en met 30 april 2023.

Provincie Utrecht

·         Provincie investeert 700.000 euro in vergroening van het landschap (Provincie Utrecht)
De provincie Utrecht stelt 700.000 euro beschikbaar voor vergroening van het landschap in 16 gemeenten. De subsidie is specifiek bedoeld voor de aanleg en het herstel van kleine landschapselementen, zoals bloeiende slootkanten, knotbomenrijen en kleine bosjes. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan de agrarische collectieven die de uitvoering in het gebied coördineren. Eigenaren van landbouw- of natuurgrond kunnen de subsidie bij deze collectieven aanvragen.

Provincie Noord-Holland

·         Opslag met PFAS vervuilde grond door Schiphol voorlopig gedoogd (Haarlems Dagblad)
Schiphol mag in afwachting van een vergunning alvast grond die is vervuild met PFAS opslaan. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft besloten het gebruik van de opslag tijdelijk te gedogen. Dat gebeurt „bij hoge uitzondering”, benadrukt de dienst. Die moet nog een definitief besluit nemen over de vergunningaanvraag, maar ziet wel „concreet zicht op legalisatie.”

·         Langzamerhand verdwijnt het omstreden rubber van de West-Friese kunstgrasvelden (Noordhollands Dagblad)
Het zogenaamde rubbergranulaat dat op grasvelden werd gestrooid, wordt door alle West-Friese gemeenten langzaam aan banden gelegd. Waar eerst werd gevreesd dat het kankerverwekkend zou zijn, blijkt het nu voornamelijk slecht voor het milieu. In plaats van rubber wordt er nu kurk gebruikt.

·         Subsidie voor verbeteren bedrijventerrein in Noord-Holland (Provincie Noord-Holland)

·         Inwoners praten mee over toekomst landelijk gebied (Provincie Noord-Holland)

·         Aanleg proefvakken voor Dijkversterking Marken (Rijkswaterstaat)

·         Na zestien jaar gaat dijkversterking op Marken eindelijk van start (Noorddhollands Dagblad)

·         Fotoreportage Selectieve Onttrekking Noordzeekanaal (Rijkswaterstaat)

Provincie Zuid-Holland

·         Waterschap Rijnland gaat klimaateisen aan bouw stellen (binnenlandsbestuur.nl)
Het Hoogheemraadschap Rijnland gaat in zijn nieuwe waterschapsverordening klimaatregels invoeren. Die gelden voor elk bouwproject dat minstens 5000 m2 beslaat. Belangrijkste verplichting is dat een gebied minstens 90 mm neerslag in een etmaal moet kunnen verwerken. Eerder zat de ondergrens op 60 mm.

·         Nieuw bodemonderzoek voor beter landgebruik (BRO)
Wageningen Environmental Research heeft bodemonderzoek gedaan in de gemeente Vijfheerenlanden. Het onderzoek is gebruikt om de Bodemkaart van Nederland te actualiseren voor het gebied. Met de nieuwe booronderzoeken zijn ook een detailbodemkaart gemaakt en kaarten van de veen- en kleilagen in de bodem.

·         € 4,3 miljoen voor betere waterkwaliteit in agrarisch gebied Zuid-Holland – Delfland (hhdelfland.nl)
Op vrijdag 3 februari tekenden de bestuurders van vijf waterschappen en de Provincie Zuid-Holland in Zoeterwoude een vernieuwde overeenkomst voor agrarisch waterbeheer. Voor de komende zes jaar is 4,3 miljoen euro beschikbaar voor agrariërs die maatregelen treffen om de waterkwaliteit op hun land en in de sloot te verbeteren.

·         Bodemverontreiniging op locatie van Gamma in Leidschendam (hetkrantje-online.nl)

·         Drones en satellieten voor telers in de Duin- en Bollenstreek (deteylinger.nl)

·         Bodemdaling is nóg grotere dreiging dan stijging zeespiegel: ‘Gaat tien keer zo snel’ (AD)

Provincie Zeeland

·         Akkerbouwers stappen naar Raad van State vanwege Perkpolder (Nieuwe Oogst)
Vijf akkerbouwers uit het Zeeuwse Hulst willen dat de gemeente de regie terugneemt over de vervuilde dijk in Perkpolder. Die boodschap bracht hun advocaat vorige week over bij de Raad van State. De zeedijk is aangelegd met thermisch vervuilde grond. De akkerbouwers zijn bang dat giftige stoffen doorsijpelen naar het grondwater en hun akkers. Tot nu toe baseert gemeente Hulst zich op een rapportage van Rijkswaterstaat. Daarin staat dat het met de vervuiling niet zo’n vaart loopt. Door de dijk goed te monitoren en het kwelwater op te vangen, zouden de risico’s voor de gezondheid beheersbaar blijven, meent Rijkswaterstaat.

·         Herdenking 70 jaar Watersnoodramp (schouwen-duiveland.nl)
Woensdag 1 februari 2023 herdachten we dat het zuidwesten van Nederland 70 jaar geleden werd getroffen door de Watersnoodramp. Als gevolg van de overstromingen in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953, verloren 1836 mensen hun leven. Voor 533 van deze mensen was Schouwen-Duiveland hun thuis.

·         Podcast: De watersnoodramp van ’53

Provincie Noord-Brabant

·         Saneren vervuilde grond volkstuintjes leidt tot spanningen tussen tuinierders in Helmond (AD)
De sanering van met giftig PFAS verontreinigde volkstuintjes aan de Sluisdijk leidt tot verstoorde verhoudingen tussen de tuinierders. De gemeente Helmond maakt zich daar althans zorgen over. Maar het bestuur van de volkstuinen ontkent de onderlinge spanningen.

·         Raadsvragen over toename afval haven- en industrieterrein Moerdijk (AD)
Onafhankelijk Moerdijk wil weten waarom vergunningplichtige bedrijven op haven- en industrieterrein Moerdijk in 2021 opeens veel meer afval en vervuilder afvalwater produceren. ,,Dat geeft een scheef beeld naar burgers met wie we inzetten op minder afval”, licht fractievoorziter Jack Lems toe.

·         Samenwerken aan Brabants Programma Landelijk gebied (Provincie Noord-Brabant)
De provincie staat voor grote maatschappelijke opgaven in het landelijk gebied. Samen met partners moet de provincie versneld aan de slag met (inter)nationale doelstellingen op het gebied van natuur, water en klimaat. Dit gebeurt via het Brabants Programma Landelijk Gebied.

·         Versterkt inzetten op duurzame gronduitgifte (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         Deltares: zet in op beperken van gevolgen overstromingen in Limburg (h2owaternetwerk.nl)
Overstromingen bij extreme regenval zijn in feite niet te voorkomen in Limburg. Daarom zijn aanvullende maatregelen belangrijk om de gevolgen van een eventuele overstroming te beperken. Die moeten zich richten op ruimtelijk ordening, crisisbeheersing, vergroten waterbewustzijn en snel herstel. Dat concludeert kennisinstituut Deltares in een analyse van het Limburgse watersysteem.

·         Rapport Deltares brengt de complexe werking van de watersystemen in Limburg in beeld en biedt een basis voor de vervolgaanpak (Deltares)

·         Impuls voor projecten ten gunste van waterkwaliteit en het tegengaan van droogte en wateroverlast (Provincie Limburg)
De provincie Limburg heeft in de zomer van 2022 een subsidieregeling opengesteld voor het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3), paragraaf 6: niet-productieve investeringen water. Hierbij zijn drie aanvragen gehonoreerd voor een bedrag van ruim 4 miljoen euro. Het gaat om projecten die bijdragen aan de verbetering van waterkwaliteit, het tegengaan van droogte en wateroverlast. Hiermee wordt invulling gegeven aan het Provinciaal Waterprogramma, waarbij het realiseren van een duurzaam, robuust en ecologisch gezond watersysteem centraal staat

·         Minder schade wateroverlast Limburg dan gedacht (binnenlandsbestuur.nl)

·         Waterschap Limburg en gemeente Meerssen testen regenwaterbuffers Meerssen (Waterforum)

·         Valkenburg krijgt brug die kan meebewegen met het water, water, om overstromingen te voorkomen (De Limburger)