Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 51 2022)

1. Startpakket met nationale ruimtelijke opgaven naar provincies

Het Rijk en de provincies gaan eind volgend jaar bestuurlijke afspraken maken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. De afspraken vormen de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024. Dat schrijft minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) bij het ruimtelijke ‘startpakket’ dat vandaag naar de twaalf provincies zijn verstuurd. Lees de kamerbrief (incl alle bijlage) of op de website van de Rijksoverheid. Lees ook:

·         Gemeentelijke rol belangrijk bij ruimtelijke keuzes (VNG)

·         Hechte samenwerking nodig voor complexe ruimtelijke opgave (IPO)

·         Provincies: klein jaar voor ruimtelijk plan (binnenlandsbestuur.nl)

·         Kabinet houdt oog op landbouw bij nieuw beleid ruimtelijke ordening (Agraaf)

·         Provinciale uitwerking grote ruimtelijke opgaven en erfgoed van start (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

·         Provincies snakken naar duidelijkheid van het rijk (binnenlandsbestuur.nl)

·         RvS: rijk moet gemeenten duidelijke randvoorwaarden bieden (binnenlandsbestuur.nl)

2. Mogelijk effect hergebruik bouwmaterialen op kwaliteit bodem

In een circulaire economie worden bouwmaterialen langer en op nieuwe manieren hergebruikt. Dat is duurzaam, maar in bouwmaterialen kunnen vervuilende stoffen zitten  zoals  metalen. Om te voorkomen dat deze in de bodem terechtkomen zijn er kritische emissiewaarden. Dat is de maximale hoeveelheid van een vervuilende stof die in het milieu terecht mag komen. Het RIVM beschrijft in onderzoek dit hoe deze waarden tot stand zijn gekomen. Ook verkent het RIVM hoe nieuwe toepassingen en eigenschappen van het materiaal deze waarden beïnvloeden. Lees verder op de website van Bodem+. Lees ook het rapport op de website van het RIVM.

3. “Water en bodem sturend om toekomstige ambities te kunnen realiseren”

Eind november verscheen de langverwachte Kamerbrief ‘Water en bodem sturend’. In de brief verduidelijkt het kabinet welke gevolgen dit uitgangspunt heeft voor de ruimtelijke inrichting. Jaap Slootmaker, Directeur-Generaal Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), reageert en legt uit hoe regionale uitwerking vorm krijgt. “Deze brief geeft de ruimte aan waarbinnen we kunnen handelen. We moeten hierbij oog houden voor de enorme diversiteit van ons landschap.” Lees verder op de website van het Kennisportaal Klimaatadaptatie. Lees verder:

·         ‘Water en bodem sturend: 33 structurerende keuzes’ (H2Owaternetwerk)

·         Ruimte voor water essentieel in startpakketten NOVEX (Unie van Waterschappen)

4. Europese Unie en Nederland werken samen tegen PFAS

De Europese Commissie is met strengere eisen tegen PFAS in ons voedsel gekomen. De Europese Commissie werkt samen met Nederland en de andere EU-landen om het gebruik van PFAS uit te bannen en gezondheidsschade te voorkomen. Deze aanpak ligt op koers. Per 1 januari 2023 geldt een maximale waarde voor PFAS die mag worden teruggevonden in ons eten zonder dat de gezondheid in gevaar komt. Ook wordt met de experts uit de EU-landen gewerkt een maximum toegestane waarde van PFAS in brandwerend schuim. Deze regels zullen naar verwachting in juni 2023 van kracht worden. Daarnaast presenteerde Eurocommissaris Frans Timmermans een nieuwe wet voor het terugdringen van PFAS in het oppervlaktewater. Tot slot is Nederland is van plan om samen met een aantal andere EU-landen een algeheel Europees verbod op PFAS in producten voor te stellen. Lees verder op de website van de Europese Unie.

5. PFAS beleid in Vlaanderen: eindrapport ‘De Cirkel Rond?

Begin juni 2021 kreeg Karl Vrancken de vraag om aan de slag te gaan als PFAS-opdrachthouder voor de Vlaamse Regering. De PFAS-opdrachthouder is een katalysator geweest in het versnellen van het beleid en onderzoek rond PFAS. Op korte tijd werd Vlaanderen dé kennisregio rond PFAS in de wereld, dankzij de uitbouw van expertise en het overleg met stakeholders. Er kwam een nieuw normenkader voor bodemsanering en grondverzet dat duidelijkheid biedt aan de hele sector op lange termijn. En de eerste stappen werden gezet naar een model gebaseerd op duurzaam produceren en duurzaam consumeren. Dat hele traject is gebundeld in het PFAS-eindrapport ‘De Cirkel Rond?. Lees verder op de website van de Vlaamse overheid. Op deze pagina staat ook het eindrapport, met een stand van zaken van PFAS-onderzoeken, een activiteitenverslag en een blik op de toekomst.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         BRO nieuwsbrief december (Basisregistratieondergrond)

·         Presentaties bijeenkomst Platform Toezicht Bodem van 22 november (ENBO)
Op dinsdag 22 november vond de bijeenkomst van het Platform plaats. Op de website staan de presentaties van deze bijeenkomst. Zowel de presentaties van het plenaire gedeelte als de workshops in de parallelle sessies van het middagprogramma. Als bijlage is flyer over het programma Versterking Kwalibo-stelsel meegezonden.

·         PBL Seminar: Stopt Europa de verstedelijking? (24 januari, online)
Op 24 januari organiseert het PBL samen met het ministerie van IenW een seminar naar aanleiding van de EU-afspraak om te komen tot no net landtake in 2050. Luister en praat mee in een planologische discussie over de gevolgen van deze EU-doelstelling in Nederland.

·         CoP Afbouw nazorg: kick-off programma (25 januari, online)
Het is even geleden dat wij breed van ons hebben laten horen over de afbouw van IBC-Nazorg en de mogelijkheden die dit biedt. Maar we hebben niet stil gezeten. We hebben het Programma Afbouw Nazorg verder opgebouwd. We hebben twee onderzoeksvoorstellen opgesteld en ingediend voor financiering. Diverse projectinitiatieven zijn gestart. En we zijn aangehaakt bij de nieuwe bestuurlijke afspraken inzake Bodem. We praten jullie hier graag over bij. En meer: we willen graag jullie ideeën en initiatieven hieraan verbinden.

·         Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting (25 januari, Utrecht)
De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel!

·         Themabijeenkomst Plastic in de bodem (26 januari, Utrecht)
Op donderdagmiddag  26  januari  2023 organiseert  BodemBreed  Forum een themamiddag over plastic in de bodem. Daar hebben we jullie hulp hard bij nodig! Heb je een onderzoek of ander project gedaan op dit vlak, ben je daar trots op en wil je er over vertellen? Lever dan een abstract in van je project! Wij  verzamelen  de  bijdragen  en  stellen  op  basis  hiervan  een middagprogramma samen. De themabijeenkomst wordt na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BodemBreed Forum georganiseerd.

·         Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’ (27 januari, Kinderdijk)
Het thema van de dag is ‘Verduurzaming in de baggersector’. Dit in navolging van de webinars die Baggernet hierover reeds organiseerde. Op 27 januari 2023 gaan we met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor verduurzaming en wat ervoor nodig is om op te schalen. We besteden aandacht aan de markttransformatie, aan duurzaam inkopen en duurzaam materieel en aan de relatie tussen circulair terreinbeheer en baggeren. We zijn te gast bij de scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk om een kijkje in de keuken te nemen.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet overhandigd aan minister De Jonge (Aan de slag met de Omgevingswet)
Professionals in het waterbeheer kunnen vanaf nu oefenen met het Praktijkboek Waterbeheer onder de Omgevingswet. Het boek is geschreven door 25 experts uit de wereld van het waterbeleid en het waterrecht. Enkele redacteuren overhandigden het praktijkboek 15 december aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

·         Waterbeheer onder de Omgevingswet (Unie van Waterschappen)

·         Nu beschikbaar: Q&A’s en gebundelde informatie over de BOPA (VNG)
De vergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) is een van de manieren waarop gemeenten initiatieven kunnen faciliteren onder de Omgevingswet. De VNG heeft nu een serie Q&A’s over de BOPA ontwikkeld. Ook hebben we al onze informatie over de BOPA gebundeld.

·         Factsheet gevolgen van Ow/Wkb op BAG-proces gepubliceerd (VNG)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 13 december (Aan de Slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda Aan de slag met de Omgevingswet januari 2023

·         Groep Omgevingswet (Veranderopgave RWS) op Plein IenW

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Compenserende herstelmaatregelen voor tijdelijk verlies van natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties (Omgevingsweb)
Milieucalamiteiten zoals een brand bij een industriële inrichting of een zeeschip dat een grote hoeveelheid lading verliest, kunnen tot het verlies van ecosysteemfuncties leiden. De Europese Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn biedt bij aanmerkelijke milieuschade de mogelijkheid om maatregelen te eisen of te nemen die erop zijn gericht om natuurlijke rijkdommen en/of ecosysteemfuncties te herstellen én het tussentijds verlies daarvan te compenseren.

·         Europa wijst beschermde gebieden Noordzee aan (h2owaternetwerk.nl)
De Europese Commissie heeft zeven beschermde gebieden in de Noordzee aangewezen, waarvan drie binnen de Nederlandse grenzen. Stichting de Noordzee reageert verheugt: ‘een eerste stap in de richting van echte bescherming van de Noordzee.’ De nieuwe Europese verordening gaat gelden voor de Nederlandse gebieden Klaverbank, Friese Front en Centrale Oestergronden en de Duitse gebieden Sylter Aussenriff, Borkum Riffgrund, Doggersbank en het oostelijk deel van de Duitse Bocht. In deze gebieden mag, als het Europese Parlement instemt met de plannen, binnenkort niet meer worden gevist met bodemberoerende vistuigen.

·         Het verschil tussen reguliere landbouw en natuurinclusieve landbouw wordt kleiner door het nieuwe GLB (Omgevingsweb)

·         Tijdelijke wet Transitiefonds, Landelijk Gebied en Natuur (Rijksoverheid)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Rijkswaterstaat daagt de markt uit (Rijkswaterstaat)
Onderweg naar klimaatneutraal en circulair werken in 2030 introduceert Rijkswaterstaat de Koploperaanpak duurzame wegverharding: aanbestedingen waarbij de duurzaamheidslat voor asfalt extra hoog ligt. Voor marktpartijen is het een mooi moment om te kijken hoe zij het doen in vergelijking met anderen. ‘In wielertermen: zit je in de kopgroep of hang je in het peloton?’

·         Op weg naar een circulaire economie, deel 1: haal plastic uit de wegwerpsfeer (vn.nl)

·         Minder plastics gebruiken en alleen duurzamere varianten (Trouw)

·         Waarom bedrijven onnodig veel plastic blijven gebruiken (Zembla)

·         Lichte daling circulair materiaalgebruik in EU (AfvalOnline)

·         Industrie produceert weer meer afval (AfvalOnline)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Start vijfjarig onderzoek naar ecologische effecten van zonneparken (Provincie Groningen)
Op donderdag 15 december is het startsein gegeven voor een wetenschappelijk onderzoek naar de ecologische effecten van zonneparken. Het onderzoek, geïnitieerd door de provincie Groningen en Solarfields, moet inzicht geven in wat zonneparken met de bodemkwaliteit en biodiversiteit doen. Kunnen zonneparken kansen bieden, bijvoorbeeld voor de versterking van het leefgebied van akkervogels, of vormen ze een bedreiging? Biologe Sylvia de Vries – Rijksuniversiteit Groningen – brengt bij vijftien zonneparken de bodem, begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels in kaart. De eerste resultaten zijn naar verwachting volgend jaar bekend.

·         WarmingUP Slotevent (21 maart)
Op 21 maart 2023 is de feestelijke afsluiting van WarmingUP. Dat is 3 jaar na de formele aftrap van intensieve samenwerking tussen 38 deelnemers en 21 partners. Een uniek consortium waarin de hele keten van collectieve warmte in de gebouwde omgeving is vertegenwoordigd. In deze periode zijn tientallen praktische kennistools, handreikingen en andere resultaten ontwikkeld.

·         CO2-opslag onder de Noordzee onzeker na nieuwe klacht van milieuorganisatie MOB (trouw.nl)

·         Droogte, brand en keverplagen: Europees bos zucht onder klimaatverandering | Klimaat (nu.nl)

·         Zout- en chemiebedrijf Nobian wil CO2-reductie versnellen (Rijksoverheid.nl)

·         Europese bossen steeds meer onder druk door klimaatgerelateerde verstoringen (Nature Today)

·         Europese Unie akkoord over controversiële grensheffing (NRC)

·         Op weg naar de uitvoering in de warmtetransitie – (technische) haalbaarheidsonderzoeken (Tauw)

·         De RES ambitie is haalbaar als we ons samen inspannen om obstakels weg te nemen (IPO)

·         Uitstoot broeikasgassen daalt terwijl Nederlandse economie groeit (nu.nl)

·         Nieuwe satelliet gaat al het water op aarde in kaart brengen (nu.nl)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Kamerbrief evaluatie en vervolg Nationale klimaatadaptatiestrategie (Rijksoverheid)
De Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) is de Nederlandse strategie die de negatieve effecten van klimaatverandering voor Nederland beoogt te verkleinen of ten minste beheersbaar te houden. In 2021 is gestart met de evaluatie van de NAS. Uit de evaluatie wordt duidelijk dat de uitvoering van de NAS moet worden voortgezet, maar dat het beleid moet worden geïntensiveerd om het ‘adaptatiegat’ tussen geplande en benodigde acties te verkleinen. De grens van 1,5 graad opwarming wordt namelijk sneller bereikt dan verwacht. Daarnaast nemen de risico’s ook toe door niet-klimatologische factoren zoals bevolkingsgroei, vergrijzing, stedelijke verdichting en uitbreiding.

·         Kabinet moet gevolgen klimaatverandering beter opvangen (Nederlands Dagblad)

·         Samenwerken in klimaatadaptatie doe je zo (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Er is oneindig veel geschreven over de kunst van samenwerken. Vaak is deze literatuur erg theoretisch en weinig bruikbaar in de dagelijkse praktijk. Het document ‘Handelingswijsheden voor samenwerken in klimaatadaptatie’ brengt daar verandering in en geeft tal van praktische tips.

·         Nieuwe bijsluiter helpt bij keuze stresstest voor stedelijke waterkwaliteit (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Hete en droge zomers zijn ongunstig voor de waterkwaliteit in de stad. Er bestaan verschillende stresstesten om knelpunten in kaart te brengen, maar welke methode heeft de voorkeur? Adviesbureaus Ambient en Witteveen en Bos ontwikkelen in opdracht van STOWA een bijsluiter die waterbeheerders moet helpen bij die keuze.

·         Wil jij meedenken over updates van de Klimaateffectatlas? (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Heb je behoefte aan heldere klimaatinformatie? En vind je het leuk om mee te denken over de invulling van dé landelijke atlas met informatie over de gevolgen van klimaatverandering? Meld je dan aan voor de gebruikersgroep van de Klimaateffectatlas!

·         Gedragsonderzoek in 2023 verrijkt campagne ‘Een groener Nederland begint in je eigen tuin’ (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Peter Glas herbenoemd als deltacommissaris (Waterforum)

·         Ook water belangrijk thema op 15e editie InfraTech (h2owaternetwerk.nl)

12. Wijziging Regeling beoordeling reinigbaarheid grond

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling beoordeling reinigbaarheid grond 2006 (Rbrg). Het gaat om de volgende twee wijzigingen: 1). indexatie tarieven voor de economische reinigbaarheid van de grond en 2). dynamische verwijzing naar NEN 5707 voor asbestonderzoek. De ontwerp wijziging van de Rbrg is gepubliceerd via de website internetconsultatie. Reageren is mogelijk tot en met 22 januari 2023. Lees verder op de website internetconsultatie.nl.

13. Voorbij het stofje van het jaar

‘Zoekt en gij zult vinden’. Een wijsheid die ook opgaat voor vreemde stoffen in water. Met de komst van steeds betere analysetechnieken ontdekten we sinds de jaren tachtig steeds meer nieuwe verbindingen in de Rijn en Maas en soms in het drinkwater zelf. Lompere industriële organische verontreinigingen als PAK’s en PCB’s waren destijds al goed in beeld en bleken gelukkig goed te zuiveren, maar met het bredere analysespectrum kwamen ook de lastig verwijderbare mobiele en polaire stoffen in beeld. Lees verder op H2Owaternetwerk.

14. Drinkwaterbedrijven leveren goede kwaliteit water, wel vaker verontreinigingen in de bron

Drinkwaterbedrijven leverden ook in 2021 water van goede kwaliteit. Dat concludeert de ILT die als toezichthouder beoordeelt of het drinkwater voldoet aan de wettelijke normen van het Drinkwaterbesluit. Het drinkwater voldeed bij 99,9% van de metingen aan de gestelde normen. Dat constateert de ILT in het jaarlijkse rapport Drinkwaterkwaliteit 2021 dat naar de Tweede kamer is gestuurd. Lees verder op waternieuws.nl. Lees ook het bericht Meer aandacht nodig voor mogelijk effect drugsafval op kwaliteit drinkwater op de website van RIVM.

15. SIKB zoekt een nieuwe, onafhankelijke en verbindende bestuursvoorzitter

Wie wordt de opvolger van Arie Deelen? SIKB is op zoek naar een nieuw en authentiek gezicht van het bestuur van de stichting. Iemand met een natuurlijk leiderschap en bemiddelende kwaliteiten. Belangstellenden voor de functie van voorzitter van SIKB kunnen contact leggen met Esther Dijkstra of Cees Zeelenberg. Reageren is mogelijk tot 8 januari 2023. Lees verder op de website van SIKB.

16. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Nieuwsbrief Onder Twente December 2022 (zie bijlage)
In deze nieuwsbrief zitten de volgende onderwerpen:

o    Beleidsbrief water en bodem sturend

o    Versnellingsaanpak visie bodem en ondergrond Twentse gemeenten

o    Terugblik Bodemcafé EU bodemstrategie

o    Terugblik bestuurlijke veldexcursie in Goor

o    Vooruitblik Onder Twente 2023

·         Bij de Verruiming van de Twentekanalen slaat Rijkswaterstaat de laatste damwandplank op zijn kop
In april 2021 trilde we de eerste plank bij een proefvak de grond in en ruim anderhalf jaar later zijn we klaar. In deze tijd is er over een afstand van 46 kilometer 20 miljoen kilogram aan damwand-staal de grond in gegaan. Hierbij is er 83.000 meter aan draadwand-ankers gebruikt. Is hele prestatie van de aannemerscombinatie Vanoord-Hakkers-Beens. We zijn nog niet klaar met het project. De komende tijd gaan we nog door met baggeren, het aanbrengen van zand-bentoniet, en het aanpassen van ligplaatsen en zwaaikommen.

·         Overijssel legt circulaire oever aan in de Oude Vaart Hasselt (Provincie Overijssel)

·         Zeven Twentse gemeenten uiterlijk 2030 asbestvrij, nu alle aandacht voor tuinen (Tubantia)

Provincie Gelderland

·         Gelderse bodem is niet schoon, maar gevaarlijk is het nergens (De Gelderlander)
Ruim veertig jaar na het grootste gifschandaal van Nederland zijn de meest bekende Gelderse gifgronden gesaneerd. Wat blijft is een bodem die niet schoon is, maar wel veilig. De vraag is wel: hoe zorgen we dat dit zo blijft?

·         Elke druppel de grond in door droogstuw (groenlosegids.nl)
Het Waterschap Rijn en IJssel (WRIJ) plaatste vrijdag een droogstuw in het buitengebied van Beltrum. Daar waar het waterschap altijd als taak had water te beheersen en vooral zo snel mogelijk af te voeren is tegenwoordig het omgekeerde het geval. De uitdaging is nu het water zo lang mogelijk vast te houden waar het is en waar het valt. Vrijdag werd daarvoor een droogtestuw geplaatst.

·         Opnieuw subsidie voor groene daken in Nijmegen beschikbaar (Omroep Gelderland)

·         Heumen wil dit jaar tegelwipkampioen worden (De Gelderlander)

·         Rivierenland: 342 kilometer dijk voldoet niet aan de norm (RD)

·         Waterschap Rivierenland: resultaten afgekeurd 342 kilometer dijktraject zijn niet samen te vatten (Waterforum)

·         Plan voor uitkijkpunten langs het Pannerdensch Kanaal om geschiedenis van het water te vertellen (De Gelderlander)

·         Dashboard Agrifood toont de stand van agrarisch Gelderland (Provincie Gelderland)

Provincie Groningen

·         Vier zoekgebieden voor mogelijk toekomstige waterwinning in Groningen-(provincie Groningen)
De provincie Groningen heeft vier gebieden aangewezen waar in de toekomst mogelijk drinkwater gewonnen kan worden: Leek-Roden, Zuidoost Groningen, Veendam en Bellingwolde. Deze gebieden bleken op basis van uitgebreid vooronderzoek het meest geschikt als potentiële waterwingebieden, oftewel Aanvullende Strategische Voorraden (ASV’s). In het komende jaar onderzoekt de provincie Groningen samen met het Waterbedrijf Groningen of deze vier gebieden ook daadwerkelijk geschikt zijn als ASV’s. Dat moet eind 2023 duidelijk worden. 

·         Deze vier locaties moeten dreigend drinkwatertekort in Groningen voorkomen (RTV Noord)

Provincie Fryslan

·         Grondwater drukt wegdek A7 in Prinses Margriettunnel omhoog, situatie kan maanden duren (Omrop Fryslan)
Grondwater is de boosdoener op de A7 tussen Sneek en Joure, zo blijkt. Volgens Rijkswaterstaat duwt grondwater het wegdek van de A7 omhoog in de Prinses Margriettunnel.

·         A7: grondwater drukt wegdek tunnel omhoog (Rijkswaterstaat)

·         Al meer dan 2 km herstelde kade in het Fochteloërveen (Provincie Fryslan)
Het werk om de lekke kades in het Fochteloërveen te herstellen is voorspoedig van start gegaan; er is al meer dan 2 kilometer kade aangelegd. De nieuwe kades van zand en leem zorgen dat het hoogveengebied niet langer leegstroomt, zorgt voor het behoud van bijzondere soorten en voor de instandhouding van een klimaatbuffer. In totaal komt er ruim 50 kilometer vervangende kade.

·         Statenlid Theun Wiersma wil proefproces over wie verantwoordelijk is voor funderingsschade in Fries veenweidegebied (Leeuwarder Courant)
Zijn provincie en Wetterskip Fryslân nu wel of niet verantwoordelijk voor de funderingsschade in het veenweidegebied? Een proefproces moet dat voor eens en altijd duidelijk maken, vindt onafhankelijk Statenlid Theun Wiersma.

·         Hoogwatercircuits leken mooi, maar falen. Wetterskip Fryslân besluit komende week over aanpak (Leeuwarder Courant)

Provincie Drenthe

·         Al meer dan 2 km herstelde kade in het Fochteloërveen (Provincie Drenthe)
Het werk om de lekke kades in het Fochteloërveen te herstellen is voorspoedig van start gegaan; er is al meer dan 2 kilometer kade aangelegd. De nieuwe kades van zand en leem zorgen dat het hoogveengebied niet langer leegstroomt, zorgt voor het behoud van bijzondere soorten en voor de instandhouding van een klimaatbuffer. In totaal komt er ruim 50 kilometer vervangende kade. De gedeputeerden van de provincie Fryslân en Drenthe, dhr. Hoogland en dhr. Jumelet brengen een werkbezoek om de succesvolle start van dit meerjarige traject te bekijken.

·         Verkenningsfase extra waterberging De Onlanden afgerond (Waternieuws)
Waterschap Noorderzijlvest wil extra waterberging in De Onlanden realiseren om zo wateroverlast in de regio zoveel mogelijk te voorkomen. Hiervoor is in maart de projectprocedure gestart door het bevoegd gezag; Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe.

Provincie Flevoland

·         Zuiderzeeland botst met provincie en agrariërs over wateroverlast (h2owaternetwerk.nl)
Om enkele agrariërs in hun beheersgebied tegemoet te komen, beloofde Waterschap Zuiderzeeland vier jaar geleden om maatregelen te nemen om wateroverlast tegen te gaan. De geschatte projectkosten zijn echter gestegen en wegen volgens het waterschap niet meer op tegen de kosten. Agrariërs en de provincie Flevoland reageren verbolgen.

·         Boeren en waterschap in de clinch over wateroverlast (Omroep Flevoland)

·         Roadtrip hout- en biobased bouwen (Provincie Flevoland)

Provincie Utrecht

·         Zoektocht naar gas en olie in groot deel provincie moet stoppen (RTV Utrecht)
Er mag in een groot gedeelte van onze provincie niet meer gezocht worden naar olie en gas. Dat heeft de Rijksoverheid besloten naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de rechtbank. Het bedrijf Vermilion onderzoekt waar mogelijk gasvelden te vinden zijn die aangeboord kunnen worden, maar de provincie en actiegroep Laat Woerden Niet Zakken zijn daar tegen en spanden een procedure aan.

Provincie Noord-Holland

·         Eerste beeld van de klimaatrisico’s voor erfgoed (Provincie Noord-Holland)
Wat betekenen hitte, droogte en wateroverlast voor ons cultureel erfgoed? Om antwoord te krijgen op die vragen deed de provincie onderzoek naar de klimaatrisico’s voor het erfgoed in Noord-Holland. De resultaten zijn aangegeven op een digitale kaart die de basis is voor verder onderzoek.

·         Het middel Selectieve Onttrekking: een tijdlijn (Rijkswaterstaat)
Zeesluis IJmuiden is een stuk groter dan de Noordersluis. Daardoor stroomt bij iedere schutting meer zoutwater het Noordzeekanaal in. Te veel zoutwater is niet goed voor de omgeving, vanwege de negatieve effecten op de natuur, land- en tuinbouw en ons drinkwater.

·         Natuurproject Wieringerhoek ter inzage (Rijkswaterstaat)

·         Noord-Holland trekt 8 miljoen euro uit voor aanvullend onderzoek aardwarmte (Medemblik Actueel)

·         Waterschappen tillen energiebron aquathermie naar hoger niveau (bussumsnieuws.nl)

·         Aardwarmte biedt Agriport extra verwarming (Provincie Noord-Holland)

Provincie Zuid-Holland

·         Oasen en Evides stappen naar rechter om verbod lozing PFAS Chemours af te dwingen (Waterforum)
Drinkwaterbedrijven Oasen en Evides hebben in december een beroepschrift bij de rechtbank ingediend. Ze willen op ‘nader aan te voeren juridische gronden’ onder andere een verbod op de lozing van PFAS door Chemours in Dordrecht afdwingen. Een verbod is volgens de provincie Zuid-Holland onmogelijk. Het chemiebedrijf moet wel de uitstoot met de best beschikbare technieken tot het minimum beperken.

·         CO2-opslag Rotterdam blijft onzeker na kritisch oordeel MOB (RD)

·         Actie nodig tegen rivierkreeften in Krimpenerwaard (binnenlandsbestuur.nl)

·         Module energietransitie in het provinciale omgevingsbeleid vastgesteld (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Definitief ontwerp aanpassing Zanddijk en de Molendijk vastgesteld (Provincie Zeeland)
Provinciale Staten hebben het definitieve ontwerp voor het aanpassen van de Zanddijk en de Molendijk vastgesteld en zijn akkoord met het bijbehorende uitvoeringsbudget. Hiermee staat de lichten op groen om de route tussen de Rijksweg A58 en Yerseke veiliger te maken en de doorstroming te verbeteren. De uitvoering van het project kost zo’n 68 miljoen euro.

·         Vertraging voor verbouwing brandweer- en politieschool door PFAS. “Vergunning verlengd” (PZC)

Provincie Noord-Brabant

·         Samenwerken aan de toekomst van Brabant: Rijk maakt startpakket bekend (Provincie Noord-Brabant)
Op 12 december heeft de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) Hugo de Jonge de “provinciale startpakketten voor de fysieke leefomgeving” gepresenteerd. Er spelen in Brabant, van lokaal tot aan het Rijk, een aantal grote opgaven, waarvan energietransitie, wet Natuur en stikstof, Nationaal Programma Landelijk Gebied, wonen en de Verstedelijkingsstrategie belangrijke zijn. Deze opgaven zijn niet nieuw; de provincie werkt al aan deze opgaven. De urgentie is groot, want de ruimte in Brabant is schaars. We willen het klimaat verbeteren, de natuur versterken, zorgen voor voldoende oppervlakte- en grondwater van de juiste kwaliteit, voor woningen en voor een tijdige, passende energievoorziening. Alleen door samen én in samenhang te werken aan deze uitdagingen en ambities kunnen we de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.

·         Definitief besluit Aanpassing beheerplan Peelvenen (Provincie Noord-Brabant)
Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Brabant en Limburg hebben definitief besloten om het Natura-2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel (Peelvenen) uit 2017 aan te passen. Daarmee komt de vrijstelling van de Wnb-vergunningplicht (Wet natuurbescherming) voor grondwateronttrekkingen voor het beregenen van open teelten te vervallen. Naar verwachting ondertekenen de beide provincies, Waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas in januari 2023 een intentieovereenkomst voor een overgangsperiode van 2 jaar.

·         De Dommel heft laatste onttrekkingsverboden op maar droogte niet voorbij (h2owaternetwerk.nl)
Waterschap De Dommel heeft eindelijk de laatste onttrekkingsverboden uit oppervlaktewater ingetrokken. In het gebied rond de beken Beerze en Reusel kan nu weer water worden opgepompt. De droogte blijft echter actueel.

Provincie Limburg

·         Definitief besluit Aanpassing beheerplan Peelvenen: geen vrijstelling meer van vergunningplicht voor grondwateronttrekking in bufferzones Peelvenen (provincie Limburg)
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant en de Provincie Limburg hebben definitief besloten om het Natura-2000 beheerplan Groote Peel, Deurnsche Peel & Mariapeel (Peelvenen) uit 2017 aan te passen. Daarmee komt de vrijstelling van de Wnb-vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen voor het beregenen van open teelten te vervallen. Naar verwachting ondertekenen de beide provincies, Waterschap Limburg en waterschap Aa en Maas in januari 2023 een intentieovereenkomst voor een overgangsperiode van twee jaar.

·         Verbazing en bezorgdheid over lekkend tankstation in Mook: ‘Grenst aan een woonwijk’ (De Gelderlander)
De kwestie van ernstige bodemvervuiling bij een tankstation in Mook wekt verbazing in de lokale politiek. Burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar gaan akkoord met een gedeeltelijke sanering, mede uit vrees dat de gemeente anders zelf voor de kosten opdraait.