Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 50 2022)

1. Europees bodembeleid volop in beweging: Europese Bodemstrategie 2030

Het kan niemand in de bodemwereld ontgaan zijn: er is een nieuwe Europese Bodemstrategie 2030. Deze bevat ook een opmaat naar de Wet bodemgezondheid (Soil Health Law), en dat is toch opmerkelijk na het falen in 2006 om een Kaderrichtlijn bodem in te voeren. Lees het artikel in het blad Bodem.

2. Nieuw BBT document voor bodembescherming (van NRB naar BB-CVM)

De NRB wordt bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet als BBT-document ingetrokken. Voor het verlenen van vergunningen moet er wel een BBT-document voor bodembescherming beschikbaar zijn om te beoordelen of bodembeschermende voorzieningen ook daadwerkelijk aan BBT voldoen. Daarom is er een nieuw BBT-document voor bodembescherming opgesteld. Lees verder op de website van Bodem+.

3. Moed en samenwerking nodig voor uitwerking ‘water en bodem sturend’

Water en bodem moeten meer sturend zijn in onze ruimtelijke keuzes, aldus het regeerakkoord van Rutte IV. In ons vorige blog legden we uit wat het principe ‘Water en bodem sturend’ inhoudt en dat, hoewel de urgentie hiervan al decennialang bekend is, de concrete uitwerking in de fysieke leefomgeving tot op heden uitblijft. Op 25 november jl. is door minister Harbers en staatssecretaris Heijnen een Kamerbrief naar de Tweede Kamer is gestuurd, met daarin een aantal structurerende keuzes die hierin verandering moeten brengen. In dit blog gaan we in op de inhoud van deze onlangs verschenen Kamerbrief en wat de keuzes betekenen voor de manier waarop we de komende jaren omgaan met onze ruimtelijke planvorming. Lees verder op de website Omgevingsweb.nl. Lees ook het artikel Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes op de website van de BRO.

4. Moties aangenomen over begroting Infrastructuur en Waterstaat

Op 6 december zijn in de Tweede Kamer enkele voor de waterschappen relevante moties aangenomen. Ze gaan over de Kaderrichtlijn Water, circulaire economie, en water en bodem sturend. De motie over de Kaderichtlijn Water gaat over de specifieke risico’s per regio die ervoor kunnen zorgen dat de KRW-doelen in 2027 niet worden gehaald. De motie over de transitie naar een circulaire economie doet een verzoek om een circulaire-economiewet om zo meer sturing te geven aan het grondstoffenbeleid. De derde motie vraagt het kabinet om bij de uitwerking van het principe ‘water en bodem sturend’ vrijblijvendheid zo veel mogelijk te vermijden. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

5. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Bodem en Ondergrond 6e jaargang, nr. 21 – 7 december 2022 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         IPLO Nieuws – december 2022 (Informatiepunt Leefomgeving)

·         BRO’tje 15 december (Basisregistratieondergrond)
Dit BRO’tje gaat over BRO to the future. Meer info volgt.

·         Sprintreview Milieukwaliteit (19 december)
Graag nodigen we je uit voor de tweede sprintreview over BRO Milieukwaliteit. We zijn begonnen aan BRO fase 2: Milieukwaliteit van de bodem. Het team standaarden is inmiddels gestart met standaardisering die nodig is voor dit domein.  We werken iteratief (agile) en laten graag na iedere sprint zien waar we met het team en mensen uit het veld aan gewerkt hebben. Ook vindt het team het fijn als je meedenkt.

·         PBL Seminar: Stopt Europa de verstedelijking? (24 januari, online)
Op 24 januari organiseert het PBL samen met het ministerie van IenW een seminar naar aanleiding van de EU-afspraak om te komen tot no net landtake in 2050. Luister en praat mee in een planologische discussie over de gevolgen van deze EU-doelstelling in Nederland.

·         CoP Afbouw nazorg: kick-off programma (25 januari, online)
Het is even geleden dat wij breed van ons hebben laten horen over de afbouw van IBC-Nazorg en de mogelijkheden die dit biedt. Maar we hebben niet stil gezeten. We hebben het Programma Afbouw Nazorg verder opgebouwd. We hebben twee onderzoeksvoorstellen opgesteld en ingediend voor financiering. Diverse projectinitiatieven zijn gestart. En we zijn aangehaakt bij de nieuwe bestuurlijke afspraken inzake Bodem. We praten jullie hier graag over bij. En meer: we willen graag jullie ideeën en initiatieven hieraan verbinden.

·         Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting (25 januari, Utrecht)
De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel!

·         Themabijeenkomst Plastic in de bodem (26 januari, Utrecht)
Op donderdagmiddag  26  januari  2023 organiseert  BodemBreed  Forum een themamiddag over plastic in de bodem. Daar hebben we jullie hulp hard bij nodig! Heb je een onderzoek of ander project gedaan op dit vlak, ben je daar trots op en wil je er over vertellen? Lever dan een abstract in van je project! Wij  verzamelen  de  bijdragen  en  stellen  op  basis  hiervan  een middagprogramma samen. De themabijeenkomst wordt na de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BodemBreed Forum georganiseerd.

·         Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’ (27 januari, Kinderdijk)
Het thema van de dag is ‘Verduurzaming in de baggersector’. Dit in navolging van de webinars die Baggernet hierover reeds organiseerde. Op 27 januari 2023 gaan we met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor verduurzaming en wat ervoor nodig is om op te schalen. We besteden aandacht aan de markttransformatie, aan duurzaam inkopen en duurzaam materieel en aan de relatie tussen circulair terreinbeheer en baggeren. We zijn te gast bij de scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk om een kijkje in de keuken te nemen.

6. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Motie Omgevingswet ‘signaal richting beide Kamers’ (binnenlandsbestuur.nl)
Tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werden vrijdag de rijen met betrekking tot de Omgevingswet gesloten. Een massieve 94 procent wil minimaal een half jaar voorbereidingstijd voordat de wet wordt ingevoerd. Daardoor wordt 1 januari 2024 de eerst mogelijke invoeringsdatum. Gemeenten stemden vrijwel unaniem voor extra uitstel van de Omgevingswet tot 1 januari 2024. Hoe reageren andere partijen en hoe nu verder?

·         Analyse: Omgevingswet nog nooit zo dichtbij (binnenlandsbestuur.nl)
Vrijwel unaniem stemden de gemeenten eind vorige week op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de VNG voor extra uitstel van de Omgevingswet. Deze keer tot 1 januari 2024. Het is – als de motie door kabinet en Kamers wordt overgenomen – straks het zesde uitstel en daarmee de zevende invoeringsdatum. Je zou makkelijk aan het breed levende sentiment kunnen toegeven dat de Omgevingswet er na zo veel uitstel nooit meer zal komen. Maar de zevende datum lijkt de meest kansrijke van allemaal.

·         Kees Keuzenkamp programmadirecteur Aan de Slag met de Omgevingswet bij BZK (Algemene Bestuursdienst)

·         De roos van Katwijk: werken in de geest van de Omgevingswet (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Participatie bij ruimtelijke projecten (Omgevingsweb)

·         Het dilemma voor minister De Jonge. De machinisten van de Omgevingswettrein (2009-2022) (Omgevingsweb)

·         De taal, welke u bezigt in het omgevingsplan (Omgevingsweb)

·         Af­de­ling be­stuurs­recht­spraak vraagt con­clu­sie over toet­sing om­ge­vings­plan in ver­gun­nings­pro­ce­du­re (Omgevingsweb)

·         Nieuwsbrief Implementatie 6 december (Aan de slag met de Omgevingswet)

7. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Zeeklei op zandgrond om water beter vast te houden (H2Owaternetwerk)
Op het agrarische bedrijf van Van Kooten in het Overijsselse Dalmsholte wordt getest of met zeeklei de bodem zodanig kan worden verbeterd dat deze water beter vasthoudt en dat er minder uitspoeling plaatsheeft. Het bedrijf staat op zandgrond. De klei is gerijpte baggerslib.

·         Nieuwe biodiversiteitsafspraken staan centraal tijdens mondiale bijeenkomst Biologische Diversiteit (PBL)
Wereldwijd neemt de biodiversiteit af en verslechtert de kwaliteit van de natuur. De meeste biodiversiteitsdoelen die landen binnen de Verenigde Naties voor 2020 overeen waren gekomen, zijn dan ook niet gehaald. Al zijn er enkele uitzonderingen, zoals het biodiversiteitsdoel om 17% van het landoppervlak wereldwijd te beschermen. Dat concludeerde het IPBES in 2019, het Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem.

·         Nederland heeft nog zeker 150.000 hectare nieuwe natuur nodig voor biodiversiteit (trouw.nl)

·         Gezonde bodem zorgt voor gezonde gewassen en gezonde mensen (ENBO)
‘Een gezonde biodiverse bodem zorgt voor voedzame gezonde gewassen, een positieve bijdrage aan het klimaat en maakt mensen die deze gewassen eten gezonder’. Dat is een van de redenen waarom Emiel Elferink met vijftien partners het kennisconsortium Bodem heeft opgericht in het Biosintrum. Een kennisnetwerk in Friesland, waaraan nu ook KOBO is gekoppeld.

·         Bodemdierendagen 2022: Regenwormen trekken aan het langste eind (Nature Today)

·         Een ‘Parijsakkoord’ voor de natuur: dit is wat ze in Canada willen bereiken (NOS)

·         Komende biodiversiteitstop kan belangrijk akkoord opleveren (Vroege Vogels)

·         Een natuurgebied als rechtspersoon: een goed idee? (ewmagazine.nl)

·         Blootstelling aan gif (NRC)

·         Rekenkamer: Nederland ontbost gestaag door (binnenlandsbestuur.nl)

8. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Circulaire bioplastics deeloplossing voor klimaatcrisis en toenemend grondstoffengebruik (PBL)
Een circulaire bio-economie kan de klimaatimpact en het grondstoffengebruik van de sterk groeiende plasticsector flink beteugelen. Bij ongewijzigd beleid zal de wereldwijde productie van plastic tot 2100 waarschijnlijk verdrievoudigen. Nu al veroorzaakt de plasticsector bijna 5% van alle uitstoot van broeikasgassen. Door een circulaire biobased plasticindustrie volledig te voorzien van emissievrije elektriciteit, en door af te zien van afvalverbranding, kan de sector uiteindelijk zelfs uitgroeien tot een vorm van koolstofopslag. Dit constateren onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de Universiteit Utrecht, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) en TNO in vakblad Nature.

·         Kabinet wil meer zekerheid over toevoer grondstoffen en halfproducten (Rijksoverheid)

·         Belangrijke volgende stap in toepassen Olivijn (Deltares)
Het veel voorkomende aardmineraal Olivijn wordt vaak genoemd als een oplossing voor het vastleggen van CO2. Maar hoeveel moet je er dan van gebruiken, is het veilig en hoeveel CO2 scheelt het? Het eerste expert-model dat we hiervoor hadden gemaakt, is gevalideerd en verbeterd met veldproeven. Het rapport over dat experiment is zojuist gepubliceerd.

·         ‘Geen circulaire economie zonder Europees stortverbod’ (AfvalOnline)

·         EU-maatregelen over verpakkingsmaterialen en afvalverwerking (VNG)

·         Circulaire bioplastics als uitkomst voor klimaatcrisis? (AfvalOnline)

·         Vanaf 1 januari controle op PFAS in voedsel (AD)

9. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Doel zon en wind op land blijft haalbaar; knelpunten op korte én lange termijn (PBL)
Het doel uit het Klimaatakkoord om in 2030 35 terawattuur (TWh) elektriciteit uit zonne- en windparken op land te produceren blijft haalbaar, hoewel het tempo van verdere concretisering in het afgelopen jaar lijkt te zijn afgenomen. Dit concludeert het PBL in ‘Monitor RES 2022: Een voortgangsanalyse van de Regionale Energiestrategieën’. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL gevraagd om de ontwikkeling van de RES’en onafhankelijk te monitoren. De Monitor RES 2022 is de vierde PBL-analyse van de RES’en.

·         Kabinet trekt 60 miljoen euro uit voor emissievrije bouwmachines (Cobouw)

·         Gasproductie in Noordzee opgeschroefd: nodig voor energietransitie (RTL Nieuws)

·         Waterschappen willen meer ruimte voor groen gas, waterstof en aquathermie (Unie van Waterschappen)

·         VEMW: industrie- en energiesector in de knel door koelwaterbeleid kabinet (h2owaternetwerk.nl)

·         Advies over gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (Omgevingsweb)

·         Doel zonne- en windenergie 2030 blijft haalbaar (binnenlandsbestuur.nl)

·         Duurzaam energie opwekken op land: niet makkelijk, wel noodzakelijk (IPO)

10. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         KBF E-learning: ‘Bodemdaling voor professionals’ (Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen)
Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Dan is de Toolbox Bodemdaling in Steden voor jou gemaakt. Leer de belangrijkste lessen in de e-learning en download de zes Tools die nu beschikbaar is. De zes Tools zijn tot stand gekomen in het project Toolbox Bodemdaling in Steden, mogelijk gemaakt dankzij steun van de gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland en een bijdrage uit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart.

·         Toekomst voor de zakkende stad (Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen)
Hoe maken we de stad weerbaar tegen bodemdalingsproblematiek? Deze opgave staat centraal in het onderzoek van OBSCURA en VOIDS in het kader van de open oproep ‘Bouwen vanuit de Bodem’ van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De afgelopen jaren hebben Stedenbouwkundigen Jens Jorritsma en Thijs de Boer van beide bureaus samen onderzoek gedaan naar het fenomeen bodemdaling in de bestaande stad, dit hopen zij met dit nieuwe onderzoek de komende maanden een stap verder te brengen.

·         De toekomst van Nederland (NRC)

·         Hulpverleners bereiken rampgebieden sneller en efficiënter dankzij nieuwe geohazard tool (Deltares)

·         Waterplanten op je bord? Waarom dat de oplossing kan zijn tegen bodemdaling en de toekomst voor boeren (AD)

11. Wijzigingen in de CROW kennismodule Bepaling Veiligheidsklasse 4.0

Onlangs zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in de kennismodule bepaling veiligheidsklasse die hoort bij de CROW publicatie 400. De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd:

·         Bodemtypecorrectie:
Voor het bepalen van de veiligheidsklasse maakt de rekentool voortaan gebruik van niet-gestandaardiseerde meetgegevens. Gebruik hiervan is verplicht per 1 januari 2023.

·         SRC-overschrijdingsanalye; verschillende risicoprofielen:
Belangrijkste uitbreiding is de toevoeging van een extra rekenblad waarmee de SRC-overschrijdingsanalyse kan worden uitgevoerd. Met deze analyse kunnen de risico’s op blootstelling beter en gedetailleerder worden ingeschat, afhankelijk van type activiteit en functie medewerker.

·         Stoffenlijst:
Enkele grenswaarden in de stoffenlijst zijn aangepast. Er zijn aangepaste waarden voor SRCarbo voor o.a. PFAS, cyanide en heptachloorepoxide. Geactualiseerde waarden voor PFAS – PFOA zijn doorgevoerd. Ook zijn er nog enkele stoffen toegevoegd en zijn ‘totaal cyanide’ en ‘som PCB’s’ uit de lijst verwijderd.

Lees verder op de website van de CROW of bekijk de stoffenlijst.

12. Gebruikersenquête Bodembreed Academie

We blijven bezig met het verbeteren van de Bodembreed Academie en jouw ervaring is daarbij van groot belang! In deze enquête staan we stil bij het huidige aanbod en functionaliteiten van de Bodembreed Academie met als doel het evalueren en optimaliseren van de Bodembreed Academie. Deze enquête bestaat uit 12 vragen en het invullen zal ongeveer 5 minuten in beslag nemen. Uiteraard is deze enquête volledig anoniem en worden de resultaten uitsluitend gebruikt voor eerder genoemd doel. Invullen kan nog tot en met 23 december 2022. Kijk op de website van de Bodembreed Academie of ga direct naar de enquête.

13. Interprovinciaal Overleg wil betere inspectie chemiesector

Op de 408 bedrijven in Nederland die met gevaarlijke stoffen werken, heeft de inspectie in 2021 negen zware overtredingen geconstateerd en deden zich twee grote incidenten voor. Die twee incidenten, waaronder de emissie van acrylonitril en blauwzuur door het chemiebedrijf AnQore in Limburg in juni 2021, zijn ernstig genoeg dat ze bij de Europese Commissie zijn gemeld. Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.

14. Blogreeks Milieuaansprakelijkheidsrichtlijn bij milieucalamiteiten

Milieucalamiteiten met grote gevolgen voor mens en milieu komen gelukkig weinig voor in Nederland. De impact van een milieucalamiteit op het milieu en bepaalde ecosystemen kan groot zijn. Het bevoegd gezag heeft bij milieucalamiteiten verschillende handhavingsinstrumenten ter beschikking om maatregelen te (laten) treffen waarmee milieuschade kan worden voorkomen of beperkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de handhaving van voorschriften uit de Waterwet en Wet bodembescherming met een last onder dwangsom en/of last onder bestuursdwang. Deze handhavingsinstrumenten zijn erop gericht om de overtreding te beëindigen en de gevolgen ervan zoveel als mogelijk ongedaan te maken. Lees verder op de website Omgevingsweb.

15. DDT, asbest, chroom-6, toen PFAS. Welke stof is de volgende?

De chemische industrie vervaardigt ontelbare hoeveelheden stoffen die eerst nuttig en later slecht blijken. Hoe zit dit bij stoffen die we nú in onze producten stoppen en gebruiken? Jacob de Boer, emeritus hoogleraar milieuchemie schuift aan bij Jurgen van den Berg in het Radio1-programma ‘Villa VdB’ om er over te praten. Je zult versteld staan. Luister verder.

16. Gebiedsgerichte aanpak bij regionale dijkversterking is aan te bevelen

Waterschappen zouden een meer gebiedsgerichte aanpak kunnen toepassen bij regionale dijkversterking. Door breder naar de omgeving te kijken, kan worden gekeken naar meekoppelkansen en bundeling van projecten. Dat is een van de conclusies uit een recent onderzoek binnen het programma ‘RuimtelijkeKwaLiteit in wAterveiligheidsBeheer (RuiKwa-LAB) waar STOWA en een groot aantal waterschappen in participeren. Lees verder op de website van Waterforum.

17. Nieuwe domeinwaarden SIKB0101 (inclusief Metingen) gepubliceerd

Op 25 november jl. heeft het CCvD Datastandaarden enkele wijzigingen in de domeintabellen van SIKB0101 en Metingen bekrachtigd. Alle wijzigingen zijn inmiddels verwerkt en gepubliceerd. De wijzigingen vormen regulier onderhoud op de standaard waarmee we anticiperen op vragen van gebruikers. Lees verder op de website van SIKB.

18. Archeoloog voor elke gemeente? Overdreven

Zo’n 130 gemeenten beschikken niet over een archeoloog. Staatssecretaris Uslu ziet de oplossing in het aanstellen van regio-archeologen. Elke gemeente zou volgens de Raad van Cultuur een eigen archeoloog in dienst moeten hebben. Staatssecretaris Uslu van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vindt dat overtrokken. De Raad voor Cultuur luidde begin dit jaar de noodklok over de stiefmoederlijke behandeling die archeologie en het archeologisch erfgoed in ons land ten deel valt. Een van de oorzaken: het gebrek aan capaciteit en deskundigheid bij gemeenten. De Raad spreekt over ‘een flink aantal gemeenten’ waar sprake is van een tekort aan capaciteit en expertise. Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.

19. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Groningen

·         Forse Europese subsidie voor Noord-Nederland (Provincie Groningen)
De Europese Unie stelt €330 miljoen beschikbaar voor de transitie naar een klimaatneutrale economie in het Noorden. De Europese Commissie heeft besloten om in totaal €623 miljoen aan Nederland toe te kennen. Meer dan de helft van het nationale budget daalt neer in Noord-Nederland.

·         Wirdum noteert achtste beving dit jaar: 1.7 op Schaal van Richter (Menterwolde.info)

Provincie Fryslan

·         Zóveel woningbezitters in de Friese veenweidegebieden zullen vroeg of laat tegen funderingsproblemen aanlopen  (Leeuwarder Courant)
Pak funderingsproblemen in de Friese veenweidegebieden niet aan, maar los ze op. Blijf weg van juridisch getouwtrek. Dit was dinsdagavond een breed gehoorde aanbeveling bij Wetterskip Fryslân.

·         Zóveel woningbezitters in de Friese veenweidegebieden zullen vroeg of laat tegen funderingsproblemen aanlopen (Leeuwarder Courant)
Pak funderingsproblemen in de Friese veenweidegebieden niet aan, maar los ze op. Blijf weg van juridisch getouwtrek. Dit was dinsdagavond een breed gehoorde aanbeveling bij Wetterskip Fryslân.

·         Weststellingwerf wil Den Haag oproepen om bij te dragen aan oplossing voor funderingsproblemen in veenweidegebieden (Leeuwarder Courant)

·         Satellieten op 800 kilometer boven de aarde verzamelen gegevens over Waddenzee (Omrop Fryslân)

·         Het Noorden krijgt 330 miljoen voor energietransitie (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·         Bewoners Benneveld bezorgd over bollenteelt: ‘Relatie tussen gewasbestrijding en Parkinson’ (RTV Drenthe)
Bewoners van onder meer Benneveld, dat dicht bij Aalden en Zweeloo ligt, maken zich steeds meer zorgen over de lelie- en bollenteelt bij hen in de buurt. Gewasbeschermingsmiddelen zijn niet alleen schadelijk voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen, stelt de groep. 180 mensen ondertekenden een brief aan de provincie, die Gijsbert Six namens hen aan de gemeenteraad van Coevorden voorlas. Ze merken op dat volgens hen de lelie- en bollenteelt sinds 2000 explosief gestegen is.

·         Groen licht voor een duurzame economie (Provincie Drenthe)

Provincie Overijssel

·         Uitstel besluit over vergunningen afvalverwerker Ter Horst (Provincie Overijssel)

Provincie Flevoland

·         Bodemdaling Flevoland speelt eerste akkerbouwers parten (Boerderij.nl)
Bodemdaling wordt in een aantal gebieden in Flevoland een probleem. Vernatting speelt akkerbouwers parten. Om de problemen in kaart te brengen en oplossingen aan te dragen, is een jaar geleden ‘Gebiedsproces bodemdaling Flevoland’ gestart.

·         Samen werken aan transitie landelijk gebied Flevoland (Provincie Flevoland)
De provincie wil het gebiedsprogramma voor Flevoland opstellen samen met (agrarische) ondernemers, inwoners, maatschappelijke organisaties, gebiedspartners en mede-overheden. Het gebiedsprogramma is nodig om aanspraak te kunnen maken op een bijdrage uit het Transitiefonds Landelijk Gebied van het Rijk. In dit nationale fonds stelt de overheid in totaal ruim 24 miljard beschikbaar voor de uitvoering van de gebiedsprogramma’s door alle provincies.

Provincie Gelderland

·         Grondwatersanering Ede-Zuid kan starten (Groene Ruimte)
De Raad van State deed 30 november uitspraak in het beroep van Stichting Milieuwerkgroepen Ede  en Vereniging Mooi Wageningen tegen het maatwerkvoorschrift van Rijkswaterstaat en de watervergunning van het waterschap Vallei en Veluwe voor de grondwatersanering Ede-Zuid. De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard. Door de uitspraak kan het waterschap starten met de voorgenomen maatregelen voor de sanering.

·         PFAS ontdekking bij nieuwbouwproject kost Doetinchem 1 miljoen extra (regio8.nl)
Bij het prestigieuze nieuwbouwproject Iseldoks in Doetinchem is de gemeente onaangenaam verrast door een PFAS-verontreiniging in het grondwater. Het zuiveren van het grondwater gaat de gemeente 1 miljoen extra kosten, en dat valt Ingrid Lambregts, wethouder wonen, rauw op haar dak.

·         ‘Win-win project’ kleiput draait uit op dik verlies voor Winterswijk: ruim half miljoen euro (de Gelderlander)
Wat vier jaar geleden nog een ‘win-win project’ werd genoemd is voor de gemeente Winterswijk op een grote verliespost uitgedraaid. Het afwerken van de vervuilde kleiput gaat minstens een half miljoen euro kosten.

·         Presentatie plan De Vrije Maas in Ammerzoden: ideeën voor hoogwater en extreme droogte (AD)
Professor Rob Roggema heeft samen met inwoners van Ammerzoden een landschapsplan bedacht om de rivier de Maas anders in te richten, zodat er bij hoogwater meer ruimte is voor de rivier. Het plan De Vrije Maas wordt donderdag 8 december in de Weesboom in Ammerzoden gepresenteerd.

·         Definitieve afdekking oude vuilstort in Eerbeek kost papierindustrie miljoenen: ‘Een grote paraplu’ (De Stentor)

·         Miljoenen liters vervuild water belanden in Nijmeegse haven door fout ambtenaar, maar rechter verscheurt boete (De Gelderlander)

·         Minister Harbers op bezoek bij dijkversterkingsproject Gorinchem-Waardenburg (Unie van Waterschappen)

·         Raad van State schiet ‘Ideale Rivierdijk’ af: ‘Niet realistisch’ (Omroep Gelderland)

·         Afronding explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek (Provincie Gelderland)

Provincie Utrecht

·         Einde opsporing gas en olie in groot deel provincie Utrecht (Provincie Utrecht)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de verlenging van de opsporingsvergunning naar olie en gas voor het gebied Utrecht afgewezen. Hiermee is de opsporingsvergunning verlopen en kan er in een groot gedeelte van de provincie niet langer gezocht worden naar olie en gas.

·         Grondaankoop provincie Utrecht biedt kans voor toekomstbestendige polder (Provincie Utrecht)

·         Meer subsidie voor ‘groenblauwe’ schoolpleinen (provincie Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Noord-Holland trekt € 8 miljoen uit voor aanvullend onderzoek aardwarmte (Provincie Noord-Holland)
De provincie Noord-Holland investeert € 8 miljoen om onderzoek te laten doen naar de potentie van aardwarmte in de diepe ondergrond.

·         Fotoreportage Selectieve Onttrekking (Rijkswaterstaat)
In oktober 2022 startten we met de werkzaamheden voor de zoutdam. Omdat Zeesluis IJmuiden groter is dan de Noordersluis, stroomt er per schutting meer zoutwater het Noordzeekanaal in. De zoutdam zorgt ervoor dat het zoute water terug naar zee stroomt.

·         Ontwerp bestemmingsplan Zuidas-Zuidasdok 2022 (Rijkswaterstaat)

·         Afvalverbrander AEB gaat zijn CO2 opslaan in de zeebodem (AD)

Provincie Zuid-Holland

·         Lager waterpeil niet meer verantwoord in de Zuidplaspolder Zuidoost – de laagste plek van Nederland (Regio Online)
Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard besluit het waterpeil in dit gebied nabij het laagste punt van Nederland niet verder aan te passen. In de veenweiden tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht is het neerwaarts aanpassen, om de bodemdaling te volgen, niet langer verantwoord. Dat de waterpeilen daar niet meer naar beneden worden bijgesteld, is vandaag door het Algemeen bestuur vastgelegd in een wettelijk peilbesluit.

·         Drinkwaterbedrijven naar rechter om vergunning Chemours aan te vechten: ‘veiligheid drinkwater in gevaar’ (RTV Rijnmond)
Drinkwaterbedrijven Oasen en Evides stappen naar de rechter om de nieuwe vergunning van de chemische fabriek Chemours in Dordrecht aan te vechten. Volgens hen is het drinkwater in de regio in gevaar door lozingen van de fabriek, meldt RTV Dordrecht.

·         Regels ontwikkeld voor klimaatadaptief bouwen (Waterforum)
De provincie Zuid-Holland heeft, samen met het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, regels omschreven voor klimaatadaptief bouwen. Het zogenoemde ‘Convenant Klimaatadaptief Bouwen’ beschrijft de wensen en doelen sinds 2018. De omschreven regels zijn inmiddels ontsloten op een website.

·         PlasticRoad Aschpotpad in Gouda geopend (RPL Woerden)

·         Groen licht voor proef op boerenbedrijven om de zakkende veengrond te stoppen (AD)

·         Zuid-Hollandse Statenfracties dringen aan op correctie SDE++-subsidie (Nieuwe Oogst)

Provincie Zeeland

·         Data tot op de bodem van de Zeeuwse delta | Animatie (Bodem+)
De Zeeuwse Delta is continu in beweging. Van de grote hoeveelheid schepen in de Westerschelde tot de constante ontwikkeling van de natuur: de Delta ziet er elke dag anders uit. Rijkswaterstaat monitort er daarom doorlopend, maar welke informatie halen we nou eigenlijk op om de Delta veilig en toekomstbestendig te houden?

·         Zeeland dreigt met juridische stappen, Brabant moet PFAS-uitstoot terugdringen (Omroep Zeeland)
De provincie Zeeland dreigt met juridische stappen als de provincie Noord-Brabant geen haast maakt met het terugdringen van de PFAS-uitstoot. Dat zei gedeputeerde Dick van der Velde in reactie op de zorgen van Statenleden die willen dat er haast wordt gemaakt met het terugdringen van PFAS-lozingen op de Westerschelde. Onlangs werd bekend dat via de rioolwaterzuivering bij Bath jaarlijks tientallen kilo’s PFAS de Westerschelde in stromen, afkomstig van Brabantse bedrijven.

·         Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning (Provincie Zeeland)

·         Ophogen Galgeplaat en platen Oosterschelde (Rijkswaterstaat)

·         Met één extra stap is gezuiverd rioolwater geschikt om Zeeuwse akkers mee te beregenen: ‘Wij halen bijna alle medicijnresten eruit’ (AD)

Provincie Noord-Brabant

·         Zundert genomineerd voor de Aandeslag-Trofee (Provincie Noord-Brabant)
Het project Zundert Floreert is genomineerd voor de Aandeslag-Trofee van het programma Aan de slag met de Omgevingswet. De jury waardeert de aanpak van het project, die is volgens de bedoelingen van de Omgevingswet: er wordt naar meerwaarde voor het gebied gekeken in plaats van naar de regels. Betrokkenen werken vanuit oplossingen in plaats vanuit beperkingen en zoeken naar win-winsituatie.

Provincie Limburg

·         Impuls voor Limburgse landschapselementen en voedselbossen (provincie Limburg)
Het is slecht gesteld met het landschap in delen van Limburg. Provincie Limburg vindt dit zorgwekkend en stelt geld beschikbaar om landschapselementen te herstellen, aan te leggen en beheren. Tegelijkertijd vindt de Provincie het belangrijk om te investeren in de aanleg van voedselbossen in Limburg. Dit om betrokken partijen de kans te geven om te experimenteren met nieuwe en duurzame vormen van voedselproductie en waar mogelijk daar educatieve activiteiten aan te verbinden. Ook voor het stimuleren van de aanleg van voedselbossen stelt Provincie Limburg daarom subsidie beschikbaar. De subsidieregelingen zijn nu geopend en aanvragen moeten vóór 1 april 2023 binnen zijn.

·         Veel mis met toezicht op Limburgse bedrijven (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Limburg laat steken vallen bij de controle van voor de gezondheid risicovolle bedrijven. En sancties worden niet gehandhaafd.

·         Gasunie en Van Voskuilen verleggen 6 gasleidingen (Rijkswaterstaat)

·         Aanbestedingsprocedure verbreding A2 op koers (Rijkswaterstaat)

·         Onnodig lang gevaarlijke stoffen geloosd door bedrijf op Chemelot (rd.nl)