Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 44 2022)

1. ‘Grondwater steeds dieper en met steeds meer stoffen vervuild’

Waterzuiveraars lopen tegen steeds meer verontreinigingen aan. Die beperken zich niet alleen tot het oppervlaktewater, maar dringen inmiddels door tot de bron die we tot nu toe als veilig beschouwde: het grondwater. Spraakmakers loopt mee met Arnaut van Loon van kennisinstituut KWR. “Het grondwater komt uit die heuvelrug hier omhoog”, zegt Van Loon te midden van een natuurgebied bij Bussum. “Hier kun je dat nog een beetje beleven. Dat grondwater is onzichtbaar. Dus het is altijd zoeken naar waar? Waar zie je nou grondwater? Nou, hier heb je een gebied waar je dat kunt zien.” Luister verder via NPO Radio 1.

2. Maatregelen om PFAS in drinkwater te verlagen

Het RIVM adviseert om de concentraties PFAS in drinkwater in delen van Nederland de komende jaren te verlagen. Het gaat om drinkwater dat van rivierwater wordt gemaakt. Bij ruim de helft van de metingen in dit drinkwater is de concentratie hoger dan het RIVM adviseert. Bij drinkwater van grondwater is dat het geval voor 1 op de 10 metingen. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM. Het verlagen van deze concentratie is nodig om ervoor te zorgen dat het aandeel PFAS dat mensen via drinkwater binnenkrijgen niet te groot wordt. Het drinken van kraanwater is verantwoord. Het RIVM gaat onderzoek doen naar de meest effectieve maatregelen om de totale blootstelling aan PFAS in Nederland te verlagen. Lees verder op de website van het RIVM. In reactie op het RIVM-rapport over PFAS in drinkwater, laat minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) vergunningen aanpassen voor lozingen in afvalwater. Dit moet ertoe leiden dat de lozingen samen onder de grens blijven van de hoeveelheid die er volgens het RIVM in drinkwater mag zitten. Lees verder op de website van Rijksoverheid. Lees verder:

·         RIVM: concentratie schadelijke stoffen PFAS in drinkwater vaak te hoog (NRC)

·         Kabinet neemt maatregelen om hoeveelheden pfas in drinkwater terug te dringen (NOS)

·         Harbers: vergunningen aanscherpen om PFAS in drinkwater te verlagen (Waterforum)

·         Groene partijen in Nederland en België eisen lozingsverbod PFAS (Zembla)

3. Worden water en bodem nu écht sturend in de ruimtelijke ordening van NL?

Er gaat in de Nederlandse watersector momenteel geen discussie over ruimtelijke planvorming meer voorbij zonder dat het principe ‘water en bodem sturend’ wordt aangehaald. Dit principe stelt dat het water- en bodemsysteem sturend moet zijn in keuzes waar we woningen bouwen, landbouw plaatsvindt en natuur de ruimte geven. De overheid lijkt in haar uitspraken doordrongen van het belang hiervan. Het principe is opgenomen in het regeerakkoord van Rutte IV en ook in het recente Deltaprogramma 2023 is de urgentie opnieuw benoemd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werkt momenteel aan het opstellen van het programma ‘Water en Bodem sturend’. Dit programma moet structurerende keuzes meegeven aan ruimtelijke ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld woningbouw en de aanpak van de opgaven zoals benoemd in het Nationaal Programma Landelijk Gebied. Lees verder op de website van Omgevingsweb.

4. Meer vergoeding voor opruimkosten drugsafvaldumpingen

Het kabinet verruimt de vergoeding van opruimkosten na dumpingen van drugsafval voor particulieren en overheden. Criminelen lozen giftige stoffen die vrijkomen bij de productie van synthetische drugs vaak langs de openbare weg of in natuurgebieden. Dat heeft grote schade voor de bodem, het grondwater en de landeigenaren tot gevolg. Uitgangspunt is en blijft dat de vervuiler betaalt. Maar daders van illegale dumpingen zijn vaak lastig op te sporen. Onschuldige burgers mogen daarvan niet te dupe zijn en mogen niet met hoge opruimkosten blijven zitten. Lees verder op rijksoverheid.nl. Lees ook: Kabinet vergoedt deels opruimen drugsafval gemeenten (binnenlandsbestuur.nl)

5. Gebruik rubbergranulaat bij kunstgrasvelden met adequate maatregelen

Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden is toegestaan als de gemeente adequate maatregelen neemt om bodemverontreiniging te voorkomen. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vandaag (19 oktober 2022) bepaald in drie zaken tussen de gemeente Tilburg en stichting InStrepitus. De stichting had de gemeente gevraagd om op te treden tegen een aantal kunstgrasvelden met rubbergranulaat. De gemeente volstond met een waarschuwing, maar dat ging de stichting niet ver genoeg. Daarom kwam de stichting in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Lees verder op de website van de Raad van State.

6. Europese Commissie wil strengere regels voor waterkwaliteit

De waterkwaliteit in Europa is ondermaats en dus moeten de normen worden aangescherpt, zegt de Europese Commissie. Zo wordt voorgesteld om nieuwe stoffen toe te voegen aan de lijst van schadelijke stoffen die alleen in zeer kleine hoeveelheden in water mogen voorkomen. Opmerkelijk is het voorstel om vervuilende fabrikanten te laten meebetalen aan de zuivering van water. Het voorstel maakt deel uit van een aantal strengere milieueisen voor lucht- en waterkwaliteit die in Brussel zijn gepresenteerd. Die moeten ertoe leiden dat de lucht en het water in de EU vanaf 2050 niet langer vervuild zijn. Dat betekent dat de opgave voor Nederland, dat nu al slecht scoort op het gebied van waterkwaliteit, nog groter wordt. Lees verder op de website van de NOS. Lees verder:

·         Europese Commissie bepleit aanscherpen richtlijnen waterzuivering en waterkwaliteit (h2owaternetwerk.nl)

·         Europese wetgeving goed voor waterkwaliteit (Unie van Waterschappen)

·         Europese voorstellen om bronnen drinkwater beter te beschermen (Vewin)

7. Vacature RWS Bodem en Ondergrond: Adviseur kwaliteitsborging wettelijke taken

Bij Rijkswaterstaat, WVL staat een vacature open voor een functie binnen de afdeling Bodem en Ondergrond. Je helpt bedrijven en overheden met de erkenningsregeling kwalibo. Je taak is om de kwalibo erkenningen af te geven. Dit doe je samen in een team met vier tot vijf collega’s. Daarnaast lever je een bijdrage in de verbeteracties die de komende twee jaar volgen uit de adviezen van de Taskforce Verbetering Bodemstelsel. Onderdeel daarvan is de nvulling van de secretarisrol voor het Coördinatieteam Kwalibo, een intern overleg tussen het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat over normdocumenten. Een ander onderdeel is de verbetering en optimalisatie van de administratieve werkprocessen voor de afgifte van erkenningen. Reageren is mogelijk tot 24 november. Lees verder.

8. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Tussen Bodem en Ondergrond 6e jaargang, nr. 18 – 26 oktober 2022 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         BRO Nieuwsbrief oktober

·         Symposium VKB 25 jaar (3 november, Deventer)
De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) bestaat 25 jaar! Dat gaan we met elkaar vieren. VKB is immers nog even relevant als 25 jaar geleden. Wij nodigen u van harte uit voor het ‘Symposium VKB 25 jaar’ op donderdag 3 november 2022 bij de Gasfabriek in Deventer.

·         Living on soft soils – subsidence and society symposium (3 november, Utrecht)
Op donderdag 3 november 2022 organiseert het project ‘Living on soft soils – subsidence and society’ (LOSS) van de Nationale wetenschapsagenda haar tweede symposium. De deelnemers wisselen kennis en ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling, met dit jaar een focus op stedelijk gebied.

·         Noord-Nederlandse bodemdag (10 november, Assen)
De dag staat in het teken van de noodzakelijke verbinding en samenwerking in Noord-Nederland. Een verbinding die nodig is om toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond.

·         Deltacongres (10 november, Haarlem)
Het dertiende Nationaal Deltacongres vindt plaats op donderdag 10 november 2022 in de Philharmonie in Haarlem. Het is een hybride congres: deels online en deels op locatie in het centrum van Haarlem. Met water en bodem als leidend principe voor de inrichting van Nederland worden er ook diverse subsessies gegeven waarin de Nederlandse bodem met al haar eigenschappen en opgaven voor het voetlicht gebracht wordt.

·         Terravisie 2.0: met een blik vanuit de ruimte milieucriminaliteit bestrijden (21 november, Innovember)
De toepasbaarheid van satellietdata is breed en vaak verassend. In deze sessie bespreken de nationale politie, ILenT en het Netherlands Space Office (NSO) samen met het bedrijfsleven hoe satellietdata kan worden ingezet tegen milieucriminaliteit. De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt om veranderingen in de opslag en toepassing van (vervuilde) grond en secundaire bouwstoffen sneller te detecteren met behulp van satellietdata. De voorlopige resultaten, vooruitzichten en ervaringen worden gedeeld.

·         Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (22 november, Bunnik)
Op dinsdag 22 november 2022 bent u van harte welkom op de op de 24e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem in het BOVAG-huis in Bunnik. Deze platformdag wordt een gezamenlijke bijeenkomst met adviesbureaus en is voorbereid met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem (VKB).

9. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 in consultatie (IPLO)
De internetconsultatie van het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 start op 20 oktober 2022. Iedereen die dat wil, kan tot en met 17 november 2022 reageren op het concept van dit verzamelbesluit. Dit besluit bevat technische wijzigingen in de vier algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit bouwwerken leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Omgevingsbesluit. Ook worden enkele aan de Omgevingswet gerelateerde technische wijzigingen doorgevoerd in andere besluiten.

·         Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 in consultatie (ADS)

·         Wilden de gemeenten nou uitstel of niet? (binnenlandsbestuur.nl)
De verklaringen van minister De Jonge en de VNG over de invoeringsdatum van de Omgevingswet lopen niet synchroon. Volgens minister De Jonge (Volksgezondheid en Ruimtelijke Ordening) wilde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vorige week vasthouden aan invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Hoe is dat te rijmen met een officiële verklaring van de VNG op haar website dat diezelfde invoering ‘nog niet verantwoord is’?

·         Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) wijzigt door Omgevingswet (IPLO)

·         Bezinning op de invoering van de Omgevingswet: een gefaseerde invoering (Omgevingsweb)

·         Masterclasses Instrumentarium Omgevingsplan online (ADS)

·         Nieuwe certificaten Omgevingsloket: controleer als leverancier uw instellingen (ADS)

·         Waarom 1 juli 2023 een onhaalbare inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet is (Omgevingsweb)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 25 oktober 2022

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 6 oktober 2022

·         Evenementenagenda ADS – november 2022 – Aan de slag met de Omgevingswet

10. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Zesde StraaDkrant gaat over biodiversiteit (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
StraaDleven! is de zesde editie van de StraaDkrant. Deze nieuwe editie gaat over hoe we straten zo kunnen inrichten dat ze de biodiversiteit stimuleren. Dat is nodig, want de biodiversiteit neemt de laatste decennia flink af. Wel lijken steeds meer soorten zich te kunnen aanpassen aan het leven in de stad. Straten zijn leefgebieden voor allerlei organismen en daar liggen dus veel kansen om de biodiversiteit te vergroten.

·         Future Dikes zet de bloemetjes buiten (publiekdenken.nl)
Rood, geel, paars of groen. Zie jij het voor je, al deze kleuren op een dijk? Hoogleraar plantenecologie Hans de Kroon wel. In het project Future Dikes is hij in opdracht van onder meer waterschap Rivierenland bezig met een onderzoek naar de vraag hoe soortenrijke grasbekleding dijken kan versterken. Want bloemen maken een dijk niet alleen mooi, maar ook sterk.

·         Cruciale rol gemeenten in landelijk gebied (VNG)

·         Biologische landbouw groeit langzaam door. Aantal bio-boeren blijft klein ten opzichte van andere Europese landen (dvhn.nl)

·         Veelgebruikte pesticiden zitten boordevol PFAS (Animals Today)

·         Landbouwgif nestelt zich in het haar van de boer en zijn buren (Trouw)

·         De verkoop van chemische bestrijdingsmiddelen aan consumenten moet dringend aan banden worden gelegd (Natuur & Milieu)

·         Elk boompje telt voor de bossenmakelaar (binnenlandsbestuur.nl)

11. Divers nieuws over Circulaire economie

·         OM staakt onderzoek tegen afvalverwerker, milieuregels vanuit overheid voldeden niet (Trouw)
Justitie gaat afvalverwerker ATM uit Moerdijk niet verder vervolgen na milieuvervuiling met partijen gerecyclede grond. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft te weinig bewijs dat de verontreiniging door toedoen van ATM is ontstaan. Daarnaast valt het bedrijf weinig te verwijten, vindt het OM, omdat de overheid veel ruimte liet als het gaat om regels en toezicht.

·         Afvalbedrijf ATM niet vervolgd voor milieuvervuiling door verkeerd gerecyclede grond (EenVandaag)

·         Beter afvalbeheer door (financiële) prikkels producenten (VNG)
Voor een meer toekomstbestendig en circulair afvalbeheer moeten (meer) prikkels worden ingebouwd aan de zogenoemde voorkant van het systeem. Hergebruik en een langere levensduur van een product moeten het uitgangspunt worden. Hierover wil de VNG op basis van onderzoek met het rijk in gesprek.

·         Een pan ‘PFOA-vrij’? Klinkt goed, maar experts vinden het misleidend (radar)
Als je op zoek bent naar een nieuwe koekenpan, kun je bijna niet om het stempel ‘PFOA-vrij’ heen. Het staat op bijna elke verpakking en het klinkt goed, maar wat betekent het eigenlijk? Weinig, zeggen experts tegen Radar. PFOA is namelijk al jaren verboden. Het zegt dus niets over de aanwezigheid van andere schadelijke stoffen in je pan met anti-aanbaklaag. Grote kans dat er toch PFAS in zit.

·         Vertaling van het Betonakkoord voor Rijkswaterstaat (intranet, Plein I&W)
Het transitiepad Kunstwerken heeft de vertaling van het Betonakkoord gemaakt naar hoe we bij Rijkswaterstaat omgaan met beton. Het document ‘Betonakkoord, zo doen we dat bij Rijkswaterstaat’ biedt praktische handvatten en beschrijft hoe we de verduurzaming van betongebruik in onze infraprojecten gaan realiseren. Daarmee zetten we een belangrijke stap in de transitie naar duurzame kunstwerken vanuit het programma Klimaatneutrale en circulaire infraprojecten (KCI). Het document is bedoeld voor iedereen die een rol heeft in het realiseren van infraprojecten. Op 8 november vindt een webinar plaats over het Betonakkoord.

·         De Commissie wil afhankelijkheid van kritieke grondstoffen aanpakken (MKB-Nederland)

·         Beter afvalbeheer door (financiële) prikkels producenten (VNG)

·         Sluitende business case voor circulaire toepassing poederkool (kwrwater.nl)

·         Stalen bovenleidingsportalen vervangen door circulair beton in Steenwijk (SpoorPro.nl)

·         InnovA58-congres: innovaties in duurzame wegenbouw (17 november, Den Bosch)

12. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         ‘De watertransitie én de warmtetransitie moeten in de ondergrond tot hun recht kunnen komen’ (VEWIN)
De koepelorganisaties waar Hans Bolscher en Peter van der Velden voorzitter van zijn – respectievelijk Geothermie Nederland en Vewin – staan met hun branche voor een grootschalige transitie. Met welke opgaven hebben zij te maken en hoe verhouden de belangen van hun sectoren zich tot elkaar? Vanwege de energietransitie groeit het aantal geothermielocaties in Nederland de komende jaren van nu 31 tot circa 100 in 2030. De drinkwatervoorziening heeft zowel qua oppervlaktewater als qua grondwater te maken met kwalitatieve bedreigingen van haar bronnen én staat voor de opgave voldoende goed drinkwater te blijven leveren bij een groeiende vraag.

·         Niveau broeikasgassen bereikt nieuwe recordhoogtes (NOS)
Het niveau van de drie belangrijkste broeikasgassen in de atmosfeer heeft vorig jaar een recordhoogte bereikt, meldt de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO). Het gaat om de broeikasgassen CO2, methaan en lachgas. Vooral de uitstoot van methaan liet een grote piek zien; niet eerder sinds het begin van de metingen was de stijging zo groot. Onbekend is nog waardoor dat komt.

·         Energietransitie de dupe bij stop investeren in warmtenetten (VNG)
Warmtebedrijven willen hun investeringen in warmtenetten stopzetten. Ze zijn het oneens met het besluit van minister Jetten dat de infrastructuur van warmtenetten voor meer dan 50% eigendom moet zijn van publieke partijen. De VNG vindt dat de warmtebedrijven hiermee de energietransitie op achterstand zetten.

·         Energiebedrijven willen investeringen in warmtenetten stoppen (binnenlandsbestuur.nl)

·         Wat betekent het Acantus arrest voor de bodemenergiebranche? (Bodemenergie.nl)

·         Kamerbrief over beleid voor verantwoord omgaan met fysieke risico’s en onzekerheden bij geothermie (Rijksoverheid)

·         Verdeling geld voor klimaat- en energiebeleid 2023 bekend (VNG)

·         Warmtetransitie zorgt voor belangenstrijd tussen overheden (binnenlandsbestuur.nl)

·         VNG: ‘We gaan echt iets nieuws doen’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         CO2-uitstoot 2022 lager dan verwacht door hernieuwbare energie (NRC)

·         EU-commissaris Timmermans: maximaal 1,5 graad opwarming nog steeds mogelijk (nos.nl)

·         VN-organisatie: klimaatbeleid nog altijd niet goed genoeg (Nederlands Dagblad)

·         Circulaire stad gebruikt 75 procent minder energie (binnenlandsbestuur.nl)

·         Burgemeester Dijksma wil dat steden plek opeisen aan vergadertafel over klimaatbeleid (RTV Utrecht)

·         ABP verwacht begin 2023 van gas, olie en steenkool af te zijn (binnenlandsbestuur.nl)

·         Zeven steden klimaatneutraal in 2030 (binnenlandsbestuur.nl)

·         Meld je aan voor sessie: ‘Kansen benutten op Rijksvastgoed (OER)’ tijdens NP RES-congres op 2 november 2022 (Hernieuwbare energie op Rijksgrond)

·         Nationale Klimaatweek 2022 van 31 oktober t/m 6 november (nkw2022.nl)

13. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen biedt praktisch toepasbare informatie (ENBO)
‘Wie bent u en welke vraag heeft u’. Daarmee opent de website van het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen. ‘Iedereen kan bij ons terecht met vragen’, vertelt Corné Nijburg. ‘En bevat de site niet de gevraagde informatie, dan hebben we tal van deskundigen achter de hand die een antwoord kunnen geven’.

·         Ministerie van Maak waarschuwt voor ‘hurricane Hugo’: ‘Bouwen op laagste punt is dom’ (cobouw.nl)
Hoe zou Nederland er over een tijdje uit kunnen zien? In een grote hal in Rotterdam is Nederland op schaal nagebouwd. Met 101 “maakbare toekomstplannen” wil het ‘Ministerie van Maak!’ meer dan alleen inspireren. “Pas op met het volbouwen van weiland. Ga eerst een klimaatbestendig landschap maken.”

·         Rijk investeert 26 miljoen om bedrijventerreinen te vergroenen (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         “Elf Tiny Forests hebben samen zo’n 8 miljoen liter water opgeslagen” (kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Meer voorbereid op overstromingsrisico’s door duidelijke informatie (Deltares)

·         Plan B: ‘Ik denk dat we te veel vertrouwen op de maakbaarheid die we in de afgelopen eeuwen hebben laten zien’ (Nattigheid.nl)

·         Water ontzouten met bacteriën (NEMO Kennislink)

·         Antwoorden op Kamervragen over ongekende droogte en rol van de landbouw (Rjksoverheid)

·         Extreme weersomstandigheden vragen om aanpassingen van verzekeraars (Nieuws.nl)

14. Reactie op EU-consultatie bodemgezondheidswet

Met de nieuwe wetgeving voor bodemgezondheid worden bodems in de toekomst beter beschermd. Ook zien de nieuwe regels erop toe dat bodems op duurzame wijze worden gebruikt. De VNG reageerde op de openbare raadpleging van de Commissie, omdat de wetgeving ook gevolgen heeft voor gemeenten. Lees verder op de website van de VNG.

15. Europa publiceert document met KRW-handvatten voor sedimentbeheer

Het Directoraat Generaal (DG) Milieu van de Europese Commissie publiceerde in september het langverwachte technisch document over sedimentbeheer. Het is bedoeld om een stap voorwaarts te maken in sedimentbeheer in de context van de KRW. Europese sediment experts werkten parallel in subgroepen aan de volgende hoofdonderwerpen: dynamiek van sediment op stroomgebiedsschaal, sedimentverontreiniging en geïntegreerde sedimentbeheerplannen. Jos Brils van het Europese Sediment Netwerk SedNet schreef mee aan één van die hoofdonderwerpen. Lees verder op de website Waterforum.net.

16. RESANAT: natuurgebaseerde bodemsaneringsmethoden

In RESANAT (Interreg Vlaanderen-Nederland) werken Vlaanderen en Nederland samen om natuurgebaseerde bodemsaneringsmethoden te verbeteren en te promoten. Het project richt zich specifiek op met organische PAK’s en andere olie-derivaten verontreinigde sites voor een natuurgebaseerde oplossing van de sanering. In RESANAT werken zeven kleine en grote bedrijven uit Nederland en Vlaanderen samen met kennisinstelling Deltares en de OVAM om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. Lees verder op de website van de OVAM.

17. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         GOO Nieuwsbrief oktober 2022 (Gelderse Omgevingsdiensten)
In deze GOO nieuwsbrief lees je onder meer een terugblik op de online vragensessie ‘80% versie Voorbeeldregels bodem Omgevingsplan’ en op de werksessie over de vernieuwing van het ontgrondingenbeleid van provincie Gelderland. Natuurlijk ook een terugblik op de GOO Platformdag van 6 oktober. Het was een super mooie en interessante dag! Ook vind je een update van de werkgroep ‘Data en Informatie’ (in het kader van de warme overdracht) en een terugblik op de ‘snelkookpansessies’ die hebben plaatsgevonden in vijf regio’s met als doel om een aan bodem gerelateerd vraagstuk verder te brengen. En nog veel meer om te lezen, te luisteren en te bekijken!

·         Bijeenkomsten Rivierklimaatpark IJsselpoort (Provincie Gelderland)

·         Maak uw wijk groener en gezelliger met Groene icoonprojecten (Provincie Gelderland)

·         Plannen voor wind- en zonne-energie sneller uitvoeren én meer wind (Provincie Gelderland)

·         Werkzaamheden Pannerdensch Kanaal (Rijkswaterstaat)

·         Wageningen keert zich tegen lozing vervuild water van Enka in de Rijn (De gelderlander)

Provincie Overijssel

·         Zoutwinning in Twente voorlopig van de baan (nos.nl)
Het bedrijf Nobian mag voorlopig geen zout winnen in het gebied tussen Haaksbergen en Sint Isidorushoeve. De Haaksbergse gemeenteraad heeft gisteravond tegen de boringen gestemd. Dat besluit werd volgens RTV Oost met blijdschap ontvangen door de inwoners van de Twentse regio.

·         Gemeenteraad van Haaksbergen dwarsboomt Twentse zoutwinning (Trouw)

·         Nieuwsbrief Onder Twente, oktober 2022
Onder Twente is de regionale samenwerking ondergrond tussen de 14 Twente gemeenten en de provincie Overijssel. In Twente trekken overheid, inwoners, bedrijven en wetenschap met Onder Twente samen op om het mozaïek van belanghebbenden in de ondergrond en bodem in kaart te brengen. Inhoud van deze nieuwsbrief:

o    Bodemcafé Twente: kom 3 november meepraten over de Europese bodemstrategie en speel de escape room uit!

o    Bestuurlijke veldexcursie op het TSB-terrein in Goor (4 november)

o    Kennisnetwerk Bodembeheer Twente nieuws: de Japanse Duizendknoop en meer.

·         Minister Harbers: hulp voor slachtoffers kanaal Almelo de Haandrik komt niet uit Den Haag (RTV Oost)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft geen rol in de afwikkeling van de problemen rond kanaal Almelo de Haandrik. Dat zegt minister Harbers in antwoord op Kamervragen van de SP. In zijn antwoord verwijst Harbers naar de provincie als verantwoordelijke partij. Verantwoordelijk Gedeputeerde Boerman is volgens de minister bereid om de situatie in de Kamer toe te lichten.

·         Omwonenden kanaal Almelo-De Haandrik zitten al zes jaar met verzakte huizen (volkskrant.nl)

·         Antwoorden Kamervragen over het kanaaldrama bij het kanaal Almelo-De Haandrik (Rijksoverheid)

·         Vitens start pilot met NX Filtration voor drinkwater uit de IJssel (h2owaternetwerk.nl)

·         Aanleg ‘extra’ rivier in Genne-Overwaters (Rijkswaterstaat)

·         Asbestverdacht materiaal gedumpt op speelplaats (Borne Boeit)

Provincie Groningen

·         Unieke proef met rifblokken van slib uit de Eems-Dollard gestart (provincie Groningen)
Op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is een unieke proef gestart. Daar wordt de komende vijf jaar onderzocht hoe het onderwaterleven in de Eems-Dollard en Waddenzee gestimuleerd kan worden met rifblokken van Groningse klei. Op deze harde ondergrond kunnen mosselen en oesters zich vastmaken en een nieuw rif bouwen. Hiervoor worden vierhonderd blokken geplaatst bij het palenbos onder de Eemshaven en het strand van Bierum. De rifelementen zijn gemaakt van baggerslib uit de haven van Delfzijl.

·         Subsidie voor natuurinclusieve landbouwprojecten in Veenkoloniën, Westerwolde en Oldambt (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         Stuivende duinen op Vlieland: ‘Het is een kwetsbaar ecosysteem’ (Rijkswaterstaat)
In een laaggelegen land als Nederland is de strijd tegen het water al eeuwenoud en tegelijkertijd nog steeds actueel. Dat wij droge voeten houden, is zeker geen zekerheid. Daar mogen we de helden van het programma Kustlijnzorg voor bedanken.

·         Rijkswaterstaat meet smalle vaargeul onder Ameland vier keer zo vaak na overleg met rederij Wagenborg (dvhn.nl)

·         Webinar over de toekomst van het landelijk gebied in Fryslân (provincie Fryslan)

·         Milieuvergunningen afvalverwerker worden ingetrokken (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·         Dertiende Aardkundig Monument van Drenthe staat in boswachterij Ruinen (provincie Drenthe)
In boswachterij Ruinen is op donderdag 27 oktober het dertiende Aardkundig Monument van Drenthe onthuld. Het gaat om Smeltwaterheuvel Hunnenkloosterberg in tussen Echten en Ruinen in de gemeente De Wolden. Deze smeltwaterheuvel is ontstaan doordat zand en grind werd afgezet bij het afsmelten van het landijs. De gemeente De Wolden is de laatste gemeente in rij van alle Drentse gemeenten met een Aardkundig Monument.

·         Provincie Drenthe steunt ontwikkeling circulaire economie (Provincie Drenthe)

·         Subsidie voor boeren in de Drents-Groningse Veenkoloniën, Westerwolde en het Oldambt die experimenteren met natuurinclusieve landbouw (Provincie Drenthe)

·         Water halen uit vijvers in Zuidoost-Drenthe weer toegestaan (RTV Drenthe)

·         Circulaire aanjagers van NICE zijn nog lang niet klaar in Drenthe (RTV Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Bodem en water leidend in Masterplan Ondergrond Almere (Basisregistratie Ondergrond)
Almere werkt aan een Masterplan Ondergrond voor het gebied Almere Pampus. Hier zijn de principes bodem en water leidend. Om dit masterplan te funderen breidt TNO het BRO-model GeoTOP uit met Zuidwest Flevoland. Hoe meer data, hoe nauwkeuriger het model. Daarom hielp ingenieursbedrijf Wiertsema bij het aanleveren van 12.500 geotechnische sonderingen uit het Almeerse archief aan de BRO.

·         Project Oostvaardersoevers naar volgende fase (Provincie Flevoland)

·         Plan voor open verbinding tussen Oostvaardersplassen en Markermeer goedgekeurd (Omroep Flevoland)

Provincie Utrecht

·         Nieuwe stap in realiseren natuurdoelen in de Oostelijke Vechtplassen | provincie Utrecht (provincie-utrecht.nl)
De provincies Utrecht en Noord-Holland hebben het ‘Natura 2000 beheerplan Oostelijke Vechtplassen 2022-2028’ vastgesteld. De Oostelijke Vechtplassen is een uniek natuurgebied in het noordwestelijke gedeelte van de provincie Utrecht en is onderdeel van het Europese Natura 2000-netwerk. In het beheerplan staat welke maatregelen nodig zijn voor het behoud, het herstel en de verbetering van dit bijzondere stuk natuur. Met dit beheerplan wordt een volgende stap gezet in het realiseren van de Natura 2000-doelen in het Oostelijke Vechtplassengebied.

·         Strijd om Lekdijk nog niet gestreden: ‘Ik wil deze grond graag doorgeven aan m’n kinderen’ (RTV Utrecht)

·         Nergens in het land voelen pissebedden zich zo thuis als in Utrecht (RTV Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Geen chroom-6 gevonden in grondwater volkstuinen naast Tata Steel (ODNZKG)
In het grondwater van de volkstuinen naast Tata Steel zijn geen verhoogde waarden gemeten van zware metalen zoals chroom-6. Het grondwater kan als niet-verontreinigd worden beschouwd. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG).

·         Waterberging Bergen uitgebreid: “250 Olympische zwembaden extra ruimte” (NH Nieuws)
Om langdurige wateroverlast tegen te gaan wordt in de Bergermeerpolder de waterberging vergroot. Door de capaciteit te verhogen kan er straks sneller meer water worden geparkeerd. Iets wat tijdens de megabuien van vorig jaar zomer niet op tijd gebeurde. “We willen hiermee op de toekomst voorbereid zijn en inspelen op de klimaatverandering.”

·         Hoogheemraadschap onderhoudt vanaf nu stedelijk water in Drechterland en Enkhuizen (Gemeente Enkhuizen)

·         Kijkje in de bodem vanuit de lucht (Provincie Noord-Holland)

·         Melkveebedrijf in De Rijp experimenteert met klei in veengrond (AgriHolland)

·         Eerste plan voor oplossen wateroverlast Larense Brink klaar, maar gemeente open voor alternatieven (NH Nieuws)

·         Lezingencyclus: Waarom waren de Romeinen in Velsen? (Provincie Noord-Holland)

·         Archeologische kroniek 2021: van zwerfsteen tot bobbelkam (Provincie Noord-Holland)

Provincie Zuid-Holland

·         Bodemsanering terrein sloperij bij de Veersedijk voltooid (Ambacht.net)
De bodemsanering op een terrein aan de Veersedijk waar vroeger een slopersbedrijf was gevestigd, is onlangs afgerond. Het gaat om het terrein bij Veersedijjk 301-303. Dit meldt Facebook van Jos Scholman, de aannemer van deze grote opdracht.

·         Chemiefabriek Chemours loosde maandenlang veel meer GenX in water dan toegestaan’ (Zembla)
Chemiefabriek Chemours in Dordrecht heeft vorig jaar maandenlang veel meer GenX  in het water geloosd dan is toegestaan. Dat stelt milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht tegenover Zembla. Jonker analyseerde voor Rijkswaterstaat een grote hoeveelheid PFAS-data, onder meer afkomstig van watermeetpunten in de buurt van Chemours. Stroomafwaarts van de fabriek ontdekte hij enorme pieken GenX-concentraties in het water. Verantwoordelijk toezichthouder Rijkswaterstaat bevestigt in een reactie de gemeten GenX-concentraties, maar heeft er niet op gehandhaafd. Chemours ontkent te veel te hebben geloosd.

·         Een toekomstbeeld voor de Schiezone: natuurlijk, bereikbaar én klimaatbestendig (Provincie Zuid-Holland)

·         PFAS-lozingen rondom chemiebedrijf Chemours Dordrecht (KWF Kankerbestrijding)

·         Veehouders in Alblasserwaard gaan CO2 reduceren met pompgestuurde waterinfiltratie ( Nieuwe Oogst)

·         Veilige haven; biodiversiteit Bergambacht (Rijkswaterstaat)

·         PK houdt bijeenkomst over Bolderkade-bouwplan (hetkontakt.nl)

·         Nog meer drijvend groen in het Buizengat (Rijkswaterstaat)

Provincie Zeeland

·         Harbers: niet duidelijk waarop 1,5 miljard euro voor Zeeuwse dijkversterking is gebaseerd (Waterforum)
Het is het ministerie van IenW niet bekend waarop het bedrag van 1,5 miljard euro om de afgekeurde Zeeuwse dijken te versterken is gebaseerd. Dat schrijft minister Harbers van IenW in een Kamerbrief naar aanleiding van vragen in september van Kamerleden Minhas en Van den Hil van de VVD. Waterschap Scheldestromen gaf eerder aan dat hier 1,5 miljard euro voor nodig is.

·         Raad van State: ontpoldering Hedwigepolder mag definitief doorgaan (h2owaternetwerk.nl)
De Raad van State heeft definitief bepaald dat de ontpoldering van de Zeeuwse Hedwigepolder door mag gaan. De hoogste bestuursrechter heeft de eisen van voormalig eigenaar Gery de Cloedt afgewezen. Hij vroeg om een herziening van de eerdere uitspraak tot ontpoldering, omdat het water van de Westerschelde dat in de polder gaat stromen met PFAS is vervuild.

·         Eerste water stroomt de Hedwigepolder in (Omroep Zeeland)

·         Waarom ontpolderen Hedwigepolder volgens deze zeebioloog wel een goed idee is (Omroep Zeeland)

·         Nederland overweegt PFAS-schade op Vlaamse afvalverwerker Indaver te verhalen (Zembla)
Minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) onderzoekt momenteel of Nederland de schade die is ontstaan door de PFAS-vervuiling in de Westerschelde deels kan verhalen op de Vlaamse afvalverwerker Indaver. Daarvoor wil de minister samen met de Vlaamse overheid optrekken. Dat blijkt uit de antwoorden die Harbers geeft op tientallen Kamervragen die zijn gesteld naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Het PFAS-schandaal’.

·         Meeste PFAS in Kanaal Gent-Terneuzen komt van onbekende Vlaamse lozers (PZC)

·         SGP: ‘EU te afwezig bij aanpak PFAS in Schelde’ (bndestem.nl)

·         Je huis verwarmen met water uit de sloot? In Zierikzee wordt het onderzocht (Omroep Zeeland)

Provincie Noord-Brabant

·         Herstel Brabantse watersysteem vergt ‘radicale omslag in denken en doen’ (H2Owaternetwerk)
Om het Brabantse watersysteem weer veerkrachtig te maken, moeten de grondwaterpeilen omhoog en de kwelstromen hersteld. Dat vergt een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak, zegt de adviescommissie Droogte die vorige maand het rapport ‘Zonder water, geen later’ uitbracht. “Iedereen moet aan de bak, het is een complexe opgave.”

·         Geen verbod op rubberkorrels op Tilburgse sportvelden (Omroep Brabant)
De gemeente Tilburg mag rubberkorrels van gemalen autobanden blijven gebruiken op kunstgrasvelden bij drie sportclubs. Ze moet dan wel voldoende maatregelen nemen om bodemverontreiniging te voorkomen. Dat heeft de Raad van State woensdag bepaald in een zaak die is aangespannen door de Stichting InStrepitus. Die vecht al jaren tegen het gebruik van dit rubbergranulaat op kunstgrasvelden.

·         Brabant Doet Wat tijdens de Klimaatweek (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         Adema neemt onzekerheid over geothermie Noord-Limburg niet weg (Nieuwe Oogst)
Landbouwminister Piet Adema schrijft in een Kamerbrief dat geothermie een grote rol gaat spelen in de route naar een klimaatneutrale glastuinbouw in 2040. Voor de situatie in Noord-Limburg, waar sprake is van actieve breuklijnen en geothermieprojecten zijn stilgelegd, heeft de minister nog geen oplossing.

·         Het landschap als klimaatbuffer: hoe meer begroeiing, hoe kleiner de kans dat het Geuldal overstroomt (volkskrant.nl)

·         Eerste twee grootschalige dijkversterkingsprojecten in Heel en Beesel bijna afgerond (De Limburger)