Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 42 2022)

1. Invoering van de Omgevingswet naar 1 juli 2023

Voor een zorgvuldige invoering van de Omgevingswet is meer tijd nodig om te oefenen, te testen en te zorgen voor extra ondersteuning bij bevoegde gezagen. Daarom opteren minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), provincies, gemeenten en waterschappen voor een beperkt uitstel van de ingangsdatum. Dat wordt 1 juli 2023, in plaats van 1 januari 2023. Lees verder op de website rijksoverheid.nl of lees de Kamerbrief over voortgang Omgevingswet (14 oktober 2022). Lees verder:

·         Invoering van de Omgevingswet uitgesteld (IPLO)

·         De Jonge stelt Omgevingswet half jaar uit (binnenlandsbestuur.nl)

·         Inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld (VNG)

·         Zorgvuldige invoering van de Omgevingswet belangrijk (IPO)

·         Verantwoorde invoering Omgevingswet vraagt meer tijd (Unie van Waterschappen)

·         Politieke steun voor snelle invoering omstreden Omgevingswet brokkelt af (Nieuwsuur)

·         ICT-college verscherpt dilemma invoering Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)

·         Rapport Adviescollege ICT-toetsing: 2 senatoren reageren (Omgevingsweb)

·         Rapport Adviescollege ICT-toetsing: 2 softwareleveranciers reageren (Omgevingsweb)

·         DSO-top negeert opnieuw het Adviescollege ICT-toetsing (Omgevingsweb)

·         Turbulente tijden in de RO-wereld: De Omgevingswet of nog steeds de Wro? (Omgevingsweb)

2. Regionale kennisnetwerken zijn essentieel, maar steun van Rijk ontbreekt

In zeven regio’s loopt sinds een jaar een pilot voor de opbouw van regionale kennisnetwerken voor bodem, gecoördineerd door de VNG. Het is onderdeel van de nieuwe interbestuurlijke samenwerking, na afloop van het tweede bodemconvenant in 2020. Programmamanager Diana van Dorresteijn en de Gelderse projectleider Annelies de Graaf zien veel kansen en voldoende meerwaarde, maar ook nog barrières. Lees verder op de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

3. Uitvoeringsstrategie nodig voor ‘Water en Bodem Sturend’

Het kabinet wil water en bodem sturend maken in de ruimtelijke plannen. De VNG onderschrijft dit, en pleit voor een gezamenlijke gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie waaraan alle bestuurslagen deelnemen. Dit heeft zij in een brief aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) laten weten. In de gezamenlijke gebiedsgerichte uitvoeringsstrategie moeten alle bestuurslagen hun verantwoordelijkheid nemen en dus hun besluiten kunnen nemen. Alleen dan is het mogelijk om tijdig de aanpassingen te doen die nodig zijn om water en bodem sturend te laten zijn in ruimtelijke plannen. Deze uitvoeringsstrategie moet tegelijkertijd ontwikkeld worden met de gebiedsprocessen van het landelijk gebied en de ruimtelijke puzzel waarin in alle ruimtelijke opgaven landelijk samen komen. Lees verder op de website van de VNG.

4. Europees Parlement en lidstaten sluiten belangrijk akkoord aanpak chemische stoffen en PFAS

Het Europees Parlement heeft een belangrijke stap gezet in de aanpak van chemische stoffen. Dit gebeurde door in te stemmen met het onderhandelingsakkoord over het aanscherpen van de Persistent Organics Pollutants (POPs) verordening. De lidstaten en het Europees Parlement spelen een belangrijke rol in de herziening van alle wetgeving op het gebied van chemische stoffen en zij hebben de oorspronkelijke voorstellen van de Europese Commissie om tot aanscherping te komen afgezwakt. Lees verder op de website van de VEWIN. Lees ook: 46 Europese organisaties eisen verbod op PFAS in consumentenartikelen voor 2025 (Zembla)

5. Beleid als strijdmiddel tegen hardnekkige PFAS

De Nederlandse overheid ziet de aanwezigheid van PFAS als een serieus probleem voor onze samenleving. Twee experts lichten toe wat Nederland doet om de negatieve gevolgen van PFAS drastisch te verminderen. ‘De ambitie is een Europees verbod op PFAS in 2025.’ Lees het interview met Mathijs van de Waardt, coördinator team stoffen bodem IenW en Gilbert Boerekamp van hoofd afdeling Bodem en Ondergrond van Rijkswaterstaat op de website van het IPLO.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Tussen bodem en ondergrond, 6e jaargang, nr. 17 – 13 oktober 2022 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         IPLO Nieuws – oktober 2022 – Informatiepunt Leefomgeving

·         Week van Ons Water (15 t/m 30 oktober)
De najaarseditie van de Week van Ons Water vindt plaats van zaterdag 15 t/m zondag 30 oktober. Tijdens deze periode worden er door heel Nederland allerlei leuke en leerzame wateractiviteiten georganiseerd. Kijk nu snel wat er te doen is bij jou in de buurt!

·         Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (20 en 27 oktober)
Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Kom dan naar de Roadshow van het Kenniscentrum dit najaar in Gouda en Leeuwarden. Onze deskundigen delen de kennis uit de Toolbox Bodemdaling in Steden en de projecten van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Ze helpen jou deze kennis toe te passen. Gezamenlijk verkennen we nieuwe wegen naar een goede oplossing.

·         Expositie: In de volle grond (22 t/m 30 oktober, Eindhoven)
Met de tentoonstelling IN DE VOLLE GROND tijdens Dutch Design Week zet de gemeente Eindhoven het fundament van de groeiende stad op de agenda. Je krijgt een tot de verbeelding sprekend kijkje onder de grond. Er worden ook interactieve sessie georganiseerd waarbij er samen met designers, betrokkenen en deskundigen wordt gekeken naar de uitdagingen van een drukke ondergrond. Welke belangen zijn er in de bodem? In welke gebieden verwacht je de komende jaren gebruik te maken van de Eindhovense bodem? Hoe zorgen we met elkaar voor de realisatie van (ondergrondse) ambities? Samen schetsen we ideeën en bieden we de stad nieuwe perspectieven.

·         Symposium VKB 25 jaar (3 november, Deventer)
De Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB) bestaat 25 jaar! Dat gaan we met elkaar vieren. VKB is immers nog even relevant als 25 jaar geleden. Wij nodigen u van harte uit voor het ‘Symposium VKB 25 jaar’ op donderdag 3 november 2022 bij de Gasfabriek in Deventer.

·         Living on soft soils – subsidence and society symposium (3 november, Utrecht)
Op donderdag 3 november 2022 organiseert het project ‘Living on soft soils – subsidence and society’ (LOSS) van de Nationale wetenschapsagenda haar tweede symposium. De deelnemers wisselen kennis en ideeën uit over de oorzaken en gevolgen van bodemdaling, met dit jaar een focus op stedelijk gebied.

·         Noord-Nederlandse bodemdag (10 november, Assen)
De dag staat in het teken van de noodzakelijke verbinding en samenwerking in Noord-Nederland. Een verbinding die nodig is om toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond. Zie het programma in de bijlage. Aanmelden kan via deze link.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Grote belangstelling voor SIKB-bijeenkomsten Omgevingswet (SIKB)
De voorlichtingsbijeenkomsten van SIKB over de Omgevingswet en de gevolgen daarvan voor de protocollen en richtlijnen hebben een enorme belangstelling. In Zwolle spreekt Merijn Bas (Ministerie van I en W) een overvolle zaal toe, net als de dag erna in ‘s-Hertogenbosch. Alle presentaties zijn beschikbaar op de website van SIKB.

·         De juridische reis naar de Omgevingswet: Verslag G40/G4-leerkring Omgevingswet, 8 september 2022; ook over bodem in het omgevingsplan (Platform 31)
Het wijzigen van het omgevingsplan zorgt vaak voor hoofdpijn. Juridische veranderingen door de Omgevingswet kunnen deze hoofdpijn verergeren. Er zijn echter (tijdelijke) maatregelen die je kunt nemen om deze wat te verlichten. In de leerkring Omgevingswet G40/G4 is besproken welke juridische constructies er zijn om de overgangsperiode naar de Omgevingswet te overbruggen. In één van de deelsessies zoomden deelnemers dieper in hoe je bestaande regels over bodem mee kan nemen in het Omgevingsplan (presentatie Nicole Hardon en Marcel Cassee). Via de website is de presentatie nog terug te kijken.

·         Vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket compleet (ADS)
De vragen voor de technische bouwactiviteit zijn vanaf nu ook beschikbaar op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. De vragen voor de omgevingsplanactiviteit waren al beschikbaar. De vergunningcheck voor bouwen in het Omgevingsloket is hiermee compleet.

·         Nieuwsbrief Implementatie Programma Aan de slag met de Omgevingswet 11 oktober

·         Septembercirculaire 2022: Compensatie Omgevingswet (VNG)

·         Bijgewerkte XSD-versie voor Standaard aanvragen en meldingen (STAM) (ADS)

·         Evenementenagenda – oktober 2022 – Aan de slag met de Omgevingswet

·         Bevoegd gezag vergunningverlening onder de Omgevingswet (Omgevingsweb)

·         Participatie in de Omgevingswet: zachte inspanning of harde verplichting? (Omgevingsweb)

·         Kostenverhaal onder de Omgevingswet (Omgevingsweb)

·         Burgemeestersbevoegdheden in het Omgevingsplan (Omgevingsweb)

·         Opiniestuk: Stop met de Omgevingsdiensten (Omgevingsweb)

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         André van der Zande benoemd als Ambassadeur Natuurinclusief (Rijksoverheid)
De nieuwe Ambassadeur Natuurinclusief André van der Zande gaat een leidende rol spelen in de omslag naar een natuurinclusieve samenleving: een samenleving waarin iedereen rekening houdt met natuur: hoe kan natuur mij helpen en hoe kan ik de natuur versterken? Zo werken we gezamenlijk aan een veerkrachtige natuur die de basis vormt voor een gezonde en fijne leefomgeving.

·         Overzicht effecten van bodemmaatregelen uit langjarig veldonderzoek opgesteld (Beter Bodembeheer)
Binnen de landbouw is de vraag welke maatregelen bijdragen aan een duurzaam bodembeheer erg belangrijk. In de PPS Beter Bodembeheer is dan ook jarenlang onderzoek gedaan, in allerlei veldproeven, om te proberen die vraag te beantwoorden. Inmiddels zijn de resultaten uit dat onderzoek geanalyseerd en samengevat in een nieuw rapport: “Analyse van bodemmaatregelen: effecten op bodemfuncties en toepasbaarheid”.

·         Aandacht voor de bodem tijdens kruiwagenmars door Den Haag (Nieuwe Oogst)
Zo’n 150 mensen lopen woensdag met kruiwagens een mars door Den Haag om aandacht te vragen voor de bodem. Zij vinden dat de bodem meer moet worden gezien als oplossing van onder meer de stikstof- en klimaatproblematiek.

·         Vragen Vestering over het voornemen om vóór de verlenging van de toelating van het landbouwgif glyfosaat (Round-up) te stemmen (Partij voor de Dieren)

·         EU schrijft bufferstroken voor langs alle watergangen (Waterforum)

·         Twee crises, één oplossing: meer natuur (Trouw)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Provincies gaan voor klimaatneutrale en circulaire infra-projecten in 2030 (IPO)
Provincies gaan zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair werken in de aanleg, beheer en onderhoud van provinciale infrastructuur (bijvoorbeeld: bruggen, wegen en kades). De provincies volgen daarmee de lijn van het Rijk en plaatsen dezelfde ambitieuze stip op de horizon voor 2030. Het streven is om dan volledig klimaatneutraal en circulair te zijn.

·         Circulaire economie: meer mogelijkheden voor hergebruik licht radioactieve stoffen (RIVM)

·         Ontboezeming: een circulair biertje (Waterforum)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Wijzigingen Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen door Eerste Kamer (Rijksoverheid)
De Eerste Kamer heeft op 11 oktober 2022 een wijziging van de Mijnbouwwet voor aardwarmte aangenomen. De wetswijziging biedt een beter passende regelgeving voor geothermie en maakt daarmee een versnelling van de energietransitie mogelijk. De wetswijziging zal naar verwachting het tweede kwartaal van 2023 in werking treden.

·         Geothermie Nederland: actie nodig om aardwarmte te normaliseren (Nieuwe Oogst)
Aardwarmte is een van de duurzaamste en goedkoopste energiebronnen voor de verwarming van kassen, huizen en bedrijven. Toch staat deze energievoorziening nog niet bij iedereen even hoog op de agenda. Daar moet verandering in komen, vindt de vereniging Geothermie Nederland.

·         NOS-programma over de staat van het klimaat (NOS)
Een jaar na de klimaattop van Glasgow en kort voor die in het Egyptische Sharm El-Sheikh maakt de NOS een programma rond de vraag:  Wat is er op dit moment aan de hand met het klimaat. Hoe erg is het nu echt als het gaat over klimaatverandering? Met deskundigen, reportages uit binnen- en buitenland en augmented reality in de studio wordt gezocht naar antwoorden. De presentatie is in handen van Saïda Maggé. Zij wordt terzijde gestaan door NOS-weerman Peter Kuipers Munneke.

·         Terugkijken: ‘Op weg naar KNMI’23-klimaatscenario’s’ (10 oktober)
Tijdens de workshop ‘Op weg naar KNMI’23-klimaatscenario’s’ geeft het KNMI gebruikers van klimaatscenario’s een kijkje in de keuken van klimaatmodellen, laten we zien hoe scenario’s worden gemaakt en wat de laatste inzichten zijn.

·         Waarom klimaatattributie belangrijk is (KNMI)

·         Waterschappen streven naar klimaatneutraliteit in 2035 (Unie van Waterschappen)

·         Belangrijkste EU-taak? Klimaataanpak, zeggen Nederlandse bestuurders (binnenlandsbestuur.nl)

·         RVO selecteert consortium voor wind op zee-bodemonderzoeken (consultancy.nl)

·         Zorgt gaswinning altijd voor aardbevingen? (NEMO Kennislink)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Terugblik congres: de ‘bonte bodem’ bovenaan (slappebodem.nl)
De Floriade was het passende decor voor het zevende Nationaal congres bodemdaling op 6 oktober 2022. Het thema ‘Bouw beter met bodemdaling’ kwam in diverse vormen terug in de gesprekken die op het podium en tijdens de vele inhoudelijke sessies gevoerd werden. Zie ook de Presentaties van subsessies ronde 1 en de Presentaties subsessies ronde 2.

·         ‘Slappe bodem’ vraagt om ruimtelijke keuzes (Unie van Waterschappen)

·         Moet Nederland het westen prijsgeven aan het water? Watermanagers: ‘We worden onnodig bang gemaakt’ (NRC)
Klimaatverandering Nederland moet zich niet nu al voorbereiden op scenario’s in de heel verre toekomst, maar kan beter vertrouwen op waar het land al eeuwen goed in is: water buiten de deur houden. „Laat die zee maar komen.”

·         Europese waterbeheerders willen klimaatadaptatie hoog op de politieke agenda (Unie van Waterschappen)
De nationale koepelorganisaties voor waterbeheer van verschillende Europese lidstaten roepen Europese leiders op om klimaatadaptatie hoger op de politieke agenda te zetten. Dit zeggen zij in een gezamenlijke verklaring die zij opstelden op de jaarlijkse samenkomst van European Union of Water Management Associations (EUWMA) in Oostende.

·         Aad Straathof: ‘Bij goed watermanagement is veen het nieuwe goud’ (Nieuwe Oogst)
Overheden moeten boeren in het veenweidegebied meer vertrouwen geven. Als ondernemers ruimte krijgen in het watermanagement op de eigen percelen, bieden ze oplossingen voor vraagstukken als bodemdaling, CO2-uitstoot en de biodiversiteit, stelt Aad Straathof, gewestelijk themahouder Veenweiden.

·         Natuurlijke klimaatbuffer Geuldal (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Directeur Verbond van Verzekeraars: ‘We moeten echt gaan kijken waar we nog kunnen bouwen in Nederland’ (NRC)

·         Ons waterbeheer voldoet niet meer (Advalvas, VU)

·         Nieuwe oplossingen nodig voor verzilting drinkwater (NPO Radio 1)

·         Motie over hergebruik water in nieuwbouwwoningen (Waterforum)

·         Extremer weer kost verzekeraars steeds meer geld (NOS)

12. Tijdschrift Het Waterschap over waterkwaliteit: het kan en moet schoner

Het oktobernummer van Het Waterschap is helemaal gewijd aan waterkwaliteit. Die moet in 2027 sterk zijn verbeterd. Hoe gaan we die ambities halen? In het blad komen handhavers en experts van waterschappen aan het woord. En hoogleraar Marleen van Rijswick blikt in haar column vooruit op het zwartste scenario: wat als we het niet halen? Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

13. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Geen afvalwaterinjecties meer in Twente (binnenlandsbestuur.nl)
Het ministerie van Economische Zaken verlengt de vergunning om afvalwater van oliewinning in de bodem te injecteren niet. De Nederlandse Aardolie Maatschappij NAM mag het injecteren van afvalwater van de oliewinning in de bodem van Twente niet opnieuw starten. Vanaf 1 januari vervalt de vergunning die de NAM daarvoor heeft en dus is opstarten dan niet mogelijk.

·         NAM wil toch weer afvalwater in Twentse bodem pompen (RTV Oost)

·         Wie beheert het kanaal Almelo-De Haandrik? (Waterforum)
De afhandeling van de schade aan huizen langs kanaal Almelo-De Haandrik, veroorzaakt door werkzaamheden aan de vaarweg, verloopt moeizaam. Professor Stefan van Baars werpt de vraag op wie verantwoordelijk is.

·         ‘Twente op waterbasis’ geeft richting voor aanpak van droogte (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
In Twente zijn de problemen tijdens droogte groter dan in andere regio’s in Nederland. Hoe kan Twente ervoor kan zorgen dat er in de zomer geen watertekort en in de winter geen wateroverschot is? Uit een verkennend onderzoek van twee partijen blijkt dat water en bodem meer sturend zouden moeten zijn bij de inrichting van het gebied.

·         Tientallen verboden bestrijdingsmiddelen in Overijsselse wateren (RTV Oost)
Stoffen als dicofol, broompropylaat en simazine zeggen de meeste mensen weinig. Toch worden ze geregeld in onze Overijsselse wateren aangetroffen. Dat is opvallend, want stuk voor stuk zijn het zeer giftige stoffen, afkomstig uit bestrijdingsmiddelen die al meer dan twintig jaar verboden zijn.

·         Eerste conclusies in onderzoek naar vervuilde gronden oude vuilstort Raalte: ‘Geen verspreiding naar huizen’ (De Stentor)

·         Vitens: maatwerk nodig voor gevolgen extra grondwaterwinning Hammerflier (h2owaternetwerk.nl)

Provincie Gelderland

·         Kunnen bewoners de dijkverbetering tussen Tiel en Waardenburg nog stilleggen? (Omroep Gelderland)
en bewonersgroep uit Varik en Heesselt gaat vrijdag naar de Raad van State in Den Haag. Ze zeggen dat hun alternatieve plan voor de dijkverbetering tussen Tiel en Waardenburg niet serieus is bekeken en dat dit gevolgen moet krijgen. Maar de dijkverbetering staat al wel op het punt van beginnen.

·         Langdurige omleidingsroute naar veerstoep Herwijnen vanwege dijkverzwaring (Omroep Gelderland)

·         Op de kaart: zo weet je precies hoe hoog jouw huis in Nijmegen ligt (indebuurt.nl)

·         Oók Achterhoek en Liemers kunnen overstromen: ‘Je kan wel denken dat we hier veilig zitten, maar dat is nog niet zo zeker’ (De Gelderlander)

·         Van munt tot speerpunt: nieuwe archeologische vondsten uit het Romeinse tijdperk (Provincie Gelderland)

Provincie Groningen

·         De Brede Groene Dijk genomineerd voor project van het jaar: ‘Klei van dichtbij is de toekomst’ (RTV Noord)
Waterschap Hunze en Aa’s wil de Brede Groene Dijk in het zonnetje zetten. De dijk, gemaakt van zout baggerslib, is genomineerd door het Nationaal Deltacongres, dat elk jaar het Zonnetje uitreikt. Het winnende project geldt als lichtend voorbeeld voor een effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering.

·         NAM vervolgd voor injecteren afvalwater in Groningse bodem (NOS)
Het Openbaar Ministerie gaat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) vervolgen voor het injecteren van vervuild afvalwater in het gasveld bij het Groningse Borgsweer. De NAM wordt ervan verdacht stoffen aan het afvalwater te hebben toegevoegd zonder dat ze een vergunning hebben om die stoffen te lozen.

·         Overlast door bevers neemt toe in Noordoost-Groningen (RTV Noord)

·         Subsidies voor eerlijke transitie naar een groene economie  (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         Vitens gaat voor zeker in Luxwoude (sa24.nl)
Alle deskundigen zeggen dat de kans op bodemdalingen en schade aan woningen bij de toekomstige waterwinning bij Luxwoude nihil is. Toch legt waterwinbedrijf Vitens een uitgebreid meetnet aan om de situatie te monitoren. Vanuit zorgvuldigheid.

·         Noordelijke subsidies voor rechtvaardige transitie naar groene economie (Provincie Fryslan)

·         Bredere aanpak voor ontwikkeling Fries Natuurnetwerk (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·         Tientallen verboden bestrijdingsmiddelen in Drentse wateren (RTV Drenthe)
Stoffen als dicofol, broompropylaat en simazine zeggen u waarschijnlijk weinig. Toch worden ze nog geregeld in de Drentse wateren gevonden. Dat is opvallend, want stuk voor stuk zijn het zeer giftige stoffen, afkomstig uit bestrijdingsmiddelen die al meer dan twintig jaar verboden zijn.

·         Subsidies voor eerlijke transitie naar een groene economie (Provincie Drenthe)

·         Provincie Drenthe ondertekent Europese missie voor klimaatveerkrachtige regio’s (Provincie Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Tot op de Bodem: Waarom er giftig afval ligt opgeslagen in het Ketelmeer (Omroep Flevoland)
Er zijn weinig plekken in Nederland die zoveel bagger over zich heen krijgen als het IJsseloog. Het eiland in het Ketelmeer is misschien wel een van de meest mysterieuze plekken in onze provincie. In dit Tot op de Bodem-artikel lees je het verhaal over van het afvalputje van Flevoland: slibdepot IJsseloog.

·         Bijeenkomst gebiedsproces bodemdaling op 17 november (Provincie Flevoland)
Op donderdag 17 november is van 17.00 tot 21.00 uur de eerste bijeenkomst van het gebiedsproces bodemdaling Flevoland. Deze bijeenkomst is bedoeld voor alle agrariërs en belangstellenden in Flevoland en vindt plaats bij Renne Streekproducten, Domineesweg 11 in Nagele.

·         ‘Marker Wadden zijn een icoon van het Building with Nature denken’ (Rijkswaterstaat)
Al 2 keer kreeg Katja Portegies, directeur Water en Veiligheid bij Rijkswaterstaat, de kans om Marker Wadden te bezoeken. De natuureilanden die zijn aangelegd met overtollig slib uit het Markermeer. Dat is een prachtige natuurervaring, helemaal omdat er bijna geen bebouwing is. Overal zijn vogels en je merkt dat het leven boven en onder water in een mum van tijd tot bloei is gekomen’, vertelt ze. Maar los van de grote natuurwaarde(externe link), ziet Portegies de eilanden als het resultaat van een bijzondere samenwerking. ‘Het laat zien dat we samen met kennis- en marktpartijen in staat zijn om met oplossingen te komen voor de grote vraagstukken van deze tijd.’

·         Steeds meer dieren en planten op Marker Wadden (Deltares)

Provincie Utrecht

·         PCB en asbest(vezels) in de druppelzone van asbestdaken (RUD Utrecht)
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) en de Regionale uitvoeringsdienst (RUD)Utrecht achten het noodzakelijk om bij onderzoek naar de aanwezigheid en/of de omvang van een asbestverontreiniging in druppelzones, ook onderzoek uit te voeren naar de parameter PCB.

·         Nieuwe toekomst voor De Groote Maat (Provincie Utrecht)
De provincie Utrecht gaat de gronden van voormalig agrarisch bedrijf De Groote Maat inzetten voor vrijwillige kavelruil. Aanvankelijk was er sprake van verkoop van de opstallen en de 50 hectare grond die bij De Groote Maat hoort, maar door kavelruil mogelijk te maken, kan er beter ingespeeld worden op de recente ontwikkelingen in het gebied.

·         Provinciale wegen en bruggen zoveel mogelijk circulair en klimaatneutraal in 2030 | provincie Utrecht (Provincie Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Nieuw waterakkoord voor gezamenlijk waterbeheer Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal (Rijkswaterstaat)
Op 13 oktober 2022 tekenden Rijkswaterstaat en de waterschappen Amstel, Gooi en Vecht, De Stichtse Rijnlanden, Hollands Noorderkwartier en Rijnland een geactualiseerd waterakkoord. In dit akkoord maken de waterbeheerders samen afspraken over het water van het Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal.

·         Bouw constructie bij Zeesluis IJmuiden van start (Rijkswaterstaat)
De bouw van de maatregel selectieve onttrekking in het Binnenspuikanaal in IJmuiden is gestart. Het gaat om een constructie om toename van verzilting van het Noordzeekanaal door het gebruik van Zeesluis IJmuiden tegen te gaan.

·         ’Brievenbus’ in Noordzeekanaal spaart natuur en landbouw en is goed voor drinkwater. Nieuwe constructie bij sluis moet verzilting tegengaan (Noordhollands Dagblad)

·         Werken aan gezonde duinen in Bergen aan Zee (Provincie Noord-Holland)
In het Noordhollands Duinreservaat bij Bergen aan Zee gaan PWN en de provincie Noord-Holland de duinen helpen weer gezond en sterk te worden. Het gaat niet goed met meer dan 60 hectare duinnatuur door teveel stikstof in de bodem en te weinig zand en zout vanaf de kust.

·         Noord-Hollander hoeft zich geen zorgen te maken of er water uit de kraan komt, maar PWN roept op tot bewust watergebruik (Gooi- en Eemlander)

·         Provincie blijft investeren in toekomstbestendige Hollandse Waterlinies (Provincie Noord-Holland)

·         Herfstvakantie in Huis van Hilde in teken van onderwaterarcheologie (Provincie Noord-Holland)

Provincie Zuid-Holland

·         Moestuin Sliedrecht houdt PFOA-bijeenkomst over eten van groenten en fruit (Sliedrecht24)
Moestuin Sliedrecht zit in de oranje zone. Vanwege PFOA wordt geadviseerd niet het jaar rond 100% uit de tuin te eten. Wat betekent dit nu eigenlijk? Wat kun je ’t beste doen? Moestuin Sliedrecht belegt vrijdag 14 oktober 2022 om 10.30 uur een informatiebijeenkomst in hun gebouw aan Lijsterweg 70.

·         Weer ophef om vervuilde grond in Baanhoek-West (BN De Stem)
Opnieuw is in Sliedrecht ophef ontstaan over een partij mogelijk vervuilde grond. Pro Sliedrecht wil opheldering van burgemeester en wethouders over een bouwplan in Baanhoek-West.

·         Advies Kuijken: 5.500 woningen in Gnephoek Alphen aan den Rijn (Rijksoverheid)
Wim Kuijken, voormalig Deltacommissaris, heeft zijn onafhankelijke advies ‘Perspectief voor de Gnephoek en omgeving’ aan minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening aangeboden. Kuijken acht een scenario met 5.500 nieuwe woningen in de Gnephoek in Alphen aan den Rijn het meest realistisch. Minister De Jonge neemt het advies over en laat het voorkeursscenario verder uitwerken. 

·         Brief minister over ontwikkelrichting Gnephoek (Provincie Zuid-Holland)

·         Eventweek Natuurinclusief Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland)

·         Provinciaal omgevingsbeleid Middengebied Zuidplaspolder aangepast (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Er is genoeg zoet water voor Zeeland (Waterforum)
Zeeland is zouter dan ooit. De verzilting van het grondwater heeft het kritieke punt bereikt. De provincie snakt naar zoet water. “De verzoeting van het Grevelingenmeer moeten we daarom zo spoedig mogelijk ter hand nemen”, stelt Wil Borm van Adviesgroep Borm & Huijgens in dit opinieartikel. Hij pleit ervoor de in jaren zeventig terzijde geschoven plannen uit het oorspronkelijke Deltaplan opnieuw te overwegen.

·         Vlaamse minister over PFAS: ‘Dat ze hun probleem maar zelf oplossen in Nederland’ (Zembla)
De Vlaamse minister Zuhal Demir vindt dat Nederland ook kritisch naar zichzelf moet kijken, als het gaat om de PFAS-vervuiling in de Westerschelde. Dat zei ze in het Vlaamse Parlement, waar ze vragen beantwoordde naar aanleiding van de Zembla-uitzending ‘Het PFAS-schandaal’. 

·         Ontwerp Milieuprogramma ter inzage (Provincie Zeeland)
Van woensdag 12 oktober t/m 22 november 2022 kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden een reactie geven op het Ontwerp-Milieuprogramma 2023-2027 van de provincie Zeeland. In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2030 staat het milieubeleid voor de periode tot 2030, met als doel: Een gezond, schoon en veilig Zeeland; de milieukwaliteit van de fysieke leefomgeving is beschermd en versterkt. In het Ontwerp-Milieuprogramma zijn de milieuthema’s en subdoelen uit de Omgevingsvisie voor 2030 als uitgangspunt genomen en verder uitgewerkt in concrete acties.

Provincie Noord-Brabant

·         Expositie: In de volle grond (22 t/m 30 oktober, Eindhoven)
Met de tentoonstelling IN DE VOLLE GROND tijdens Dutch Design Week zet de gemeente Eindhoven het fundament van de groeiende stad op de agenda. Je krijgt een tot de verbeelding sprekend kijkje onder de grond. Er worden ook interactieve sessie georganiseerd waarbij er samen met designers, betrokkenen en deskundigen wordt gekeken naar de uitdagingen van een drukke ondergrond. Welke belangen zijn er in de bodem? In welke gebieden verwacht je de komende jaren gebruik te maken van de Eindhovense bodem? Hoe zorgen we met elkaar voor de realisatie van (ondergrondse) ambities? Samen schetsen we ideeën en bieden we de stad nieuwe perspectieven.

·         Miljoenen tonnen gas door leidingen Hollands Diep: ‘Beter toezicht nodig’ (Omroep Brabant)
230 miljoen ton aan aardgas en vloeistoffen stroomt er jaarlijks door de leidingen in de tunnel onder het Hollands Diep. Met de sabotage van de gasleiding Nordstream in het achterhoofd, rijst de vraag of de pijpleidingen in West-Brabant wel veilig zijn. Om risico’s te voorkomen, pleit directeur Ferdinand van den Oever van Leidingenstraat Nederland (LSNed) voor een tweede tunnel en beter toezicht. “Het is wat mij betreft al vijf over twaalf.”

·         Aa en Maas beheert sloten als eerste waterschap met een digital twin (h2owaternetwerk.nl)
Na drie pilots heeft waterschap Aa en Maas de primeur: de sloten in Oost-Brabant worden voortaan beheerd met een ‘digital twin’. Deze virtuele kopie van de sloot is gebaseerd op 3D-gegevens die tijdens het maaien met gps-sensoren worden verzameld.

·         Impuls voor Brabantse agrarische natuur en landschap (Provincie Noord-Brabant)
De provincie wil een beter leefklimaat creëren voor de flora- en fauna in het agrarisch gebied. Tegelijkertijd voelen steeds meer agrarische ondernemers zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van de leefomgeving. Vanaf 2 november 2022 is 37 miljoen euro subsidie beschikbaar voor een periode van 6 jaar om de natuur in agrarische gebieden te verbeteren. De nieuwe subsidieregeling is breder dan de voorgaande. In afstemming met de collectieven is afgesproken dat in het landschapsbeheer ook watermaatregelen worden genomen. Voor de wateropgaven samengewerkt met waterschappen, die financieel bijdragen aan de maatregelen.

·         Bodemonderzoek op oude schoollocatie in Bavel na vondst asbesthoudende deeltjes (AD)

·         Bestelbus met vermoedelijk drugsafval aangetroffen in Bredase woonwijk (nu.nl)

·         Inhoud vaten drugsafval in woonwijk Breda zeer giftig: ‘Je moet er niet aan denken dat er een lekkage ontstaat’ (BN De Stem)

Provincie Limburg

·         Natuurlijke klimaatbuffer Geuldal (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
In 2021 overstroomden grote delen van Limburg, België en Duitsland door extreme regenbuien. In opdracht van Natuurmonumenten onderzocht Bureau Stroming hoe het hoogwater kon ontstaan en welke natuurlijke maatregelen de beste kansen bieden om toekomstige hoogwaterproblemen te voorkomen. In het onderzoek stond het Geuldal centraal: hier viel tijdens de overstromingen heel veel regen.

·         Onze samenwerking met Waterschapsbedrijf Limburg krijgt een mooi vervolg (Waterforum)