Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 41 2022)

1. TERRAenVISION verbindt mensen en netwerken!

Van 27 juni t/m 1 juli 2022 organiseerde Rijkwaterstaat samen met Wageningen Universiteit & Research (WUR) en de Universiteit Utrecht een internationale conferentie over nature based solutions. Zo’n 150 deelnemers uit 18 landen (en nog 70 extra online) wisselden ervaringen uit en discussieerden over hoe het natuurlijk systeem kan bijdragen aan oplossingen voor onze grote transities. Lees het artikel uit het blad Bodem

2. Programma Regionale Kennisschakels Bodem

De besluitvorming over het fysieke domein wordt steeds decentraler belegd en de slag om de regionale ruimte wordt volop gevoerd. Iedereen kent zijn eigen belang, maar ziet niet altijd het geheel. Hoe neem je nu als bestuurder het meest toekomstbestendige besluit? En waar kun je als burger(beweging) terecht? De kennisagenda wordt vaak ontwikkeld voor het Rijk, maar waar landt de kennis in de regio? Lees verder op de website van de VNG: Programma Regionale schakelfuncties bodem.

3. Vacature RWS Bodem en Ondergrond: Adviseur kwaliteitsborging wettelijke taken

Bij Rijkswaterstaat, WVL staat een vacature open voor een functie binnen de afdeling Bodem en Ondergrond. Je helpt bedrijven en overheden met de erkenningsregeling kwalibo. Je taak is om de kwalibo erkenningen af te geven. Dit doe je samen in een team met vier tot vijf collega’s. Daarnaast lever je een bijdrage in de verbeteracties die de komende twee jaar volgen uit de adviezen van de Taskforce Verbetering Bodemstelsel. Onderdeel daarvan is de invulling van de secretarisrol voor het Coördinatieteam Kwalibo, een intern overleg tussen het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat over normdocumenten. Een ander onderdeel is de verbetering en optimalisatie van de administratieve werkprocessen voor de afgifte van erkenningen. Reageren is mogelijk tot 17 oktober Lees verder.

4. Meer kennis nodig over gebruik ZZS door kleinere bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven veel vaker en meer zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) gebruiken dan gedacht. Ook is duidelijk geworden dat er te weinig kennis is over en zicht op het gebruik en vrijkomen van ZZS. Voor gemeenten is deze constatering om 2 redenen belangrijk. Op de eerste plaats worden gemeenten in toenemende mate aangesproken op het (mogelijk) vrijkomen van milieubelastende stoffen als ZZS. Op de tweede plaats zijn bedrijven, zoals een schildersbedrijf of metaalbewerkingsbedrijf, vaak onderdeel van de lokale gemeenschap en economie. En juist die bedrijven hebben vaak te weinig bewustzijn en kennis over de rol van ZZS in hun werk. Lees verder op de website van de VNG. Lees ook het artikel ‘ZZS-aanpak: top of flop?

5. Op het SIKB Jaarcongres werd geïnspireerd en met veel plezier ontbubbeld

‘Het is van grote meerwaarde om (als overheid) aan te sluiten bij de kennis en ervaring uit de praktijk en bij het verantwoordelijkheidsgevoel van de sector. We zitten dus gelukkig nog steeds in de dezelfde bubbel’. Aldus Directeur Generaal Bodem en Water Jaap Slootmaker in een videoboodschap aan het begin van het SIKB Jaarcongres 2022. Een inspirerende dag, zo bleek. ‘Het was echt een leuke dag en de discussie kwam ook goed op gang. En in de pauzes heerlijk kunnen ontbubbelen (nou ja of met mijn andere bubbel) en bijkletsen als bodemkundige in de archeologie met bodemkundigen in de “bodem” wereld’, stelde een deelnemer na afloop vast. Lees verder op de website van SIKB.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet en de SIKB protocollen en richtlijnen (10 en 11 oktober)
SIKB verzorgt twee informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet de gevolgen daarvan voor onze protocollen en richtlijnen. De aanstaande Omgevingswet, en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) hebben gevolgen voor de SIKB protocollen en richtlijnen. Over die consequenties verzorgt SIKB twee informatiebijeenkomsten. Op 10 oktober 2022 in Zwolle en 11 oktober in ’s-Hertogenbosch. Het programma is beide dagen hetzelfde. Plenair wordt kort ingegaan op aard en achtergrond van de Omgevingswet en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 2022, alsmede op de algemene doorwerking op de SIKB-schema’s. Vervolgens wordt in parallelsessies ingaan op de specifieke schema’s.

·         Kruiwagenmars door Den Haag: Leve de bodem! (12 oktober, Den Haag)
We hebben te maken met veel uitdagingen: CO2, stikstof, water, klimaat en gezondheid. Oplossingen voor deze uitdagingen komen samen in de bodem. Als we de levende bodem centraal stellen lossen we ze allemaal werkenderwijs en gelijktijdig op. Dat kan binnen 5 tot 7 jaar, waarmee we de doelstellingen voor 2030 halen!

·         Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (6, 20 en 27 oktober)
Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Kom dan naar de Roadshow van het Kenniscentrum dit najaar in Almere, Gouda en Leeuwarden. Onze deskundigen delen de kennis uit de Toolbox Bodemdaling in Steden en de projecten van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Ze helpen jou deze kennis toe te passen. Gezamenlijk verkennen we nieuwe wegen naar een goede oplossing.

·         BRO’tje Milieukwaliteit in de BRO (13 oktober, webinar)
We gaan aan de slag met milieukwaliteit in de BRO.  Daarbij gaat het over milieuverontreiniging (inclusief PFAS), maar ook om schone grond. Graag nemen we jullie verder mee in dit onderwerp. We laten zien wat de uitgangspunten zijn en in welke stappen we komen van standaard tot technische realisatie. Graag gaan we het gesprek met jullie aan over wat dat voor jullie betekent als bronhouder/BRO-coördinator, softwareleverancier, advies-/ingenieursbureau en expert.  Er is tijd voor veel vragen.

·         Symposium BIS Nederland (13 oktober, Wageningen)
Het team van BIS Nederland werkt aan de actualisatie van de gegevens in het BIS en aan het ontsluiten van informatie voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). We tonen de resultaten van de actualisaties van de Bodemkaart en de Geomorfologische Kaart en de meerwaarde van deze informatie voor de ruimtelijke inrichting. We laten enkele toepassingen zien van informatie over terreinvormen, bodem en grondwater voor landbouw en natuur. Ook is er aandacht voor Europa. We vertellen welke ontwikkelingen daar zijn over bodem en bodemgegevens.

·         Noord-Nederlandse bodemdag (10 november, Assen)
De dag staat in het teken van de noodzakelijke verbinding en samenwerking in Noord-Nederland. Een verbinding die nodig is om toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond. Programma.  Aanmelden kan via deze link.

·         Oproep bijdragen Symposium BodemBreed op 13 april 2023 in Arnhem
Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt op donderdag 13 april 2023 in Arnhem georganiseerd. Jullie kunnen weer voorstellen indienen voor deze editie. Gastheer dit jaar is de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Noteer je de datum alvast in je agenda? Met deze nieuwsbrief informeren wij je hoe je een bijdrage aan het symposium kunt leveren.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Adviescollege kritisch over Digitaal Stelsel Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkt verre van voldoende, blijkt uit een uitgelekt concept-advies van Adviescollege ICT-Toetsing. Onderzoeksplatform Follow the Money wist het conceptrapport te achterhalen. Daarin stelt het adviescollege dat gemeenten het DSO de afgelopen maanden onvoldoende hebben kunnen testen, waardoor er ook ‘onvoldoende zekerheid over werkbaarheid, betrouwbaarheid en stabiliteit’ bestaat. Daarmee lijkt het vijfde uitstel van de Omgevingswet weer een stap dichterbij.

·         Deskundigen roepen op tot uitstel van Omgevingswet (BNNVARA)

·         Implementatiedag over de mogelijkheden en moeilijkheden Omgevingswet (ADS)
Op dinsdag 27 september vond de 8e Implementatiedag Omgevingswet plaats. Ruim 300 professionals van onder andere gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en het Rijk waren naar Spant! in Bussum gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over waar we nu staan, informatie te delen en kennis op te doen.

·         Milieueffectrapportage en Omgevingswet gaan prima samen (IPLO)
De milieueffectrapportage, ofwel mer, bestaat al ruim 35 jaar in Nederland. Elk project of plan met invloed op de leefomgeving heeft te maken met de mer-regelgeving. ‘Inspraak is altijd een belangrijk onderdeel geweest van besluitvorming en de mer helpt daarbij’, zegt Gosewien van Eck, mer adviseur bij het Informatiepunt Leefomgeving. ‘Onder de Omgevingswet gaan we van inspraak richting echte participatie.’

·         Handreiking ‘milieuleges’ Omgevingswet gepubliceerd (VNG)
Omgevingsdienst NL heeft 2 handreikingen over leges en milieubelastende activiteiten (mba) onder vigeur van de Omgevingswet opgesteld. Een voor de gevallen waarin gemeenten bevoegd gezag zijn (‘niet complexe mba’) en een waarvoor de provincies bevoegd gezag zijn (‘complexe mba’).

·         Nieuwsbrief Implementatie 4 oktober 2022: Terugblik op de Implementatiedag en meer nieuws over de Omgevingswet (ADS)

·         Evenementenagenda – oktober 2022 – Aan de slag met de Omgevingswet

·         Blog: Concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet, deel 2 (Omgevingsweb)

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Het verborgen leven in de berm | Wilde Wegen #3 (YouTube, Rijkswaterstaat)
Via de snelweg verplaatsen we ons met hoge snelheid van A naar B. De bermen zijn er wel, maar we zien ze nauwelijks. We zijn er immers zo weer voorbij. Maar in de berm langs de snelweg leven allerlei bijzondere planten en dieren.

·         Bodemdierendagen 2022 – Maak kennis met de onderburen! (bodemplus.nl)
De meeste bodemdieren zijn klein, maar doen grootse dingen voor de natuur. Zoek mee en ontdek welke kleine beestjes bij jou in de buurt de bodem gezond houden.

·         De jury van de Duurzame 100 bekroont natuurinclusief boeren (Trouw)

·         Verborgen leven zichtbaar maken? Doe mee! #NatuurlijkDichtbij (Intranet Plein I&W)
Gedurende de hele maand oktober zetten we ons werk aan natuur centraal. In een online campagne laten we zien hoe ook wij bijdragen aan het versterken van de Nederlandse biodiversiteit en welke afwegingen we hierbij in ons werk (moeten) maken. Dat doen we met de inmiddels bekende campagne #NatuurlijkDichtbij. Met als thema dit najaar: verborgen leven!

·         RWS Natuurdag op 13 oktober 2022 (Intranet Plein IenW)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Zembla gaat in hoger beroep in granulietzaak tegen GIB (Zembla)
Zembla gaat in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank Den Haag van 31 augustus 2022. Daarin werd het programma opgedragen een aanvullende rectificatie te plaatsen bij uitspraken van oud-milieuofficier van justitie Gustaaf Biezeveld over de stort van granuliet in het project Over de Maas. Deze uitspraken werden gedaan in de uitzending ‘De afvaldump door Rijkswaterstaat’ van 6 februari 2020.

·         Europese circulaire doelstellingen voor minder grondstoffengebruik zijn hard nodig (recyclingnetwerk.org)
Nederlandse academici, waaronder voormalige milieuminister Jacqueline Cramer, hebben Eurocommissaris Frans Timmermans een uitgewerkt voorstel voor een nieuw soort circulaire doelstellingen aangeboden. Deze doelstellingen helpen producenten om het grondstoffengebruik voor hun producten terug te brengen. De beschikbaarheid van grondstoffen staat momenteel sterk onder druk door Putin’s oorlog in Oekraïne.

·         Moet er een verbod komen op plastic, om natuur en klimaat te redden? (Volkskrant)

·         Circulaire beurs 2022 (10 november, Den Haag)

·         Waterschappen zuiveren meer rioolwater en hergebruik water neemt toe (Unie van Waterschappen)

·         Afvalverwerker Renewi: goede prestatie in eerste jaarhelft (LC)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         ‘Twintig keer zo veel kans op droogte noordelijk halfrond door klimaatverandering’ (NOS)
De kans dat bodems op het noordelijk halfrond uitdrogen is vanwege klimaatverandering twintig keer zo groot geworden, blijkt uit een onderzoek van World Weather Attribution (WWA), een internationaal team van wetenschappers waar ook het KNMI deel van uitmaakt.

·         Droge zomer op noordelijk halfrond waarschijnlijker door klimaatverandering (KNMI)

·         VNG: Warmtenetten moeten publiek bezit zijn (binnenlandsbestuur.nl)
De infrastructuur van warmte moet net als bij aardgas en elektriciteit in handen van de overheid zijn. Gemeenten willen dat dat publieke eigenaarschap bij wet wordt geregeld. Die oproep doet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan de Tweede Kamer. Het publiek eigenaarschap van de warmtenetten moet wat de gemeentekoepel betreft worden opgenomen in de nieuwe Wet Collectieve Warmtevoorzieningen, omdat ze behoren tot de vitale infrastructuur.

·         Rutte naar Scholz voor klimaatoverleg (BNR Nieuwsradio)

·         Energietransitie is vooral veel pionieren (binnenlandsbestuur.nl)

·         Steeds meer warmtepompen bij woningen (CBS)

·         Verplichte CO2-rapportage grote werkgevers uitgesteld (BNR Nieuwsradio)

·         Energietransitie is vooral veel pionieren (binnenlandsbestuur.nl)

·         Opinie: Steden en hun inwoners staan te veel buitenspel bij plannen voor het klimaat, terwijl ze cruciaal zijn (Volkskrant)

·         VNG-reactie op gemeentelijke instrumenten warmtetransitie (VNG)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Toolbox Bodemdaling in Steden (KBF)
Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Dan is de Toolbox Bodemdaling in Steden voor jou gemaakt. Leer de belangrijkste lessen in de e-learning en download de zes Tools.

·         “Leren van wat misgaat en vooral blijven leren van elkaar” (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
De kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie stond in het teken van ‘Werken aan weerbaarheid’. Rond de 250 deelnemers, van overheden, kennisinstellingen en marktpartijen kwamen samen in Fort Voordorp (naast De Bilt). Het was de derde keer dat de twee Deltaprogramma’s de krachten bundelden.

·         Komende 10 jaar al voorbereiden op versnelde zeespiegelstijging (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
We weten dat de zeespiegel stijgt, maar hoe snel en hoeveel de zeespiegel verder zal stijgen is onzeker. Deltares onderzocht in het kader van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging welke maatregelen Nederland nu kan nemen voor de zeespiegelstijging van de toekomst.

·         Hoogleraar Herman Havekes: historisch besef belangrijk bij inrichting van ons waterbeheer (Unie van Waterschappen)
Op 3 oktober hield hoogleraar Herman Havekes zijn oratie waarin hij middels een ‘vlootschouw’ de organisatie van het (decentrale) waterbeheer in Nederland tegen het licht hield. Havekes betoogde dat een goede waterorganisatie een keiharde randvoorwaarde is voor goed waterbeheer.

·         Geldkraan voor dijkversterkingen staat open: Genoeg geld om nog dertig jaar aan te poten (Cobouw)
Het landelijke dijkversterkingsplan is op dreef. Vooral waterbouwers met emissievrij materieel en ervaring in het milieuvriendelijk versterken van dijken, gemalen en sluizen kunnen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan hun trekken komen. “We willen de innovatiekracht van de bouw aanboren.”

·         Wat doet droogte met dynamische delta? (Rijkswaterstaat)

·         Drijvende steden, reuzenpompen: dit kan Nederland doen om níét te overstromen (RTL Nieuws)

·         Remkes ondersteunt ‘Water en Bodem sturend’ in stikstofadvies (Unie van Waterschappen)

·         Amsterdam werkt aan een lokaal hitteplan (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Einde groeiseizoen, droogte nog niet voorbij (Unie van Waterschappen)

12. ‘Schuimtransitie’ moet milieu-impact van brandbestrijding ook in industrie reduceren

Met het PFAS-actieprogramma, geeft het Rijk handen en voeten aan de opdracht van de Europese Unie om de emissies van ‘poly- en perfluoralkylstoffen’ naar het milieu en de blootstelling van mensen eraan te verminderen. Dat heeft ook grote gevolgen voor de brandbestrijding in de industrie: het blusschuim dat daarbij wordt gebruikt, moet worden ontdaan van fluor. Lees verder op de website van VEMOBIN.

13. Nieuwe publicatie over onderzoekstechnieken archeologie en bodembeheer

SIKB heeft een waaier samengesteld met 15 onderzoekstechnieken die voor archeologisch onderzoek en/of voor onderzoek naar verontreiniging zowel op land als in de waterbodem. Per innovatieve veldtechniek wordt beknopte praktische informatie gegeven. Lees verder op de website van SIKB.

14. BRO Monitor supertoegankelijk en in nieuw jasje

Wist je dat je zelf gemakkelijk kunt zien hoe de stand van de BRO in het land is? Daarvoor hebben we ICTU gevraagd een monitor te verzorgen, die al een paar jaar op onze website te vinden is. Wij vinden het belangrijk dat iedereen de BRO Monitor goed en gemakkelijk kan gebruiken, vanaf elk apparaat. Er is onlangs een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd dat bevestigt dat de informatie op de website voldoet aan alle toegankelijkheidsnormen: status A. De monitor heeft ook een nieuw jasje gekregen. Lees verder op de website van de BRO. Lees ook: ‘Grondwaterput met extra’s en grondwaterstanden in Excel

15. Nieuwe versie van waterbodemwijzer.nl online

Een nieuwe versie van waterbodemwijzer.nl staat online. Waterbodemwijzer.nl is dé website voor wie in de dagelijkse praktijk met het beheer van waterbodems te maken heeft. Van waterbeheerders en adviesbureaus tot baggeraars en beheerders van depots. Deze SIKB-site maakt vooral professionals die nieuw zijn in het werkveld waterbodem snel wegwijs in de uitvoeringspraktijk, inclusief kwaliteitsborging. Lees verder op waterbodemwijzer.nl.

16. Jaarrapportage BRL SIKB 7800 vastgesteld door het CCvD Tankinstallaties

BRL SIKB 7800, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties (REIT), is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit opslagtanks, met als gevolg bodemverontreiniging. Het is gewenst dat het functioneren van deze richtlijn periodiek wordt beoordeeld en geëvalueerd. Lees verder op de website van SIKB.

17. Prestaties van de waterschappen inzichtelijk in Waterschapspeil 2022

De resultaten van het werk van alle 21 waterschappen staan op een rij in de rapportage Waterschapspeil, die op 4 oktober 2022 is verschenen. Waterschapspeil 2022 is een brede bedrijfsvergelijking, uitgevoerd voor en door de waterschappen over de periode 2019-2021. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

18. Tachtig keer aanbesteden bij RWS: ‘Een vernietigend rapport?’

Aanbestedingsmeevallers die tijdens de uitvoering volledig teniet worden gedaan door fouten of onvolledige informatie tijdens de planvorming. Waarschuwingen over tegenvallers van medewerkers die keer op keer in de wind worden geslagen, omdat de top van Rijkswaterstaat geen tegenspraak zou dulden. Lees verder op de website van Cobouw.

19. Column Ingeborg van Oorschot: Bijgeloof en de BRO

Ik ben een vrouw van de wetenschap, van het hier en nu, van de bewijsvoering. Maar toch… Ik ben een mens, dus heb ik ondanks alle ratio ook wel wat bijgeloof. Dus betrap ik mezelf wel eens op irrationeel gedrag. Zo heb ik het onderwerp van vandaag al enkele jaren bewust gemeden in mijn columns. Maar vandaag zegeviert de ratio, dus ga ik het hebben over de ontsluiting van gegevens over bodemverontreiniging in de BRO. Lees verder.

20. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Onttrekkingsverboden oppervlaktewater en grondwater gedeeltelijk opgeheven (Omroep Gelderland)
De onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater en grondwater, die Waterschap Vallei en Veluwe gedurende deze droge zomer instelde, kunnen na de neerslag van de afgelopen weken gedeeltelijk worden opgeheven. Wel blijft het verbod op het onttrekken van grondwater binnen 200 meter van kwetsbare beken met waardevolle natuur vooralsnog gehandhaafd.

·         Verbod op gebruik grondwater Veluwe deels opgeheven dankzij regenval (De Gelderlander)

·         K3Delta krijgt vergunning voor storten slib (De Maas en Waler)
K3Delta mag weer slib storten in de Kaliwaal, maar dan wel onder een zeer lage PFAS norm. Provincie Gelderland is voornemens om vergunning te verlenen aan K3Delta voor het storten van slib in de Kaliwaal. Twee jaar geleden vroeg het bedrijf een verhoging van de vergunning norm voor PFAS aan. Naast een vergunning van de provincie (Wabo) heeft K3Delta ook toestemming van Rijkswaterstaat (Waterwet) nodig. Rijkswaterstaat heeft de normen vastgelegd in een brief. De Wabo en de Waterwet hebben ieder andere normen voor PFAS en het bedrijf moet zich houden aan de laagste norm.

·         Waterprofessionals omarmen Panorama Gelderse Rivieren (Provincie Gelderland)

·         Apeldoorn wil graag van rubberkorrels op voetbalvelden af (en dat mag best wat kosten) (AD)

·         De Liemers wapent zich tegen extreme weersomstandigheden: ‘Accepteren dat er tijdelijk water op straat kan komen’ (De Gelderlander)

·         Het water in de Rijn stond niet alleen in de zomer laag (NRC)

Provincie Overijssel

·         Angst in risicogebied Den Ham na onderzoek Vitens: ‘Als m’n huis over 15 jaar nog bewoonbaar is, mag ik blij zijn’ (Tubantia)
Ze beloven alle schades te compenseren. Maar bij bewoners in de risicogebieden in en rond Den Ham zit de schrik er flink in, nadat Vitens de grondwaterdalingen presenteerde van waterwinning Hammerflier.

·         Schutsluis Hengelo, KRW doelstellingen en koolstoffilters (Deltares)
Vanaf september 2022 wordt gedurende een jaar een pilot nabij Sluis Hengelo uitgevoerd. De vraag die wordt beantwoord: helpen koolstoffilters op een kosteneffectieve wijze het oppervlaktewater van het Twentekanaal te laten voldoen aan de KRW doelstellingen?

·         Subsidieregeling voor aanleg nieuwe bossen (Provincie Overijssel)

·         WDODelta: Verkleurde dijken winterklaar maken na inspecties (Zwartewaterkrant)

Provincie Groningen

·         Stelling: Drinkwater is de volgende crisis (DvhN)
Zonder maatregelen dreigt in Nederland over enkele jaren een tekort aan drinkwater. Drinkwater uit de kraan blijft niet zo vanzelfsprekend als het nu is, waarschuwt voorzitter Peter van der Velden van de vereniging van waterbedrijven. Waterbedrijf Groningen heeft al moeite aan de vraag te voldoen.

·         ExxonMobil: ‘Jammer dat Gronings gas in de bodem blijft’ (RTV Noord)

Provincie Fryslan

·         Speurtocht lek aquaduct Akkrum kost tonnen (Akkrum.net)
Rijkswaterstaat Noord-Nederland is op zoek naar de beste manier om het lek in de folie van het Leppa Akwadukt bij Akkrum te dichten. Sinds medio december 2021 stroomt grondwater in de mini-polder, waarin het aquaduct is aangelegd. Een volgens Rijkswaterstaat illegale gestuurde boring was de oorzaak. De speurtocht naar oorzaak en oplossing en alle getroffen maatregelen hebben naar schatting tot nu toe enkele tonnen gekost.

·         Wat zijn de waarden van de Waddenzee? (RTV NOF)
De Waddenzee kwam 13 jaar geleden op de lijst van UNESCO Werelderfgoed. Op het 29ste symposium van de Waddenacademie werd maandagochtend gesproken over het beheer en de bescherming van het gebied.

·         Opnieuw grote strandsuppletie nodig op Ameland (Rijkswaterstaat)
Het strand op Ameland heeft in de omgeving van paal 2 last van sterke erosie. Daardoor is het strand een stuk smaller en lager geworden. In 2019 brachten we ongeveer 2,5 miljoen m3 zand aan tussen paal 1 en paal 4. Vlakbij paal 2 is dit zand weer verdwenen.

·         Amelander strand erodeert snel, Rijkswaterstaat moet weer nieuw zand aanbrengen (Omrop Fryslan)

·         Nieuwe gasboringen onder de Wadden: hard nodig of een historische milieumisser? (Trouw)

·         Waardering voor deelnemers enquête natuurinclusieve landbouw (Provincie Fryslan)

·         Fries greppelland krijgt Rijksgeld uit Erfgoed Deal (Provincie Fryslan)

·         Plan voor bestrijding uitheemse planten- en diersoorten (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·         Hobbels bij aanleg fietssnelweg in Assen: kwelwater en vervuiling (RTV Drenthe)
Flinke hobbels voor Assen bij de aanleg van de fietssnelweg. Met de finish in zicht zijn op de laatste anderhalve kilometer langs het Havenkanaal ineens twee problemen boven water gekomen. Op het traject kampen ze met grondwater dat met grote druk omhoog komt, en dat is niet simpel op te lossen. En er ligt vervuiling op de kanaalbodem, op de plek waar juist een kademuur moet komen.

·         Eén loket voor alle vragen over Drentse voedselbossen (Provincie Drenthe)
Hoe start je een voedselbos? Hoe snoei je een appelboom en wanneer moet dit eigenlijk? Wat betekenen die stippels op de bladeren? Is de boom ziek? Voor het starten of onderhouden van een voedselbos is wel wat kennis vereist. Daarom is het Drents Voedselbos Loket hét aanspreekpunt voor alle vragen over voedselbossen in Drenthe. Om dit loket te realiseren ontvangt de Vereniging Drentse Voedselbossen een subsidie van € 40.000,- van de provincie Drenthe. Het loket verzorgt onder andere lezingen, cursussen, advies, activiteiten en biedt hulp.

·         Slotbijeenkomst Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) (Provincie Drenthe)

·         Uitreiking Waarde-Ring tijdens Dutch Food Week in Drenthe (Provincie Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Samen natuur, water en klimaat verbeteren (Provincie Flevoland)
Het landelijk gebied staat voor grote uitdagingen op het gebied van natuur, waterkwaliteit en klimaat. We moeten de biodiversiteit herstellen en een balans bereiken tussen wat de natuur kan dragen en wat we als samenleving van haar vragen. Dat staat in de Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van het Rijk. Het Rijk vraagt om een gebiedsprogramma voor het landelijk gebied van Flevoland waarmee middelen uit het nationaal Transitiefonds toegekend kunnen gaan worden. Gedeputeerde Staten van Flevoland gaven onlangs groen licht om te starten met het gebiedsprogramma voor het landelijk gebied.

·         Nationale Groendag inspireert ook ‘niet groene mensen’ (Provincie Flevoland)

Provincie Utrecht

·         Natuurgebied de Oostelijke Vechtplassen, klaar voor de toekomst (Provincie Utrecht)
Na jaren van natuurherstelwerkzaamheden in de polders van de Oostelijke Vechtplassen is het gebied klaar voor een flora- en faunarijke(re) toekomst waar ook wandelliefhebbers hun hart kunnen ophalen.

·         Studenten presenteren ruimtelijke visies op de Utrechtse Heuvelrug (Provincie Utrecht)

·         Droogte-alarm voorbij: gebruik van oppervlakte- en grondwater mag weer in regio Amersfoort (nu.nl)

·         Najaar 2022: inloopspreekuur knooppunt Hoevelaken (Rijkswaterstaat)

Provincie Noord-Holland

·         Amsterdam werkt aan een lokaal hitteplan (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
De gemeente Amsterdam werkt samen met de GGD aan een hitteplan voor de stad. Daarmee wil ze zich voorbereiden op toenemende hitte en wil ze de gezondheidsrisico’s beperken. Het doel van dit hitteplan is om kwetsbare groepen zo goed mogelijk te kunnen bereiken en te beschermen. Daarvoor heeft de stad op 15 september een bijeenkomst georganiseerd: “Hittegolven: een koud kunstje?

·         De Afsluitdijk geeft verborgen militaire schatten prijs in een van de grootste bouwprojecten van Nederland (Noordhollands Dagblad)

·         Strandsuppleties Camperduin en Petten-Zuid (Rijkswaterstaat)

·         Stranden in Noord-Holland krijgen nieuw zand na harde wind: werkzaamheden duren twaalf weken (AD)

·         Noord-Hollands natuurnetwerk zorgt voor terugkeer zeldzame plant- en diersoorten (Provincie Noord-Holland)

Provincie Zuid-Holland

·         Nieuwe stappen voor een klimaatbestendig Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland)
Klimaatverandering is steeds meer zichtbaar en voelbaar in ons dagelijks leven. Dat merkten we afgelopen zomer aan de droogte en vorig jaar aan de overstromingen in Limburg. Daarom zetten provincie en gemeenten nieuwe stappen op weg naar een klimaatbestendige provincie. “De fase van uitzoeken en experimenteren is voorbij”, aldus gedeputeerde Meindert Stolk. “We richten ons nu op uitvoering, waardoor klimaatadaptatie steeds meer zichtbaar wordt in ons landschap.”

·         PRO Sliedrecht bijt zich vast in omgevingsvergunning voor Het Buurtschap (Sliedrecht24)
De lokale politieke partij PRO Sliedrecht heeft woensdag 5 oktober 2022 opnieuw vragen gesteld aan het College van B & W over de afgegeven omgevingsvergunning voor plangebied Het Buurtschap, gelegen aan de zuidkant in de wijk Baanhoek-West, in Sliedrecht-West.

·         ‘Geen seismisch gevaar door Delftse aardwarmte’ (delftopzondag.nl)
De plannen van Geothermie Delft om vanaf de Rotterdamseweg op de TU-campus geothermie (aardwarmte) te winnen, roepen vragen en onrust op onder bewoners. Het op- en terugpompen van warm water uit diepe aardlagen valt strikt genomen onder mijnbouw. Met de beelden van aardbevingsschade in het Hoge Noorden op het netvlies, vragen Delftenaren zich af of ook deze vorm van mijnbouw tot seismische dreiging kan leiden. In dit tweede deel van onze reeks artikelen over geothermie gaan wetenschappers daar uitgebreid op in.

·         Module Energietransitie in omgevingsbeleid vastgesteld (Provincie Zuid-Holland)

·         Dijkversterking ontsluit natuurgebied Woelse Waard: Wandelen over struinpaden tot aan de rivier (AD)

·         Rijkswaterstaat bezig met opruimen stookolie langs Nederlandse westkust (nu.nl)

Provincie Zeeland

·         Onttrekkingsverbod oppervlaktewater opgeheven (Waterforum)
Het dagelijks bestuur van waterschap Scheldestromen heeft het onttrekkingsverbod oppervlaktewater opgeheven. Door de neerslag van de afgelopen weken is het peil in waterlopen gestegen. Neerslag en dalende temperaturen helpen de natuur herstellen waardoor ook waterkwaliteitsproblemen in ernst en hoeveelheid zijn afgenomen.

·         Najaarsnota Provincie Zeeland: investeren en anticiperen (Provincie Zeeland)

Provincie Noord-Brabant

·         Natuur Mariapeel blijkt veerkrachtig maar heeft veel geleden: ‘Bodem tot meter diep weggebrand’ (dmgdeurne.nl)
De grote natuurbrand die op woensdag 31 augustus uitbrak in het oosten van de Mariapeel heeft veel schade aan de natuur aangericht. Hoewel boswachter Lieke Verhoeven meldt dat de flora en fauna in het gebied veerkrachtig is en er hier en daar alweer nieuw plantenleven is te bespeuren, hebben de meeste bomen het vuur niet overleefd en zijn omgevallen.

·         Gevraagd: ideeën, wensen en dromen over de toekomst van ’t Zoet, voormalige CSM suikerfabriek (Provincie Noord-Brabant)
De gemeente Breda en de provincie Noord-Brabant nodigen inwoners, ondernemers, betrokkenen en experts van binnen en buiten Breda uit om samen na te denken over de toekomstige invulling van ’t Zoet; het terrein van de voormalige CSM suikerfabriek in Breda.

·         Vrijdag 7 oktober: opening Dutch Food Week – DutchFoodWeek (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         WML haalt drinkwater weer uit de Maas (Omroep Venlo)
WML gebruikt weer Maaswater als bron voor het drinkwater dat uit de kraan komt. In de zomer werd er een tijd lang diep grondwater gebruikt, nadat er een onbekende stof was aangetroffen in het Maaswater. ‘Uitgebreid onderzoek heeft uitgewezen dat de eerder aangetroffen onbekende stoffen van natuurlijke, plantaardige oorsprong waren en geen nadelige invloed hadden op de drinkwaterkwaliteit’, laat WML weten.

·         Onbekende stoffen in de Maas ontstaan door extreme zomer: drinkwater kan weer uit rivier gehaald worden (AD)

·         Herstel kademuren Valkenburg begonnen, duurt half jaar (NOS)