Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 40 2023)

Consultatie wijzigingsregeling Regeling Bodemkwaliteit 2022

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging voor van de Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022). In de Rbk 2022 zijn normdocumenten aangewezen die moeten worden gebruikt binnen het Kwalibo-stelsel of voor de uitvoering van voorschriften die zijn opgenomen in de Rbk 2022.  Kwalibo staat voor Kwaliteitsborging in het bodembeheer. Dit betreft de regeling bodemkwaliteit die gaat gelden onder de Omgevingswet. De wijzigingsregeling heeft tot doel de Rbk 2022 te wijzigen. Een groot aantal normdocumenten is geactualiseerd om aan te sluiten bij de wettelijke eisen die gelden onder de Omgevingswet of om aan te sluiten bij de stand der techniek. Ook zijn enkele nieuwe normdocumenten opgesteld en zijn enkele normdocumenten vervallen. De gewijzigde en nieuwe normdocumenten worden met de wijzigingsregeling aangewezen in bijlage C en bijlage D van de Rbk 2022. 

U kunt tot 8 november 2023 via deze website reageren op de wijzigingsregeling en toelichting.

Chemours aansprakelijk voor PFAS-vervuiling in omgeving Dordrecht

Chemieconcern Chemours (voorheen Dupont) in Dordrecht is aansprakelijk voor schade die gemeenten in de omgeving hebben geleden door vervuiling met pfas-variant pfoa. Dat heeft de rechtbank Rotterdam besloten in een tussenvonnis van 27 september. De civiele zaak was aangespannen door de gemeenten Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden. Lees hier verder.

Gerelateerde artikelen over het dossier Chemours:

·         Chemours aansprakelijk voor milieuschade door PFAS – Recht.nl

·         Chemours: ‘Wij zochten nog naar het juiste moment om het te vertellen’ (speld.nl)

·         De weg is vrij voor schadeclaims, hoeveel gaat dit Chemours kosten? ‘Gaat flink in de papieren lopen’ | Dordrecht

·         Waarom wordt milieuvergunning Chemours niet ingetrokken na uitspraak rechter? En andere vragen beantwoord – EenVandaag (avrotros.nl)

·         Gemeenten vragen RIVM naar mogelijkheden Tata Steel-onderzoek bij Chemours | Chemours en DuPont | AD.nl

Gaswinning Groningen stopt definitief

De gaswinning in Groningen stopt per 1 oktober dit jaar. Na 60 jaar komt daarmee een einde aan de gaswinning uit het Groningenveld. Ook wil het kabinet in de wet regelen dat vanaf oktober 2024 alle winningslocaties afgebroken worden zodat opnieuw opstarten niet meer mogelijk is. Na het ontwerpbesluit in juni, heeft de ministerraad daar nu definitief mee ingestemd. Lees hier verder.

De geheimen van de bodem en ondergrond

Vincent Merckx is Group leader of ‘Understanding Evolution’, Naturalis Biodiversity Center, Leiden en Associate Professor, Institute of Biodiversity and Ecosystem Dynamics, Universiteit van Amsterdam. Hij onderzoekt hoe planten en bodemschimmels voedingsstoffen uitwisselen via complexe ondergrondse netwerken. Hij is de eerste plenaire spreker op het SIKB Jaarcongres, 3 oktober aanstaande. In zijn lezing gaat hij dieper in op de architectuur van deze netwerken, hun belang voor de gezondheid van ecosystemen en hun potentiële toepassing voor de vergroening van onze stedelijke leefomgeving.

Aansluitend spreekt Marcel Koeleman. Hij is afdelingshoofd Ruimte, lid MT Directie Bodem, Ruimte en Klimaatadaptatie op het ministerie van IenW en beeldend kunstenaar. Hij spreekt over ‘De esthetiek van Water & Bodem Sturend – Op zoek naar een nieuwe balans tussen hoofd, hart en handen voor het met elkaar grondig aanpakken van maatschappelijke vraagstukken.’

Lees hier verder.

Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Bodem en Ondergrond (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         Nieuwsbrief Basisregistratie Ondergrond (zie bijlage)

·         Soil and Water unveiled, global symposium on Soils and Water 02-05 oktober via Zoom
The Global Symposium on Soils and Water (GSOWA23) will be held in a hybrid format at FAO headquarters, blending both in-person and virtual participation from 02 to 05 October 2023.

As 95 percent of our food comes from soil thanks to the nurturing power of water, understanding the interconnectedness of the resources and the need for integrated management is of utmost importance.

·         Basiskennissessie: Bodem | VNG, 4 en 26 oktober via Teams
Vanuit VNG worden twee basiskennissessies aangeboden over de onderwerpen ´BOPA, Wkb en Bodem´. Tijdens deze basiskennissessies wordt er toegelicht wat de belangrijkste veranderingen op hoofdlijnen zijn van deze thema’s en wat deze betekenen voor het VTH-proces en het inregelen van de software.      

·         BRO’tje 12 oktober – Basisregistratieondergrond (Teams)
In dit BRO’tje lanceren we de basisversie van BRO 3D services. Vanaf dat moment kun je aan de slag met deze eerste versie. We laten zien wat er al kan, welke services er zijn en waar je die kunt vinden – en hoe je ze kunt gebruiken.

·         Webinar RIVM screeningstool voor Persistente, Mobiele, en Toxische stoffen in water 25 oktober

·         Ketendag 26 oktober – Basisregistratieondergrond (Online)
Op de Ketendag word je bijgepraat over de laatste technische ontwikkelingen rondom de Basisregistratie Ondergrond.

·         Schakeldag 30 oktober – Basisregistratieondergrond in ’s-Hertogenbosch
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag 2023 op maandag 30 oktober in ‘s-Hertogenbosch. Dit kennisevenement staat in het teken van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Reserveer 30 oktober daarom vast in uw agenda.

·         Nationale Klimaatweek – Basisregistratieondergrond 30 oktober tot 5 november

·         Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor Midden-Nederland – 31 oktober
Dinsdag 31 oktober is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Midden-Nederland. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Je gaat met andere professionals in gesprek aan de hand van regionale voorbeelden en eigen ervaringen en je kunt meedoen aan verdiepende sessies.

Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Publiekscampagne Omgevingswet start 2 oktober 2023 | Aan de slag met de Omgevingswet
Op 2 oktober 2023 is de aftrap van de publiekscampagne Omgevingswet. De Omgevingswet wordt op 1 januari 2024 van kracht. De campagne heeft tot doel inwoners, initiatiefnemers, bedrijven en medeoverheden hierop te attenderen en hen te informeren over de nieuwe manier van werken onder de Omgevingswet.

·         Basiskennissessie en inregeltest bodem en DSO | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Onder de Omgevingswet gaat er voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) wat veranderen. Die veranderingen zijn er ook voor bodem, zowel voor het werkproces als de inhoud. Speciaal voor omgevingsdiensten en gemeenten organiseert de VNG een basiskennissessie. Ook kunt uw organisatie deelnemen aan een zogenoemde inregeltest voor het ontvangen van aanvragen en meldingen via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Divers nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         EU verbiedt rubberkorrels voor kunstgrasvelden, clubs krijgen 8 jaar de tijd | RTL Nieuws
De Europese Unie komt met een verbod op rubberkorrels voor kunstgrasvelden. Daarmee moet worden voorkomen dat de minuscule plasticdeeltjes in de natuur terechtkomen en de gezondheid van mens en dier schaden.

·         Waterknop : Het belang van water voor het behalen van doelen in het landelijk gebied | Groenekennis (wur.nl)
Van de waterafhankelijke natuur in Nederland is 40 procent verdroogd. Hydrologische maatregelen om de grondwatervoorraad te herstellen, zijn onontbeerlijk voor natuurherstel om daarmee de doelen van twee richtlijnen te halen. In deze notitie omschrijven we wat het belang is van voldoende water van goede kwaliteit voor het herstellen van de natuur (o.a. de biodiversiteit), en voor de opgaven die er liggen op het gebied van de Vogel- en Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water (die laatste is wettelijk vastgelegd en daarmee urgent).

·         Gezonde bodem als fundament voor een duurzaam bodem- en watersysteem : De bodem als basis : Whitepaper Transitie landbouw Regiodeal Foodvalley | Groenekennis (wur.nl)
Een gezonde, kwalitatief goede bodem vormt de basis van een duurzaam bodem- en watersysteem. Een gezonde bodem is belangrijk om verdroging te voorkomen, draagt daarmee bij aan een beter waterbeheer en betere waterkwaliteit, zorgt voor plantweerbaarheid en een hogere opbrengst en komt tegemoet aan maatschappelijke uitdagingen, zoals klimaatmitigatie en het vergroten van de biodiversiteit. Binnen de Regio Deal Foodvalley is de afgelopen drie jaar in de regio samengewerkt aan meer kennis en bewustzijn van een gezonde bodem.

·         RIVM ontwikkelt screeningstool voor Persistente, Mobiele, en Toxische stoffen in water | RIVM
De waterkwaliteit staat in Nederland onder druk. Sommige chemische stoffen breken niet af in het milieu (Persistent), verspreiden zich makkelijk in water (Mobiel) en zijn giftig (Toxisch) voor mens en milieu. Stoffen die alle drie deze eigenschappen hebben zijn moeilijk uit het (drink)water te zuiveren, hopen zich op de lange duur op in het milieu en vormen daarmee een potentieel gezondheidsrisico. Het RIVM ontwikkelde een online methode om vast te stellen of chemische stoffen deze PMT-eigenschappen hebben. Dat is een belangrijke eerste stap om de uitstoot van deze stoffen zoveel mogelijk te voorkomen. Op 25 oktober 2023 om 14:00 uur organiseert het RIVM een webinar voor gebruikers. 

·         Oktober = plantmaand! Maak gebruik van de voedselbosrecepten die net ontwikkeld zijn (zorgboeren.nl)

Divers nieuws over Circulaire economie

·         Circulair aanbesteden en inkopen, hoe kan dat beter? – AfvalOnline
In aanloop naar het rondetafelgesprek over het aanbestedingsbeleid van de overheid laat onder meer afvalbedrijf GP Groot weten hoe de inzet op circulair aanbesteden kan worden vergroot.

·         ‘Overheden moeten ruimte reserveren voor circulariteit’ (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Noord-Holland wees vorig jaar een groot deel van het Noordzeekanaalgebied aan als zogenaamd ‘Industrieterrein van Provinciaal Belang’. Deze beslissing wordt geprezen door de twee auteurs van het nieuwe rapport Ruimte voor circulaire economie, afkomstig van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Want wil Nederland inderdaad in 2050 een circulair land zijn, zoals het kabinet als ambitie heeft formuleert, dan zijn er eerder meer dan minder havengebieden, bedrijventerreinen en milieustraten nodig.

·         Ruimtevraag circulaire economie vergt anticipatie | PBL Planbureau voor de Leefomgeving
Hoe een circulaire economie er in 2050 precies uit zal zien is nog onduidelijk. Wel is evident dat er een groeiende behoefte zal zijn aan bedrijventerreinen voor recycling en (bio)grondstofverwerking, evenals binnenstedelijke locaties voor reparatie en deeleconomie. Deze ruimtevraag is vaak nog niet gespecificeerd, terwijl concurrerende ruimteclaims van bijvoorbeeld woningbouw, energietransitie en datacenters helderder zijn. Hierdoor dreigt over enkele decennia de benodigde ruimte voor circulaire economie niet beschikbaar te zijn. Dit concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in een verkennende studie.

·         LEGO schrapt plan voor steentjes van afgedankte plastic flessen – Nederlands Dagblad.
LEGO schrapt een plan om legosteentjes te gaan maken van gerecyclede plastic flessen. In plaats daarvan wil de Deense speelgoedfabrikant ander materiaal zoeken om de CO2-uitstoot mee terug te dringen.

Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Jongeren zien gebrek aan klimaatactie: ook groep die aandacht overdreven vindt | Telegraaf.nl
De meeste Nederlandse jongeren zijn niet te spreken over de klimaataanpak van de politiek en het bedrijfsleven. Van de deelnemers aan een peiling die onderzoeksbureau Ipsos heeft gehouden, vindt 64 procent dat de politiek te weinig doet tegen klimaatverandering.

·         Kabinet maakt meters met waterstof | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Vrachtwagens en (bestel)auto’s die rijden op waterstof. Ze zijn schoon. Hebben een grote actieradius. En brengen geen lange laadbeurten of problemen met het stroomnet met zich mee. Het kabinet trekt daarom € 125 miljoen uit om ondernemers de overstap naar waterstof te laten maken.

·         Economische schade hittestress in kaart gebracht • De Molenaar
Landbouweconomen hebben de economische schade door hittestress in kaart gebracht voor de melkveehouderij. De economische schade kan oplopen tot €1500 en meer per maand per bedrijf, zegt ILVO-landbouweconoom Erwin Wauters. “Het effect van hete, drukkende zomerdagen op de koe en haar melkproductie verloopt niet lineair.

·         Met sleufloze technieken bijdragen aan maatschappelijke opgaven – Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond
‘De energietransitie en de vraagstelling aan de markt’. ‘De nauwkeurigheid van een horizontaal gestuurde boring’ – het zijn zomaar twee onderdelen van het zeer gevarieerde en interessante kennisprogramma tijdens het No-Dig Event (11 en 12 oktober), aldus Paul Vastenburg voorzitter van de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT).

·         Welke duurzaam energiesysteem is het meest geschikt? (binnenlandsbestuur.nl)
De Nederlandse overheden, de bouwwereld en de bevolking staan voor een grote uitdaging: op basis van het Klimaatakkoord zullen tot en met 2030 1,5 miljoen woningen en utiliteitsgebouwen moeten worden verduurzaamd om Nederland in 2050 volledig energieneutraal te maken. Veel gemeenten en provincies in Nederland zijn van plan om over te stappen van fossiele energie naar duurzame alternatieven.

·         Klimaatvriendelijke biologische methaanoxidatie levert biologisch stabiel drinkwater

Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Financiële sector agendeert klimaatadaptatie – Klimaatadaptatie
Nederland weerbaar maken tegen de gevolgen van klimaatverandering vraagt investeringen. Welke rol heeft de financiële sector hierin? En hoe kunnen financiële instellingen met overheden, bedrijven en burgers samen werken aan klimaatadaptatie?

·         Toneelstuk maakt ouderen bewust van de impact van een hittegolf – Klimaatadaptatie
Hoe blijf je koel als het heet is? Hoe weet je of je genoeg hebt gedronken? Voor ouderen is een hittegolf extra ingrijpend. De voorstelling ‘Heet hè!’ van Theatergroep Ouwe Rotten leert ouderen op een speelse manier beter omgaan met hitte.

·         OSKA komt met voorstel puntensysteem voor natuurinclusief bouwen – Klimaatadaptatie
Het Overleg Standaarden Klimaat Adaptatie (OSKA) stelt een landelijk puntensysteem voor natuurinclusief bouwen voor. Gemeenten kunnen dit systeem gebruiken om tot een lokaal specifiek puntensysteem te komen. Dit puntensysteem zou invulling geven aan één van de pijlers van de landelijke Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving.

Maatwerkaanpak verduurzaming industrie: 8 getekende intentieverklaringen goed voor circa 10 megaton CO2-reductie

De Nederlandse industrie boekt aanzienlijke vooruitgang in het behalen van haar klimaatdoelen voor 2030. Inmiddels zijn er 8 intentieverklaringen getekend met AnQore, Dow Benelux, Nobian, OCI, Shell, Tata Steel Nederland, Yara Sluiskil en Zeeland Refinery waarin ambities zijn vastgelegd om sneller minder CO2 uit te stoten. Met de ambities in deze verklaringen kan de CO₂-uitstoot tegen 2030 met maar liefst 10 megaton worden verminderd. Dit komt overeen met circa 62% van de totale reductie die nodig is van de grootste uitstoters. Dat schrijft minister Adriaansens in haar voortgangsbrief over de maatwerkafspraken verduurzaming industrie. Lees hier verder.

Wat maakt de huidige klimaatverandering zo bijzonder?

Klimaatverandering is van alle tijden. Maar wat de opwarming van nu anders maakt, is dat de mens deze veroorzaakt. Daarnaast zijn mensen gaan wonen op plekken waar het klimaat een veilig bestaan mogelijk maakt. Een kleine verandering in het klimaat vraagt al snel om aanpassingen.

Lees hier verder op de website van het KNMI.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         UT onderzoekt effect kweldergras op golfkracht in Deltagoot (utwente.nl)
De UT onderzoekt in samenwerking met Wetterskip Fryslân en kennisinstituut Deltares het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken, waardoor de dijk mogelijk minder ruimte nodig heeft. Deze maand haalde het waterschap hiervoor blokken grond uit de buitendijkse kwelder ten oosten van het dorp Peazens-Moddergat. De grond gaat naar de Deltagoot in Delft voor onderzoek.

Provincie Gelderland

·         Werkzaamheden voor natuurontwikkeling Cortenoever afgerond (gelderland.nl)
Directe aanleiding voor de maatregelen zijn de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en de Natura 2000-doelen. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, kan de waterkwaliteit en de biodiversiteit in dit bijzondere uiterwaardengebied van de IJssel tussen Brummen en Zutphen weer toenemen.

·         3 Gelderse subsidieregelingen voor veehouders open (gelderland.nl)
Gelderse veehouders kunnen vanaf 28 september 2023 subsidie aanvragen voor maatregelen die de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura 2000-gebieden verminderen. Het gaat om 3 regelingen; een voor het starten van andere activiteiten, een voor verplaatsen en een voor maatregelen voor stikstofreductie.

Provincie Groningen

·         Gebouwen op Groningse wierden lopen meer risico bij aardbevingen (nos.nl)
Gebouwen op wierden lopen meer risico op schade na een aardbeving. Dat staat in een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan het ministerie van Economische Zaken. Zo’n vijfhonderd panden blijken meer risico te lopen dan vooraf werd gedacht, 48 daarvan zitten nog niet in de versterkingsoperatie.

·         Waterschap dreigt beschermde bever te moeten afschieten – RTV Noord

·         Gaskraan in Groningen is na 60 jaar dichtgedraaid, maar dat is nog geen reden voor feest | Binnenland | gelderlander.nl

Provincie Fryslan

·         Onderzoek naar omkeren bodemlagen in Groote Veenpolder | Fryslan
Is het omkeren van lagen zand en veen in de bodem een manier om veenafbraak tegen te gaan? In de Groote Veenpolder is vanuit het Veenweideprogramma een onderzoek gestart naar de effecten van dit zogenaamde profielkeren.

·         Bodemonderzoek bij Koehool – Zwarte Haan – Al het nieuws uit Burgum
Enviso Ingenieursbureau deed afgelopen week bodemonderzoek bij Koehool – Zwarte Haan. Ze onderzoeken aan de buitenkant de huidige staat van de bodem. Dit is nodig om een keuze te kunnen maken over de toekomstige bekleding van de dijk.

Provincie Drenthe

·         Bollengif in Boterveen – Zembla – BNNVARA
Een Nederlandse rechtbank komt recent tot een opmerkelijk oordeel: een bollenteler in het Drentse Boterveen moet per direct stoppen met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De zaak is aangespannen door bezorgde bewoners. Zij vrezen voor hun gezondheid. De rechtszaak zet de verhoudingen in deze plattelandsgemeenschap op scherp.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Obstakelverlichting windturbines voorlopig nog hele nacht aan
Ook de provincie vindt dat lichtvervuiling door windturbines aangepakt moet worden, maar dat gaat nog wel even duren, vertelt een woordvoerder. Het aanschaffen en installeren van zogenoemde naderingsdetectiesystemen, waardoor de opvallende rode lampen op windmolens alleen branden als er een vliegtuig in de buurt is, is namelijk een flinke ingreep.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Partij voor de Dieren wil onderzoek naar waterkwaliteit

Provincie Utrecht

·         Op afstand bestuurbare deelauto debuteert in Nederland – VerkeersNet
Op de Vakbeurs Openbare Ruimte in Utrecht is de allereerste op afstand bestuurbare deelauto in Nederland gepresenteerd. Dit innovatieve project, ontwikkeld in samenwerking met Elmo uit Estland, Dutch Automated Mobility (DAM), en Aon Nederland, betekent volgens de makers een mijlpaal voor de Nederlandse deelauto-sector.

·         Waterbeheerders raken gewend aan omgang met droge zomers – Nieuws.nl
Rijkswaterstaat en de waterschappen zien de omgang met droogte in het voorjaar en de zomer steeds meer als regulier werk. Er wordt minder snel opgeschaald naar een alarmniveau en maatregelen als het extra opsparen van water in het IJsselmeer en het Markermeer zijn dit jaar al genomen toen er nog geen sprake was van droogte. Dat zegt Rijkswaterstaat bij het verschijnen van de laatste droogtemonitor van 2023, vlak voor het stormseizoen op 1 oktober van start gaat.

Provincie Noord-Holland

·         Rechtszaak om bomenkap Bergen te voorkomen: “Onherstelbare schade aan bijzonder gebied” – NH Nieuws
De rechter in Haarlem vond het zelf ook een ‘bijzondere’ zaak. De twee partijen,  duinbeheerder PWN en de Duinstichting willen allebei hetzelfde; onomkeerbare schade aan het duingebied in Bergen voorkomen.

·         Amsterdam komt met publiek warmtebedrijf, dat nieuwe warmtenetten gaat aanleggen in de stad (parool.nl)
Duurzaamheid moet het uitgangspunt worden voor al het gemeentebeleid. Dat staat in de nieuwe klimaatagenda die wethouder Zita Pels (Duurzaamheid) dinsdag presenteert. Een van de plannen is een publiek warmtebedrijf, dat nieuwe warmtenetten gaat aanleggen in Amsterdam. Burgemeester Halsema en alle wethouders hebben hun handtekening onder de agenda gezet.

·         Korter leven door Tata Steel: IJmonders eerder ziek en sneller dood – NH Nieuws

·         Onderzoek naar effect aquathermie op onderwaterleven in Sloterplas (h2owaternetwerk.nl)

·         Velsen neemt maatregelen om te voorkomen dat extreme regenval grip krijgt op de gemeente. Niks doen kost 292 miljoen euro | IJmuider Courant

Provincie Zuid-Holland

·         Komen we ooit van giftig PFAS af? ‘Het is een chemische crisis’ – EenVandaag (avrotros.nl)
Vol verwachting wordt uitgekeken naar de rechterlijke uitspraak rond PFAS-producent Chemours. Vier gemeenten stellen het bedrijf aansprakelijk voor vervuiling van de omgeving en eisen dat het de schoonmaak betaalt. De vraag is of PFAS op te ruimen zijn.

·         Chemours aansprakelijk voor milieuschade door pfas, oordeelt rechter (nos.nl)

·         RIVM: ‘Onderzoek naar Tata Steel zou een blauwdruk kunnen zijn voor situatie rond Chemours’ | Chemours en DuPont | AD.nl
Een uitgebreid gezondheidsonderzoek zoals bij Tata Steel is ook bij Chemours mogelijk. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), dat vorige week een keihard verband legde tussen luchtverontreiniging door de hoogovens van Tata en de gezondheid van omwonenden: buurtbewoners leven daardoor tweeënhalve maand korter.

·         Provincie Zuid-Holland krijgt Haagse steun bij aanpak pZZS-emissies     

·         Verkenning 129 mogelijke verstoringen uit onderzoek ontplofbare oorlogsresten A20 | Gouwe IJssel Nieuws

Provincie Zeeland

·         Zeeland vraagt om stop op gebruik staalslakken in Oosterschelde (rd.nl)
De provincie Zeeland vraagt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) het gebruik van staalslakken in de Oosterschelde voorlopig te staken. In mei meldde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat door het gebruik van staalslakken mogelijk meer schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen dan gedacht.

·         Zeeuwse Staten willen vaart achter bevolkingsonderzoek naar PFAS
Meerdere fracties in de Provinciale Staten van Zeeland vinden dat het te lang duurt voordat met het eerder aangekondigde landelijke bevolkingsonderzoek van het RIVM naar de blootstelling aan PFAS wordt begonnen. “We zijn al twee jaar bezig met dit verhaal, met het verhaal over de onrust onder de bevolking over hun gezondheid. Dit gaat veel te traag” zei SP-fractievoorzitter Ger van Unen.

·         Flinke veranderingen staan de oestersector te wachten: ‘Seizoenstart met een zwart randje’ – Omroep Zeeland

Provincie Noord-Brabant

·         Bredase digitale kaart op shortlist Beste Overheidsinnovatie | VNG
De Bredase digitale kaart voor mensen met een beperking staat op de shortlist voor Beste Overheidsinnovatie van 2023. Het gaat om een digitale plattegrond die op allerlei websites kan worden geplaatst en waarop alle belangrijke nuttige en noodzakelijke plaatsen staan vermeld.

Provincie Limburg

·         Chemelot: verbetering waterkwaliteit continu proces (nieuws.nl)
Chemelot werkt continu aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater en daarmee de drinkwaterfunctie van de Maas. De strenge watervergunning van Sitech voor bedrijven op Chemelot, is de eerste in Nederland waarbij alle stoffen bij naam genoemd staan. Deze stoffen zitten lang niet allemaal in het gezuiverde afvalwater. Chemelot neemt haar verplichtingen en eisen zeer serieus en voldoet daar ook aan.