Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 39 2022)

1. Kader Richtlijn Water en Sedimentmanagement

De Kader Richtlijn Water (KRW) werd van kracht in het jaar 2000. Hoewel sediment een enkele keer wordt genoemd, gaat de KRW niet specifiek in op de omgang met waterbodems of sediment. Dat is opmerkelijk omdat watersystemen in de praktijk veelvuldig worden gebaggerd om deze naar wens te laten functioneren. In 2002 is door verschillende stakeholders het netwerk SedNet opgericht. SedNet heeft zich ingespannen om de relatie tussen water- en sedimentbeheer te verduidelijken. Zie het artikel Including sediment in European River Basin Management Plans: twenty years of work by SedNet. In april 2019 heeft SedNet samen met de EC (CIS working group Ecostat) een sediment worskhop georganiseerd in Dubrovnik. In November 2019 heeft de EC opdracht gegeven een document op te stellen over sediment management in relatie tot de KRW. Dit guidance document, waaraan leden van SedNet een belangrijke bijdrage hebben geleverd, is onlangs gepubliceerd. Het document, “Integrated sediment management, Guidelines and good practices in the context of the Water Framework Directive”, is geen kookboek met pasklare maatregelen maar gaat in op het belang van het in waterbeheerplannen adresseren van zowel sedimentkwaliteit als sedimentkwantiteit. Hoewel kort dag is het voor de EU lidstaten nog mogelijk de aanbevelingen mee te nemen in het 3e (laatste) maatregelenprogramma. Meer informatie: Jos Brils (Deltares).

2. Nieuw praktijkverhaal: de explosievenkaart van de gemeente Rheden

De gemeente Rheden beschikt al weer een aantal jaren over een kaart met van explosieven verdachte gebieden. Saskia Theuns, bodemadviseur bij de gemeente, was betrokken bij de totstandkoming ervan. In dit praktijkverhaal licht zij toe hoe Rheden deze kaart gebruikt. Lees verder op de website van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

3. Het Nederlandse grondwater wordt door zeespiegelstijging steeds zouter

De omvang en de gevolgen van zeespiegelstijging voor de zoetwatervoorziening, de waterkeringen en de ruimtelijke inrichting voor Nederland is onderzocht. Met de uitkomsten van dit onderzoek kan de Nederlandse samenleving zich beter voorbereiden. Het onderzoek door Deltares laat zien dat de verwachte verzilting van het Nederlandse grondwatersysteem bij een stijgende zeespiegel serieuze consequenties heeft voor de zoetwatervoorziening. Lees verder op de website van Deltares.

4. Meerjarenplan ILT: meer inzet op aanpak van milieurisico’s

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijft scherpe keuzes maken binnen bestaande en nieuwe taken. Daarbij richt de inspectie zich meer en meer op de aanpak van milieurisico’s en milieucriminaliteit. Dit staat in het nieuwe Meerjarenplan 2023-2027 (MJP), een aanscherping van het voorgaande MJP. Het MJP wordt vandaag – samen met de ILT-brede risicoanalyse (IBRA) aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer. Lees verder op de website van de ILT.

5. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         BRO nieuwsbrief september – Basisregistratie ondergrond

·         Symposium Klimaatweb (27 september, Amsterdam)
Tijdens het Klimaatweb symposium nemen verschillende experts je in een middag mee door de belangrijkste vraagstukken rondom de integrale aanpak van klimaatadaptatie in jouw regio. Je krijgt handvatten hoe je in jouw werk de uitdagingen die klimaatadaptatie met zich meebrengt aan kunt gaan

·         Jaarcongres SIKB – 29 september 2022 – ’s-Hertogenbosch
Bubbels, patronen, hokjes – daarbinnen werken we en bevinden ons graag. Voelen ons zeker, erkend en herkend. Bubbels met ogenschijnlijk niet-permeabele wanden. Je kan er nauwelijks uit. Toch, wie verder kijkt ziet dat de werkelijkheid niet alleen uit de eigen bubbel bestaat. Dat verbinding en samenwerking leidt tot meer draagkracht, meer waarde, meer kwaliteit. Dus hoe verbind jij jouw bubbel met die van anderen?

·         Bezoek de BRO-workshops op SIKB-congres (Basisregistratie Ondergrond)

·         Open dag KNMI: Weekend van de Wetenschap (1 oktober, KNMI)
Op zaterdag 1 oktober opent het KNMI de deuren voor het publiek tijdens het Weekend van de Wetenschap. Tijdens deze dag kun je een kijkje nemen achter de schermen van weer, klimaat en seismologie.

·         Nationaal Congres Bodemdaling (6 oktober, Almere)
Het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling bezoekt de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt het weer een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur zal als dagvoorzitter het congres in goede banen leiden. De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie komen daarbij ook aan bod.

·         Informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet en de SIKB protocollen en richtlijnen (10 en 11 oktober)
SIKB verzorgt twee informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet de gevolgen daarvan voor onze protocollen en richtlijnen. De aanstaande Omgevingswet, en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) hebben gevolgen voor de SIKB protocollen en richtlijnen. Over die consequenties verzorgt SIKB twee informatiebijeenkomsten. Op 10 oktober 2022 in Zwolle en 11 oktober in ’s-Hertogenbosch. Het programma is beide dagen hetzelfde. Plenair wordt kort ingegaan op aard en achtergrond van de Omgevingswet en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 2022, alsmede op de algemene doorwerking op de SIKB-schema’s. Vervolgens wordt in parallelsessies ingaan op de specifieke schema’s.

·         Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (22 november, Bunnik)
Op dinsdag 22 november 2022 bent u van harte welkom op de op de 24e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem in het BOVAG-huis in Bunnik. We kijken er naar uit dat het na twee jaar naar verwachting weer mogelijk is om op 22 november a.s. elkaar als toezichthouders en andere betrokkenen bij het toezicht op Bodem weer live te ontmoeten. Deze platformdag wordt een gezamenlijke bijeenkomst met adviesbureaus en is voorbereid met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem (VKB). Op de platformdag kunt u ervaringen uitwisselen met collega’s en adviseurs actief in het bodembeheer, en informatie opdoen over de actuele (beleids-)ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op bodem, grond, bagger en bouwstoffen.

6. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Geconsolideerde teksten Omgevingswet regelmatig vernieuwd (IPLO)
De teksten van de Omgevingswet, Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving, besluit bouwwerken leefomgeving en de Omgevingsregeling worden nog regelmatig gewijzigd. Het Informatiepunt Leefomgeving verwerkt deze wijzigingen in de geconsolideerde teksten.

·         Nieuwsbrief Implementatie 20 september (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – september 2022 – Aan de slag met de Omgevingswet

·         De Jonge: begin oktober helderheid over intimidatie (binnenlandsbestuur.nl)

·         Blog: Concreet zicht op legalisering onder de Omgevingswet (Omgevingsweb)

7. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Naar een nieuwe balans voor landbouw en natuur (Rijksoverheid)
Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) gaat in 2023 aan de slag met een aantal grote opgaven. Voor boeren, tuinders en vissers zijn het zware, onzekere tijden. De Nederlandse natuur moet worden hersteld en versterkt. Dat vraagt om een nieuwe balans. We werken aan een toekomst waarin boeren, tuinders en vissers hun brood kunnen verdienen met de productie van goed en duurzaam voedsel binnen de grenzen van natuur, milieu en klimaat.

·         Europese Commissie moet vasthouden aan 50% minder bestrijdingsmiddelen in 2030 (natuurenmilieu.nl)

8. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Kennisplatform Circulaire Economie voor decentrale overheden (Unie van Waterschappen)
Klinkt dit je als toekomstmuziek in de oren? Waterschappen die de eerlijke prijs meewegen in al hun investeringsbeslissingen? Bij nieuwe bruggen, viaducten of tunnels gebruik maken van oude onderdelen? Gemeenten, waterschappen en provincies die gezamenlijk zorgen dat nieuwbouwwijken tenminste 50 procent minder drinkwater gaan gebruiken? Meld je dan aan voor de Verschilmakers.

·         Kennisplatform circulaire economie voor decentrale overheden (VNG)

·         CIRCONNECT lanceert online platform dat kennis over circulair ontwerp ontsluit – (duurzaam-actueel.nl)

·         Milieu-impact van coronapandemie in kaart gebracht (AfvalOnline)

9. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Symposium ‘Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen’ (13 oktober, Nieuwegein)
KWR en Deltares organiseren op 13 oktober van 09.00 tot 12.00 uur het Symposium ‘Aanvullen boorgaten gesloten bodemenergiesystemen’. In de afgelopen twee jaren is uitgebreid praktijkgericht en wetenschappelijk onderzoek gedaan in laboratoria en in de (dagelijkse) praktijk naar de techniek van, de materialen voor en de controlemogelijkheden bij het aanvullen van boorgaten van gesloten bodemenergiesystemen.

·         Geothermie Nederland: ‘Groei aardwarmteprojecten moet sneller’ (Agriholland)
Nederland moet meer werk maken van de mogelijkheden van aardwarmte voor het bereiken van de klimaatdoelstellingen en het bezweren van de energiecrisis. Dat is de kernboodschap van de Nederlandse geothermiesector in een actieplan dat op donderdag 15 september is overhandigd aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Het betreft een voorzet en uitnodiging om het actieplan gezamenlijk met de sector te gaan oppakken.

·         Ruimte: meer geld voor energietransitie en woningbouw (binnenlandsbestuur.nl)
Het kabinet geeft decentrale overheden tot 2030 ruim 5 miljard euro om mensen aan te trekken die het klimaat- en energiebeleid uitvoeren. Meer geld voor de aanleg van warmtenetten. Een naar voren geschoven storting in het Nationaal Isolatie Programma. Extra budget voor gemeenten en provincies om personeel te werven dat de energietransitie moet gaan begeleiden. De aanpak van de energiecrisis is leidend in de op Prinsjesdag  gepresenteerde plannen voor het ruimtelijk domein.

·         ‘Neem obstakels voor opwekken meer hernieuwbare energie weg’ (VNG)

·         Wetenschappers waarschuwen voor gevolgen gaswinning onder Waddenzee (BNNVARA)

·         Voorlopige raming van broeikasgasemissies in 2030 (Planbureau voor de Leefomgeving)

·         Kees Vendrik beoogd voorzitter platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie klimaatbeleid (Rijksoverheid)

·         Zonneveld met 5500 panelen vangt al maanden zon, maar kabels naar het stroomnet zijn nog steeds niet gelegd (Rijnmond.nl)

·         Meer steun voor windmolens en zonneparken (binnenlandsbestuur.nl)

·         Waterschappen leveren flinke bijdrage aan groen gasproductie en duurzame elektriciteit (Unie van Waterschappen)

·         Waterschappen wekken flink meer duurzame stroom op (binnenlandsbestuur.nl)

·         Naar een Paris proof budget voor de GWW?  (6 oktober, plein IenW)

10. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Deltacommissaris: ‘Maak meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering’ (Rijkswaterstaat)
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten de komende jaren meer tempo maken met de uitvoering van de maatregelen uit het Nationaal Deltaprogramma zodat Nederland in 2050 en daarna beschermd is tegen hoogwater, weersextremen en zoetwatertekorten.

·         Deltacommissaris: Maak meer vaart met voorbereiding op klimaatverandering – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)

·         Deltaprogramma 2023 aangeboden aan Tweede Kamer (Unie van Waterschappen)

·         Aanpak klimaatverandering ‘te vrijblijvend’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke Adaptatie 2022 (29 september, Groenekan)
Kom ook naar de derde editie van de Kennisdag Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie! Je bent van harte welkom op donderdag 29 september in Fort Voordorp. Aanmelden kan nog. Het thema van de kennisdag is ‘Werken aan weerbaarheid’. Keynote-spreker is Derk Loorbach. Hij is directeur van onderzoeksinstituut DRIFT en hoogleraar sociaal-economische transities aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In de middag kun je naar twee van de zestien verdiepende sessies.

·         Een toekomstbestendig Nederland begint bij ruimte voor water (Unie van Waterschappen)
Zet bij beslissingen over de toekomst van Nederland het belang van water en bodem vanaf nu voorop. Dat is de oproep van Rogier van der Sande, voorzitter van de Unie van Waterschappen, naar aanleiding van de plannen die het kabinet op Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. Water en bodem staan in Nederland onder druk en op veel plekken zijn de grenzen bereikt. Met grote gevolgen voor woningbouw, de stikstofaanpak, de plannen voor het landelijk gebied en de waterkwaliteit.

·         Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen
Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Kom dan naar de Roadshow van het Kenniscentrum dit najaar in Almere, Gouda en Leeuwarden. Onze deskundigen delen de kennis uit de Toolbox Bodemdaling in Steden en de projecten van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Ze helpen jou deze kennis toe te passen. Gezamenlijk verkennen we nieuwe wegen naar een goede oplossing. Kies uit één of meer van de volgende onderwerpen.

·         Droogte, verdroging en stikstofdossier: pak ze alle in samenhang aan (H20 Waternetwerk)
Ons landschap met landbouw, natuur, infrastructuur, mest en water – het is een leefomgeving met veel samenhang in termen van leefbaarheid en kwaliteit. Zoals de samenhang tussen onze waterhuishouding en stikstof in mest, bodem en water.

·         Springtij Forum 2022 (Unie van Waterschappen)

·         Hoe waterrijk Nederland droogte succesvol kan bestrijden (ewmagazine.nl)

·         Watermanagers waren afgelopen zomer beter voorbereid op de grote droogte (NRC)

·         Geen landelijk watertekort meer in Nederland | Nieuwsbericht (Rijksoverheid)

·         CEO Vitens: ‘Prijs drinkwater tot wel 25 procent omhoog’ (NPO Radio 1)

·         Is drinkwater in Nederland te goedkoop? ‘De prijs moet omhoog’ (WNL)

·         Oplossing tegen wateroverlast? Melktank van acht meter hoog als slimme regenton (RTV Oost)

11. Prinsjesdag: nieuwe investeringen in toekomstbestendige infrastructuur

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil Nederland bereikbaar, veilig en leefbaar houden. Voor 2023 is daarvoor € 12,9 miljard beschikbaar, waarmee we belangrijke dingen doen. Want of het nu gaat om een veilige en snelle route naar je werk, het vervoer van goederen over land, zee en in de lucht, zorgen dat nieuwe woonwijken bereikbaar worden, IenW werkt eraan. En dat is niet alles. We zorgen voor gezonde lucht en maken onze bodem schoon. We beschermen het land tegen water door onze dijken te onderhouden. We werken aan het schoner maken van ons wegverkeer door elektrisch autorijden en fietsen te stimuleren. Lees verder op de website van de Rijksoverheid. Lees verder:

·         Rijksbegroting 2023 in licht van koopkracht en grote toekomstopgaven

·         Miljoenennota, begrotingen en bijbehorende stukken (binnenlandsbestuur.nl)

·         Troonrede 2022 (binnenlandsbestuur.nl)

·         Prinsjesdag: de belangrijkste maatregelen voor de woningmarkt en het landelijk gebied voor een toekomstbestendig Nederland (Omgevingsweb)

·         Provincies: “Rijk moet nu decentrale overheden écht inschakelen!” (IPO)

·         Politieke beschouwingen 2022: Tijdens politieke beschouwingen volop aandacht voor stikstof, klimaat en water (Unie van Waterschappen)

12. Dit is er allemaal gebeurd sinds onze uitzending over PFAS

In de uitzending ‘Het PFAS-schandaal’ (8 september jl.) onthulde Zembla dat de Nederlandse overheid zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen maakt over de Antwerpse afvalverwerker Indaver. Het bedrijf loost al jaren PFAS in het water en blijkt een belangrijke bron te zijn van PFAS-vervuiling in de Nederlandse Westerschelde. Het nieuws zorgt voor commotie in Nederland en Vlaanderen: in dit artikel zetten we de laatste ontwikkelingen voor je op een rij. Lees verder op de website van Zembla.

13. Amsterdamse Underground Challenge voor studenten

Drie studenten van de opleiding Built Environment aan de Hogeschool Utrecht lieten zich uitdagen in een BRO Underground Challenge van de gemeente Amsterdam. Zij keken met een frisse blik naar mogelijkheden om milieukwaliteit van bodem en ondergrond te visualiseren in 3D. Tom Blokland, Tristan Dekker en Pepijn Rietvelt presenteerden hun bevindingen aan een groep experts. Conclusie: 3D helpt om gecompliceerde opgaven beter in beeld te brengen en beslissingen te nemen, maar er is werk aan de winkel om de visualisaties nauwkeuriger te krijgen. Lees verder op de website van de BRO.

14. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Bouwen in de Reevedelta door te kijken naar het landschap (stadszaken)
Kampen bouwt een kleine drieduizend nieuwe woningen tegen het natuurgebied Reevediep aan. Er verrijst zelfs een compleet nieuw dorp boven op de Klimaatdijk, speciaal aangelegd naast het Reevediep, bypass van de IJssel bij hoogwater. Doordat de gemeente een groot deel van de grond zelf in handen heeft, is er ruimte voor sociale bouw en ruimtelijke experimenten. De gewaagde ontwikkeling toont hoe woningbouw, natuur en klimaatadaptie kunnen samengaan.

·         Officiële opening Energiefabriek Hengelo (Waterforum)

Provincie Gelderland

·         Provincie erkent fouten bij lekkende bult met schadelijke stoffen (Omroep Gelderland)
De omgevingsdiensten van Arnhem en Nijmegen hebben steken laten vallen als het gaat om het project met 235.000 ton staalslakken in Eerbeek. “We erkennen dat toezicht en vergunningverlening beter had gekund. Neemt niet weg dat de eigenaar van de stort verantwoordelijk is en blijft voor de eventuele gevolgen voor het milieu”, zegt woordvoerder Maarten Leseman.

·         Over de Maas: praatje met de staatssecretaris stemt Maas en Walers tevreden (De Gelderlander)

Provincie Groningen

·         Wereldprimeur door boerenverstand: zo zijn dijken sneller te verstevigen (NPO Radio1)
Een wereldprimeur in Groningen, het is daar gelukt om klei te maken van baggerslip. Met die klei is nu een dijk verstevigd. Erik Jolink van Waterschap Hunze en Aa’s, was betrokken bij de ontwikkeling van de dijk.

·         Kunstmatige riffen bij Lauwersoog blijken vol leven te zitten (NOS)

·         Groninger overheden en bedrijven maken werk van warmtetransport (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         Wetenschappers waarschuwen voor gevolgen gaswinning onder Waddenzee (BNNVARA)
Wetenschappers en academici waarschuwen dat het verlenen van vergunningen voor gaswinning onder de Waddenzee een groot milieurisico vormt voor dit UNESCO Werelderfgoed. De wetenschappers, waaronder deskundigen op het gebied van de Waddenzee, stuurden een brief naar minister Van der Wal (natuur en stikstof), staatssecretaris Vijlbrief (mijnbouw) en minister Rob Jetten (klimaat en energie).

·         Raad van State: gaswinning bij Opeinde mag doorgaan (Omrop Fryslân)
De gaswinning bij Opeinde, noordelijk en westelijk van Drachten mag doorgaan. Dat heeft de Raad van State bekendgemaakt. In een eerdere tussenuitspraak zei de Raad nog dat het ministerie van Economische Zaken en Klimaat het huiswerk over moest doen. Er moest meer onderzoek worden gedaan naar de stabiliteit van de grondwal bij het vuilstort. Omwonenden zijn bang voor vervuiling als gevolg van verzakkingen.

·         Informatiebijeenkomst Ameland goed bezocht (Rijkswaterstaat)
Tijdens de avond presenteerden we de uitkomsten van de onderzoeken die we het afgelopen half jaar deden naar ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit, ecologie en morfologie. Deze onderzoeken zijn nu afgerond. Hiermee ronden we ook de eerste fase van het project Waddenzee: verbetering verbinding Ameland af. Hieronder ziet u een kleine impressie van de onderzoeken.

Provincie Drenthe

·         Aardkundig Monument voor wijk Peelo in Assen (provincie Drenthe)
De wijk Peelo in Assen is sinds donderdag 22 september een Aardkundig Monument rijker. In het parkje naast Kindcentrum ‘De Veldkei’ onthulden leerlingen van groep 7 samen met leerlingen van Kindcentrum ‘De Scharmhof’ het Aardkundig Monument Peelo-zand.  Een monument in de vorm van een zandloper, dat uitleg geeft over het ontstaan van Peelo-Zand en de rol van dit zand in de drinkwaterwinning in het gebied.

Provincie Flevoland

·         Oplossingen voor bodemdaling Flevoland worden gezocht in gebiedsproces (Nieuwe Oogst)
Bodemdaling levert in Flevoland steeds vaker problemen op. Vooral door de vernatting die daaruit voortkomt, naast schade aan gebouwen en infrastructuur. Het bewustzijn neemt toe, oplossingen worden gezocht in een gebiedsproces.

·         Tegemoetkoming voor gedupeerden van gedumpt drugsafval (Provincie Flevoland)
In natuurgebieden en randen van dorpen en steden wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Het opruimen van drugsafval kan veel geld kosten. Bent u gedupeerd door gedumpt drugsafval? Dan kunt u tot en met 2024 via de provinciale subsidieregeling ‘opruiming-drugsafval’ de gemaakte kosten (deels) vergoed krijgen.

Provincie Utrecht

·         Stormseizoen in aantocht, jaarlijkse test voor waterkering Bunschoten-Spakenburg (RTV Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Hoogheemraadschap richt blik op afvalwater bloembollen: 250 bollenbedrijven krijgen controles op spuitgedrag (Noordhollands Dagblad)
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gaat tot 1 december ongeveer 250 bloembollenbedrijven controleren op het ontsmetten, het spuiten en de opslag van bloembollen. Dit gebeurt omdat er nog steeds gewasbeschermingsmiddelen, die deze bedrijven gebruiken, in het oppervlaktewater worden aangetroffen.

·         De gemeente Amstelveen wil de Poel baggeren, maar… (amstelveenweb.com)

·         Zorgen over de stort van grond op Wieringen. Gemeente belooft andermaal op te treden (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·         Nieuwe kreken geven dier en plant meer ruimte op Voorne-Putten (Provincie Zuid-Holland)
De oude kreken op Voorne-Putten zijn in ere hersteld. In de loop van de eeuwen waren ze door inpoldering en het rechttrekken van de kronkelige loop voor een groot deel uit het beeld verdwenen. Samen met boeren en grondeigenaren is hard gewerkt om de landschappelijke en natuurlijke waarden in het gebied terug te brengen.

·         Vragen PRO Sliedrecht over vervuilde grond en term ‘grote moestuin’ (Sliedrecht24)
Een in het voorjaar 2022 door de gemeente Sliedrecht verstrekte verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 62 woningen in Het Buurtschap in wijk Baanhoek-West leidt tot vragen bij lokale partij PRO Sliedrecht. Raadslid Timo Pauw (PRO Sliedrecht) stelde die donderdag 22 september 2022 aan het college van B & W. Na bodemonderzoek wordt toekomstige bewoners geadviseerd daar geen ‘grote moestuin’ aan te leggen, vanwege vervuiling door perfluoroctaanzuur (PFOA).

·         Zorgen om giftige PFAS; ‘het oranje gebied schuurt tegen Alblasserdam aan’ (Alblasserdams nieuws)

·         Tevredenheid bij gemeenten na tussenvonnis in hun rechtszaak tegen Chemours (AD)

·         Slim waterbeheer hield zoetwaterbuffer op Hollandse IJssel in stand (Waterforum)

·         Waterschap gaat 5 kilometer lange dijk bij Alpen aan den Rijn verbeteren (nu.nl)

·         Zonneveld met 5500 panelen vangt al maanden zon, maar kabels naar het stroomnet zijn nog steeds niet gelegd (Rijnmond.nl)

·         Nieuwe leidingstrook Rotterdam voor transport waterstof en CO2 (Nieuwsblad Transport)

·         Kom naar de Week van Nationaal Park Hollandse Duinen (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Raad van State legt geen dwangsom op aan gemeente Hulst en Waterzande (Omroep Zeeland)
De Raad van State legt geen dwangsom op aan de gemeente Hulst en de projectontwikkelaar van Stranddorp Waterzande bij Perkpolder. De Raad van State vindt het te belastend voor de partijen en ziet er voor nu te weinig aanleiding in, omdat volgende week een andere zitting staat gepland in deze zaak. Stichting Schone polder – die vreest voor vervuiling en zich verzet tegen de ophoging van de polder – wilde dat wel, omdat de gemeente en projectontwikkelaar zich niet zouden houden aan een eerdere uitspraak van de Raad van State.

·         Hulst draait minister de duimschroeven aan: water dat Hedwige instroomt, moet schoon zijn (PZC)

·         Scheldestromen keurt kwart Zeeuwse dijken af (waterforum)
Waterschap Scheldestromen heeft ruim 25 procent van de Zeeuwse primaire waterkeringen afgekeurd. Ze voldoen niet aan de ondergrens van de huidige wettelijke veiligheidsnorm. Het waterschap stelt dat geen sprake is van een acuut veiligheidsprobleem, maar dat de afgekeurde dijkvakken voor 2050 versterkt worden om te voldoen aan de veiligheidsnorm. Kosten: minimaal 1,5 miljard euro.

·         Zeeuwse waterkeringen: een kwart voldoet niet aan veiligheidsnorm (binnenlandsbestuur.nl)

·         Kwart Zeeuwse waterkeringen kan zeespiegelstijging niet aan (h2owaternetwerk.nl)

·         Waterschap over afgekeurde zeeweringen: ‘Als er niks gebeurt, hebben we een probleem. Maar we zijn op tijd’ (Omroep Zeeland)

·         Waterkwaliteit Grevelingen pas jaren later aangepakt. ‘Het blijft nog jaren aanmodderen’ (Omroep Zeeland)

·         Ondanks de vele regen in Zeeland is de droogte nog niet voorbij (BN De Stem)

Provincie Noord-Brabant

·         Droogtecommissie bevestigt urgentie aanpak droogte, nu doorpakken (Brabants Landschap)
Brabantse natuur- en milieuorganisaties vinden het onlangs gepresenteerde rapport ‘Zonder water geen later’ van de onafhankelijke Adviescommissie Droogte gedegen, evenwichtig en goed onderbouwd. Het advies bevestigt de urgentie van de aanpak van droogte. Met een radicale omslag in het grondwaterbeheer moet volgens de commissie het (grond)watersysteem weerbaar worden voor (langere) periodes van droogte. Op termijn moet een nieuw evenwicht ontstaan tussen afvoer, onttrekking en aanvulling. De natuur- en milieuorganisaties onderstrepen het belang om nu door te pakken om gestelde doelen te halen.

·         Commissie: ‘wederombouw’ van Brabant vereist (binnenlandsbestuur.nl)
Er moet een radicale omslag komen in het grondwaterbeheer in Brabant, concludeert een adviescommissie. Zoals: een Droogtefonds. ‘Brabant is binnen een eeuw van één van de natste provincies een van de droogste provincies geworden. En deze ‘ontwateringsmachine’ heeft de provincie zelf veroorzaakt door een te snelle onttrekking van grondwater en te snelle afvoer van regenwater. Aldus Melanie Maas-Geesteranus, voormalig staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat (kabinetten Balkenende) die half september na een jaar onderzoek het eindrapport presenteerde van de onafhankelijke adviescommissie Droogte. Titel: ‘Zonder water, geen later’.

·         Praktijkdag AWP 2.0 donderdag (6 oktober 2022)
De afvalwaterpersleiding (AWP) van Moerdijk naar Bath heeft een rijk en bewogen verleden. Al vanaf 1972 wordt het afvalwater van de regio Moerdijk, Roosendaal en Bergen op Zoom afgevoerd door destijds het grootste persleidingsysteem van Nederland. Na 50 jaar is er een grote opknapbeurt gerealiseerd die binnenkort afgerond wordt. Hoogste tijd om met vakgenoten dit proces van ontwerp, bouw en resultaat te bespreken en te bekijken.

·         Brabants Milieubeleid niet duidelijk over doelstellingen, kansen en consequenties (Kliknieuws)
De gevolgen voor het milieu van het Beleidskader Milieu 2030 van de provincie Noord-Brabant zijn nog niet goed in beeld. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport. De samenhang met ander beleid is niet duidelijk. En het rapport is op veel onderdelen niet consistent. De provincie had de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoordelen.

·         Kom naar het Energiefestival op 20 oktober (provincie Noord-Brabant)
De energietransitie vraagt om grote systeem- en gedragsveranderingen. Ook in Brabant. In een goedgevuld programma gaat de provincie concreet in op deze uitdagingen én zoeken we samen naar kansen. Met minister Rob Jetten van Klimaat & Energie, neurowetenschapper Victor Lamme en ondernemers Herman Molenaar en Ruud Koornstra als plenaire sprekers zetten we in op een inspirerende en leerzame dag. Staat u als Brabantse energieprofessional aan? Kom dan op donderdag 20 oktober naar het Energiefestival in ’s-Hertogenbosch. Georganiseerd door provincie Noord-Brabant.