Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 3 2023)

1. Voorstel PFAS-verbod formeel ingediend in Europa

Vandaag zetten Nederland, Duitsland, Denemarken, Zweden en Noorwegen bij ECHA (European Chemicals Agency) samen de eerste, formele stap voor een Europees verbod op PFAS. Deze vijf landen dienen bij ECHA namelijk een zogeheten ‘restrictievoorstel’ in. Doel van het restrictievoorstel is een verbod op zowel het gebruik als de productie van deze stoffen, om daarmee de risico’s van PFAS voor mens en milieu te beperken. Dit zal het grootste stoffenverbod ooit zijn in Europa. Het is ook een complex verbod omdat er meer dan 10.000 soorten PFAS bestaan, toegepast in een veelvoud aan producten. Op 7 februari publiceert ECHA het voorstel voor het PFAS-verbod. Lees verder op de website van het RIVM. Lees ook:

·        ECHA receives PFASs restriction proposal from five national authorities (europa.eu)

·        Vijf lidstaten dienen restrictievoorstel over PFAS in bij ECHA (Groene Ruimte)

·        Nederland zet met vier lidstaten eerste stap voor Europees verbod op PFAS (h2owaternetwerk.nl)

·        Eerste stap gezet voor Europees PFAS-verbod, maar details zijn onbekend (nu.nl)

2. Tarief afvalstoffenbelasting per 1 januari 2023

De afvalstoffenbelasting gaat per 1 januari 2023 omhoog naar €35,70 per ton. De heffing geldt voor het storten én verbranden van afval, dus ook voor het storten van verontreinigde grond. Afval en grond die worden gerecycled, worden niet belast. De afvalstoffenbelasting is een heffing in het kader van de Wet belastingen op milieugrondslag. Voor afvalstoffen die worden gestort of verbrand, gold in 2022 een tarief van €33,58 per ton. Vanaf 1 januari 2023 gaat het tarief geïndexeerd omhoog naar €35,70 per ton. Dus voor grond die wordt aangeboden bij een stortplaats, wordt naast het storttarief ook de afvalstoffenbelasting van €35,70 per ton in rekening gebracht. Lees verder op de website van Bodem+.

3. Hoe maken we van ‘Bodem & Water sturend’ een realiteit? Drie adviezen.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat verstuurde eind november een brief naar de kamer over ‘Water en Bodem sturend’ voor de inrichting van ons land. De ‘nieuwe’ oplossing heet ‘Water & Bodem sturend’. In theorie supersimpel: we belasten ons bodem- en watersysteem niet meer dan het aankan. Met dit leidend principe voor de inrichting van Nederland borgen we een robuust systeem. Maar hoe maken we ‘Bodem & Water sturend’ een realiteit? Hieronder onze drie adviezen! Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.

4. Provincies betalen miljoen voor drugsafval

In de afgelopen twee jaar is er voor ruim 1 miljoen euro subsidie verleend door de provincies voor het opruimen van synthetisch drugsafval. Dat blijkt uit cijfers van BIJ12, de uitvoeringsinstantie waar grondeigenaren een vergoeding kunnen aanvragen als zij drugsafval op hun land aantreffen. Noord-Brabant is van alle provincies nog steeds veruit het meest kwijt aan het opruimen van drugsafval. Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur. Of zie de website van NPO Radio 1.

5. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·        InfraTech 2023: dé beurs voor de infrasector (17 – 20 januari, Rotterdam)
InfraTech is de beurs en het kennisplatform waar opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en toeleveranciers laten zien waarom de Nederlandse infrasector al jarenlang tot de wereldtop behoort.

·        PBL Seminar: Stopt Europa de verstedelijking? (24 januari, online)
Op 24 januari organiseert het PBL samen met het ministerie van IenW een seminar naar aanleiding van de EU-afspraak om te komen tot no net landtake in 2050. Luister en praat mee in een planologische discussie over de gevolgen van deze EU-doelstelling in Nederland.

·        CoP Afbouw nazorg: kick-off programma (25 januari, online)
Het is even geleden dat wij breed van ons hebben laten horen over de afbouw van IBC-Nazorg en de mogelijkheden die dit biedt. Maar we hebben niet stil gezeten. We hebben het Programma Afbouw Nazorg verder opgebouwd. We hebben twee onderzoeksvoorstellen opgesteld en ingediend voor financiering. Diverse projectinitiatieven zijn gestart. En we zijn aangehaakt bij de nieuwe bestuurlijke afspraken inzake Bodem. We praten jullie hier graag over bij. En meer: we willen graag jullie ideeën en initiatieven hieraan verbinden.

·        Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting (25 januari, Utrecht)
De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel!

·        BRO’tje: BRO to the future (26 januari)
In ‘BRO to the future’ laat programmamanager Martin Peersmann zien welke nieuwe ontwikkelingen er zijn waar de BRO een bijdrage aan kan leveren. Let op: de datum is gewijzigd van 19 januari naar 26 januari!

·        Themabijeenkomst Plastic in de bodem (26 januari, Utrecht)
Op donderdag 26 januari 2023 organiseert de themagroep ‘Opkomende verontreinigingen’ van BodemBreed Forum een middag over het thema Plastics/mircoplastics in de bodem. Doel is kennis en ervaring te bundelen en met elkaar de dialoog aan te gaan over dit thema.

·        Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’ (27 januari, Kinderdijk)
Het thema van de dag is ‘Verduurzaming in de baggersector’. Dit in navolging van de webinars die Baggernet hierover reeds organiseerde. Op 27 januari 2023 gaan we met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor verduurzaming en wat ervoor nodig is om op te schalen. We besteden aandacht aan de markttransformatie, aan duurzaam inkopen en duurzaam materieel en aan de relatie tussen circulair terreinbeheer en baggeren. We zijn te gast bij de scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk om een kijkje in de keuken te nemen.

·        Themamiddag KOBO: Bodem sturend, kennis over bodem (7 februari, Deventer)
In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit te implementeren. En kennisschakelpunten zijn in ontwikkeling om de benodigde kennis hiervoor te ontsluiten.

6. Divers nieuws over de Omgevingswet

·        Deventer: Ook na inwerkingtreding gezamenlijk op blijven trekken (ADS)
‘Deventer is er klaar voor, maar we zien ook nog wel aandachtspunten, met name op het punt van de samenloop en de toegankelijkheid van het DSO.’ Dat was de boodschap van Ilse Heitling, transitiemanager Omgevingswet bij de gemeente Deventer, op 22 december aan Marjolein Jansen. De programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bracht toen een werkbezoek aan Deventer.

·        Gemeente Zundert wint Aandeslag-Trofee 2022 (ADS)
De gemeente Zundert is de winnaar van de Aandeslag-Trofee 2022. Vanmiddag reikte minister Hugo de Jonge de trofee uit aan Marien Provoost, projectleider bij de gemeente Zundert. Met het project Zundert Floreert werkt een breed opgezet samenwerkingsverband aan de Omgevingswet door het ontwikkelen van diverse gebiedsvisies en concrete initiatieven.

·        IPLO Nieuws – januari 2023 (Informatiepunt Leefomgeving)

·        Nieuwsbrief Implementatie 10 januari Omgevingswet (ADS)

·        Evenementenagenda – januari 2023 – Aan de slag met de Omgevingswet

7. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·        Voor grenzeloze bodem is grenzeloos beleid nodig (Nature Today)
Zonder gezonde, biodiverse bodem geen gezonde samenleving. Maar hoe vertaal je dat naar effectief beleid? De Europese Unie komt in dit nieuwe jaar met de eerste internationale wet om de bodemgezondheid te beschermen. In het wetenschappelijke tijdschrift Science zet een groep wetenschappers onder leiding van Wim van der Putten (NIOO-KNAW) de uitdagingen op een rijtje.

·        Leefbaar landelijk gebied voor inwoners, bedrijven en natuur (VNG)
De VNG wil een leefbaar landelijk gebied voor alle inwoners, bedrijven en natuur. Dat is onze inzet in gesprekken met het rijk en andere partijen over goede voorwaarden voor gemeenten bij de vele uitdagingen die in het landelijk gebied samen komen. Een nieuw verschenen position paper is hierbij onze leidraad.

·        Rapporten impact bodemberoerende visserij (Rijkswaterstaat)

8. Divers nieuws over Circulaire economie

·        Exportverbod PFAS-afval van Nederland naar België van tafel (PZC)
De Vlaamse bedrijfsafvalverbrander Indaver heeft van de Raad van State toestemming gekregen om PFAS-houdend afval van Nederland over te brengen naar de verbrandingsinstallatie van Indaver (Industrial Waste Services) in Antwerpen.

·        Nieuwsbrief CE in de regio, nr.3 (AfvalCirculair)
Rijkswaterstaat houdt u, in opdracht van het ministerie van IenW, via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten.

·        Week van de circulaire economie (6 t/m 11 februari 2023)
Van 6 t/m 11 februari 2023 vindt weer de week van de circulaire economie plaats. Een week boordevol prachtige activiteiten en voor ieder wat wils. Het programma wordt dit jaar georganiseerd door lokale en regionale hubs, dus ook dichtbij zijn interessante activiteiten te vinden.

·        CircuLaw (Afval Cirvculair)
Ken je CircuLaw al? Dit is een pas ontwikkelde website voor beleidsmakers die bij de gemeente of provincie werken en bezig zijn met innovatie, duurzaamheid en de circulaire transitie. Want in de praktijk blijkt dat beleidsmakers bij provincies en gemeenten vaak niet weten welke juridische instrumenten ze tot hun beschikking hebben, en hoe ze deze moeten toepassen om bij te dragen aan een versnelling van de circulaire transitie.

o   Platform Meppel Deelt

o   Lisdodde voor Klimaatactie

o   Zetsteen uit baggerspecie

·        Afval is afval, ook met intentie tot hergebruik (AfvalOnline)

·        De zon breekt plastic in zee soms helemaal af, maar dat is nog geen reden tot juichen (Trouw)

·        Circulaire zonnepanelen? Denk aan een terugnamegarantie (Omgevingsweb)

·        ‘Kennisdeling en samenwerking ROK CE in de GWW’ (Rijkswaterstaat)

·        Masterclass Circulaire Economie binnen RWS (23 januari, Utrecht)

9. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·        Lisdodde voor Klimaatactie (Afval Circulair)
Leren voor klimaatactie doe je niet uit een boekje. Daarvoor heb je een concreet voorbeeld nodig uit de regio. De lisdodde is zo’n een voorbeeld. Bovendien een voorbeeld waar bedrijven, overheden en organisaties al volop mee bezig zijn omdat het grondwaterpeil in de veenweidegebieden omhoog moet. Immers, oxidatie en inklinking door het kunstmatig verlaagde waterpeil zorgt nu voor een flinke CO2 emissie.

·        Integraal programmeren voor energie-infrastructuur (IPO)

·        Herstel ozonlaag ligt op schema, helpt opwarming aarde voorkomen (AD)

·        Energietransitie: hoeveel is genoeg? (NRC)

·        Over 3 jaar al stoppen met kolencentrales kan en moet, zeggen milieuorganisaties: ‘Meest vervuilende bron van energie’ (EenVandaag)

·        ‘Klimaatzaak van de Eeuw’: 15 maart wordt cruciaal (Climategate)

10. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·        Aanbevelingen voor meer samenhang tussen klimaatadaptatie en klimaatmitigatie (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
De uitstoot van broeikasgassen naar nul brengen en ons aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering die we nu al merken: dat zijn de twee grote uitdagingen van klimaatverandering. Deze twee uitdagingen moet je volgens onderzoekers van Deltares en de TU Eindhoven samen aanpakken. Maar in beleid en wetenschap zijn dit nog gescheiden werelden. In een nieuwe discussiepaper stellen de onderzoekers dat er meer samenhang nodig is. Het Deltaprogramma kan hier een belangrijke rol in spelen.

·        “Voor mij zijn technologische oplossingen een last resort” (Sargasso)
Al eeuwenlang proberen we het land met dijken, molens en deltawerken te beschermen tegen het water. Maar er loert ook een ander gevaar. Het grondwaterpeil is te laag en natuurwater is vervuild. Hoe voorkomen we een watercrisis?

·        Beoordeling primaire waterkeringen (Unie van Waterschappen)

·        Eerste beoordelingsronde waterkeringen afgerond (Rijkswaterstaat)

·        Gemeenten erkennen meer en meer belang investeringen in riool en waterhuishouding (Omgevingsweb)

·        Natuurrampen kosten verzekeraars miljarden (BNR Nieuwsradio)

11. Nieuwe Programmasecretaris Datastandaarden SIKB

Harmen Willemse (44) is per 1 januari 2023 aangesteld als nieuwe Programmasecretaris Datastandaarden SIKB. De komende maanden zal de huidige Programmasecretaris Roeland Heuff zijn werkzaamheden overdragen. De Programmasecretaris Datastandaarden werkt aan alles wat er komt kijken bij het beheer en de verdere doorontwikkeling van de datastandaarden SIKB0101 en SIKB0102 en borgt dat dit verloopt volgens een transparant en goed geborgd proces. Lees verder op de website van SIKB. Zie verder het bericht Diverse codelijsten geactualiseerd in Pakbon/OS17 en datastandaard SIKB0102.

12. Waterschappen blij met uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

In de Tweede Kamer is er op 19 januari een schriftelijk overleg over een voorstel van de Europese Commissie voor de herziening van de richtlijn stedelijk afvalwater. De waterschappen geven graag hun visie op deze richtlijn. De richtlijn is onderdeel van een pakket aan voorstellen dat moet leiden tot een betere bescherming van de waterkwaliteit en de volksgezondheid. Het gaat om modernisering van bestaande waterwetgeving in het kader van het ‘Zero pollution action plan’. Dat plan heeft de Europese Commissie eind oktober gepresenteerd. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

13. Wetenschappers vinden nieuwe manier voor afbraak PFAS

Wetenschappers hebben een nieuwe manier uitgevonden om PFAS te vernietigen. Met waterstof en uv-licht wisten wetenschappers twee soorten PFAS-chemicaliën bijna helemaal te vernietigen. Met de techniek kan 95 procent van de schadelijke chemicaliën in slechts 45 minuten worden afgebroken. Lees verder op vice.com.

14. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·        Hengelose wijk niet ongerust ondanks mogelijk PFAS in tuinen na crash F-16 (RTV Oost)
Dertig jaar na dato houdt de F-16 die op 11 februari 1992 neerstortte in de wijk Hasseler Es in Hengelo de gemoederen nog bezig. De gemeente kondigde vandaag een onderzoek aan in 24 tuinen in de wijk. Het gaat om plekken waar blusschuim dat destijds werd gebruikt is terechtgekomen. Dat schuim bevatte het giftige PFAS. Wat vinden wijkbewoners? Een rondje door de wijk.

·        Hengelose wijk niet ongerust ondanks mogelijk PFAS in tuinen na crash F-16 (RTV Oost)

·        Eerste metingen rond voormalig zwaar vervuild Olasfa-terrein in Olst pakken gunstig uit (De Stentor)
Er is tot nu toe geen ontoelaatbare verspreiding van gif geconstateerd bij het Olasfa-terrein in Olst. Dat blijkt uit de eerste metingen die de Stentor heeft ingezien. De komende twintig jaar controleert de provincie Overijssel of er gif van de voormalige asfaltfabriek naar de IJssel of andere plekken lekt en of daarmee een dreiging ontstaat voor de omliggende natuur.

·        Overijssel wil breder gebiedsplan dan alleen het halen van doelen voor stikstof en water (Waterforum)
De provincie Overijssel wil nadrukkelijk verder kijken dan alleen de natuur- en waterdoelen bij de uitvoering van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De sociale cohesie, de economie en perspectief voor de landbouw zijn net zo belangrijk. De provincie vraagt voor deze uitvoering 5 miljard euro van het kabinet. Ook verwacht het dat het kabinet met een fonds komt voor langjarige vergoedingen om het beheer van bijvoorbeeld landschapselementen te kunnen verstrekken aan boeren.

·        Deventer: Ook na inwerkingtreding gezamenlijk op blijven trekken (Aan de slag met de Omgevingswet)

·        Nieuwe verkeersmaatregelen nodig langs Kanaal Almelo – De Haandrik (Provincie Overijssel)

·        Kerst pop-up in Zwolle (Afval Circulair)

·        Platform Meppel Deelt (Afval Circulair)

Provincie Gelderland

·        Gelderland heeft eigen warmtebedrijf nu bijna opgericht (binnenlandsbestuur.nl)

·        Achterhoek blijft erg droog, ondanks natte weken (Omroep Gelderland)

Provincie Groningen

·        Plan voor meer biodiversiteit in de Gronings-Drentse Veenkoloniën (Provincie Groningen)
Overheden en boeren gaan zich inzetten voor meer biodiversiteit in de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Dat kan door het landschap anders in te richten en te beheren. Verschillende partijen, zoals overheden, boeren en particulieren hebben een plan opgesteld om het landschap verder te ontwikkelen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om sloten en oevers, bermen, akkerranden, bos en erven in en rond het boerenlandschap.

·        Visser merkt gevolgen baggerslib in Dollard: ‘Het hele ecosysteem raakt in de war’ (RTV Noord)

Provincie Fryslan

·        A7: start grondonderzoek Prinses Margriettunnel (Rijkswaterstaat)
In opdracht van Rijkswaterstaat wordt maandag 16 januari 2023 gestart met grondonderzoek bij de Prinses Margriettunnel in de snelweg A7 tussen Joure en Sneek. Het onderzoek moet meer inzicht geven in de stand van het grondwater en de samenstelling daarvan.

·        Afbouw gebruik pesticiden (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·        Gebiedspartijen in de Gronings-Drentse Veenkoloniën zien kansen voor meer biodiversiteit (Provincie Drenthe)
Gebiedspartijen in de Gronings-Drentse Veenkoloniën zien kansen om de biodiversiteit in het gebied te vergroten door het (anders) beheren en inrichten van het landschap. Met de inzet van veel partijen zijn daarom ontwikkelkaders voor groenblauwe dooradering opgesteld.

Provincie Flevoland

·        ‘Flevoland voorbereiden op klimaatverandering is hele klus’ (Omroep Flevoland)
Het wordt een hele klus om Flevoland voor te bereiden op de gevolgen van de klimaatverandering. Dat zegt dijkgraaf Hetty Klavers. Zo moet een groot deel van de dijken in de provincie worden verstevigd, en moeten er mogelijk gemalen bij komen. Ook zijn de twee bestaande peilvakken, waarin de hoogte van het water in de provincie wordt geregeld, mogelijk aan uitbreiding toe. En voorafgaand aan hevige regenval kan het waterpeil naar beneden worden gebracht, om voldoende bergingscapaciteit te realiseren.

·        Waterschap wacht niet op Den Haag, maar schiet kosten dijkversterking zelf voor (Omroep Flevoland)

Provincie Utrecht

·        Vasthouden van regenwater is een soort appeltje voor de dorst, maar hoe doen we het? (RTV Utrecht)

·        Contract verbreding A27 ondertekend (Rijkswaterstaat)

Provincie Noord-Holland

·        Scherpere PFAS-regels in Noord-Holland (fok.nl)
De PFAS-regels voor bodem van de provincie Noord-Holland zijn aangescherpt. Aanleiding is nieuwe kennis over PFAS. De regels geven aan wanneer de bodem verontreinigd is en wanneer saneringsmaatregelen nodig zijn. Dit geeft duidelijkheid bij bijvoorbeeld de bouw van woningen en wegen. Het doel van de regels is om mens en milieu te beschermen.

·        Bezwaar SchipholWatch tegen groot onderhoud Zwanenburgbaan (SchipholWatch)
SchipholWatch heeft gisteren bezwaar aangetekend tegen de bodembeschikking die Schiphol kreeg voor het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan. Zowel de gevolgde procedure als de beoordeling van de situatie is niet in de haak. De provincie Noord-Holland had nooit mogen instemmen met het saneringsplan dat die naam niet mag dragen.

·        Wieringerhoek uit het vizier: plan van Rijkswaterstaat legt zich toe op meer vis en minder zout (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·        Resultaten grond en wateronderzoek PFAS bekend: regen- en kraanwater te gebruiken, advies voor slootwater (MerweRTV)
Het RIVM deed eerder onderzoek naar PFAS in groenten en fruit uit moestuinen in de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden. In dezelfde moestuinen is ook grond en water uit de sloot, regentonnen en grondwater onderzocht op PFAS. Dit onderzoek is inmiddels ook afgerond. Het advies: alle moestuineigenaren kunnen regen- en kraanwater gebruiken voor het water geven van de (moes)tuin. Niet iedereen kan slootwater gebruiken.

·        Moestuineigenaren opgelet! Ook PFAS in slootwater rond Chemoursfabriek (RTV Rijnmond)

·        Zorgen om GenX-stoffen in Alblasserwaards slootwater onterecht, zegt Chemours (AD)

·        AWP start petitie tegen giflozingen (Maassluis.nu)
De AWP wil dat Chemours in Dordrecht helemaal stopt met lozen van GenX en PFAS. De AWP komt op voor schoon water, schone lucht en een schone bodem. De AWP is daarom een petitie gestart om het lozen van GenX in de toekomst volledig te verbieden.

Provincie Zeeland

·        Vervuilde TGG van dijk Perkpolder mag blijven liggen (h2owaternetwerk.nl)
De Zeeuwse gemeente Hulst is akkoord gegaan met het plan van aanpak van Rijkswaterstaat voor de vervuilde dijk bij Perkpolder. Hierdoor hoeft de thermisch gereinigde grond (TGG) die risicovolle stoffen bevat, niet te worden weggehaald. Boeren in de omgeving zijn er niet gerust op en willen sanering.

·        TGG-grond in zeedijk mag van gemeente Hulst blijven liggen (Waterforum)

·        Nooit meer een ramp als 1953 – Zuidwestelijke Delta (Zuidwestelijke Delta)
In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 zorgde een zware noordwesterstorm in combinatie met springtij ervoor dat grote delen van Nederland overstroomden. In 2023 is het zeventig jaar geleden dat de Watersnoodramp plaatsvond. Het Watersnoodmuseum organiseert daarom een herdenkingsjaar vol activiteiten. Ook veel andere organisaties haken in op de herdenking en vragen zo aandacht voor waterbewustzijn. Zo ook de Zuidwestelijke Delta. We spraken met Siemco Louwerse, directeur van het Watersnoodmuseum.

·        Middensluis Terneuzen: Proefploffen (Rijkswaterstaat)
We slopen later dit voorjaar de oostelijke kolkwand van de Middensluis. Dit is nodig om de invaart van de Nieuwe Sluis mogelijk te maken. We slopen de wand met explosieven. Om dit zorgvuldig voor te bereiden, voeren we op 11 en 12 januari 2023 enkele proefploffen uit.

·        Zetsteen uit baggerspecie (Afval Circulair)
Bij de dijkversterking Hansweert in Zeeland voert Waterschap Scheldestromen een onderzoek uit naar het produceren van zetsteen van bagger. Zetsteen zijn blokken die worden gebruikt voor het bekleden van dijken.

Provincie Noord-Brabant

·        Provincies en waterschappen maken afspraken tegen verdroging Peelvenen (Provincie Noord-Brabant)
De provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg hebben een intentieovereenkomst gesloten over de onttrekking van grondwater in de bufferzones rondom het Natura 2000-gebied Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel (Peelvenen).

·        Meer actie tegen verdroging Peel op komst (ED)

·        Gemeente Zundert wint Aandeslag-Trofee 2022 (Provincie Noord-Brabant)
De gemeente Zundert is de winnaar van de Aandeslag-Trofee 2022. Op 10 januari reikte minister Hugo de Jonge de trofee uit aan Marien Provoost, projectleider bij de gemeente Zundert. Met het project Zundert Floreert werkt een breed opgezet samenwerkingsverband aan de Omgevingswet door het ontwikkelen van diverse gebiedsvisies en concrete initiatieven.

·        Verleggen kabels en leidingen Wilhelminakanaal (Rijkswaterstaat)

·        Hoe milieustraat Tilburg binnen een week al het dubbele inzamelt voor hergebruik: ‘Dit is de toekomst’ (AD)

Provincie Limburg

·        Werking van beken en rivieren bij extreme regenval: webinar op 26 januari (Provincie Limburg)
Onderzoeksbureau Deltares presenteert 26 januari in een webinar de resultaten van de watersysteemanalyse voor de Geul, Geleenbeek en Roer. Dit webinar kan live gevolgd en achteraf bekeken worden.

·        Provincies en waterschappen maken afspraken tegen verdroging Peelvenen (Provincie Limburg)
De provincies Noord-Brabant en Limburg, waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg hebben een intentieovereenkomst gesloten over de onttrekking van grondwater in de bufferzones rondom het Natura 2000-gebied Groote Peel, Deurnsche Peel en Mariapeel (Peelvenen). In de overeenkomst staan afspraken voor de komende twee jaar om het waterbeheer verder te verbeteren en om voorbereidingen te treffen voor de vernieuwing van het Natura 2000-beheerplan Peelvenen.

·        Overhoogte in strijd met projectplan en artikel 5.4 Waterwet (Omgevingsweb)
Op 14 december 2022 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak gedaan naar aanleiding van een door het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg afgewezen handhavingsverzoek.

·        Venlo pakt beveroverlast aan (binnenlandsbestuur.nl)