Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 15 2023)

1. Aanpak bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s: cijfers van 2022

Het Directeurenoverleg Bodem heeft de voortgangsrapportage over de aanpak van bodemverontreiniging met onaanvaardbare risico’s voor 2022 vastgesteld. Landelijk zijn in 2022 in totaal 1674 spoedlocaties gerapporteerd. In 2021 betrof dat 1643 spoedlocaties. Er zijn dus 31 aanvullende locaties gerapporteerd, waarvan bij 10 de sanering is gestart, bij 1 alweer is afgerond en bij 20 de sanering nog moet starten. Het aantal aanvullend gerapporteerde locaties is vergelijkbaar met voorgaande jaren. In totaal is inmiddels 53 % van de spoedlocaties (885 van de 1674) afgehandeld (al dan niet met nazorg). Bij de overige locaties is de sanering in uitvoering (636 locaties, 39%) of moet de sanering nog starten (153 locaties, 9 %). In de periode tussen de uitvraag in 2021 en 2022 is de sanering op 50 locaties aangevangen en op 63 locaties afgehandeld. Lees verder op de website van Bodem+.

2. Alle ogen gericht op het grondwater

Deze week verschenen er drie belangrijke rapporten over het grondwater in Nederland. Onderzoeksinstituut Deltares kwam met een integrale grondwaterstudie die volgens de onderzoekers laat zien hoe water en bodem sturend zijn. RIVM bracht een onderzoek uit over de waterbeschikbaarheid voor de drinkwatervoorziening tot 2030. En de Unie van Waterschappen publiceerde de vernieuwde grondwatervisie waarin de 21 waterschappen vier gezamenlijke ambities voor grondwaterbeheer vaststellen. Lees verder op de website waterforum.net. Lees verder ook:

·         Integrale grondwaterstudie laat zien hoe water en bodem sturend zijn (Deltares)
In het rapport ‘Integrale Grondwaterstudie Nederland’ worden voor een breed publiek de opgaven, aandachtspunten en mogelijke oplossingen voor het grondwater op landelijke schaal gepresenteerd. De verschillende opgaven en oplossingsrichtingen zijn door Deltares in beeld gebracht in samenwerking met andere kennisinstellingen. Deze informatie helpt beleidsmakers, grondwaterbeheerders en -grootgebruikers bij de uitwerking van ‘water en bodem sturend’. Lees ook het artikel Landelijke analyse van opgaven en oplossingen voor grondwater gepresenteerd (h2owaternetwerk.nl)

·         Snel actie nodig om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen (Rijksoverheid)
Het vandaag verschenen RIVM-onderzoek naar de waterbeschikbaarheid voor de drinkwatervoorziening tot 2030 geeft inzicht in de vraag naar drinkwater nu en in de toekomst. De studie onderschrijft de signalen van de drinkwaterbedrijven dat op korte termijn extra inzet van waterbronnen nodig is. Om te kunnen voldoen aan de vraag naar drinkwater zijn drinkwaterbedrijven samen met overheden op zoek naar mogelijkheden om de bestaande bronnen volledig in te zetten, en om te zoeken naar nieuwe bronnen voor drinkwater. Zie verder ook:

o    Actieplan voor extra drinkwatercapaciteit aangekondigd (h2owaternetwerk.nl)

o    RIVM: snel actie nodig om drinkwatertekort te voorkomen (nos.nl)

o    Drinkwaterbedrijven moeten zich aanpassen de komende jaren (binnenlandsbestuur.nl)

o    Wie krijgt straks water en wie niet? Door dreigend drinkwatertekort moeten we moeilijke keuzes maken (EenVandaag)

o    Drinkwaterbedrijven moeten zeker 2,5 miljard euro investeren (RD)

o    Uitslag Stelling: ’Zuinig met drinkwater’ (Telegraaf)

·     Vernieuwde grondwatervisie waterschappen (Unie van Waterschappen)
De Unie van Waterschappen heeft haar visie op grondwater vernieuwd. In deze visie stellen de 21 waterschappen 4 gezamenlijke ambities voor grondwaterbeheer vast. Aanleiding voor deze nieuwe grondwatervisie is dat de beschikbaarheid van voldoende en kwalitatief goed grondwater de laatste jaren steeds meer onder druk komt te staan. Het grondwatersysteem is uit balans geraakt. Dit komt omdat er steeds meer vraag is naar grondwater, terwijl er door de toenemende droogte steeds minder water beschikbaar is.

3. Aangenomen moties Tweede Kamerdebat over water en bodem sturend

Op 27 maart heeft de Tweede Kamer de beleidsbrief water en bodem sturend besproken in een notaoverleg. Naar aanleiding van dit debat over de rol van water in ruimtelijke plannen zijn op 4 april verschillende moties van Kamerleden aangenomen. Lees verder io de website van de Unie van Waterschappen. Lees ook het bericht Moties over waterkwaliteit aangenomen in de Tweede Kamer (Unie van Waterschappen).

4. Kabinetsreactie op advies ‘Geef richting, maak ruimte!’

Op 24 maart 2023 stuurde minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening de kabinetsreactie op het advies ‘Geef richting, maak ruimte!’ naar de Tweede Kamer. De kabinetsreactie bevat tevens een reactie op de Monitor van de Nationale Omgevingsvisie 2022 (Monitor NOVI) van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vanwege de onderlinge samenhang reageert het kabinet in één brief op beide publicaties.- Lees verder op de website van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.

5. Kamer eist overzicht van PFAS-uitstoot

Een meerderheid van de Kamer eist dat het kabinet voor de zomer een overzicht geeft van de belangrijkste PFAS-uitstoot in Nederland. Het gaat om uitstoot naar water, lucht en bodem. PFAS worden ook wel forever chemicals genoemd, omdat ze niet of nauwelijks afbreekbaar zijn in het milieu. Nu er meer bekend is over de gevaren van PFAS en er een nieuw advies ligt van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, wil de Kamer vergunningen van bedrijven die PFAS mogen lozen, opnieuw tegen het licht houden. Lees verder op de website van Zembla.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Symposium Bodem Breed 2023! (13 april, Arnhem)
Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt op donderdag 13 april 2023 in Arnhem georganiseerd. Gastorganisaties dit jaar zijn de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Noteer je de datum in je agenda? Met deze nieuwsbrief sturen we je graag het programma toe.

·         TISOLS in Nederland (17 t/m 21 april)
Van 17 tot 21 april 2023 vindt TISOLS plaats. Een hele bijzondere editie, want dit internationale symposium over bodemdaling vindt plaats in Nederland! De wetenschappelijke kijk in Delft, een excursie dag naar kenmerkende plekken in het land en een praktijk dag in Gouda. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van Tisols.

·         BRO-tje: Rol leidingenbureau bij inrichten Rotterdamse ondergrond (20 april)
De ondergrond van de stad Rotterdam is vol. En er is grote vraag naar nog meer ruimte. Voor allerlei gebruiksfuncties en voor de energietransitie, klimaatadaptatie en nieuwe netwerken bijvoorbeeld. De gemeente Rotterdam vindt het daarom belangrijk die ondergrond goed in beeld te houden. Het Leidingenbureau van de gemeente weet wat er in de grond zit en hoe die ondergrond ingericht is en zou moeten worden. In dit BRO’tje vertelt Wim Noordhof meer over de opgaven en werkwijze in Rotterdam.

·         GeoWeek 2023: 8 tot en met 12 mei (Geoweek)

·         Kennis- en innovatie dag voor water en bodem (9 mei, Den Bosch)
Als water- en bodemprofessionals werken we met elkaar aan het ontwikkelen van kennis en innovatie voor water- en bodemvraagstukken, zoals voldoende en schoon water en een gezonde bodem. En dat is hard nodig: het klimaat verandert en de druk op de schaarse ruimte in Nederland neemt toe. We hebben daarom de ambitie om water en bodem sturend te laten zijn bij keuzes over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Om de samenwerking op kennis en innovatie verder aan te jagen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren, organiseert DG Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de Topsector Water en Maritiem, Rijkswaterstaat, ministerie van LNV, Deltaplatform en Dutch Soil Platform met medewerking van vele anderen een inspirerende en interactieve conferentie.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Kleine gemeenten bundelen hun krachten (Aan de slag met de Omgevingswet)
Gemeenten die wat kleiner zijn, hebben vaak niet genoeg capaciteit om zich goed voor te bereiden op de Omgevingswet. Een aantal van hen bundelt daarom hun krachten in de aanloop naar de inwerkingtreding. Een voorbeeld daarvan is de samenwerking tussen Heumen, Beuningen en Berg en Dal. De projectleiders bij deze gemeenten vertellen hoe ze dit hebben aangepakt. ‘Iedereen zit in hetzelfde schuitje en heeft dezelfde vragen.’ Lees over de aanpak en ervaringen van Heumen, Beuningen en Berg en Dal.

·         Slim samenwerken aan maatschappelijke opgaven (Aan de slag met de Omgevingswet)
In deze presentatie geven we aan hoe we door de Omgevingswet integraal denken en verder kijken dan de eigen kaders. Slimme, creatieve oplossingen omarmen en denken in mogelijkheden. En samen ontwikkelen met inwoners, ondernemers, belangenorganisaties en de verschillende overheden.

·         De tijdelijke omgevingsvergunning als overbrugging naar de Omgevingswet (Omgevingsweb)

·         Verzamelwet IenW 2021 (InfoMil)

·         IPLO Nieuws – april 2023 (Informatiepunt Leefomgeving)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 4 april 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – april 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Gemeenten negeren gifverbod op sportveld (binnenlandsbestuur.nl)
Een op de vijf gemeenten spuit ondanks een landelijk verbod nog steeds gif over de lokale sportvelden. Het aantal gemeenten dat gewasbeschermingsmiddelen over de sportvelden spuit daalt de laatste jaren nauwelijks. Hoewel sinds dit jaar een landelijk verbod op dergelijke middelen van kracht is, wordt er vooral in zeer sterk stedelijke gemeenten en in plattelandsgemeenten nog veel gebruik van gemaakt.

·         Deel gemeenten gebruikt nog gif op sportveld (VNG)

·         Zonder grootschalig natuurherstel verdwijnt belangrijke natuur in Nederland (Omgevingsweb)
Het gaat niet goed met de Nederlandse natuur. Dat blijkt uit het nieuwste ‘Living Planet Report Nederland 2023 – Kiezen voor natuurherstel’. Maar dit rapport heeft ook meteen een hoopvolle boodschap: natuurherstel werkt en kan ons helpen bij het oplossen van de diverse crises waar we nu mee worstelen: klimaat, stikstof en biodiversiteit.

·         Waterschappen: “Pauze en versnellen? Draai de waterknop open” (Unie van Waterschappen)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         ‘Verantwoordelijkheid Pfas-afval niet alleen bij afvalverwerker’ (AfvalOnline)
Voor het veilig verwerken van Pfas-houdend afval moet de regering een transitieplan “naar een Pfas-vrij milieu in 2050” opstellen, vindt D66-Kamerlid Kiki Hagen.

·         Voorstel Europees verbod op het gebruik van PFAS in consultatie (Omgevingsweb)
Nederland, Duitsland, Noorwegen, Denemarken en Zweden hebben samen een voorstel bij de European Chemicals Agency (“ECHA”) ingediend, voor een Europese PFAS-restrictie via REACH. Het voorstel is op 22 maart 2023 in consultatie gegaan via de website van het ECHA. De consultatie staat gedurende 6 maanden open, en sluit op 25 september 2023.

·         SER vindt plannen voor kringloopeconomie nog tekortschieten (Nederlands Dagblad)
De Sociaal-Economische Raad (SER) is nog niet tevreden over de kabinetsplannen die moeten leiden tot een circulaire economie, waarin niks meer wordt verspild en grondstoffen zoveel als dat kan worden hergebruikt. De gewenste halvering van het grondstoffengebruik in 2030 is vooralsnog niet in zicht. Met het beleid dat tot nog toe is opgesteld ‘komen we er niet’, concludeert de SER.

·         Kamerbrief over circulair plastic (Rijksoverheid)
Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de monitoringsrapportage van het Plastic Pact NL over 2021. Ook stuurt zij de reactie van de voortgangscommissie van het Plastic Pact NL en het onderzoeksrapport ‘Sustainability of biobased plastics’.

·         Bereidheid consument biedt aanknopingspunt circulaire economie (PBL)

·         Heijnen gaat benodigde vergunningen voor transitie onderzoeken (AfvalOnline)

·         Waterschappen mogen in circulaire economie investeren (AfvalOnline)

·         Groeifondsvoorstel voor natuurlijke materialenkringlopen (AfvalOnline)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Netbeheer: energieaanpak gemeenten moet op de schop (binnenlandsbestuur.nl)
Om de doelstelling te halen dat Nederland in 2050 een klimaatneutraal energiesysteem heeft, is veel nieuwe infrastructuur nodig. Netbedrijven moeten daar tijdig op kunnen anticiperen. Dat lukt alleen als rijk, provincies en gemeenten tijdig en rigoureus besluiten, schrijft Netbeheer Nederland in een ‘integrale energiesysteemverkenning 2030-2050’.

·         CO2-uitstoot Nederlanders terug op niveau 1964 (ewmagazine.nl)

·         Noodplan voor verstoring gaslevering verder uitgewerkt (Rijksoverheid)

·         Record: ruim helft van stroom opgewekt met zon, wind en biomassa (Telegraaf)

·         Onderzoek milieuclub: 90% kernafval kan worden hergebruikt (Telegraaf)

·         Zeespiegel langs Nederlandse kust stijgt sneller sinds 1993 (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Bijna 7 miljoen subsidie voor maatregelen klimaatadaptatie (Land+Water)
De werkregio Groningen/Noord-Drenthe ontvangt bijna 7 miljoen euro van het Rijk voor de uitvoering van concrete klimaatadaptatiemaatregelen. De regio diende een financieringsaanvraag in voor 64 maatregelen, via de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Met de honorering hiervan betaalt het Rijk een derde van de kosten.

·         Nederland aanjager om klimaatadaptatie in kustgebieden wereldwijd te versnellen (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Nederland is de initiatiefnemer van een nieuw internationaal panel om klimaatadaptatie te versnellen: het International Panel for Deltas and Coastal Areas (IPDC). Het doel van het IPDC is dat delta’s, kustgebieden en eilanden zich beter gaan aanpassen aan klimaatverandering. Daarvoor kunnen zij via het IPDC onder meer kennis en expertise uitwisselen en steun krijgen bij governance, financiering en planning.

·         Bouwen in laaggelegen polders, is dat verantwoord? (BNR Nieuwsradio)
Een nieuwe woonwijk of bedrijventerrein, vijf meter onder NAP. Moeten we dat met de naderende klimaatverandering nog wel blijven doen? We stellen deze vraag aan deltacommissaris Peter Glas.

·         Dijkwerkersdag over waterveiligheid (Unie van Waterschappen)

·         Kabinet lanceert maatlat klimaatadaptief bouwen (waterforum.net)

·         Deltacommissaris Peter Glas: “Elke schop in de grond moet klimaatbestendig” (magazinesrijkswaterstaat.nl)

·         ‘Nu normale situatie maar blijf rekening houden met grondwaterdroogte’ (h2owaternetwerk.nl)

·         Lezing: Water – Land: verleden, heden, toekomst (16 april, Theater de Veste in Delft)

12. Consultatie wijziging Regeling bodemkwaliteit

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) voor. In de Rbk worden gewijzigde en nieuwe normdocumenten aangewezen die moeten worden gebruikt binnen het Kwalibo-stelsel. Het betreft een nieuw document en enkele gewijzigde documenten. Het gaat om de BRL 5080, BRL 9339, AP04, AS 3000, BRL SIKB 2000 en BRL SIKB 11000. Reageren kan tot en met 16 mei 2023. Lees verder op de website internetconsultatie.nl.

13. Provincies: stop de watercrisis in de natuur

Nederland stevent af op een watercrisis met grote ecologische en economische gevolgen, die niet onderdoen voor de stikstofcrisis. Natuurmonumenten vraagt de provincies en waterschappen die nu hun gebiedsplannen maken ook met oplossingen te komen voor deze watercrisis. De natuur trekt al jaren aan het kortste eind bij de verdeling van water. Het weinige beschikbare water is vaak niet van goede kwaliteit en maakt de natuur ziek. Natuurmonumenten vraagt met een petitie aan alle provincies: stop nu ook de watercrisis! Lees verder op de website van Natuurmonumenten

14. ‘Omgevingsdiensten moeten hun werk kunnen doen’

De meeste van de 29 omgevingsdiensten in Nederland bestaan nu zo’n 13 jaar. Ze verlenen milieuvergunningen en doen het toezicht en handhaving daarop in een bepaalde regio. De afgelopen jaren bleek uit diverse onderzoeken dat veel omgevingsdiensten nog niet functioneren zoals het zou moeten. Dat geldt ook voor het VTH-stelsel waar ze onderdeel van zijn. Waar ligt dat aan? En hoe kunnen we het tij keren? Een brede aanpak moet uitkomst bieden. Magdeleen Sturm (directeur van het interbestuurlijke programma Versterken VTH-stelsel) en Thijs Kuipers (wethouder gemeente Horst aan de Maas en namens de VNG lid van het bestuurlijk overleg van het programma) lichten toe. Lees verder op de website van het IPLO.

15. BRO 3D klaar voor gebruik

De Geologische Dienst Nederland (TNO) werkt, in samenwerking met de BRO, aan het eenvoudiger toegankelijk maken van de 3D-data en -modellen over de ondergrond. Deze BRO-data worden binnenkort met bestaande technologie handig ontsloten via open dataplatforms en API’s, zodat gebruikers deze rechtstreeks in hun GIS-systemen kunnen gebruiken. Lees verder op de website basisregistratieondergrond.nl.

16. ‘Onderhoud van dijken wordt steeds complexer door nieuwe regelgeving’

Nederland is een land dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt en hierdoor zijn dijken onmisbaar. Maar recente regelgeving over de uitstoot van stikstof en emissie maakt het onderhouden van dijken steeds complexer en duurder. Lees verder op waternieuws.nl.

17. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen maart 2023 (Rijkswaterstaat)
Het jaar 2023 is al weer drie maanden oud. Nog een paar maanden en dan zijn we klaar met de Verruiming van de Twentekanalen. In deze nieuwsbrief staan we onder andere stil bij de paleontologische vondsten die er gedaan zijn bij kade Delden, de zwerfkei die we tijdens het baggeren hebben aangetroffen en de werkzaamheden van Vitens.

·         Voormalig voetbalveld in Oldenzaal wordt waterberging: bij hoosbui kan 4000 kuub water worden opgevangen (destentor.nl)
De voormalige voetbalvelden 9 en 10 van Quick’20 worden ingezet als waterberging. Eind dit jaar wordt begonnen met de werkzaamheden.

·         Onderzoek: flinke kans op schade in huidig scenario voor extra waterwinning Hammerflier (h2owaternetwerk.nl)

·         Goede startpositie grondwater (DalfsenNet)

Provincie Gelderland

·         Deltacommissaris Peter Glas bezoekt de Liemers (duiven-post.nl)

Zandzakken weg, droge voeten terug: deze oplossing moet ervoor zorgen dat Liendense huizen niet meer blank staan (AD)

Provincie Groningen

·         Groningen en Noord-Drenthe krijgen zeven miljoen van Rijk voor projecten tegen overstromingen en droogte door klimaatverandering (oogtv.nl)
De werkregio Groningen/Noord-Drenthe krijgt 7 miljoen euro van het Rijk om 64 klimaatadaptatiemaatregelen door te voeren. De maatregelen kosten in totaal ruim twintig miljoen euro en Den Haag betaalt nu een derde van deze kosten. De gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe, de twee provincies, de Veiligheidsregio’s en de waterschappen en waterbedrijven in het gebied betalen de rest.

·         Lauwersoog geeft startsein voor versterking duurzame dijk (gic.nl)
In de haven van Lauwersoog is woensdag het startsein gegeven voor de dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat. De versterking, die in 2026 wordt afgerond, zal op een duurzame manier worden uitgevoerd.

·         Groningen wil minstens 30 miljard euro vanwege ‘ereschuld’ gaswinning (NOS)

·         Gat in dijk Zoutkamp geeft inkijkje in middeleeuwse dijkbouw (NOS)

Provincie Fryslan

·         Onderzoek Prinses Margriettunnel loopt nog (Rijkswaterstaat)
We zijn nog volop bezig met het onderzoeken van de oorzaak van het probleem en het maken van een herstelplan voor de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Joure en Sneek. Het blijkt lastiger dan gedacht en kost meer tijd dan voorzien.

·         Bijna 5 miljoen van Waddenfonds voor opschaling energiecentrale Afsluitdijk (waterforum.net)

·         Drainage-expert Stuyt: meer coaching nodig bij drainage (Nieuwe Oogst)

Provincie Drenthe

·         Versterking waterkering polders Lappenvoort-Oosterland (waterforum.net)
Het algemeen bestuur van waterschap Hunze en Aa’s heeft op 27 maart 2023 besloten om ruim 4 km van de waterkering rondom de polders Lappenvoort-Oosterland te versterken. De kade is op meerdere plekken ingezakt door onder andere het inklinken van onderliggend veen.

·         Bijna 7 miljoen subsidie voor maatregelen klimaatadaptatie in Noord-Drenthe en Groningen (Provincie Drenthe)
De werkregio Groningen/Noord-Drenthe ontvangt bijna 7 miljoen euro van het Rijk voor de uitvoering van concrete klimaatadaptatiemaatregelen. De regio diende een financieringsaanvraag in voor 64 maatregelen, via de Tijdelijke Impulsregeling Klimaatadaptatie. Met de honorering hiervan betaalt het Rijk een derde van de kosten.

·         Ook Noord-Drenthe wil compensatie voor gevolgen gaswinning Groningenveld (RTV Noord)

·         Boeren Zeijen brengen zelf waterhuishouding in beeld (Nieuwe Oogst)

Provincie Flevoland

·         Gedeputeerde Fackeldey geleidt warme krachten in Flevoland (Provincie Flevoland)

Provincie Utrecht

·         ‘Heuvelrugtuinen’ moeten ook in De Bilt droogte en wateroverlast tegengaan: zo helpt gemeente bij de aanleg (AD)
Ook inwoners van De Bilt moeten hun tuin gaan omvormen tot een ‘Heuvelrugtuin’. Zo’n tuin bestaat voor minstens 60 procent uit groen, wordt gifvrij onderhouden en biedt beschutting voor vogels en insecten.

·         Griftparkbacterie heeft deel van verontreinigde bodem opgeruimd; nu start fase twee van het onderzoek (duic.nl)
Nu definitief blijkt dat de zogenoemde Griftparkbacterie de verontreinigde grond onder het gelijknamige park in Utrecht opruimt, is het tijd voor een nieuwe fase in het onderzoek. Vanaf halverwege 2023 wordt geëxperimenteerd met nieuwe technieken die het proces van de bacterie eventueel kunnen versnellen.

·         Verdwenen fabrieken: Lood- en Zinkpletterij Hamburger in Lombok (duic.nl)

Provincie Noord-Holland

·         Proef om zoetwater te sparen in ondergrond biedt perspectief (Nieuwe Oogst)
‘Er valt genoeg regen, maar meestal op de verkeerde momenten’, zei Jouke Velstra van Acacia Institute vorige week op de open dag van Zoete Toekomst Texel. ‘Deze proef om overtollig regenwater ondergronds op te slaan biedt niet alleen perspectief voor Texel, maar ook voor de rest van Nederland.’

·         Provincie laat Schiphol ongehinderd met PFOS-gifgrond slepen (SchipholWatch)
ij het groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan zijn grote partijen met PFOS vervuilde grond gevonden die in een aantal gevallen dringend gesaneerd moeten worden. Toch hoeft Schiphol dat van de provincie niet te doen. Ons bezwaar tegen dit wegkijken is afgewezen: SchipholWatch is niet-ontvankelijk verklaard.

·         Klimaatambitie Amsterdam alleen haalbaar met grote ingrepen (binnenlandsbestuur.nl)

·         Ontwikkelingen en kansen circulaire economie in Noord-Holland in beeld (Provincie Noord-Holland)

·         We starten met onderhoud strand Callantsoog (Rijkswaterstaat)

·         Natuurverbetering Het Hol dit jaar verder aangepakt (Provincie Noord-Holland)

·         Omwonenden Tata Steel blijven onverminderd paks van hun woningen vegen. Is er nog geduld en vertrouwen? (IJmuider Courant)

·         Verkeersmaatregelen scheepvaart in Buiten-IJ (Rijkswaterstaat)

Provincie Zuid-Holland

·         Dunea: provincie lijkt niet bewust van oplopend tekort aan drinkwater (NOS)
De provincie Zuid-Holland heeft niet voldoende besef van het urgente tekort aan drinkwater voor de komende jaren, zegt waterbedrijf Dunea. De ambitieuze nieuwbouwplannen zien drinkwater volgens directeur Wim Drossaert als een vanzelfsprekendheid. Tegelijkertijd laten vergunningen voor meer waterproductie lang op zich wachten. ‘Er wordt gezegd: we begrijpen het probleem. Maar wij zien geen verandering in gedrag.’

·         Chemours opent state-of-the-art waterzuiveringsinstallatie (waterforum.net)
Chemiebedrijf Chemours heeft op 31 maart de nieuwe waterzuiveringsinstallatie Aquarius in Dordrecht officieel geopend. Het hart bestaat uit actiefkoolfiltratie met zes karakteristieke silo’s van het Belgische Desotec. “We lozen nu slechts 1 gram HFPO-DA per dag op het gemeentelijk riool”, gaf plantmanager An Lemaire tijdens de opening aan.

·         Expertteam helpt toekomstbestendig te bouwen (Provincie Zuid-Holland)
Het nieuwe provinciale Expertteam Toekomstbestendige Woningbouw gaat gemeenten helpen bij verduurzaming van de woningbouw en bij gebiedsontwikkelingen. De experts hebben specialistische bouwkennis over klimaatadaptatie, natuurinclusief bouwen, circulair en biobased bouwen, gezondheid en veiligheid, grond, financiering en energie. Zij bieden zowel specialistische als overzichtskennis en kunde over toekomstbestendig bouwen.

·         Westland gaat overtollig regenwater opslaan in de grond met een waterbank (AD)
Voldoende zoet water van goede kwaliteit is niet meer vanzelfsprekend en om tekorten aan water aan te vullen komt er in Westland proef met een zogenoemde waterbank. Dit is een tijdelijke opslag van regenwater in de grond.

·         RijnlandRoute: Open Dag Tjalmaweg zaterdag 6 mei (Provincie Zuid-Holland)

·         Afzinken tweede tunneldeel Maasdeltatunnel later (Rijkswaterstaat)

·         Een ‘Rotterdam Reef’ voor natuur en waterveiligheid (Rijksportaal)

Provincie Zeeland

·         Subsidie voor klimaatbestendige bedrijventerreinen (Provincie Zeeland)
Bedrijventerreinen zijn vaak grijze, versteende omgevingen. Dat kan anders! Daarom heeft de Provincie nu een subsidieregeling ingesteld die tot doel heeft om bedrijfspercelen klimaatbestendig in te richten en biodiversiteit te vergroten. Voor de regeling is in totaal € 500.000 beschikbaar.

·         Provincie verhoogt subsidie: 3,5 miljoen euro naar innovatieve waterprojecten (Omroep Zeeland)

·         Drugsafval gevonden bij Rilland, politie doet onderzoek (Omroep Zeeland)
Aan de Hogerwaardweg in Rilland zijn vanmorgen vaten met drugsafval gevonden. Het gaat volgens de politie om een kleine dumping. Wat er precies in de vaten zit, is nog niet bekend.

·         Toekenning subsidie aan landbouwprojecten voor innovaties op gebied van water (Provincie Zeeland)

·         Explosies bij de Middensluis in Terneuzen verlopen rustig en beheerst: ‘Hè, was dit het al?’ (PZC)

Provincie Noord-Brabant

·         Maatregelen nodig voor bescherming van drinkwaterbronnen (wijbrabant.nl)
Er is meer aandacht nodig voor de bescherming van drinkwaterbronnen. De provincie Noord-Brabant heeft daarvoor een uitvoeringsprogramma voor waterwingebieden opgesteld. Inzet van drinkwaterbedrijven, waterschappen, gemeenten, agrariërs en inwoners is daarbij belangrijk. Drinkwater wordt in Brabant enkel gewonnen uit grondwater. Alle reden dus om de kwaliteit van dat grondwater te beschermen en vervuiling te voorkomen. Toch liggen er gevaren op de loer.

·         Helmonds bedrijf moet met PFAS verontreinigd terrein saneren (RD)
Het bedrijf Custom Powders in Helmond moet binnen een jaar beginnen met het saneren van een met PFAS verontreinigd bedrijfsterrein in de Brabantse gemeente. De Raad van State verwierp een beroep van de poederbewerker tegen deze door de gemeente opgelegde maatregel woensdag.

·         Veroorzaker van bodemverontreiniging in Helmond, de buurman en een oud-medewerker krijgen geen gelijk van hoogste bestuursrechter (AD)

·         Brabantse gemeenten verliezen slepende afvalzaak (binnenlandsbestuur.nl)

·         Op weg naar klimaatneutraal Eindhoven: ‘We hebben nog een weg te gaan, zullen we maar zeggen’ (AD)

·         Grondwater weer op peil door natte winter: ‘Maar na een of twee droge maanden kan het weer helemaal anders zijn’ (ED)

·         Provincie betrekt bewoners bij archeologisch erfgoed in eigen wijk en dorp (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         Gemeente Beekdaelen adviseert geen grondwater meer te gebruiken om pfas (NOS)
De Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen raadt inwoners af gebruik te maken van grondwater. Dat komt doordat het grondwater vlak over de grens in Duitsland verontreinigd is. Voordat inwoners weer veilig grondwater kunnen gebruiken, moet er eerst meer duidelijkheid komen over de omvang van de verontreiniging, vindt de gemeente.

·         PFAS in Duits grondwater: geen gevolgen voor Limburg (1Limburg)
Het grondwater in de Schinveldse bossen bevat geen verhoogde concentratie van PFAS. Dat blijkt uit metingen door WML na meldingen van PFAS-vervuiling uit buurdorpen vlak over de grens.

·         Grondwater rond Awacs-basis vervuild met PFAS, dorpsbewoners mogen het twintig jaar niet gebruiken (De Limburger)

·         ‘Circulaire teelt en chemie’ krijgt steun uit Limburg en Europa (Provincie Limburg)

·         Vluchten voor hoogwater? Het evacuatieplan in Gennep is zo slecht nog niet (De Gelderlander)

·         Grondwater na jaren weer op peil aan begin groeiseizoen (1Limburg)

·         Vervolgaanpak werkzaamheden Julianakanaal (Rijkswaterstaat)