Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 12 2023)

1. Water bodem sturend: beantwoording kamervragen en brieven VNG en UvW

Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’ van 25 november 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld. In totaal zijn 238 vragen gesteld. Lees de kamerbrief met het kabinetsstandpunt om water en bodem sturend te maken in ruimtelijke keuzes en de antwoorden hierop. . Lees verder op de website van de Rijksoverheid. Ondertussen zijn vooruitlopend op het Kamerdebat op 27 maart door de VNG en de Unie van Waterschappen brieven gestuurd:

·         Extra stappen nodig voor sturende rol van water en bodem (VNG)

·         Kaders water en bodem sturend nodig (Unie van Waterschappen)

En zie verder over water en bodem sturend:

·         Water en bodem: de basis van ons bestaan (magazinesrijkswaterstaat.nl)

·         Deltacommissaris Peter Glas: “Elke schop in de grond moet klimaatbestendig” (magazinesrijkswaterstaat.nl)

·         Zeeland stuurt brandbrief naar minister over zoet water (internetbode.nl)

2. VTH netwerkbijeenkomst over bodemactiviteiten, DSO en informatiebeheer

Op 28 maart en 4 april vinden twee VTH netwerkbijeenkomsten plaats die speciaal over bodem gaan. In de eerste sessie geven we een algemene introductie op het onderwerp bodem in de Omgevingswet en gaan we in op het melden van bodemactiviteiten in het Omgevingsloket. In de tweede sessie gaan we in op de betekenis van veranderingen rondom bodem in de Omgevingswet voor het werkproces en de inrichting van het bodeminformatie- en zaaksysteem van de gemeente. Meer informatie en aanmelden voor de sessies kan via:

·         VTH Netwerkbijeenkomst 28 maart: Bodem in de Omgevingswet: introductie en melden bodemactiviteiten

·         VTH Netwerkbijeenkomst 4 april: Bodem in de Omgevingswet: werkproces en inrichting van het bodeminformatie- en zaaksysteem

Beide sessies zijn later ook nog terug te kijken.

3. Bodemsanering: subsidiepot nadert sluiting

Vrijwel alle vervuilde bodems in Nederland die een risico vormen voor milieu en gezondheid zijn in kaart gebracht. Toch zijn er nog heel wat vervuilde plekken die geen risico vormen, maar mogelijk toch ooit gesaneerd moeten worden. Wacht als verantwoordelijke niet te lang met plannen maken: per 1 januari 2025 gaat de subsidiepot op slot. Lees verder op de website van MKB Nederland.

4. Betrokken burgers onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving

Burgerbetrokkenheid is noodzakelijk voor een beter, effectiever en rechtvaardiger leefomgevingsbeleid. Alleen met de inbreng, ideeën en inzet van burgers en de steun voor en acceptatie van beleid door de samenleving kunnen we de grote veranderopgaven aangaan om Nederland toekomstbestendig te maken; of het nu om fossielvrije energie, klimaatadaptatie, de grote woningtekorten of een natuurvriendelijker landbouw gaat.  In het PBL-rapport Betrokken burgers – onmisbaar voor een toekomstbestendige leefomgeving staan acht signalen over hoe de overheid burgers beter bij de ontwikkeling en uitvoering van leefomgevingsbeleid kan betrekken. Lees verder op de website van het PBL.

5. Minder zoetwatergebruik en rioolwaterzuivering op peil

In 2021 is 4,3 procent minder zoet oppervlaktewater en grondwater onttrokken dan een jaar eerder. De laatste jaren wordt steeds meer zout in plaats van zoet water gebruikt als koelwater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderden in 2021 evenveel vervuiling uit het afvalwater als in 2020 en gebruikten daarbij meer hernieuwbare energie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het watergebruik en waterzuivering

Lees verder op de website waternieuws.nl. Lees verder:

·         Generaties verbinden en samen kijken naar de toekomst van drinkwater (kwrwater.nl)

·         VN-chef en koning Willem-Alexander: ‘game-changer’ nodig voor schoon water (NOS)

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwe ruimtelijke scenario’s voor Nederland 2050 (29 maart, Den Haag of online)
Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét ruimtelijke kwaliteit er rond 2050 uitzien? Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken? Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op? Kom 29 maart naar de presentatie van de Ruimtelijke Verkenning 2023 en leer meer over de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050.

·         Symposium Bodem Breed 2023! (13 april, Arnhem)
Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt op donderdag 13 april 2023 in Arnhem georganiseerd. Gastorganisaties dit jaar zijn de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Noteer je de datum in je agenda? Met deze nieuwsbrief sturen we je graag het programma toe.

·         TISOLS in Nederland (17 t/m 21 april)
Van 17 tot 21 april 2023 vindt TISOLS plaats. Een hele bijzondere editie, want dit internationale symposium over bodemdaling vindt plaats in Nederland! De wetenschappelijke kijk in Delft, een excursie dag naar kenmerkende plekken in het land en een praktijk dag in Gouda. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van Tisols.

·         SIKB jaarcongres: Onderste boven, de skyline van de bodem (3 oktober, Den Bosch
Het Jaarcongres 2023 zet de bodem op zijn kop: het presenteert de skyline van de benedenwereld. Wie werkt in de bodem, met het water of een nieuwe archeologische archieflade opentrekt is gediend met de beelden en de verhalen daarover. Net als de opdrachtgevers, de bestuurders en de politieke vertegenwoordigers. Die beelden en verhalen kunnen de ondergrondse- en bovengrondse inrichting van Nederland onderbouwen. Bij het SIKB Jaarcongres 2023 op 3 oktober komt de bodem boven.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb (VNG)
De afgelopen periode is door de VNG, IPO, Unie van Waterschappen en het rijk intensief samengewerkt aan de rapportage over het ontwikkelen van een interbestuurlijke monitor: de financiële effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

·         Lozing van brijn onder de Omgevingswet (IPLO)
Brijn is een restproduct als grondwater bereid wordt voor bepaalde toepassingen. Het wordt ook brijnwater genoemd en heeft een relatief hoog zoutgehalte. Onlangs zijn nieuwe pagina’s gepubliceerd over het lozen van brijn onder de Omgevingswet.

·         Omgevingswet: meer zekerheden voor burger verlangd (binnenlandsbestuur.nl)
Participatie moet nog beter in de Omgevingswet worden verankerd, nu die wet per 1 januari 2024 ingaat.

·         Nieuwe ebMS-certificaten in het DSO: leveranciers moeten verbinding controleren – (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         De Omgevingswet: Een ander pad voor de zorgplicht? (Omgevingsweb)

·         Aanvraag omgevingsvergunning nog in 2023 indienen? (Omgevingsweb)

·         Motie verplicht milieueffectrapportage bij omgevingsvisie en omgevingplan onuitvoerbaar (Omgevingsweb)

·         Waterschap Zuiderzeeland is voorbereid op de Omgevingswet (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 21 maart (ADS)

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Nieuw onderzoek naar bokashi (Circulair Terreinbeheer)
Wat zijn de voor- en nadelen van het gebruik van bokashi in vergelijking met andere bodemverbeteraars? En wat moeten agrariërs doen om het te kunnen toepassen? Deze vragen staan centraal in een tweejarig onderzoeksproject, dat 1 januari 2023 van start ging.

·         Het project CO2SAND: de stand van zaken (Circulair Terreinbeheer)
Eind 2021 startte het project LIFE CO2SAND, met Provincie Gelderland als leadpartner. Ruim een jaar later verloopt het project voorspoedig. Op diverse percelen is al voor de tweede keer klei toegevoegd, er zijn demodagen georganiseerd en tientallen boeren zijn geïnteresseerd in de toepassing.

·         Verschenen: onderzoeksrapport Bodem als basis (Circulair Terreinbeheer)
Begin 2023 bracht WUR de resultaten uit van een driejarig onderzoek naar de inzet van bermmaaisel als bodemverbeteraar in zandige akkers. Uit de resultaten volgt dat compost, bokashi en vers maaisel vrijwel identieke effecten hadden.

·         WNF: Maak natuur van alle uiterwaarden bij rivierdijken (Trouw)
Het Wereld Natuur Fonds lanceert donderdag een actieplan om natuur te maken van bijna alle uiterwaarden bij de dijken van de grote rivieren.

·         Boeren en de natuur hebben beide recht op onafhankelijk advies over bestrijdingsmiddelen (Nederlands Dagblad)

·         Planning landbouwakkoord verandert vooralsnog niet (binnenlandsbestuur.nl)

·         Kamervragen Amerikaanse rivierkreeft (Unie van Waterschappen)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Het strategisch belang van recycling verdient meer aandacht van Europa (NRC)
Kritieke grondstoffen Dit is het dagelijkse commentaar van NRC. Het bevat meningen, interpretaties en keuzes. Ze worden geschreven door een groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur. In de commentaren laat NRC zien waar het voor staat. Commentaren bieden de lezer een handvat, een invalshoek, het is ‘eerste hulp’ bij het nieuws van de dag. Het is een ongemakkelijke waarheid dat de energietransitie niet kan plaatsvinden zonder investeringen in zware industrie en mijnbouw.

·         Afvalverwerking in cijfers: composteren stabiel, verbranden en storten afgenomen (bodemplus.nl)
De rapportage ‘Afvalverwerking in Nederland, gegevens 2021’ is gepubliceerd. In 2021 is vrijwel evenveel gft gecomposteerd als in 2020. De hoeveelheid verbrand afval is licht gedaald met 1%. De hoeveelheid gestort afval met 11 %. De cijfers laten zien dat minder Nederlands afval is verbrand en minder bedrijfsafval en bouw- en sloopafval is gestort.

·         Partnerprogramma Circulaire Weg versnelt transitie circulair bouwen (Circulaire Bouweconomie)

·         Omgevingsdienst NL zoekt een kwartiermaker kennisplatform ‘afval of niet’ (OmgevingsdienstNL)

·         Circulair bouwen? Liever ‘integraal duurzaam’ (AfvalOnline)

·         Kunstgras dat bijna culinair klinkt: FC Zutphen speelt (straks) op een bedje van kurk met gemalen olijfpit (AD)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Effectief klimaatbeleid is urgenter dan ooit (Planbureau voor de Leefomgeving)
Om een fiftyfifty kans te hebben op het halen van het 1,5 gradendoel van Parijs kon de wereld begin 2020 nog 500 gigaton CO2 uitstoten. Daarvan is nu, drie jaar later, nog slechts 380 gigaton over. Hierdoor overschrijden we in vrijwel alle scenario’s de 1,5 graden opwarming tussen 2030 en 2035: tien jaar eerder dan verwacht in het vijfde synthese-rapport van het IPCC (AR5) uit 2014. Desondanks is het nog steeds mogelijk de opwarming aan het einde van de eeuw tot 1,5 graden te beperken met hooguit een beperkte overschrijding. Dat concludeert het zesde synthese-rapport (AR6) van het IPCC vandaag, waaraan onderzoekers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) intensief hebben meegeschreven.

·         IPCC roept opnieuw op tot drastische klimaatactie (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Reacties klimaatrapport: ‘Meer ambitie nodig om doelen te halen’ (NOS)

·         Nieuw IPCC-rapport: klimaatbeleid gaat te langzaam, kritieke 1,5 graad opwarming al binnen tien jaar bereikt (parool.nl)

·         IPCC geeft aan: maatregelen voor noodzakelijke en urgente klimaatacties zijn beschikbaar (Deltares)

·         Effectief klimaatbeleid is urgenter dan ooit (Omgevingsweb)

·         Kabinet wil meer tempo in versterken energie-infrastructuur (VNG)
Het kabinet wil het tempo van het versterken en verbeteren van energie-infrastructuur versnellen. Dat staat in een vandaag verzonden Kamerbrief. De VNG pleit daarbij voor een integrale en slimme aanpak tussen energiesysteem, ruimtelijke ordening en de ondergrond.

·         Benoeming nieuwe leden Wetenschappelijke Klimaatraad (Rijksoverheid)

·         Nederland en Aruba organiseren Klimaatconferentie op Aruba (Rijksoverheid)

·         Windpark boven Groningen beoogd als ’s werelds grootste waterstof op zee productie in 2031 (Rijksoverheid)

·         VNG-inbreng over isolatieaanpak en handhaving warmtepomp (VNG)

·         Collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar (Deltares)

·         Duurzaam baggeren met biobrandstof (Rijkswaterstaat)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Het Kabinet komt met Landelijke Maatlat voor klimaatadaptief en groen bouwen (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Op 23 maart heeft de Rijksoverheid met een Kamerbrief ‘De Landelijke Maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving’ uitgebracht. De maatlat maakt duidelijk wat voor nieuwbouw klimaatadaptief inrichten en bouwen inhoudt. Dit is nodig om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van klimaatverandering. Zo kunnen we ook in de toekomst in een veilige, gezonde én groene omgeving blijven wonen en werken.

·         Kabinet zet volgende stap in klimaatbestendig bouwen (Rijksoverheid)

·         Nederland richt nieuw samenwerkingsverband op over water (Rijksoverheid)
Op 23 maart is het Nederlandse initiatief International Panel for Deltas and Coastal Zones (IPDC) officieel gelanceerd. Dit is een samenwerking tussen landen, kennisinstellingen en financiële instanties, die gefocust zijn op water en klimaatverandering. Doel van het samenwerkingsverband is dat landen zich beter gaan aanpassen aan het veranderende klimaat. Via het IPDC kan er tegelijkertijd met meerdere partijen kennis worden uitgewisseld.

·         International Panel on Deltas, Coastal Areas and Islands officieel van start op de VN-Waterconferentie (Deltares)

·         Natuur en klimaatmitigatie serieus meenemen (h2owaternetwerk.nl)
Steeds vaker bekruipt mij als wetenschapper het gevoel dat we wat vergeten als het gaat om keuzes in waterbeheer. Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn hoofddoelen, maar daarmee is het niet klaar. Het lijkt alsof twee belangrijke onderwerpen wel erg op de achtergrond zijn, namelijk: natuur en klimaatmitigatie. En ook deze twee zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze delta.

·         Waterschappen investeren klimaat (Unie van Waterschappen)
De 21 waterschappen in Nederland investeren in de periode 2023-2026 gemiddeld 2,25 miljard euro per jaar. Dit is ruim 200 miljoen euro per jaar meer dan in de periode 2022-2025. De waterschappen investeren fors als antwoord op de klimaatverandering. Dit blijkt uit de rapportage ‘Waterschapsbelastingen 2023 – Het hoe en waarom’, die op 21 maart gepubliceerd is.

·         Grondwater goed op peil door weken met regen: ‘We hebben een buffer’ (RTL Nieuws)

·         Open college Wie betaalt klimaatadaptatie? (31 maart, Platform WOW)

·         Natuur en klimaatmitigatie serieus meenemen (h2owaternetwerk.nl)

·         Het NK Tegelwippen is weer begonnen (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Waterschappen intensiveren hun investeringen (binnenlandsbestuur.nl)

·         Overstromingskans binnen dertig jaar op veel plekken in de wereld vertienvoudigd (Deltares)

12. BRO op Bodem Breed Symposium

Het Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes, maar hoe pakken we dit aan? Kan goed bodembeheer en -beleid ons helpen bij de opgaven in de fysieke leefomgeving? Tijdens het Bodem Breed symposium gaan bodem- en ondergrond-professionals hierover in gesprek. Er zijn sessies in diverse vormen onder maar liefst 9 thema’s. Het programma BRO vertelt meer over de ontwikkelingen in het bodeminformatiebeheer die samenhangen met de Omgevingswet en de BRO. Dat doen we samen met SIKB, Milieudienst Rijnmond, Omgevingsdienst NZKG en softwareleverancier Visma. Lees verder via de website van de BRO.

13. Roeland Heuff neemt afscheid als secretaris CCvD Datastandaarden

Na negen jaar secretaris te zijn geweest van het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden, en daarvoor twaalf jaar binnen SIKB gewerkt te hebben aan het ontwikkelen van datastandaarden voor bodem, ondergrond en archeologie, heeft Roeland Heuff afscheid genomen van het dagelijks beheer van de datastandaarden van SIKB. Hij maakt zo ruimte vrij om namens en vanuit SIKB mee te werken aan BRO Fase 2, Milieukwaliteit. Harmen Willemse volgt hem op. Lees verder op de website van SIKB.

14. Wetenschappers vinden manier om ‘forever chemicals’ toch af te breken

Canadese wetenschappers hebben een nieuwe manier gevonden om vervuilende chemische stoffen af te breken. Met de nieuwe methode kunnen zelfs zogenoemde eeuwige chemische stoffen, waaronder PFAS, afgebroken worden. Onderzoekers van de University of British Colombia ontwikkelden een nieuw soort materiaal, gebaseerd op siliciumdioxide (ook wel kiezelaarde genoemd). Het materiaal kan zelfs de kleinste schadelijke deeltjes opnemen bij een groot aantal PFAS. Lees verder.

15. Kabinet staakt aanleg nieuwe bruggen en wegen vanwege stikstofcrisis

Vanwege de stikstofcrisis zet het kabinet een stop op nieuwe infrastructurele projecten. Minister Harbers (Infrastructuur) maakte vrijdag bekend dat door een tekort aan stikstofruimte, maar ook aan personeel en door de inflatie de focus verlegd wordt naar groot onderhoud. Lees verder in de Volkskrant of op de website van Schuttevaer. Lees ook de kamerbrief over basiskwaliteitsniveau RWS-netwerken.

16. Prinses Margriettunnel mogelijk voorbode van schade aan andere tunnels

De schade aan de Zeeuwse Vlaketunnel in 2010 is vergelijkbaar met de recente problemen bij de Prinses Margriettunnel in Friesland. Rijkswaterstaat negeerde destijds onafhankelijke experts over de oorzaak van de schade, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money. Er is een gerede kans dat meer tunnels met deze problematiek te maken krijgen. Lees verder op de website Waterforum.

17. Rijkswaterstaat publiceert jaarbericht over 2022

Van hevige stormen tot langdurige droogte en van lege snelwegen naar files: 2022 zat vol extremen. Dankzij onze inzet, goede samenwerking en tijdige voorbereiding konden we de uitdagingen aan. En door innovaties, renovaties en aanlegprojecten die we uitvoerden, kunnen we dat in de toekomst ook. Lees verder op de website van Rijkswaterstaat.

18. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

            Provincie Gelderland

·         GOO nieuwsbrief maart 2023
In deze nieuwsbrief is er aandacht voor de GOO special ‘Ondergrond Inzicht-deel 2’ die op 31 januari in het Provinciehuis plaatsvond. Op 8 februari togen een aantal collega’s naar Alkmaar voor een bezoek aan wAsh (bodemwasinstallatie). Het verslag van dit bezoek lees je ook in deze nieuwsbrief. Ook: berichten van provincie Gelderland over de komende SPUK-regeling, de omgevingsrapportage en het onderzoek ‘PFAS aandachtslocaties Gelderland’.

·         GOO special ‘Gelderse Handreiking Milieubelastende Activiteiten bodem bij bedrijven’ (30 maart, Arnhem) of online)
De nieuwe Gelderse Handreiking MBA Bodem bij bedrijven is aangepast aan de toekomstige Omgevingswet. Deze handreiking beschrijft hoe voor uiteenlopende milieubelastende activiteiten van bedrijven om kan worden gegaan met de resultaten van het verplichte eindonderzoek bij beëindiging van (bedrijfs)activiteiten. Ook beschrijft deze handreiking het niet meer verplichte nulsituatie onderzoek en in welke situaties toch geadviseerd wordt om dit onderzoek te laten uitvoeren. Deze nieuwe handreiking is een dynamisch document; eind 2024 wordt de handreiking geëvalueerd.

·         Demodag LIFE CO2SAND, 30 maart in Eibergen (Provincie Gelderland)
Om boeren, landinrichters, landbeheerders en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het ‘klei in zand’-principe, organiseren we op onze 5 demovelden regelmatig demo-dagen. Bijvoorbeeld op 30 maart 2023 om 13.00 uur bij Landbouwbedrijf Stokkers in Eibergen. We laten dan zien hoe het ‘klei in zand’-principe werkt, zodat boeren de techniek kunnen gebruiken op hun eigen terrein.

·         Provincie, gemeenten en omgevingsdiensten verder met verbeteren VTH-stelsel (Provincie Gelderland)
De eerste stappen in het traject om het Gelders Stelsel van Omgevingsdiensten te versterken zijn klaar. De omgevingsdiensten voeren namens gemeenten en provincie in Gelderland taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit.

·         Opnieuw geld voor waterbeheer Gelderland (Nieuwe Oogst)

·         Informatieavond Stokebrandsweerd 30 maart 2023 (Rijkswaterstaat)

·         Bijna veilig achter nieuwe Waaldijk (De Gelderlander)

·         Achterhoekse gemeenten kopen samen Zonnepark Braamt (Gemeente Bronckhorst)

·         Vermoedelijk drugsafval gevonden in buitengebied Vragender (Gemeente Oost Gelre)

Provincie Overijssel

·         Waterschap krijgt honderden meer meldingen van oppompen grondwater, en dat in tijden van droogte (AD)
Waterschap Vechtstromen heeft in de afgelopen jaren honderden meer meldingen gekregen van het oppompen van grondwater. De cijfers lijken de vrees van drinkwaterbedrijf Vitens te rechtvaardigen dat in droge jaren de grondwateronttrekking de spuigaten uitloopt.

Provincie Groningen

·         Windpark boven Groningen beoogd als ’s werelds grootste waterstof op zee productie in 2031 (Rijksoverheid)
In het windenergiegebied ten noorden van de Waddeneilanden plant Nederland de eerste grootschalige waterstofproductie op zee. Het windpark is goed voor circa 500 Megawatt elektrolysecapaciteit en moet rond 2031 operationeel zijn

·         Windenergiegebied boven Groningen wordt eerste grootschalige waterstofproductie op zee (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         Fries water- en bodembeheer moet anders (Nieuwe Oogst)
Het water- en bodemsysteem loopt in Friesland tegen zijn grenzen aan. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen daarom water en bodem sturend maken in de ruimtelijke inrichting. De ruimtelijke ordening moet weer de logica van het landschap volgen in plaats van technische maatregelen te gebruiken om alles mogelijk te maken. Dit vraagt om maatwerk per gebied. Dat blijkt uit de ontwerpvisie ‘Fryslân klimaatbestendig 2050+’.

·         Subsidie voor verbeteren waterkwaliteit Nannewiid toegekend (Groot Heerenveen)
Wetterskip Fryslân kan de waterkwaliteit van het Nannewiid gaan verbeteren door te baggeren. Het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling heeft de aanvraag van het waterschap voor een POP3-subsidie van ruim 2 miljoen euro toegekend. De baggerwerkzaamheden in een groot deel van de plas en de noordelijke opvaarten starten in september 2023 en duren ongeveer een jaar.

·         Inzaaien en inplanten zeegras Waddenzee gestart (Rijkswaterstaat)

·         Nieuwe zeegrasveldjes bij Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling en Texel. ‘Veld bij Griend boven verwachting’ (dvhn.nl)

Provincie Drenthe

·         Coevorden claimt tientallen miljoenen bij herstart oliewinning. Regio moet flink profiteren als afvalwater in bodem Schoonebeek verdwijnt (dvhn.nl)
Als het injecteren van afvalwater in de bodem van Schoonebeek doorgaat, moet de regio flink profiteren van de herstart van de oliewinning. Coevorden claimt 20 procent van die opbrengst. Dat kan oplopen tot tientallen miljoenen.

Provincie Flevoland

·         Waterschap Zuiderzeeland is voorbereid op de Omgevingswet (Aan de slag met de Omgevingswet)
Op 9 maart 2023 brachten programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening Marjolein Jansen en directeur Ruimte en Leefomgeving Irene Jansen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een werkbezoek aan Waterschap Zuiderzeeland. Ze zagen daar dat dit waterschap al helemaal voorbereid is op de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

·         Leren van de ontwikkeling van Marker Wadden (magazinesrijkswaterstaat.nl)

Provincie Utrecht

·         Provincie Utrecht presenteert overzicht van maatregelen om pleinen klimaatadaptief in te richten (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Pleinen in Nederlandse steden en dorpen zijn relatief vaak versteend. Dat betekent niet alleen dat het er in de zomer snel heel heet wordt, maar bijvoorbeeld ook dat er sneller wateroverlast kan ontstaan. De oplossing is simpel: richt pleinen klimaatadaptief in. Bijvoorbeeld door ze te vergroenen, maar er zijn nog veel meer mogelijkheden. De publicatie ‘Bouwstenen klimaatpleinen Provincie Utrecht’ biedt inspiratie voor gemeenten om pleinen klimaatadaptief in te richten.

Provincie Noord-Holland

·         Een ‘leefbare’ bodem is de ondergrond van een gezonde leefomgeving (Omgevingsdienst IJmond)
Wonen, werken en recreëren. Iedereen maakt gebruik van de bodem. Gemeenten willen de kwaliteit van de bodem nu en in de toekomst goed beschermen. ‘Onze vergunningverlening, toezicht en handhaving op bodemactiviteiten is dan ook zeer belangrijk’, zeggen Hans Bakker, Sergio Veerman en Egon van Zon van Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond). ‘Op deze manier houden wij grip op wat er in en met de bodem gebeurt en voorkomen wij risico’s van bodemverontreiniging.’

·         Voormalige afvalbult in Julianapark roept vragen op: “Wat zit er in de grond?” (NH Nieuws)
Liberaal Hoorn wil weten hoe het zit met de voormalig vuilstortplaats in het Julianapark in Hoorn, nu de vuilstort in Westwoud al tijden in opspraak is. Fractievoorzitter Chris de Meij wil onder meer weten hoe ‘de bult’ destijds gesaneerd is, of bekend is welke stoffen er in de grond zitten en waarom er in 2009 grond bij gestort moest worden.

·         Uniek bodemarchief West-Friesland centraal in nieuwe SCHATRIJK (Provincie Noord-Holland)
De Westfriese Omringdijk, het landschap en het bijzondere ondergrondse erfgoed vormen samen een uniek verhaal. West-Friesland is het grootste door de provincie Noord-Holland uitgeroepen archeologiegebied en staat centraal in de nieuwe editie van het magazine SCHATRIJK.

Provincie Zuid-Holland

·         Uitspraak rechtbank beroep Chemours (Provincie Zuid-Holland)
De rechtbank Den Haag heeft vrijdag 17 maart Chemours grotendeels in het gelijk gesteld in een zaak tegen de provincie Zuid-Holland. Chemours maakt bezwaar tegen de strengere eisen die de provincie Zuid-Holland wil opleggen voor de uitstoot van het bedrijf.

·         Zuid-Holland zeilt te scherp aan wind inzake Chemours (AfvalOnline)

·         Strijd tegen verontreiniging door Chemours gaat door, ook na uitspraak rechter (bndestem.nl)

·         Chemours weet uitstoot GenX-stoffen met 99,9 procent terug te dringen (AD)

·         Wethouder Bijderwieden: ‘PFAS is een vervuiling die ons dagelijks bezighoudt’ (Sliedrecht24)

·         Strand Katwijk aan Zee weer in vorm (Rijkswaterstaat)
Rijkswaterstaat is klaar met de strandsuppletie in Katwijk aan Zee. Tussen september 2022 en maart 2023 is het strand tussen paal 89 en het uitwateringskanaal met 600.000 m3 zand aangevuld. Het toegevoegde zand verstevigt de kust en voedt de komende jaren de duinen. Daarmee blijven Katwijk aan Zee en de omgeving goed beschermd tegen de zee.

·         Tunneldeel Blankenburgverbinding bodem Scheur (Rijkswaterstaat)

Provincie Zeeland

·         Zeeland stuurt brandbrief naar minister over zoet water (internetbode.nl)
De Zeeuwse gemeenten en waterschap Scheldestromen vragen het Rijk in een brandbrief om meer geld om de beschikbaarheid van zoet water te verbeteren. ‘Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat stelt dat acceptatie van verzilting onvermijdelijk is en dat baart Zeeland grote zorgen’, schrijven de overheden vrijdag in hun brief. ‘Verzilting beïnvloedt indirect de leefbaarheid van het Zeeuwse platteland en maakt de toekomst van onze provincie onzeker.’

·         Zeeland gaat de uitdaging aan: wie wipt de meeste tegels? (Provincie Zeeland)
Zeeuwse gemeenten dagen elkaar uit om stenen te wippen en deze in te ruilen voor bloemen, planten en bomen. De actie is onderdeel van de landelijke campagne NK Tegelwippen.

·         Primaire waterkering via buitenhoofd Nieuwe Sluis Terneuzen
Om Zeeuws-Vlaanderen en het achterland te beschermen tegen hoogwater liep de primaire waterkering over de buitenhoofden van de drie sluizen van het sluizencomplex Terneuzen: de Oostsluis, Westsluis en Middensluis. De Nieuwe Sluis heeft nu door het sluiten van de buitenste deur én het plaatsen van de inlaatschuiven van het nivelleerkanaal, de waterkerende functie van de Middensluis overgenomen.

·         Meer zand voor het strand van Nieuwvliet-Groede (Rijkswaterstaat)
In april en mei 2023 werken we op het strand van Nieuwvliet-Groede aan het onderhoud van de kust. Met baggerschepen brengen we in totaal 700.000 m3 zand aan op het strand tussen Het Killetje (Nieuwesluis) en Zwarte Polder (Nieuwvliet-Bad).

Provincie Noord-Brabant

·         Brabants Bodem zoekt toekomstboeren (Provincie Noord-Brabant)
Brabants Bodem is op zoek naar ondernemers die in de landbouwsector voortrekker willen zijn. Voor een selectie ondernemers met mooie plannen voor het Van Gogh Nationaal Park wordt grond beschikbaar gesteld. Aanmelden kan tot 1 april. De provincie Noord-Brabant is, samen met andere gebiedspartners, partner in Brabants Bodem.

·         7.500 ton illegaal shredderafval Heijningen wordt eindelijk opgeruimd (ED)
Het heeft er een jaar of drie illegaal gelegen maar eindelijk is de afvoer van de 7.500 ton shredderafval van een terrein aan de Arbeidsweg in Heijningen toch begonnen. Het afval is een mix van onder meer gemalen oud ijzer en zand, dat lijkt op turfachtig materiaal.

·         Natuurclubs blijven hameren op strengere regels voor beregenen:’zes maanden niets gebeurd’ (AD)
IVN Groene Zoom heeft namens meerdere natuurorganisaties opnieuw juridische stappen ondernomen tegen de provincie Noord-Brabant om de regels voor het beregenen van boerenakkers met grondwater aan te scherpen.

Provincie Limburg

·         Mismatch bij schadeafhandeling watersnood Limburg (waterforum.net)