Week-nieuwsbrief Bodem+ (44 2023)

NEN normen voor bodemonderzoek aangepast aan de Omgevingswet

De afgelopen twee jaar zijn vier in de wet verankerde normen voor de strategie voor milieuhygiënisch (voor)onderzoek van land- en waterbodem herzien zodat ze in lijn zijn met de komende Omgevingswet. Er zijn enkele belangrijke wijzigingen aangebracht.

Lees hier verder: NEN normen voor bodemonderzoek aangepast aan de Omgevingswet – Bodem+ (bodemplus.nl)

Het nieuwsbericht op de website van NEN: Normen voor de strategie voor milieuhygiënisch (voor)onderzoek van land- en waterbodem herzien (nen.nl).

Kabinet vraagt RIVM om onderzoek naar effecten Chemours

Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft aan het RIVM gevraagd of ze de effecten van Chemours op de gezondheid van omwonenden in kaart kunnen brengen. Het RIVM gaat kijken of en hoe dat kan. Dat heeft Heijnen vandaag aan de Tweede Kamer gemeld.

Lees hier verder: Kabinet vraagt RIVM om onderzoek naar effecten Chemours | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl.

Ministerie geeft toelichting op overgangsrecht voor lopende bodemsaneringen

Op 5 oktober heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een brief gestuurd naar alle provincies en gemeenten over de interpretatie van het overgangsrecht voor lopende bodemsaneringen van historische verontreinigingen.

In een brief geeft het ministerie van IenW aan hoe het overgangsrecht voor lopende bodemsaneringen gelezen moet worden. In de brief wordt voornamelijk ingegaan op artikel 3.1 van de Aanvullingswet bodem. Deze brief is op 5 oktober verstuurd naar alle provincies en gemeenten.

Lees hier verder: Ministerie geeft toelichting op overgangsrecht voor lopende bodemsaneringen – Bodem+.

Klimaat- en energieverkenning 2023 PBL

De jaarlijkse Klimaat- en Energieverkenning wordt voorgeschreven door de Klimaatwet en is een verantwoordings- en monitoringsinstrument voor het Nederlandse klimaat- en energiebeleid. De broeikasgasuitstoot in Nederland daalt mogelijk met 46 tot 57 procent in 2030 ten opzichte van 1990. Daarmee is het wettelijke klimaatdoel van 55 procent reductie voor het eerst in zicht.

Lees hier verder: Klimaat- en energieverkenning 2023 | PBL Planbureau voor de Leefomgeving.

Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket – 1 november | Aan de slag met de Omgevingswet
Deze demo is bedoeld voor iedereen die met het Omgevingsloket gaat werken of ermee te maken heeft. U kunt daarbij denken aan: vergunningverleners, casemanagers, projectleiders, planmakers, plantoetsers, toezichthouders, handhavers, communicatiemedewerkers, medewerkers van klantcontactcentra, beleidsmedewerkers en hun leidinggevenden.

·         Oefensessie: Mijn DSO voor medewerkers KCC, balie en dienstverlening 2 november | Aan de slag met de Omgevingswet
Medewerkers klantcontactcentrum (KCC), balie, dienstverlening, communicatie en iedereen die meer inzicht wil krijgen in de impact van het Omgevingsloket voor de doelgroep KCC, balie en dienstverlening.

·         Klikdemo: Oefenen in het Omgevingsloket – 8 november | Aan de slag met de Omgevingswet
Deze demo is bedoeld voor iedereen die met het Omgevingsloket gaat werken of ermee te maken heeft. U kunt daarbij denken aan: vergunningverleners, casemanagers, projectleiders, planmakers, plantoetsers, toezichthouders, handhavers, communicatiemedewerkers, medewerkers van klantcontactcentra, beleidsmedewerkers en hun leidinggevenden.

·         Komt u ook naar het Nationaal Congres Bodemdaling op 16 november? | Slappe Bodem
Het Nationaal Congres Bodemdaling vindt dit jaar plaats in Amsterdam op 16 november. Aan de vooravond van nieuwe landelijke verkiezingen willen we dit moment aangrijpen om samen met de deelnemers een boodschap aan de landelijke politiek af te geven over de gezamenlijke aanpak van bodemdaling.

·         Bijeenkomst PTB ‘Samenwerking onder de Omgevingswet’ – 16 november 2023 – Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond
U kunt tijdens de platformdag ervaringen uitwisselen met collega’s en informatie opdoen over de actuele (beleids-) ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op milieubelastende activiteiten op of in de bodem.

·         Kennisbijeenkomst Bodemenergie | 20 november 2023
Na de uitgebreide en zorgvuldige gezamenlijke publiek-private verkenning en kwartiermakers-fase in de afgelopen periode organiseren Kennisplatform Bodemenergie en het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie een eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst in Utrecht om het onafhankelijke KENNISCENTRUM BODEMENERGIE af te trappen en vorm te geven.   

Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Aftellen naar de Omgevingswet | Aan de slag met de Omgevingswet
Aftellen naar de invoering van de Omgevingswet. In dat teken stond de Dag van de Omgevingswet op donderdag 5 oktober 2023. Met op dat moment nog 88 dagen te gaan, lag tijdens deze 12e editie de focus op inwerkingtreding. In het Utrechtse provinciehuis pakte de Vereniging van Milieuprofessionals (VVM) samen met haar partners uit met een breed scala aan deelsessies met praktische tips en voorbeelden.

·         Milieuregels in het omgevingsplan – Omgevingsweb
Met de komst van de Omgevingswet per 1 januari 2024 doet de figuur van het omgevingsplan zijn intrede. Onder de Omgevingswet heeft elke gemeente één omgevingsplan voor het grondgebied, waarin de regels voor de fysieke leefomgeving worden opgenomen. In dit blog gaan wij in op de betekenis voor de praktijk van het omgevingsplan onder de Omgevingswet, met een focus op milieu. Wij lichten toe welke milieuregels er kunnen gelden onder het omgevingsplan, wat de belangrijkste wijzigingen zijn en wat dit betekent voor de praktijk.

Divers nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Aandachtvragende stoffen in rwzi-effluent: de huidige stand van de kennis
Rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) vormen het afvoerputje (of beter: doorgeefluik) van het afvalwatersysteem. Op een rwzi komt een wereld aan stoffen binnen. Een deel daarvan wordt verwijderd. Wat overblijft wordt met het gezuiverde afvalwater (effluent) op het oppervlaktewater geloosd. Dit maakt rwzi’s een belangrijke route van stoffen naar het oppervlaktewater en daarmee een mogelijk aangrijpingspunt voor emissiereductie. Daarvoor is het wenselijk te weten welke stoffen de grootste risico’s veroorzaken.

·         Droogte gaat vooral in het zuidwestelijk kleigebied parten spelen – Nieuwe Oogst
De regionale droogtegevoeligheid van akkerbouwgebieden is afhankelijk van het bouwplan, de natuurlijke uitgangssituatie wat betreft bodem en water en de beschikbaarheid van zoetwater voor irrigatie. Rabobank stelt in een onlangs gepubliceerd rapport dat akkerbouwers in het zuidwestelijk kleigebied voor de grootste opgave staan als het gaat om droogte.

·         VNG steunt Europees verbod op PFAS | VNG
Nederland zet zich met andere EU-landen stevig in voor een Europees verbod op PFAS. Het gezamenlijke doel is een breed verbod op de productie en verkoop van PFAS-bevattende producten, met minimale uitzonderingen. Ook de VNG heeft gereageerd op de openbare consultatie van het EU chemische agentschap ECHA.

Divers nieuws over Circulaire economie

·         Start onderzoeksproject REGAIN: gezuiverd afvalwater als bron voor industriewater
Op de rioolwaterzuivering Garmerwolde vond 20 oktober de aftrap plaats van het onderzoeksproject REGAIN. De komende anderhalf jaar onderzoeken verschillende partijen in hoeverre drie bewezen zuiveringstechnieken op grotere praktijkschaal medicijnresten uit gezuiverd afvalwater verwijderen. “Vervolgens willen we het gaan inzetten als bron voor industriewater”, zegt Mark Schaap, manager technologie van North Water.

·         Plasticindustrie willen 65% recyclen en emissieloos produceren in 2050 – Vroege Vogels – BNNVARA
Europese plasticproducenten gaan honderden miljarden steken in recycling en CO2-reductie. Nieuwe plastics moeten in 2050 voor 65% uit gerecycled plastic bestaan en volledig emissieloos worden geproduceerd. Dat staat in een routekaart die de sector donderdagmiddag presenteert, meldt De Telegraaf.

Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Stresstest waterkwaliteit essentieel bij klimaatverandering – STOWA
Dode vissen, blauwalg, botulisme. Door het veranderende klimaat krijgen we er steeds vaker mee te maken. Ook in de stad. Tot dusver ontbrak een methode om in beeld te brengen of, en zo ja: in welke mate wateren in een stedelijke omgeving gevoelig zijn voor klimaatverandering. Een stresstest waterkwaliteit moet daar verandering in brengen.

·         Rijk en medeoverheden: ‘Nee tenzij’ voor zonnepanelen op landbouw- en natuurgronden | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Het Rijk, provincies (IPO), gemeenten (VNG) en waterschappen (UvW) hebben afspraken gemaakt over het multifunctioneel gebruiken van locaties voor de opwekking van zonne-energie. Eerst wordt gekeken of plaatsing op daken en gevels mogelijk is, daarna komen andere locaties in beeld, zoals parkeerplaatsen, stortplaatsen en langs wegen in beeld. Gezien het grote beslag op de schaarse ruimte in Nederland zijn zonneweides en zonneparken op landbouw- en natuurgronden, met enkele uitzonderingen, niet langer toegestaan. De ‘voorkeursvolgorde zon’ wordt daar waar dat nog niet is gebeurd, door de provincies juridisch vastgelegd in de provinciale verordeningen. Tegelijkertijd blijven de afspraken in de RES (Regionale Energie Strategie) overeind staan, en onderschrijven Rijk en medeoverheden het belang van het halen van de doelstellingen.

·         Verbod op zonneparken in weiland en natuur: ‘De ruimte is schaars’ | RTL Nieuws
Er komt een verbod op zonneparken in agrarische- en natuurgebieden. Dat schrijven de demissionaire ministers Hugo de Jonge (Binnenlandse Zaken) en Rob Jetten (Klimaat) in een brief aan de Tweede Kamer. In principe moeten zonnepanelen voortaan vooral op daken en gevels worden aangebracht.

·         We moeten energie besparen, maar dat lukt nog niet zo goed | RTL Nieuws
De kans bestaat dat Nederland gaat voldoen aan de Europese eisen voor het gebruik van duurzame energie. Maar het is zeker nog geen gelopen race. Op het gebied van energiebesparing staan we er wat slechter voor. Dat concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het tweede deel van de klimaat- en energieverkenning (KEV). Met Prinsjesdag kwam het planbureau al met min of meer dezelfde boodschap over de doelstellingen voor het terugdringen van broeikasgassen.

·         Onderzoek naar laadpleinen elektrische vrachtwagens | Rijkswaterstaat
In 2025 voeren veel steden zero-emissiezones in. Dit betekent dat de bevoorrading in principe plaatsvindt via elektrisch aangedreven transport, uitzonderingen middels overgangsregelingen, vrijstellingen en ontheffingen daargelaten. Mede door die ontwikkeling is de verwachting dat in 2030 10% van de vrachtwagens in Nederland elektrisch rijdt.

·         Ondernemers blij met waterstofsubsidie, maar klimaat heeft er nog weinig baat bij (nos.nl)
De koning gaf vrijdag het startschot voor de aanleg van een groot waterstofnetwerk. Ook het demissionaire kabinet zet vol in op waterstof en stopt miljoenen extra in de ontwikkeling van waterstoftechnologie voor het zwaar vervoer (vrachtwagens en bussen). Maar experts zijn kritisch.

·         Transport Online – ILT waarschuwt wegvervoerders: Rijden op stookolie slecht voor milieu en gezondheid
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) komt steeds vaker tegen dat vrachtverkeer en mobiele machines rijden op een brandstofmengsel dat wordt getypeerd als stookolie. Het rijden op deze stookolie is goedkoper dan rijden op diesel. Maar slecht voor onze gezondheid en het milieu. Komend jaar wordt hoogstwaarschijnlijk de accijnswetgeving en de milieuwetgeving aangepast. De ILT doet een dringend beroep op bedrijven om nu al te stoppen met deze praktijk.

Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Burgers geven Kamer advies over klimaat | Tweede Kamer der Staten-Generaal
De resultaten van de Nationale Klimaatraadpleging 2023 zijn op 25 oktober openbaar gemaakt. In deze raadpleging kregen burgers de mogelijkheid hun voorkeuren te uiten over het nationale klimaatbeleid. Ruim 11.500 Nederlanders brachten hun advies uit.

·         Klimaatadaptatie en de Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. De Omgevingswet benoemt specifiek de doelen duurzaamheid en natuur. Dit volgt op de verslechterde staat van de natuur en de merkbare verandering van het klimaat. Vanwege klimaatverandering zijn aanpassingen van de fysieke leefomgeving nodig. Denk aan maatregelen tegen hittestress (meer groen en bomen), wateroverlast (meer waterbergingsmogelijkheden), droogte (beter en langer vasthouden van water) en waterveiligheid (dijken).

·         Raad van State: klimaatdoelen van het kabinet zijn onrealistisch – NRC
De Raad van State acht het onwaarschijnlijk dat het kabinet zijn klimaatdoelen gaat halen. Daarmee is de Raad een stuk pessimistischer dan het Planbureau voor de Leefomgeving.

Afbouw nazorg biedt verontreinigde terreinen nieuwe toekomst

De lancering van een nieuwe portal op IPLO en de opdracht aan het Programma Afbouw Nazorg en Waardeherstel Verontreinigde Terreinen markeert de start voor een meerjarige aanpak. Daarbij kunnen de deelnemers ook kunnen rekenen op een flinke financiële impuls, via de SPUK-regeling van ministerie van IenW.

Lees hier verder: Afbouw nazorg biedt verontreinigde terreinen nieuwe toekomst – Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond (expertisebodemenondergrond.nl).

Schone rivieren: na vijf jaar dweilen nu tijd voor strengere regels tegen plastic

Regelgeving tegen zwerfafval is noodzakelijk om ernstige verontreiniging van onze rivieren tegen te gaan. Dat stelt het samenwerkingsverband Schone Rivieren na vijf jaar afvalonderzoek op de rivieroevers. “De huidige aanpak is dweilen met de kraan open”, zegt projectleider Joost Barendrecht.

In het rapport ‘Plasticsoep in de Nederlandse rivieren’ worden de bevindingen van vijf jaar grootschalig rivierafvalonderzoek gedeeld, gevolgd door een aantal adviezen. Het rapport is vanmiddag in Den Haag aangeboden aan Kamerleden van de Commissie Infrastructuur en Waterstaat. Schone Rivieren hoopt dat die het afvalprobleem meenemen bij de verkiezingen in november.

Lees hier verder: Schone Rivieren: na vijf jaar dweilen nu tijd voor strenge regels tegen plastic (h2owaternetwerk.nl)

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Gemeente Hardenberg: Groene subsidie vanaf februari 2024
Het klimaat verandert en dit zorgt voor andere weersomstandigheden. Bijvoorbeeld hevige regenbuien, hitte en droogte. Om uw omgeving hier beter tegen te beschermen, kunt u zelf groen aanleggen en regenwater opvangen. Vanaf februari 2024 kunt u hiervoor bij de gemeente Hardenberg subsidie aanvragen.

·         Dode bomen en verdwenen soorten door droogte; waterplan moet landerijen IJssellandschap redden | Deventer | AD.nl
Het klinkt gek; verdroging langs de IJssel. Toch is het een serieus probleem. Stichting IJssellandschap moet maatregelen nemen om haar landgoederen, landbouwgronden en natuurgebieden te redden. Voor Landgoed Oostermaet tussen Lettele en Okkenbroek is al een plan bedacht, maar is het niet te laat?

Provincie Gelderland

·         In bosrijk Eerbeek ligt onder het zonnepark het gevaar: staalslakken (zie ook bijlage)
Tata Steel brengt jaarlijks 500 duizend ton ‘staalslakken’ uit de staalindustrie in omloop. Een bijproduct met risico’s, weten ze in het Gelderse Eerbeek. ‘Dit is een vorm van circulariteit die je niet wilt.’

·         Fonds voor verzakkende huizen straks ook voor Gelderland, maar is het genoeg? – Omroep Gelderland (gld.nl)
Ook Gelderlanders van wie het huis verzakt, kunnen volgend jaar een beroep doen op het landelijke fonds om hun fundering te herstellen. Nu blijven er nog miljoenen van het Rijk op de plank liggen, omdat maar een handjevol gemeenten in de Randstad is aangesloten. Dit terwijl de problemen ook in het rivierengebied groter worden.

Provincie Groningen

·         Bronnenanalyse nutriënten waterlichamen Noorderzijlvest : analyse voor de oppervlaktewaterlichamen voor het afleiden van haalbare KRW doelen | Groenekennis (wur.nl)
De waterkwaliteit voldoet in delen van Groningen nog niet aan de doelen die voor de Europese Kaderrichtlijn Water zijn gesteld. Onder andere worden de KRW-doelen voor fosfor en stikstof daar nog overschreden. Mogelijk is bij het afleiden van die doelen echter onvoldoende rekening gehouden met de belasting door natuurlijke invloeden en bronnen, zoals kwel en natuurlijke uitloging en mineralisatie van landbouw- en natuurgronden.

·         Tweede Kamer verlengt alsnog energiesubsidie van 4.000 euro – RTV Noord
Huiseigenaren in het bevingsgebied krijgen een jaar langer de tijd om een energiesubsidie van 4.000 euro aan te vragen. De Tweede Kamer heeft besloten de populaire regeling met een jaar te verlengen. De zogeheten waardevermeerderingsregeling zou eigenlijk op 1 februari 2024 stoppen, maar dat wordt nu 1 februari 2025. Eigenaren die minstens duizend euro aardbevingsschade hebben, kunnen dankzij de regeling een subsidie krijgen voor bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp.

Provincie Fryslan

·         Wetterskip Fryslân: Complexere wateropgaven leiden tot forse lastenstijging – Regio Online
Het werk dat Wetterskip Fryslân moet doen om in te spelen op steeds ingewikkeldere opgaven bij de bescherming tegen hoog water en de zorg voor voldoende en schoon water, pakt volgend jaar een stuk duurder uit. De begroting van het waterschap loopt op van € 176 in 2023 naar €203 miljoen in 2024. De lasten voor inwoners en bedrijven stijgen mee.

·         Plein in Dokkum wordt groener: Noardeast-Fryslân sluit aan bij Steenbreek – Friesch Dagblad
Provincie Drenthe

·         De ‘Tuinland-planten’ verdrijven de autochtone planten in de natuur. Ecoloog en onderzoeker Bert wil deze restantjes oer-natuur beschermen – Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)
Drie schamele procentjes. Naar schatting is dat nog wat er over is van onze autochtone planten in Nederland. De rest is verdwenen en vervangen door soorten uit andere regio’s, exoten en tuinplanten.

·         25 jaar geleden stond Drenthe blank: wat is er gedaan om herhaling te voorkomen? – RTV Drenthe
Het is deze week 25 jaar geleden dat Drenthe werd geteisterd door wateroverlast. Er viel zoveel regen, dat beken en kanalen uit hun oevers traden. Straten, woningen en bedrijven kwamen daardoor onder water te staan. Vooral Meppel en omgeving werden zwaar getroffen. Niet alleen premier Wim Kok, maar ook koningin Beatrix kwam poolshoogte nemen en brachten een bezoek aan een paar getroffen bedrijven.

Provincie Flevoland

·         Duurzame OV-verbinding Lelystad CS naar Lelystad Airport – Lelystad Airport
De provincie Lelystad heeft aan vervoerder Arriva de opdracht gegund om de komende jaren de busverbinding tussen station Lelystad Centrum en Lelystad Airport te verzorgen. Het gaat om een rechtstreekse verbinding tussen het station en de nieuwe terminal van de luchthaven. Deze busverbinding zal worden uitgevoerd door volledig elektrische bussen.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Toestemming voor mega-batterij bij windmolens langs Vogelweg
De gemeente Zeewolde en de provincie Flevoland geven toestemming voor het plaatsen van een grote batterij langs de Vogelweg bij Zeewolde. De accu moet de opgewekte windenergie gaan opslaan van de turbines van Windplan Blauw.

Provincie Utrecht

·         Warmte uit de slotgracht: innovaties langs de Waterlinies – RTV Utrecht
Je zou het misschien niet denken bij eeuwenoude bouwwerken, maar de forten langs de Hollandse Waterlinies lenen zich uitstekend voor innovaties. Zo halen ze op fort Honswijk warmte uit de slotgracht!

·         PFAS-paniek in de provincie Utrecht? ‘Dit is zo naar en ziekmakend, we moeten ermee stoppen’  
Een toxische paniekcocktail of is het echt alarmfase 1? Het PFAS-vraagstuk ligt door het strafrechtelijk onderzoek naar chemiebedrijf Chemours meer dan ooit onder het vergrootglas. Vaststaat dat onze planeet tot in de verste uithoeken is vervuild met de chemicaliën die nauw verweven zijn met ons luxe leven. Hoe erg is dat? En hoe is de situatie in de provincie Utrecht?

Provincie Noord-Holland

·         Noordkop werkt samen aan toekomst landelijk gebied | Hollands Kroon
Gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel werken samen aan de toekomst van ons landelijk gebied. Het regioplan helpt de provincie Noord-Holland bij het opstellen van het provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Daarin komt te staan hoe we kansen in ons gebied kunnen benutten, het nog mooier kunnen maken en iedereen ervan kan blijven genieten.

·         Miljoenen jaren oud zand weggehaald in Loosdrecht. Oostelijke Drecht wordt zo beter bevaarbaar | Noordhollands Dagblad
Het baggeren van slib uit de oude, oorspronkelijke vaarweg van de Oostelijke Drecht blijkt niet voldoende. Om alle gewenste bootjes doorgang te geven moet er ook zand weggehaald worden, zo heeft de stuurgroep Aanpak Oostelijke Vechtplassen besloten.

·         Gegarandeerd meeuwvrij: nieuwe Alkmaarse bushokjes oase voor insecten
Dat het reizen via het openbaar vervoer geldt als milieuvriendelijker dan met de eigen mobiel mag algemene kennis heten. Maar dat de bushokjes in Alkmaar ook een tastbare bijdrage leveren aan het welzijn van kleine kriebelaars en vliegende zespoters is minder bekend. En toch is dat zo. Tenminste, sinds kort.

Provincie Zuid-Holland

·         Niet alles kan meer in Zuid-Holland – Provincie Zuid-Holland
In het Ruimtelijk Voorstel komt het provinciebestuur met duidelijke afwegingen voor de toekomst van de provincie. Door te sturen op brede welvaart en te kiezen voor een duurzaam, digitaal en inclusief Zuid-Holland wordt een heldere koers voorgesteld. Dat betekent een ondergrens aan beschikbare open ruimte. Daarmee wordt de grond die beschikbaar is voor zowel werken als wonen niet verder vergroot.

·         Warmteconvenant getekend, Stadsbatterij in werking gesteld – DWA
Tijdens een feestelijke viering in aanwezigheid van demissionair staatssecretaris Heijnen, gedeputeerde Rijkaart en wethouder Kapteijns van Den Haag zijn op 24 oktober het Warmteconvenant met Eneco getekend en is de Stadsbatterij in werking gesteld. Op 24 oktober ondertekenden meerdere grote (semi-)publieke en private vastgoedeigenaren met Eneco een samenwerkingsovereenkomst om samen het warmtenet in het centrumgebied van Den Haag verder te verduurzamen.

·         Unie van Waterschappen ondertekent Warmteconvenant EnergieRijk Den Haag – Unie van Waterschappen
EnergieRijk Den Haag is gestart vanuit het inzicht dat het verduurzamen van gebouwen vaak slimmer gerealiseerd kan worden als deze gebouw-overstijgend wordt aangepakt in plaats van met de gebruikelijke ‘gebouw voor gebouw’-aanpak. Opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld met andere vastgoedbeheerders om zo te zorgen dat overheidsgebouwen in 2040 energieneutraal zijn.

·         Gemeente Ridderkerk sluit aan bij Klimaatalliantie — RTV-Ridderkerk (rtvridderkerk.nl)
CO2-uitstoot van woon-werkverkeer en zakelijke reizen halveren: dit wil Gemeente Ridderkerk bereiken door zich aan te sluiten bij de Klimaatalliantie Duurzame Mobiliteit. Wethouders Peter Meij en Henk van Os ondertekenden dinsdagochtend 24 oktober 2023 daarom een intentieverklaring.

Provincie Zeeland

·         Zeeland niet verlost van lichtvervuiling, Oostkapelle perfecte plek voor ‘Dark Sky Park’ – Omroep Zeeland
Wat is het ergste aan lichtvervuiling? Als je het vraagt aan kinderen tussen de 3 en 5 jaar is het dat je de sterren niet meer kan zien. Maar er zijn veel meer gevolgen van lichtvervuiling. Dit weekend is het Nacht van de Nacht, waarbij extra aandacht gevraagd wordt voor lichtvervuiling.

·         RIVM gevraagd te kijken of Zeeland betrokken kan worden bij onderzoek Chemours | PFAS Westerschelde | pzc.nl
RIVM gevraagd te kijken of Zeeland betrokken kan worden bij onderzoek Chemours. Het RIVM wordt gevraagd om de provincie Zeeland te betrekken bij de verkenning naar een gezondheidsonderzoek rond Chemours in Dordrecht. Dat heeft staatssecretaris Vivianne Heijnen de Tweede Kamer vandaag laten weten.

Provincie Noord-Brabant

·         Provincie stelt debat over mestverwerkers een half jaar uit – Omroep Brabant
De discussie over welke plekken in Brabant het meest geschikt zijn voor mestverwerkingsinstallaties wordt nog even uitgesteld. De verwachting was dat de Proviniciale Staten in april de eerste stappen zouden zetten, nu wordt dat waarschijnlijk na de zomer. Sommige Brabantse gemeenten nemen overigens al een voorschot. Daar heeft de politiek besloten dat mestverwerkers er niet welkom zijn.

·         Fietsbrug over de Mark wordt volledig vernieuwd en voor 80 procent met hergebruikt materiaal | Moerdijk | AD.nl
Fietsbrug over de Mark wordt volledig vernieuwd en voor 80 procent met hergebruikt materiaal.

Provincie Limburg

·         Inloopmomenten: vragen en inbreng voor project Vierwaarden – Waterschap Limburg
In september en oktober werden er inloopmomenten georganiseerd in de deelgebieden van gebiedsontwikkeling Vierwaarden. Dit project gaat aan de slag met dijkversterking, rivierverruiming, aanleg van natuur en recreatieve ontwikkeling in Venlo-Noord, Velden, Arcen, Lottum en Grubbenvorst.

·         Draaiboeken moeten Limburgse monumenten beschermen tegen water (rd.nl)
Speciale draaiboeken voor watersnood moeten culturele instellingen en organisaties in Limburg helpen schade aan bijvoorbeeld monumenten te beperken. Gedeputeerde Michael Theuns (water) overhandigde de draaiboeken woensdag als bestuurlijk voorzitter van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg aan onder meer het Limburgs Museum.