Week-nieuwsbrief Bodem+ (43 2023)

Programma Schakeldag 2023 bekend

Het aftellen is begonnen! Op maandag 30 oktober organiseert Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) de Schakeldag 2023. Hét kennisevenement voor medewerkers van de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven, die actief zijn in het fysieke domein. Dit jaar staat het evenement in het teken van de Omgevingswet. De wet treedt op 1 januari 2024 in. Het evenement is één van de laatste kansen om uw kennis bij te spijkeren. Lees verder. Lees ook de IPLO Nieuws – Schakeldag 2023 Special (Informatiepunt Leefomgeving).

VNG-standpunt Europese bodemmonitoringsrichtlijn

Afgelopen zomer is de Europese richtlijn voor bodemmonitoring en -veerkracht gepubliceerd. Onlangs nam de VNG-commissie EKEM hier een standpunt over in. We zijn van mening dat er in de richtlijn beter rekening gehouden moet worden met de praktische uitvoerbaarheid en de samenhang met de andere wetgeving. Lees verder op de website van de VNG.

Monitoringsrapportage RWS-werken met thermisch gereinigde grond

Rijkwaterstaat heeft vijf werken waarin Thermisch Gereinigde Grond (TGG) is toegepast een jaar lang gemonitord. Elk kwartaal is het grondwater en oppervlaktewater bemonsterd en geanalyseerd op TGG relevante stoffen. Het bijbehorende rapport is aan de Tweede kamer aangeboden. De bevindingen en adviezen van het review-team worden door Rijkswaterstaat gebruikt om door te gaan met het monitoren en daarbij de dataset uit te breiden. De vervolgmonitoring wordt in de periode zomer 2023 tot eind 2025 uitgevoerd. De kamerbrief, de rapportage en andere relevante documenten staan op de website van Rijksoverheid.

Consultatie ontwerp protocol 7510 en 9335-10

Het CCvD Bodembeheer is voornemens nieuwe versies te vast te stellen van BRL SIKB 7500 met protocol 7510 en van BRL 9335 met protocollen 9335-1, 9335-2, 9335-4 en 9335-9. Tevens is het CCvD Bodembeheer voornemens een nieuw protocol 9335-10 te introduceren. De nieuwe versies vloeien voort uit een voorgenomen herziening van protocol 7510 dat toeziet op bewerking/reiniging van grond c.a. en baggerspecie. Achtergrond is het bieden van nog meer zekerheid aan de aanbieder van verontreinigde grond en aan de afnemer van gereinigde grond dat zowel het bewerkingsproces als bewerkte product aan voldoen aan wet- en regelgeving en aan de hoge kwaliteitsstandaard van de sector. Lees verder op de website van SIKB.

Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Webinar: omgaan met exoten in bagger, maaisel en grond (24 oktober)
Of je nu een berm maait, een sloot baggert, een dijk versterkt of een stuw plaatst; de kans dat je bij het uitvoeren invasieve exoten tegenkomt en verspreidt is groot. Daarom is er een onlangs een Praktisch handelingskader geschreven. Op 24 oktober 2023 wordt dit kader toegelicht in een gratis webinar. Praktijkervaring van de deelnemers wordt gebruikt om het handelingskader verder te optimaliseren.

·         Basiskennissessie: Bodem | VNG, 26 oktober via Teams
Vanuit VNG worden basiskennissessies aangeboden over de onderwerpen ´BOPA, Wkb en Bodem´. Tijdens deze basiskennissessies wordt er toegelicht wat de belangrijkste veranderingen op hoofdlijnen zijn van deze thema’s en wat deze betekenen voor het VTH-proces en het inregelen van de software.      

·         Schakeldag heeft veel te bieden over ruimtelijke ordening (30 oktober, Den Bosch)
Wie werkt in de ruimtelijke ordening (ro) heeft op de komende Schakeldag – op 30 oktober in ‘s-Hertogenbosch – veel te kiezen. Er zijn veel sessies over alles rondom het omgevingsplan voor gemeenten. Maar ook voor de meer integrale blik, die de Omgevingswet vraagt, is de ro-medewerker op de Schakeldag op de juiste plek.

·         COB-congres 2023 (30 oktober, Gorinchem)
Het COB-netwerk komt dit jaar op maandag 30 oktober 2023 samen bij Next Level in Gorinchem. We gaan dit jaar iets meer back to basics, maar uiteraard niet zonder de creativiteit die u van het COB gewend bent. U kunt in elk geval rekenen op een boeiend plenair programma, een gezamenlijke lunch, verdiepende subsessies en optredens van de COBand. Het wordt weer een congres dat u niet wilt missen, dus meld u nu aan!

·         Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad voor Midden-Nederland (31 oktober, Culemborg)
Dinsdag 31 oktober is er een kennismiddag voor professionals klimaatadaptatie en water in de regio Midden-Nederland. Deze middag is een van de regionale bijeenkomsten die worden georganiseerd vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad. Het doel is om ervaringen te delen met de kennisproducten en tools die vanuit deze onderzoekslijn zijn ontwikkeld. Je gaat met andere professionals in gesprek aan de hand van regionale voorbeelden en eigen ervaringen en je kunt meedoen aan verdiepende sessies.

·         Kennis-netwerkdag Bodem Oost-Nederland (2 november, Zutphen)
Op donderdag 2 november 2023 organiseren OnderTwente, IJsselland Doorgrond en het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) een Kennis-netwerkdag over actuele bodem- en ondergrondthema’s. De bijeenkomst vindt plaats in het Koelhuis in Zutphen.

·         Noord-Nederlandse Bodemdag (9 november 2023, Assen)
De dag staat in het teken van de verandering en flexibiliteit. Verandering die nodig is om de uitda­gingen die voor ons liggen het hoofd te kunnen bie­den en toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond. Het programma is inmiddels bekend, zie de bijlagen van dit weekbericht voor meer informatie.

·         Bijeenkomst PTB ‘Samenwerking onder de Omgevingswet’ (16 november, Utrecht)
We hopen u op donderdag 16 november 2023 in Vergadercentrum Domstad in Utrecht welkom te heten op de 25e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem. U kunt tijdens de platformdag ervaringen uitwisselen met collega’s en informatie opdoen over de actuele (beleids-) ontwikkelingen in ons vakgebied van toezicht en handhaving op milieubelastende activiteiten op of in de bodem.

·         Uitnodiging ‘Vastgoed meets Bodem’: Herontwikkeling stimuleren: verbinding boven en onder het maaiveld (Utrecht, 23 november 2023)
Het Programma Afbouw Nazorg en BodemBreed Forum organiseren op 23 november in Utrecht gezamenlijk een bijeenkomst Herontwikkeling stimuleren: verbinding boven en onder het maaiveld. De druk op de Nederlandse boven- en ondergrondse ruimte is groot. Beleid zoals Water & Bodem Sturend benadrukt het belang om beschikbare ruimte beter te benutten voor allerlei maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, de energietransitie en klimaatadaptatie.

·         Oproep bijdragen Symposium BodemBreed in 2024
Het netwerk event voor bodem en ondergrond wordt op donderdag 18 april 2024 in Zwolle georganiseerd. Jullie kunnen weer voorstellen indienen voor deze editie. Download rechts de Oproep voor Bijdragen. Dit jaar zijn wij te gast bij de gemeente Zwolle en de provincie Overijssel. Noteer je de datum alvast in je agenda? Lees verder.

Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Webcolleges basiskennis Omgevingswet (iplo.nl)
Experts van IPLO geven in 5 korte webcolleges uitleg over de basisbeginselen van de Omgevingswet. Handig om uw kennis bij te spijkeren of als voorbereiding op de Schakeldag van 30 oktober.

·         De Jonge houdt vertrouwen in DSO na mislukte publicaties: ‘Alle partijen bereiden zich serieus
voor’ (Omgevingsweb)

Minister Hugo de Jonge van BZK reageert op gelekte data van het Kadaster en KOOP, die tonen dat in 2023 slechts de helft van alle publicaties in het Digitaal Stelsel Omgevingswet daadwerkelijk lukte. Ook zou het DSO nog te instabiel zijn. “Hoe meer kennis en ervaring er nu ontstaat, hoe beter het straks in de daadwerkelijke productieomgeving zal verlopen”, schrijft de minister.

·         Handreiking verordening kabels en leidingen en omgevingsplan | VNG
De VNG heeft een ‘Handreiking verordening werkzaamheden kabels en leidingen en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor aanpassing van de verordening in verband met de Omgevingswet. De handreiking bevat ook voorbeeldbepalingen voor aanpassing van de verordening ter inspiratie.

·         ‘De felle emotie heeft me verbaasd’ (binnenlandsbestuur.nl)
Co Verdaas muntte in 2005 de term Omgevingswet. Bijna twintig jaar later blikt de hoogleraar gebiedsontwikkeling en dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland terug op de invoering van ‘zijn’ gaandeweg steeds meer omstreden wet. ‘Ik wil hier niet als wijsneus overkomen.’

·         Planning uitfaseren tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM) (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Overgangsrecht Omgevingswet en rechterlijke procedures (Omgevingsweb)

·         De omgevingsplanactiviteit (Omgevingsweb)

·         Essay: Soepel afstemmen onder de Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)

·         Oefenwerkzaamheden niet meer beschikbaar vanaf 15 november 2023 op oefenomgeving DSO (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Schaken op verschillende ruimtelijke borden (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 19 oktober 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)

Divers nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         RIVM: hoge concentraties nitraat in ondiep grondwater löss/leem- en zandgebieden (h2owaternetwerk.nl)
Uit nieuwe data van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG) blijkt dat de concentraties nitraat in het ondiepe grondwater in het löss/leemgebied hoog zijn. Dat geldt ook voor zandgebieden met landbouw. In veengebieden zijn de concentraties barium en chloride in de afgelopen decennia gestegen, wat wijst op verzilting.

·         Zonneparken als broedplaats voor biodiversiteit (NEMO Kennislink)
Nederland krijgt steeds meer zonneparken op voormalige landbouwgrond. Goed nieuws voor duurzame energie, maar vaak nog een gemiste kans voor de biodiversiteit. Dat kan anders, door bij ontwerp en beheer rekening te houden met de natuur.

·         Studie in Nature: landbouw moet het dringend met minder plastic doen (ipsnews.be)
De landbouw moet het gebruik van plastics dringend verminderen, stellen wetenschappers in Nature. Dat is nodig om te voorkomen dat microplastics en giftige chemicaliën terechtkomen in de bodem – en zo in ons eten.

·         Moties aangenomen over bestrijding van invasieve exoten – Unie van Waterschappen
Iedere dinsdag stemt de Tweede Kamer over verschillende moties. Op 17 oktober zijn 2 moties over invasieve exoten aangenomen. De motie Van der Plas (BBB) over een landelijke aanpak van invasieve exoten. En de motie Van Campen (VVD) over de wijze van bestrijding van de Amerikaanse rivierkreeft.

·         Bollenvoorzitter Jaap Bond: ’Stop nou ’es een keer met dat jaartal 2030!’ (Noordhollands Dagblad)

·         Milieugroep Urgenda stomverbaasd over inzetten lelieteelt voor schoner water (NU.nl)

·         De hetze tegen glyfosaat en alle milde pesticiden (ewmagazine.nl)

·         Waterdiertjes kunnen helpen bij de schoonmaak van ons afvalwater (Nature Today)

·         Hoogleraar Martina Vijver: ’We moeten de biologische telers belonen voor hun lef’ (Noordhollands Dagblad)

·         Het Wad in de wet: moet het ecosysteem een stem krijgen? (Pont)

Divers nieuws over Circulaire economie

·         Rioolwaterzuivering Leidsche Rijn wint cellulose terug (Industrielinqs)

·         Vorige week is op de rioolwaterzuivering Leidsche Rijn in Utrecht de eerste installatie voor hergebruik van cellulose uit afvalwater in Nederland geopend. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Cellvation werkten samen in de ontwikkeling van deze installatie. In afvalwater zit een grote hoeveelheid cellulose, onder andere afkomstig van toiletpapier. Bij de zuivering Leidsche Rijn wordt jaarlijks 700 ton cellulose geproduceerd. Dit betekent een CO2-reductie van 1400 ton per jaar.

·         Circulaire toekomst: nieuwe kansen in bestaande wetgeving (Klimaatweb)
De Nederlandse overheid heeft ambitieuze doelen neergezet op het gebied van circulariteit, maar uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat het grondstoffengebruik eerder toe- dan afneemt. Om dit tegen te gaan moeten we op zoek naar een betere manier om met onze wet- en regelgeving aan de slag te gaan: de transitie versnellen in plaats van vertragen.

·         Samen bouwen aan duurzaamheid: bij InnovA58 gebeurt het (Platform WOW)

Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Kennisbijeenkomst Bodemenergie (20 november, Utrecht)
Bodemenergie heeft de potentie om ruim een kwart van de gebouwde omgeving te verduurzamen met een uitstekende maatschappelijke business case. Om verschillende redenen blijft de praktijk nog achter bij deze potentie. Eén van die redenen is  een gefragmenteerde kennisinfrastructuur en daarmee een ontbrekende gemeenschappelijke kennisbasis voor publieke en private spelers. Maar dat gaat nu veranderen!

·         Overheid en netbeheerders nemen maatregelen tegen vol stroomnet (Rijksoverheid)
Nederlandse huishoudens en bedrijven verduurzamen in record tempo en fossiele brandstoffen maken plaats voor duurzame elektriciteit. Daarmee komen de Nederlandse klimaatdoelen voor het eerst binnen bereik, maar de uitbreiding van het elektriciteitsnet kan de snel stijgende vraag naar ruimte op het net niet bijhouden. Daarom nemen het kabinet en de netbeheerders nieuwe maatregelen om te zorgen dat er in de toekomst voldoende ruimte blijft voor woningbouw, economische ontwikkeling en de verduurzaming van huishoudens, mobiliteit en bedrijven zoveel mogelijk door kan gaan.

·         Nederland en Denemarken werken samen aan transport en opslag van CO2 (Rijksoverheid)

·         Slechts fractie gemeenten begroot genoeg voor klimaat (binnenlandsbestuur.nl)

·         De lokale warmtetransitie in beeld (ipo.nl)

·         Kabinet wil laatste resten gas uit de Noordzee halen en praat in op huiverige bedrijven (nos.nl)

·         ‘Een van de zaken die je moet doen is de gaswinning op de Noordzee aanzwengelen, omdat daar best nog veel onder de grond zit’ (NPO Radio 1)

·         Klimaatverandering maakt de onderwaterwereld lawaaiiger (Nature Today)

·         Ecologische transformatie vraagt om actie: drie technologische oplossingen die het verschil maken (WINMAG Pro)

·         Forse groei zonne-energie door kleinere zonne-energieprojecten (nieuws.nl)

·         Klimaatscenario’s KNMI: ‘Opbrengst zonnepanelen deze eeuw hoger dan vorige eeuw’ (solar Magazine)

·         Nieuwe klimaatscenario’s KNMI: ‘Grootste hagelstenen worden nóg groter’ (Solar Magazine)’

Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Waar blijft het ‘wegwater’? Klimaatadaptatie rondom de snelweg (H2Owaternetwerk)
Rijkswaterstaat onderzoekt waar de snelwegen bij kunnen dragen aan het langer vasthouden van water. Het waterbalansmodel Hydrologie Op en in de Omgeving van Snelwegen (HOOS) biedt inzicht in het effect van maatregelen op de grondwaterstand en op de waterstromen naar de omgeving.

·         Co Verdaas wordt derde deltacommissaris (waterforum.net)
Prof. dr. Co Verdaas (57), momenteel dijkgraaf van Waterschap Rivierenland, wordt benoemd tot regeringscommissaris voor het Nationaal Deltaprogramma. Hij wordt na Wim Kuijken en Peter Glas de derde deltacommissaris. Begin december start hij met zijn werkzaamheden.

·         Deltares in Europees project voor betere sponswerking bodem (waterforum.net)
Het SpongeScapes-project, gericht op oplossingen die de sponswerking van bodem, grondwater en oppervlaktewatersysteem verbeteren, is op 1 oktober officieel van start gegaan. Deltares is verantwoordelijk voor de coördinatie van het door de EU gefinancierde project, dat zal lopen tot 2027.

·         Groenere steden: goed idee, maar pas op met klimaatdictaten (NRC)
Als het aan lijsttrekker Frans Timmermans (Groenlinks-PvdA) ligt komt een nieuw kabinet straks binnen honderd dagen met een nieuwe nationale ‘Green Deal’, met als belangrijk onderdeel een plan om dorpen en steden sterk te vergroenen.

·         Bodemdaling staat niet hoog op de politieke agenda, maar ondertussen zakken we verder de grond in (welingelichtekringen.nl)

·         Hoe ziet duurzaam waterbeheer op de golfbaan eruit? : Technische en civiele adviezen om water te besparen en droogte te bestrijden (wur.nl)

·         Aanzienlijk overstromingsgevaar in 14.000 EU-gebieden (h2owaternetwerk.nl)

·         Kustversterking door de jaren heen (Rijkswaterstaat)

Onvoldoende houvast om verspreiding PFAS in afval tegen te gaan

Er is onvoldoende houvast om verspreiding van PFAS in afval tegen te gaan, constateert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in een signaalrapportage dat vorige week door de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer is gestuurd. PFAS vormen een (gezondheids)risico voor mens en milieu. Lees verder op de website van de ILT.

Studie: kleinere bouwer in verdrukking bij infrastructuurproject

Kleine en middelgrote bouwbedrijven worden steeds vaker weggeconcurreerd door grote aannemers bij overheidsopdrachten voor infrastructuurprojecten. Dat is mede het gevolg van het stikstofbeleid, waardoor er de komende jaren geen nieuwe projecten voor de aanleg van infrastructuur worden opgestart, staat in een rapport van ABN AMRO. Lees verder. Lees ook Lastig voor het mkb: minder geld van overheid naar infrastructuur (binnenlandsbestuur.nl).

Bouwstenen voor waterkwaliteit: STOWA, UU en RIVM starten KRW-project

Met het project KRW: bestuurskundig-juridische bouwstenen voor het verhogen van doelbereik bundelen STOWA, Universiteit Utrecht en RIVM hun krachten rond de Kaderrichtlijn Water (KRW), waarbij Nederland uiterlijk in 2027 aan de doelen moet voldoen. Centraal daarbij staat de vraag welke obstakels die doelstelling belemmeren en welke praktische oplossingen het behalen van die doelstelling dichterbij brengen. Lees verder.

De Rijn Verbindt Duitse en Nederlandse partners

Op donderdag 12 oktober 2023 werd het officiële startsein gegeven voor het internationale project ‘De Rijn Verbindt’. In dit project werken 10 Duitse en Nederlandse organisaties samen aan een gezonde, groene en levende Rijn. Samen met anderen werken we aan klimaatadaptatie en biodiversiteit, en aan het verbeteren van de samenwerking daarin. Lees verder op de website van Rijkswaterstaat.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Na 8 jaar bouwen is de IJsseldelta nu klaar (Rijkswaterstaat)
Na een bouwperiode van maar liefst 8 jaar is de IJsseldelta eindelijk gereed. De bouwwerkzaamheden begonnen in 2015 en zijn nu succesvol afgerond.

·         Tijdelijk verbod Overijssel voor nieuwe zonneparken op landbouwgrond (Solar Magazine)
De Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met een tijdelijk en in het diepste geheim voorbereid verbod op nieuwe zonneparken op landbouw- en natuurgronden. Het verbod gaat per direct in. Het tijdelijk verbod is vormgegeven door een gemeente te verplichten om bij de provincie een zogenaamd voorbereidingsbesluit aan te vragen voor het vergunnen van zonneparken op landbouw- en natuurgronden.

·         Boosheid bij gemeenten om ingevoerd zonnepark-verbod: “Energiedoelen niet meer haalbaar” (RTV Oost)

·         Enschede en de Digital Twin (Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten)
Weten of, en zo ja, waar ontplofbare oorlogsresten zouden kunnen liggen is belangrijk om op een veilige manier grondwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten liet daarom een kaart daarover maken. De gemeente Enschede is een ‘level’ hoger gegaan en liet een ‘digital twin’ van de ondergrond maken.

·         Hengelo’s bedrijf loost ‘zeer zorgwekkende stoffen’ op Berflobeek, SP wil dat gemeente ingrijpt (1Twente)

·         Vechtstromen investeert miljoenen in de waterzuivering Twente (Roskam)

·         Rijksmuseum gaat de boer op in Markelo (Maarkelsnieuws.nl)

·         Hoofdverdachte drugslab Den Nul is dakloze uit Deventer en 20 jaar bevriend met paardenboer Jan G. (Salland1)

Provincie Gelderland

·         Hoe ernstig is de bodemverontreiniging van voormalige vuilstort De Zanderij? College Ermelo rept niet over aanwezigheid asbest (ermelosweekblad.nl)
Alle vragen die leven over de sanering van de voormalige vuilstort De Zanderij kunnen nog worden gesteld wanneer de besluitvorming over de gewenste vorm van saneren wordt voorgelegd aan de raad.

·         Redt Betuwse klei de kurkdroge Achterhoek? ‘Proef in Geesteren biedt boeren hoop’ (destentor.nl)
Een zandbak. Zo wordt de Achterhoek wel genoemd. Boeren hebben op de zandgronden sneller last van droogte, omdat de bodem water niet vasthoudt. Door zware rivierklei aan te brengen, wordt landbouwgrond vochtiger en vruchtbaarder, zo blijkt uit een proef in Geesteren. En: „Er wordt meer CO2 opgenomen.”

Provincie Groningen

·         Uitkomst Gouden Gronden zorgt voor verbetering kwaliteit bodem en water (Provincie Groningen)
Het programma Gouden Gronden onderzocht het effect van een aantal vrijwillige (zogenaamde bovenwettelijke) landbouwmaatregelen op het verbeteren van de kwaliteit van de bodem en het water. Dit gebeurde met gebiedsgerichte projecten, door onderzoek en kennisdelen. De maatregelen leveren ook een bijdrage aan het toekomstbestendiger maken van de agrarische sector.

·         Gasbesluit moet duidelijker: Groningse overheden in beroep (Provincie Groningen)
De gaswinning uit het Groningenveld is gestopt. Toch stellen de Groningse overheden dit jaar beroep in tegen het vaststellingsbesluit 2023-2024, omdat er onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in zitten. De regio start een juridische procedure om alsnog duidelijkheid te krijgen.

·         Groningse overheden naar rechter voor gasbesluit (binnenlandsbestuur.nl)

·         Groningen kijkt terug op geslaagde aftrap van Europees project BUFFER+ (Provincie Groningen)
Vorige week was de tweedaagse aftrap van het Interreg-project BUFFER+. Dit is een Europees project voor veenbehoud, -herstel en duurzame vernatting. Met aandacht voor samenwerking en nieuwe verdienmodellen.

·         Geslaagde BUFFER+ en bezoek ’t Roegwold (RTV Midden Groningen)

·         Duurzamer onderhoudscontract voor de Eemsgeul (Rijkswaterstaat)

·         Groningers willen provincie met aandacht voor klimaat en milieu (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         Rijkswaterstaat plaatst 1.450 ’trekankers’ om Prinses Margriettunnel op zijn plaats te houden (omropfryslan.nl)
Eind juni is Rijkswaterstaat begonnen met reparatiewerkzaamheden aan de Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure. Daarvoor worden er 1.450 zogenaamde ’trekankers’ geplaatst. De hele operatie kost tientallen miljoenen euro’s.

·         Herstel Prinses Margriettunnel mogelijk niet in 2024 klaar: voorgenomen herstelmethode moet worden aangepast (Friesch Dagblad)

·         Rondweg Zuidoost Dokkum drie maanden deels dicht: 7000 ton staalslakken eruit en zand erin (RTV NOF)
Een deel van de Rondweg Zuidoost om Dokkum is vanaf 20 oktober a.s. tot eind januari 2024 afgesloten voor het verkeer. Met behulp van een tijdelijk aangelegde rotonde wordt het verkeer in de aankomende maanden omgeleid. Bij de overgang over de Strobossertrekfeart worden twee werpen weggehaald, zowel aan de Noord- als Zuidkant. De staalslakken die daar als fundering zijn gebruikt, worden allemaal verwijderd en vervangen door zand. Het gaat om zo’n 7000 ton aan staalslakken.

·         Raad van State: gemeente doet voldoende om bodemverontreiniging door rubber korrels op kunstgras te voorkomen (Leeuwarder Courant)

·         Goed resultaat bij Skjin Wetter in Noardeast-Fryslân (RTV NOF Nieuws)

Provincie Drenthe

·         Tweede Hondsrugdag 7 november in Borger (Provincie Drenthe)
Denk mee over de toekomst van het prachtige landschap van de Hondsrug! We zijn trots op de unieke identiteit van de Hondsrug. We willen daar zorgvuldig mee omgaan en ontwikkelingen in goede banen gaan leiden. Ons doel daarbij is dat u er fijn kunt wonen, ondernemers de ruimte hebben om te ondernemen en we met elkaar kunnen blijven genieten van de natuur en het bijzondere landschap. Een goede basis daarvoor is een landschapsvisie.

·         Waterschap maait en baggert met fors minder CO2-uitstoot – (brugnieuws.nl)
Door het vele maai- en baggerwerk dat Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) moet uitvoeren, is het een grootverbruiker van diesel. Om al dit werk op een efficiënte manier uit te voeren, gebruikt het waterschap duurzame HVO100-diesel (Hydrotreated Vegetable Oil) voor het volledige machinepark in eigen dienst.

·         Flexteam Warmtetransitie Drenthe begint (Provincie Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Dijkbekleding bij Lelystad op de proef gesteld (Waterschap Zuiderzeeland)
Grote golven over de IJsselmeerdijk tussen de Maxima-centrale en CTU Flevokust bij Lelystad: met een zogeheten golfoverslagsimulator werd maandagmiddag 25 september de sterkte van de dijkovergangen getest. Dit zijn bijvoorbeeld de overgangen van asfalt naar gras op de dijk. Samen met het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma test Waterschap Zuiderzeeland tot eind oktober vijf innovatieve oplossingen om erosie van de overgangen op de dijk tegen te gaan.

·         GeoTOP uitgebreid met Almere – Basisregistratieondergrond
De Geologische Dienst Nederland heeft GeoTOP verder uitgebreid. Vanaf 12 oktober 2023 is ook de ondergrond van Almere en het omringende water in het BRO-model opgenomen.

Provincie Utrecht

·         Waterschap onder vuur om aanpak versterking Lekdijk: ‘Het huis begon te trillen’ (RTV Utrecht)
Slechte communicatie en gebrekkige informatievoorziening. Bewoners van de Lekdijk bij Lopik zijn de werkwijze van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zat. Het waterschap werkt momenteel aan de dijk om die te verstevigen. Bij die werkzaamheden bestaat de kans dat er scheuren in huizen komen en verzakkingen. De dijkbewoners zijn er niet gerust op dat goed gemeten wordt dát er schade ontstaat en wie er straks voor die schade opdraait.

·         Rivierenland wil schade PFAS-vervuiling verhalen op Chemours (h2owaternetwerk.nl)
Het algemeen bestuur van Waterschap Rivierenland wil schade als gevolg van de PFAS vervuiling verhalen op het chemiebedrijf Chemours. Wat precies de schade gaat zijn, moet nog blijken, aldus het waterschap. “Wat al wel duidelijk is, is dat het waterschap extra activiteiten moet uitvoeren.”

·         Natuur ontwikkelen op landbouwgrond? Duik de bodem in (Provincie Utrecht)

·         DO herinnert dijkverschuiving Wilnis met dijkgedicht (Waternieuws)

Provincie Noord-Holland

·         Extra onderzoek naar PFOS op plek Bijlmerramp is eind oktober (Nederlands Dagblad)
Het extra bodemonderzoek naar PFOS op de plek van de Bijlmervliegramp vindt op 30 en 31 oktober plaats, meldt een woordvoerster van de Amsterdamse wethouder Reinier van Dantzig (woningbouw, grond en ontwikkeling en ruimtelijke ordening). Tijdens het onderzoek dat eind oktober plaatsvindt, wordt op meer plekken in het voormalige rampgebied onderzocht waar de stof precies in de grond zit en waar niet.

·         Blaricum moet verspreiding giftige rubberkorrels van voetbalvelden beter tegengaan (NH Nieuws)
De gemeente Blaricum moet beter haar best doen om de verspreiding van milieuverontreinigende kunstgraskorrels vanaf de velden van voetbalvereniging BVV ’31 te voorkomen. Dat oordeelt de Raad van State.

·         Uniek beeldmateriaal Provinciale Atlas al 100 jaar te vinden in het Noord-Hollands Archief (Provincie Noord-Holland)

·         € 11,5 miljoen voor natuuraanleg en -beheer (Provincie Noord-Holland)

·         Het is de Klimaatweek in Velsen! (Gemeente Velsen)

Provincie Zuid-Holland

·         OM begint strafrechtelijk onderzoek naar Chemours na aangifte bewoners (nos.nl)
Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar chemiebedrijf Chemours in Dordrecht. Aanleiding is onder meer de aangifte die advocaat Bénédicte Ficq namens zo’n 3600 mensen deed tegen het bedrijf en de leidinggevenden. Zij beschuldigen het bedrijf ervan vanaf 1967 tot nu opzettelijk pfas in de lucht, de bodem of het oppervlaktewater te hebben gebracht.

·         OM geeft gehoor aan oproep provincie en start onderzoek tegen Chemours (Provincie Zuid-Holland)

·         Strafrechtelijk onderzoek naar Chemours (binnenlandsbestuur.nl)

·         Met de Lancering van Blue City Circular Water krijgt gebruikt water een nieuwe bestemming (hhdelfland.nl)
Op woensdagmiddag 11 oktober vond de lancering van Blue City Circulair Water in Rotterdam plaats. Fase 1 van dit unieke samenwerkingsproject werd door directeur Arno van Prooijen, directeur Openbare Werken van de gemeente Rotterdam, hoogheemraad Wim van Heemst van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en heemraad Anne Mollema van waterschap Hollandse Delta feestelijk geopend.

·         GGD: ‘Gezondheidsschade door luchtvervuiling in de regio Haaglanden’ (rodi.nl)

·         Delfland: ‘Onderzoek naar bron PFOS in Haagse sloten duurt lang (AD)

·         Regenwater opvangen en het dorp versterken: regentonnenactie Zuid-Beijerland groot succes (hoekschnieuws.nl)

·         Gemeente Hoeksche Waard gaat voor nóg betere afvalscheiding (hetkompasonline.nl)

·         Onrust over komst enorme ammoniaktank in Rotterdamse haven voor opslag waterstof (RTV Rijnmond)

·         Jongeren brainstormen over vergroening steden (Provincie Zuid-Holland)

·         Tijdelijke afvoer drainagewater uit verdiepte ligging Tjalmaweg (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Ambtenaar van het jaar: Help Walter Jonkers naar de overwinning!
Misschien dat je hem kent, maar misschien ook niet. In beide gevallen vragen wij om je hulp. Walter Jonker is senior beleidsmedewerker Natuur- en Landschapsbeleving én genomineerd voor de titel ‘’Ambtenaar van het jaar’. Walter zet zich al jaren in voor de prachtige Zeeuwse natuur en kreeg het onlangs met zijn team voor elkaar dat komend voorjaar de het gebied Schelde Delta de UNESCO Geopark status krijgt. Dat is het hoogste mondiale keurmerk op het gebied van landschap en identiteit met het oog vanuit het verleden op de toekomst. Het zou dan ook de kers op de taart zijn als Walter de titel Ambtenaar van het jaar binnensleept. En kijk uiteraard ook op de website van Geopark Schelde Delta.

·         Onze kust beschermen tegen de stijgende zeespiegel? Met mosselen kan het nu ook (pzc.nl)
Duinen beschermen al eeuwenlang onze kust, maar na 6 jaar experimenteren kan het nu ook met mosselen. Bedoeling is om mossellijnen aan te brengen in zee. Die vormen een rif dat er voor kan zorgen dat er minder erosie is van zand. Volgens de partners van het Coastbusters-project is er potentieel om het systeem overal ter wereld toe te passen. En dat zal een positief effect hebben op de waterkwaliteit.

·         Zwinstreek krijgt titel ‘Landschapspark’ (Provincie Zeeland)
Met de titel staat de Zwinstreek in het rijtje van de eerste 4 Nationale Parken en 5 Landschapsparken in Vlaanderen.  De Zwinstreek-partners, die in mei en als basis voor deze erkenning hun toekomstplannen indienden, zijn erg verheugd.  De Zwinstreek is van nature een erg dynamisch gebied en het enige kust- en poldergebied.  De financiële steun die volgt, is een welgekomen impuls voor een gebied met unieke troeven en een rijk traditie van grensoverschrijdende samenwerking.

·         Mindere oogst geeft opnieuw zorgen op Schouwen-Duiveland (Omroep Zeeland)

Provincie Noord-Brabant

·         Een bak met regenwater ónder een sportveld: Hockeyclub Cranendonck komt met innovatief plan om veld te besproeien (bd.nl)
Hun hoofdveld is afgeschreven en bij de keuze voor iets nieuws moet Hockeyclub Cranendonck rekening houden met grondvervuiling van de oude Philips-fabriek in Maarheeze. Er ligt een ambitieus plan: een splinternieuw duurzaam kunstgrasveld met een waterberging erónder.

·         Uit de as herrezen, weer groene toekomst voor verwoeste volkstuintjes (ED)
De eerder door brand verwoeste tuinpercelen op Moestuinencomplex Parallelweg in Boxmeer zijn weer netjes opgeruimd. De gemeente Land van Cuijk, eigenaar van de grond, heeft de huurders afgelopen week geholpen door het terrein met groot materieel schoon te maken.

·         Bodemherstel Markkanaal gestart (Rijkswaterstaat)
Rijkswaterstaat is in oktober 2023 gestart met het herstellen van de bodem van het Markkanaal tussen Oosterhout en Breda. Bij het vervangen van de damwanden is geconstateerd dat er gaten in de waterbodem aanwezig zijn. De bodem wordt daarom nu hersteld met een steenbestorting.

·         Weggestuurde tuinder Rafael eist via rechter zijn gesaneerde volkstuintje in Helmond op (AD)

Provincie Limburg

·         Rijkswaterstaat onderzoekt metersdiepe gaten in bodem Maas (1Limburg)
De afgelopen maanden heeft Rijkswaterstaat om de vijfhonderd meter bodemonderzoek gedaan in de Maas tussen Maastricht en Maasbracht. Het doel is om te onderzoeken hoe de rivierbodem het hoogwater van juli 2021 heeft doorstaan en waar precies de zwakke plekken zijn.

·         Natuurkrachtmaand in Geul- en Gulpdal: ervaar de kracht van de natuur in de strijd tegen wateroverlast (De Limburger)
Vanaf vrijdag 3 november staat het Geul- en Gulpdal in het teken van de Natuurkrachtmaand, die bewoners en ondernemers door middel van allerlei activiteiten ‘de kracht van natuurlijke oplossingen tegen wateroverlast’ laat ervaren.

·         46 veehouderijen stilgelegd om gebruik bestrijdingsmiddel tegen muizen (De Limburger)
Zeker 46 veehouderijen mogen voorlopig geen dieren, mest en melk meer afvoeren. Op de boerderijen is een bestrijdingsmiddel tegen muizen gebruikt. Dat mag onder strenge voorwaarden, maar de ongediertebestrijder heeft die niet gevolgd.

·         Erkenning voor RivierPark en Grensmaasnatuur