Week-nieuwsbrief Bodem+ (29 2023)

Grondwater een collectieve verantwoordelijkheid

Op 31 mei en op 13 juni zijn twee themabijeenkomsten over grondwater gehouden met beleidsmakers en gebruikers. In deze bijeenkomsten zijn advies van de Studiegroep Grondwater ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’ en de Integrale Grondwaterstudie Nederland toegelicht en besproken. Beide adviezen wijzen er op dat een verandering in het denken en doen op het gebied van grondwater nodig is. Nodig om de maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat mogelijk te maken en tegelijkertijd de kwaliteit en de kwantiteit van het grondwater op peil te houden en waar nodig te verbeteren. Lees verder op de website van Deltares.

Oproep voor bijdrage: Hoe sturend zijn opkomende verontreinigingen

Het zal niemand ontgaan zijn: water en bodem worden sturend. Het vakblad ‘Bodem’ wijdde er zelfs een heel nummer aan. Dat dit ons bodemwerkveld ingrijpend gaat veranderen staat vast. Maar hoe? En welke rol gaan ‘opkomende verontreinigingen’ hierin spelen? Om deze vragen te beantwoorden, organiseert de themagroep ‘Opkomende verontreinigingen’ van het BodemBreed Forum een drieluik over dit thema om kennis en ervaring te bundelen en met elkaar de dialoog aan te gaan. En daarvoor hebben we jouw input nodig. Voor de eerste themamiddag in november 2023 zoeken wij aansprekende voorbeelden uit de waterwereld waar wij bodemmensen van kunnen leren. Denk hierbij aan nieuwe meetmethoden en analysetechnieken, effect based monitoring, innovatieve waterzuiveringstechnieken, nature-based solutions of andere interessante ontwikkelingen. Wij dagen je uit om een boeiende bijdrage in te dienen voor 8 september 2023! Lees verder op de website van BodemBreed Forum.

Terugblik bijeenkomst NOVI programma Bodem en Ondergrond

Op 23 mei en 19 juni zijn bijeenkomsten georganiseerd voor betrokkenen vanuit de rijksoverheid, gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen en kennispartijen. De bijeenkomsten waren zeer druk bezocht en hebben een rijke oogst aan ideeën, suggesties, waarschuwingen en acties opgeleverd. En we hebben de energie gevoeld bij de aanwezigen. Met Water en Bodem Sturend is dit nu het moment om samen te werken aan een gezonde bodem als basis voor de realisatie van zoveel maatschappelijke opgaven. Een samenhangende aanpak, samenwerking tussen overheden en langere termijn commitment werden veel genoemd als meerwaarde van een nieuw Nationaal Programma Bodem en Ondergrond. Vele van u gaven daarbij aan dat dit niet alleen moet leiden tot mooie plannen maar vooral tot concrete afspraken en activiteiten. En we moeten ook zorgen dat vitale bodems en ondergrond goed worden meegenomen in de ruimtelijke opgaven, plannen en programma’s. resultaten van de sessies

Tien jaar Kwaliteitscriteria VTH: tijd om weeffouten te herstellen

De Kwaliteitscriteria vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) worden inmiddels tien jaar in de praktijk toegepast door omgevingsdiensten. Aan het jubileum wordt nauwelijks aandacht besteed. Is dat terecht? Getuige het feit dat er binnen het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel ruim aandacht is voor deskundigheid van VTH-professionals en robuustheid van omgevingsdiensten, zou je juist nu anders verwachten, schrijft Jan de Lange. Lees verder op de website van Omgevingsweb.

Giftige PFAS: hoe het ministerie de alarmbellen jarenlang negeerde

In de bodem, in het drinkwater en in de lucht: schadelijke PFAS zijn de afgelopen jaren overal terechtgekomen. De rijksoverheid werd meermaals gewaarschuwd maar kwam jarenlang niet in actie. Onderzoeksjournalist Karlijn Kuijpers vroeg zich af: waarom keek het ministerie zo lang weg? Luister de podcast via de website van het NRC. Of lees het artikel ‘PFAS zitten overal. De rijksoverheid reageerde eerst langzaam, en nu lukraak’. Lees ook het bericht ‘Is er een oplossing voor het PFAS-probleem in zicht? Ei van Columbus nog niet gelegd’ op de website van Zembla.

Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Bijeenkomst ‘Bagger als grondstof voor Bouw’ (25 september)
Zoals we weten bevat baggerspecie vaak waardevolle grondstoffen zoals zand, klei en organisch materiaal. Door baggerspecie als (gebiedseigen) materiaal te benutten vermindert de behoefte aan het winnen van nieuwe grondstoffen. De laatste jaren is er veel aandacht voor waardevol hergebruik van baggerspecie, ook in de bouw. De gewonnen baggerspecie wordt steeds meer gezien als grondstof die nuttig gebruikt kan worden als hoogwaardig bouwmateriaal voor bestrating, oeverblokken en als bodemverbeteraar.

·         Jaarcongres SIKB: Ondersteboven (3 oktober, Den Bosch)
Het Jaarcongres 2023 zet de bodem op zijn kop: het presenteert de skyline van de benedenwereld. Wie werkt in de bodem, met het water of een nieuwe archeologische archieflade opentrekt is gediend met de beelden en de verhalen daarover. Net als de opdrachtgevers, de bestuurders en de politieke vertegenwoordigers. Die beelden en verhalen kunnen de ondergrondse- en bovengrondse inrichting van Nederland onderbouwen. Bij het SIKB Jaarcongres 2023 op 3 oktober komt de bodem boven. Het volledige programma van het Jaarcongres staat vast, download hier het programmaboekje.

·         Over EnvironChemTox symposium: ‘Environmental occurrence, hazard and risk of PFAS’ – MilieuChemTox (6 oktober, Amsterdam)
Following the successful edition in September 2022, the NWO/TTW project ‘Exposure, hazard and risk of PFAS in aquatic and terrestrial ecosystems’ in collaboration with MilieuChemTox section of the KNCV, will organize a second PFAS symposium in 2023. We therefore would like to invite all colleagues interested in presenting their work on the environmental occurrence, fate and exposure, ecotoxicity and bioaccumulation, and the possible eco(toxico)logical risks of PFAS to submit an abstract for this symposium.

·         NSTT No-Dig Event (11 en 12 oktober, Nijkerk)
Ontdek de toekomst van ondergrondse infrastructuur op het NSTT No-Dig Event 2023! Hét Event dat u niet mag missen als u geïnteresseerd bent in ondergrondse infrastructuur. Met een netwerk van ongeveer 2000 vakgenoten, meer dan 100 exposanten, boeiende demonstraties en een uitgebreid lezingenprogramma belooft dit event dé plek te zijn waar professionals samenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van water, gas, elektriciteit en riool met elkaar te delen.

Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Akkoord over dekking beheerkosten (Aan de slag met de Omgevingswet)
De Eerste Kamer heeft tijdens het interpellatiedebat van 11 juli 2023 de motie-Kluit c.s. aangenomen over de financiën rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De strekking van de motie was om meerjarige dekking voor invoerings-, beheer- en onderhoudskosten en de doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op te nemen.  En om extra middelen voor gemeenten beschikbaar te stellen.

·         Toepasbare regels bruidsschat geladen voor gemeenten op de productieomgeving DSO (Aan de slag met de Omgevingswet)
De toepasbare regels van de bruidsschat zijn voor gemeenten geladen op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Voor waterschappen zijn de toepasbare regels van de bruidsschat beschikbaar als downloadbare set. De toepasbare regels die nu op productie zijn geladen, zijn op een aantal punten veranderd ten opzichte van de versie op de oefenomgeving (pre-productieomgeving). Gemeenten en waterschappen kunnen met deze versie hun veranderingen voorbereiden voor de productieomgeving.

·         Overzicht verbeterpunten voor juridische en toepasbare regels bruidsschat (Aan de slag met de Omgevingswet)
Gemeenten en waterschappen komen tijdens het oefenen met de bruidsschat soms verbeterpunten tegen voor de juridische en toepasbare regels. Er is nu een overzicht met daarin alle bekende punten. Hiermee kunt u als gemeente en waterschap bijvoorbeeld een aantal vragen en toelichtingen in het Omgevingsloket optimaliseren.

·         Initiatieven onder de Omgevingswet: afwijken of wijzigen van het omgevingsplan? (Omgevingsweb)

·         De Omgevingswet: dit verandert er (Omgevingsweb)

·         IPLOad juni 2023: maandoverzicht over Informatiepunt Leefomgeving
Het maandoverzicht biedt inzicht in de informatiebehoefte van onze doelgroepen. Dit overzicht is gebaseerd op bezoekinformatie van de websites ADSMO en IPLO, gestelde vragen aan de helpdesk en beantwoording door de IPLO-experts, de geleverde kennis op o.a. webinars en de berichten op social media.

·         Onze IP-adressen DSO veranderen: voeg ze op tijd toe aan de whitelist (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda | juli 2023 | Aan de slag met de Omgevingswet

Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Rapport: Europees beleid voor bodemverbetering faalt op alle fronten (NRC)
Langlopende inspanningen om de bodemkwaliteit in Europa te verbeteren falen, met flinke consequenties voor milieu en biodiversiteit. In een rapport oordeelt de Europese Rekenkamer deze maandag zeer kritisch over het beleid rond bodembescherming in de EU. Hoewel inmiddels twee derde van de Europese bodems in slechte staat verkeert, doen de Europese Commissie en lidstaten te weinig die te verbeteren. Lees ook het rapport: Special report 19/2023: EU efforts for sustainable soil management – Unambitious standards and limited targeting (europa.eu).

·         Er gaat niets boven de bodem (BNNVARA)
Het Europees Parlement heeft deze week groen licht gegeven voor de veelbesproken natuurherstelwet van Frans Timmermans. Zijn voorstel, een afgezwakte versie van de wet, hield de gemoederen in Brussel flink bezig. Er was veel minder aandacht voor een ander voorstel van de Europese Commissie, om de kwaliteit van de bodem in Europa op te krikken. Wat houdt dat voorstel in? We praten erover met Wim van der Putten, bodemecoloog bij het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW). Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds vertelt hoe het nu verder gaat met de natuurherstelwet.

·         Natuurherstelwet krijgt in Straatsburg krappe meerderheid (binnenlandsbestuur.nl)

·         RIVM: in 2022 minder nitraat in grondwater derogatiebedrijven (Nieuwe Oogst)

Divers nieuws over Circulaire economie

·         Staalslakken: goedkoop voor de bouwer, maar de rekening voor het milieu kan fors oplopen (trouw.nl)
Het gebruik van staalslakken als bouwmateriaal stuit op steeds meer weerstand. In Friesland en Zeeland worden rechtszaken gevoerd vanwege dreigende milieuschade die dit bijproduct van de staalindustrie kan veroorzaken.

·         Gebouwen vaker duurzaam gesloopt, meer tweedehands bouwmaterialen op de markt (nos.nl)
Gebouwen voorzichtig uit elkaar halen en de onderdelen vervolgens opnieuw gebruiken; ondernemers en deskundigen zien de vraag naar circulair slopen toenemen. Daardoor groeit het aanbod van tweedehands bouwmaterialen, al is het soms nog lastig om voor bijvoorbeeld glas of hardhout een nieuwe bestemming te vinden.

Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         RIVM: in 2022 minder nitraat in grondwater derogatiebedrijven (Nieuwe Oogst)
De hoeveelheid nitraat in het grondwater op derogatiebedrijven is in 2022 gedaald. Een van de oorzaken is het relatief natte jaar 2021. Ondanks de daling werd de norm voor nitraat in sommige delen van de zandregio en de lössregio nog wel overschreden. Het overschot van stikstof in de bodem was in 2021 op het laagste niveau sinds de start van het derogatiemeetnet in 2006.

·         Boeiende workshop over lage, midden en hoge temperatuuropslag (19 november)
Koppert Cress, winnaar van de WKO Duurzaamheid Award 2023, is op 19 september gastheer voor een bijzondere workshop. Dit innovatieve tuinbouwbedrijf is bezig om zijn teelt zo duurzaam en energiezuinig mogelijk te maken. Daarin vervult warmte- en koudeopslag in de bodem een voorname rol. Samen met het Gebruikersplatform Bodemenergie bieden zij een workshop met een programma dat verschillende aspecten van bodemenergie voor het voetlicht brengt.

·         Hoe verloopt de energietransitie in de dertig energieregio’s? (binnenlandsbestuur.nl)

·         Wanneer verdwijnt Texel onder de zeespiegel? | NPO Radio 1

·         Hoe kan een gemeente of provincie ruimtelijk sturen op netinpassing? (Omgevingsweb)

Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Kennisdag Bodem en Klimaat (14 november, Lelystad)
Wat kan jij doen om klimaatverandering tegen te gaan? Of om beter bestand te zijn tegen weersextremen door klimaatverandering? Tijdens deze kennisdag vertelt metereoloog Gerrit Hiemstra je op inspirerende wijze meer over de klimaatverandering en wat ervoor nodig is om deze tegen te gaan. We maken dit praktisch toepasbaar in een aantal interactieve workshops. Hoe kunnen we vanuit de landbouw met o.a. goed bodembeheer omgaan met klimaatverandering? Kennis vanuit diverse onderzoeksprogramma’s vormt hierbij een belangrijke basis.

·         Werkbezoeken Kamerleden in teken van droogte (Unie van Waterschappen)

·         Neerslag helpt, maar nog steeds veel droogtemaatregelen nodig (Unie van Waterschappen)

·         ING waarschuwt voor daling huizenprijzen door klimaatrisico’s (Nieuws.nl)

Ontwerp bodemgezondheidswet legt weinig bindende verplichtingen op aan lidstaten

De Europese Commissie zal voorstellen om de EU-bodem tegen 2050 weer gezond te maken, maar zou de lidstaten niet verplichten om bodemgezondheidsplannen op te stellen of nationale doelen te stellen. Lees hier het artikel.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Bouwen in uiterwaarden mag soms toch wel, zo blijkt in Arnhem (h2owaternetwerk.nl)
Bouwen in de uiterwaarden mag niet meer, schreef minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) in de kabinetsbrief ‘Water en bodem sturend’. Maar in Arnhem mogen de plannen voor Stadsblokken-Meinerswijk van de Raad van State gewoon doorgaan. Met dank aan een nevengeul die het water van de Nederrijn laat dalen.

·         Zorgen bij politici: in plassen Oosterhoutse Waarden mogen bedrijven giftig PFAS aanbrengen (De Gelderlander)
Nijmeegse politici zijn bezorgd: in natuurgebied de Oosterhoutse Waarden zijn diepe plassen aangemerkt als gebied waar bedrijven baggerspecie met het giftige PFAS mogen aanbrengen op de bodem. De stoffen kunnen schadelijk zijn voor het milieu.

·         Ruimtelijke opgaven krijgen plek in regioarrangementen (Provincie Gelderland)

·         Gemeenteraad Overbetuwe kijkt voorzichtig naar uw dak en tuin als het gaat om waterbeheer (AD)

Provincie Groningen

·         Golven testen sterkte klei uit zeedijk (Waterschap Noorderzijlvest)
Eind juni is in opdracht van Waterschap Noorderzijlvest gestart met het testen van kleiblokken uit de zeedijk achter Bierum. Deze testen vinden plaats in de Deltagoot bij onderzoeksinstituut Deltares in Delft. In deze goot wordt door het nabootsen van grote golven onderzocht hoe sterk zowel blokken klei met grasbekleding als klei uit het binnenste van de dijk zijn. De testen lopen nog tot half augustus.

·         Baggeren in Delfzijlster vijvers: ‘Zo’n vijver is goed voor 600 vrachtwagens vol natte grond’ (RTV Noord)
Zo om de twintig jaar moet het gebeuren, het baggeren van vijvers in Delfzijl. En dat levert bijzondere vondsten op. Heel veel visgerei dat jaren op de bodem heeft gelegen, bijvoorbeeld.

·         Volgende stap gebiedsontwikkeling Matsloot-Westpoort (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         Geen mijnbouw onder Waddengebied (Rijksoverheid)
Iedereen kan komende weken een reactie geven op het voorstel van staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) om geen nieuwe winning van delfstoffen meer toe te staan onder het Waddengebied. Delfstoffen zijn bijvoorbeeld gas en zout. Het Waddengebied is een uniek natuurgebied en sinds 2009 werelderfgoed. Het kabinet wil dit kwetsbare gebied nog beter beschermen.

·         Provinciale Staten: stop met het storten van met PFAS-vervuilde grond en baggerspecie in zandwinputten (Friesch Dagblad)
De Provinciale Staten willen dat Gedeputeerde Staten er bij het rijk op aandringen om te stoppen met het storten van vervuilde grond- en baggerspecie in zandwinputten, waar PFAS in zitten.

Provincie Drenthe

·         Nieuw instrument ‘Drents AdaptatieBeeld’ geeft inzicht in effecten van klimaatverandering in Drenthe (Provincie Drenthe)
Wat zijn de effecten van klimaatverandering? En wat is de impact op bijvoorbeeld natuur, recreatiegebieden en infrastructuur? Het Drents AdaptatieBeeld, het nieuwe instrument met kaartmateriaal dat de provincie ontwikkeld heeft, laat dit zien. Hiermee kan Drenthe beter werken aan een klimaatbestendige omgeving waar mensen prettig en veilig kunnen wonen en werken.

·         Teler én omwonenden tevreden na uitspraak over lelieveld Boterveen (RTV Drenthe)
Bollenteler Joling uit Dwingeloo is blij dat hij na een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden weer vier soorten gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken op zijn lelieveld in Boterveen. Omwonenden van de akker zijn ook tevreden met het oordeel van de rechter, omdat het gootste deel van de bestrijdingsmiddelen verboden blijft.

·         Bodemonderzoek in Holtingerveld naar niet ontplofte munitie (nieuws.nl)
Vanaf 17 juli wordt door een gespecialiseerd bedrijf, KWS-OCE, begonnen met bodemonderzoek naar niet ontplofte munitie in een deel van het Holtingerveld. Het opsporen en ruimen van de munitie is een vervolg van het project ‘Ruimte voor heischraal grasland’.

Provincie Flevoland

·         Drijvend zonnepark op baggerslibdepot IJsseloog blijkt niet haalbaar (Solar Magazine)
Het blijkt vooralsnog niet mogelijk om onder de huidige condities op baggerslibdepot IJsseloog een drijvend zonnepark te realiseren. Dat concludeert het Rijksvastgoedbedrijf na een uitgebreide marktconsultatie.

·         Zonnepark Braambergen op oude stortplaats geopend (Solar Magazine)

·         Nu bij meerdere installaties meer gevaarlijke stoffen in water ná zuivering dan ervoor (Omroep Flevoland)

·         Open dag veldschool scheepsarcheologie Flevoland (Provincie Flevoland)

Provincie Noord-Holland

·         Besluit skateparklocatie Julianapark uitgesteld: eerst grondig bodemonderzoek (NH Nieuws)
Er gaat eerst grondig bodemonderzoek gedaan worden naar de beoogde locatie voor het nieuwe skatepark, voor de Hoornse raad een keuze maakt voor de plek. Op het terrein, dat grenst aan een voormalige vuilstort, werd lood gevonden en er bestaan twijfels of de ondergrond stevig genoeg is. Partijen hadden gisteravond bij de raadsvergadering veel twijfels en kritiek op het ‘onvolledige’ voorstel en stelden de beslissing uit tot na de zomer.

·         Hoogheemraadschap zuivert water in Het Twiske met ijzerzandfilter (h2owaternetwerk.nl)

Provincie Zuid-Holland

·         Hoogste PFAS-concentratie in sloten Haagse woonwijk (waterforum.net)
In een sloot bij een woonwijk in Den Haag is de hoogste PFAS-overschrijding in Nederland gevonden. KRO-NCRV’s onderzoeksprogramma Pointer maakt dat op uit analyse van gegevens van de waterschappen. Het hoogheemraadschap Delfland zou hebben ‘geblunderd’ bij de aanpak van de verontreiniging.

·         Zeewater gaat in toekomst mogelijk als drinkwater dienen (nos.nl)
Drinkwaterbedrijf Dunea gaat onderzoeken in hoeverre het van zeewater drinkwater kan maken. Op die manier ontstaat een extra bron om aan de snel groeiende vraag te kunnen blijven voldoen. Het idee is om water voor de kust van Scheveningen en Katwijk te pompen naar installaties in het kustgebied om te zuiveren. Dunea beschouwt ook de haven van Scheveningen naar eigen zeggen als mogelijk ‘innamepunt’.

·         ‘Te weinig neerslag tegen verzilting in gebied Delfland’ (schiedamsnieuws.nl)
Het hoogheemraadschap Delfland waarschuwt dat de huidige regenval onvoldoende is om het tekort aan neerslag te compenseren. Door de droogte bestaat er een risico op verzilting, vooral in het westen van Nederland, zoals in Delfland. Om dit te voorkomen, maken waterschappen en Rijkswaterstaat gebruik van de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA).

·         Waarom het niet lukt om Chemours te dwingen PFAS-uitstoot te laten stoppen: ‘Aanpassen wetten is nodig’ (bndestem.nl)
De uitstoot van chemische stoffen door Chemours in Dordrecht moet stoppen. Daar zijn niet alleen omwonenden, maar ook omliggende gemeenten, de provincie Zuid-Holland en een meerderheid van de Tweede Kamer het over eens. Toch lukt het nog niet om ‘nul uit de pijp’ te bewerkstelligen. ,,Aanpassingen aan wet- en regelgeving zijn noodzakelijk.’’

·         Gemeente Hardinxveld sluit aan bij regiogemeenten tegen Chemours/DuPont (Het Kompas Sliedrecht)

·         Dordtse heemraad buigt zich over PFAS (AD)

·         Partijen zetten stap vooruit in ontwikkeling Gnephoek (Rijksoverheid)

·         Westen krijgt extra zoetwater tegen verzilting (rd.nl)

·         Nieuwe datum afzinken tunneldeel Blankenburgverbinding (Rijkswaterstaat)

Provincie Zeeland

·         Pfas-coördinatoren: ‘Veel gedaan, maar nog meer te doen’ (Omroep Zeeland)
Maarten de Hoog en Liz van Duin, de pfas-coördinatoren die door het Rijk zijn aangesteld om de pfas-problematiek in goede banen te leiden, zeggen in een tussentijdse rapportage dat er veel werk is verzet, maar er nog steeds veel te doen is. “We zien dat ons werk zijn vruchten heeft afgeworpen. De betrokken Nederlandse organisaties weten elkaar goed te vinden en daarnaast zijn de lijnen met Vlaanderen kort.”

·         Nederland en Vlaanderen willen samen PFAS in Schelde aanpakken (Nederlands Dagblad)
Nederland en Vlaanderen willen nauwer samenwerken bij het schoner maken van de Schelde. Ze werken samen aan een plan dat moet leiden tot minder PFAS, microplastics en andere verontreinigende stoffen in de rivier.

·         Veere meldt verhoogde PFAS-waarden in duinen (AD)
Bij metingen in de bodem van de duinen langs de Walcherse kust zijn verhoogde concentraties PFAS aangetroffen. De gemeente Veere laat nu aanvullend onderzoek doen.

·         Mogelijk staalslakken op strandje Schelphoek, gemeente trekt aan de bel (Omroep Zeeland)
Het strandje Schelphoek bij Serooskerke krijgt mogelijk een nieuwe zandlaag om eventuele staalslakken die aan de oppervlakte zijn gekomen, toe te dekken. Rijkswaterstaat doet momenteel onderzoek of het écht om staalslakken gaat. Mocht dat het geval zijn, dan lopen badgasten volgens de gemeente Schouwen-Duiveland geen gevaar. Maar: “De situatie is niet zoals dit hoort.” De gemeente heeft dan ook bij Rijkswaterstaat aan de bel getrokken.

·         Nog steeds vrij recreëren bij De Schelphoek, ondanks de vondst van vrijliggende staalslakken (pzc.nl)

·         Nieuwe dijkovergangen voor Oost-Zeeuws-Vlaamse Scheldedorpen (Provincie Zeeland)

·         Concept Zeeuws gebiedsprogramma gereed (Provincie Zeeland)

Provincie Noord-Brabant

·         Brabants Bodemnetwerk: Werkplaats ‘No net landtake’ (12 september)
Namens het Brabants Bodemnetwerk nodigen we je van harte uit voor de werkplaats ‘No net land take’ op 12 september a.s. Wat houdt no net land take in, wat zeggen Europese regels over no net land take en hoe kunnen we dit gebruiken in Brabantse  gebiedsontwikkelingen?

·         Badgasten Berkendonk niet bang voor PFAS: ‘Als het water niet goed is, laten ze ons er echt niet in’ (AD)
Bezoekers van zwemplas Berkendonk in Helmond laten zich een verfrissende duik op een snikhete dag niet ontzeggen. Het nieuws over hoge concentraties PFAS in het water van de recreatieplas schrikt hen niet af. „Het zal allemaal wel.”

·         Toekomstig energiesysteem in Brabant vraagt om ruimte (Provincie Noord-Brabant)
Om de klimaatdoelen in 2050 te halen, zijn ingrijpende veranderingen aan het Brabantse energiesysteem nodig. Maar wat vraagt dat van onze ruimte? Om deze vraag te beantwoorden, heeft de provincie Noord-Brabant samen met netbeheerder Enexis een onderzoek laten uitvoeren. Hieruit is gebleken dat het energiesysteem om meer ruimte zal gaan vragen. Daarom moet de provincie samen met gemeenten en netbeheerders gaan kijken waar die ruimte de komende jaren gereserveerd kan worden.

Provincie Limburg

·         Water via gebouw waterkrachtcentrale bij sluis 15 zorgt voor extra water Peel en achterland (Rijkswaterstaat)

·         Extinction Rebellion spreekt schande van lozing afvalwater Chemelot in Geleen (De Limburger)