Week-nieuwsbrief Bodem+ (27 2023)

1. Publieke consultatie BRO Milieuhygiënisch bodemonderzoek

Op woensdag 5 juli start de publieke consultatie voor de catalogus Milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD). Deze consultatie is de eerste voor het domein Milieukwaliteit van de BRO. De catalogus gaat alleen over de bestaande (IMBRO/A) gegevens. We doen de bestaande gegevens als eerste, omdat we verwachten dat hier de grootste (her)gebruikswaarde ligt. De consultatie loopt tot en met 30 augustus 2023. Jouw inbreng wordt zeer gewaardeerd. Meedoen is gemakkelijk en kan digitaal. Lees verder op de website van de BRO. Lees ook het bericht Werksessies BRO 3D: concrete gebruikerswensen geïnventariseerd.

2. Plassen en sloten in wijde omtrek Chemours-fabriek zwaar vervuild met PFAS

Water in sloten, zwem- en natuurplassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom de Chemours-fabriek (vroeger Dupont) in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS. In het hele gebied liggen de PFAS-concentraties ver boven de norm die het RIVM veilig acht. Dat blijkt uit metingen van het oppervlaktewater door Waterschap Rivierenland die Zembla in bezit heeft. PFAS-expert en milieuchemicus Chiel Jonker van de Universiteit Utrecht analyseerde de metingen voor Zembla: “Het gaat om concentraties PFOA en GenX die ik nog nooit eerder heb gezien in oppervlaktewater.” Lees verder op de website van Zembla. Lees ook ‘Schrikbarend hoge concentraties PFAS in water omgeving Chemours-fabriek’ (nos.nl).

3. ‘Een goed begin vraagt om een waardig afscheid’

Op het symposium Bodem Breed stonden de grote uitdagingen centraal. Deze crises vragen om een andere inzet van het natuurlijk systeem en daarmee om nieuw beleid, een andere werkwijze en gedragsverandering. Eén sessie stond stil bij het feit dat verandering vraagt om het achterlaten van vertrouwde concepten en werkwijzen. Dat ging gepaard met een lach en een traan. Lees het artikel uit het blad Bodem.

4. Staat van Ons Water: ministerie en waterschappen kijken samen vooruit

Halverwege juni organiseerde de Unie een webinar over de Staat van Ons Water 2022. Circa 80 bestuurders en secretarissen-directeuren van waterschappen waren aanwezig. Ook Liz van Duin, directeur Waterkwaliteit en Grote Wateren bij het ministerie van Infrastructuur en Water (IenW), en Kaspar Sonnemans, beleidsadviseur bij IenW bij blikten mee terug en vooruit. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

5. De regels en rechten rond milieu-informatie

Burgers en organisaties hebben recht op toegang tot milieu-informatie en inspraak bij besluitvorming over het milieu. Ook heeft het publiek toegang tot de rechter als overheidsinstanties deze rechten en milieuwetgeving niet naleven. Daarover zijn onlangs vernieuwde informatiepagina’s op de website van het Informatiepunt Leefomgeving verschenen. Lees verder op de website van het IPLO.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·        Nieuwsbrief BRO juni 2023 (zie bijlage)
In deze nieuwsbrief onder meer:

o   Innovatiebudget voor varifocus op de ondergrond

o   Werksessies BRO 3D: concrete gebruikerswensen geïnventariseerd

o   Amsterdam deelt tools om slimmer, sneller en beter te werken met grondonderzoek

o   Tweefactor-identificatie Bronhouderportaal verplicht

o   Publieke consultatie Milieuhygiënisch bodemonderzoek

o   Extra informatie over modelonzekerheden in nieuwe versie REGIS II

o   Verkenning nieuwe technieken voor publiceren dataset grondwaterstanden

o   BRO’tje 14 september

·        Webinar Platform Slappe Bodem: Introductie Bodemdaling (3 juli)
Op 3 juli organiseert Platform Slappe Bodem in samenwerking met Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen een online bijeenkomst voor nieuwe Statenleden en AB-leden van waterschappen en geïnteresseerden die te maken hebben met bodemdaling. Daarin bieden we een introductie bodemdaling en funderingsopgave met daarbij concrete handelings- perspectieven en aandachtspunten voor provincies en waterschappen.

·        Ketendag Basisregistratie Ondergrond (6 juli, online)
Tijdens deze ketendemo kijken we terug naar wat in het tweede kwartaal is gerealliseerd. Wat zijn nieuwe functionaliteiten en wat is beschikbaar gekomen. Vervolgens blikken we vooruit naar het komende kwartaal. Op basis van de nieuwe kwartaalplanning vertellen we waar we de komende maanden aan zullen werken.

·        Jaarcongres SIKB: Ondersteboven (3 oktober, Den Bosch)
Het Jaarcongres 2023 zet de bodem op zijn kop: het presenteert de skyline van de benedenwereld. Wie werkt in de bodem, met het water of een nieuwe archeologische archieflade opentrekt is gediend met de beelden en de verhalen daarover. Net als de opdrachtgevers, de bestuurders en de politieke vertegenwoordigers. Die beelden en verhalen kunnen de ondergrondse- en bovengrondse inrichting van Nederland onderbouwen. Bij het SIKB Jaarcongres 2023 op 3 oktober komt de bodem boven. Het volledige programma van het Jaarcongres staat vast, download hier het programmaboekje.

·        NSTT No-Dig Event (11 en 12 oktober, Nijkerk)
Ontdek de toekomst van ondergrondse infrastructuur op het NSTT No-Dig Event 2023! Hét Event dat u niet mag missen als u geïnteresseerd bent in ondergrondse infrastructuur. Met een netwerk van ongeveer 2000 vakgenoten, meer dan 100 exposanten, boeiende demonstraties en een uitgebreid lezingenprogramma belooft dit event dé plek te zijn waar professionals samenkomen om de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van water, gas, elektriciteit en riool met elkaar te delen.

·        Vooraankondiging: Schakeldag 2023 is op 30 oktober
Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag 2023 op maandag 30 oktober in ‘s-Hertogenbosch. Dit kennisevenement staat in het teken van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Reserveer 30 oktober daarom vast in uw agenda.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·        Voortgangsbrief implementatie Omgevingswet naar Eerste en Tweede Kamer (Aan de slag met de Omgevingswet)
Op 30 juni 2023 is de  voortgangsbrief implementatie Omgevingswet januari 2024 naar Eerste en Tweede Kamer gestuurd. Met alle partners wordt met volle inzet toegewerkt naar het moment van inwerkingtreding. Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) wordt op grotere schaal getest en de bevoegd gezagen gaan verder met het inregelen van hun werkprocessen. Daarnaast worden de adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) opgevolgd. Uit de ‘voortgangsrapportage opvolging MKB-toets Omgevingsloket’ blijkt dat de gewenste voortgang er is. Voor alle gemaakte afspraken staan de seinen op groen. Dat houdt in: het proces verloopt conform planning en afspraken.

·        Overgangstermijnen omgevingsplan en -visie bekend (VNG)
Nadat in maart van dit jaar de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld, zijn nu ook de overgangstermijnen voor omgevingsvisie en omgevingsplan in overleg met de koepelorganisaties bepaald. Hiermee komt duidelijkheid over de termijnen waarbinnen de nieuwe decentrale instrumenten geïmplementeerd moeten zijn. Voor de gemeentelijke omgevingsvisie wordt opgenomen dat deze uiterlijk op 1 januari 2027 moet zijn vastgesteld. Voor het gemeentelijk omgevingsplan is in overleg met de koepelorganisaties gekozen voor 1 januari 2032. Daarbij wordt uitgegaan van een transitietermijn van 8 jaar. Voor de waterschapsverordening wordt de datum van 1 januari 2026 vastgelegd.

·        Klikdemo: Oefenen met Bodem in het Omgevingsloket: 6 juli | Aan de slag met de Omgevingswet
Deze demo is bedoeld voor iedereen die in het Omgevingsloket te maken krijgt met het verrichten van meldingen voor bodemactiviteiten, zoals het graven in de bodem of het toepassen van grond of baggerspecie. Waaronder: initiatiefnemers, ontwikkelaars, adviseurs, aannemers & grondverzetsbedrijven.

·        Klikdemo: Oefenen met Bodem in het Omgevingsloket: 11 juli | Aan de slag met de Omgevingswet

·        Juridische regels bruidsschat gemeenten geladen op de productieomgeving DSO (Aan de slag met de Omgevingswet)
De juridische regels van de bruidsschat voor gemeenten zijn geladen op de productieomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Deze kunt u vinden in het Omgevingsloket als toekomstige regelgeving bij het onderdeel Regels op de kaart.

·        Omgevingswet biedt houvast bij omgaan met veranderende fysieke realiteit (omgevingswetpleinrijkswaterstaatenprorail.nl)
De Omgevingswet biedt veel ruimte voor lokaal initiatief en maatwerk. Hoe verhoudt zich dat tot het ‘sturende’ karakter van een programma als ‘Water en Bodem sturend’ en een van de uitgangspunten van de NOVEX dat niet alles overal kan? Een gesprek met Joost van Halem en Geert Koskamp.

·        Indringend Ketentesten (IKT) fase 4 afgerond (Aan de slag met de Omgevingswet)

·        Vanaf 1 februari 2024 Imgur niet meer bruikbaar voor afbeeldingen toepasbare regels (Aan de slag met de Omgevingswet)

·        Het programma: in 6 stappen van dromen naar doen met de Omgevingswet (Omgevingsweb)

·        De revisievergunningprocedure onder de Omgevingswet – meer vragen dan antwoorden (Omgevingsweb)

·        De omgevingswet is niet van deze tijd (Omgevingsweb)

·        Bas Zeegers programmamanager Implementatie en Dienstverlening Omgevingswet bij BZK (Aan de slag met de Omgevingswet)

·        Evenementenagenda | juli 2023 | Aan de slag met de Omgevingswet

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·        Spanning blijft in politieke strijd over Natuurherstelwet (binnenlandsbestuur.nl)
De Brusselse biodiversiteitwet van Frans Timmermans krijgt ook geen meerderheid in de Europese milieucommissie.

·        Brandbrief ambtenaren: ‘grote zorgen’ over aanpak klimaat en ecologie (binnenlandsbestuur.nl)
Ambtenaren roepen het kabinet op de Europese Natuurherstelwet te steunen en fossiele subsidies per direct af te schaffen.

·        Alles over chemievrij onkruid bestrijden op OnkruidVergaat.nl (Unie van Waterschappen)
Hoe kan de Japanse duizendknoop zonder chemie worden bestreden? En welk gewasbeschermingsmiddel is toegelaten voor welke gebruiker? Zomaar een greep uit de vragen die beantwoord worden op de nieuwe Vraag en Antwoord-pagina van het portal OnkruidVergaat.nl.

·        Deadline provinciale landbouwaanpak nadert, zorgen over ‘onduidelijkheid’ (binnenlandsbestuur.nl)

·        Natuurherstelwet EU hangt aan zijden draadje; geen meerderheid in commissie voor voorstel (volkskrant.nl)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·        Inspectie: Beter zicht op verwerking van PFAS-afval in België, afvaltransporten weer mogelijk (Waterforum)
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft besloten afvaltransporten vanuit Nederland naar de Belgische afvalverwerker Indaver weer mogelijk te maken. In oktober 2022 werd actie ondernomen en uit voorzorg geen instemming verleend voor deze transporten. De ILT was na signalen en een eerste onderzoek er niet van overtuigd dat het PFAS-afval voldoende juist en doelmatig werd verwerkt. Dat kan risico’s met zich meebrengen voor mens en milieu.

·        Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI) bij de waterschappen: gewoon doen! (Unie van Waterschappen)
Bij toekomstige infraprojecten in heel Nederland spaarzaam omgaan met materialen en energie en werken met schoon en emissieloos materieel. Dat is het doel van de samenwerkingsafspraken die het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen tekenden op 28 juni.

·        ‘Circulaire transitie behoeft meer actie van provincies’ (AfvalOnline)

·        ANCHOR houdt stedelijk waterhergebruik tegen het licht (kwrwater.nl)

·        ‘Circulaire economie’ is te elitair (AfvalOnline)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·        Specifieke wetgeving voor aardwarmte (Rijksoverheid)
Vanaf zaterdag 1 juli 2023 geldt er wet- en regelgeving specifiek voor aardwarmte. Tot en met 30 juni 2023 was er voor aardwarmte hetzelfde stelsel als voor bijvoorbeeld gaswinning. Omdat aardwarmte anders werkt dan andere mijnbouwactiviteiten is er nu specifieke wetgeving met bijvoorbeeld een afzonderlijke vergunningsstructuur. Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht en handhaaft op de veiligheid voor mens en milieu.

·        Rekenkamer: maatregelen EU onvoldoende voor klimaat (binnenlandsbestuur.nl)
Met de huidige maatregelen gaat de Europese Unie haar eigen klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 niet halen, waarschuwt de Europese Rekenkamer. Dat de EU haar doelen voor 2020 wel haalde, was voor een belangrijk deel te danken aan externe factoren. ‘De doelen voor 2030 zijn veel ambitieuzer, maar we zien onvoldoende bewijs dat de EU de nodige maatregelen hiervoor neemt’, legt een van de controleurs van de uitgaven van de EU uit.

·        ‘Met gras nemen we de CO2-uitstoot te grazen’ (berkelbode.nl)
LTO Ledenvoordeel, in samenwerking met GreenDutch en NLgroen, roept LTO-leden met grasland op om een belangrijke bijdrage te leveren aan de reductie van CO2-uitstoot en tegelijkertijd extra inkomsten te genereren. Door grasland tien jaar lang niet te ploegen of scheuren, worden koolstofcertificaten vrijgemaakt die een waardevolle bron van inkomsten vormen.

·        OESO kritisch over belastingstelsel en klimaatplannen Nederland (Nieuws.nl)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·        Herstelfonds funderingsschade moet huiseigenaren helpen, willen D66 en PvdA: ‘We kunnen ze niet aan hun lot overlaten’ (EenVandaag)
Door aanhoudende droogte en een laag grondwaterpeil dreigen honderdduizenden huizen te verzakken. Huiseigenaren die daardoor schade aan hun woning hebben, moeten met een herstelfonds financieel geholpen worden. “Een derde tot de helft zelf betalen.”

·        Nieuwe uitganspunten voor uitvoeren DRPA-stresstesten (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
De volgende ronde stresstesten van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) start in 2025. Werkregio’s krijgen dan meer vrijheid bij de invulling van de stresstesten. Dat stelt de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie. De stresstesten zullen gebaseerd zijn op de nieuwe KNMI-klimaatscenario’s die in oktober 2023 uitkomen.

·        Campus Gouda en hogeschool Saxion gaan samenwerken aan een ‘opleiding bodemdaling’ (AD)
Campus Gouda en hogeschool Saxion gaan samenwerken aan een hbo opleiding Duurzaam Bodem Management. Zodat studenten aan de slag kunnen met uitdagingen rondom bodemdaling in de regio Midden-Holland. De inschrijving is gestart.

·        Aankondiging NWA-call Droogte in de Bebouwde Omgeving (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·        Pionieren en experimenteren in The Green Village (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·        Wie drinkwater voor de toekomst wil veiligstellen moet decennia vooruitdenken (Leeuwarder Courant)

·        Krijgt ook Nederland een verplichte hemelwateropvang? (binnenlandsbestuur.nl)

·        Aanhoudende droogte is een groot probleem (wnl.tv)

·        Droge zomers en heftige regenbuien worden ‘nieuw normaal’: waterbeheer onder druk (RTL Nieuws)

·        Digitale kaart voor overstromingsrisico’s (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·        Hydroloog: waterbeheer wordt komende jaren enorme opgave (RD)

·        Terugblik op Blue Deal-congres 2023 (Unie van Waterschappen)

12. Beantwoording kamervragen over PFAS-besmetting op verschillende kusten

Staatssecretaris Heijnen beantwoordde op 8 mei 2023 kamervragen over het bericht: ‘PFAS-besmetting gedetecteerd op verschillende kusten in Jutland en Zeeland’. Zij deed dat mede namens de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Lees verder op de website van Bodem+.

13. Nieuwe wet- en regelgeving bestuurs- en omgevingsrecht per 1 juli 2023

Per 1 juli 2023 treedt diverse nieuwe wet- en regelgeving in werking. In dit blogbericht bespreken wij een aantal in het oog springende wijzigingen op het gebied van het bestuursrecht en het omgevingsrecht. Lees verder op de website van Omgevingsweb.

14. Nieuwe Kennisagenda voor versterking kennispositie gemeenten

De VNG Kennisagenda benoemt de inhoudelijke thema’s waarop de VNG zich inspant om de kennispositie van gemeenten te versterken en omschrijft hoe de samenwerking tussen gemeenten, VNG en kennisinstellingen vorm krijgt. Door meer (lokale) kennis te ontwikkelen, en meer (beproefde) kennis te delen, kunnen er belangrijke stappen gezet worden op weg naar een krachtige lokale bestuurslaag. De VNG Kennishub helpt bij het realiseren van die ambitie. De VNG Kennisagenda geeft vorm en inhoud aan de ontwikkeling en deling van (nieuwe) kennis en data voor beleid en uitvoering op complexe maatschappelijke opgaven. Lees verder op de website van de VNG.

15. Waterinnovatieprijs 2023-2024 open voor inzendingen

Wie wint de Waterinnovatieprijs 2023-2024? Tot en met 5 november 2023 kunnen waterschappers, bedrijven, startups, kennis- en onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en andere innovatoren van jong en oud hun innovaties binnen vier categorieën indienen. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

16. Jubilerend Deltares wil werk maken van samenwerking en co-creatie

Kennisinstituut Deltares moet bij het zoeken naar oplossingen voor de hedendaagse vraagstukken meer gaan inzetten op samenwerken en co-creatie, want de problemen zijn te groot om alleen op te lossen. En dat is een grote stap voor het instituut dat sterk gelooft in de maakbaarheid. “Het is een beetje koordansen”, zei directeur Annemieke Nijhof op het symposium waarmee het kennisinstituut het 15-jarig bestaan vierde. Lees verder op de website van H2Owaternetwerk.

17. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·        Verkenner Wientjes moet angst voor zoutwinning in Twente wegnemen (nos.nl)
De regering heeft oud-werkgeversvoorman Bernard Wientjes als verkenner naar Haaksbergen gestuurd. Hij moet het conflict over de zoutwinning vlot trekken. In zijn eerste advies roept Wientjes het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op om de geheime stukken over de veiligheid van de zoutwinning openbaar te maken, meldt RTV Oost. Hij vindt ook dat de besluitvorming uitgesteld moet worden.

·        Zetten NAM en ministerie deur op een kier voor opnieuw injecteren afvalwater in Twente? (AD)

·        Innovatie in Zwolle: Grondwater reinigen op natuurlijke wijze via planten en bomen (De Swollenaer)
Grondwater zuiveren op een natuurlijke manier. Dat is wat er de komende tijd gaat gebeuren op het Polymer Science Park (oude Philps-locatie) aan de Ceintuurbaan. Grondwater wordt gezuiverd via een helofytenfilter en via twee zwarte elzen. Het is een pilot, dat onderdeel uitmaakt van meerdere soortgelijke initiatieven en is een initiatief van de gemeente Zwolle, provincie Overijssel, gemeente Almelo, Bio Clear Earth en Deltares.

·        Minder afhankelijk van grondwater voor drinkwater: Vitens bouwt proefinstallatie IJssel (waterforum.net)
Vitens maakte op 16 juni bekend dat het samen met marktpartijen in een consortium een innovatieve drinkwaterinstallatie wil bouwen aan de oostkant van de IJssel, tussen Kampen en Zutphen. Met deze plannen hoopt het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland minder afhankelijk te zijn van grondwaterwinning in de toekomst.

·        Beek en vijvers Boekelose Stoomblekerij ernstig vervuild met PFAS: ‘Niet sproeien of zwemmen’ (destentor.nl)
Niet sproeien met grondwater of water uit de Teesinkbeek en de vijvers en er ook niet in zwemmen. Huisdieren ook niet. Dat advies gold al voor de Boekelose Stoomblekerij, maar is nog urgenter geworden nu blijkt hoe vervuild het water is.

·        Overijssels PPLG ingediend bij het Rijk (Provincie Overijssel)

Provincie Gelderland

·        Nieuwe kaart Natuurlijk Basissysteem regio Vallei en Veluwe (waterforum.net)
Vallei en Veluwe Klimaatbestendig en de Wageningen University & Research hebben een kaart ontwikkeld die de Regio Vallei en Veluwe in deelgebieden indeelt. Deze kaart van het Natuurlijk Basissysteem kan helpen ‘bodem en water sturend’ van het kabinet te concretiseren voor beleidsadviseurs bij gemeenten, provincie en waterschap in de regio Vallei en Veluwe.

·        Vervuild Enkagrondwater blijft probleem voor Edese woonwijken: ‘Geen prettig idee als ik daar zou wonen’ (gelderlander.nl)
Het probleem van vervuild grondwater van de voormalige Enkafabriek in Ede is voor Wageningen, natuurgebied de Bennekomse Meent en de Rijn echt voorbij. Maar voor de Edese woonwijken Maandereng en Rietkampen zeker niet. Dat hebben de Wageningse studenten Cloë Berkien en Eline Brink aangetoond.

·        Maatregelen rond verontreinigde grond bij Waalstrandje (Rijkswaterstaat)
Op een gedeelte van het Waalstrandje in de Stadswaard bij Nijmegen is verontreinigde grond aangetroffen. Rijkswaterstaat heeft in overleg met de gemeente Nijmegen op dinsdag 27 juni 2023 het strandje uit voorzorg met hekken afgesloten.

·        Gevaarlijke stoffen gevonden in verontreinigde grond Waalstrand (Omroep Gelderland)

·        Voortgang grootschalig opwekken duurzame energie (Provincie Gelderland)

·        Vakantiehuisjes Soof kunnen bij hoogwater snel weg (AD)

·        Archeologisch bodemonderzoek in het centrum van Ermelo (RTV Nunspeet)

Provincie Groningen

·        ‘Deur gaswinning staat nog op een kier’ (binnenlandsbestuur.nl)
Hoewel staatssecretaris Hans Vijlbrief vrijdag bekendmaakte dat de gaswinning in Groningen per 1 oktober stopt, is de provincie voorzichtig.

·        Groningse overheden en havens bereiken akkoord met NAM over vergoeding van schade door bodemdaling (AD)
Overheden en havens in de provincie Groningen hebben overeenstemming bereikt met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) over een vergoeding tot een half miljard euro aan bodemdalingsschade door gaswinning. Het akkoord houdt in dat als de NAM schadevergoeding moet betalen op basis van een overeenkomst uit 1983, de partijen de garantie hebben dat de NAM kan voldoen aan deze verplichting.

·        Akkoord met NAM over zekerheidsstelling voor bodemdalingsschade (Provincie Groningen)

·        Provincie Groningen neemt initiatief in watertransitie industrie (Eemskrant.nl)

·        Bouw getijdenduiker start in augustus (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·        Rijkswaterstaat bekijkt zes oplossingen voor smalle vaargeul naar Ameland (NU.nl)
Rijkswaterstaat onderzoekt zes mogelijke oplossingen voor de steeds maar weer dichtslibbende vaargeul van het Friese Holwert naar Ameland. De dienst verwacht deze zomer een advies te kunnen sturen naar minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat.

·        Veerboten naar Ameland zwaar beschadigd door ondiepe vaargeul (nos.nl)

·        Meer inzicht in energiesysteem van de toekomst (Provincie Fryslan)
De provincie Fryslân werkt, in samenwerking met partners van de Friese Energietafel, aan een nieuw instrument voor de aanpak van de energietransitie. Het gaat om een programma met projecten van regionaal (gemeentegrens overschrijdend) belang. Door de huidige problemen met congestie op het elektriciteitsnet ligt de focus op de onderstations in dit net. Provincies stellen dit vast en dat hoort bij de nieuwe regierol van provincies in de ontwikkeling van de energie-infrastructuur.

Provincie Drenthe

·        Meerderheid inwoners zegt in enquête nee tegen afvalwater in bodem Schoonebeek (RTV Drenthe)
Een meerderheid van de inwoners van Schoonebeek en omstreken die een enquête van Dorpsbelangen invulde, ziet het pompen van afvalwater door de NAM in lege gasvelden absoluut niet zitten. Een overgroot deel vindt bovendien dat injectie van productiewater (dat vrijkomt bij de oliewinning) op drie kilometer diepte in de Schoonebeker bodem leidt tot verontreiniging, vervuild grondwater, bodemdaling en bevingen.

·        Waterschap Vechtstromen stelt verbod in om water uit vijvers te halen (RTV Drenthe)

·        Provincie Drenthe stelt kader vast voor nieuwe regionale energieinfrastructuur door netbeheerders (Provincie Drenthe)

Provincie Flevoland

·        Vijf jaar onderzoek Marker Wadden: ecologische ontwikkeling komt goed op gang (h2owaternetwerk.nl)
Na vijf jaar onderzoek is er nu een eerste overzicht van de resultaten van het Marker Waddenproject in het Markermeer. De aanleg van de eilanden met slib uit het Markermeer verliep volgens plan, al was de inklinking van de sliblaag sterker dan verwacht. En de ecologische ontwikkeling in de aangelegde moerassen komt goed op gang, wat vooral blijkt uit de grote rijkdom aan vogels.

·        Provincie Flevoland en EEF ondersteunen gemeenten en waterschap bij warmtetransitie (Provincie Flevoland)

·        Provincie Flevoland vraagt 1 miljard euro uit Transitiefonds Landelijk Gebied (Provincie Flevoland)

·        Waterschap stroomlijnt drijvende kracht in deinende polderdelta (Provincie Flevoland)

Provincie Utrecht

·        Herstart voor natuurontwikkeling in de Elster Buitenwaarden is een feit (Provincie Utrecht)
De werkzaamheden om de natuur te versterken in het Natura 2000-gebied de Elster Buitenwaarden zijn gestart. Of beter gezegd, herstart. Ruim vier jaar geleden moesten de werkzaamheden door PFAS-problematiek worden stilgelegd. Maar daar is nu verandering in gekomen.

·        Utrecht start proef om waterkwaliteit in Veldhuizerplas in Vleuten-De Meern te verbeteren (duic.nl)

·        Sophie (17) is jeugddijkgraaf: ‘Niet veel jongeren beseffen dat dijk ons beschermt tegen overstroming’ (AD)

Provincie Noord-Holland

·        Beantwoording kamervragen over de loodkwestie van het Oosterpark in Amsterdam (Bodem+)
Staatssecretaris Heijnen beantwoordde op 23 juni 2023 kamervragen over de loodkwestie van het Oosterpark in Amsterdam. Naar aanleiding van deze vragen is contact gezocht met de gemeente Amsterdam.

·        Actiegroep doet aangifte over bodemverontreiniging in Oosterpark (oost-online.amsterdam)

·        Resultaten onderzoek bodem voormalige vuilstort Groenewoud (Provincie Noord-Holland)
In opdracht van de provincie Noord-Holland is onderzocht of op de verontreinigde voormalige stortplaats Groenewoud in Kortenhoef risico’s zijn voor de volksgezondheid, ecologie of verspreiding via het (grond)water. Uit dit onderzoek blijkt dat er op basis van de Wet bodembescherming geen sprake is van risico’s voor de volksgezondheid en ecologie. Of er verspreidingsrisico’s zijn, wordt verder onderzocht. Dit zal de provincie Noord-Holland doen door het gebied te monitoren.

·        Verzilting in Noordzeekanaal en IJsselmeer neemt toe (Haarlems Dagblad)
De verzilting in het Noordzeekanaal en in delen van het IJsselmeer neemt toe, meldt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) dinsdag. Ook in de Hollandsche IJssel is sprake van het zouter worden van het water. Waterbeheerders zetten bijzondere maatregelen in om verzilting van belangrijke zoetwatervoorraden tegen te gaan.

·        ’Risico’s vuilstort Westwoud zijn aanvaardbaar’. PFAS-vervuiling wordt voor alle zekerheid wel blijvend in de gaten gehouden (Noordhollands Dagblad)

·        Noord-Holland stuurt startversie Provinciaal Programma Landelijk Gebied naar Rijk (Provincie Noord-Holland)

·        ‘Beleef Waalenburg’: een feestje voor Texelse flora en fauna (Provincie Noord-Holland)

·        Intensievere gaswinning baart zorgen in de polder. Wat gaat er gebeuren als de bodem nog harder daalt? ’Molen E is nu al verzakt’ (Noordhollands Dagblad)

·        Heemskerksysteem is neusje van de zalm qua waterberging onder de rijbaan (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·        Dunea zoomt in op alternatieve drinkwaterbronnen voor de toekomst (Waternieuws)
Klimaatverandering en bevolkingsgroei maken het nodig dat Dunea meer drinkwater moet produceren. Voor de korte termijn kan dit deels uit het bestaande systeem van rivieren en duinen, maar voor de periode ná 2030 is een nieuw, aanvullend drinkwatersysteem nodig.

·        Omwonenden doen aangifte tegen bazen van Chemours vanwege kankerverwekkende Pfas-lozingen (Rijnmond)
Omwonenden van chemiebedrijf Chemours in Dordrecht doen aangifte tegen de bazen van het bedrijf van criminele vervuiling van het grondwater in hun omgeving waardoor ze het risico lopen vergiftigd te zijn. De stof veroorzaakt kanker en tast het immuunsysteem aan.

·        Water in (zwem)plassen en sloten in verre omtrek Chemours-fabriek zwaar vervuild met giftig PFAS (RTV Rijnmond)
Het water in sloten en (zwem)plassen in een omtrek van zeker 15 kilometer rondom Chemours in Dordrecht is zeer ernstig verontreinigd met het giftige PFAS. Dat meldt onderzoeksprogramma Zembla. De concentraties overschrijden in het gehele gebied de veiligheidsnorm van het RIVM.

·        Zorgwekkende uitzending over giftige stof in onder meer Lammetjeswiel; “Hogere concentraties dan dit heb ik niet gezien in een recreatieplas” (Alblasserdamsnieuws.nl)

·        Provincie Zuid-Holland wil duidelijkheid over PFAS in zwemwater (Provincie Zuid-Holland)

·        Beantwoording Kamervragen over het aansprakelijk stellen van bedrijven voor schade door PFAS-vervuiling (Rijksoverheid)

·        Innovatiebudget voor varifocus op de ondergrond (BRO)
Gemeente Rotterdam, provincie Zuid-Holland en de BRO hebben een bijdrage gekregen uit het Innovatiebudget Digitale Overheid 2023. Onder de kop ‘varifocus op de ondergrond’ werken zij gezamenlijk aan verbetering van de informatiepositie voor de ondergrond. Doel is om de besluitvorming in de integrale ruimtelijke ordening kwalitatief te verbeteren. Daarom wordt gewerkt aan betrouwbare en toekomstbestendige ondergrondinformatie waarmee je kunt in- en uitzoomen voor opgaven op verschillende schaalniveaus.

·        Energie-infrastructuur voor een toekomstbestendig Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland)

·        Provincie Zuid-Holland publiceert voorontwerp gebiedsprogramma (Provincie Zuid-Holland)

·        Inspecteurs speuren naar scheuren in kurkdroge Westlandse dijken: ‘Controleren is heel belangrijk’ (AD)l

·        Politie onderzoekt verband tussen drugslab en gedumpt drugsafval (Alphens.nl)

Provincie Zeeland

·        ‘Hulst moet zelf onderzoek naar effecten PFAS op gezondheid (voor)financieren als de GGD blijf wachten’ (AD)

Provincie Noord-Brabant

·        Brabants Bodemnetwerk: werkplaats BRO en data op 10 oktober
Namens het Brabants Bodemnetwerk nodigen we je van harte uit voor de volgende werkplaats BRO en Data op 10 oktober a.s. Dit is een vervolg op de eerste werkplaats van 14 maart jl. In de Werkplaats BRO en Data draait het om het gebruik van bodemdata in ruimtelijke planprocessen, projectvoorbereiding en vergunningverlening.

·        “Zonder bodem en water geen later” (Mooi Bernheze)
Het algemeen bestuur van waterschap Aa en Maas heeft tijdens de vergadering op 16 juni het Bestuursakkoord 2023-2027 vastgesteld. Na een stevig debat is het akkoord met 22 stemmen voor en 6 tegen aangenomen en daarmee is de richting van het waterschap voor de komende vier jaar bepaald. Het akkoord heeft een breed draagvlak mede dankzij de diverse aanvullingen en verbeteringen die erin zijn verwerkt. Het eerder vastgestelde Waterbeheerplan 2022-2027 is als basis gebruikt. Dit betekent dat het waterschap doorgaat op de ingeslagen weg. Er liggen immers grote uitdagingen en ambities op het gebied van waterveiligheid, klimaat, waterkwaliteit en duurzaamheid.

·        Vervuild water door chemiebedrijf Chemours ook gevaar voor Brabant: ‘Wij zijn het afvoerputje’ (AD)
Het water rondom chemiebedrijf Chemours in Dordrecht blijkt uit metingen in een omtrek van zeker 15 kilometer zeer ernstig verontreinigd met giftige PFAS. Wat betekent dat voor het Brabantse water? Harm Blom, boswachter van Staatsbosbeheer in de Biesbosch, uit zijn zorgen. „Wij houden er rekening mee dat de Biesbosch nog meer verontreinigd is dan we al dachten.”

·        Brabant wil zeven projecten laten voorgaan voor energieleidingen (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Noord-Brabant heeft zeven projecten aangewezen die voorrang moeten krijgen bij de aanleg van nieuwe infrastructuur voor energie. De provincie hoopt dat de netbeheerders het belang van die projecten inzien en ze daarom prioriteit geven in hun investeringsplannen.

·        Belangrijkste energie-infrastructuur voor middellange termijn geselecteerd (Provincie Noord-Brabant)

·        Brabant maakt biobased bouwambities waar (Provincie Noord-Brabant)

·        Natuurgebied de Peel staat onder zware druk door stikstof en droogte (nu.nl)
Te veel stikstof en verdroging zorgen voor verslechtering van de Peel, een groot natuurgebied op de grens van Limburg en Brabant. Ook in de Biesbosch staat de natuur er niet overal goed voor, maar de situatie is daar minder slecht dan in de Peel.

·        Rijkswaterstaat start onderhoud Wilhelminakanaal (Rijkswaterstaat)

Provincie Limburg

·        Limburg verbindt partijen in conceptprogramma landelijk gebied (Provincie Limburg)

·        Samenwerking herstel kademuren en brug Valkenburg bekrachtigd (Waterschap Limburg)