Week-nieuwsbrief Bodem+ (21 2023)

1. Essay: water en bodem sturend, maar hoe dan?

Water en bodem moeten ‘sturend’ worden bij ruimtelijk beleid, besloot het kabinet onlangs.Hoe pakken we dat slim aan? Een breed gedragen langetermijnvisie voor de toekomst kan helpen, schrijven onderzoekers Ilse Voskamp, Daan Verstand en Wim Timmermans van Wageningen University Research in een essay. Hoe zorgen we ervoor dat de ruimtelijke inrichting van Nederland klimaatbestendig wordt?  Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.

2. Rli brengt advies ‘Goed water, goed geregeld’ uit

De kwaliteit en kwantiteit van het grond- en oppervlaktewater in Nederland staan onder druk. Dat vormt een bedreiging voor onder andere de volksgezondheid, de natuur en de productieprocessen in de drinkwater­winning, industrie en landbouw. Bovendien wordt niet voldaan aan nationale en internationale voorschriften. Zo stelt de Europese Kaderrichtlijn Water normen voor 2027. Maar dat is vrijwel zeker niet meer haalbaar. Als gevolg hiervan kunnen tal van activiteiten in Nederland lokaal noodgedwongen stil komen te liggen, zoals is gebeurd in het stikstofdossier. Ook bestaat het risico dat Nederland te maken krijgt met boetes vanuit de Europese Unie. Lees verder op de website van de Rli. Lees ook:

·         Volgens Raad gaat Nederland de Kaderrichtlijn Water niet halen (binnenlandsbestuur.nl).

·         Rli adviseert kabinet: meer actie nodig voor gezonder water (Unie van Waterschappen)

·         Belabberde waterkwaliteit nadelig voor Nederland (VNG)

·         Reactie RLI-advies Goed Water Goed Geregeld (ipo.nl)

·         Rapportage Staat van Ons Water naar Tweede Kamer gestuurd (Unie van Waterschappen)

·         Effectbepaling van waterkwaliteitsmaatregelen met reguliere metingen: baggeren en maaien als voorbeeld (h2owaternetwerk.nl)

·         Naar een onderbouwd handelingsperspectief voor landbouw en waterkwaliteit (h2owaternetwerk.nl)

·         Nieuw probleem na stikstof: vervuild water dreigt het land op slot te zetten (AD)

·         Waterbeheer kost in totaal 8,2 miljard euro (h2owaternetwerk.nl)

3. Beantwoording Kamervragen hergebruik bodemassen

Staatssecretaris Heijnen beantwoordde op 5 april 2023 Kamervragen over het bericht: ‘Schone as van afval legt het af tegen goedkopere vuile variant’’. Lees verder op de website van Bodem+.

4. Maatschappelijke impact op mens en milieu staat centraal in toezicht ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft in 2022 vergunningen verleend, geïnspecteerd, onderzoek gedaan, gesignaleerd, gewaarschuwd en gehandhaafd. Het uitgangspunt voor het toezicht was het bereiken van zoveel mogelijk maatschappelijk effect om de veiligheid, het vertrouwen en de duurzaamheid in transport, infrastructuur, milieu en wonen te vergroten. Hoe de ILT dit deed, is te lezen in het jaarverslag 2022 dat op 17 mei naar de Tweede Kamer is gestuurd. Lees verder op de website van de ILT.

5. Kamerbrief mogelijke afbraak poly-acrylamide bij toepassen granuliet

Het RIVM heeft in samenwerking met Deltares een literatuurverkenning gepubliceerd naar de mogelijke afbraak van poly-acrylamide en de mogelijke vorming van acrylamide in diepe plassen. Via een kamerbrief heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer geinformeerd over het rapport en de beleidsreactie. Lees verder op de website van rijksoverheid.nl. Lees ook de reactie van Zembla.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Bodem en Ondergrond 9 mei 2023 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         Nationaal Programma Bodem en Ondergrond (23 mei, Utrecht; zie bijlage)
Graag nodig ik u uit voor een expertmeeting in het kader van het Nationaal Programma Bodem en Ondergrond. Het ministerie van IenW heeft het initiatief genomen om het programma Bodem en Ondergrond te ontwikkelen, samen met medeoverheden, andere departementen, deskundigen en stakeholders. In deze expertsessie willen graag uw kritische blik op de eerste ideeën en willen graag uw kennis, ervaring en ideeën benutten. Daarmee wordt het programma sterker en sluit het beter aan op waar vanuit verschillende opgaves (denk aan vitale bodems, landbouw, klimaat) en verschillende overheden behoefte aan is.

·         Kweekvijver Programma Afbouw Nazorg (25 mei, online)
Het Programma Afbouw Nazorg is gestart: de eerste afbouwscans zijn gestart, evenals twee onderzoeksprojecten. Onderdeel van het programma is ‘de Kweekvijver’ een tweemaandelijkse, informele bijeenkomst waarin je inspiratie, kennis en ideeën kunt halen én brengen. De eerste Kweekvijver vindt plaats op 25 mei 2023. In deze Kweekvijver schetsen we kort de stand van zaken in het programma, gevolgd door een inspirerende spreker.

·         BRO-tje: Verzilting en de BRO  (25 mei, online)
In dit BRO’tje vertellen we meer over verzilting en de rol van de BRO. En hoewel provincies gaan over grondwaterkwaliteit, wordt goed samengewerkt met gemeenten waar de verzilting voorkomt.

·         Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond – Een gezonde leefomgeving doe je samen (13 juni, Amsterdam)
De fysieke omgeving heeft invloed op de gezondheid van mensen. Overheden kunnen de gezondheid beschermen en bevorderen door bij gebiedsontwikkeling en vergunningverlening zo vroeg mogelijk gezondheid een stevige plek te geven in een integrale belangenafweging. Het bereiken en in stand houden van een gezonde fysieke leefomgeving is ook een van de hoofddoelen van de nieuwe Omgevingswet. Dit biedt nieuwe kansen om de publieke gezondheid integraal en effectief te beschermen en te bevorderen.

·         Afscheidssymposium voor Theo Edelman (15 juni, Ede)
Een van de nestors van de bodemsector, Theo Edelman, neemt afscheid van het werkveld. Reden voor een symposium om hieraan aandacht te schenken en verleden en toekomst van de sector met elkaar te verbinden.

·         Bijeenkomst Platform Bronbemalen ‘Grondwatergebruikssystemen in de BRO’ (16 juni, Ede)
In de Basisregistratie Ondergrond (BRO) staan sinds 1 juli 2022 ook gegevens over grondwatergebruikssystemen. (Binnenkort) dus ook die van uw bemalingsproject. Hoe kunt u deze gegevens aanleveren? En gebruiken? Wat is de rol van de bronhouder (het waterschap) en de bemaler in dit proces? Daarover gaat deze bijeenkomst.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Grootschalige grondverzet projecten in geding door Omgevingswet (Waterbouwers)
De uitvoerbaarheid van grootschalige grondverzet projecten, die bijvoorbeeld in het kader van het HWBP of natuurontwikkeling worden uitgevoerd, komen in het geding door invoering van de Omgevingswet. De Vereniging van Waterbouwers en Cascade vragen in een brief aan ministers De Jonge en Harbers om het principe van ’tijdelijke uitname’ ook te reguleren voor bodems en oevers van een oppervlaktewaterlichaam in de Omgevingswet. “

·         Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet (Rijksoverheid)
Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

·         Regeling standaarden publicaties Omgevingswet (Aan de slag met de Omgevingswet)
Op 20 april 2023 is de Regeling standaarden publicaties Omgevingswet bekendgemaakt door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In deze regeling, gebaseerd op de Bekendmakingswet, worden de standaarden aangewezen die moeten worden gebruikt voor de elektronische vormgeving en bekendmaking van bepaalde besluiten op grond van de Omgevingswet. Deze standaarden staan bekend als STOP/TPOD.

·         Lessons learned werkplaatsen opnames 9 mei 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)
Op dinsdag 9 mei organiseerde het programma Aan de slag met de Omgevingswet voor de 6e keer een online sessie Lessons learned werkplaatsen. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaven 5 verschillende werkplaatsen een kijkje in de keuken. Ze vertelden over hun vraagstuk, het proces waarmee zij het vraagstuk hebben behandeld en de uitkomsten van hun werkplaats. Het doel van de lessons learned is om ervaringen te delen.

·         Eerste Kamerlid stelt vragen over opslagtanks (SIKB)
De leden van de fractie van GroenLinks in de Eerste Kamer hebben in het debat over het ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet het kabinet een aantal vragen gesteld over de situatie met betrekking tot bovengrondse tankinstallaties. Daarbij verwees woordvoerster Saskia Kluit naar het SIKB position paper ‘Veilige bovengrondse tankinstallaties in de Omgevingswet’. De elf gestelde vragen zijn hier te lezen.

·         VNG-inbreng voor commissiedebat leefomgeving (VNG)

·         VNG-inbreng debat Ruimtelijke Ordening (VNG)

·         IPLO geeft uitleg over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Informatiepunt Leefomgeving)

·         Hoe organiseer je het vooroverleg onder de Omgevingswet? (Omgevingsweb)

·         Beste initiatiefnemers, bereid u voor! (Omgevingsweb)

·         Gezocht: deelnemers gebruikersonderzoek (Informatiepunt Leefomgeving)
Bent u bezig met de Omgevingswet en de leefomgeving? En maakt u gebruik van de website iplo.nl? Dan nodigen we u graag uit voor een gebruikersonderzoek

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 16 mei (ADS)

·         IPLO Nieuws – mei 2023 – Informatiepunt Leefomgeving

·         Evenementenagenda – mei 2023 – Aan de slag met de Omgevingswet

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Tweede Kamer: stel verplichte digitale monitoring gewasbeschermingsmiddelen in (Unie van Waterschappen)
De Tweede Kamer wil dat de regering de digitale registratie van gewasbeschermingsmiddelen verplicht en laat beoordelen door een onafhankelijke autoriteit. Verder wil de Kamer dat de gegevens kunnen worden gebruikt om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te vergelijken. Waterschappen staan positief tegenover deze ontwikkeling.

·         ‘Invloed droogte op nitraatconcentraties in uitspoelend landbouwwater neemt af’ (h2owaternetwerk.nl)
De invloed van de droogte op nitraatconcentraties in uitspoelend water onder landbouwbedrijven lijkt af te nemen. Dat stelt het Compendium voor de Leefomgeving op basis van cijfers over 2021. Op löss- en kleigronden namen de concentraties af, maar op zandgronden stegen deze nog. Op löss- en zandgronden zitten de gemiddelde concentraties bovendien nog boven de Europese norm van 50 mg/l nitraat.

·         Natuurherstelwet raakt ook gemeentelijke plannen (binnenlandsbestuur.nl)

·         MOB: kabinet mist moed om landbouw duurzamer te maken (Nieuws.nl)

·         Korstmossen verdwijnen uit agrarisch gebied, effect van ammoniak (RD)

·         Ecoducten als fundament voor de toekomst (Rijkswaterstaat)

·         Wilde Wegen | Een rijkere bodem dankzij zeegras (Rijksportaal)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Nieuwsbrief CE in de regio, nr.5 – Afval Circulair
ijkswaterstaat houdt u via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten

·         Circulariteit en bouwen: deel 1 (Omgevingsweb)

·         Circulariteit en bouwen: deel 2 (Omgevingsweb)

·         Circulariteit en bouwen: deel 3 (Omgevingsweb)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Energiesystemen in ondergrond oplossing voor kleinschalige warmtenetten (tno.nl)
Kan een gesloten energiesysteem in de diepe ondergrond gebruikt worden als bron voor een kleinschalig collectief warmtenet voor meerdere woningen? Kunnen we de opbrengst verhogen? En vooral: kan de veiligheid van het grondwater worden gegarandeerd, ook op lange termijn? TNO, Itho Daalderop, Encor, EBN, TuGeo, Actium en de Bentoniet Fabriek zijn recent gestart met een project om deze vragen te beantwoorden en daarmee een warmtenetconcept te ontwikkelen dat modulair uitgerold kan worden.

·         ‘Warmte van AEC’s is geen hernieuwbare energie’ (AfvalOnline)

·         Nieuw e-zine uit: Lessen uit programma OER | Energie op Rijksgrond

·         Extreem weer leidde in 2022 tot recordschade van 886 miljoen euro (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Rijksoverheid start website over kernenergie in Nederland (Rijksoverheid)

·         Reactie: burgerbetrokkenheid bij de energietransitie (ipo.nl)

·         Handreiking EU-Noodverordening hernieuwbare energie (VNG)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Nederlandse bodem wordt door opwarming kaler en daardoor nóg heter (nu.nl)
Het is een relatief onbekend gevolg van klimaatverandering: niet alleen water en lucht worden warmer, maar ook de grond. Die wordt vervolgens kaler, en warmt daardoor nóg verder op. Dat is schadelijk voor landbouw en natuur, maar er valt iets aan te doen.

·         Elke druppel water optimaal benutten (Waternieuws)
Het watersysteem in Nederland staat door klimaatverandering, verontreinigingen en toenemend watergebruik steeds verder onder druk. In het programma AquaConnect werken onderzoekers met partners uit de watersector aan een slim en circulair watersysteem.

·         Klimaatadaptatie: het Achteroeverconcept in het IJsselmeergebied (Vogelbescherming)

·         In 3 stappen naar een écht goed afgestemd hitteplan (Omgevingsweb)

12. Beperking impact Zeer Zorgwekkende Stoffen op drinkwatervoorziening

Modellen en data onderbouwen tool Aquapriori om zuiveringsefficiëntie te voorspellen

Binnen het collectieve onderzoek voor de waterbedrijven BTO wordt onderzoek gedaan naar Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), die een bedreiging kunnen vormen voor de drinkwaterkwaliteit. Tijdens een webinar op 16 maart zijn tussenresultaten gepresenteerd over het modelleren van de toxiciteit van ZZS en het gedrag in bodem en zuivering en het automatisch doorzoeken van publicaties op relevante gegevens over ZZS. Deze modellen en data worden opgenomen in de webtool Aquapriori, die waterbedrijven helpt de effecten van zuiveringsprocessen op ZZS te voorspellen. Lees verder op de website van KWR water. Lees ook het bericht Ketenaanpak Medicijnresten uit water is (waterforum.net).

13. Vewin: Beschikbaarheid en kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk

Vewin heeft haar jaarverslag gepubliceerd. 2022 was een jaar waarin Vewin de urgente concrete boodschap bracht dat de beschikbaarheid van goed drinkwater niet zonder meer blijvend gegarandeerd is. Lees verder op de website van VEWIN.

14. ‘Regionale ruimtelijke puzzels samen met stakeholders leggen’

De Rijksoverheid legt bij de provincies een grote verantwoordelijkheid neer voor de uitwerking en implementatie van rijksbeleid, zoals de woningbouwplannen, de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hoe kijken de provincies aan tegen deze uitdaging? Voorzitter Jaap Smit van IPO over wat de provincies nodig hebben om dit in goede banen te leiden. Lees verder op de website van de BRO.

15. Blootstelling combinatie chemische stoffen lijkt te hoog, gezondheidsrisico’s onduidelijk

Via voedsel of drinkwater komen mensen in aanraking met chemische stoffen die mogelijk effecten op de gezondheid hebben. Daar zitten ook stoffen tussen, zoals lood, waarvan bekend is dat ze een negatief effect hebben op de intelligentie of ontwikkeling van het brein. Het RIVM heeft in opdracht van de Europese Commissie samen met andere partijen een verkennend onderzoek gedaan naar de opgetelde inname van 4 stofgroepen, zoals zware metalen en vlamvertragers. De resultaten laten zien dat blootstelling aan deze stoffen mogelijk te hoog is. Maar het is nog onduidelijk hoe groot het risico voor de gezondheid precies is. Daar is meer onderzoek voor nodig. Lees verder op de website van het RIVM.

16. ‘Baggeren en terugstorten houdt de rivier stabiel’

In vaargeulen, havens en op de bodem van vaarwegen bezinken grote hoeveelheden zand en slib. Door te baggeren zorgt Rijkswaterstaat ervoor dat de rijksvaarwegen bevaarbaar blijven en dat het water goed doorstroomt. Lees verder op de website van Rijkswaterstaat.

17. Dijken op getijdenzand veel sterker, besparing van 160 miljoen

Dijken die gebouwd zijn op getijdenzand, zand dat door de zee is aangevoerd, zijn veel sterker dan dijken die op rivierzand staan. Getijdenzand onder een dijk laat namelijk veel minder water door, waardoor er veel minder snel een soort kanaaltjes onder de dijk door kunnen worden gevormd. Dergelijke kanaaltjes, piping genoemd, tasten de stabiliteit van de dijk aan. Nu blijkt dat getijdenzand dat fenomeen weerstaat kan minimaal 160 miljoen euro worden bespaard op het landelijke dijkversterkingsprogramma, zeggen Rijkswaterstaat en het waterschap Hollandse Delta. Lees verder.

18. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Kennissessie Grondwaterbeheersing en Kunststof damwanden (zie biijlage)
Op 14 juni van 09.00 toto 13.00 uur organiseert Rijkswaterstaat project Verruiming Twentekanalen een Kennissessie over Grondwaterbeheersing en Kunststof damwanden in Green Village, Nieuwegein.

·         Chemiebedrijf KLK Kolb vervuilt Twentekanaal opnieuw met dioxaan; Rijkswaterstaat spoelt kanaal door (waterforum.net)
Het Twentekanaal is voor de tweede keer in korte tijd vervuild met de giftige en kankerverwekkende stof dioxaan, afkomstig van chemiebedrijf KLK Kolb in Delden. De hoogst gemeten concentratie dioxaan bedroeg 170 ug/l. Rijkswaterstaat en de waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta spoelen het kanaal sinds woensdagavond 2 mei door. Het chemiebedrijf heeft verschillende maatregelen genomen om vergelijkbare problemen te voorkomen. De lozing is niet illegaal zolang het chemiebedrijf maar voldoet aan de minimalisatieverplichting.

·         Nog meer lozingen met dioxaan Twentekanaal moeten voorkomen worden, aldus KWR (waterforum.net)

·         Op weg naar de Omgevingswet: zo gaat gemeente Staphorst om met nieuwe initiatieven (Omgevingsweb)
Goede initiatieven komen vaak lastig van de grond. De nieuwe Omgevingswet tracht hier verandering in te brengen. Met één wet, één loket en één procedure wordt beoogd efficiënt en snel een omgevingsvergunning of wijziging Omgevingsplan aan te vragen voor bouwplannen. Maar hoe ga je hiermee om in de praktijk? De redactie van Omgevingsweb sprak met de gemeente Staphorst, die een eigen werkwijze heeft ontwikkeld rondom de verlening van omgevingsvergunningen.

·         Zwolle belooft maatregelen tegen bodemverontreiniging bij kunstgrasvelden (RTV Oost)
De gemeente Zwolle gaat de verspreiding van rubberkorrels rond de kunstgrasvelden van voetbalvereniging VV Berkum nog strenger aanpakken. Milieuorganisatie InStrepitus dwong dit vandaag af bij de Raad van State. De rubberkorrels zijn een bedreiging van het milieu. Daarom zijn maatregelen nodig om bodemverontreiniging te voorkomen. Bij VV Berkum aan het Stadionplein waren die maatregelen onvoldoende. De gemeente heeft beterschap beloofd.

·         Koeien gaan dood vervuilde grond in dijken? (brugnieuws.nl)
“Boer Jaap Bos staat voor een raadsel. In een jaar tijd stierven 23 van zijn 60 koeien”, was in De Stentor van 10 mei te lezen. Jaap Bos is er zeker van dat de oorzaak niet op zijn boerderij in Noordeinde ligt. Maar waar dan wel? Omdat dit alles is gaan spelen nadat de dijken zijn aangelegd vermoed hij dat de oorzaak daar te vinden is: vervuilde grond.

·         Zorgen bij waterschap over grondwateronttrekking door NX Filtration Hengelo (AD)

·         Projectplan Waterwet nieuwe kegelligplaats Delden ter inzage (Rijkswaterstaat)

Provincie Gelderland

·         Ei van Columbus voor golfbaan Spijk? The Dutch denkt van wel, maar stuit op wantrouwen (AD)
Met een nieuwe investeerder hoopt golfclub The Dutch in Spijk een snelle oplossing te hebben gevonden voor de staalslakkenaffaire. Het bedrijf ESG Tech zegt de staalslakken op de toekomstige golfbaan begin 2025 gesaneerd te kunnen hebben. Voorlopig zijn er echter vooral veel vragen, zegt de Vereniging Behoud Lingelandschap.

·         Sanering vervuilde bodem met asbest van perceel aan Fokko Kortlanglaan Harderwijk flinke kostenpost (harderwijkercourant.nl)
Een perceel aan de Fokko Kortlanglaan is een flinke kostenpost voor de gemeente Harderwijk. Waar eerder al 120.000 euro nodig was voor de sloop van het hierop staande pand is nu nog eens 230.000 euro nodig voor de aanpak van de verontreiniging van de bodem met asbest.

·         Angst voor uitbreiding zandwinning Winssen en voor verondieping van de plas met vuile grond (destentor.nl)
De grootste politieke partij van Beuningen, Beuningen Nu & Morgen (BN&M), is bang voor uitbreiding van de zandwinning Geertjesgolf in Winssen. Ook maakt de partij zich zorgen over het verondiepen van de zandwinplas: gebeurt dat wel met ‘schone grond’, materiaal dat te vertrouwen is?

·         Veel vragen aan staatssecretaris over RIVM-rapport: ‘Waarom beweerde u dat granuliet veilig is?’ (Zembla)
“Waarom heeft u meerdere keren beweerd dat het granuliet dat in Over de Maas is gestort veilig is voor mens en milieu?” Kamerleden van PvdD en D66 hebben vragen naar aanleiding van een nieuwe studie van het RIVM en Deltares waarover Zembla begin deze maand berichtte. Ook raadsleden van de gemeente Land van Cuijk en Statenleden van de provincie Gelderland hebben vragen gesteld.

·         ‘Verbied granuliet’, politiek wil stop op stort na rapport (Omroep Gelderland)

·         Geen stop granulietstort, wel metingen; antwoord staatssecretaris Heijnen is binnen (AD)

·         Risico op bloedneuzen bij omwonenden van berg ‘afval’ in Eerbeek, hoogleraar verbaasd: ‘Dit mag niet gebeuren’ (tubantia.nl)

·         Wijziging van de omgevingsverordening Gelderland (Provincie Gelderland)

·         Drugsdumpingen in de Achterhoek wijzen op aanhoudend probleem (regio8.nl)

·         Samen de natuur verbeteren in de Drielsche Uiterwaarden en Meinerswijk (Rijkswaterstaat)

·         Bennie Jolink heeft het niet op die ‘schreeuwlelijken’ van Farmers Defence Force (NRC)

Provincie Groningen

·         ‘Waterbedrijf Groningen houdt rekening met acuut tekort aan drinkwater in de zomer’ (oogtv.nl)
Waterbedrijf Groningen houdt deze zomer al rekening een acuut tekort aan drinkwater, als de vraag onverwacht hoog blijkt te zijn. Dat meldt de NOS op basis van een rondgang door Nieuwsuur.

·         Gemeente en waterschappen starten campagne onder scholen voor schoner oppervlaktewater (oogtv.nl)

·         Woede in Groningen over Gasunie-advies om alle gasputten nog een jaar open te houden (dvhn.nl)

·         Duurzame opwek elektriciteit op land in Groningen op koers (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         Af(val)sluitdijk (Afvalonline)
Een bouwconsortium voert in opdracht van Rijkswaterstaat het project uit tot het versterken van de Afsluitdijk. De werkzaamheden zijn in 2019 gestart en er zijn al de nodige tegenslagen ondervonden. Niet de grootste tegenslag, maar wel een vervelende, was dat de omgevingsdienst opgeslagen bouwstoffen niet als bouwstoffen zag, maar als afval.

·         Extra zand voor het strand van Ameland-West (Rijkswaterstaat)
Van begin mei tot en met augustus 2023 werken we op het strand aan de westkant van Ameland, bij Hollum. Tussen strandpaal 1.2 en 4.6 brengen baggerschepen deze zomer ruim 3 miljoen m3 zand uit de Noordzee naar het strand.

·         Bijna zestig bedrijven mogen afvalwater lozen in de Waddenzee, alle vergunningen worden tegen het licht gehouden (lc.nl)
Bijna zestig bedrijven en organisaties mogen op dit moment hun afval(water) in de Waddenzee lozen, direct of indirect. Alle vergunningen worden opnieuw gecontroleerd, meldt het kabinet.

·         Eerste Friese boeren durven lisdoddeteelt aan (NPO Radio 1)

·         Digitale Systeemrapportage brengt morfologie Waddenzee beter in beeld (Plein I&W)
Rijkswaterstaat en Deltares hebben de laatste jaren gewerkt aan een instrument om de abiotische (morfologische) data voor de Waddenzee toegankelijk te maken. Het resultaat is onlangs gepresenteerd: de zogenoemde Digitale Systeemrapportage (DSR). De DSR verwerkt diverse monitoringdata in een centraal en openbaar systeem. Zo kunnen trends en ontwikkelingen op het vlak van bodem en water vanaf nu snel en gemakkelijk worden opgezocht en geanalyseerd.

Provincie Drenthe

·         Waterbedrijf maakt van Drentse bodem een spons voor regenwater (dvhn.nl)
De kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater staan door klimaatverandering, bodemverontreiniging en een grotere vraag van industrie, landbouw en huishoudens onder druk. Waterbedrijf WMD wil meer regenwater vasthouden. Drenthe als spons.

·         Tegengeluid over afvalwater oliewinning door Stop Afvalwater Schoonebeek (RTV Drenthe)
De injectie van afvalwater uit de aardoliewinning of gaswinning is helemaal niet nieuw in Drenthe. En water injecteren in een leeg gasveld kan wel degelijk problemen op leveren. Dat is in een notendop wat er te beluisteren viel tijdens de goedbezochte infoavond van Stop Afvalwater Schoonebeek (SAS).

Provincie Flevoland

·         Zeewoldenaar wil ‘verkwisting’ eeuwenoud kwelwater tegengaan (Omroep Flevoland)
Eeuwig zonde vindt Zeewoldenaar Gerard Boers het. Miljoenen liters zuiver, eeuwenoud kwelwater die 365 dagen per jaar, 24 uur per dag via een sloot worden afgevoerd. Het water is afkomstig van de Veluwe en komt in Zeewolde aan de oppervlakte.

·         Miljoenen voor groenere en waterbestendige woon (waterforum.net)
Het samenwerkingsverband KlimaatAdaptatie Flevoland (KAF) gaat in 2023 opnieuw aan de slag met meer ruimte voor water en meer groen in 20 wijken. Er is 2,8 miljoen euro voor de uitvoering van maatregelen beschikbaar. Dit bedrag komt vanuit het landelijke Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De maatregelen moeten voor 2028 klaar zijn.

·         Kijk mee met het Toekomstberaad Flevoland2050 (Provincie Flevoland)

·         Levenskansen van een hongerig Markermeer (Plein IenW)

Provincie Utrecht

·         Stichtse Rijnlanden vraagt grondwatergebruikers in Utrecht om zich te melden (RTV Utrecht)
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) vraagt grondwatergebruikers in Utrecht om zich te melden. Volgend jaar gaat het waterschap op zoek naar gebruikers van locaties waarvan bekend is dat er grondwater wordt gebruikt, maar die zich niet hebben gemeld.

·         Utrechtse schoolpleinen klaar voor een warme zomer (Provincie Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Warmte uit gootsteen van de buren: hier kan het straks (InHetNieuws.nl)
Honderden woningen in Noord worden straks verwarmd door water dat elders in de wijk door het afvoerputje is gespoeld. Woningcorporatie Lieven de Key wil in de Buikslotermeer de eerste flats aansluiten op riothermie, duurzame energie uit het riool.

Provincie Zuid-Holland

·         Gouda zinkt: hoe stoppen we de bodemdaling in West-Nederland? (nationalgeographic.nl)
Een monumentale binnenstad die onderloopt, omliggende polders waarin koeien wegzakken: nergens in Nederland is bodemdaling zo zichtbaar als in de stad van kaas en stroopwafels.

·         Hollandse Delta stelt extra voorwaarden aan afvoer met PFAS vervuild grondwater (h2owaternetwerk.nl)
Waterschap Hollandse Delta gaat extra voorwaarden stellen aan de afvoer van met PFAS vervuild grondwater bij projecten zoals nieuwbouw of vervanging van riolering. Het gaat om grondwater dat bij werkzaamheden vrijkomt en uit de bouwput moet worden weggepompt. Hollandse Delta stelt de beleidsregel in als aanvulling op landelijke wetgeving en is daarmee de eerste, aldus het waterschap.

·         Bedrijf krijgt boete van 125.000 euro voor ernstige bodemvervuiling (AD)
Biomassabedrijf Comgoed in Oude-Tonge is woensdag veroordeeld tot een boete van 125.000 euro voor het veroorzaken van ernstige bodemverontreiniging. 50.000 euro daarvan is voorwaardelijk en moet alleen worden betaald als het bedrijf binnen drie jaar weer de fout ingaat.

·         Handen ineen om drinkwater veilig te stellen (Provincie Zuid-Holland)
Dunea en een groot aantal omgevingspartijen zetten een belangrijke stap in de zoektocht naar nieuwe drinkwaterbronnen voor de toekomst. Bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincie Zuid-Holland, de hoogheemraadschappen van Rijnland en Delfland, Rijkswaterstaat, de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk en Wassenaar en Dunea hebben ingestemd met alternatieven die verder onderzocht worden.

·         Afzinken Maasdeltatunnel uitgesteld voor verder onderzoek (Waternieuws)

·         Bodemonderzoeken bij N206 duren tot 26 mei (Provincie Zuid-Holland)

·         Op weg naar een natuurinclusieve samenleving (Provincie Zuid-Holland)

·         Riviercruiseschip veroorzaakt kilometerslang vervuilend oliespoor (AD)

Provincie Zeeland

·         Zeeuwse ondergrond wordt tot een diepte van 1.800 meter in kaart gebracht (Omroep Zeeland)
Er komt een onderzoek naar de diepe ondergrond van Zeeland. TNO gaat de provincie in kaart brengen tot een diepte van bijna twee kilometer. Doel is inzicht te krijgen in de mogelijke opslag van aardwarmte of water.

·         Bouw luxehotel in vlissingen ligt stil door pfas vervuiling (bouwformatie.nl)
De bouw van een groot luxehotel aan de boulevard van Vlissingen ligt vooralsnog stil, doordat de bodem vervuild blijkt met PFAS. Ontwikkelaar AVV Beheer heeft de gemeente Vlissingen aansprakelijk gesteld. De gemeente laat weten nader onderzoek te doen naar de verontreiniging. Acute gevaren voor de gezondheid zijn er niet, stelt Vlissingen op basis van een GGD-advies.

·         Minder dijkversterking nodig bij zeedijken (h2owaternetwerk.nl)
Uit onderzoek in de Zeeuwse Hedwigepolder blijkt dat dijken op een ondergrond van getijdenzand meer weerstand kunnen bieden tegen piping. Deze uitkomsten leveren bij de dijkversterkingsopdracht een kostenbesparing van zeker 160 miljoen euro.

·         Meer onderzoek naar PFAS in Westerschelde (Vismagazine)

Provincie Noord-Brabant

·         Elf mogelijke oplossingen voor hoogwater in en rond Den Bosch onderzocht (h2owaternetwerk.nl)
In en rond Den Bosch zal volgens de huidige klimaatscenario’s in 2050 behoefte zijn aan ruimte om 36 miljoen kubieke meter water op te vangen. De waterschappen Aa en Maas en De Dommel verkennen nu 11 maatregelen om water vast te houden, te bergen of af te voeren.

·         Staatssecretaris Heijnen: PFAS-uitstoot door ATM gaat nog jaren door (waterforum.net)
Afvalverwerker ATM in Moerdijk loost jaarlijks 10 kilogram PFAS. Hoewel chemieconcern Chemours door de plaatsing van actiefkoolbedden nog maar één gram PFAS per dag uitstoot, kan het volgens staatssecretaris Heijnen van IenW bij ATM nog wel enkele jaren duren voor de lozing stopt ‘gezien de technische complexiteit van de benodigde zuiveringstechnieken.’

·         Versnelling nodig voor geothermie in Noord-Brabant (Nieuwe Oogst)
Het benutten van de aardwarmte komt in Noord-Brabant moeizaam van de grond. De provincie telt slechts één glastuinbouwbedrijf dat aardwarmte benut. Een actieplan van provincie en partijen moet hierin verandering brengen.

·         De eerste volledig gerecyclede weg van Brabant ligt in Heijningen (Omroep Brabant)

·         Leerlingen Noord-Brabant vieren biodiversiteit (Provincie Noord-Brabant)

·         TV-programma ‘Lekker van Streek’ met gerechten en producten uit Brabant (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         Provincie Limburg werkt met vertrouwen toe naar inwerkingtreding (Aan de slag met de Omgevingswet)
Continu werken aan de doorontwikkelingsopgave. Met die insteek werkt de provincie Limburg met vertrouwen toe naar de datum inwerkingtreding en alle uitdagingen. Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening ging onlangs daarover in gesprek tijdens haar werkbezoek aan het provinciehuis in Maastricht. Daarbij was ze ook getuige van het in de praktijk testen van gemaakte afspraken tussen overheden tijdens een goed verlopen Limburgse ketentest.

·         Onderzoeken naar het riviergebied van de Maas (Waternieuws)
Na de overstromingen in de zomer van 2021 startten Nederland, België en Duitsland onderzoeken om het riviergebied van de Maas beter in kaart te brengen.

·         Minister Harbers geeft startsein voor planuitwerkingsfase Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well (Provincie Limburg)

·         Landgraaf bestrijdt onkruid op milieuvriendelijke manier door gebruik van heet water (De Limburger)

·         Project Vierwaarden moet in regio Venlo/Horst aan de Maas einde maken aan ‘knutseldijken’ (De Limburger)

·         Werkzaamheden oevers Zuidereiland; juni en juli (Rijkswaterstaat)

·         Gulpen-Wittem wil gft-afval inzetten als grondverbeteraar voor boeren (De Limburger)