Week-nieuwsbrief Bodem+ (19 2023)

1. Vacatures bij Rijkswaterstaat, afdeling Bodem en Ondergrond

·         Junior bodemadviseur
Als adviseur van Rijkswaterstaat ga jij aan de slag binnen de afdeling Bodem en Ondergrond. Dankzij jou ondersteunen we de zorg voor de bodemkwaliteit en ondersteunen we de transitie naar een duurzamer bodembeheer voor de belangrijke maatschappelijke opgaven. Zoals klimaatadaptatie, van deze tijd via kennisontwikkeling en -deling, passend en uitvoerbaar beleid en regelgeving zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Ga jij hiervoor bij ons aan de slag? Solliciteer dan direct! Reageer voor 25 mei 2023.

·         Adviseur kwaliteitsborging bodembeheer
Als ervaren adviseur ga jij aan de slag binnen de afdeling Bodem en Ondergrond. Dankzij jou ondersteunen we de zorg voor de bodemkwaliteit en kwaliteitsborging daarvan. In jouw rol draag je bij aan het huidige landelijke implementatieprogramma Verbetering bodemstelsel. Als vertegenwoordiger van de rijksoverheid neem je deel aan begeleidingscommissies en colleges van deskundigen van verschillende normdocumenten. Dankzij jou ondersteunen we de zorg voor de bodemkwaliteit en kwaliteitsborging daarvan. Ons doel? Passend en uitvoerbaar beleid en regelgeving zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat. Interessant voor jou? Reageer voor 26 mei 2023

2. The EU Mission Soil launches its Manifesto

On April 18th, the European Commission and the European Regions Research and Innovation Network (ERRIN) held the launch event of the Mission Soil Manifesto. The launch event was a key milestone for the success of the EU Mission ‘A Soil Deal for Europe’. The Mission Soil Manifesto highlights the urgent need for action to protect soil health. It represents a key step for further local engagement by mobilising regions, municipalities, organisations, businesses, schools and other stakeholders, as well as citizens. All of them can now become part of a community that cares for and acts on soil health. During the launch event, participants were introduced to the Mission ‘A Soil Deal for Europe’ (Mission Soil) and its Manifesto. In his video address, Commissioner Wojciechowski welcomed the Manifesto and underlined the unprecedented mobilisation behind the Mission Soil. In less than 2 years since its launch, Member States and Associated Countries have carried out a wide range of initiatives with a direct link to the Mission. Examples of local soil initiatives demonstrated the successful deployment of the Mission Soil across European regions and municipalities. Read on.

3. Jaarplannen SIKB 2023 vastgesteld

Het SIKB-bestuur heeft op 13 april 2023 de Jaarprogramma’s Bodembeheer, Bodembescherming en Archeologie vastgesteld. Het Jaarprogramma Datastandaarden was al eerder vastgesteld. Voor Bodembeheer wordt in 2023 onder meer vervolg gegeven aan herziening van diverse schema’s: BRL SIKB 7500 (protocol 7510) en daar gerelateerd BRL SIKB 9335, BRL SIKB 12000 en de accreditatieschema’s AS SIKB 1000 en AS SIKB 2000. Ook wordt verder gewerkt aan aanpassing van handreikingen voor de overheden voor de Omgevingswet, zodat de nieuwe versies beschikbaar zijn bij het inwerkingtreden van deze wet. In het jaarprogramma Bodembescherming is onder meer het afronden van de complete revisie van BRL SIKB 7700 en het actualiseren van CUR Rapport 2001-3 Beheer bedrijfsriolering bodembescherming opgenomen. Lees verder op de website van SIKB.

4. ‘Regionale ruimtelijke puzzels samen met stakeholders leggen’

De rijksoverheid legt bij de provincies een grote verantwoordelijkheid neer voor de uitwerking en implementatie van rijksbeleid, zoals de woningbouwplannen, de Nationale Omgevingsvisie Extra (NOVEX) en het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hoe kijken de provincies aan tegen deze uitdaging? Voorzitter Jaap Smit van IPO over wat de provincies nodig hebben om dit in goede banen te leiden. Lees verder op de website van de VEWiN.

5. Aankondiging advies Rli: Goed water goed geregeld

In 2027 moet Nederland voldoen aan de eisen van de KRW. Welk overheidsbeleid is nodig om de KRW-doelen, zo snel als mogelijk, te realiseren en om de behaalde doelen vervolgens te bestendigen? Op 11 mei 2023 zal de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli) een advies uitbrengen over welk overheidsbeleid nodig is om de KRW-doelen, zo snel als mogelijk, te realiseren en om de behaalde doelen vervolgens te bestendigen. Lees verder.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         GeoWeek van 8 tot en met 12 mei 2023 (Bodemplus.nl)
Tijdens de GeoWeek krijgen leerlingen de kans om kennis te maken met het geo-werkveld. In heel Nederland gaan  leerlingen van 10 tot 15 jaar op veldwerk, bedrijfsbezoek of krijgen een gastles van een geoprofessional uit de bodem-, water-, of geo-informatiesector.

·         Kennis- en innovatie dag voor water en bodem (9 mei, Den Bosch)
Als water- en bodemprofessionals werken we met elkaar aan het ontwikkelen van kennis en innovatie voor water- en bodemvraagstukken, zoals voldoende en schoon water en een gezonde bodem. En dat is hard nodig: het klimaat verandert en de druk op de schaarse ruimte in Nederland neemt toe. We hebben daarom de ambitie om water en bodem sturend te laten zijn bij keuzes over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Om de samenwerking op kennis en innovatie verder aan te jagen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren, organiseert DG Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de Topsector Water en Maritiem, Rijkswaterstaat, ministerie van LNV, Deltaplatform en Dutch Soil Platform met medewerking van vele anderen een inspirerende en interactieve conferentie.

·         Webinar Werken in en met verontreinigde bodem (9 mei, CROW)
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ is een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen waarbij risicogestuurd werken centraal staat. De Online Kennismodule is op diverse punten herzien. Wil je weten wat de veranderingen zijn en welke invloed dat mogelijk heeft op je werkzaamheden? Meld je dan aan voor het webinar op dinsdag 9 mei. Kom je ook?

·         BRO-event Rijkwaterstaat (9 mei, Utrecht)
Rijkswaterstaat is benieuwd naar ervaringen van leveranciers en gebruikers van BRO-data. Op 9 mei organiseert Rijkswaterstaat daarom een zakelijk event onder de naam ‘Naar een betere BRO’ voor alle haar toeleveranciers en marktpartijen die werken met de BRO.  Jouw kennis en ervaring zijn zeer welkom!

·         NOVI-conferentie (10 mei)
In het kader van het programma NOVEX wordt in 2023 gewerkt aan het leggen van de ruimtelijke puzzel. Met de NOVI-conferentie willen we aan dit proces concreet bijdragen door te inspireren, goede voorbeelden te laten zien en praktische handvaten te geven. Dit doen we aan de ene kant, door een sterk inhoudelijk maar zeker ook inspirerend plenair programma aan te bieden waar koplopers het podium krijgen en aan de andere kant, door een aanbod van diverse workshops waarin specifieke onderwerpen verdiept worden.

·         Kennis in de regio x Klimaatbestendige Stad: welke kennis en tools kunnen we inzetten voor een klimaat-robuuste IJsselmeerregio (11 mei, Lelystad)
Hoe maak je slim gebruik van beschikbare kennis, hulpmiddelen en tools? Hoe leer je van elkaars ervaringen en speel je sneller in op het veranderende klimaat? En wie heb je nodig om slagvaardig aan het werk te gaan? Op donderdag 11 mei komt dit en meer aan bod tijdens de bijeenkomst van ‘Kennis in de Regio x Klimaatbestendige Stad’, op het Stadhuis van Lelystad.

·         Kenniscafé Grondwater ‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar (16 mei, Veenendaal)
‘Grondwater: onzichtbaar en onmisbaar’, wellicht heb je deze zin voorbij zien komen. Het is de titel van de brief die de Studiegroep Grondwater uitbracht in december. Hierin staan 10 adviezen om de problematiek rondom grondwater aan te pakken. Maar hoe ga je hiermee aan de slag?

·         Nationaal Engagement Evenement over de EU bodem missie (17 mei, Dronten)
Het doel van de bijeenkomst is om alle belanghebbenden betrokken bij bodem- en landbeheer met elkaar in contact te brengen om samen te gaan werken aan gezonde bodems in Living Labs. Het gaat om alle bodems, dus bodemgebruik in de landbouw, in de stad, in de natuur en in industriegebieden. De workshop presenteert de tools en ondersteuning die NATI00NS levert om Living Labs voor bodemgezondheid op te zetten. Denk aan het speciale online matchmaking platform, te gebruiken om in contact te kunnen komen met potentiële partners in andere landen om gezamenlijk een voorstel in te dienen. Tenslotte wordt de EU-call hiervoor verder toegelicht.

·         Nationaal Programma Bodem en Ondergrond (23 mei, Utrecht; zie bijlage)
Graag nodig ik u uit voor een expertmeeting in het kader van het Nationaal Programma Bodem en Ondergrond. Het ministerie van IenW heeft het initiatief genomen om het programma Bodem en Ondergrond te ontwikkelen, samen met medeoverheden, andere departementen, deskundigen en stakeholders. In deze expertsessie willen graag uw kritische blik op de eerste ideeën en willen graag uw kennis, ervaring en ideeën benutten. Daarmee wordt het programma sterker en sluit het beter aan op waar vanuit verschillende opgaves (denk aan vitale bodems, landbouw, klimaat) en verschillende overheden behoefte aan is.

·         Kweekvijver Programma Afbouw Nazorg (25 mei, online)
Het Programma Afbouw Nazorg is gestart: de eerste afbouwscans zijn gestart, evenals twee onderzoeksprojecten. Onderdeel van het programma is ‘de Kweekvijver’ een tweemaandelijkse, informele bijeenkomst waarin je inspiratie, kennis en ideeën kunt halen én brengen. De eerste Kweekvijver vindt plaats op 25 mei 2023. In deze Kweekvijver schetsen we kort de stand van zaken in het programma, gevolgd door een inspirerende spreker.

·         BRO-tje: Verzilting en de BRO  (25 mei, online)
In dit BRO’tje vertellen we meer over verzilting en de rol van de BRO. En hoewel provincies gaan over grondwaterkwaliteit, wordt goed samengewerkt met gemeenten waar de verzilting voorkomt.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         RIO’s aan het woord – Lex Stax: ’Zie samenwerking als een kans, niet als een opgave’ (ADS)
Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s) ondersteunen overheden en uitvoeringsorganisaties (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD) bij de invoering van de Omgevingswet. Lex Stax is een van hen. Hij werkt in de regio Midden- en West-Brabant. In de serie RIO’s aan het woord zoomen we deze keer in op zijn dagelijkse praktijk.

·         Nieuwe werkplaatsen: Actuele begrotingsthema’s Omgevingswet (VNG)
Na het succes van de werkplaatsen Omgevingswet & Begroting van vorig jaar, organiseert de VNG dit jaar – eind mei en juni – diverse nieuwe werkplaatsen ‘Actuele begrotingsthema’s Omgevingswet’.

·         Wet kwaliteitsborging bouwen: voor de zomer duidelijkheid over verbouw (IPLO)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 2 mei (ADS)

·         Evenementenagenda – mei 2023 – Aan de slag met de Omgevingswet

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Meer mogelijk voor landschap en natuur bij inpassing duurzame energie (Klimaatweb)
Nederland staat voor grote verduurzamingsopgaven in het landelijk gebied, zoals de verduurzaming van de landbouw, het in stand houden van biodiversiteit en de energietransitie. Sommige transformaties leveren geld op, andere kosten juist geld. Door slimme combinaties kan de ene transformatie een hefboom zijn voor een andere. Gemeenten kunnen namelijk eisen stellen aan projectontwikkelaars om (financieel) te investeren in natuur en landschap, in ruil voor planologische medewerking om zonne- of windparken te realiseren.

·         De invloed van de landbouwlobby is niet zo groot, zegt minister Harbers (binnenlandsbestuur.nl)
De invloed van de landbouwlobby is niet zo groot, zegt minister Harbers. Kamerleden van Volt stelden vragen naar aanleiding van mediaberichten over het grondwaterbeleid in het landelijk gebied.

·         Nederlandse natuur heeft veel te lijden, niet alleen van stikstof (nos.nl)
Verreweg het grootste deel van de Nederlandse natuurgebieden staat er slecht voor. Dat blijkt uit de tot nu toe gepubliceerde natuurrapporten die provincies moeten maken. Niet alleen stikstof is een probleem, ook bijvoorbeeld droogte en exotische planten die lokale planten verdringen zijn dat.

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Einde nabij voor ‘verontreinigende’ rubberen korrels? ‘Kinderen spelen op rotzooi’ (Omroep West)
Hebben rubberen korrels op kunstgrasvelden hun langste tijd gehad? Steeds meer gemeenten stappen ervan af en kiezen in plaats daarvan voor natuurlijke producten die biologisch afbreekbaar zijn. ‘Er zijn genoeg alternatieven voor deze rotzooi’, vindt Sebas Veenstra, die al jarenlang een landelijke strijd voert om het zogeheten rubbergranulaat van alle sportcomplexen af te krijgen.

·         ProRail blijft zich verzetten tegen snelle transitie naar kwartsloze ballast (SpoorPro)

·         NL wil meer actie om vervuiling door microplastics te voorkomen (AfvalOnline)

·         Staatssecretaris Heijnen: Europa moet meer doen tegen microplastics (FOK.nl)

·         185 investeerders eisen radicalere aanpak terugdringen plastic (Nederlands Dagblad)

·         Feedback gevraagd op rekenregels gerecycled plastic (AfvalOnline)

·         ‘Ontwerp heeft sleutelrol bij circulaire transitie’ (AfvalOnline)

·         WiCE Bijeenkomst ‘Routes naar een circulaire economie’ (kwrwater.nl)

·         Plantaardig asfalt kan uitstoot bij aanleg wegen terugdringen (RD)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Nationaal Symposium Bodemenergie (11 mei, Utrecht, Bodemenergie Kennisplatform)
Op donderdag 11 mei staat het jaarlijkse Nationaal Symposium Bodemenergie op het programma. Net als vorig jaar vindt dit evenement plaats in het hoofdkantoor van asr in Utrecht. Verschillende sprekers zullen met interessante lezingen, zowel plenair als in parallelsessies, de bezoekers van veel nieuwe kennis en inzichten voorzien.

·         Potentie van aardwarmte is enorm, ‘bottleneck zit ‘m in aanleg en vergunningverlening’ (cobouw.nl)
De branchevereniging voor geothermie rekende vijf jaar geleden al voor dat met een flinke inspanning in 2030 zo’n 700.000 huizen op warmte uit de diepe ondergrond zouden kunnen draaien.

·         Kennisoverzicht helpt om warmtetransitie te koppelen aan klimaatadaptatie (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Tussen juni 2021 en juni 2022 heeft de Leerkring Klimaatadaptatie in Aardgasvrije Wijken verschillende bijeenkomsten georganiseerd voor projectleiders van gemeenten die bezig zijn om wijken aardgasvrij te maken. Met de bijeenkomsten wilde ze kennis verzamelen over hoe je wijken naast aardgasvrij ook klimaatadaptief kunt inrichten. De verzamelde resultaten zijn nu gebundeld in een kennisoverzicht.

·         Plannen van Jetten brengen een schoon en groen Nederland dichterbij (NRC)

·         Europese Commissie wil meer Europese mijnbouw voor energietransitie (SER)

·         Vijf voorwaarden voor een succesvolle uitvoering van de gemeentelijke energietransitie (Omgevingsweb)

·         Warmtepomp de norm vanaf 2026: goed voor klimaat en de energierekening (Rijksoverheid)

·         Een warmtepomp is pas duurzamer als je hem gebruikt (binnenlandsbestuur.nl)

·         Hoe stel je de schade vast als gevolg van klimaatverandering? (KNMI)

·         Doorgaan met gaswinning of niet? ‘Minder energie gebruiken is beste oplossing’ (Omrop Fryslân)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Kennis delen in de regio (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
De NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad (NKWK-KBS) heeft in vier jaar tijd veel kennis, hulpmiddelen en tools opgeleverd. Hoe kun je daar zo goed mogelijk gebruik van maken? Die vraag staat in 2023 centraal tijdens een aantal regionale bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst is in mei, voor de IJsselmeerregio.

·         Boeren moeten van crisis- naar risicomanagement (waterforum.net)
Naar aanleiding van een NRC-artikel met de kop ‘Amper is het voorjaar begonnen of een groot deel van Europa is al uitgedroogd’ klom Gerry Kouwenhoven, associate lector Investeren in circulaire land- en tuinbouw aan Hogeschool Inholland, in de pen. Volgens haar moeten boeren en tuinders stoppen met crisisdenken en een langetermijnvisie ontwikkelen.

·         Antwoorden Kamervragen over het artikel over reactie landbouwlobby op maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk (Rijksoverheid)
Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel ‘Landbouwlobby liet maatregelen uit nieuw waterbeleid van het Rijk afzwakken’. De Tweede Kamerleden Kuik (Dassen en Koekkoek (beiden Volt) hadden de vragen gesteld.

·         Webinar landelijke maatlat voor een groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (17 mei, zie bijlage)

·         Droogte nog niet in het verschiet na natte maand april (h2owaternetwerk.nl)

·         Nederland staat door droogte en bodemdaling voor grote funderingsopgave (cobouw.nl)

·         Wat gaan we merken van de voorspelde ‘super El Niño’? ‘Het komt bovenop klimaatverandering’ (EenVandaag)

12. Wie betaalt sanering nabijgelegen bedrijfsterrein na asbestbrand?

Vaak komt de vraag wie opdraait voor de kosten die verband houden met een sanering aan de orde in het kader van handhaving door overheden. Hoewel het wettelijk gezien mogelijk is om perceel eigenaren of de in het afgebrande pand gevestigde ondernemer te gelasten om (op eigen kosten) een asbestinventarisatieonderzoek te laten uitvoeren en/of naast de verontreiniging op het eigen perceel ook de verontreiniging in de omgeving daarvan te laten saneren, wordt daar in de praktijk niet altijd gebruik van gemaakt. Lees verder op de website van Omgevingsweb.

13. Trage openbaarmaking na een jaar Woo, onwil of onvermogen?

Geen verjaardagstaart, maar wel een ontbijtsessie. De Wet open overheid (Woo) is vandaag een jaar lang van kracht. Reden voor een geanimeerd gesprek, georganiseerd door regeringscommissaris Arre Zuurmond in samenwerking met iBestuur en ‘maatschappelijke coalitie’ Over Informatie Gesproken. Deskundigen gaan in gesprek over wat er bereikt is en wat beter moet, met onder meer staatssecretaris Alexandra van Huffelen. Naast inclusiviteit en toegankelijkheid en regie op de eigen gegevens, gaat het vooral over de actieve en passieve openbaarmaking. Ook over Woo-verzoeken, dus. De opvallende afwezige aan de ‘keukentafel’? De Woo-gebruikers of -verzoekers, burgers en journalisten zelf. Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur

14. RIVM: Onduidelijk of acrylamide in natuurplassen vrijkomt bij toepassen granuliet

Het is onduidelijk of de kankerverwekkende stof acrylamide in natuurplassen vrijkomt als in die plassen granuliet, een afvalproduct van de bouwsector, wordt gestort. Dat blijkt uit een studie van het RIVM en kennisinstituut Deltares die in handen is van Zembla. Lees verder op de website van ZemblaOf luister via NPO Radio 1.

15. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Zorgen over Eerbeekse stort bij provinciale partijen na staalslakken-rapport: ‘Zijn hiervan geschrokken’ (destentor.nl)
Bezorgde gezichten bij de provinciale fracties van PvdA en GroenLinks na het RIVM-rapport van vorige week over staalslakken. Daarin wordt gesteld dat er meer risico’s aan het gebruik van het product zitten dan vooraf gedacht. De situatie in Eerbeek, waar meer dan 200.000 ton van het spul op een oude stortplaats ligt, baart hen daarom zorgen.

·         Gelderland werkt aan verbeterde grondwaterkwaliteit (Waternieuws)
In de 40 grondwaterbeschermingsgebieden (waar water wordt gewonnen voor drinkwater) meet Gelderland regelmatig de kwaliteit van het grondwater. De nieuwste meetgegevens laten zien dat in verschillende gebieden de kwaliteit van het water afneemt. Ingezette maatregelen hebben nog niet het gewenste effect.

·         Bodemvervuiling met drugsresten zeer omvangrijk: vieze grond op twintig plekken in Aaltens buitengebied (de Gelderlander)

·         Het verhaal achter de foto: de Onderlaatse Laak (Natuurmonumenten)

·         Overnachtingshaven Spijk begint vorm te krijgen (Rijkswaterstaat)

Provincie Overijssel

·         Geen nieuws

Provincie Groningen

·         Lichte aardbeving woensdagochtend bij Garrelsweer (oogtv.nl)

Provincie Fryslan

·         Veenweideboer experimenteert meer en meer met vernatting (Nieuwe Oogst)
Het waterpeil in de veenweide moet hoger van het kabinet. Het zorgt voor onrust in Friesland, de provincie met de grootste CO2-reductieopgave. Boeren experimenteren, maar per 2030 jaarlijks 1 megaton CO2 minder? Hoe realistisch is dat?

·         Gezamenlijk plan voor het Waddengebied (Rijksoverheid)
Waterveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid zijn een aantal van de onderwerpen waar het vastgestelde Uitvoeringsprogramma Waddengebied 2021-2026 op gaat focussen. Na het toekennen van de status Natuurlijk Werelderfgoed door UNESCO in 2009 voor de Waddenzee, werd het tijd voor een andere kijk op dit unieke natuurgebied. Het uitvoeringsprogramma is een eerste uitwerking van de Agenda voor het Waddengebied 2050.

·         Zandsuppletie begonnen op het strand van Ameland (RTV NOF)

Provincie Drenthe

·         Groep bewoners Schoonebeek wil alternatief geluid in afvalwaterdiscussie (RTV Drenthe)
Een tegenwicht tegenover de negatieve berichtgeving over de mogelijke herstart van de oliewinning en afvalwaterinjectie in de Schoonebeker bodem. En minstens zo belangrijk: waarborgen dat Schoonebeek een stevig graantje meepikt als het zwarte goud weer wordt gewonnen. Kort samengevat is dat de voornaamste missie van Naoberschap Oliedorp (NOD).

·         MOB gaat vergunning yoghurtfabriek aanvechten op grond van Kaderrichtlijn Water (h2owaternetwerk.nl)
De plannen van de Griekse zuivelproducent Fage om op het bedrijventerrein Riegmeer in Hoogeveen een yoghurtfabriek te bouwen, stuit op bezwaren. De milieuorganisatie MOB gaat de vergunningaanvraag aanvechten op grond van onder meer de Kaderrichtlijn Water (KRW), kondigt MOB-voorzitter Johan Vollenbroek op Twitter aan.

·         Het lijkt mee te vallen met het aantal dumpingen van drugsafval in Drenthe. Maar is dat ook echt zo? (dvhn.nl)

Provincie Flevoland

·         Geen nieuws

Provincie Utrecht

·         Geen nieuws

Provincie Noord-Holland

·         PFAS-vervuiling Schiphol rukt op in Amsterdamse bos (SchipholWatch)
In het Amsterdamse bos zijn op meerdere plekken ernstige PFAS-verontreinigingen aangetroffen die met hoge waarschijnlijkheid afkomstig zijn van Schiphol. De vervuiling start aan de Ringvaart – de scheiding tussen het vliegveld en het recreatiegebied – maar loopt inmiddels diep het bos in.

·         Grote hoeveelheid chemisch afval gevonden in Assendelft (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·         Einde nabij voor ‘verontreinigende’ rubberen korrels? ‘Kinderen spelen op rotzooi’ (Omroep West)
Hebben rubberen korrels op kunstgrasvelden hun langste tijd gehad? Steeds meer gemeenten stappen ervan af en kiezen in plaats daarvan voor natuurlijke producten die biologisch afbreekbaar zijn. ‘Er zijn genoeg alternatieven voor deze rotzooi’, vindt Sebas Veenstra, die al jarenlang een landelijke strijd voert om het zogeheten rubbergranulaat van alle sportcomplexen af te krijgen.

·         Afzinken 2e deel Blankenburgverbinding gestopt (Rijkswaterstaat)

·         Afzinken Maasdeltatunnel uitgesteld (Rijkswaterstaat)

Provincie Zeeland

·         #NatuurlijkDichtbij: zandherstel voor de Roggenplaat (Rijkswaterstaat)

Provincie Noord-Brabant

·         Reminder: flimvertoning ‘Onder het maaiveld’ (15 mei, Den Bosch, zie bijlage)
De Provincie Noord-Brabant nodigt je van harte uit om op maandag 15 mei met het Netwerk Vitale Bodem Brabant, kennisnetwerk Brabantse Bodem en Ondergrond en de klankbordgroep van het project BodemUP 2.0 de film Onder het Maaiveld te bekijken in de Verkade Fabriek in ‘s-Hertogenbosch! De film laat zien wat er op verschillende terreinen moet gebeuren door te focussen op de wereld om ons heen en de fascinerende wereld direct onder onze voeten.

·         RIO’s aan het woord – Les Stax: ’Zie samenwerking als een kans, niet als een opgave’ (ADS)
Regionale Implementatiecoaches Omgevingswet (RIO’s) ondersteunen overheden en uitvoeringsorganisaties (omgevingsdienst, veiligheidsregio, GGD) bij de invoering van de Omgevingswet. Lex Stax is een van hen. Hij werkt in de regio Midden- en West-Brabant. In de serie RIO’s aan het woord zoomen we deze keer in op zijn dagelijkse praktijk.

·         Provincie komt met een subsidie voor doorbraakprojecten in de Circulaire Economie (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         Meeste Limburgers niet goed voorbereid op extreme wateroverlast (h2owaternetwerk.nl)
Een ruime meerderheid van de Limburgers is volgens een enquête onvoldoende voorbereid op een noodsituatie door extreme wateroverlast, zelfs zij in het verleden hierdoor directe schade hebben geleden. Veel inwoners zijn ontevreden over de informatievoorziening vanuit de overheid.

·         Waterschap Limburg stimuleert boeren om water vast te houden (Nieuwe Oogst)
Agrarisch ondernemers in Zuid-Limburg kunnen nog steeds aanspraak maken op de stimuleringsregeling van waterschap Limburg om meer water vast te kunnen houden op landbouwpercelen. ‘We wil boeren en tuinders in die regio op deze manier ondersteunen’, stelt het waterschap.