Week-nieuwsbrief Bodem+ (16 2023)

1. De blackbox van de bodem toegankelijk maken

Ze is de dochter van een boomkweker. Dat ze ooit lector aan de HAS zou worden had ze op 16-jarige leeftijd niet kunnen bedenken. Na het nodige onderzoekswerk en promotieonderzoek aan de Wageningen Universiteit & Research werd haar grote uitdaging om én praklijkgericht bezig te kunnen zijn én kennis over te dragen aan studenten, met als inzet: De blackbox van de bodem voor iedereen toegankelijk te maken. Lees verder op de website van het Expertisenetwerk bodem en ondergrond.

2. Harbers: bij 30% KRW-maatregelen belangrijke risico’s voor tijdige realisatie

Nederland kan in 2027 worden afgerekend op meer dan 100.000 doelen op grond van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Daaraan kan worden voldaan maar de opgave is complex en in de uitvoering zijn er nog stevige hobbels, schrijft minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Bij ongeveer 30 procent van de KRW-maatregelen voor de planperiode 2022-2027 kunnen belangrijke risico’s een tijdige realisatie in de weg staan. Lees verder op de website van H2Owaternetwerk.

3. Opkomende stoffen: hoe krijgen we er grip op?

De werkgroep Aanpak opkomende stoffen denkt na over het prioriteren en identificeren van potentieel gevaarlijke stoffen in water en hoe de emissies naar het milieu beperkt kunnen worden. Hoe gaat de werkgroep te werk? Een toelichting. Lees verder op de website van H2Owaternetwerk.

4. Een algoritme dat assisteert bij bodemonderzoek

In Nederland worden jaarlijks tienduizenden bodemonderzoeken uitgevoerd. Om de meest geschikte mengsels van bodemmonsters voor de uiteindelijke analyses te selecteren, ontwikkelden ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en TerraIndex de automatische monsterselectietool  (AMT). Lees verder op de website van de Ingenieur.

5. De drie dimensies van samenwerken bij gebiedsontwikkeling

Bij het ontwikkelen van gebieden kom je elkaar altijd weer tegen. Waarom zou je dan over elke kwestie armpje drukken? Bij gebiedsontwikkeling is juist samenwerking tussen alle betrokken partijen vandaag de dag hard nodig voor een efficiënter en effectief resultaat. Of het nu gaat om stationsgebieden, woonwijken of bedrijventerreinen. Lees verder op de website Omgevingsweb.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Tussen Bodem en Ondergrond, 7e jaargang, nr. 7 – 11 april 2023 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         TISOLS in Nederland (17 t/m 21 april)
Van 17 tot 21 april 2023 vindt TISOLS plaats. Een hele bijzondere editie, want dit internationale symposium over bodemdaling vindt plaats in Nederland! De wetenschappelijke kijk in Delft, een excursie dag naar kenmerkende plekken in het land en een praktijk dag in Gouda. Voor meer informatie en aanmelding kunt u terecht op de website van Tisols.

·         BRO-tje: Rol leidingenbureau bij inrichten Rotterdamse ondergrond (20 april)
De ondergrond van de stad Rotterdam is vol. En er is grote vraag naar nog meer ruimte. Voor allerlei gebruiksfuncties en voor de energietransitie, klimaatadaptatie en nieuwe netwerken bijvoorbeeld. De gemeente Rotterdam vindt het daarom belangrijk die ondergrond goed in beeld te houden. Het Leidingenbureau van de gemeente weet wat er in de grond zit en hoe die ondergrond ingericht is en zou moeten worden. In dit BRO’tje vertelt Wim Noordhof meer over de opgaven en werkwijze in Rotterdam.

·         GeoWeek 2023: 8 tot en met 12 mei (Geoweek)

·         Kennis- en innovatie dag voor water en bodem (9 mei, Den Bosch)
Als water- en bodemprofessionals werken we met elkaar aan het ontwikkelen van kennis en innovatie voor water- en bodemvraagstukken, zoals voldoende en schoon water en een gezonde bodem. En dat is hard nodig: het klimaat verandert en de druk op de schaarse ruimte in Nederland neemt toe. We hebben daarom de ambitie om water en bodem sturend te laten zijn bij keuzes over de ruimtelijke inrichting van Nederland. Om de samenwerking op kennis en innovatie verder aan te jagen, elkaar te inspireren en van elkaar te leren, organiseert DG Water en Bodem van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met de Topsector Water en Maritiem, Rijkswaterstaat, ministerie van LNV, Deltaplatform en Dutch Soil Platform met medewerking van vele anderen een inspirerende en interactieve conferentie.

·         Webinar Werken in en met verontreinigde bodem (9 mei, CROW)
CROW-publicatie 400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ is een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen waarbij risicogestuurd werken centraal staat. De Online Kennismodule is op diverse punten herzien. Wil je weten wat de veranderingen zijn en welke invloed dat mogelijk heeft op je werkzaamheden? Meld je dan aan voor het webinar op dinsdag 9 mei. Kom je ook?

·         Save the date: Noord-Nederlandse bodemdag – 9 november 2023
De dag staat in het teken van de verandering en flexibiliteit. Verandering die nodig is om de uitdagingen die voor ons liggen het hoofd te kunnen bieden en toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Doorontwikkeling Financiële Monitor Omgevingswet gestart (VNG)
De rapportage ‘Ontwikkeling monitor financiële effecten Omgevingswet en Wkb’ is voor de VNG en gemeenten het startpunt voor de doorontwikkeling van de Financiële Monitor Omgevingswet.

·         Wijziging machtigingen eHerkenning voor oefenomgeving DSO (Aan de slag met de Omgevingswet)
Op maandag 15 mei 2023 veranderen de namen van de machtigingen voor eHerkenning voor de oefenomgeving van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). In de huidige situatie is het niet altijd duidelijk welke machtiging nodig is voor de verschillende diensten. Logt u in met eHerkenning op de oefenomgeving? Mogelijk werkt uw machtiging dan niet meer op 15 mei.

·         Evenementenagenda – april 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         VTH Netwerkbijeenkomst 10 mei: Het rijk als samenwerkingspartner bij VTH (VNG)

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Hoogleraar ziet meer Parkinson door pesticiden in landbouw (L1)
Er komt nieuw onderzoek naar de relatie tussen de ziekte van Parkinson en pesticiden in de landbouw. In Frankrijk en Duitsland is aangetoond dat boeren aanzienlijk meer kans maken op Parkinson. Hoogleraar Bas Bloem verwacht dat die relatie in Nederland en in Limburg ook bestaat.

·         Harbers: mest en gewasbeschermers probleem voor schoon water (rd.nl)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         CE-wet moet behoud en opnieuw inzetten grondstoffen regelen (AfvalOnline)
De huidige Wet milieubeheer sluit nog niet goed aan op het gedachtengoed van de transitie naar een circulaire economie. Dat maakt de komst van een circulaire-economiewet nodig, vindt staatssecretaris Vivianne Heijnen. Dit laat de staatssecretaris weten in reactie op een lijst van vragen van de vaste commissie van IenW over het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE), de kabinetsreactie op de Integrale circulaire economie rapportage (Icer) en de Ser-verkenning ‘Evenwichtig sturen op de grondstoffentransitie en de energietransitie voor een brede welvaart’ van afgelopen september.

·         Kamerbrief over beoordeling afval of niet en experimenteren Circulaire Economie (Rijksoverheid)
Staatssecrerataris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over verschillende acties op het gebied van de beoordeling of iets afval is of niet. 

·         Kamerbrief over circulaire economie (Rijksoverheid)
Staatssecrerataris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over verschillende onderwerpen gerelateerd aan de transitie naar een circulaire economie.

·         Einde-afvalcriteria voor pyrolyse-olie in de pijplijn (AfvalOnline)

·         Water belangrijke grondstof binnen een circulaire economie (Unie van Waterschappen)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Nieuwe handreiking Geothermie voor gemeenten (VNG)
Geothermie is een warmtebron die kan bijdragen aan de warmtetransitie. De nieuwe handreiking Geothermie helpt gemeenten op weg bij geothermieprojecten, geeft tips om betrokken partijen beter op elkaar te laten inspelen en helpt u bij het kiezen van de juiste rol.

·         Dutch Overshoot Day 2023 (Earth Overshoot Day)
Het was vorige week Dutch Overshoot Day, de dag waarop de Nederlanders de biocapaciteit hebben gebruikt die voor een jaar beschikbaar is. Anders gezegd: als iedereen op Aarde zou leven als in Nederland, zouden 3,6 Aardes nodig zijn. Deze roofbouw op de planeet ligt aan de basis van klimaatverandering en de biodiversiteits- en stikstofcrisis. Global Footprint Network heeft becijferd dat het Nederlandse klimaatbeleid onze overvraging met 44% kan verminderen in 2030. Hiermee zal Dutch Overshoot Day opschuiven tot eind juni.

·         Wetenschappers adviseren Jetten: maak tempo met klimaatbeleid en betrek burger erbij (nos.nl)
Om Nederland klimaatneutraal te maken, moeten alle burgers mee kunnen doen en het tempo flink worden opgevoerd. De beloning is een schoner en stiller Nederland met minder auto’s, groene steden en een gevarieerder buitengebied. Dat schetsen de deskundigen die op verzoek van klimaatminister Jetten hebben onderzocht wat er nodig is om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De overheid mag keuzes niet langer voor zich uit schuiven, waarschuwen ze.

·         Historische daling CO2-uitstoot industrie, maar het is te vroeg om te juichen (trouw.nl)

·         De energietransitie een tranendal? Hoeft niet, zegt een groep experts (volkskrant.nl)

·         ‘De problemen komen drie keer zo hard terug voor wie klimaattransitie wegduwt’ (NRC)

·         ‘Stikstofpauze kabinet remt energietransitie heel hard af’ (BNNVARA)

·         ‘Kabinet moet veel beter verhaal vertellen over energietransitie’ (nos.nl)

·         NKP: Overheid moet concreter beeld geven van energietransitie (rd.nl)

·         ‘Einddatum nodig voor het van het gas halen van woningen’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         De industrie kan niet zonder CO2-opslag, zeggen energie-experts die vooruitkijken naar 2050 (trouw.nl)

·         Meer verdamping in Nederland, vooral door toename in zonnestraling (KNMI)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         ENW-advies over bouwen in uiterwaarden (waterforum.net)
Volgens het Expertise Netwerk Waterveiligheid (ENW) is er nu vanuit waterveiligheid geen aanleiding om grootschalige woningbouw in diepe polders en uiterwaarden te beperken. Wel zal door klimaatverandering wateroverlast toenemen en daarmee moet rekening worden gehouden bij nieuwbouwprojecten.

·         ProRail bereidt zich voor op klimaatverandering met eigen klimaateffectatlas (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Om zich voor te bereiden op de gevolgen van klimaatverandering op het spoor heeft spoorwegbeheerder ProRail een klimaatstresstest uitgevoerd. Het resultaat van deze stresstest is een klimaateffectatlas die een eerste indicatie geeft van de risico’s van klimaatverandering voor het spoor in Nederland.

·         Hoger peil IJsselmeer en Markermeer (Rijkswaterstaat)

·         Hou rekening met water en bodem bij woningbouw (Waternieuws)

·         Alternatieve bronnen en toepassingen van water (h2owaternetwerk.nl)

·         Dreiging drinkwatertekort urgenter dan ooit: techniek kan doorslaggevende rol pakken (waterforum.net)

12. Consultatie wijziging Wet Bro: drinkwaterbedrijven worden bronhouder

De Wet Bro wordt gewijzigd. Dit is nodig om drinkwaterbedrijven aan te kunnen wijzen als bronhouder van gegevens in de BRO. Zo kunnen ook zij hun gegevens rechtstreeks aan de BRO leveren. Een voorstel voor wijziging van de wet is nu vrijgegeven voor de publieke internetconsultatie. Lees verder op de website van de BRO.

13. Minister informeert Tweede Kamer over financierbaarheid drinkwatersector

Minister Harbers van IenW heeft op 11 april de Tweede Kamer een rapport gestuurd over de financierbaarheid van de drinkwatersector. In het rapport ‘Financierbaarheid drinkwatersector’ staan aanbevelingen voor het verbeteren van de regelgeving over de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC). Het rapport stelt dat het niet is uitgesloten dat op termijn een financieringsprobleem ontstaat en dat interventies nodig zijn om de veiligstelling van de drinkwatervoorziening op de langere termijn te borgen. Lees verder op de website van VEWIN.

14. Kwaliteit drinkwater bedreigd door pfas uit de zee

Er worden relatief hoge hoeveelheden pfas aangetroffen aan de kust en in de duinen. De oorzaak is waarschijnlijk seaspray, kleine deeltjes die opstijgen uit de zee en pfas aan land werpen. De deeltjes hechten zich graag aan zeeschuim, waardoor ze makkelijk aan land worden geblazen. Aan de kust komen die deeltjes via het zeeschuim in de duinen, waar water wordt gezuiverd tot drinkwater. Dit schrijft FollowTheMoney op vrijdag 14 april.

15. Overheid te passief bij bescherming bewoners tegen vervuilende industrie

Burgers moeten beter worden beschermd tegen de schadelijke uitstoot van industriële bedrijven. De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeert in een rapport dat dat mogelijk en zelfs noodzakelijk is. Omwonenden klaagden de afgelopen jaren meerdere keren over staalbedrijf Tata Steel in IJmuiden, chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht en Asfalt Productie Nijmegen. Omdat ze naar eigen zeggen geen gehoor kregen bij lokale overheden of bedrijven zelf, begon de OVV een onderzoek naar deze drie bedrijven. Lees verder op de website van de NOS. Lees daarnaast ook:

·         Overheden eens dat gezondheid te weinig is beschermd (binnenlandsbestuur.nl)

·         OVV: overheid beschermt gezondheid onvoldoende (binnenlandsbestuur.nl)

16. Meer weten over de Atlas Leefomgeving?

Je hebt er misschien wel eens over gehoord: de Atlas Leefomgeving. Eén van de projecten waaraan wij vanuit Rijkswaterstaat werken voor informatie over een gezonde leefomgeving. Maar… wat doen onze collega’s bij de Atlas Leefomgeving precies? En, wat kan jij als Rijkswaterstaat-collega met deze Atlas? Lees verder op Plein I&W.

17. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Vitens: er is niet genoeg drinkwater voor alle in Twente te bouwen huizen (Tubantia)
Vitens beschikt over onvoldoende bronnen om alle de 14.000 huizen die tot 2030 in Twente moeten worden gebouwd te voorzien van drinkwater. Ondanks deze zorgelijke boodschap zijn gemeenten, noch provincie in rep en roer en desondanks gaan de bouwplannen niet van tafel. Hoe kan dat?

·         NAM krijgt tot 1 mei voor alternatievenstudie afvalwaterlozingen (Nederlands Dagblad)
De NAM moet uiterlijk 1 mei alsnog met een volledig en goed uitgewerkt onderzoek komen naar alternatieven voor de ondergrondse lozingen van verontreinigd afvalwater in Twente. Dat heeft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) per brief aan het bedrijf laten weten. Dat de zogeheten injectie momenteel al meer dan een jaar stilligt, doet volgens de toezichthouder aan deze verplichting niets af.

·         Geen PFAS-gezondheidsrisico’s voor bewoners F16-crash in Hengelo – RTV Oost
In de bodem van achtertuinen in de Hengelose wijk Hasseler Es zit dusdanig weinig PFAS dat het geen gezondheidsrisico’s veroorzaakt. Dat blijkt volgens de gemeente Hengelo uit bodemonderzoek. In de tuinen aan de Dinant Dijkhuisstraat en Paul van Kempenstraat stortte in 1992 een F16-straaljager neer, bij het blussen is blusschuim gebruikt waar PFAS in zat.

Provincie Gelderland

·         Drugsafval gedumpt in natuurgebied Zwarte Veen bij Varsseveld (regio8.nl)
In natuurgebied het Zwarte Veen nabij Varsseveld is door onbekenden drugsafval gedumpt. De grond is in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek afgegraven in verband met bodemverontreiniging, ook het grondwater is vervuild geraakt.

·         ‘Sproeiverbod bij grote droogte zit er met BBB als grootste niet meer in’ (De gelderlander)

Provincie Groningen

·         Ook zonder gaswinning gaan ‘bevingen nog hele tijd door’ (BNR Nieuwsradio)
Koen Schuiling, de burgemeester van Groningen, durft niet te voorspellen wanneer het afgelopen is met aardbevingen in Groningen. ‘Zelfs als we vandaag alle gaswinning zouden sluiten, dan nog weet niemand hoe lang het duurt voor de bodem weer tot rust is gekomen’, zegt hij. Gisteravond vond er in het Groningse Zijldijk een aardbeving plaats. Volgens het KNMI had de beving een kracht van 2.1.

·         Vereniging Circulair Groningen wil circulaire economie versnellen (Vakblad Recycling Magazine Benelux)

Provincie Fryslan

·         Na lange strijd start de voorbereiding voor gaswinning bij Oppenhuizen (lc.nl)
Met de aanleg van een gasleiding tussen Oppenhuizen en Ried via Boazum pakt Vermilion de voorbereiding voor gaswinning bij Oppenhuizen op.

·         Uitkijktoren Dokkum wint het eindelijk van slappe bodem en opent volgende week (lc.nl)
In 2018 stonden de plannenmakers nog bijna tot hun knieën in de modder op de plek waar bij Dokkum een forse uitkijktoren moest komen. De slappe ondergrond bleek een flinke uitdaging. Nu staat hij er dan toch.

·         Kaart oeverbeheer Fryslân ter inzage (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·         De moeizame relatie van de NAM met de bevolking (KRO-NCRV)
De afvalwaterinjecties van de NAM in de lege gasvelden van Noordoost-Twente zijn inmiddels gestopt, maar de Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft nu plannen om het vervuilde productiewater te injecteren in Drenthe. De afgelopen jaren heeft Pointer Regio aandacht besteed aan de protesten van bewoners en zal in de maand april vanuit de Pointer pop-up in Emmen het dossier blijven volgen. Te beginnen met een paneldiscussie op 12 april in Emmen bij onze meet-up, het startschot van onze pop-up redactie ter plaatse.

Provincie Flevoland

·         Hoger peil IJsselmeer en Markermeer (Rijkswaterstaat)
Om beter voorbereid te zijn op een mogelijk watertekort in de zomer van 2023 heeft Rijkswaterstaat besloten om een verhoogd waterpeil aan te houden in het IJsselmeer en Markermeer. Het gaat om een 5 cm verhoogd peil van -0,15 m NAP.

·         Provincie moedigt Flevolanders aan om tuin groener te maken (Provincie Flevoland)

Provincie Noord-Holland

·         Hou rekening met water en bodem bij woningbouw (Waterschap AGV)
We hebben steeds meer te maken met extreem weer zoals hevige regenval en droogte. Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft in kaart gebracht welke risico’s en kansen er zijn bij woningbouw, als je kijkt naar het water en de bodem. Dit is samengebracht in de geschiktheidskaart. Deze kaart laat zien hoe geschikt een gebied is voor het bouwen van woningen en wat de aandachtspunten zijn. Het waterschap wil hierover op basis van de geschiktheidskaart in gesprek met overheden in ons gebied.

·         Beantwoording Kamervragen over situatie in de Lutkemeerpolder (Rijksoverheid)
Minister Harbers (IenW) beantwoordt vragen over de situatie in de Lutkemeerpolder en de consequenties van het kabinetsbeleid dat water- en bodem-sturend moet worden. De vragen zijn van het Kamerlid Van Esch (PvdD).

·         Bijna half jaar na brand ligt er nog steeds asbest in tuinen Den Helder (nos.nl)
Al meer dan vijf maanden ligt er asbest in de tuinen van bewoners in het zuiden van Den Helder. De deeltjes kwamen eind oktober vrij bij een brand in een loods van een bloembollenbedrijf.

·         Hoger peil IJsselmeer en Markermeer ter voorbereiding op droge zomer (Noordhollands Dagblad)

·         Haarlemse subsidie voor groene daken (Haarlems Dagblad)

·         Provincie eens met OvV: actievere bescherming gezondheid omwonenden van industrie (Provincie Noord-Holland)

·         Deskundigen: ‘Gevaarlijke stoffen Schiphol makkelijk te meten’ (Zembla)

Provincie Zuid-Holland

·         Sliedrecht bouwt woonwijk op zwaar vervuilde grond: ‘In België zou deze grond direct de verbrandingsoven in gaan’ (EenVandaag)
In de gemeente Sliedrecht is onrust ontstaan over de bouw van de nieuwbouwwijk Baanhoek West. Veel huizen staan er al, sommige zijn nog in aanbouw, maar nu blijkt dat de grond zwaar vervuild is. Het plan is om te bouwen op grond waarbij de hoeveelheid perfluoroctaanzuur (PFOS) ruim boven de nu geldende toegestane menselijke grenswaarde komt.

·         Gemeenten rond Chemours: uitstoot van PFAS moet stoppen (rd.nl)
De uitstoot van schadelijke stoffen als PFAS moet stoppen, zeggen vier gemeenten rond chemiebedrijf Chemours. „Wij vinden dat onze inwoners niet ongevraagd geconfronteerd mogen worden met de gevolgen van de uitstoot van stoffen als PFAS. Deze stoffen horen niet thuis in het milieu, niet in ons water, niet in ons voedsel”, stellen Dordrecht, Sliedrecht, Papendrecht en Molenlanden in een gezamenlijke reactie.

·         Enorm gebied op de schop voor de aanleg van pijpleidingen voor groene waterstof (AD)

·         Provinciale reactie op rapport ‘Industrie en omwonenden’ (Provincie Zuid-Holland)

·         Minister-president Rutte bezoekt Maasvlakte en Noordzee rond energietransitie (Rijksoverheid)

Provincie Zeeland

·         Stikstof niet enige natuurprobleem: kreken hebben te vies water (rd.nl)
Stikstof is niet het enige probleem voor Nederlandse natuurgebieden, zo maken de laatste rapportages van de Ecologische Autoriteit (EA) nog eens duidelijk. Zo heeft de natuur het in drie krekengebieden in Zeeuws-Vlaanderen vooral door andere oorzaken moeilijk: de waterkwaliteit is er ondermaats en de gebieden zouden vaker onder water moeten staan, oordeelt de instantie. Die heeft de zogeheten natuurdoelanalyses van de provincie Zeeland beoordeeld. De overkoepelende conclusie is dat de natuur „onder druk staat”.

Provincie Noord-Brabant

·         Gebroeders Van Tulden: ‘Wasserij De Kim niet verantwoordelijk voor alle bodemverontreiniging in Budel-Schoot’ (bndestem.nl)
De eigenaar van stomerij en wasserij De Kim aan de Pater Ullingsstraat in Budel-Schoot vindt dat de provincie Noord-Brabant het familiebedrijf ten onrechte wil opzadelen met ruim twee ton aan saneringskosten.

·         Nieuwe site biedt beter inzicht in directe lozingsvergunningen voor de Maas (waterforum.net)
Alle directe lozingsvergunningen van bedrijven zijn sinds kort te vinden op de website Atlas van de Schone Maas. Dit is een gezamenlijke actie van de waterbeheerders in het Maasstroomgebied om informatie over het Maaswater centraal beschikbaar te stellen. “Een positief resultaat van het project Schone Maaswaterketen”, stelt André Bannink van RIWA-Maas. “De volgende stap is het toevoegen van de indirecte lozingsvergunningen.”

·         Droogtemaatregel voor Park Meerland (Veldhovensweekblad.nl)

Provincie Limburg

·         Gebruik grondwater in Beekdaelen ontraden vanwege PFAS (h2owaternetwerk.nl)
De Zuid-Limburgse gemeente Beekdaelen adviseert inwoners om voorlopig geen grondwater te gebruiken, omdat dit mogelijk verontreinigd is met poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Er wordt nu uitgezocht of dat inderdaad zo is. Het drinkwater dat WML uit diep grondwater wint, is veilig.

·         Met buurlanden de Maas herontdekken (Rijkswaterstaat)
Na de overstromingen in de zomer van 2021 startten Nederland, België en Duitsland onderzoeken om het riviergebied van de Maas beter in kaart te brengen. Het uiteindelijke doel? Beter voorbereid zijn op volgende extreme hoogwatersituaties.

·         Nieuwe site biedt beter inzicht in directe lozingsvergunningen voor de Maas (waterforum.net)
Alle directe lozingsvergunningen van bedrijven zijn sinds kort te vinden op de website Atlas van de Schone Maas. Dit is een gezamenlijke actie van de waterbeheerders in het Maasstroomgebied om informatie over het Maaswater centraal beschikbaar te stellen. “Een positief resultaat van het project Schone Maaswaterketen”, stelt André Bannink van RIWA-Maas. “De volgende stap is het toevoegen van de indirecte lozingsvergunningen.”