Week-nieuwsbrief (5 2024)

Wegwijzer Omgevingswet aangevuld met vragen over bodem

De wegwijzer veelgestelde vragen Omgevingswet, Wkb en Omgevingsloket is aangevuld met vragen over bodem. Deze wegwijzer is een hulpmiddel voor medewerkers van gemeente, waterschap, provincie of omgevingsdienst bij het beantwoorden van vragen van initiatiefnemers.

Lees hier verder: Wegwijzer Omgevingswet aangevuld met vragen over bodem | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

GeoWeek 2024: expedities nu aanmelden

Van 13 t/m 24 mei is het weer tijd voor de jaarlijkse GeoWeek. Nieuw dit jaar is dat de GeoWeek niet 1 maar 2 weken duurt. In die 2 weken krijgen leerlingen van 10 tot 15 jaar weer de kans om kennis te maken met het geo-werkveld. Dit doen zij aan de hand van expedities die gegeven worden door bedrijven uit de geosector.

Lees hier verder: GeoWeek 2024: expedities nu aanmelden | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Vernieuwde pagina’s over klimaatverandering IPLO

De pagina’s over klimaatverandering op de IPLO website zijn uitgebreid en geactualiseerd. Klimaatverandering is bij uitstek geschikt voor aanpak onder de Omgevingswet. Het is een onderwerp dat integraal en samenhangend moet worden benaderd.

Het gaat daarbij om samenhang tussen klimaatmitigatie, de aanpak van de oorzaken van klimaatverandering en klimaatadaptatie, de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering. Maar ook om samenhang tussen de klimaatopgaven en andere maatschappelijke opgaven, zoals de transities naar kringlooplandbouw en die naar een circulaire economie.

Lees hier verder: Vernieuwde pagina’s over klimaatverandering | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Bouwers slaan alarm over achterstallig onderhoud infrastructuur: ’Bereikbaarheid Nederland komt in gevaar’

De bereikbaarheid van ons land komt in gevaar door achterstallig onderhoud aan bruggen, tunnels en viaducten. Daarvoor waarschuwen installateurs en bouwers naar aanleiding van het uitstel van de renovatie van de Van Brienenoordbrug in Rotterdam.

Lees hier verder: Bouwers slaan alarm over achterstallig onderhoud infrastructuur: ’Bereikbaarheid Nederland komt in gevaar’ | Financieel | Telegraaf.nl.

Nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         ZoNline 6 februari Monitoring Landschapselementen
Graag nodigen wij je uit voor de ZoNline op 6 februari 2024 van 10.00 – 11.00 uur. Tijdens dit webinar staat de monitoring van landschapselementen centraal. Met het project Groenblauwe Dooradering (GBDA) brengt de provincie Gelderland samen met andere partijen kwantitatieve data over landschapselementen bij elkaar in een complete en actuele dataset. Het resultaat van de analyse is gevisualiseerd in een interactief dashboard. In deze ZoNline neemt provincie Gelderland je mee in het project. Ze lichten de resultaten van de analyse toe en geven een kijkje in het interactieve dashboard.

·         Bijeenkomst Platform Bodembeheer: aandacht voor ‘nieuwe’ stoffen 22 februari
Op donderdag 22 februari a.s. organiseert het Platform Bodembeheer van 13.00 – 14.30 uur een online-bijeenkomst (via Teams). Daarin maakt de Bodemkundige Vereniging Nederland bekend welke bodem is uitgeroepen tot ‘bodem van het jaar’. Na deze feestelijke opening van de bijeenkomst spreken we elkaar over de ontwikkeling van bodemkwaliteit.

·         Webinar nieuw protocol tijdelijke uitname en model uitvoeringsplan 27 februari
De Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) zijn 1 januari 2024 in werking getreden en daarmee ook direct de nieuwe Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk2022). Dat betekent o.a. voor de activiteit graven dat je conform de herziene versie van SIKB BRL 7000 richtlijn en bijbehorende protocollen de werkzaamheden moet uitvoeren. Ter voorbereiding op deze wijziging is tussen netbeheerders en opdrachtnemers een model uitvoeringsplan Tijdelijke Uitname van grond opgesteld. Dit model uitvoeringsplan is een uitwerking van de SIKB BRL 7000 protocol 7007, vs 7.0. En heeft als scope het waarborgen van de milieugygiënische kwaliteit bij tijdelijke uitname van grond met een kwaliteit boven interventiewaarde, met grondverzet van meer dan 25 m3.

·         Webinar 7 maart 2024 – Verdringingsreeks Grondwater, een juridische verkenning | STOWA
Op 7 maart houdt STOWA houdt samen met RAO Rijn-West een webinar over de resultaten van een verkenning naar een verdringingsreeks grondwater als sturingsmiddel om het grondwatergebruik te beperken. Onderzoeker Peter de Putter licht de verkenning toe. Vervolgens gaan de deelnemers met elkaar in gesprek over mogelijke vervolgvragen en vervolgstappen die er zijn.

Nieuws over de Omgevingswet

·         Wat betekent de overgang van het begrip ‘inrichting’ naar de ‘milieubelastende activiteit’ in de praktijk? – Omgevingsweb
Misschien wel één van de belangrijkste veranderingen in het systeem van de Omgevingswet ten opzichte van het oude recht (het recht dat gold vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet), is het loslaten van het begrip ‘inrichting’. In het stelsel van de Omgevingswet wordt het begrip “milieubelastende activiteit” het centrale begrip voor het stellen van algemene regels en voor het aanwijzen van de vergunningplicht milieuactiviteiten. Hoe dit precies werkt en wat dit betekent voor de praktijk, wordt in dit blog uitgelegd.

·         DLV Advies bezorgd over averechts effect Omgevingswet – Boerderij
De nieuwe wet, die in januari van kracht is gegaan, zou het vergunningsproces moeten vereenvoudigen, maar DLV Advies ervaart het tegenovergestelde. “Gemeenten zijn te bang voor procedures van omwonenden en besluiten daarom eerder om de vergunning maar niet te verlenen. Een gedegen voortraject voor de vergunningaanvraag wordt daarom steeds belangrijker”, aldus adviseur Jeroen van Boxmeer van DLV Advies.

·         Feestelijke primeur in Bunschoten: eerste vergunningverlening onder de Omgevingswet | Aan de slag met de Omgevingswet
De kop is eraf: de allereerste vergunning voor een dakkapel is verleend. Het lijkt misschien simpel, zo’n dakkapel, maar het is een grote stap vooruit. Het is namelijk niet zomaar een vergunning, maar landelijk de eerste onder de nieuwe Omgevingswet. Een bijzonder moment om even bij stil te staan samen met Sven Knijf, vergunningverlener bij de gemeente Bunschoten. Sven vertelt ons meer over het proces, hoe iedereen heeft samengewerkt en waarom het zo’n belangrijke stap is.

Nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Stikstofminister weekt 1,28 miljard los uit transitiefonds (binnenlandsbestuur.nl)
Het transitiefonds voor het landelijk gebied is nog altijd niet goedgekeurd door zowel de Tweede als Eerste Kamer. Maar om de provincies toch armslag te geven, probeert stikstofminister Christianne van der Wal bijna drie miljard euro vrij te spelen. Dit doet zij in aanloop naar het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Landbouw dat gepland is in de week van 30 januari.

·         Pfas in pesticide mag (nog) wel – Groenten & Fruit Actueel (gfactueel.nl)
De Nederlandse drinkwaterbedrijven en waterschappen zijn voorstander van een volledig verbod op pfas-stoffen. Die zitten ook in sommige gewasbeschermingsmiddelen en daar zal een verbod nog niet voor gaan gelden. Brussel maakt zich op voor een verbod op per- en polyfluoralkylstoffen oftewel pfas. Deze chemische stoffen kunnen een risico vormen voor de gezondheid van mensen en het milieu. De EU zal de maatregel nog dit jaar uitvaardigen. Hierin zal echter geen verbod komen op gewasbeschemingsmiddelen met dergelijke stoffen. Die vallen immers onder de Europese regels voor toelating van middelen.

·         Het gaat dramatisch met onze natuur en dat komt niet alleen door stikstof | Binnenland | NU.nl
Het is dramatisch gesteld met veel Nederlandse natuurgebieden. Om aan vooraf afgesproken doelen te voldoen moeten provincies hard ingrijpen, blijkt uit adviezen die NU.nl analyseerde. Niet alleen stikstof is de boosdoener, maar ook verdroging, slechte waterkwaliteit en te veel recreatie.

Nieuws over Circulaire economie

·         Heijnen: ‘ZZS-minimalisatie in afval gaat in tegen milieubeleid’ – AfvalOnline
De meeste moties die tijdens het debat over de begroting van Infrastructuur en Waterstaat zijn ingediend, hebben goedkeuring gekregen van demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen. Dit geldt niet voor, zoals verwacht, de motie over een minimalisatieplicht van zeer zorgwekkende stoffen.

·         Kamerleden willen PFAS-melding op etiket van cosmetica – Omroep Zeeland
Vier partijen in de Tweede Kamer hebben een motie ingediend die het makkelijker moet maken PFAS te herkennen in cosmetica. Er moet op het etiket duidelijker worden vermeld of deze chemicaliën erin zitten. Ze willen dit tot het moment dat het schadelijke PFAS verboden is in producten.

Nieuws over de energietransitie

·         Publicatie actieplan tegen netcongestie bij huishoudens (binnenlandsbestuur.nl)
Het gebeurt nu al: dat lampen beginnen te knipperen omdat de stroomvraag te groot is, dat op zeer zonnige momenten de omvormers van zonnepanelen afslaan omdat de levering aan het stroomnet niet meer houdbaar is, of dat er een storing optreedt door gebrek aan transportruimte in het laagspanningsnet.

·         ‘Gemeenten moeten warmtetransitie versnellen’ (binnenlandsbestuur.nl)
Het Nationaal Programma Lokale Warmtetransitie (NPLW) is een jaar in werking. Directeur Maureen van Eijk constateert dat gemeenten bij die transitie door de bomen het bos niet meer zien. ‘Je ziet dat het individuele spoor goed loopt, maar dat het collectieve spoor onvoldoende van de grond komt.’

Nieuws over klimaatverandering, -adaptatie en Bodemdaling

·         Verkeerde tijd, verkeerde plaats: hoe klimaatverandering het trekvogels moeilijk maakt – Klimaatweb
Hoe beïnvloedt klimaatverandering de trekroutes van vogels? Voornamelijk negatief, volgens nieuw onderzoek van Yali Si van het Centrum voor Milieuwetenschappen in Leiden. ‘Het verandert de timing van de natuur, en dat in elke regio op een andere manier,’ legt ze uit. ‘Dat kan leiden tot een groeiende mismatch tussen de beschikbaarheid van voedsel en de gebruikelijke aankomst van vogels in een gebied.’

Nieuws over (grond)water

·         Versnelde daling van grondwaterpeil op veel plekken wereldwijd, laat nieuwe studie zien (nos.nl)
Het grondwaterpeil daalt wereldwijd op veel plekken, en die daling gaat de laatste tijd ook nog eens sneller. Op sommige plekken is het wel een halve meter per jaar, blijkt uit een nieuwe studie, gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Nature.

De onderzoekers namen 170.000 waterputten mee in hun analyse. Die putten zijn onderdeel van 1.673 grondwatersystemen in meer dan veertig landen. Van die systemen laat 36 procent een daling van ten minste tien centimeter per jaar zien, en 12 procent zelfs een daling van een halve meter of meer.

Risico’s van pijnstillers in het oppervlaktewater – RIVM

Resten van medicijnen kunnen via de urine en ontlasting in het oppervlaktewater terechtkomen. Daar kunnen ze schadelijk zijn voor de organismen die erin leven. Het is daarom belangrijk dat er minder medicijnresten in het oppervlaktewater terechtkomen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor medicijnen die het oppervlaktewater het minst belasten. Zowel de zorgsector als de watersector heeft behoefte aan informatie hierover. De zorgsector en patiënten kunnen daarmee bewuste keuzes maken. Het RIVM heeft onderzocht in hoeverre vijf pijnstillers die zonder recept te koop zijn het oppervlaktewater belasten. Hierbij is gekeken wat het voor het oppervlaktewater betekent als een pijnstiller door een andere wordt vervangen.

Lees hier verder: Risico’s van pijnstillers in het oppervlaktewater. Keuzes voor gebruik op basis van milieueffecten | RIVM.

Zijn er chemische effecten van waterinjectie in de diepe ondergrond?

De TNO Adviesgroep economische zaken heeft in opdracht van het Staatstoezicht op de Mijnen onderzoek gedaan naar mogelijke ondergrondse chemische effecten van de waterinjectie in lege of bijna lege olie- en gasvelden in Nederland. Kan het geïnjecteerde water, dat zout is en mijnbouwhulpstoffen bevat, het reservoir of de afsluitende laag aantasten? Projectleider Martin Wilpshaar geeft antwoord.

Lees hier verder: Zijn er chemische effecten van waterinjectie in de diepe ondergrond? – Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond (expertisebodemenondergrond.nl).

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Gelderland in de clinch met gemeente om turbines (binnenlandsbestuur.nl)
Het college van B en W van de Gelderse gemeente Buren had de provincie afgelopen maandag nog in een brief gesmeekt: zie af van het windpark Echteld-Lienden bij de A15, waarvan de zeven turbines een tiphoogte krijgen van ruim 260 meter hoog. Toch besloot de provincie Gelderland dinsdag anders.

·         ‘Stinkend kadaverdorp’: slachtoverlast Ermelo niet uniek (binnenlandsbestuur.nl)
Omwonenden stappen opnieuw naar de Raad van State over Tomassen Duck-To. Zij willen dat de gemeente Ermelo het bedrijf een half miljoen euro aan dwangsommen laat betalen. De rechtszaak is het zoveelste hoofdstuk in het drama rond de Ermelose eendenslachterij. Al jaren klagen buren over stank en hinder van het bedrijf, dat zich ook niet aan de toegestane slachttijden houdt.

·         Gemeenten zijn tienduizenden euro’s kwijt aan opruimen drugsafval – Omroep Gelderland (gld.nl)
Het opruimen van het drugsafval dat drie weken geleden is gedumpt in onder meer Loerbeek en Sinderen kost gemeenten tienduizenden euro’s. In opdracht van Oude IJsselstreek is de sanering van de grond bij Sinderen inmiddels gestart, burgemeester Otwin van Dijk vervloekt de drugscriminaliteit.

·         Tientallen vaten gedumpt, vermoedelijk drugsafval – Omroep Gelderland (gld.nl)
Op de parkeerplaats Tolnegen langs de A1 bij Stroe zijn tientallen vaten gedumpt. Het gaat voornamelijk om kleinere jerrycans en enkele grote 200 liter vaten. Het gaat vermoedelijk om drugsafval, zegt de politie ter plaatse.

Provincie Overijssel

·         Landbouwplannen kunnen van stal: 1,3 miljard als ‘vliegwiel voor enthousiasme’ – RTV Oost
Het gaat om ‘slechts’ 1,3 miljard euro, maar toch is landbouwgedeputeerde Maurits von Martels blij. Demissionair minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) wil alvast geld beschikbaar stellen voor de meest concrete en kansrijke maatregelen die de provincies hebben opgenomen in hun zogenoemde PPLG. “We willen van start gaan. Het lijkt erop dat we dit nu eindelijk in een aantal gebieden kunnen doen.”

·         Overijsselse N35 toch aangepakt: Kamermeerderheid maakt alsnog geld vrij | RTL Nieuws
Een meerderheid in de Tweede Kamer wil de begroting van Rijkswaterstaat aanpassen zodat er toch geld beschikbaar komt voor de aanpassing van een onhoudbare verkeerssituatie in het Overijsselse dorp Mariënheem. Dat dorp wordt al tientallen jaren doorsneden door de drukke rijksweg N35.

Provincie Groningen

·         Aanschaf van waterstoftreinen voor provincie Groningen is mislukt – Treinenweb
De aanbesteding van de Provincie Groningen om vier waterstoftreinen in de provincie te laten rijden is mislukt. Dat hebben de Provinciale Staten woensdag bekend gemaakt. Er zouden volgens gedeputeerde Johan Hamster (ChristenUnie) geen treinfabrikanten hebben gereageerd op de aanbesteding die in het najaar van 2022 gestart is.

·         Biologisch is het toverwoord in plattelandsplannen Stad: ‘Inzetten op kleinschalig boeren’ – RTV Noord
Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) ziet graag dat boeren binnen de gemeente Groningen gaan overstappen op kleinschalig en biologisch boeren. Het is makkelijk gezegd, maar de praktijk is weerbarstiger. De stadsbestuurder is zich daarvan bewust. ‘Het is vaak niet goedkoop.’

·         Buurtnatuurgebied bij Eelde wordt slangenwalhalla – RTV Noord
Vlak bij Groningen Airport Eelde is zo’n vijftien hectare grond door bewoners omgebouwd tot natuurgebied De Oude Molensteen. Ze helpen elkaar om de biodiversiteit te vergroten op hun eigen terreinen. Samengevoegd zijn die zo’n vijftien hectare groot.
In het gebied leven opvallend veel slangen. Arnold Pilon vond recent nog slangen in zijn kruipruimte en op de internetrouter in zijn meterkast. In de omgeving zit een zelfstandige populatie Russische Rattenslangen, meldt RTV Drenthe.

Provincie Fryslan

·         Dorp wil als eerste van het gas af, maar inwoners worstelen nu met de kosten | RTL Nieuws
Bert Brandsma was best geïnteresseerd in de plannen van het Friese Garijp om het eerste dorp te worden dat helemaal van het gas af is. Tot hij hoorde wat het hem als bewoner zou kosten. ”Ik zou ruim 30.000 euro kwijt zijn en dat kan ik niet in één keer betalen. Bij de bank kan ik het ook niet lenen”, zegt hij.

·         Het verleden onder de voeten in Winaam: oude altaarstenen bij de kerk gevonden – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Het verleden ligt vaak onder onze voeten verborgen. In Wijnaldum wel heel letterlijk, want daar bleek dat in de bestrating rond de kerk restanten zitten van een eeuwenoud altaar.

Provincie Drenthe

·         NAM en EZK dragen tientallen miljoenen bij aan regio Schoonebeek vanwege oliewinning | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Als de oliewinning in Schoonebeek weer opgestart zou worden, dragen NAM en het ministerie van EZK tientallen miljoenen euro’s bij aan de regio Schoonebeek. Het gaat om 1 euro voor ieder vat olie dat door NAM zou worden gewonnen. Daarvan betaalt de oliemaatschappij 60 cent aan de regio en 40 cent wordt betaald door EBN die namens de staat deelneemt. Zij doen dit omdat zowel NAM als het ministerie het belangrijk vinden dat de regio waar de oliewinning plaatsvindt, mee profiteert van de opbrengsten hieruit. Bij een te verwachten productie van 15 jaar, komt dit neer op een totaalbedrag van tussen de 30 en 45 miljoen euro. Staatssecretaris Hans Vijlbrief maakte dit vandaag bekend.

·         ZO!34 – Achterdocht bij Coevorder raadsleden over gaswinning (zo34.nl)
Verschillende politieke partijen in Coevorden hebben weinig vertrouwen in de plannen van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om de laatste resten aardgas uit de velden bij Dalen en Oosterhesselen te winnen. “Laten we het zo zeggen, ik ben nogal achterdochtig.”
Dat stelt burgercommissielid Irene Driehuis (Progressief Accoord Coevorden, PAC). Eind vorig jaar werd duidelijk dat er plannen zijn om deze en enkele andere bijna lege aardgasvelden opnieuw in productie te nemen. De NAM wil hier tot 2031 gas gaan winnen. Ook in de huidige energietransitie zou aardgas nog enige tijd nodig blijven, is de gedachte.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Gemeente Urk heeft problemen met straatverharding boven water: “Geen mislukt experiment”
De gemeente Urk weet inmiddels waar de problemen liggen met de waterpasserende verharding die in diverse Urker straten zit. Regenwater wordt op die straten niet afgevoerd via het riool, maar moet door de straat wegzakken. Maar in de praktijk levert een hevige bui op sommige plekken nu flinke wateroverlast op.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Flevoland moet groeien? ‘Verbeter dan eerst de bereikbaarheid’
Voordat Flevoland met het Rijk moet gaan praten over nieuwe wegen, spoorlijnen, woningen en bedrijfsterreinen, moet het Rijk er voor zorgen dat de bereikbaarheid van onze provincie op dit moment beter wordt. Vooral het openbaar vervoer met bus en trein schiet tekort.
Dat stelden gemeenteraadsleden uit Lelystad en Almere en collega’s uit Provinciale Staten woensdagavond tijdens een bijeenkomst over de groei van Flevoland. Dan gaat het vooral om Almere en Lelystad, die deel uitmaken van de zogeheten Metropoolregio Amsterdam (MRA).

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Tweede Kamerleden blijven hameren op belang van Lelylijn
Partijen in de Tweede Kamer blijven hameren op het belang van de ontwikkeling van de Lelylijn. Meerdere Tweede Kamerleden vroegen maandag aandacht voor de spoorlijn in een vergadering van de commissie Infrastructuur en Waterstaat.
Eén van de geuite zorgen is over het geld dat inmiddels al gereserveerd is voor de ontwikkeling van de Lelylijn. Daar staat inmiddels drie miljard euro voor op de bank.

Provincie Utrecht

·         Streep door plannen paleis Soestdijk (binnenlandsbestuur.nl)
Organisaties die bezwaar maken tegen de herontwikkelingsplannen van Paleis Soestdijk in Baarn hebben gelijk gekregen bij de Raad van State. Die heeft woensdag geoordeeld dat er opnieuw naar het bestemmingsplan moet worden gekeken.

·         Provincie investeert bijna 150.000 euro extra in weidevogelbeheer – Wijks Nieuws | Nieuws uit de regio Wijk bij Duurstede
De provincie Utrecht stelt dit jaar bijna 150.000 euro extra subsidie beschikbaar voor de bescherming van weidevogels. Dit geld kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor de aankoop van een plas-draspomp. Hiermee kunnen stukken weiland onder water gezet worden om weidevogels als de grutto aan te trekken, aldus de provincie.

Provincie Noord-Holland

·         Zwaar vervuilde grond in Zandvoort afgedekt met beton: oldtimerfestival op de tocht – NH Nieuws
Het grasveld naast parkeerterrein Zuid in Zandvoort, waar asbest en zware metalen in de bodem zijn aangetroffen, verandert in één grote betonnen vloer. Tenminste, als het aan het college ligt. Die vloer moet ervoor zorgen dat het terrein weer veilig gebruikt kan worden. Toch staat niet iedereen te springen om deze maatregel.

·         Waterschap: ‘Bebouwing Lutkemeer verergert problemen grondwater’ | Al het nieuws uit Haarlemmermeer (rodi.nl)
Het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel, Gooi & Vecht heeft tijdens een openbare vergadering unaniem een motie aangenomen die zich verzet tegen de voorgenomen bebouwing van de Lutkemeerpolder. De motie, ondertekend door leden van diverse politieke partijen, benadrukt dat de voorgenomen bouw in strijd is met nationale beleidsdocumenten en specifiek met de Nationale Omgevingsvisie, omdat er onvoldoende waterberging wordt gerealiseerd.

Provincie Zuid-Holland

·         Zuid-Hollandse steden zitten niet te wachten op strengere nieuwbouweisen provincie: ‘Slecht nieuws voor alle woningzoekenden’ – Omgevingsweb
Steden in Zuid-Holland zitten veelal niet te wachten op dwang van de provincie om meer betaalbare huur- en koopwoningen te bouwen. Dat blijkt uit een rondgang door PONT | Omgeving. Op hoog tempo significant meer sociale huur en middenhuur programmeren is onnodig, onmogelijk en kan de totale woningbouwproductie juist remmen, zeggen wethouders. “Het bemoeilijkt dat er überhaupt wordt gebouwd.”

Provincie Zeeland

·         Als het eerste paard door de buis is… Nieuwe veetunnel in Oranjezon wordt volop gebruikt | Veere | pzc.nl
De paarden in natuurgebied Oranjezon bij Vrouwenpolder weten de pas aangelegde veetunnel inmiddels te vinden. De eerste Konikspaarden waagden zich begin deze week door de verbinding. ,,Dat was eigenlijk nog best snel.”

Provincie Noord-Brabant

·         Test met laserstraal bij stuw Lith op de Maas (rijkswaterstaat.nl)
Rijkswaterstaat houdt een proef met een zogeheten laserbarrière op de Maas. Bij stuw Lith in de Maas wordt tijdens mist en in de donkere uren van de dag een laserstraal over de vaarweg geprojecteerd.
Deze horizontale straal laat een barrière zien aan de scheepvaart en maakt duidelijk welke route de schipper moet nemen. Deze innovatieve oplossing kan helpen om de passage van de stuw- en sluiscomplexen op de Maas nog veiliger te maken.

·         Opgravingen Oude Markt: skeletten en smeltovens gevonden onder de grond (omroeptilburg.nl)
Het bodemonderzoek van de Oude Markt gaat de laatste fase in. Tot en met dinsdag ligt het gebied open voor een team onderzoekers en archeologen. Te midden van het speurwerk in Tilburg onthulden ze nieuwe vondsten: ovens die ooit een klokgieterij aandreven, skeletten met verhalen in hun botten verankerd, en sporen die teruggaan naar het oudste schoolgebouw van de stad.

·         Brabant verbiedt chemische stoffen op pachtgrond rond Natura 2000 – Nieuws.nl
De provincie Noord-Brabant verbiedt het gebruik van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in de nabijheid van Natura 2000-gebieden. Het verbod geldt vanaf 1 januari 2025 op grond die eigendom is van de provincie en door boeren wordt gepacht. Op provinciale gronden die binnen 1 kilometer van een Natura 2000-gebied liggen, mag dan geen kunstmest en chemische gewasbescherming worden gebruikt.

·         Studio040 – Waterschap nu al bezig met droogte: ‘Het kan heel hard gaan’
Als je nu in het bos loopt, stap je nog met je nieuwe schoenen in de modder. Maar Waterschap De Dommel is bang dat het in de zomer weer super droog wordt. Daarom wordt geprobeerd om nu al zo veel mogelijk water vast te houden.

Provincie Limburg

·         Drie jaar na crowdfunding: beweegbare waterkering voor Arcen – 1Limburg
Ruim drie jaar nadat bewoners van Arcen een crowdfunding zijn gestart voor een zelfsluitende waterkering, is er eindelijk witte rook. De waterkering komt er, maar de Arcenaren moeten nog even geduld hebben. De kering is pas in 2027 klaar.