Concept-herziening BUM's en HUM's Bodemenergie voor reactie

SIKB herziet de handreikingen voor vergunningverlening, toezicht en handhaving bij bodemenergiesystemen door provincies, gemeenten en omgevingsdiensten. Het betreft de Besluitvormings Uitvoerings Methoden (BUM) en de Handhavings Uitvoerings Methoden (HUM) voor bodemenergie.

De aanleiding voor de herziening is de verwachte inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Tegelijk met de aanpassingen om aan te sluiten op de Omgevingswet zijn inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd naar aanleiding van praktijkervaringen en op basis van twee onlangs afgeronde onderzoeken.

De concepten van de herziene documenten worden nu voorgelegd voor een openbare reactie-ronde. Je kunt jouw  reactie tot en met 20 september 2022 indienen bij SIKB met gebruikmaking van het reactie-formulier. 

Een toelichting op de wijzigingen, de concept-documenten en het reactie-formulier vind je hier.