Spring naar content

22 maart: GOO kennisspecial 'Nieuw ontwerp Regeling bodemkwaliteit'

Tijdens de platformdagbijeenkomst van het GOO op 31 oktober 2019 in Tiel heeft Michiel Gadella samen met Nicole Hardon een toelichting gegeven op het aanvullingsspoor bodem in de Omgevingswet. In die presentatie heeft Michiel toegelicht dat de regels voor het toepassen van bouw- stoffen, grond en baggerspecie vanuit het Besluit bodemkwaliteit zijn ondergebracht in het Besluit activiteiten leefomgeving. Tegelijkertijd is met het Aanvullingsbesluit bodem Ow het Besluit bodemkwaliteit aangepast.

Het Besluit bodemkwaliteit bevat de regelgeving rond kwalibo, het opstellen van milieu- verklaringen bodemkwaliteit (die weer nodig zijn bij toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie) en de eisen aan andere handelingen (anders dan toepassen) met bouw- stoffen. In aansluiting op het Aanvullingsbesluit bodem wordt de Regeling bodemkwaliteit in zijn geheel herzien, zodat die goed aansluit op het stelsel van de Omgevingswet.

In de ontwerp Regeling bodemkwaliteit 2021 zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • aanwijzing van werkzaamheden en normdocumenten in het kader van de erkenningsregeling kwalibo;
  • regels aan de wijze waarop onderzoek gedaan kan worden of sprake is van een vormgegeven bouwstof, bouwstof, grond of baggerspecie;
  • nadere regels aan onderzoek voor en opstellen van een milieuverklaring bodemkwaliteit voor de (water)bodem, bouwstoffen, grond en baggerspecie;
  • de kwaliteitseisen (normen) voor bouwstoffen, grond en baggerspecie en de (water) bodem en de bijbehorende toetsingsregels bij het opstellen en afgeven van een milieuverklaring bodemkwaliteit.

Tijdens de special op 22 maart zal Michiel Gadella de inhoud van het ontwerp Regeling bodemkwaliteit toelichten. Michiel Gadella en Peter Bouter zullen samen reflecteren op de betekenis van het samenspel van Omgevingswet en Besluit en regeling bodemkwaliteit op de uitvoerings- en handhavingspraktijk bij gemeenten en omgevingsdiensten.

Aanmelden voor de online kennisspecial via GOO@gelderland.nl

Internetconsultatie ontwerp regeling bodemkwaliteit 2021