Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 48 2022)

1. Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes

Voldoende en schoon water en een gezonde bodem. Het is van groot belang voor iedereen in ons land. Daarom wil het kabinet water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat heeft de ministerraad besloten, op voorstel van minister Harbers en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. Het kabinet wil bij de inrichting van Nederland meer rekening houden met water en bodem. Daarom zijn er diverse structurerende keuzes gemaakt. Veel van deze keuzes zijn randvoorwaarden waarmee provincies samen met alle betrokken partijen een gebiedsgerichte aanpak kunnen opstellen. Dit is maatwerk, want er zijn grote verschillen tussen de gebieden. Lees verder op de website van Rijksoverheid. Lees ook:

·         Steun voor centrale rol van water bij ruimtelijke plannen (Unie van Waterschappen)

·         Kabinetsplannen voor verhoging grondwaterpeil in veenweide (Nieuwe Oogst)

·         Nieuwe watermaatregelen op komst: hoger grondwaterpeil en strengere milieueisen (nos.nl)

·         Grondwaterpeilrevolutie in strijd tegen stikstof (NPO Radio 1)

2. In gesprek over ontplofbare oorlogsresten

Hoe kan een afwegingskader gemeenten helpen bij de besluitvorming over ontplofbare oorlogsresten? Hoe kunnen gemeenten invulling geven aan hun taken en verantwoordelijkheden op dit gebied? En wie moet wat doen als er een vondst gedaan wordt? Dat zijn vragen waar de ongeveer 100 vertegenwoordigers van gemeenten (burgemeesters en hun adviseurs) tijdens de bijeenkomst ‘afwegingskader ontplofbare oorlogsresten’ op 11 november in de kazerne van de EODD in Soesterberg met elkaar over in gesprek gingen. Lees verder op de website van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

3. “Stortplaatsen vullen grondstoffentekort aan”

In het Europese project COCOON (Consortium for a Coherent European Landfill Management Strategy) werkten verschillende landen samen aan duurzaam beleid voor vuilstortplaatsen. Senior adviseur Leefomgeving en bodemexpert Jan Frank Mars vertelt: “De samenwerking is goed voor duurzame innovaties en de circulaire economie. Het project ontwikkelt beleid voor duurzaam beheer van de Europese stortplaatsen. Dat is nodig, omdat oude stortplaatsen stoffen kunnen bevatten die slecht zijn voor het milieu. Denk aan chemisch afval, asbest of andere verontreinigingen. Mars: “Het risico bestaat dat die stoffen via het grondwater in het milieu komen. Gelukkig houden we dat in Nederland goed in de gaten.” Lees verder op de website van RvO.

4. Tweede Kamer maakt zich zorgen over waterkwaliteit

Op 21 november stonden verschillende wateronderwerpen op de agenda in de Tweede Kamer tijdens het jaarlijkse Wetgevingsoverleg Water. Dit is een jaarlijks overleg over de wateronderdelen van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De waterschappen brachten voorafgaand aan het overleg aandachtspunten in. Tijdens het overleg werd onder andere gesproken over de Kaderrichtlijn Water, water en bodem sturend en grondwateronttrekkingen. Binnenkort wordt het volledige verslag van het Wetgevingsoverleg Water op de website van de Tweede Kamer gepubliceerd. Hieronder alvast enkele aandachtspunten en moties die tijdens het overleg zijn besproken. Lees verder op de website van  de Unie van Waterschappen.

5. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Tussen Bodem en Ondergrond nr. 20 – 23 november 2022 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         Omgevingswet VTH-dag Rijkswaterstaat: ‘morgen is nu’ (29 november, Utrecht)
Op 29 november 2022 vindt de Omgevingswet VTH-dag plaats. In Congreszaal Supernova van de Jaarbeurs in Utrecht mogen Vergunningverleners, Toezichthouders en Handhavers elkaar weer in het echt ontmoeten tijdens een dag vol workshops en sprekers! De dag bestaat uit een programma vol interactieve workshops en inspirerende sprekers.

·         Stelseldag (28 november, Amersfoort)
Hoe komen we tot een federatief datastelsel? Op de Stelseldag kunnen deelnemers kennis en ervaring uitwisselen over (de doorontwikkeling van) het Stelsel van Basisregistraties. Door middel van workshops en een lezing van een aansprekende gastspreker.

·         Wereldbodemdag (5 december)
Om aandacht te vragen voor het toenemende bodemslijtage probleem, is Wereld Bodem Dag in het leven geroepen. In 2002 werd voor het eerst het belang van een wereldwijde Bodemdag geopperd, geïnitieerd door the International Union of Soil Sciences (IUSS). Op 5 december 2014 vond de eerste officiële editie plaats, ingesteld door de Verenigde Naties.

·         Platform Bodembeheer: Een Europese Bodemstrategie voor Nederland (5 december, online)
Ook in de Europese Unie staat bodem weer volop in de aandacht. Er is een Europese Bodemmissie gelanceerd, de Europese Commissie heeft vorig jaar de bodemstrategie hernieuwd, waarin het herstel van ecosysteemdiensten en het stoppen van bodemdegradatie ce ntraal staat. In 2023 wordt Europese bodemwetgeving verwacht. Wij willen daarover op 5 december in gesprek gaan. Dat doen we met enkele insiders die de Europese ontwikkelingen op de voet volgen. Zij vertellen ons waarom deze ontwikkeling voor alle bodembeheerders van belang is om te volgen. Ook gaan ze in op de gevolgen voor Nederland en voor het bodembeleid dat we hier voeren.

·         Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’ (27 januari, Kinderdijk)
Het thema van de dag is ‘Verduurzaming in de baggersector’. Dit in navolging van de webinars die Baggernet hierover reeds organiseerde. Op 27 januari 2023 gaan we met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor verduurzaming en wat ervoor nodig is om op te schalen. We besteden aandacht aan de markttransformatie, aan duurzaam inkopen en duurzaam materieel en aan de relatie tussen circulair terreinbeheer en baggeren. We zijn te gast bij de scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk om een kijkje in de keuken te nemen.

6. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Gelders Ondergrond Overleg: 90% versie Voorbeeldregels Bodem voor het omgevingsplan (GOO)
Onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg heeft een werkgroep van enthousiaste en ervaren mensen uit het Gelderse een Gelderse set voorbeeldregels voor bodem in de gemeentelijke omgevingsplannen opgesteld, inclusief een toelichting daarbij. Hieronder de “90% versie” (november 2022) en “80% versie” (juni 2022) en van deze voorbeeldregels voor bodem en de bijbehorende toelichting. We werken toe naar een 100% versie.

·         Inloggen met eHerkenning, regel het op tijd! (Aan de slag met de Omgevingswet)
Als overheid hebt u eHerkenning nodig om in te loggen op verschillende onderdelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet kunt u als overheid bijvoorbeeld alleen met eHerkenning inloggen op de productieomgeving van het Omgevingsloket. Het aanvragen van eHerkenning kan even duren. Vraag daarom nu al eHerkenning aan.

·         Nog vijf maanden onzekerheid over Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)
De invoering van de Omgevingswet werd afgelopen najaar opnieuw uitgesteld. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) droeg 1 juli 2023 als nieuwe datum voor. Gaat het zover komen en zo ja, hoe dan? Tien vragen, tien antwoorden.

·         Nieuwe vergunningchecks voor natuur toegevoegd aan het Omgevingsloket (ADS)

·         Maak gebruik van de nieuwe tranches van de Chw (VNG)

·         Transitie van de Helpdesk Water naar IPLO (Helpdesk water)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 22 november (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – november 2022 (Aan de slag met de Omgevingswet)

7. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Samen werken aan een vitaal en gezond landelijk gebied (Rijksoverheid)
Een rijke en veerkrachtige natuur, robuust watersysteem, vitaal platteland en ruimte voor een duurzame en sterke landbouw. Dat is waar het kabinet naar streeft met het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Om dat te bereiken is een grote transitie nodig. Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof werkt samen met minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening aan het NPLG, een programma waarin de te behalen doelen op het gebied van natuur, stikstof, water, bodem en klimaat gezamenlijk en in samenhang worden aangepakt.

·         Sterke duurzame landbouwsector 2040 (Rijksoverheid)
Boeren hebben duidelijkheid nodig over hoe de landbouw in 2040 eruitziet, zodat zij met rust en vertrouwen invulling kunnen geven aan de doelen op het gebied van natuur, klimaat en water. Overheid, keten en consument moeten de boer helpen om duurzamer te produceren. Dat zijn de uitgangspunten voor het Landbouwakkoord dat minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) samen met de landbouworganisaties en daarnaast natuurorganisaties, medeoverheden en ketenpartijen in het eerste kwartaal van 2023 wil afsluiten. Voor boeren die nu al willen verduurzamen, is de komende twee jaar 226,6 miljoen euro beschikbaar. Dit geld is bijvoorbeeld voor omschakeling naar biologische of natuurinclusieve landbouw, onafhankelijk advies of innovaties op het boerenerf.

·         Natuurherstel en perspectief landbouw zijn belangrijke pijlers voor de nieuwe toekomst van Nederland (ipo.nl)

·         Een oplossingsrichting vàn de landbouw vóór de landbouw en natuur (Omgevingsweb)

·         Verzuring bosbodems urgent, maar kansen liggen voor het oprapen (Nature Today)

·         Dít zit er in de bodem bij de Akkers (Schie online)

·         Op KOErs: Bodemgezondheid als sleutel in transitie naar kringlooplandbouw? (biojournaal.nl)

·         Samenwerken aan perspectief voor de landbouw (ipo.nl)

·         Natuurwaardenkaart helpt bij afwegingen projecten (Plein IenW)

8. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Overheden maken impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Rijksoverheid)
Met een feestelijk ondertekenmoment is vandaag het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (MVOI) 2022-2025 van start gegaan. De 64 deelnemers die hun handtekening hebben gezet onder het manifest, zeggen daarmee toe dat ze bij het opdrachtgeven en inkopen oog hebben voor de maatschappelijke impact.

·         Wat ontbreekt in de opleidingen voor circulair ontwerpen om de transitie naar de CE te versnellen? (Afval Circulair)
Hoe maak je repareren aantrekkelijker? Hoe kunnen ontwerpers consumenten helpen om minder of anders te kopen? Of hoe zorgen circulair ontwerpers ervoor dat hergebruik van een product de standaard wordt? Allemaal vragen die centraler zouden moeten staan bij het opleiden van circulair ontwerpers. Hier valt nog veel te winnen. Dat komt naar voren uit een verkenning van Partners for Innovation, die dit onderzocht in opdracht van Rijkswaterstaat.

·         Achtergrondinformatie over het gebruik van geotextiel (Rijkswaterstaat)
We ontvangen veel media- en Kamervragen over (losliggend) geotextiel langs de rivieren. In dit artikel leggen we uit waarom we deze doeken gebruiken en hoe we voorkomen dat losliggend geotextiel in het milieu terechtkomt.

·         EU zet zich in voor mondiale oplossing plasticvervuiling (AfvalOnline)

·         Engelse plastic recyclingfabrieken maken schone diesel en nafta (Change Inc.)

·         Uitstel van statiegeld op blikjes is ‘een middelvinger naar de overheid’ (trouw.nl)

·         Grondstoffen uit rioolwater nog te vaak als afval gezien (Waternieuws)

·         Hoe stuur je op circulair bouwen zonder grondbezit? (Omgevingsweb)

·         Zo maken bedrijven en gemeenten van circulair bouwen het nieuwe normaal (Omgevingsweb)

·         ‘Circulariteit heeft de aandacht in energietransitie’ (AfvalOnline)

·         Onderzoek: grote milieuwinst door hergebruik van vlokmiddel uit drinkwater (h2owaternetwerk.nl)

·         Doorbraak: consortium vormt korrelslib in continu actief slibsysteem (Waterforum)

·         Meer geld naar Europese groene projecten (AfvalOnline)

·         Meer circulariteit door MVOI bij overheden? (AfvalOnline)

·         Eco-brutalisme, kalkhennep en hergebruikte materialen: ‘biobased’ bouwen is de toekomst (volkskrant.nl)

9. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie: Een levend en lerend netwerk (ENBO)
Het benoemen van kennisvragen op het terrein van bodemenergie, vervolgens kennis ontwikkelen en die door-vertalen naar oplossingsrichtingen voor vooral decentrale overheden. Dat is de belangrijkste rol van het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie. Voorzitter Ron Nap ziet een grote bereidheid onder de leden van het netwerk om elkaar te helpen.

·         ‘Burger beter betrekken bij klimaatbeleid’ (binnenlandsbestuur.nl)
Er resten nog maar 100 maanden om Parijs te halen. Meer invloed van steden op het beleid zou volgens Utrechts burgemeester Dijksma helpen.

·         Kan EU-noodverordening energietransitie versnellen? (binnenlandsbestuur.nl)

·         Poetin en de energietransitie: kan het klimaatbeleid gebruikt worden om de energietransitie op te oplossen (BNR Nieuwsradio)

·         Lokale overheden pleiten voor formele rol tijdens COP27 (VNG)

·         10-puntenplan om stikstofvertraging energietransitie te voorkomen (ND)

·         Waterschappen aan de slag met Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (Unie van Waterschappen)

10. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Ministeries brengen Nationale aanpak Klimaatadaptie gebouwde omgeving uit (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
We krijgen steeds vaker te maken met hevige buien, extreme hitte en droogte. De urgentie om onze gebouwde omgeving aan te passen aan het veranderende klimaat neemt toe. Daarom presenteren minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en minister Van Der Wal-Zeggelink voor Natuur en Stikstof de ‘Nationale aanpak Klimaatadaptatie gebouwde omgeving (2022-2024)’.

·         Kabinet presenteert nationale aanpak voor versnelling van klimaatadaptatie in gebouwde omgeving (h2owaternetwerk.nl).

·         Regering wil meer vat op klimaatadaptatie bebouwing (binnenlandsbestuur.nl)

·         Drie consortia aan de slag met zeespiegelstijging (Waterforum)
Er worden drie consortia opgericht die oplossingsrichtingen gaan uitwerken voor een duurzame klimaatadaptatie van de Nederlandse delta. Dat werd bekendgemaakt aan het slot van de Waterbouwdag, 17 november in Utrecht.

·         Klimaatrisico’s van gebouwen scherper in beeld met standaard aanpak – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
Klimaatverandering veroorzaakt nu al grote schades, bijvoorbeeld door overstromingen en verzakkingen. De Dutch Green Building Council (DGBC) werkt daarom met ongeveer 30 andere publieke en private partijen samen aan het Framework for climate adaptive buildings. Dit is een standaard aanpak waarmee je klimaatrisico’s op gebouwniveau kunt inschatten. Het eerste deel van deze aanpak is nu verschenen.

·         ‘Kijk over uw dijk’ (Unie van Waterschappen)

·         Verbeter waterveiligheidsbeleid vanuit het veerkrachtsperspectief (Deltares)

·         Promotieonderzoek: Coïncidentie van stormopzet en rivierafvoer van belang bij berekening overstromingsrisico’s (Deltares)

11. Kamerbrief over evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde de Tweede Kamer over de 3e publicatie van de Environmental Implementation Review1 (EIR) van de Europese Commissie (EC) van 8 september 2022. Zij stuurt het werkdocument ‘Evaluatie van de uitvoering van het milieubeleid Landenrapport — Nederland’ mee met de Kamerbrief. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota. Lees de kamerbrief op de website van de Rijksoverheid.

12. Onderzoek naar effect grootschalige zandwinning op Noordzee

Hoe kunnen we de toekomstige zandwinning in de Noordzee zo aanpakken, dat het mariene ecosysteem gezond blijft én ons voedsel kan blijven leveren? Deze vraag staat centraal in het onderzoek van een consortium onder leiding van Wageningen Marine Research. De onderzoekers zien de zandvoorraden wereldwijd slinken, terwijl er steeds meer zand uit de Noordzee nodig is om bijvoorbeeld de kust te versterken. Lees verder op de website van Waterforum. Wilt u meer weten over de ecologische gevolgen van zandwinning uit de Noordzee? Kijk dan snel op de nieuwe website ZanduitZee.nl. Hier vindt u nieuws en informatie over zandwinning en ecologie, de stand van zaken van lopend onderzoek en een bibliotheek vol interessante publicaties. Lees verder op de website van de Helpdesk Water. Of lees de artikelen: Hoe herstelt het bodemleven na zandwinning? en Onderzoek naar effecten grootschalige zandwinning kan starten.

13. Waardencoalities in de drinkwaterketen in kaart

In het GRROW-project (Generational Radical Rethinking Of the Watersector) verkent een jonge generatie drinkwaterprofessionals de toekomst van het watersysteem. De eerste fase van dit project was het radicaal heroverwegen van de huidige drinkwaterinfrastructuur en haar institutionele fundamenten. In een recent verschenen H20-artikel worden de resultaten van deze projectactiviteit gepresenteerd. Lees verder op de website van KWR.

14. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Complexe sanering Olst uitdaging voor aanbesteding, contractering en samenwerking (Duurzaam Gebouwd)
Na bijna veertig jaar hebben innovatieve technieken en een moderne contractvorm de bodem van de voormalige asfaltfabriek Olasfa verlost van verontreinigingen. De in februari 2022 opgeleverde fase 2 van deze sanering werd vanaf 2009 in Olst opgepakt door de Provincie Overijssel in samenwerking met onder meer TAUW. Deze sanering werd de bakermat voor technische innovatie (met stoom gestimuleerde extractie, SGE) en ontwikkelde zich tot een icoonproject. Wat kunnen we allemaal leren van de aanbesteding, contractering en samenwerking in dit saneringstraject? Lees de ins en outs onderstaand artikel of kom ook naar de Ronde Tafel op 17 januari 2023.

Provincie Gelderland

·         90% versie Voorbeeldregels Bodem voor het omgevingsplan (GOO)
Onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg heeft een werkgroep van enthousiaste en ervaren mensen uit het Gelderse een Gelderse set voorbeeldregels voor bodem in de gemeentelijke omgevingsplannen opgesteld, inclusief een toelichting daarbij. Hieronder de “90% versie” (november 2022) en “80% versie” (juni 2022) en van deze voorbeeldregels voor bodem en de bijbehorende toelichting. We werken toe naar een 100% versie.

·         Voormalige stortplaats in Dinxperlo aangepakt; leeflaag wordt in vier jaar tijd opgehoogd (De Gelderlander)
Bewoners van het Aaltense dorp Dinxperlo kunnen binnenkort reuring verwachten rondom de voormalige vuilstort aan de Anholtseweg. Daar wordt de leeflaag na 10 jaar alsnog opgehoogd. Ook het fietspad aan de Brüggenhütte wordt gelijktijdig aangepakt.

·         Drie maatregelen helpen om regenwater op de Veluwe beter vast te houden (h2owaternetwerk.nl)
Het watersysteem op de Veluwe is vooral gericht op een snelle afvoer van regenwater. Vier droge zomers op rij laten echter zien dat die neerslag hard nodig is om het grondwater aan te vullen. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe onderzocht Aveco de Bondt welke maatregelen daarbij kunnen helpen.

·         Nijmegen is de gezondste stad van Gelderland (RN7)

·         Stand van zaken project ViA15 (Rijkswaterstaat)

Provincie Groningen

·         Injectie in gasveld Groningen opnieuw theoretisch onderzocht (groentennieuws.nl)
Er is theoretisch onderzoek uitgevoerd naar het effect van de injectie van stikstof, CO2 en water in het Groningergasveld. Gekeken is naar wat het effect van injectie op de seismiciteit is. In een brief aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw wel duidelijk over zijn standpunt: “Met het Groningenveld wordt niet geëxperimenteerd en de beste manier om de veiligheid in Groningen te verbeteren, is door te stoppen met de gaswinning.”

·         Zoektocht naar Noordelijke Kleischil-boeren die bodemexperimenten willen doen (Veld-post.nl)
Akkerbouwers en melkveehouders uit de Noordelijke Kleischil in Friesland en Groningen kunnen zich aanmelden voor ondersteuning bij bodemexperimenten. Er is ruimte binnen het project ‘Leernetwerk bodem’ van de Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw.

·         Groningen gezondste stad van Nederland (binnenlandsbestuur.nl)

·         Extra maatregelen mentale gevolgen aardbevingen (Rijksoverheid)

·         Bouw Werelderfgoedcentrum Waddenzee van start in 2023 (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         In gesprek over een klimaatbestendig Fryslân (provincie Fryslan)
Het klimaat verandert. Het wordt warmer en periodes met veel en weinig regen wisselen elkaar af. Dat vraagt om een nieuwe kijk op de inrichting van onze provincie. Daar krijgt iedereen mee te maken. Wat betekent dat? En wat is daar voor nodig? Daarover gaan provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân donderdagavond 8 december met inwoners van Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog in gesprek.

·         Friese overheden worden straks energie-onafhankelijk (binnenlandsbestuur.nl)
De Friese overheden – zowel gemeenten, waterschappen als provincie – zijn over een paar jaar energie-onafhankelijk. Dat gaat lukken dankzij een samenwerking tussen de Friese inkooporganisatie OVEF en het handelsplatform Entrnce van netbeheerder Alliander. Samen lukt het hen om de aanbestedingsverplichting te omzeilen en direct bij Friese bronnen energie in te kopen.

·         Eastermarders bezorgd over scheuren in muren: “Hoe komt dit in de toekomst?” (Omrop Fryslân)

Provincie Drenthe

·         Honderd Drentse boeren rond drinkwatergebieden mogen in 2023 al minder mest uitrijden (RTV Drenthe)
Zo’n honderd Drentse boeren die in grondwaterbeschermingsgebieden zitten mogen volgend jaar al een derde minder mest uitrijden. Voor andere boeren geldt een overgangsregeling van vier jaar. De EU-maatregel is bedoeld om de kwaliteit van het grondwater te garanderen, maar kan in de praktijk juist averechts werken.

Provincie Flevoland

·         Onderzoek: veel potentie voor aardwarmte (binnenlandsbestuur.nl)
Veel gebieden in Noord-Holland en Flevoland zijn geschikt voor aardwarmte, blijkt uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland. In Flevoland is het gebied rond Lelystad en het noordoostelijke deel van de Noordoostpolder kansrijk.

Provincie Utrecht

·         Zorgen boeren over grondwaterpeilplannen van kabinet: ‘Ze moeten zich er niet mee bemoeien’ (RTV Utrecht)
“De overheid komt zich ermee bemoeien, alsof zij het voor het zeggen hebben. Dat is gewoon flauwekul.” Boer Joost Samsom uit Wilnis is bepaald niet te spreken over het plan van het kabinet om bodemdaling tegen te gaan. Uit uitgelekte plannen blijkt dat de regering het grondwaterpeil wil verhogen in veenweidegebieden als in Wilnis. Dat moet het inklinken van de grond tegengaan en daarmee ook de CO2-uitstoot en het verzakken van huizen.

·         Luchtfoto’s en anonieme tips: zo gaat Utrechtse Heuvelrug de strijd aan met drugslabs (Provincie Utrecht)
De harde aanpak van drugscriminaliteit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat onverminderd door. Volgens burgemeester Frits Naafs zijn verschillende gemeenten in de regio aan het onderzoeken of luchtfoto’s daarbij kunnen helpen. Maar vooral dankzij anonieme tips van burgers zijn al meerdere drugslabs in zijn gemeente ontdekt en opgerold. “Een gevoel van ‘hier is iets niet pluis’ kan al leiden tot de ontdekking van een drugslab.”

Provincie Noord-Holland

·         Onderzoek: veel potentie voor aardwarmte (binnenlandsbestuur.nl)
Veel gebieden in Noord-Holland en Flevoland zijn geschikt voor aardwarmte, blijkt uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland. Grote delen van Noord-Holland-Noord en delen van Kennemerland lijken qua ondergrond zeer geschikt voor aardwarmte.

·         Aanpak bodemdaling moet sneller, aldus Staten Noord- Holland (Noordhollands Dagblad)
Boeren in de veenweidegebieden moeten snel weten waar ze aan toe zijn, nu de overheid maatregelen klaarstoomt tegen bodemdaling. Dat besloten Provinciale Staten maandag met aannemen van een door D66, GroenLinks, PvdA, SP, Partij voor de Dieren en CU ingediende motie.

·         Meerderheid Noord-Hollandse Staten wil bodemdaling veenweide in ‘volle snelheid’ remmen (Nieuwe Oogst)

·         Risico voor bodemdaling? Provincie en gemeente willen eerst meer weten voordat ECW in Andijk weer naar aardwarmte mag gaan boren. (Noordhollands Dagblad)

·         Bewoners Nauerna vooral bezorgd over grondwater en uitblijven parkje. Ergernis over stof en stank (Noordhollands Dagblad)

·         Nog veel vragen over RIVM-rapport over Tata Steel, maar antwoorden blijven uit (NH Nieuws)

Provincie Zuid-Holland

·         Zuid-Holland koploper voor klimaatadaptief bouwen (Provincie Zuid-Holland)
Zuid-Hollandse publieke en private partijen hebben een breed gedragen standaard ontwikkeld voor klimaatadaptieve nieuwbouw. Zij maakten scherp waar bouwprojecten minimaal aan moeten voldoen in het kader van wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling. De standaard geeft ook aan hoe dit in werkprocessen een plek krijgt.

·         Aansprakelijkheidsstelling Chemours rechtszitting maart 2023 (MerweRTV)
De gemeenten Sliedrecht, Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden hebben Chemours c.s. aansprakelijk gesteld voor de (milieu)schade die geleden wordt als gevolg van de bedrijfsactiviteiten van Chemours c.s.

·         ‘Rijkswaterstaat past plannen voor deels onder water zetten Merwelanden aan’ (Sliedrecht24)
“Rijkswaterstaat heeft de plannen voor het gedeeltelijk onder water zetten van de Merwelanden aangepast. Zo blijft er gedeelte van de graslandpolder bestaan en blijven er meer wandelpaden in en om de polder. Ook kunnen er meer bomen blijven staan”, bericht woensdagmiddag 23 november 2022 de gemeente Dordrecht.

·         Waakhond DCMR onder vuur om ‘falend’ toezicht Chemours: ‘Slager keurt zijn eigen vlees’ (RTV Rijnmond)

·         DuPont verdwijnt uit Dordrecht: omstreden chemiebedrijf zet laatste fabriek in Dordt te koop (bndestem.nl)

·         Energy Cave: kennis delen over warmte uit de aarde (Provincie Zuid-Holland)

·         Warmtemagazine gelanceerd! Lees hoe de provincie zich inzet om de warmtetransitie te versnellen (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Brabant zou wel willen, maar kan niet strenger optreden tegen lozing PFAS in Westerschelde (Omroep Zeeland)

·         Rietvelden moeten Vlaams polderwater geschikt maken voor Zeeuws gebruik | Zeeland (AD)

Provincie Noord-Brabant

·         Topdag Brabantse Bodem & Ondergrond (15 december, Tilburg)
Hierbij nodigen we je definitief van harte uit voor de eerste Brabantse Bodem & Ondergrond Topdag! Hierin lanceren we op feestelijke wijze het kennisnetwerk Brabantse Bodem. In dit nieuwe kennisnetwerk staat de landelijke koers ‘water en bodem sturend’ centraal. We gaan met elkaar onderzoeken hoe het Brabantse bodem- en watersysteem kan bijdragen aan de ruimtelijke en maatschappelijke opgaven waar we gezamenlijk als Brabant voor staan. Deze Topdag wordt georganiseerd door het kernteam Kennisnetwerk Brabantse Bodem & Ondergrond. 

·         Beleidskader Milieu ‘Een gezond milieu voor een gezonder leven’ (Provincie Noord-Brabant)
Op 11 november 2022 hebben Provinciale Staten het Beleidskader Milieu 2030 ‘Een gezond milieu voor een gezonder leven’ vastgesteld. De ontwikkelingen in Brabant en de wereld om ons heen gaan hard. Denk aan de bevolkingsgroei, de energietransitie, de toename van zorgwekkende stoffen, klimaatverandering, de circulaire economie en meer.

·         Brabant zou wel willen, maar kan niet strenger optreden tegen lozing PFAS in Westerschelde (Omroep Zeeland)
De provincie Noord-Brabant begrijpt het ongeduld van Zeeland over de aanpak van de PFAS-problematiek in de Westerschelde. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver deelt de zorgen van haar collega Dick van de Velde, maar zegt dat het haar aan juridische middelen ontbreekt. “We kunnen de bedrijven helaas niet opleggen om te stoppen met die lozingen.”

·         Brabant worstelt met onzichtbare ziekmaker PFAS: ‘Wereldwijd verbod is het beste’ (bndestem.nl)

·         Demodag ‘klei-in-zand’-methode in Noord-Brabant (Provincie Gelderland)
Op 29 november 2022 is er een demodag van de ‘klei-in-zand’-methode in Bergeijk. Voor de tweede keer wordt er een laag klei aangebracht op dit demoveld in Brabant.

·         Samenwerken aan perspectief voor de landbouw (Provincie Noord-Brabant)

·         Magazine Landbouw & Voedsel 2030 Nr. 2 (Provincie Noord-Brabant)

·         Helmond en provincie slaan handen ineen voor transformatie Stationskwartier (Provincie Noord-Brabant)

·         Plaggen alleen is ontoereikend voor herstel van droge heide (Groene Ruimte)

Provincie Limburg

·         Energietransitie in de grensregio wordt niet samen opgepakt (binnenlandsbestuur.nl)

·         Limburgse reddingsboei van ruim €69 miljoen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (Provincie Limburg)