GOO documenten en tools

Binnen het Gelders Ondergrond Overleg (GOO) is er een intensieve en vrijwillige samenwerking tussen (bodem)collega’s. Samen werken zij aan maatschappelijke opgaven waarin bodem, grondwater en ondergrond een rol spelen. Deze samenwerking levert ‘producten’ op die voor iedereen beschikbaar zijn. Zoek je informatie over de GOO kennisspecials (en verslagen, presentaties en Q&A’s)? Een overzicht vind je hier.

Handreiking Milieubelastende Activiteiten Bodem bij bedrijven

Onder de vlag van het GOO is een werkgroep aan de slag gegaan met de actualisatie (aanpassing aan de Omgevingswet) van de Gelderse Handreiking Milieubelastende Activiteiten Bodem bij bedrijven. De handreiking beschrijft hoe voor uiteenlopende milieubelastende activiteiten van bedrijven om kan worden gegaan met de resultaten van het verplichte eindonderzoek bij beëindiging van (bedrijfs)activiteiten. Ook beschrijft deze handreiking het niet meer verplichte nulsituatie onderzoek en in welke situaties toch geadviseerd wordt om dit onderzoek te laten uitvoeren. Deze nieuwe handreiking is een dynamisch document; eind 2024 wordt de handreiking geëvalueerd.

Voorbeeldregels Bodem voor het omgevingsplan

Onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg heeft een werkgroep van enthousiaste en ervaren mensen uit het Gelderse een Gelderse set voorbeeldregels voor bodem in de gemeentelijke omgevingsplannen opgesteld, inclusief een toelichting daarbij. Hieronder de “90% versie” (november 2022) en “80% versie” (juni 2022) en van deze voorbeeldregels voor bodem en de bijbehorende toelichting. We werken toe naar een 100% versie.

Risico’s en risicolocaties bij overdracht bevoegd gezag taak voor de  voormalige stortplaatsen

De onderstaande notitie heeft als doel de gemeenten en Omgevingsdiensten inzicht te geven in de risico ’s die gemeenten lopen voor de categorie ‘voormalige stortplaatsen’, die onder de Omgevingswet onder bevoegdheid van gemeenten komen te vallen. De notitie is tot stand gekomen onder de vlag van het Gelders Ondergrond Overleg. Een aantal bodemadviseurs van gemeenten en Omgevingsdiensten heeft nauw samengewerkt bij het opstellen van deze notitie en de bijbehorende checklist (excel). Op deze checklist staan de factoren die een voormalige stortplaats tot een risicolocatie kunnen maken vanuit het perspectief bevoegd gezag onder de Omgevingswet. Met doorlopen van de checklist (excel bestand) worden risicolocaties voor de gemeenten inzichtelijk gemaakt.

Achtergebleven Ontplofbare Oorlogsresten

Lozen huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater/bodem (IBA’s)

Lood in de bodem

Meer informatie

  • GOO kennisspecials

    Wil je meer weten over de GOO kennisspecials? Wil jij meer aandacht voor een bodem- en ondergrondthema?