Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 40 2022)

1. Drinkwatersector: zonder actie meer knelpunten levering drinkwater

Uit onderzoek van Vewin blijkt dat alle drinkwaterbedrijven al voor 2030 meer productiecapaciteit nodig hebben. Bij drie van de tien bedrijven is zelfs per direct meer productiecapaciteit noodzakelijk. Bij de andere zeven in aanloop naar 2030. Daarom is nu actie nodig van overheden om de drinkwatervoorziening zeker te stellen. Als er nu geen maatregelen genomen worden krijgen op den duur alle drinkwaterbedrijven met knelpunten te maken in het nakomen van de leveringsplicht. De drinkwaterbedrijven stellen alles in het werk om overal drinkwater te kunnen blijven leveren, maar zij kunnen dat zeker niet alleen. Lees verder op de website van Vewin. Lees ook:

·         Grenzen aan waterbeschikbaarheid (Unie van Waterschappen)

·         Waterbedrijven: dreigend tekort aan drinkwater in de toekomst (NOS)

·         ‘Snel extra waterbronnen nodig om overal drinkwater te kunnen garanderen’ (NOS)

·         Drinkwaterbedrijven vrezen nieuwe klanten ‘nee’ te moeten verkopen (Trouw)

·         Waterbedrijven waarschuwen in rapport voor tekort aan drinkwater (Volkskrant)

·         Waterbedrijven: binnen enkele jaren dreigt tekort aan drinkwater (NRC)

·         Vewin: drinkwatervoorziening komt in de knel (H2Owaternetwerk.nl)

2. Het cruciale belang van landbodemonderzoek

‘Jouw bevindingen zijn het startpunt voor advies. Het werk dat jij doet als veldwerker is de basis voor werk en beslissingen van anderen’. Met die zin sluit een van de nieuwe online modules veldwerk landbodemonderzoek af. ‘De veldwerker heeft een cruciale rol in de keten’, benadrukt bodemadviseur en medeopsteller van de module, Edwin de Baat. De Bodembreed Academie biedt sinds kort twee online modules aan voor veldwerk landbodemonderzoek. Eén module is ter kennismaking; hierin wordt het werk met filmpjes, foto’s, vragen en toelichtingen geïntroduceerd. Ook wordt de dagelijkse praktijk van veldwerkers in beeld gebracht. Daarnaast wordt de weekagenda getoond die duidelijk maakt hoe divers het werk is. Lees verder.

3. Kamerbrief PFAS aandachtslocaties, BRL granuliet en signaalrapportage ILT

Op 14 juli 2022 stuurde bewindspersoon Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat een brief naar de Tweede Kamer over de onderwerpen PFAS-aandachtlocaties, de BRL granuliet en de signaalrapportage ILT. Lees verder op de website van Bodem+.

4. Een nieuwe, breed inzetbare Advieskamer bodembescherming

Op 1 juli jongstleden is een nieuwe Advieskamer Bodembescherming actief geworden. Deze is een gecombineerde voortzetting van de (in taak beperkte) Advieskamers Stortbesluit en Bodembescherming. Zij adviseerden over respectievelijk technische voorzieningen bij stortplaatsen en bij IBC-werken. Om meer bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen aan te sluiten zijn deze Advieskamers samengegaan. Lees verder op de website van SIKB.

5. Wijziging Regeling bodemkwaliteit (wijzigingsblad bij BRL 5078 voor grout)

Op 26 september 2022 is een wijziging van de Regeling bodemkwaliteit in de Staatscourant geplaatst. Met deze wijziging is een wijzigingsblad bij de BRL 5078 aangewezen. De wijziging treedt in werking op 1 oktober 2022. Lees verder op de website van Bodem+

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Bodem en Ondergrond 6e jaargang, nr. 16 – 28 september 2022 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         Deltalife nr.17 is online beschikbaar! (Deltares)

·         Nationaal Congres Bodemdaling (6 oktober, Almere)
Het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling bezoekt de Floriade in Almere! Ook dit jaar wordt het weer een boordevolle en informatieve editie met de laatste stand van zaken op het gebied van bodemdaling. Helga van Leur zal als dagvoorzitter het congres in goede banen leiden. De nieuwbouwopgave van het kabinet, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie komen daarbij ook aan bod.

·         Informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet en de SIKB protocollen en richtlijnen (10 en 11 oktober)
SIKB verzorgt twee informatiebijeenkomsten over de Omgevingswet de gevolgen daarvan voor onze protocollen en richtlijnen. De aanstaande Omgevingswet, en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) hebben gevolgen voor de SIKB protocollen en richtlijnen. Over die consequenties verzorgt SIKB twee informatiebijeenkomsten. Op 10 oktober 2022 in Zwolle en 11 oktober in ’s-Hertogenbosch. Het programma is beide dagen hetzelfde. Plenair wordt kort ingegaan op aard en achtergrond van de Omgevingswet en de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) 2022, alsmede op de algemene doorwerking op de SIKB-schema’s. Vervolgens wordt in parallelsessies ingaan op de specifieke schema’s.

·         Roadshow Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (6, 20 en 27 oktober)
Werk jij aan bodemdaling- en/of funderingsproblemen in bebouwd gebied? Kom dan naar de Roadshow van het Kenniscentrum dit najaar in Almere, Gouda en Leeuwarden. Onze deskundigen delen de kennis uit de Toolbox Bodemdaling in Steden en de projecten van het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling. Ze helpen jou deze kennis toe te passen. Gezamenlijk verkennen we nieuwe wegen naar een goede oplossing.

·         Symposium BIS Nederland (13 oktober, Wageningen)
Het team van BIS Nederland werkt aan de actualisatie van de gegevens in het BIS en aan het ontsluiten van informatie voor de Basisregistratie Ondergrond (BRO). We tonen de resultaten van de actualisaties van de Bodemkaart en de Geomorfologische Kaart en de meerwaarde van deze informatie voor de ruimtelijke inrichting. We laten enkele toepassingen zien van informatie over terreinvormen, bodem en grondwater voor landbouw en natuur. Ook is er aandacht voor Europa. We vertellen welke ontwikkelingen daar zijn over bodem en bodemgegevens.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Wegwijzers minimale acties Omgevingswet (VNG)
De minimale acties geven aan welke voorbereidingen gemeenten minimaal moeten hebben getroffen vóór de inwerkingtredingsdatum, om te kunnen werken volgens de Omgevingswet. Per minimum actie zijn er wegwijzers opgesteld, die u op weg helpen om met de betreffende minimum actie aan de slag te gaan. In een A4-tje hebben de VNG en het programma ADS de belangrijkste acties samengevat in een checklist.

·         Validatie opmaak toelichtingen bij toepasbare regels uitgesteld (ADS)
De validatie voor de opmaak van de toelichtingen bij toepasbare regels is uitgesteld tot na de datum van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit hebben we besloten met het oog op de hoeveelheid lopende en voorziene werkzaamheden.

·         Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)
Invoering van de Omgevingswet per 1 januari leidt tot vertraging bij gemeentelijke bouwplannen en chaos dreigt in de dienstverlening. Zeven van de tien bij gemeenten werkzame Omgevingswet-experts willen opnieuw uitstel van die wet. Dat blijkt uit een peiling van IenO Research en Binnenlands Bestuur onder de gemeentelijke contactpersonen van twee van de zeven leveranciers van software voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De experts vrezen dat door haperende techniek en personeelsgebrek essentiële dossiers als de woningbouwopgave extra vertraging oplopen.

·         Onderzoek Omgevingswet geeft ‘dramatisch beeld’ (binnenlandsbestuur.nl) Omgevingswet: te veel werk, techniek hapert (binnenlandsbestuur.nl)

·         Projectontwikkelaars willen uitstel Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)

·         Evenementenagenda – oktober 2022 – Aan de slag met de Omgevingswet

·         Voorrangsregel in het omgevingsplan in aantocht (Omgevingsweb)

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Aanvalsplan Landschap zet in op 10% landschapselementen in landelijk gebied (RCE)
Woensdag 28 september overhandigde een coalitie van maatschappelijke organisaties, provincies, waterschappen en bedrijven (verenigd in de Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel) het Aanvalsplan Landschap aan de minister voor Natuur en Stikstof, Christianne van der Wal. Met dit plan wordt ingezet op 10% gebiedseigen landschaps­elementen bij de inrichting van het landelijk gebied.

·         Producten met sporen van ‘bijendodend’ gif mogen EU niet meer in (Nieuws.nl)
Landbouwproducten met sporen van twee voor bijen gevaarlijke bestrijdingsmiddelen komen de Europese Unie binnenkort niet meer in. Clothianidine en thiamethoxam worden in de EU zelf in principe al niet meer gebruikt.

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Nieuwsbrief CE in de regio, 1 september 2022 (AfvalCirculair)
Dit is de eerste nieuwsbrief met circulair nieuws vanuit decentrale overheden en regio’s. Rijkswaterstaat houdt u, in opdracht van het ministerie van IenW, via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten. We leggen de focus op relevante nieuwsberichten voor medewerkers van decentrale overheden en regionale samenwerkingen die actief zijn om circulaire economie in beleid en programma’s te verankeren. Heeft u zelf een interessante bijdrage? Geef het aan ons door via CEregio@rws.nl. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via deze link!

·         Vooraankondiging: bijeenkomst bodemverbetering met slibcompostproducten (17 november, Hengelo, GLD, zie bijlage)
Op donderdag 17 november organiseren wij een bijeenkomst waarbij het toepassen van slibcompostproducten in de landbouw centraal staat. Ben je betrokken bij dit thema of heb je interesse? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan deze middag

·         Duurzame geluidswal zonder beton (De Ingenieur)
Geluidsmuren kunnen een stuk duurzamer, door in plaats van gewapend beton gebruik te maken van lokale, opgespoten aarde, zeggen startup Terrestrial en ingenieursbureau Summum Engineering. Beton is na water het meest gebruikte materiaal ter wereld. ‘En dat terwijl één ton cement staat voor één ton CO2-uitstoot’, zegt ingenieur Jelle Feringa van startup Terrestrial, die met robots aarden constructies maakt. ‘Het is spijtig dat de CO2-emmisies niet in de prijs van beton worden door­berekend.

·         Kunststof als bouwmateriaal wint aan populariteit (Nieuws.nl)

·         Rijksvastgoedbedrijf scherpt circulariteitseisen bouwers aan (Omgevingsweb)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Warmte-infrastructuur moet publieke eigenaars hebben (VNG)
De VNG vindt dat warmte-infrastructuur vitale infrastructuur is en wil daarom publiek eigenaarschap laten opnemen in het wetsvoorstel voor de Wet Collectieve Warmtevoorzieningen. In onze brief aan de Kamercommissie EZK zetten we onze argumenten uiteen en vragen we de commissie deze lijn te steunen.

·         Klimaatacties steden en bedrijven halen weinig uit (binnenlandsbestuur.nl)
Steden, regio’s en bedrijven kunnen in theorie een hoop bijdragen aan het klimaatbeleid, maar in de praktijk valt dat tegen. Tot die conclusie komt onderzoeker Mark Roelfsema van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), die hier promotieonderzoek naar heeft gedaan.

·         PBL: extra klimaatactie steden, regio’s en bedrijven valt tegen (rd.nl)

·         Opinie: ‘De energietransitie dreigt te falen als we ons focussen op de korte termijn’ (Parool)

·         ‘De vraag is of we die tijd hebben voor klimaatinvesteringen’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         ‘Mensen staren zich blind op het Klimaatfonds’ (binnenlandsbestuur.nl)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Mogelijke maatregelen voor de zeespiegelstijging van de toekomst (Deltares)
De gevolgen van klimaatverandering zien we de afgelopen jaren steeds vaker en duidelijker, ook in Nederland: extreme buien, hittegolven, droogte, overstromingen en een stijging van de zeespiegel. Hoe hoog en hoe snel de zeespiegel in de toekomst stijgt is nog onzeker en hangt in grote mate af van de opwarming van de aarde en ook van de stabiliteit van de ijskappen. Deltares onderzocht in opdracht van de Deltacommissaris en de minister van IenW welke maatregelen Nederland nu kan nemen voor de zeespiegelstijging van de toekomst. Voorbeelden van maatregelen zijn harde waterkeringen, zachte waterkeringen, riviermaatregelen, aanpassingen in landgebruik en vermijden van risicogebieden.

·         Hoe stimuleer je klimaatadaptatie in stedelijke vernieuwing? (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Gemeenten hebben zeker wel de ambitie en wil om steden klimaatbestendig te maken en daar maatregelen voor te nemen. Alleen hapert het vaak in de uitvoering. Wat kan het proces om tot uitvoering te komen tegenwerken of juist stimuleren? Een team wetenschappers van de Universiteit Utrecht zocht naar antwoord op die vragen.

·         Vijf toekomststrategieën voor de Nederlandse delta in 2120 (Deltares)
Er is een ontwerpende aanpak nodig om de Nederlandse delta in de toekomst veilig en leefbaar te houden. Onderzoekers, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en ingenieurs maakten in het kader van de Redesigning Deltas beweging vernieuwende ontwerpen voor 5 regio’s in Nederland. Hun aanpak en de ontwerpen moeten aansporen tot een gedurfde lange termijnplanning voor onze delta. De voorstellen zijn onthuld op de Internationale Architectuur Biënnale die nu in Rotterdam plaatsvindt en ook online te zien.

·         Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) maakt een energieke start (KBF)
Op maandag 26 september kwamen partners, financiers en nauw betrokken ambassadeurs voor de aanpak van bodemdaling en funderingen bijeen in het Arti Legi gebouw in Gouda. Daar presenteerde directeur Corné Nijburg de visie en ambities van het netwerk voor de komende periode.

·         Waterpoort: het belang van water en bodem bij de woningbouwopgave (Unie van Waterschappen)

·         Hoogwaterboeren blijft een uitdaging met weinig extra verdienmodel (agraaf)

·         Droogtecrisis dwingt overheden meer te doen om Europese waterdoelen te halen (Natuurmonumenten)

·         Natuurorganisaties willen strengere regels onttrekking grondwater (Nieuwe Oogst)

·         Natuurorganisaties willen snel maatregelen tegen de droogte (binnenlandsbestuur.nl)

·         Nieuwsbrief Kennisprogramma Zeespiegelstijging

·         Risico’s hergebruik rwzi-effluent in kaart gebracht (Waterforum)

·         Waterbeheerders gaan richting normaal beheer (Rijkswaterstaat)

·         ‘Niet duurzaam genoeg bouwen is een gemiste kans’ (binnenlandsbestuur.nl)

12. Hennep succesvol ingezet tegen bodemvervuiling door PFAS

In Zwijndrecht (België) is een proefproject met een veld hennep om de bodem te zuiveren van schadelijke PFAS-stoffen succesvol afgesloten. Volgens onderzoekers van het Centrum voor Milieukunde (UHasselt) is aangetoond dat de plant significante hoeveelheden PFOS en PFAS opneemt uit de bodem. “We schatten de grond te kunnen zuiveren op een termijn van maximum tien tot twaalf jaar”, zegt initiatiefnemer Frederik Verstraete van C-Biotech. Lees verder op de website van HLN.

13. Hoe houden we de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart actueel?

Voor de inrichting en het beheer van Nederland wordt steeds meer gebruik gemaakt van informatie van de Bodemkaart en Geomorfologische Kaart van Nederland. Wat je precies met deze kaarten kunt doen en hoe ze actueel worden gehouden is te lezen in de storymap die Wageningen Environmental Research onlangs ontwikkeld heeft. Lees verder op de website van de WUR.

14. Waterschappen: ‘Stem gebruik gewasbeschermingsmiddelen af op KRW’

Op 5 oktober is in de Tweede Kamer een Commissiedebat Gewasbeschermingsmiddelen met minister Schouten gepland. De waterschappen zijn bezorgd over de kwaliteit van het oppervlaktewater. Ze vragen de Kamer daarom aandacht voor een aantal punten. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

15. Waterschappen: maak farmaceuten verantwoordelijk voor medicijnresten

De Unie van Waterschappen steunt een uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) van farmaceutische bedrijven voor medicijnen. Zo’n UPV bestaat in Nederland nog niet. Eind oktober komt de Commissie met het voorstel voor de herziene Richtlijn stedelijk afvalwater en de Richtlijn prioritaire stoffen. Die bevatten mogelijk voorstellen voor een UPV voor de farmaceutische industrie. “Een UPV maakt duidelijk dat de producenten van stoffen medeverantwoordelijk zijn voor het weer verwijderen van die stoffen” stelt Michaël Bentvelsen, beleidsadviseur water bij de Unie van Waterschappen. Lees verder op de website Waterforum. Lees ook het bericht ‘Netwerk Medicijnresten uit Water Noord-Nederland ontvangt subsidie’.

16. Global Goals: nog veel werk aan de winkel

De verjaardag van de Global Goals (ofwel SDG’s) had dit jaar een zeer serieuze toon. Na 7 jaar maken Nederland en de wereld nog veel te weinig vooruitgang om de doelen te bereiken. Tijdens SDG Action Day sprak de VNG met gemeenten over verduurzaming aan de hand van ons nieuwe virtual reality spel. Lees verder op de website van de VNG.

17. Onkunde, opportunisme en struisvogelpolitiek breken RWS op bij aanbestedingen

Opportunisme, gebrek aan sturing en aan kennis, gebrek aan informatie over het areaal, een te grote afstand tussen beleid en project. Rijkswaterstaat krijgt er flink van langs in een onderzoeksrapport over ruim tachtig infraprojecten, die gemiddeld vijftien procent duurder uitvallen, nog voor er een schop de grond in is gegaan. Het onderzoek is uitgevoerd door de bureaus AT Osborne, PwC en Horvat & Partners. Ze analyseerden in opdracht van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat tachtig projecten van Rijkswaterstaat die tussen 2010 en 2019 op de markt kwamen en werden uitgevoerd. Lees verder op de website van Cobouw.

18. Publicatie maakt duidelijk hoe Rijkswaterstaat onderhoud programmeert

Bij het onderhoud van het areaal werken Rijkswaterstaat en marktpartijen nauw samen. Maar hoe gaat de programmering hiervan in z’n werk en welke afwegingen worden daarbij gemaakt? Wilhelm van Eeken van Van Doorn Buitenruimte en Arnoud de Kruijf van Rijkswaterstaat leggen dit uit in het boekje ‘Programmeren bij RWS: dat gaat zo!’. Met handvatten én een verklarende woordenlijst. Het boekje is bedoeld voor medewerkers van marktpartijen en Rijkswaterstaat en beschrijft in grote lijnen hoe we het onderhoud aan de infrastructuur programmeren, welke processen en stakeholders een rol spelen en welke bijdrage de betrokkenen hieraan leveren. Hiermee is het een praktisch overzicht van de methoden, afwegingen en best practices van de programmeurs van Rijkswaterstaat. Lees verder op de website van Rijkswaterstaat.

19. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Nieuwsbrief Verruiming Twentekanalen, nummer 43, september 2022 (Rijkswaterstaat)
Na de bouwvak zijn de werkzaamheden aan de Twentekanalen weer opgestart. Ondanks de droogte konden we toch verder gaan met baggeren en het vervangen van de damwanden. De XL zwaaikom krijgt steeds meer vorm. Daarnaast is Vitens begonnen met het aanbrengen van een aantal nieuwe waterleidingen onder het kanaal en Marijn ging op bezoek bij enkele ondernemers die veel gebruikmaken van het Twentekanaal.

·         Geslaagde proef met kunststof damwanden: goedkoper en duurzamer dan staal (RTV Oost)
Damwanden van kunststof zijn stukken goedkoper en ook nog eens duurzamer dan de ouderwetse stalen damwanden. Maar zijn ze ook sterk genoeg? Dat onderzoekt waterschap Drents Overijsselse Delta deze week langs de IJssel bij Wijhe.

·         Werkwijze Rijkswaterstaat resulteert in Kamervragen en boze Zwartewaterlanders (RTV Oost)
Rijkswaterstaat heeft veel particulieren en organisaties tegen zich in het harnas gejaagd. Het overheidsorgaan wil namelijk voor ruim vijf kilometer aan stalen damwanden in het Zwarte Water zetten en trekt zich daarbij weinig aan van bezwaren die worden ingediend.

·         Belangenclubs woest op Rijkswaterstaat over ‘damwandenplan’ voor Zwarte Water: woord is aan de rechter (De Stentor)

·         Advies na droge jaren: “Provincie, kijk naar vergunningen die zijn afgegeven voor oppompen van grondwater” (RTV Oost)
De provincie Overijssel moet vergunningen op basis waarvan grondwater mag worden onttrokken aan de natuur opnieuw onder de loep nemen. Met dat advies komt de Rekenkamer Oost-Nederland na onderzoek. “Meerdere warme zomers op rij laten zien dat de situatie nu anders is dan toen de vergunningen verstrekt werden, concludeert de rekenkamer in het rapport ‘Als elke druppel telt’.

·         Rekenkamer Oost-Nederland: beoordeel grondwateronttrekkingen anders vanwege droogte (H2O Waternetwerk)

·         Steenwijkerland en Meppel blijven strijden tegen droogte en overstromingen (en besparen ook nog eens dit fikse bedrag) (De Stentor)

·         Groene Karavaan trekt door Overijssel (Provincie Overijssel)

·         200 liter gedumpt drugsafval aangetroffen in woonwijk Glanerbrug (Tubantia)

Provincie Gelderland

·         Rekenkamer Oost-Nederland: beoordeel grondwateronttrekkingen anders vanwege droogte (H2O Waternetwerk)
De droogte in recente zomers laat zien dat de situatie bij het onttrekken van grondwater veranderd is. Herijk daarom de uitgangspunten en werkwijze bij vergunningverlening en zorg ervoor dat toezicht en handhaving meer prioriteit krijgen. Dat adviseert de Rekenkamer Oost-Nederland aan de provincies Gelderland en Overijssel.

·         Grondwaterstanden in Gelderland nog laag ondanks regen van afgelopen weken (De Puttenaer)

·         Geen druppel uit de rivieren gaat naar de Gelderse kraan, maar door dreigend tekort gaat dat mogelijk veranderen (AD)

·         Experts verbijsterd over lozen vervuild grondwater van Enka-fabriek op de Rijn (De Gelderlander)

·         Onderzoeker kritisch over aanpak omgevingsdiensten bij Eerbeekse stort: ‘Steken laten vallen’ (AD)

·         Circulair ondernemen in de praktijk: belemmeringen en tips (Provincie Gelderland)

Provincie Groningen

·         Volop zeeleven proef rifelementen Waddenzee (Waterforum)
Waterschap Noorderzijlvest plaatste in november 2021 kunstmatige rifelementen en getijdepoelen langs de Groningse Lauwersmeerdijk, bedoeld om de onderwaternatuur van de Waddenzee te versterken. De eerste resultaten zijn nu bekend en positief: de onderzoekers treffen volop zeeleven aan.

·         Gaskraan Groningen op waakvlam (Rijksoverheid)
Vanaf 1 oktober 2022 gaat het Groningenveld op de waakvlam. Dat betekent dat er een minimale hoeveelheid gas wordt gewonnen; 2,8 miljard kubieke meter gas voor komend gasjaar vanaf oktober. Dat heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) besloten.

·         Groningse gaskraan op de waakvlam (binnenlandsbestuur.nl)

·         Drinkwatersector slaat alarm: zonder actie meer knelpunten levering drinkwater (Eemskrant)

Provincie Fryslan

·         Miljoenenschade door omgekeerde lekkage bij aquaduct Akkrum, waar grondwater omhoog komt (LC)
Omgekeerde lekkage bij het Leppa Akwadukt in Akkrum. Grondwater komt hier omhoog. Rijkswaterstaat werkt al enige tijd aan een oplossing, bodembedrijf Fugro haakt nu ook aan.

·         Waddenvereniging naar rechter vanwege gaswinning op zee (H2Owaternetwerk)
De Waddenvereniging is naar de rechter gestapt om te voorkomen dat er wordt geboord in een gasveld in de Noordzee bij Schiermonnikoog. Het kabinet heeft hiervoor groen licht gegeven. Ook de lokale politiek is tegen de gaswinning.

·         Waddenvereniging en lokale politiek verbijsterd over gasboringen op Noordzee (Omrop Fryslan)

·         Kustecoloog: ‘Waarom zouden we voor zo’n klein veldje zulke grote risico’s voor de natuur willen lopen?’ (Nederlands Dagblad)

·         Bezorgdheid over drinkwatertekort; Vitens schaalt op (Omrop Fryslân)

·         “Friesland moet de meest circulaire, gastvrije bestemming van Europa worden” (TVBolsward)

Provincie Drenthe

·         Drents/Overijsselse waterpartners verlengen samenwerking: samen aan de slag met droogte, hitte, neerslag en overstromingen (Provincie Drenthe)
Bestuurders van de zogeheten werkregio Fluvius hebben vorige week een handtekening gezet onder het voortzetten van de samenwerking. Tot 2028 is de samenwerking rond watervraagstukken tussen gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Meppel, Midden-Drenthe, Steenwijkerland en Westerveld, de provincies Drenthe en Overijssel en waterschap Drents Overijsselse Delta nu formeel verlengd.

·         Aardkundig Monument voor de Reest in Wilhelminapark Meppel (Provincie Drenthe)

·         Slotbijeenkomst Uitvoeringsprogramma Oppervlaktewaterwinning Drentsche Aa (UPDA) (Provincie Drenthe)

·         Drinkwaterproductie in Drenthe onder druk: ‘Vraag neemt toe’ (RTV Drenthe)

·         Circulair innoveren en ondernemen in de spotlight tijdens Festival Route Circulair (Provincie Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Meeste dijken voldoen niet aan nieuwe norm (Omroep Flevoland)
De meeste dijken rondom Flevoland voldoen niet aan de nieuwe landelijke norm en moeten voor 2050 versterkt worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Waterschap Zuiderzeeland. Vooral het stuk dijk tussen Lelystad en Dronten moet snel aangepakt worden.

·         Flevoland vraagt uw advies over klimaatverandering (Provincie Flevoland)
In Flevoland hebben we afgesproken om samen met andere regio’s klimaatverandering tegen te gaan. Daarvoor doet Flevoland al heel veel. Maar er moet nog veel gebeuren. We moeten minder broeikasgassen uitstoten. Dat betekent stoppen met energiebronnen die zorgen voor meer broeikasgassen in de lucht zoals olie, kolen en gas. Flevoland stimuleert bedrijven en burgers daarom om energie te besparen. We moeten ook meer schone energie opwekken. In Flevoland zijn we daar al mee bezig, want we bouwen windmolens en zonneparken. Maar er zijn ook andere keuzes mogelijk.

·         Ondertekening afspraken voor toekomstbestendige woningbouw (Provincie Flevoland)

·         Onderzoek teveel PFAS in gezuiverd afvalwater moet over (Omroep Flevoland)

·         Gemeente Zeewolde helpt inwoners bij het maken van groenere tuinen en komt langs met Tegeltaxi (De Stentor)

Provincie Utrecht

·         Ondersteboven op 14 oktober: Dag van de Utrechtse Kwaliteiten 2022 (Provincie Utrecht)
De provincie verzorgt op vrijdag 14 oktober 2022 de Dag van de Utrechtse Kwaliteiten. Het thema van deze dag is ‘Ondersteboven!’ en gaat over hoe de Utrechtse ondergrond, met haar bodem- en watersysteem, dé basis is waarop al het menselijke ingrijpen plaatsvindt. Of het nu woningbouw is, of landbouw, de energietransitie, transport, recreatie of natuur.

·         Begroting 2023: ruimte voor provinciale ambities (Provincie Utrecht)
De begroting 2023 is aangeboden aan Provinciale Staten. De provincie Utrecht blijft in 2023 met groot gevoel voor urgentie werken aan de noodzakelijke transities. Duurzame energie, een circulaire economie, gezonde mobiliteit en kringlooplandbouw.

·         Proefboringen naar aardwarmte in Veenendaal (De Rijnpost)

·         Oasen wil ruimte voor meer waterwinlocaties (BR6)

Provincie Noord-Holland

·         Marktpartijen en overheden maken afspraken voor toekomstbestendige woningbouw (Provincie Noord-Holland)
Om nieuwe woningen op een duurzame en toekomstbestendige manier te kunnen bouwen, heeft de provincie Noord-Holland een convenant voor toekomstbestendige woningbouw ondertekend.

·         Uitstoot CO2 in Noord-Holland naar verwachting 26% lager in 2030 (Provincie Noord-Holland)
De provincie Noord-Holland heeft de afgelopen jaren stevig ingezet op maatregelen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Om te meten wat het effect van de CO2-maatregelen in de provincie is, heeft zij adviesbureau Berenschot de opdracht gegeven een integrale ‘impactanalyse’ te maken.

·         Drinkwaterbedrijven kunnen in de toekomst mogelijk niet genoeg drinkwater leveren (Noordhollands Dagblad)

·         Zitten er schadelijke stoffen in de Egmondse ’duintuinen’? Uitkomsten PFAS-onderzoek zijn bekend, maar moeten eerst langs de GGD (Noordhollands Dagblad)

·         Tegenvaller: Hoogheemraadschap is half miljoen duurder uit bij proef met ozonzuivering afvalwater in Wervershoof (Noordhollands Dagblad)

·         Zorgen bij bestuur hoogheemraadschap over chroom-6 in nieuw kunstduin Tata Steel (IJmuider Courant)

·         Zuidasdok bouwt aan passages Amsterdam Zuid (Rijkswaterstaat)

·         Groene dakbedekking op bushaltes werkt vooral in stedelijk gebied (Provincie Noord-Holland)

·         5 Natura 2000-beheerplannen in Noord-Holland verlengd (Provincie Noord-Holland)

·         Winnaars fotowedstrijd ‘Lekker Noord-Hollands’ bekend (Provincie Noord-Holland)

Provincie Zuid-Holland

·         Campus Gouda: partijen bundelen krachten in regio Midden-Holland (KBF)
Regio Midden-Holland is bij uitstek de plek om te leren van bouwen in moeilijke bodemomstandigheden door de aanwezigheid van slappe bodems. Bij veel bouwconstructies in deze regio is hierdoor veel schade ontstaan en dit herstellen is kostbaar en tijdsintensief. Tegelijkertijd heeft bouwen op deze ondergrond veel invloed op de flinke bouwopgaven die voor de deur staan. Deze maatschappelijke opgave is complex en de vraagstukken die hiermee te maken hebben kennen een grote variëteit. Er moet bijvoorbeeld anders gebouwd worden door de huidige en toekomstige klimaatomstandigheden. Bouwen dient betaalbaar en realiseerbaar te zijn om zo diverse doelgroepen een kans op een koop en/of huurwoning te bieden. Ook moet er meer samen worden gebouwd met meer ruimte voor initiatieven van bewoners.

·         Hernieuwde samenwerking voor een toekomstbestendig platteland (Provincie Zuid-Holland)
Meer biodiversiteit en een toekomstbestendige landbouw in de Alblasserwaard en de rest van het Groene Hart. Daaraan blijft de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling ook de komende drie jaar werken. Op 30 september 2022 ondertekenden De Graafstroom, DeltaMilk, de provincie Zuid-Holland, Rabobank, Wageningen Environmental Research, Waterschap Rivierenland en gloednieuwe partner Naturalis Biodiversity Center een nieuw convenant. Daarmee spreken zij af tot en met 2026 samen te werken aan de vele opgaven op en rond het boerenerf.

·         Provincie Zuid-Holland verkocht sterk verontreinigd natuurgebied in Haringvliet aan Natuurmonumenten (Oozo)
Bij de verkoop van een stuk natuurgebied aan Natuurmonumenten verzweeg de provincie Zuid-Holland dat dit ernstig vervuild is. De verontreiniging was daar al jaren bekend en vormt mogelijk een ernstig gevaar voor natuur en gezondheid.

·         Ernstige vervuiling Bolderkade/Avia-terrein in Ouderkerk (Pro Krimpenerwaard)

·         Oasen wil ruimte voor meer waterwinlocaties (BR6)

·         Experiment bij Valkenburgse Meer om drinkwatertekort te voorkomen: ’Als alles meezit, zijn we net op tijd’ (Leidsch Dagblad)

·         Maasdeltatunnel: aftellen afzinken tunneldelen (Rijkswaterstaat)

·         ‘De Tuin van Holland’ bouwt aan lokale gezonde voedselketen (Provincie Zuid-Holland)

·         RijnlandRoute: Ruim 3.000 bezoekers bij de Sneak Preview van de Corbulotunnel (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Het stil gehouden schandaal over PFAS-vervuiling van de Westerschelde (Zembla)
De Nederlandse overheid maakt zich achter de schermen al zeker een jaar grote zorgen over de Antwerpse afvalverwerker Indaver. Het bedrijf loost al jaren PFAS in het water en blijkt een belangrijke bron te zijn van PFAS-vervuiling in de Nederlandse Westerschelde. Dat onthulde Zembla in de uitzending ‘Het PFAS-schandaal’. In de nieuwste aflevering van de Zembla Podcast vertellen journalisten Roelof Bosma en Vincent Harmsen over het onderzoek.

·         Olie aangespoeld op stranden Walcheren en Schouwen (BN De Stem)

Provincie Noord-Brabant

·         Provincie wil betere milieuprestaties dan wettelijk minimum (Provincie Noord-Brabant)
In de afgelopen jaren is het milieu in sommige opzichten erop vooruitgegaan. Zo is de luchtkwaliteit verbeterd en worden bodemverontreinigingen met risico op verspreiding systematisch aangepakt. Er zijn tegelijk ook zorgelijke trends waaronder een toename van zeer zorgwekkende stoffen in het milieu, zoals PFAS, en de toename van lichthinder. De provincie streeft naar een schoon, gezond en veilig milieu waarbij op alle aspecten beter gepresteerd wordt dan het wettelijk minimum, aldus het beleidskader Milieu dat Gedeputeerde Staten deze week naar Provinciale Staten hebben gestuurd ter besluitvorming.

·         Oeverlopers: vrijwilligers onderzoeken gezondheid van Brabantse beken (provincie Noord-Brabant)
Heeft u weleens goed gekeken naar de beken en sloten om u heen? Daar bruist het van het leven: planten, vissen en allerlei andere waterdieren. Gedeputeerde Hagar Roijackers ging afgelopen zaterdag samen met een club gemotiveerde vrijwilligers bij de Aa in Heeswijk op ontdekkingstocht om te onderzoeken hoe het zit met de waterkwaliteit en biodiversiteit in Brabantse beken.

·         Probleem met levering drinkwater in West-Brabant dreigt, waarschuwt Vewin (Omroep Brabant)

·         Provincie Noord-Brabant presenteert begroting 2023 (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         Waterschap begint met herstel kademuren in Valkenburg (RD)
Waterschap Limburg begint woensdag met het herstel van de kademuren in Valkenburg, die door de overstromingen vorig jaar waren beschadigd. Ook bruggen worden hersteld, evenals andere bouwsels die door het hoogwater zijn aangetast of vernield.

·         Nog geen dreigend drinkwatertekort in Limburg (1Limburg)

·         Droogtemaatregelen deze week voorbij (1Limburg)

·         Aanbesteding totale opgave dijkversterking en -verlegging Arcen gestart (Waterforum)

(bron: www.bodemplus.nl)