Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 4 2023)

1. Publicatie Regeling bodemkwaliteit 2022: aanpassing op de Omgevingswet

De Regeling bodemkwaliteit 2022 (Rbk 2022) is op 19 januari 2023 in de Staatscourant geplaatst. De huidige Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is aangepast aan de nieuwe regelgeving onder de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van die wet zal de Rbk 2022 gaan gelden. Tegelijkertijd wordt de huidige Rbk dan ingetrokken. In de Rbk2022 zijn de bepalingen van het (gewijzigde) Bbk uitgewerkt, waaronder de regels over kwalibo en de milieuverklaringen bodemkwaliteit. Ook bevat de Rbk 2022 de kwaliteitseisen (normen) voor bouwstoffen, grond en baggerspecie. Lees verder op de website van het Informatiepunt Leefomgeving of ga direct naar de publicatie in de Staatscourant.

2. Verzamelbrief bodem en ondergrond januari 2023

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde op 19 januari 2023 de Tweede Kamer over diverse onderwerpen op het gebied van bodem en ondergrond. De verzamelbrief bodem en ondergrond gaat onder andere over het toepassen en hergebruik van bouwstoffen en grond, zoals schuimglas, AEC-bodemas en thermisch gereinigde grond. Ook het versterken van het kwalibo-stelsel en mircoplastics komen aan bod. Lees verder op de website van IPLO.

3. Afronding programma Bodembeheer van de Toekomst (+ WEB-enquête behoeften onder gemeenten)

Met de slotbijeenkomst van 19 september 2022 is het programma Bodembeheer van de Toekomst afgerond. Ook de twee andere programma’s, Samen de diepte in en Ondergrond InZicht, zijn afgesloten. Met de afronding van de programma’s heeft de website samendedieptein.nl een opfrisbeurt gekregen. Voor het programma Bodembeheer van de Toekomst zijn oudere versies verwijderd en de definitieve versies digitaal beter toegankelijk gemaakt en de opmaak is hier en daar wat aangepast. De opbrengst van de verdiepingssessies en de slotbijeenkomst zijn terug te vinden, evenals de belangrijkste geleerde lessen. Wij zijn trots op het resultaat en bedanken nogmaals eenieder die heeft bijgedragen aan de totstandkoming ervan! Op dit moment is het onzeker of er op weg naar de inwerkingtreding nadere activiteiten worden ontwikkeld rondom bodem in de Omgevingswet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het delen van ervaringen en het oppakken van (nieuwe) thema’s voor het Omgevingsplan. Maar, we willen ook aan jou vragen waar jij behoefte aan hebt. Laat jouw vragen en behoeftes aan ons weten via de enquête van het WEB. Of lees de laatste nieuwsbrief van Bodembeheer van de Toekomst.

4. BRO nodig bij puzzelen met ruimtelijke opgaven

Het Rijk en de provincies maken eind dit jaar bestuurlijke afspraken over de ruimtelijke inpassing van opgaven op het gebied van wonen, bereikbaarheid, energie, economie, landbouw en natuur. De afspraken vormen de basis voor een nieuwe nota ruimte in 2024. Vooruitlopend daarop leggen de provincies samen met het Rijk, gemeenten en waterschappen de ingewikkelde ruimtelijke puzzel. Daarbij zijn data nodig. Vanuit de BRO hebben we in de ‘ruimtelijke startpakketten’ daarom onze BRO-modellen toegevoegd. Maar er zal waarschijnlijk vraag naar meer data op jullie afkomen. Lees verder op de website van de BRO.

5. Einde website Technische Commissie Bodem

De website van de Technische Commissie Bodem (TCB), gaat binnenkort verdwijnen, maar… in de Bibliotheek van Bodem+ en Informatiepunt Leefomgeving zijn voortaan alle publicaties te vinden. Lees verder.

6. Kennisdocument controle IBC-werken met AEC-bodemas

Als hulpmiddel bij toezicht en handhaving van controleverplichtingen bij IBC-werken is een kennisdocument beschikbaar gekomen. In het rapport staat het beleid en regelgeving voor de instandhouding en de controle van de isolatie van IBC-werken met AEC-bodemas beschreven. AEC-bodemas is het materiaal dat overblijft na verbranding van afval in een afvalenergiecentrale (AEC) en wordt als bouwstof onder andere gebruikt voor de fundering van wegen en ophogingen. In het verleden is AEC-bodemas toegepast onder IBC-condities (isoleren, beheersen, controleren). Bij deze werken moet regelmatige monitoring plaatsvinden om te beoordelen of er geen nadelige milieueffecten optreden. Lees verder op de website van het IPLO.

7. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Bodem en Ondergrond 7e jaargang, nr. 1 – 18 januari 2023 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         PBL Seminar: Stopt Europa de verstedelijking? (24 januari, online)
Op 24 januari organiseert het PBL samen met het ministerie van IenW een seminar naar aanleiding van de EU-afspraak om te komen tot no net landtake in 2050. Luister en praat mee in een planologische discussie over de gevolgen van deze EU-doelstelling in Nederland.

·         CoP Afbouw nazorg: kick-off programma (25 januari, online)
Het is even geleden dat wij breed van ons hebben laten horen over de afbouw van IBC-Nazorg en de mogelijkheden die dit biedt. Maar we hebben niet stil gezeten. We hebben het Programma Afbouw Nazorg verder opgebouwd. We hebben twee onderzoeksvoorstellen opgesteld en ingediend voor financiering. Diverse projectinitiatieven zijn gestart. En we zijn aangehaakt bij de nieuwe bestuurlijke afspraken inzake Bodem. We praten jullie hier graag over bij. En meer: we willen graag jullie ideeën en initiatieven hieraan verbinden.

·         Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting (25 januari, Utrecht)
De kamerbrief van 25 november 2022 over de voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) geeft de randvoorwaarden voor een vitaal platteland in de komende jaren en schetst de doorwerking daarvan voor onze gehele maatschappij en economie. Voor de uitvoering van de plannen heeft het kabinet maar liefst € 24,3 miljard gereserveerd. Er is dus werk aan de winkel!

·         BRO’tje: BRO to the future (26 januari)
In ‘BRO to the future’ laat programmamanager Martin Peersmann zien welke nieuwe ontwikkelingen er zijn waar de BRO een bijdrage aan kan leveren. Let op: de datum is gewijzigd van 19 januari naar 26 januari!

·         Themabijeenkomst Plastic in de bodem (26 januari, Utrecht)
Op donderdag 26 januari 2023 organiseert de themagroep ‘Opkomende verontreinigingen’ van BodemBreed Forum een middag over het thema Plastics/mircoplastics in de bodem. Doel is kennis en ervaring te bundelen en met elkaar de dialoog aan te gaan over dit thema.

·         Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’ (27 januari, Kinderdijk)
Het thema van de dag is ‘Verduurzaming in de baggersector’. Dit in navolging van de webinars die Baggernet hierover reeds organiseerde. Op 27 januari 2023 gaan we met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor verduurzaming en wat ervoor nodig is om op te schalen. We besteden aandacht aan de markttransformatie, aan duurzaam inkopen en duurzaam materieel en aan de relatie tussen circulair terreinbeheer en baggeren. We zijn te gast bij de scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk om een kijkje in de keuken te nemen.

·         Themamiddag KOBO: Bodem sturend, kennis over bodem (7 februari, Deventer)
In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit te implementeren. En kennisschakelpunten zijn in ontwikkeling om de benodigde kennis hiervoor te ontsluiten.

·         Uitnodiging themabijeenkomst Innovatieve Technieken (9 februari, Woerden)
Op donderdagmiddag  9 februari  2023 organiseert BodemBreed Forum een derde sessie van de themagroep ‘Innovatieve Technieken’ over ‘Kijken in de ondergrond met geofysische meettechnieken’.

8. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Geconsolideerde versies overgangsrecht (iplo.nl)
Op de website van het Informatiepunt Leefomgeving zijn geconsolideerde versies van het overgangsrecht te vinden, waaronder ook het overgangsrecht uit de Aanvullingswet, Aanvullingsbesluit en de Aanvullingsregeling bodem. In deze geconsolideerde versies is de oorspronkelijke tekst aangevuld met later gepubliceerde wijzigingen.

·         Komende week koepelberaad over Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)
Wordt het 1 januari 2024 of al 1 juli van dit jaar? Of langer uitstel? Alle scenario’s rond de Omgevingswet liggen volgens insiders open. Volgens goed ingevoerde bronnen komt minister De Jonge op 27 januari met zijn ontwerp Koninklijk Besluit naar de Eerste Kamer. Dan wordt dus ook bekend of De Jonge vasthoudt aan invoering op 1 juli 2023 of, conform de wens van de gemeenten op hun algemene ledenvergadering, kiest voor langer uitstel tot 1 januari 2024. Komende week maandag en woensdag (23 en 25 januari) is daar bestuurlijk overleg over tussen de koepels en de minister.

·         Eerste Kamer vraagt om position papers over Omgevingswet (Omgevingsweb)

·         Contentupdate demo-omgeving vanaf 16 januari (Aan de slag met de Omgevingswet)
Vanaf 16 januari 2023 wordt de content op de demo-omgeving van de landelijke voorziening van het DSO (DSO-LV) geüpdatet. We zorgen dat de content hierdoor weer aansluit op die van de oefenomgeving (pre-productieomgeving). En we breiden deze uit zodat de demo-omgeving een betere indruk gaat geven van hoe het Omgevingsloket er na inwerkingtreding van de Omgevingswet uit zal komen te zien.

·         Voor het eerst productiecontent geautomatiseerd door de DSO-keten (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 17 januari (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – januari 2023 – Aan de slag met de Omgevingswet

9. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Monitoring soil threats in Europe (European Environment Agency)
Soil is a vital component of natural capital, hosting rich biodiversity and providing critical ecosystem services, such as food production, water purification and carbon storage. However, European soils are under increasing pressure and comprehensive monitoring to asses soil health is lacking. Published today, a European Environment Agency (EEA) report presents a core set of soil indicators and critical limits for soil health. Read the report Soil monitoring in Europe – Indicators and thresholds for soil health assessments.

·         Nederlandse bedrijven doen onvoldoende om natuur te ontzien (BNNVARA)
Woensdag publiceerde MVO Nederland haar jaarlijkse Nieuwe Economie Index (NEx), een onderzoek dat inzicht geeft in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt. Eén van de onderzochte thema’s is biodiversiteit. Gemiddeld is de NEx dit jaar licht gestegen, maar op biodiversiteit is een daling te zien (van 18,3 procent naar 17,9 procent). Dit laat volgens MVO zien dat de aandacht voor bodem-, water-en luchtkwaliteit (essentieel voor de biodiversiteit) achteruit gaat in plaats van vooruit.

·         Minister Adema met spoed uit Berlijn vanwege maatregel waterkwaliteit (RTL Nieuws)

·         LTO trekt harde grens bij ingreep Europese Commissie (LTO)

10. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Snel meer onderzoek nodig naar effecten microplastics op milieu (RIVM)
Er zijn snel meer oplossingen nodig om de uitstoot van microplastics naar het milieu te beperken. De hoeveelheid microplastics (kleiner dan 5 mm doorsnede) in onze leefomgeving groeit namelijk elke dag. Er wordt al veel wetenschappelijk onderzoek naar microplastics gedaan. Toch weten we nog veel te weinig wat de schadelijke gevolgen voor het milieu precies zijn. Het RIVM roept daarom, samen met inhoudelijk experts op om op korte termijn meer en gerichter onderzoek te doen naar de effecten van microplastics. Deze onderzoeken helpen beleidsmakers om de meest effectieve maatregelen te nemen. In de ‘kennisagenda microplastics’ zet het RIVM op een rij welke ontbrekende kennis prioriteit moet hebben.

·         Verbeterde leidraad voor circulair product paspoort (AfvalOnline)

·         EU blijft meer gevaarlijk afval produceren (AfvalOnline)

·         Circulariteit wereldwijd weer afgenomen (AfvalOnline)

·         Opslag radioactief afval: openheid belangrijk bij wegnemen zorgen (ND)

·         Het werken aan een andere, circulaire economie moet veel sneller worden gerealiseerd (ND)

·         Een verkenning van de acceptatie van waterhergebruik in Nederland (h2owaternetwerk.nl)

·         Ervaren directeur circulaire economie voor IenW (AfvalOnline)

·         Liggers viaducten A9 krijgen tweede leven in N201 (FOK)

·         Liggers oude viaduct Europaweg hergebruikt bij Apeldoorn (oogtv.nl)

11. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Betrokkenheid gemeente bij plan energie-infrastructuur nodig (VNG)
Dit voorjaar moeten de provinciale Meerjarenprogramma’s Infrastructuur Energie en Klimaat klaar zijn. Omdat dit impact gaat hebben op de ruimtelijke plannen en de energietransitie is het van belang dat gemeenten aangehaakt zijn bij de provinciale werkgroepen. Ter ondersteuning is een handreiking beschikbaar.

·         Verdere beperking gaswinning op land (binnenlandsbestuur.nl)
Bedrijven kunnen in de toekomst niet meer op zoek naar nieuwe gasvelden onder de Nederlandse grond. Ook moeten mijnbouwbedrijven beter contact leggen met de omgeving, moeten er duidelijkere afspraken zijn over de overlast en moet er gekeken worden of regio’s meer kunnen profiteren als er gaswinning in de buurt plaatsvindt. Een en ander is de strekking van een nieuwe ‘contourennota’ voor de mijnbouwwet, waar het kabinet het vrijdag over eens is geworden.

·         Geen gaswinning meer bij nieuwe gasvelden op land, wel op Noordzee (NOS)

·         Nederland stuurt aan op versneld stoppen met kleine aardgasvelden (BNR Nieuwsradio)

·         De wet als weg om de energietransitie te volbrengen (binnenlandsbestuur.nl)

·         Keijzer – Baldé: Transitie van een gasintensieve economie naar een duurzame economie is onvermijdelijk (Rijksoverheid)

·         Klimaatbeleid moet gaan over het verminderen van vervuilende activiteiten (Natuur & Milieu)

·         Milieubeweging: ‘verminderen’ is onvermijdelijk in klimaatbeleid (ND)

·         Anderhalve graad opwarming van de aarde mogelijk volgend jaar al een feit (Volkskrant)

·         De pijnlijke comeback van kolen (dvhn.nl)

·         Kernenergie: een onderschatte oplossing voor de energietransitie (ewmagazine.nl)

12. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Handreiking klimaatadaptief bouwen vernieuwd (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de Handreiking decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen en inrichten vernieuwd om aan te sluiten bij de nieuwe Omgevingswet. Ook is hij uitgebreid met het thema natuurinclusiviteit. De handreiking bestaat uit voorbeeldregels die gemeenten en decentrale overheden kunnen gebruiken om hun eigen regelgeving op te stellen. Het doel van de handreiking is om gemeenten en andere decentrale overheden te helpen bepalen hoe je klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen, inrichten en beheren het beste kunt regelen. Via decentrale regelgeving? Of misschien beter via stimuleringsmaatregelen of via afspraken in een convenant?

·         Handreiking regelgeving klimaatadaptief bouwen vernieuwd  (VNG)

·         Wat als de ‘Limburgbui’ op Zuid-Holland valt? (Deltares)
Als de zware neerslag van juli 2021 in Limburg, België en Duitsland op Zuid-Holland was gevallen, dan zou dit heel veel schade opleveren. Dit blijkt uit de bovenregionale stresstest die Deltares en de Provincie Zuid-Holland samen met de waterschappen van Zuid-Holland, enkele gemeentes en veiligheidsregio’s hebben uitgevoerd.

·         Wat als de neerslag van ‘juli 2021’ op Zuid-Holland valt? (binnenlandsbestuur.nl)

·         Podcast BovenWater: Aflevering 1: Naar het gevaar toe
Wat als de zeespiegel vijf meter stijgt? Of hittegolven weken aanhouden? Floor Boon en Maarten Dallinga onderzoeken wat Nederland te wachten staat nu extreem weer door klimaatverandering steeds vaker voorkomt. Ze duiken in het verhaal van de Watersnoodramp van 1953 – op 1 februari zeventig jaar geleden. Deze geschiedenis geeft ons een blik op hoe de toekomst eruit kan zien. Iedere woensdag verschijnt een nieuwe aflevering.

·         (Hoog)water managen: vasthouden of afvoeren? (Rijkswaterstaat)

·         ‘Nu beginnen met water sparen maakt een droge zomer minder schadelijk’ (ND)

·         Drinkwaterbedrijven lopen in 2030 tegen hun grenzen aan: ‘De productiecapaciteit moet omhoog’ (NPO Radio 1)

·         Weinig geleerd van overstromingen: ruim half miljoen huizen staan in gevarenzone (nu.nl)

·         Veel buitendijkse nieuwbouw ondanks overstromingsgevaar (1Limburg)

·         Kan de regen van de afgelopen dagen droogte in de zomer voorkomen? (NOS)

·         Alleen bij de Linge zorgde het hoge water even voor crisis (NRC)

·         Nederland lijkt natter te worden, maar het omgekeerde is waar (AD)

·         Heroverweeg bekostiging en gebruik ‘Klimaatadaptatie’ (Omgevingsweb)

·         How a Country Embraced the River It Feared (reasonstobecheerful.world)

13. Meld expedities voor GeoWeek 2023 nu aan!

Van 8 mei t/m 12 mei 2023 krijgen leerlingen van 10 tot 15 jaar weer de kans om kennis te maken met het geo-werkveld. Dit zullen zij doen aan de hand van expedities die gegeven zullen worden door bedrijven uit de geosector. Is jouw bedrijf geïnteresseerd in het organiseren van een expeditie waarbij leerlingen enthousiast gemaakt worden voor aardrijkskunde? Schrijf je dan in via dit formulier of stuur een e-mail naar info@geoweek.nl. Inschrijven is mogelijk tot en met 27 februari 2023. Lees verder.

14. PFAS blijven aandacht vragen in de watersector

Al meer dan 10 jaar doet KWR onderzoek naar de PFAS in het watermilieu en ziet dat deze overal voorkomen. Inzichten in de gezondheidsrisico’s geven aanleiding tot zorgen. De Nederlandse overheid onderkent het vraagstuk en zet in op een totaalverbod van PFAS en andere maatregelen. RIVM-onderzoek naar de actuele drinkwaterkwaliteit laat zien dat de concentraties onder de drinkwaternormen blijven en dat het drinken van kraanwater verantwoord is. De emissies van PFAS zullen wel omlaag moeten gaan om risico’s te beheersen. Vanuit de meest recente inzichten ziet KWR een aantal zaken die aandacht vragen. Lees verder op de website van KWR Water. Lees verder nog over PFAS:

·         Er zit evenveel PFAS in één portie zoetwatervis als in een maand aan drinkwater (Scientias)

·         Voorstel PFAS-verbod ingediend (Unie van Waterschappen)

15. Meer (ver-)halen uit het verleden

‘Samen kennis maken’ – een mooie titel voor een onlangs gestart project om archeologen en natuurwetenschappers meer met elkaar te verbinden. ‘Met innovatieve technieken is nog veel meer kennis te verzamelen over onze geschiedenis, en zijn daarover nog veel meer verhalen te vertellen’, aldus Liesbeth Theunissen, die vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed het project begeleid. Lees verder op de website van het ENBO.

16. Is het stadswater klaar voor meervoudig gebruik in 2040 ?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is er een nieuw instrument ontwikkeld. Op 17 januari promoveert Suzanne van der Meulen bij Wageningen Universiteit op het onderwerp ‘Functionele kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater’. Haar proefschrift biedt een nieuw beoordelingskader voor de functionele kwaliteit van stedelijk oppervlaktewater. Lees verder op de website van Deltares.

17. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:         

Provincie Gelderland

·         GOO special ‘Ondergrond Inzicht – deel 2’ (31 januari, Arnhem)
In de special worden twee voorbeelden uit Gelderland en Overijssel toegelicht, waarbij de ondergrond is gevisualiseerd: Bodem- en grondwaterverontreiniging in het centrum van Doetinchem en de rol van de bodem en ondergrond bij maatschappelijk opgaven in Zwolle, met focus op klimaatadaptatie. Aan de hand van de inzichten uit deze pilots gaan we met elkaar in gesprek over de kansen en uitdagingen voor het visualiseren van de ondergrond.

·         Regels drinkwaterreserveringsgebieden gaan in (Provincie Gelderland)
Vanaf zaterdag 14 januari 2023 gelden er onder de Wet milieubeheer regels voor de 11 drinkwaterreserveringsgebieden in Gelderland. Dit doen we om het grondwater in deze gebieden te beschermen, zodat het geschikt blijft voor ons drinkwater.

·         Groene long in Ulft (geldersepost.nl)

·         Sproei- en oppompverboden opgeheven (contactzutphen.nl)

·         Rijnkade in Arnhem wordt verstevigd (RD)

·         Hattem en Oldebroek pakken hittestress aan (Provincie Gelderland)

Provincie Overijssel

·         Provinciebreed onderzoek om vervuiling: mogelijk in meer gemeenten bodemonderzoek naar PFAS nodig (RTV Oost)
Mogelijk moeten in meer gemeenten in Overijssel bodemonderzoeken uitgevoerd worden naar de aanwezigheid van de schadelijke stof PFAS in de grond. In Hengelo staat binnenkort al zo’n bodemonderzoek gepland. In opdracht van de provincie is een traject gestart voor gemeenten in Overijssel. Doel is het identificeren van locaties waarvan de bodem mogelijk verontreinigd is met PFAS. Dat melden gemeenten in antwoord op vragen van RTV Oost.

·         30 jaar later: bodemonderzoek na F-16 crash Hengelo (NPO Radio 1)
31 jaar na het neerstorten van een F-16 straaljager komt er een bodemonderzoek in de woonwijk Hasseler Es in Hengelo. In het blusschuim dat de brandweer gebruikte, zat PFAS. Vanavond is er een bijeenkomst voor de bewoners. Stephan Euverink, adviseur bodem van de gemeente Hengelo, legt in het Radio 1 Journaal uit waarom er na ruim dertig jaar nu een onderzoek komt.

·         ‘Waarom nu pas onderzoek doen, terwijl die rotzooi al 31 jaar in de grond zit?’ (Trouw)

·         Nog veel vragen onbeantwoord na bewonersbijeenkomst voor Hengelose wijk waar F-16 crashte (RTV Oost)

·         Ingenieursbureau Enschede speurt naar CO2-uitschieters (binnenlandsbestuur.nl)

·         Water in de Vecht staat hoog: “Geen reden tot zorg of paniek” (RTV Oost)

Provincie Groningen

·         Reiniger van vervuilde grond in de Eemshaven krijgt € 1 miljoen van Waddenfonds voor verduurzaming industrieel reinigingsproces (Eemskrant)
Het Waddenfonds draagt € 1 miljoen bij aan de verduurzaming van een bestaand industrieel reinigingsproces van vervuilde grond in de Eemshaven. Door een innovatieve aanpassing in het proces is er veel minder fossiele brandstof nodig. Dat levert in het Waddengebied een aanzienlijke reductie op aan CO2-uitstoot. Het vergroenen van het reinigingsproces van vervuilde grond kost in totaal € 4.654.500,-

·         Agenda voor de Veenkoloniën organiseert diverse themabijeenkomsten bodem in Groningen en Drenthe (LTO Noord)

Provincie Fryslan

·         Maak van Waddenzee een rechtspersoon (LC)

Provincie Drenthe

·         Hoofdbrekens voor Assen over laatste stuk fietssnelweg naar stad (RTV Drenthe)
De laatste kilometer van de fietssnelweg in Assen bezorgt de gemeente heel wat hoofdbrekens. Er is tegenslag met een nieuwe kade langs het Havenkanaal, het kanaal waar de fietsroute strak langsloopt. Het probleem op dat stukje zit ‘m volgens de gemeente in de stalen damwand langs het kanaal. Die moet vervangen worden door een nieuwe. Maar door krachtig opkomend grondwater, ook wel een wel genoemd, kan dat niet. Daardoor lukt het niet om de damwand ook vast te zetten in de bodem.

·         Agenda voor de Veenkoloniën organiseert diverse themabijeenkomsten bodem in Groningen en Drenthe (LTO Noord)

Provincie Flevoland

·         Ondergrondse waterbel oplossing voor verzilting van grondwater (Waternieuws)
Bij de Boerderij van de Toekomst in Lelystad wordt gezocht naar een oplossing voor de steeds verdergaande verzilting van het grondwater. De bedoeling is dat er een zogenoemde waterbel onder landbouwgrond wordt aangelegd, die voor beregening van gewassen gebruikt kan worden in droge periodes.

·         Flevoland landelijke koploper in biologische landbouw (Provincie Flevoland)

Provincie Utrecht

·         Provincie Utrecht rolt veenweideaanpak verder uit (Nieuwe Oogst)
Ook na de brief van minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat over peilbeheer in de veenweiden gaat provincie Utrecht ervan uit dat ze met haar veenweideaanpak op het juiste spoor zit. Dat blijkt uit het uitvoeringsprogramma regionale veenweidestrategie dat de provincie onlangs vaststelde.

·         Meer natuur én meer landbouw, het kan in de provincie Utrecht (Provincie-Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Tientallen vaten, maatbekers en gasflessen gedumpt in ’t Twiske: ‘Lijkt op drugsafval’ (NH Nieuws)
Een opmerkelijke vondst in ’t Twiske: langs de Lange Jap in Den Ilp zijn tientallen vaten, maatbekers en gasflessen aangetroffen. “Ik ben natuurlijk geen expert, maar dit lijkt op drugsafval”, aldus de beheerder van het recreatiegebied.

·         ‘Waterveiligheid en waterkwaliteit lopen gevaar’ (weespernieuws.nl)
Het piept en kraakt bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Volgens tien van de dertig leden van het Algemeen Bestuur zijn er grote problemen, vooral bij de stichting Waternet, de uitvoeringsorganisatie van het waterschap. Zeker nu de zorgen om droge of juist té droge voeten vanwege de klimaatverandering steeds groter worden, luiden ze de noodklok.

·         Amsterdam gaat boren naar aardwarmte (RTL Nieuws)

·         Provincie Noord-Holland: niet onze taak om toepassing grijs- en regenwatersystemen te stimuleren (Waterforum)

·         Rijkswaterstaat versterkt kust bij Petten-Zuid (Rijkswaterstaat)

·         Liggers viaducten A9 krijgen tweede leven; N201 (Rijkswaterstaat)

·         Podcastwandeling over de watersnood van 1916 op Marken (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·         PFAS verontreiniging door atmosferische emissie (TNO)
Diffuse PFAS-verontreiniging van bodems is wijdverbreid in stedelijke, geïndustrialiseerde gebieden. Dat is een van de conclusies die TNO trekt uit een onderzoek naar PFAS-verontreiniging door atmosferische emissie vanuit de fabriek van Chemours (vroeger DuPont) in Dordrecht. De onderzoekers hebben een reconstructie gemaakt door op donken in de Alblasserwaard het infiltratieprofiel te bestuderen.

·         TNO-onderzoek toont aan: groot deel zeer schadelijke stof PFOA in bodem Alblasserwaard komt van DuPont (AD)

·         Omgevingsdienst geeft uitleg over PFAS-onderzoek in grond en water moestuinen (Sliedrecht24)

·         Veel wateroverlast als Limburgbui op Zuid-Holland valt (Provincie Zuid-Holland)
Als de uitzonderlijk grootschalige neerslag die in 2021 in Limburg viel in Zuid-Holland zou vallen, blijft er op veel plaatsen water staan, vooral in polders. Veel watergangen in Delfland en Rijnland krijgen te maken met kritische waterstanden en kadedoorbraken zijn niet uitgesloten. Dit blijkt uit een stresstest van Deltares en de provincie Zuid-Holland in samenwerking met waterschappen.

·         Een rainbow van sediment voor de proeftuin (Rijkswaterstaat)
In de Nieuwe Waterweg bij de landtong Rozenburg is 10.000 m3 sediment aangebracht om natuur te ontwikkelen. Sleephopperzuiger ‘De Hein’ heeft steeds 1 uur lang zand en slib met een grote boog (rainbowen) achter de langsdam gespoten.

·         Gericht rivierkreeften wegvangen blijkt effectief; waterplanten keren terug (Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard)

Provincie Zeeland

·         Vijf vragen over chronische wateroverlast in Sluiskil, ook wel bekend als ‘het Groningen van Zeeland’ (PZC)

Provincie Noord-Brabant

·         Waterschap wil geen vies slib in waterplas Caron in Raamsdonksveer (AD)
Het waterschap Brabantse Delta werkt niet mee aan het ondiep maken van de Plas van Caron bij Raamsdonksveer. Voor deze klus zou vervuild slib worden gebruikt, maar het waterschap ziet dat niet zitten. De risico’s voor de waterkwaliteit zouden te groot zijn.

·         36 miljoen kubieke meter water opslaan? ‘Dat kan ook gewoon ondergronds, hoor!’ (AD)
Den Bosch, omliggende gemeenten en waterschappen piekeren zich suf hoe ze voldoende plekken kunnen vinden om bij zware buien en hoogwater 36 miljoen kuub water te kunnen bergen. ,,Denk ook eens aan ondergrondse berging”, zeggen ze bij Fugro. ,,Want dat kan heel goed.”

·         Nieuwe intenties om Peel te vernatten (binnenlandsbestuur.nl)
Provincie en waterschappen pogen met een nieuw initiatief verdroging van de Peel tegen te gaan. Direct betrokkenen zijn sceptisch.

·         Weeroverzicht Brabant 2022 (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         Provincies willen met onderzoek droogte Peelvenen voorkomen (1Limburg)

·         Hermetisch gesloten mestfabriek op Zevenellen in Haelen niet gevaarlijk voor gezondheid en milieu, oordeelt Raad van State (De Limburger)