Stelseltaken

De zes omgevingsdiensten in Gelderland werken in opdracht van de gemeenten in hun regio en de provincie. Om de kwaliteit te waarborgen en de krachten zo efficiënt mogelijk te bundelen zijn een aantal taken in de samenwerking belegd, de zogenoemde stelseltaken. Iedere omgevingsdienst heeft haar eigen specifieke aandachtsgebied. De betreffende omgevingsdienst is ‘specialist’ in deze stelseltaak en voert deze taak ook voor de andere vijf omgevingsdiensten uit.

Bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm)

De bestuurlijke strafbeschikking milieu (BSBm) is een lik-op-stuk-instrument dat door een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) kan worden toegepast bij de handhaving van milieufeiten. Een BSBm kan alleen worden uitgeschreven voor feiten die zijn opgenomen op de (milieu)feitenlijst. Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) handelt geregistreerde feiten en strafbeschikkingen af namens de Gelderse Omgevingsdiensten.

Coördinatie en kwaliteit

Omgevingsdienst de Vallei (OddV) zorgt ervoor dat de coördinatie en samenwerking tussen de zeven Gelderse omgevingsdiensten goed en efficiënt verloopt. De directeur van OddV is voorzitter van het platform van Gelderse directeuren. Hij neemt het initiatief om samen met de andere directeuren (nieuwe) ambities voor de Gelderse Omgevingsdiensten vast te stellen.

Handhaving complexe bedrijven

Complexe bedrijven zijn inrichtingen die een grote impact kunnen hebben op de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door luchtuitstoot, geur- en geluidoverlast. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) voert voor een aantal Gelderse omgevingsdiensten het toezicht en handhaving bij complexe bedrijven uit. ODRA heeft hiervoor specialisten in huis op het gebied van afval, procesindustrie, bodem en vuurwerkevenementen. Ook is ODRA gespecialiseerd in het uitvoeren van analyses in verband met het melden van afvalstoffen (LMA-specialisten) en het uitvoeren van diepgaand administratief toezicht (DAT). ODRA voert daarnaast de taken voor de Wet bodembescherming uit voor de gehele provincie Gelderland.

Ketentoezicht

Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) voert namens de Gelderse Omgevingsdiensten Ketentoezicht uit. Team Ketentoezicht richt zich op het terugdringen van milieucriminaliteit. In de praktijk blijkt dat de grootste risico’s liggen bij het handelen in en verwerken van afval. Daar is met crimineel handelen het meeste te verdienen. In sommige afvalketens wordt van een waardeloze afvalstof een waardevolle stof gemaakt, door simpelweg het label te veranderen. Op die manier hoeft men niet te betalen om de afvalstof te laten verwerken maar krijgt men juist betaald om de afvalstof te leveren. Het team kijkt verder dan specifieke bedrijven. Het onderzoekt risico’s in de hele keten van vrijkomen tot verwerken van afval. Dat doet het samen met de handhavingspartners in de keten, de zogenaamde ketenpartners.

Portaal-, kennis- en communicatiefunctie

Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) voert de stelseltaak Portaal-, kennis- en communicatiefunctie uit. ODVeluwe is voor externe partijen en organisaties een eerste aanspreekpunt (het “portaal”) voor contacten en afspraken met de Gelderse Omgevingsdiensten. De Gelderse Omgevingsdiensten werken in structurele samenwerkingsverbanden op diverse onderwerpen samen met (keten)partners zoals OM/FP, politie, veiligheidsregio, waterschap, brandweer, GGD, RIEC en het RIVM.

Daarnaast onderhoudt ODVeluwe namens de Gelderse Omgevingsdiensten een kennisinfrastructuur, waarbij kennisdeling en deskundigheidsbevordering voorop staat.

De Gelderse Omgevingsdiensten nemen als samenwerkingsverband een eigen positie in en voeren een gezamenlijke huisstijl en identiteit om de vindbaarheid en herkenbaarheid te vergroten en daar waar mogelijk uniform naar buiten te treden. ODVeluwe verzorgt de communicatie namens de Gelderse Omgevingsdiensten.

P&O-coördinatie

De zeven Gelderse Omgevingsdiensten werken nauw samen op het gebied van personeelszaken. De stelseltaak P&O-coördinatie is neergelegd bij Omgevingsdienst Achterhoek (ODA). ODA coördineert en ondersteunt het overleg tussen de vakbonden, het Centraal Georganiseerd Overleg (CGO) en de werkgever over de arbeidsvoorwaarden. Hier worden zo veel mogelijk afspraken over arbeidsvoorwaarden centraal voor het hele stelsel geregeld. Verder heeft ODA als taak om alle regelingen over personeelszaken die voor het stelsel van toepassing zijn voor te bereiden en te onderhouden.

Vergunningverlening complexe bedrijven

Complexe bedrijven zijn inrichtingen die een grote impact kunnen hebben op de omgeving en het milieu, bijvoorbeeld door luchtuitstoot, geur- en geluidoverlast. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) stelt voor de omgevingsdiensten in Gelderland het milieudeel voor de omgevingsvergunning op voor dit type bedrijven. ODRN levert hiervoor de technische inhoud en alle onderdelen die te maken hebben met aspecten zoals externe veiligheid, geluid, lucht en geur. De totale regie van de procedure, zoals het versturen van brieven en het in de gaten houden van wettelijke termijnen, ligt bij de lokale omgevingsdienst.

Toezicht op Seveso-bedrijven (voorheen Brzo-bedrijven)

In Nederland zijn bedrijven die een groter risico lopen op het veroorzaken van zware ongevallen, zoals een brand of een explosie. Voor deze bedrijven zijn extra regels opgesteld in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) onder de Omgevingswet. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) houdt toezicht op deze bedrijven in Gelderland en Overijssel. Dat wordt gedaan met aangekondigde en onaangekondigde controles.

ODRN bezoekt de Seveso-bedrijven aangekondigd en onaangekondigd. Tijdens een controle wordt bekeken of de bedrijven de juiste maatregelen treffen om ongevallen te voorkomen. ODRN werkt hiervoor samen met de inspectiepartners: Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, veiligheidsregio’s en waterkwaliteitsbeheerders.

Meer informatie

  • Over ons

    Met onze wortels in Gelderse grond werken we, in opdracht van gemeenten en provincie, aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving.

  • Werken bij

    Onze collega’s van de 6 Gelderse omgevingsdiensten zetten zich in voor een gezonde en duurzame leefomgeving.