Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 8 2023)

1. ‘Wederzijds vertrouwen is basis voor versterking van het kwalibostelsel’

‘De publieke en private kant van het bodem- en ondergrondstelsel kunnen elkaar versterken. Een belangrijke voorwaarde is dat er over en weer vertrouwen bestaat’, aldus Sabine Gabriël-Breukers, programmamanager Versterking Kwalibo-stelsel en namens IenW waarnemend lid van het SIKB-bestuur. Lees het interview met Sabine Gabriël-Breukers op de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond.

2. Post uit Brussel: Van eigen bodem

Wat in het vat zit, verzuurt niet. Dat geldt ook voor Europese wetgeving. De Europese Commissie heeft op veel terreinen het recht van initiatief. Maar als voor plannen geen meerderheid bij de 27 Europese regeringen gevonden wordt, moeten die van tafel. Over de bodem bleef het sluimeren: Na een mislukte poging van tien jaar geleden, is een nieuw plan voor een Europese bodemrichtlijn in de maak. Provincies, gemeenten en Tweede Kamerleden slijpen de messen. Lees verder op de website van de Brusselse Nieuwe.

3. Start internetconsultatie regels ZZS-register

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt een wijziging van 3 Besluiten onder de Omgevingswet voor. Met deze wijziging worden vergunningplichtige bedrijven verplicht om hun emissies van ZZS te registeren in een database. Deze wijziging verplicht bedrijven om deze gegevens voortaan in te voeren in een database. Het RIVM maakt de gegevens openbaar. Hierdoor kan iedereen op de website emissieregistratie.nl zien welke bedrijven welke ZZS uitstoten en in welke hoeveelheid. Lees verder op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

4. Ontplofbare oorlogsresten: van normen, naar afwegingen, naar wegwijzer

In januari 2022 spraken we Mario de Wever, projectleider voor het afwegingskader ontplofbare oorlogsresten. Hij vertelde ons over de opdracht, de afwegingen en het traject dat werd gevolgd om te komen tot een afwegingskader. We zijn nu een jaar verder en willen graag weten hoe het er voor staat met dat afwegingskader. Dus gingen we weer in gesprek met Mario. Lees verder op de website van het Kenniscentrum Ontplofbare oorlogsresten.

5. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Bodem en Ondergrond 7e jaargang, nr. 3 – 15 februari 2023 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         Nieuwe Ruimtelijke Scenario’s voor Nederland in 2050 (9 maart, Den Haag of online)
Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét ruimtelijke kwaliteit er rond 2050 uitzien? Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken? Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op? Kom 29 maart naar de presentatie van de Ruimtelijke Verkenning 2023 en leer meer over de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050.

·         Platform Bodembeheer: De strijd om de diepe ondergrond: de opkomst van nieuwe technieken (14 maart, online)
Als gevolg van maatschappelijke opgaven zoals klimaatverandering, energietransitie, stikstofproblematiek en de woningbouwopgave komt er een steeds grotere noodzaak om de beschikbare ruimte zo optimaal mogelijk te benutten. Niet alleen bovengronds, maar ook ondergronds is er steeds meer ruimte nodig en zal de beschikbare ruimte steeds slimmer benut moeten worden. Voor deze sessie van het Platform Bodembeheer kijken we daarom samen met Jong Bodem naar de toekomst.

·         BRO’tje: BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant (16 maart)
Dit BRO’tje gaat over toepassingen van BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant. Het provinciaal beleid van Noord-Brabant leunt nu al sterk op de inhoud van de BRO. We krijgen een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens licht de provincie toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.

·         Werkgroep Stedelijk Grondwater: Water en bodem sturend: de rol van grondwater (21 maart, Tiel of online)
Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Alle partijen moeten hiermee aan de slag. Maar welke rol heeft grondwater hierin? We moeten meer rekening houden met extremen zoals droogte en grote hoeveelheden neerslag. De Nederlandse bodem moet weer een spons worden. We willen minder vergraven en zo bijvoorbeeld kwel en opbarsten tegengaan. En een grondwaterpassage kan gunstig zijn voor de oppervlaktewaterkwaliteit. Grondwater is een essentiële schakel hierin en daarom sturend bij de keuzes voor nieuwbouw of het stellen van beleidsregels bij waterschappen of gemeenten. In deze bijeenkomst willen we dit concreter maken.

·         Symposium BodemBreed (13 april, Arnhem)
Reserveer 13 april a.s. vast in je agenda voor de nieuwe editie van Symposium Bodem Breed. We zijn deze keer te gast bij de provincie Gelderland en de gemeente Arnhem. Het definitieve programma publiceren we op maandag 6 maart a.s., maar hier is alvast een voorproefje van de 27 sessies die jullie kunnen bezoeken. Natuurlijk hebben we sessies over ‘Bodem en Water Sturend’ op het programma staan. Eigenlijk komen alle actuele bodem thema’s wel aan bod.

6. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Omgevingswet en het diepe-plassen-beleid in Nederland (anteagroup.nl)
Nederland kent zo’n vijfhonderd diepe waterplassen. Deze plassen zijn ontstaan door het winnen van zand, grind of klei. Vaak worden de voormalige winputten ondieper gemaakt als ze niet meer in gebruik zijn. Dit gebeurt door er grond of baggerspecie in te storten. Bij een aantal gemeenten leefde bezorgdheid over de kwaliteit van de hierbij gebruikte grond. Dat leidde tot vragen aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Antea Group heeft het ministerie bijgestaan bij het leiden van een unieke dialoog tussen landelijke, regionale en lokale bestuurders. Ook hebben wij in kaart gebracht of de Omgevingswet voldoende waarborgen biedt om veilige verondieping in ons land mogelijk te maken.

·         VNG publiceert Handreiking APV en omgevingsplan (VNG)
De VNG heeft een ‘Handreiking APV en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de APV in verband met de Omgevingswet. Ook zijn enkele voorbeeldbepalingen beschikbaar gesteld ter inspiratie voor aanpassing van de APV.

·         Gezocht: goede lokale voorbeelden voor toepasbare regels (ADS)
Hebt u als overheid goede juridische of toepasbare regels aangeleverd bij de oefenomgeving (pre-productieomgeving)? En wilt u die delen met andere overheden op de demo-omgeving, zodat zij weten waar zij tegenaan kunnen lopen en hoe ú dat heeft opgelost? Dan kunt u dit melden bij het Informatiepunt Leefomgeving. Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bekijkt dan of het uw voorbeeld ook op de demo-omgeving kan zetten.

·         ‘Nu moet die Omgevingswet gaan rollen’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         Omgevingsloket tijdelijk niet beschikbaar op 20 en 24 februari (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Nieuwsbrief Implementatie 14 februari (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – februari 2023 – Aan de slag met de Omgevingswet

7. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Bewustwording voor het belang van gezonde bodem (Onder het Maaiveld)
Onder het Maaiveld gelooft dat kennis over het belang van een gezonde bodem essentieel is om te veranderen hoe mensen met de bodem omgaan. Een belangrijk onderdeel van het programma is daarom het vergroten van het bewustzijn hierover. Dit doen we onder andere door een documentaire te maken over hoe het leven onder het maaiveld bijdraagt aan ons leven bovengronds. Ook betrekken we burgers actief bij het programma door met hun hulp het Nederlandse bodemleven in kaart te brengen. Dit doen we bijvoorbeeld in de vorm van jaarlijkse Bodemdierendagen.

·         Er is iets grondig mis met de Nederlandse bodemkwaliteit (Trouw)

·         ‘Europese Commissie ontvangt juiste Nederlandse data over grondwaterkwaliteit’ (AgriHolland)

·         Waarom fosfaat het nieuwe stikstof is (NPO Radio 1)

·         Een nieuw puzzelstukje in de bestrijding van de Japanse duizendknoop: je kunt ze verzuipen (Trouw)

·         Beschermende maatregelen in drie natuurgebieden op de Noordzee (Rijksoverheid)

8. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Kabinet publiceert Nationaal Programma Circulaire Economie (Warmte365)
Nederland moet zuiniger met grondstoffen omgaan. In het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) 2023-2030 schetst het kabinet maatregelen die de economie op koers moeten brengen om in 2050 volledig circulair te zijn. Klimaatinstallaties moeten langer mee, milieuschade moet in de prijzen verwerkt worden en materiaal moet meer hergebruikt worden.

·         RIVM: Indaver vernietigt Pfas niet volledig (AfvalOnline)
Staatssecretaris Heijnen heeft het RIVM-advies over de Pfas-afvalverwerking van Indaver openbaar gemaakt. Daaruit blijkt dat de draaitrommeloven van het bedrijf de Pfas niet volledig vernietigt.

·         Leren van de natuur in circulaire economie (fontys.nl)

·         ‘Circulair bouwen speelt meer bij ontwerper dan bij bouwer’ – AfvalOnline

9. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Lichte stijging broeikasgassen in 2021 (RIVM)
In 2021 was de uitstoot van broeikasgassen 1,8 procent hoger dan het jaar ervoor. Het is voor het eerst sinds 2016 dat de uitstoot weer stijgt. In 2020 was er nog sprake van een daling van 8,8%. De stijging wordt vooral veroorzaakt door CO2 en komt met name door de koude winter van 2021. In totaal is de uitstoot van broeikasgassen nu 24,9 procent lager dan in 1990.

·         Meepraten over energiebeleid met de landelijke energieraadpleging (Rijksoverheid)
Om in 2050 klimaatneutraal te kunnen zijn moet ons energiesysteem veranderen. Maar die transitie naar een nieuw energiesysteem leidt steeds tot nieuwe keuzes en dilemma’s.

·         Iedereen verlangt naar een snellere warmtetransitie (binnenlandsbestuur.nl)

·         VNG en IPO pleiten voor snelle invoering warmtewet (VNG)

·         Wet collectieve warmtevoorziening: de route naar een collectief warmtesysteem (Omgevingsweb)

·         Gasleidingen ook geschikt voor levering van waterstof: kabinet wil er snel werk van maken (ParkstadActueel)

·         Nederlands internationale klimaatstrategie is een doekje voor het bloeden (NRC)

·         Stikstofimpasse zet rem op energietransitie (Netbeheer Nederland)

·         Nieuwe plannen voor beveiliging Noordzee ’teleurstellend’ (NOS)

·         Rechtvaardigheid in klimaatbeleid. Over de verdeling van klimaatkosten (WRR)

·         ‘Klimaatbeleid kan meer oog hebben voor rechtvaardigheid’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         Dit jaar € 8 miljard beschikbaar voor duurzame energie en verlagen CO2-uitstoot met SDE++ (Rijksoverheid)

·         Wetenschappers: mogelijk ‘noodlottige spiraal’ door klimaatcrisis (RTL Nieuws)

·         De officiële oprichting van de Waterbank (De Waterbank)

10. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Kaarten van overstromingsgevaar voor ruimtelijk beleid, in het bijzonder de woningbouw (Deltares)
De regering heeft aangegeven bij de ruimtelijke planvorming meer rekening te willen houden met water- en bodemeigenschappen: water en bodem sturend (WBS). Eén van de eigenschappen waar men rekening mee wil houden is het gevaar van overstroming, met name bij planvorming over woningbouw en andere vormen van ruimtegebruik die kwetsbaar zijn voor overstromingen of wateroverlast.

·         Overstromingsgevaar en de woningbouwopgave: ruimtelijke zonering? (h2owaternetwerk.nl)
In dit artikel worden geactualiseerde kaarten van het totale lokaal schadegevaar (LSG) en het lokaal verdrinkingsgevaar (LVG) gepresenteerd en wordt een ruimtelijke zonering geopperd als hulpmiddel voor locatiekeuze en/of het vaststellen van bouwvereisten. Opvallend en volstrekt verklaarbaar: niet alle diepe polders zijn zeer gevaarlijk en niet alle hoge gronden zijn vrij van overstromingsgevaar.

·         Deltares maakt overstromingsgevaren inzichtelijk op de kaart (Architectenweb)

·         Dijkgraaf Rogier van der Sande waarschuwt voor bouwen op onverstandige plekken (Waterforum)

·         Indicatoren ontwikkeld om klimaatbestendigheid te monitoren (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Het onderzoeksconsortium van NKWK Klimaatbestendige Stad heeft in 2022 zes onderzoeken uitgevoerd. Een van de onderzoeken draaide om de monitoring van klimaatbestendigheid: welke indicatoren kunnen decentrale overheden gebruiken om concreet te maken hoe klimaatbestendig de fysieke leefomgeving is? En hoe kunnen deze indicatoren helpen om te monitoren of de omgeving klimaatbestendiger wordt?

·         Spelen met tijd terwijl de zeespiegel stijgt (Rijkswaterstaat)
Van december 2022 tot en met april 2023 organiseert het programma Strategische Verkenningen samen met Deltares (Rethink de Delta) een viertal sessies over adaptatietijd, ofwel de tijd die nodig is om ons aan het veranderende klimaat te kunnen aanpassen.

·         Kennisbank Groenblauw is uitgebreid en verdiept (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Grondwater inzet waterschapsverkiezingen: ‘Peil moet omhoog’ (NOS)

·         Kruiden en bloemen verstevigen de dijken van de toekomst (Vroege Vogels)

·         Factsheet Bloemrijke sterke dijken (STOWA)

·         Vee boven veen: huizen verzakken omdat het waterschap voor de boeren kiest (ftm.nl)

·         Opinie | Houd het water op alle mogelijke manieren vast (NRC)

·         Diepste polders veiligst bij overstroming (binnenlandsbestuur.nl)

·         Nederlanders zorgen over extreem weer (Unie van Waterschappen)

·         Verzekeraars: iedereen moet zich tegen overstromingen kunnen verzekeren (Kassa)

·         ‘Verzekeraars willen iedereen verzekerd bij grote overstroming’ (RTL Nieuws)

·         ‘We baggeren onze kust-verdediging weg in Nederland’ (NRC)

·         70 jaar na de Watersnoodramp: hebben we onze les geleerd? (RWS verbindt)

11. Ontplofbare oorlogsresten en archeologie

Archeologen en speurders naar ontplofbare oorlogsresten komen elkaar nogal eens tegen. Beiden wroeten regelmatig in de bodem. Ze kunnen elkaar tegenwerken maar ze kunnen elkaar ook versterken. Martijn Defilet werkt als archeoloog bij de gemeente Arnhem en beschrijft hoe de samenwerking daar verloopt. Lees verder op de website van het kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

12. Kabinet werkt aan versterken onafhankelijkheid toezichthouders

De komende maanden werkt het kabinet aan een nieuwe wet die ervoor moet zorgen dat de toezichthouders van de rijksoverheid (de rijksinspecties) onafhankelijker hun taak kunnen uitvoeren. Dit schrijft minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan de Tweede Kamer in reactie op een initiatiefnota van het Tweede Kamerlid Omtzigt. Het versterken van de onafhankelijkheid van de rijksinspecties is ook onderdeel van het coalitieakkoord van het huidige kabinet. Het wetsvoorstel zal naar verwachting begin 2024 naar de Raad van State worden gestuurd. Lees verder op de website van de Rijksoverheid.

13. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Ontplofbare oorlogsresten en archeologie (Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten)
Archeologen en speurders naar ontplofbare oorlogsresten komen elkaar nogal eens tegen. Beiden wroeten regelmatig in de bodem. Ze kunnen elkaar tegenwerken maar ze kunnen elkaar ook versterken. Martijn Defilet werkt als archeoloog bij de gemeente Arnhem en beschrijft hoe de samenwerking daar verloopt.

·         Waterschap Rivierenland: 750 jaar thuis in water en bodem (radioafm.nl)
Op zondag 12 februari is het 750 jaar geleden dat het eerste waterschapsbestuur in het rivierengebied ontstond door toedoen van graaf Floris V van Holland.

Provincie Groningen

·         Noorderzijlvest steekt 190 miljoen euro in een sterkere dijk naast Lauwersoog (dvhn.nl)
Noorderzijlvest stevent af op een historische investering. Voor 190 miljoen euro wil het waterschap de dijk tussen Lauwersoog en Westpolder versterken en de bemalingscapaciteit bij Zoutkamp vergroten.

·         Waterschap investeert 190 miljoen in aanpak zeedijk en gemaal (binnenlandsbestuur.nl)

Provincie Fryslan

·         Rijkswaterstaat heeft ‘drijvend’ aquaduct A7 weer gestabiliseerd (Waterforum)
De Prinses Margriettunnel in de A7 tussen Sneek en Joure is sinds 6 februari gedeeltelijk weer open voor het wegverkeer. De werkzaamheden daarvoor, onder andere het verwijderen van duizenden zandzakken en het aanbrengen van een nieuw stabilisatiesysteem in de tunnel, zijn 6 februari afgerond. Het onderzoek naar de oorzaak is in volle gang.

·         Het onzichtbare wordt in Gersloot door de nieuwe veenmobiel zichtbaar: stromend grondwater (LC)

·         Baggeren zit de veerdienst in de weg: toeristen vinden het niet zo erg, maar Amelanders hebben er veel last van (NRC)

·         Extra bescherming voor natuurgebieden in Noordzee (Omrop Fryslân)

Provincie Drenthe

·         Enquête in Schoonebeek om draagvlak te peilen over plannen NAM met afvalwater (dvhn.nl)
Enkele inwoners van Schoonebeek gaan een enquête op poten zetten om in het dorp het draagvlak te onderzoeken van de geplande injectie van afvalwater in de bodem door de NAM.

·         Aan de slag met een klimaatbestendige Kop van Drenthe (Provincie Drenthe)
In de Kop van Drenthe, grofweg van het Fochteloërveen tot De Onlanden, gaan verschillende partners samenwerken om het landelijk gebied klimaatbestendig te maken vanuit het thema water. Door klimaatverandering krijgen we in het gebied steeds vaker te maken met heftige, langdurige regenval en ook perioden van droogte. Dit kan overlast veroorzaken, maar biedt echter ook kansen voor onder andere landbouw en natuurontwikkeling. Daarom gaan we aan de slag met een nieuwe visie op de inrichting van het gebied.

·         Aan de slag met een klimaatbestendige Kop van Drenthe (Waterschap Noorderzijlvest)

·         Zuiveringsproces rwzi Echten van slag door lozing giftige stof (Waterforum) Provincie Overijssel

·         Landschap Overijssel pleit voor langer vasthouden van water in beken (RTV Oost)
“Als je water niet langer vasthoudt hebben we in de zomer een groot probleem”, zegt Michael Sijbom, directeur Landschap Overijssel. Samen met diverse natuurorganisaties doet hij de oproep om water langer vast te houden.

·         Verbreding Ettenlandsch kanaal van start (Provincie Overijssel)

·         Drie keer een last onder dwangsom voor Hengelose asfaltcentrale, vanwege milieuregels (AD)

Provincie Utrecht

·         Provincie Utrecht zet nieuwe stap richting toekomst landelijk gebied (Provincie Utrecht)
Het Rijk heeft alle provincies gevraagd om voor 1 juli 2023 een gebiedsprogramma op te stellen waarin per gebied de doelen voor stikstof, natuur, water, klimaat en bodem staan beschreven. De provincie Utrecht heeft de denklijnen en richtingen om deze doelen te halen geschetst. Deze denklijnen worden de komende weken aan de gebiedspartners voorgelegd zodat zij hun visie hierop kunnen geven.

Provincie Noord-Holland

·         Tata Steel moet op meer plekken onderzoek doen naar grondwatervervuiling (Omgevingsdienst IJmond)
De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (OD NZKG) heeft Tata Steel in IJmuiden opgedragen op een aantal locaties aanvullend onderzoek te doen naar grondwatervervuiling. De OD NZKG wil weten wat de omvang is en in hoeverre verontreinigd grondwater zich verspreidt. Omgevingsdienst IJmond (ODIJmond) werkt hierin samen met OD NZKG, OD NHN en GGD Kennemerland. ODIJmond is toezichthouder voor het bedrijf Pelt & Hooijkaas, dat op het Tata Steel-terrein is gelegen.

·         Bodemonderzoek ‘duinlandjes’ Egmond en Zandvoort (Provincie Noord-Holland)
De bodem van de moestuinen in het duingebied van Egmond en Zandvoort bevat licht verhoogde concentraties PFAS. Dit blijkt uit onderzoek dat in opdracht van de provincie Noord-Holland en drinkwaterbedrijf en natuurbeheerder PWN is uitgevoerd. De uitkomsten komen overeen met PFAS-gehalten die op andere plekken langs de kust zijn gemeten.

·         In Egmondse ’duinlandjes’ zijn verhoogde PFAS-concentraties gemeten (Noordhollands Dagblad)

·         Giftige stof gevonden in Egmondse volkstuintjes: ‘Eet ook groenten uit supermarkt’ (NH Nieuws)

·         Een ‘waterbuffer’ onder Het Ganker in Nibbixwoud als wapen tegen overstromingen (NH Nieuws)
Om Nibbixwoud beter te beschermen tegen toekomstige overstromingen, komt er onder Het Ganker een zogeheten ‘waterbuffer’. Die slaat het regenwater tijdelijk op, zodat de straten niet vollopen als het hard regent.

·         De Rotterdamse haven moet haar eigen voeten droog houden (NRC)

·         Directeur Waternet treedt terug na aanhoudende problemen (Het Parool)

·         Klimaatminister Jetten kijkt zijn ogen uit en noemt Alkmaarse fabriek voor groen gas ’unieke innovatie’ (Noordhollands Dagblad)

·         Subsidie voor duurzaam regionaal voedsel (Provincie Noord-Holland)

Provincie Zuid-Holland

·         Bodemonderzoek rond A20 als voorbereiding van verbreding (Gouwe IJssel Nieuws)
Rijkswaterstaat gaat de aankomende tijd onderzoek doen naar de bodemgesteldheid rondom snelweg A20 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda. Voordat de eerste schop over enkele jaren de grond in gaat, moet eerst duidelijk zijn hoe de bodemgesteldheid in het gebied langs de A20 is. Er worden verschillende soorten onderzoek verricht naar mogelijk aanwezige obstakels in de ondergrond. Zoals (ontplofbare) oorlogsresten, archeologische vondsten en bodemvervuiling. Ook wordt geotechnisch onderzoek gedaan naar de opbouw van de bodem.

·         Oasen en Evides willen onafhankelijke monitoring van PFAS-lozing bij Chemours (Waterforum)
Oasen en Evides willen dat een onafhankelijke instantie de PFAS-lozingen door Chemours op de Beneden-Merwede gaat monitoren. Hiervoor pleiten ze in hun beroep dat ze hebben aangetekend tegen de nieuwe waterwetvergunning van RWS. De beide drinkwaterbedrijven willen zekerheid dat de gestelde immissie-eis van 4,4 nanogram per liter bij hun drinkwaterinnamelocaties niet wordt overschreden

·         Actiegroep klaar voor 150ste protest tegen PFAS-uitstoot Chemours (AD)
De actiegroep Gezondheid Vóór Alles maakt zich op voor een nieuw ijkpunt. Zaterdagochtend 18 februari staan ze voor de 150ste zaterdag voor de poort van het Dordtse chemiebedrijf Chemours te protesteren tegen de lozing van giftige PFAS-stoffen in lucht, grond en water.

·         Bodemvervuiling ontdekt op plek waar nieuwe supermavo in Spijkenisse komt (AD)

·         Uitleg over wateroverlast na bizarre regenbui valt bij bewoners verkeerd: ‘Komt niet door klimaat’ (AD)

·         Neprom wil niet tekenen bij het kruisje van het waterschap (binnenlandsbestuur.nl)

·         Riooldammen in de Nieuwe Waterweg (Rijkswaterstaat)

Provincie Zeeland

·         Provincie Zeeland inventariseert economische schade door PFAS (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Zeeland roept bedrijven, organisaties en bewoners op zich te melden als ze schade hebben opgelopen door de aanwezigheid van PFAS in de Westerschelde. Samen met het Rijk bekijkt de provincie of het mogelijk is door PFAS geleden schade deels of volledig te verhalen op de vervuilers. De provincie benadrukt dat het op dit moment niet zeker is of men schadevergoeding krijgt. Een vollediger beeld krijgen is het doel.

·         Grond onder op- en afritten van de A58 bij Goes is volgens gemeente niet gevaarlijk voor inwoners (PZC)
De grond die onder de ‘nieuwe’ op- en afritten van de A58 bij Goes ligt, is niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Die conclusie trekt de gemeente Goes na overleg met verschillende instanties.

·         Geen gezondheidsrisico’s door pfas bij zwemlocaties Westerschelde (NOS)

Provincie Noord-Brabant

·         Werkplaats Data en BRO – rol in bodem en ondergrond (14 maart, Boxtel, zie bijlage)
De maatschappelijke opgaven zijn groot, en de ruimte is schaars. We moeten daarom keuzes maken, functies combineren, slim clusteren en creatief met de ruimte omgaan. Het is dus essentieel om een ruimtelijk en integraal inzicht te krijgen in de ondergrond. Voor een goed beleid en beheer. Fundament hiervoor zijn eenduidige, betrouwbare data en informatie over de ondergrond van Nederland. Datagedreven werken is hierbij van groot belang. Daarom is vanuit het kennisnetwerk Brabantse Bodem & Ondergrond de werkplaats Data en BRO opgestart. Waarin we kennis delen en ontwikkelen op het gebied van datagedreven werken, met de BRO als belangrijke basis.

·         Webinar BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant (16 maart, online)
Dit BRO’tje gaat over toepassingen van BRO-ondergrondmodellen in Noord-Brabant. Het provinciaal beleid van Noord-Brabant leunt nu al sterk op de inhoud van de BRO. We krijgen een inkijkje in het organisatorische proces dat is doorlopen om actuele grondwaterstanden van het provinciaal meetnet op dagelijkse basis te kunnen registreren in de BRO. Vervolgens licht de provincie toe hoe deze grondwaterstandsgegevens en ook het model Grondwaterspiegeldiepte gebruikt worden in nationale en regionale beleidsstudies op het gebied van verdroging en vernatting.

·         Werkplaats Bodemenergie en Grondwater (23 maart, Eindhoven, zie bijlage)
Namens het Brabants kennisnetwerk Bodem en Ondergrond nodigen we je van harte uit voor de werkplaats Bodemenergie en Grondwater op 23 maart a.s. In deze werkplaats draait het om het spanningsveld tussen enerzijds de wens om meer bodemenergie (WKO én geothermie) te willen benutten voor de maatschappelijke opgaves en anderzijds de wens om de grondwatervoorraden en drinkwater te beschermen.

·         In Helmond moet de volkstuin worden gesloten vanwege PFAS (NPO Radio 1)
In Helmond is een strijd gaande. Inzet? De sanering van een volkstuincomplex waar gif in de grond zit. Sommige tuinders zijn voorstanders, maar het bestuur wil een nieuw bodemonderzoek. Want uit een rapport blijkt dat het gifpercentage met meer dan de helft is afgenomen. En als dit doorzet dan wordt er een norm gehaald en is geen sanering meer nodig, zegt het bestuur.

·         Droogteagenda Brabant vastgesteld (AgriHolland)
Woensdag 8 februari is binnen het Breed Bestuurlijk Grondwateroverleg de Droogteagenda Brabant vastgesteld. Binnen dit overleg spreken de provincie, waterschappen, natuurorganisaties, Brabant Water, ZLTO en industriële grondwateronttrekkende bedrijven met elkaar. Er zijn vijf pijlers vastgesteld om de grondwaterbalans in Noord-Brabant te herstellen: meer grondwater aanvullen, minder grondwater onttrekken, ruimtelijke afspraken, innovaties stimuleren en ‘goed toezicht’.

·         Onderzoek zonnevelden langs Brabantse snelwegen (binnenlandsbestuur.nl)
In bermen en taluds van snelwegen hopen Brabantse gemeenten plek te vinden voor de aanleg van bijvoorbeeld zonnevelden. De gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de provincie Noord-Brabant willen onderzoeken hoe ze langs de A2, A50 en A58 duurzame energie kunnen opwekken. Den Bosch onderzoekt iets soortgelijks langs de A59.

·         Ravenstein schuilt straks weer achter muur, niet om de vijand maar het water te weren (BD)
De muur komt er. Dat was dinsdagavond de belangrijkste boodschap in Ravenstein tijdens een informatieavond over de nieuwe dijkversterking. Lager dan eerst bedacht, maar nog altijd nadrukkelijk het nieuwe aanzicht van het stadje.

·         Samenwerken aan actuele overstromingsscenario’s langs de Maas (Provincie Noord-Brabant)
Woensdag 25 januari 2023 ondertekenden waterschappen Aa en Maas en Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant de werkafspraken voor het project Actualisatie Overstromingsscenario’s. De huidige scenario’s zijn verouderd en om deze te vernieuwen wordt ingezet op een nieuw modelinstrument. Hiermee kunnen overstromingen bij doorbraken van primaire keringen langs de Maas beter in kaart worden gebracht.

Provincie Limburg

·         Hoogwaterbescherming en gebiedsontwikkelingsplannen voor Thorn en Wessem (Provincie Limburg)
Op 16 februari jl. hebben Provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeente Maasgouw en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een handtekening gezet onder de bestuursovereenkomst Thorn – Wessem. Hiermee hebben zij de ambitie vastgelegd om binnen het projectgebied Thorn – Wessem tot een gebiedsontwikkeling te komen waarin de verschillende hoogwaterbeschermingsopgaven zijn afgestemd.

·         Bestuurders leggen afspraken vast over de opgaven voor de hoogwaterveiligheid van de inwoners van Thorn en Wessem (De Limburger)

·         Grond onder tankstation Mook gesaneerd (De Gelderlander)
De sanering van de bodem onder het voormalige tankstation aan de Rijksweg in Mook is grotendeels afgerond. De bovenste laag van de vervuilde grond op het terrein is opgeruimd en vervangen door schone grond.

·         Regering gaat ook kleinere mijnbouwschade in Limburg vergoeden (NOS)
Bijna vijftig jaar na de sluiting van de laatste steenkolenmijn in Limburg, komt er een schadefonds voor kleinere mijnbouwschade, zoals scheuren en verzakkingen. Medio dit jaar worden de eerste schademeldingen in behandeling genomen. Dat heeft staatssecretaris Hans Vijlbrief bekendgemaakt.

·         Limburg start onderzoek naar zelfredzaamheid bij overstromingen: ‘Zorgen dat we beter voorbereid zijn’ (AD)

·         Basisrivierbodemligging analyse Grensmaas hoogwater juli 2021 (wur.nl)

·         Start impuls groenonderhoud De Band in Well (Rijkswaterstaat)

·         Partners vernieuwen afspraken voor transformatie ENCI-gebied (Provincie Limburg)

·         Limburgse biodiversiteit enthousiast en breed gedragen (Provincie Limburg)