Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 5 2023)

1. Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet per 1 januari 2024

Het Koninklijk Besluit dat de datum van de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 regelt, is vandaag door de minister bij beide Kamers in procedure gebracht. Daarmee is interbestuurlijk een nieuwe streefdatum afgesproken. Rijk, IPO, VNG, de Unie van Waterschappen en het bedrijfsleven stellen dat het nu van essentieel belang is dat de Eerste en Tweede Kamer snel een invoeringsdatum van de reeds aangenomen Omgevingswet vaststellen. Lees verder op de website van Aan de slag met de Omgevingswet. Zie verder ook de volgende berichten:

·         Rijk, medeoverheden en bedrijfsleven: snel zekerheid nodig over startdatum Omgevingswet (Rijksoverheid)

·         Voorstel inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2024 (VNG)

·         Provincies roepen Kamers op tot spoedig besluit over inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2024 (IPO)

·         Minister De Jonge roept Kamers op tot snel besluit over inwerkingtreding Omgevingswet (Unie van Waterschappen)

·         Witte rook over invoerdatum Omgevingswet (binnenlandsbestuur.nl)

·         Invoering Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld, nu naar januari 2024 (NRC)

·         Nieuwe Omgevingswet voor vijfde keer uitgesteld, nu tot januari 2024 (nos.nl)

2. RIVM beschrijft bouwstenen voor toekomstbestendige visie op bodembeleid

We gebruiken de bodem steeds intensiever. Denk aan landbouw, woningbouw, recreatie of energievoorziening. Daardoor raakt de bodem steeds verder uitgeput en vervuild. Tegelijkertijd hebben we de bodem ook hard nodig. Voor het telen van landbouwgewassen, verkoeling in de stad, het afvoeren van (regen)water of het schoonhouden van het grondwater. Niet alles kan overal, en tegelijkertijd. Om het natuurlijk kapitaal van de bodem te behouden en duurzaam te gebruiken is een nieuwe visie op bodembeheer en -beleid nodig. Het RIVM beschrijft in dit rapport de bouwstenen voor deze toekomstbestendige visie. Lees verder op de website van het RIVM. Lees verder: RIVM beschrijft bouwstenen voor toekomstbestendige visie op bodembeleid (Groene Ruimte)

3. Quickscan toename van het ruimtebeslag in Nederland

Er komt in 2023 een voorstel van de Europese Commissie voor een Bodemgezondheidswet. Omdat verstedelijking de bodemkwaliteit en ecosysteemdiensten kan aantasten, zal dit voorstel naar verwachting een doelstelling bevatten om een rem te zetten op (semi-)stedelijke uitbreiding – de no net land take in 2050-doelstelling. In 2050 zou verstedelijking dan helemaal niet meer ten koste mogen gaan van landbouw- en natuurgronden. Lees verder op de website van het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees verder: ‘Aanzienlijke gevolgen’ van EU-wet over ruimtebeslag (binnenlandsbestuur.nl)

4. Publiek-private samenwerkingen voor certificaten kan beter

Meer uitwisseling van informatie en beter toezicht op certificerende instellingen. Dat is nodig om het functioneren van stelsels bij certificeren te verbeteren. Dat zegt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in het eigen onderzoek Tussenrapportage Meer inzicht in en toezicht op certificering. De ILT ziet toe op de werking van de stelsels, maar heeft onvoldoende zicht om te beoordelen of certificaten juist zijn afgegeven. Het ILT-onderzoek is vandaag door minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat naar de Tweede Kamer gestuurd. Lees verder op de website van de ILT.

5. Jaarplan Beheer en Doorontwikkeling BRO vastgesteld

Het jaarplan 2023 is vastgesteld door de Regieraad BRO. In het plan is ook het Jaarverslag 2022 opgenomen en het Meerjarenperspectief 2023 t/m 2026. Nieuw is dat het Kwaliteitsbeleid voor de BRO wordt ingericht. Dat betekent dat we beginnen bij het begin: we onderzoeken of alle bronhouders inmiddels verplichte data aanleveren en gebruiken. Lees verder op de website van de Basisregistratie Ondergrond.

6. Gemeentelijke handvatten vernietigingslocatie ontplofbare oorlogsresten

De helpdesk van het Kenniscentrum OO ontvangt regelmatig vragen over vernietigingslocaties, ook wel plofplekken of springplekken genoemd. Ben je als gemeente verplicht een plofplek te hebben? Hoe moet je dat organiseren? Waar moet zo’n plek aan voldoen? De handreiking Gemeentelijke handvatten vernietigingslocatie OO biedt antwoord op deze vragen. In deze handreiking verzamelde het kenniscentrum informatie over dit onderwerp en tekende ervaringen op. Lees verder.

7. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Congres Water en bodem sturend bij gebiedsinrichting (1 februari)
Tijdens dit congres willen we een handreiking doen vanuit de hydrologie en de bodemkunde aan de gebiedsinrichters van ons land. Er is veel kennis over deze onderwerpen. Het is de kunst die te mobiliseren en integraal toe te passen. Tijdens dit congres worden mogelijkheden vanuit de hydrologie en de bodemkunde verkend. Er is volop gelegenheid om ideeën uit te wisselen en vragen aan de inleiders te stellen.

·         Themamiddag KOBO: Bodem sturend, kennis over bodem (7 februari, Deventer)
In het Coalitieakkoord staat dat ‘water en bodem sturend moeten zijn voor onze ruimtelijke ontwikkeling’. De EU-Bodemrichtlijn zet een gezonde bodem centraal en vraagt ons dit te implementeren. En kennisschakelpunten zijn in ontwikkeling om de benodigde kennis hiervoor te ontsluiten.

·         De Nationale Bodemtop 2023 (8 februari, Apeldoorn)
Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt u van harte uit voor de jaarlijkse Nationale Bodemtop op woensdag 8 februari in Apeldoorn. De Bodemtop biedt volop de mogelijkheid om te netwerken met interessante spelers uit het veld en meer te horen over onderwerpen in relatie tot duurzaam bodembeheer, zoals bijvoorbeeld praktische maatregelen om koolstof vast te leggen, kennis over biodiversiteit in de bodem en teelten geschikt voor biobased bouwen.

·         Uitnodiging themabijeenkomst Innovatieve Technieken (9 februari, Woerden)
Op donderdagmiddag  9 februari  2023 organiseert BodemBreed Forum een derde sessie van de themagroep ‘Innovatieve Technieken’ over ‘Kijken in de ondergrond met geofysische meettechnieken’.

·         Week van de Circulaire Economie bij RWS (7 en 9 februari)
In de Week van de Circulaire Economie & Klimaat nemen we je mee in de praktijk van Klimaatneutrale en Circulaire Infraprojecten. Ervaar hoe Rijkswaterstaat met verschillende tools en instrumenten circulariteit en klimaat meeneemt in ontwerp, inkoop, realisatie, beheer, onderhoud en monitoring. En laat je inspireren door de mooie resultaten die dat in de praktijk oplevert.

8. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Update bruidsschat: check kleinschalig graven en verbeterde maatregelen (ADS)
Vanaf 24 januari 2023 hebben gemeenten een extra vergunningcheck bij de bruidsschat voor de werkzaamheid Graven in bodem of waterbodem. Deze staat op de oefenomgeving (pre-productieomgeving) van het Omgevingsloket. Eerder zijn in januari nieuwe versies geladen van toepasbare regels voor maatregelen bij de bruidsschat. In een overzicht ziet u nu welke maatregelen zijn verbeterd.

·         Nieuw: infographic en stappenplan wijzigen omgevingsplan (Omgevingsweb)
Gemeenten zijn volop aan de slag met het omgevingsplan. De VNG ondersteunt hen daarbij met online informatie, tools, werkplaatsen en bijeenkomsten. Aan de hand van een interactieve infographic geven we een samenhangend overzicht wat gemeenten te doen staat en hoe de VNG daarbij kan helpen.

·         Lochem wil snel duidelijkheid over inwerkingtreding (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Overheids-ict valt 1,3 miljard duurder uit (binnenlandsbestuur.nl)

·         Nieuwsbrief Implementatie Omgevingswet 25 januari (ADS)

·         Evenementenagenda – januari 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)

9. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         VNG stelt standpunt EU-natuurherstelwet vast (VNG)
In Brussel wordt momenteel onderhandeld over de natuurherstelwet. In december 2022 heeft de commissie Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) een standpunt over deze Europese wet vastgesteld. Dit standpunt vormt de basis voor de onze inzet bij het rijk, het Europees Parlement, het Comité van de Regio’s en het CEMR.

·         Gemeenten evenmin blij met Europese natuurherstelwet (binnenlandsbestuur.nl)

·         Water en bodem sturend in NPLG (Unie van Waterschappen)
Op 1 februari is in de Tweede Kamer een commissiedebat over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). De waterschappen hebben hun visie op het NPLG naar de Kamer gestuurd.

·         Vier tips om biodiversiteit en gebiedsontwikkeling samen te laten smelten! (Omgevingsweb)

·         Landbouwminister Adema: 42 procent landbouwareaal met nutriënten verontreinigd gebied (h2owaternetwerk.nl)

·         Wat doet mest met de kwaliteit van het water? (Trouw)

·         Europese Hof: verboden bijengif mag ook niet via omweg een ontheffing krijgen (trouw.nl)

10. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Circulariteit Nederlandse economie nauwelijks toegenomen (CBS)
13 procent van de grondstoffen die in 2020 ingezet werden in de Nederlandse economie bestond uit hergebruikte materialen. Dit percentage is vrijwel hetzelfde als in 2014. Wat betreft hergebruik is de circulariteit van de economie nauwelijks toegenomen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het CBS over grondstoffengebruik, die een onderdeel vormen van de Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER), een samenwerkingsverband van het PBL, CBS, CPB, CML, RIVM, RVO, Rijkswaterstaat, TNO en de Universiteit Utrecht.

·         Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 (PBL)
De Integrale Circulaire Economie Rapportage (ICER 2023) schetst de voortgang van de transitie naar een circulaire economie in Nederland. Het PBL schrijft dit rapport op verzoek van het kabinet eens in de twee jaar. De eerste versie van de ICER is begin 2021 verschenen. De ICER 2023 is in samenwerking met andere kennisinstellingen gemaakt.

·         Circulaire ambities zijn groot, maar er gebeurt weinig (binnenlandsbestuur.nl)

·         PBL: kabinet doet te weinig in transformatie naar circulaire economie (NRC)

·         Milieulijst 2023 sluit meer aan op circulaire economie (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Week van de Circulaire Economie ook in Utrecht, en dit kun je ervan verwachten (AD)

·         Kompas Circulaire Gebiedsontwikkeling maakt gemeenten wegwijs in circulair bouwen (Omgevingsweb)

·         Circulair bouwen en inkopen in 2023 (binnenlandsbestuur.nl)

·         Waarom bacteriën die plastic eten het afvalprobleem niet oplossen (Volkskrant)

·         FHG hekelt focus CMP op achterkant keten (AfvalOnline)

·         Meer nodig voor aanpak bronnen van plastic soep (AfvalOnline)

·         ‘Alleen sterkere handhaving gaat afvalcriminaliteit tegen’ (AfvalOnline)

·         Rechter stelt ILT in gelijk in kort geding vieze brandstoffen (ILT)

11. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Meer onbeheersbare natuurbranden met grotere impact op samenleving  (Deltares)
In de toekomst krijgt een groter deel van Nederland te maken met meer natuurbranden, dat is de conclusie van van het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). Deltares is betrokken bij het onderzoek voor dit rapport. ‘ Nederland is een dichtbevolkt land met veel vitale functies die van elkaar afhankelijk zijn. Dit maakt dat een natuurbrand snel kan leiden tot grote maatschappelijke gevolgen. Denk hierbij aan evacuaties, gezondheidsrisico’s, maar ook directe schade en uitval van infrastructuur ‘, aldus Margreet van Marle, onderzoeker natuurbranden bij Deltares.

·         Natuurbranden in Nederland een steeds groter probleem (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Onderzoekers erg bezorgd om toenemend aantal natuurbranden (binnenlandsbestuur.nl)

·         ‘Stijgende kans op natuurbranden vraagt ook iets van waterbeheerders’ (h2owaternetwerk.nl)

·         Meer felle natuurbranden verwacht in Nederland, ‘brandsignaal’ afgegeven (NOS)

·         Omwonenden beter betrokken bij mijnbouw (Rijksoverheid)
Er komen geen nieuwe opsporingsvergunningen voor gaswinning op land. Ook moeten omwonenden beter betrokken worden op plekken waar nog mijnbouw mogelijk is. Dat zijn onderdelen van hoe het kabinet in de toekomst met mijnbouw om wil gaan.

·         Effecten extra koolstofvastlegging in bodem worden overschat (Nieuwe Oogst)
Met meer dan 21 meta-analyses stellen de onderzoekers in het wetenschappelijke tijdschrift Global Change Biology dat de waargenomen voordelige effecten van toenemende koolstof in de bodem op gewasopbrengsten inconsistent zijn. Dat varieert van negatief en neutraal tot positief. De onderzoekers voerden een uitgebreide literatuurstudie uit en maakten een modellering. Ze vonden weinig rechtvaardiging voor de huidige wereldwijde roep om aandacht voor extra koolstofopslag in landbouwbodems.

·         Geen gaswinning meer bij nieuwe gasvelden op land, wel op Noordzee (NOS)

·         Kabinet onduidelijk over klimaatkosten, Tweede Kamer kan zo controlerende rol niet uitoefenen (Trouw)

12. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Helft van gemeenten onttegelt inmiddels (binnenlandsbestuur.nl)
De helft van de gemeenten is nu aangesloten bij stichting Steenbreek, die strijdt tegen verstening van de publieke en private ruimte. Tien nieuwe gemeenten sloten zich per 1 januari van dit jaar aan bij Steenbreek. Daarmee komt het totale aantal uit op 170. Daarnaast zijn ook tien provincies en zeven waterschappen bij de stichting aangesloten.

·         Kunnen we winterregen gebruiken tegen extreme zomerdroogte? (nu.nl)

·         Groen materieel en allianties moeten tempo terugbrengen in waterveiligheidsprojecten (Cobouw)

·         De stuw bij Driel staat open, maar moeten we dat kostbare water in de Rijn niet vasthouden? (AD)

13. Uitvoerbaarheidstoets helpt overheden bij maken van realistisch beleid

Ministeries, gemeenten, provincies en waterschappen kunnen vanaf nu gebruik maken van de Uitvoerbaarheidstoets Decentrale Overheden (UDO) om vooraf te toetsen of nieuwe beleidsplannen en wetsvoorstellen uitvoerbaar zijn door decentrale overheden. Dit moet hen helpen bij het maken van realistisch beleid voor de aanpak van maatschappelijke opgaven. De UDO is een van de onderdelen van de Actieagenda Sterk Bestuur, die minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Lees verder op de website rijksoverheid.nl.

14. Omgevingsdiensten krijgen meer body

Staatssecretaris Heijnen schetst een opmerkelijk positief beeld van het VTH-stelsel. Terwijl dat kort geleden nog zwaar onder vuur lag. Het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel werpt wat betreft de positie van omgevingsdiensten al zijn vruchten af. Aldus directeur Magdeleen Sturm. Ze reageert op kritiek van Jozias van Aartsen en een streng rekenkamerrapport. Knelpunten komen niet voor in de brief die staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat, CDA) vorige week naar de Tweede Kamer stuurde over  versterking van het VTH-stelsel. Alle zestig voorgenomen acties liggen op schema, zijn gepland of kennen (slechts) enige vertraging. En dat is opmerkelijk. Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.

15. Hoe na de PFAS-ban omgaan met toxische chemicaliën in ons leefmilieu?

Wetenschap en beleid kunnen de snelheid waarmee nieuwe chemische stoffen geproduceerd en ontwikkeld worden, gewoonweg niet volgen. PFAS is een blijvertje in het Vlaamse beleidslandschap. Maar ondertussen wordt het stilaan tijd om ook andere chemicaliën met een scherp oog te gaan bekijken. In Europa regelt de REACH-wetgeving het op de markt brengen van chemicaliën. Deze richtlijn wordt dit jaar herzien. Preventie wordt cruciaal: chemicaliën kunnen pas groen licht krijgen als ze bewezen volledig veilig zijn voor mens en milieu. Maar hoe moet dat dan concreet? Lees verder op de website van de Bond Beter Leefmilieu.

16. PFAS afbreken kan toch ontdekken wetenschappers

Er is een techniek in ontwikkeling om PFAS af te breken door ze met kracht te vermalen met metalen kogels in een bewegende container, maar voor deze techniek zijn corrosieve additieven nodig. Nu melden onderzoekers in Environmental Science & Technology Letters een nieuw soort additief voor het zogenaamde “ball milling” dat PFAS volledig afbreekt onder normale omstandigheden. Lees verder op duurzaamnieuws.nl.

17. Kamerleden zien impact van drugsafvaldumping op samenleving en natuur

De dumping en lozing van drugsafval is een groot probleem in Nederland. Het dumpen van drugsafval gaat gepaard met hoge kosten voor de samenleving. En het afval zelf kan schadelijke gevolgen hebben voor de natuur en volksgezondheid. Vrijdag 27 januari organiseerden de provincies en waterschappen voor Kamerleden Eva van Esch (PvdD) en Roelof Bisschop (SGP) een werkbezoek aan de Brabantse Wal over dit onderwerp. Tijdens het werkbezoek bezochten zij een rioolzuiveringsinstallatie en een drugsput waar gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Milieu en Energie) uitleg gaf over de gevaren en gevolgen van drugsafvaldumping. Lees verder op de website van het IPO.

18. InfraTech 2023: ‘Alle grote opgaven komen terug in de infrasector’

Maar liefst 20.844 bezoekers passeerden afgelopen week de poorten van Rotterdam Ahoy voor een bezoek aan de vakbeurs InfraTech 2023. Op de beursvloer troffen ze meer dan 500 exposanten en namen ze deel aan een kleine 200 kennissessies, workshops en lezingen, verdeeld over 5 beurshallen, verschillende themapleinen, paviljoens en theaters. Als mede-gastheer was Rijkswaterstaat prominent aanwezig op de beurs. Lees verder op de website van Rijkswaterstaat.

19. Bewust instellen meetfrequentie sensoren grondwaterstandonderzoek

Voor een effectief gebruik van het BRO Bronhouderportaal vragen we iedereen om de sensoren voor grondwaterstandonderzoek bewust in te stellen op de meetfrequentie die aan de gegevensbehoefte voldoet. Voor het monitoren van de grondwaterstand of -stijghoogtedynamiek is een meetfrequentie van 1 x per uur in de meeste gevallen ruim voldoende. Daarmee wordt voorkomen dat de gegevensleveringen onnodig groot en zwaar worden en dat komt de verwerkingssnelheid in het Bronhouderportaal voor ons allemaal ten goede. Lees verder op de website over de BRO.

20. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Bodemverontreiniging in Hengelo, ondanks sanering: “Daar waren we verbaasd over” (RTV Oost)
De bodemonderzoekers zijn verbaasd dat er ondanks saneringen alsnog PFAS in de grond in de Hengelose woonwijk de Hasseler Es is gevonden. De schadelijke stof is afgelopen najaar in een proefmonster aangetroffen. Naar aanleiding van die resultaten, is vandaag het grootschalige onderzoek begonnen.

·         Nat en droog: Overijssel is een provincie met tegenovergestelde problemen – EW (ewmagazine.nl)

·         Harde boodschap van Twenterand aan Vitens over drinkwaterwinning: ‘We houden voet bij stuk’ (De Stentor)

Provincie Gelderland

·         Lochem wil snel duidelijkheid over inwerkingtreding (Aan de slag met de Omgevingswet)
In Lochem worden al langere tijd de geesten rijp gemaakt voor de Omgevingswet. Het effect daarvan is merkbaar binnen de gemeentelijke organisatie. Daar ontstaat steeds meer synergie en samenwerking. Bijvoorbeeld met het Rijk, met andere gemeenten en partijen in de regio. Vorige week woensdag bezocht Marjolein Jansen, programma-directeur-generaal Ruimtelijke Ordening bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de gemeente Lochem.

·         Wie garandeert dat over 25 jaar niet opnieuw ingrijpende dijkwerken plaatsvinden? (AD)

·         Het mag eindelijk weer: water oppompen in Achterhoek! ‘Dankzij alle regen’ (De Stentor)

Provincie Groningen

·         Gebied Westerwolde moet op den duur nog eens 1,1 miljoen kuub water extra kunnen bergen (DvhN)
Om op langere termijn wateroverlast in Oost-Groningen te voorkomen, moet in Westerwolde nog bergingsruimte voor 1,1 miljoen kuub water worden gevonden.

·         Onderzoeksrapport “Bodem in zicht’ door het Groninger Gasberaad; IMG scoort nog altijd een onvoldoende (Eemskrant)

Provincie Fryslan

·         Nieuw Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s (Provincie Fryslan)
Verzilting in landbouwgronden is een groter wordend probleem. Met name in noordelijke kleischil in Fryslân en Groningen, de Wieringermeerpolder in Noord-Holland, de Zeeuwse delta, maar ook in een aantal veenweidegebieden. Daarom wordt een Kenniscluster voor Verziltingsvraagstukken in Delta’s opgericht. De provincie Fryslân heeft hiervoor één miljoen euro beschikbaar.

·         Leeuwarden trekt geld uit voor Funderingsloket: de gemeente telt 1100 huizen die mogelijk schade hebben door bodemdaling (Leeuwarder Courant)
Leeuwarden trekt voortaan jaarlijks 28.767 euro uit om mensen met mogelijke funderingsschade te adviseren en informeren. De gemeente telt 1100 huizen in het veenweidegebied met mogelijke schade door bodemdaling. Met zes andere gemeenten, het waterschap en de provincie wordt een advies- en informatiepunt (Funderingsloket) gefinancierd om getroffenen van advies te voorzien.

·         Holwerd aan Zee: ‘Bezinnen aan het Wad’ (RTV NOF)

·         A7: Prinses Margriettunnel medio februari deels open (Rijkswaterstaat)

·         Aardwarmteproject Drachten hoopt op resultaat in 2027 (actiefonline.nl)

Provincie Drenthe

·         NAM gaat vol voor injecteren afvalwater in bodem Schoonebeek. Duurzaam alternatief pas over vier jaar klaar (Dagblad van het Noorden)
De NAM kiest voor een volledige injectie van afvalwater van oliewinning in de bodem onder Schoonebeek. Dat bleek woensdagavond tijdens een informatieavond in het Atlastheater in Emmen.

Provincie Flevoland

·         Zoektocht naar aardwarmte (Provincie Flevoland)
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft twee opsporingsvergunningen verleend in Flevoland, in de regio Almere. De opsporingsvergunningen wijzen een zoekgebied aan waar onderzoek gedaan mag worden naar mogelijke aardwarmte. De provincie is blij dat er verder onderzoek gedaan wordt naar aardwarmte. Het is provinciaal beleid om aardwarmte te stimuleren, aardwarmte kan namelijk een rol spelen in de warmtetransitie en bijdragen aan een CO2-neutrale energievoorziening.

Provincie Utrecht

·         Omwonenden Griftpark: onder plek Slavernijmonument ligt teer (Nieuws030)
In het Griftpark is ten westen van ‘de accuberg’ in de diepe ondergrond vloeibaar teer gevonden. Dat schrijven omwonenden van het park in een brief aan de gemeenteraad. In een nog steeds lopend onderzoeksproject in het Griftpark is de teer ontdekt. De omwonenden hebben hiermee nog een argument in handen om te pleiten voor een andere locatie voor het Slaverijmonument in het Griftpark.

·         HDSR maakt gemeenten klimaatbestendiger (h2owaternetwerk.nl)
Samen met de gemeenten in hun beheersgebied wil hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de waterkwaliteit verbeteren en een klimaatbestendige woonomgeving realiseren. Het hoogheemraadschap heeft hiervoor de ‘Impulsregeling Water in de Leefomgeving’ opgezet.

·         Waterschap wil een waterberging in natuurgebied Willeskop (Waterforum)

·         Terugblik op themacafé “De Bodem Is de Baas” (RPL Woerden)
Op 18 januari organiseerde Progressief Woerden avond over het Woerdense Platteland, die volgens de partij goed bezocht werd. Tijdens de avond gingen boeren, burgers en geïnteresseerden met elkaar in gesprek aan de hand van voorbeelden. Het ging onder andere over stikstofproblematiek, bodemdaling en water- en bodemkwaliteit. Zo werd onder andere aangegeven hoe boeren en burgers in de praktijk samenwerken aan de energietransitie met behulp van zonnepanelen en kleine windmolens.

Provincie Noord-Holland

·         College Haarlemmermeer blijft actief wegkijken van PFAS-gif op Schiphol (SchipholWatch)
Talrijke bodemrapporten geven aan dat er sprake is van ernstige PFAS-vervuiling rond de Zwanenburgbaan op Schiphol. Het college van Haarlemmermeer erkent dit, maar stelt dat het geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid of het milieu. Die conclusie is nogal voorbarig.

·         ‘Schiphol mag onbeperkt schadelijke stoffen uitstoten’ (BNR Nieuwsradio)
Schiphol is vrijgesteld van regels die bedoeld zijn om de uitstoot van ‘zeer zorgwekkende stoffen’ te beperken. Dat schrijft NRC op basis van interne stukken van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daaruit zou blijken dat Schiphol in tegenstelling tot andere Nederlandse bedrijven jaarlijks een onbeperkte hoeveelheid ‘zeer zorgwekkende stoffen’ mag uitstoten.

·         Omgevingsdienst grijpt in bij Tata Steel (binnenlandsbestuur.nl)

Provincie Zuid-Holland

·         Baggerslib voor brakwatergetijden-natuur (Waterforum)
Het herstellen van natuur in de delta van onze grote rivieren Rijn en Maas is best een uitdaging, in het bijzonder aan de oevers van de Nieuwe Waterweg en het Scheur. Natuurontwikkeling hier vergt veel kennis van het systeem en de mogelijkheden die er zijn. Een nieuw rapport van de Proeftuin Sediment Rijnmond, ontwikkeld door Barend de Jong in opdracht van ARK Rewilding Nederland, geeft hier een heel goede inkijk in.

·         Klimaatadaptief bouwen in Delft (Waternieuws)
De gemeente Delft stelt ambities en regels vast voor klimaatadaptief bouwen bij nieuwbouw, gebiedsontwikkeling en herstructurering. Doel is om wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling tegen te gaan.

·         Regenval van afgelopen weken heeft onverwachte en gevaarlijke effecten langs de Maasdijk (AD)

·         Gebiedsparten Zuid-Hollandse Delta delen zorgen over het NPLG (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Waterschap: de zee is geen vijand maar een bondgenoot, daarom gaan we bouwen met natuur (AD)
De zeespiegel stijgt, dus de dijken moeten nóg hoger worden? Zo eenvoudig ligt het niet, vindt het Zeeuwse waterschap Scheldestromen. Het wil ook kijken naar andere oplossingen.

·         Drainage moet jarenlange wateroverlast Sluiskil oplossen (Omroep Zeeland)
Een drainage om de wateroverlast, schimmel en stank in Sluiskil op te lossen. Dat is de meest effectieve manier om de jarenlange problemen een halt toe te roepen, is de conclusie van onderzoekers. Dat werd duidelijk tijdens een bijeenkomst voor de bewoners van het dorp dorp. “Sluiskil is een soort badkuip waar het water niet zomaar meer uit weg kan, dat moet beter”, aldus burgemeester Erik van Merrienboer.

·         PvdA en GroenLinks maken zich zorgen over kwaliteit Thoolse dijken (internetbode.nl)
PvdA en Groenlinks maken zich zorgen over de kwaliteit van de Thoolse dijken. Volgens een onderzoek van het Waterveiligheidsportaal is een groot deel van de dijken namelijk niet op sterkte.

·         Milieuclubs naar rechter om lozing PFAS bij bouw Scheldetunnel (bndestem.nl)

Provincie Noord-Brabant

·         Brabants kennisnetwerk bodem en ondergrond (Provincie Noord-Brabant)
Het wordt drukker en drukker in de Brabantse bodem met buizen, leidingen en kabels. Omdat we in Nederland veilig willen blijven wonen, werken en leven is regie houden op wat er in de bodem gebeurt steeds belangrijker. Samenwerking tussen overheden is daarom hard nodig. Water en bodem zijn van fundamenteel belang voor veel maatschappelijke opgaven. Denk aan woningbouw, natuurontwikkeling, winning van grondstoffen, de energietransitie en meer.

·         Vergoeding opruimkosten drugsafval verhoogd (Provincie Noord-Brabant)
Met behulp van rijksgeld verhoogt de provincie binnenkort de vergoeding voor de opruimkosten van drugsafval. Grondeigenaren kunnen de opruimkosten van drugsafval vergoed krijgen tot € 200.000; dit is nu nog € 24.999. Indien gemeenten het drugsafval opruimen, krijgen zij tot € 50.000 de helft vergoed. De kosten daarboven worden tot € 200.000 volledig vergoed. De regeling gaat met terugwerkende kracht in vanaf 1 januari 2021.

·         Drugsknooppunt Brabant en de gevolgen voor ons (drinkwater) (NPO Radio 1)
Brabant is hét drugsgebied van Nederland en omstreken. Waarom eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van het gedumpte drugasval voor het mileu en voor onze gezondheid en waarom zijn voetbalclubs zo geliefd bij drugsbendes? Je hoort het allemaal in deze aflevering waarin Raounak Khaddari spreekt met misdaadverslaggever Willem Jan Joachems, van Omroep Brabant.

·         Mogelijke grote dumplocatie drugsafval in Someren (provincie Noord-Brabant)
Op verzoek van de gemeente Someren verricht de provincie bodemonderzoek bij een mogelijk grootschalige dumplocatie van drugsafval. Deze dumplocatie zou met een leiding verbonden zijn aan een drugslaboratorium dat de politie ontdekt heeft. Het onderzoek zal plaatsvinden van februari tot april. Na het opstellen van een plan van aanpak en een aanbesteding kan in september gestart worden met het opruimen van het drugsafval.

·         Kamerleden bekijken drugsafvallozing (Unie van Waterschappen)

·         Nieuwe stap in drugsdumpingen: lab loost afval via pijpleidingen in put (Omroep Brabant)

·         We verliezen strijd tegen de zee: ‘Je kunt dijken niet oneindig verhogen’ (Omroep Brabant)
Ondanks dammen en dijken zal West-Brabant uiteindelijk de strijd tegen het water verliezen. Plannenmakers en politiek moeten daarom nu een begin maken met na te denken over waar en hoe we in de toekomst gaan wonen. Want volgens de experts staat één ding als een paal boven water: Doorgaan op de huidige manier is een doodlopende weg.

·         Bewoners moeten bijdrage gaan betalen voor afvoer regenwater (De gelderlander)
Toekomstige bewoners van nieuwbouwhuizen binnen de bebouwde kom gaan in de gemeente Land van Cuijk een verplichte, eenmalige bijdrage betalen voor de afvoer van hemelwater: 15 euro per vierkante meter ‘bergingsopgave’.

·         Provincies en waterschappen maken afspraken tegen verdroging Peelvenen (Waternieuws)

·         Project Leegveld: nieuwe natuur in de Deurnsche Peel (Provincie Noord-Brabant)

·         Brabantse natuur roept nog altijd om hulp, vooral zorgen om heide en eikenbossen (AD)

Provincie Limburg

·         Rapport Deltares brengt de complexe werking van de watersystemen in Limburg in beeld en biedt een basis voor de vervolgaanpak (Deltares)
Vandaag heeft Deltares tijdens een webinar de resultaten gepresenteerd van de watersysteemanalyse in Limburg. Dit feitelijk onderzoek vond plaats in opdracht van de Provincie Limburg en Waterschap Limburg naar aanleiding van het hoogwater in juli 2021. Er is een analyse gemaakt hoe de watersystemen van beken en rivieren in het zuidelijke deel van Limburg werken bij extreem natte weersomstandigheden.

·         Rapport Deltares brengt watersystemen in beeld (Provincie Limburg)

·         Waterschap Limburg stimuleert boeren weer om water vast te houden (h2owaternetwerk.nl)
Ook dit jaar wil Waterschap Limburg boeren in Zuid-Limburg met een financiele tegemoetkoming stimuleren om water vast te houden op hun percelen, zodat er minder van de heuvels stroomt. Het waterschap maakt 550.000 euro vrij voor de regeling.

·         Opnieuw vergoeding agrariërs Zuid-Limburg om meer water vast te houden (Waterforum)

·         Overstromingen in Limburg niet te voorkomen, wel schade beperken (RD)

·         Inzicht in risico’s wateroverlast en hittestress moet inwoners Sittard-Geleen aanzetten tot actie (De Limburger)

·         Afvalverwerker krijgt honderd miljoen EU-steun (binnenlandsbestuur.nl)