Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 49 2022)

1. Lokale inbreng noodzakelijk voor ruimtelijke keuzes

Nederland heeft te maken met grote opgaven op het gebied van klimaatverandering, bodem en natuur. Al deze opgaven zijn met elkaar verbonden, maar de impact en uitvoering zal per regio verschillen. De VNG pleit ervoor dat overheden bij de uitvoering naast elkaar staan en de regio’s ondersteunen en faciliteren. In de brieven van het kabinet van afgelopen vrijdag over het NPLG (Nationaal Programma Landelijk Gebied), stikstof en ‘water en bodem sturend’ ziet de VNG dat het rijk meer verbinding legt tussen de 3 thema’s en wil werken vanuit gebiedsprocessen. De VNG vraagt daarbij aandacht voor de impact op inwoners, economie, natuur en leefbaarheid. Lees verder op de website van VNG.

2. Gft-compost vervuild met pesticiden, PFAS en zware metalen

Compost gemaakt van gft die je gebruikt in je tuin is mogelijk vervuild met meerdere giftige stoffen, blijkt uit onderzoek in opdracht van EenVandaag. In onderzocht compost werden PFAS, resten van bestrijdingsmiddelen en zware metalen gevonden. Het gaat om compost die in maart werd uitgedeeld tijdens de Landelijke Compostdag. Particulieren, maar op grotere schaal gebruiken ook gemeenten en boeren deze compost. Deskundigen zijn vooral bezorgd over de aanwezigheid van zogenoemde azolen. Die schimmelbestrijders kunnen ervoor zorgen dat er een resistente schimmel ontstaat in de compost. Iemand die daarmee besmet raakt en op dat moment een zwakke gezondheid heeft, kan dan nauwelijks meer worden behandeld omdat het medicijn ook uit azolen bestaat. Lees verder op de website van EenVandaag. Lees ook: Afvalbedrijven willen dat overheid met nieuwe normen en wetgeving komt voor gifstoffen in compost (EenVandaag).

3. Druk bezochte Noord-Nederlandse Bodemdag

Donderdag 10 november 2022 vond na twee jaar weer de Noord-Nederlandse Bodemdag plaats. Het centrale thema van deze dag was ‘Verbinding’. Deze verbinding is nodig om toekomstbestendige oplossingen te creëren voor het domein wat ons allemaal verbindt: onze rijke en waardevolle bodem en ondergrond. Lees verder op de website van de RUD Drenthe.

4. Rapport over Nationale Grondwater Reserves in Nederland

De komende decennia wordt een groeiende vraag naar drinkwater verwacht. Om ook in de toekomst aan de drinkwatervraag te kunnen blijven voldoen, hebben provincies Aanvullende Strategische Voorraden (ASVs) aangewezen. Dit zijn gebieden die ingezet kunnen worden om nieuwe winningen voor drinkwater te ontwikkelen waarbij rekening is gehouden met ontwikkelingen in de drinkwatervraag tot circa 2040. Lees verder op de website waternieuws.nl. Lees ook het artikel ‘Gevoel van urgentie voor laagwaardige drinkwaterbesparing is aanwezig bij de industrie’, aldus VEMW op de website van Waterforum.

5. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief BRO november 2022
In deze nieuwsbrief onder meer:

o    Werkafspraken verwerkt

o    Eerste GAR-levering

o    Samenwerking Milieukwaliteit ‘grondig’ gestart

o    Eerste sprintreview Milieukwaliteit

o    Terugblik live Ketendag

·         Wereldbodemdag (5 december)
Om aandacht te vragen voor het toenemende bodemslijtage probleem, is Wereld Bodem Dag in het leven geroepen. In 2002 werd voor het eerst het belang van een wereldwijde Bodemdag geopperd, geïnitieerd door the International Union of Soil Sciences (IUSS). Op 5 december 2014 vond de eerste officiële editie plaats, ingesteld door de Verenigde Naties.

·         Platform Bodembeheer: Een Europese Bodemstrategie voor Nederland (5 december, online)
Ook in de Europese Unie staat bodem weer volop in de aandacht. Er is een Europese Bodemmissie gelanceerd, de Europese Commissie heeft vorig jaar de bodemstrategie hernieuwd, waarin het herstel van ecosysteemdiensten en het stoppen van bodemdegradatie ce ntraal staat. In 2023 wordt Europese bodemwetgeving verwacht. Wij willen daarover op 5 december in gesprek gaan. Dat doen we met enkele insiders die de Europese ontwikkelingen op de voet volgen. Zij vertellen ons waarom deze ontwikkeling voor alle bodembeheerders van belang is om te volgen. Ook gaan ze in op de gevolgen voor Nederland en voor het bodembeleid dat we hier voeren.

·         CoP Afbouw nazorg: kick-off programma (25 januari, online)
Het is even geleden dat wij breed van ons hebben laten horen over de afbouw van IBC-Nazorg en de mogelijkheden die dit biedt. Maar we hebben niet stil gezeten. We hebben het Programma Afbouw Nazorg verder opgebouwd. We hebben twee onderzoeksvoorstellen opgesteld en ingediend voor financiering. Diverse projectinitiatieven zijn gestart. En we zijn aangehaakt bij de nieuwe bestuurlijke afspraken inzake Bodem. We praten jullie hier graag over bij. En meer: we willen graag jullie ideeën en initiatieven hieraan verbinden.

·         Baggernetdag ‘Verduurzaming in de baggersector’ (27 januari, Kinderdijk)
Het thema van de dag is ‘Verduurzaming in de baggersector’. Dit in navolging van de webinars die Baggernet hierover reeds organiseerde. Op 27 januari 2023 gaan we met elkaar in gesprek over kansen en mogelijkheden voor verduurzaming en wat ervoor nodig is om op te schalen. We besteden aandacht aan de markttransformatie, aan duurzaam inkopen en duurzaam materieel en aan de relatie tussen circulair terreinbeheer en baggeren. We zijn te gast bij de scheepswerf van Royal IHC in Kinderdijk om een kijkje in de keuken te nemen.

6. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Is er sprake van een gelabelde apparaatskostenvergoeding Bodem voor alle gemeenten onder de Omgevingswet? (Bodemplus.nl)
Nee, er is sprake van een apparaatskostenvergoeding voor alle taken in het kader van de Omgevingswet in algemene zin via het gemeentefonds. Als de Omgevingswet in werking treedt krijgen alle gemeenten in lijn met het ontwerpprincipe ‘decentraal tenzij’, de volledige bevoegd gezag taak voor de fysieke leefomgeving inclusief de bodemkwaliteit, tenzij anders bepaald. Ondermeer bij complexe bedrijven en ingeval van saneringen die vallen onder het overgangsrecht blijft de provincie bevoegd.

·         Minister De Jonge op werkbezoek bij Informatiepunt Leefomgeving: ‘Jullie zijn het gezicht van de Omgevingswet’ (IPLO)
Op woensdagmorgen 30 november 2022 bracht minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge een informeel werkbezoek aan het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) bij Rijkswaterstaat in Rijswijk. In zijn afsluitende reflectie moedigde hij de medewerkers aan de energie vast te houden in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet.

·         Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht vastgesteld (VNG)
De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO), de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, is vastgesteld. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De LHSO heeft betrekking op deze wet en de daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de LHS.

·         Risico’s op verontreiniging van bodem, grond- en oppervlaktewater Omgevingswet: veiligheid bovengrondse tankinstallaties in het geding (SIKB)
De bescherming van de bodem en het grond- of oppervlaktewater dreigt in gevaar te komen. Met de Omgevingswet zal ook het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) worden ingevoerd. Daarin zijn veel regels geschrapt voor de plaatsing van bovengrondse tankinstallaties. Deze tanks bevatten bijvoorbeeld diesel of chemicaliën. De preventieve benadering waarmee de veiligheid van deze tanks is geborgd, wordt vervangen door correctief toezicht, achteraf dus. Het is een kwestie van tijd voordat er bodem- en/of grondwaterverontreiniging ontstaat. Hierdoor neemt de druk op de toezichthouder alleen maar toe.

·         Gemeenten: snel besluit over Omgevingswet nodig (VNG)
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de door Eindhoven en Tilburg ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen aangenomen. Gemeenten stellen hierin dat een snel besluit over de Omgevingswet nodig is en dat minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is.

·         Gemeenten willen uitstel Omgevingswet tot 2024 (binnenlandsbestuur.nl)
Inwerkingtreding van de Omgevingswet in januari 2024 is volgens onder meer de vier grote steden realistischer dan invoering op 1 juli 2023. Een twintigtal voornamelijk grote gemeenten ziet het niet zitten om de Omgevingswet al op 1 juli volgend jaar te laten ingaan. Een verantwoorde invoering van die wet kan op zijn vroegst op 1 januari 2024. Het bestuur van gemeentekoepel VNG sluit zich daarbij aan.

·         ‘Graag een zo kort mogelijk extra uitstel’ (binnenlandsbestuur.nl)

·         Kwartslag 21: ‘Ik blijf optimist’ (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Nieuwsbrief Implementatie 29 november (ADS)

·         Evenementenagenda – december 2022 – Aan de slag met de Omgevingswet

7. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         ‘Economie veroorzaakt miljardenschade aan biodiversiteit’ (BNR Nieuwsradio)
De productie en consumptie in Nederland veroorzaken voor bijna 40 miljard euro schade aan de biodiversiteit. Deze schade wordt veroorzaakt door niet-duurzaam landgebruik, uitstoot van broeikasgassen en lucht- en watervervuiling. Dat meldt ABN AMRO op basis van een onderzoek dat de bank samen met Impact Institute heeft uitgevoerd.

·         Compost steeds belangrijker voor boeren, maar ze maken zich zorgen over vervuiling: ‘Ik vond stukjes plastic op mijn land’ (EenVandaag)
Compost wordt voor boeren een steeds belangrijkere manier om hun landbouwgrond te verrijken. Maar die compost kan vervuild zijn met PFAS of plastic. En dat is een probleem voor boeren zoals Jasper Roubos, want die stoffen gaan nooit meer weg uit de bodem.

·         Nieuwe ingang Leefomgeving op website Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)

·         Nederland zorgt wereldwijd voor 40 miljard euro aan natuurschade (AD)

8. Divers nieuws over Circulaire economie

·         ‘Knikkerbaan’ zet hele rioolslibstroom om in herbruikbaar materiaal (Cobouw)
Een ‘knikkerbaan’ voor rioolslib kan mogelijk een eind maken aan het verslepen van nat waterzuiveringsafval richting verbrandingsinstallaties. Het slimme buizenstelsel haalt het water eruit, waarna droge brandstof overblijft. Dat moet een energieneutraal proces opleveren.

·         ‘Productie circulair asfalt niet in gevaar’ (AfvalOnline)
Volgens staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat komt de productie van circulair asfalt niet in gevaar door het intrekken van een zogenoemde erkende maatregel voor met meten van Pak-emissies.

·         Microplastics bedreigen onze gezondheid, maar we kunnen iets doen (trouw.nl)
Te laat ingrijpen tegen microplastics, is gevaarlijk. Vooral de textielindustrie is nu aan zet, betogen adviseurs Martin Clemens Villa en Bertus Tulleners. Het lijkt alsof we voor een onmogelijke opgave staan om een duurzame samenleving te organiseren. De uitdagingen zijn complex en we lopen vaak achter de feiten aan. Gelukkig kunnen we leren van onze fouten. Bijvoorbeeld in het geval van microplastics.

·         Kamer wil minimumhoeveelheid recyclaat in plastic (AfvalOnline)

·         Lunchlezing Circulariteit in de wijk, 8 december, 12.00-13.00 uur (AfvalCirculair)
Naast circulaire bruggen, viaducten en wegverharding werkt Rijkswaterstaat ook aan circulariteit op lokaal niveau. Samen met Milieu Centraal hebben we een verkenning gedaan, over de rol van rijk en gemeenten bij circulaire wijkinitiatieven. Milieu Centraal laat in een documentaire zien wat de kracht is van wijkinitiatieven om tot een meer duurzame en circulaire samenleving te komen. Nieuwsgierig naar dit onderwerp? Of misschien wil je inspiratie om in je eigen wijk aan de slag te gaan?

·         De circulariteit van dijkversterking is nu meetbaar (binnenlandsbestuur.nl)

·         Positief kritische reactie op circulaire plannen overheid (MKB-Nederland)

·         In Nederland liggen de tweedehands grondstoffen voor het opgraven. Waarom gebeurt dat (nog) niet? (volkskrant.nl)

·         Hoe stuur je op circulair bouwen zonder grondbezit? (binnenlandsbestuur.nl)

·         Stuur als gemeente slim met beleid op circulair bouwen (binnenlandsbestuur.nl)

·         Kwart eeuw weerbarstige afvalpraktijk (AfvalOnline)

·         EU-steun: 623 miljoen voor klimaatmaatregelen Nederlandse regio’s (binnenlandsbestuur.nl)

9. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Onderzoek: grote verschillen in kansen aardwarmte glasgebieden (gfactueel.nl)
Grootschalig bodemonderzoek brengt grote verschillen aan het licht voor kansen voor aardwarmte in glasgebieden. De provincies Noord-Holland en Flevoland lieten landelijke resultaten uit aardwarmteonderzoek (SCAN) verder uitwerken voor beide provincies. Het rapport brengt in grote lijnen meer duidelijkheid over de opbrengst en de kansen voor diepe geothermie, maar ook goedkopere ondiepe geothermie. Dat biedt kansen voor het verwarmen van huizen en bedrijven.

·         Kan EU-noodverordening energietransitie versnellen? (binnenlandsbestuur.nl)

·         Energietransitie Glastuinbouw: Overheid en sector intensiveren samenwerking (Rijksoverheid.nl)

·         Mijnbouwer: tekort hoogopgeleid personeel gevaar energietransitie (Nederlands Dagblad)

·         Kabinet neemt regie bij vijf nieuwe energie-infrastructuurprojecten (Rijksoverheid)

·         Uit 330.000 kilometer Nederlands slootwater komt het broeikasgas methaan opgeborreld (NRC)

10. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Kabinet maakt water en bodem sturend bij ruimtelijke keuzes (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Dat heeft de ministerraad besloten, op voorstel van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In een Kamerbrief beschrijven minister Mark Harbers en staatsecretaris Vivianne Heijnen van IenW waarom en hoe.

·         Snelwegen kunnen minder hoog door opwarmend klimaat (artikel in Land+Water)
Door klimaatverandering dringt de vorst minder diep in de ondergrond. Daarom heeft Rijkswaterstaat de maatgevende vorstindringingsdiepte onder snelwegen aangepast van 70 naar 40 tot 50 cm, afhankelijk van de locatie in Nederland. Hierdoor kan de grondwaterstand onder de snelwegen en het waterpeil in de omgeving omhoog met 20 tot 30 cm. Een significante stap waardoor bij aanleg minder ophoogmateriaal nodig is, de weg minder ruimte inneemt in het landschap, en meer water kan worden vastgehouden in het cunet en de omgeving. Daarmee nemen verdroging en daarbij optredende bodemdaling af en is er beter tegemoet te komen aan wensen voor peilverhoging vanuit de omgeving.

·         Waterbeheer kan zo veel beter (binnenlandsbestuur.nl)

11. Essays uitgebracht over ecologisch gezonde watersystemen

Wat is er nu en na 2027 nodig om naar een goed en gezond watersysteem toe te groeien? Dit is een van de drie adviesvragen voor het advies over de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De Rli heeft een drietal auteurs gevraagd hierover een essay te schrijven. De essays worden gebruikt ter inspiratie en ondersteuning bij het op te stellen advies over de KRW. Dit advies verschijnt in het voorjaar van 2023. De essays zijn beschikbaar via de site van de Rli. De essays verschijnen onder verantwoordelijkheid van de auteurs. Lees verder op de website van de Raad voor de Leefomgeving.

12. Aangenomen moties uit Wetgevingsoverleg Water

In het Wetgevingsoverleg Water op 21 november stonden verschillende wateronderwerpen op de agenda. Op 29 november heeft de Tweede Kamer gestemd over de moties die ingediend zijn bij het Wetgevingsoverleg Water. Er werden meerdere moties over de Kaderrichtlijn Water (KRW) ingediend. Hiervan zijn twee moties aangenomen: de motie om innovaties voor de landbouw te toetsen op het doelbereik van de KRW en de motie over vervuiling vanuit andere landen mee laten wegen in de KRW. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

13. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Baggeren tot op de centimeter bij de Twentekanalen (Rijkswaterstaat)
Tonny van Weelden werkt als kraanmachinist bij baggerbedrijf Paans Van Oord mee aan de verruiming van de Twentekanalen. Samen met Gerrit Visser werkt hij op het kraanponton Anna-Catharina.

·         Eerste dijkrenovatie zonder emissie in Hasselt (De Ingenieur)

Provincie Gelderland

·         Na uitspraak Raad van State: Grondwatersanering Ede-Zuid kan starten (Omroep Gelderland)
De Raad van State deed 30 november uitspraak in het beroep van Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) en Vereniging Mooi Wageningen tegen het maatwerkvoorschrift van Rijkswaterstaat en de watervergunning van het waterschap. De Raad van State heeft de beroepen ongegrond verklaard. Door de uitspraak kan het waterschap starten met de voorgenomen maatregelen voor de grondwatersanering.

·         Uitspraak Raad van State: Vergunning voor lozen grondwater in Nederrijn blijft in stand (Raad van State)

·         ‘Koppel alle regenpijpen af’, zegt belangengroep verzakkende huizen Zevenaar (Omroep Gelderland)

·         Tientallen miljoenen nodig om wateroverlast in Rheden tegen te gaan: inwoner betaalt meer rioolheffing (AD)

·         Minimale vervuiling in grondwater Iseldoks kost Doetinchem 1 miljoen euro (AD)

·         Dankzij het verlagen van deze kribben in het Pannerdensch Kanaal houden wij droge voeten (De Gelderlander)

Provincie Groningen

·         Mogelijk negatieve effecten baggeren Eems-Dollard (Rijkswaterstaat)
Deltares en Royal Haskoning keken in opdracht van Rijkswaterstaat naar de effecten van baggeren op de natuurwaarden van de Eems-Dollard. Ook keken zij naar de impact van de verspreiding van bagger.

·         Eén inpassingsplan voor windpark Eemshaven-West (Provincie Groningen)

·         Waddenfonds en provincie Groningen investeren ruim €1,9 miljoen in Waterstofhub Delfzijl (Provincie Groningen)

·         Op weg naar de toekomst langs de slimme regenstoep: zo ziet het eerste buffertrottoir in Noord-Nederland eruit (dvhn.nl)

Provincie Fryslan

·         Kabinet wil hoger peil IJsselmeer, De Fryske Marren hoopt wel op compensatie (Omrop Fryslân)
Vanwege het belang van het IJsselmeer in de Nederlandse waterhuishouding, heeft het kabinet duidelijk gemaakt dat er niet zomaar in gebouwd mag worden en dat het waterpeil moet dalen.

·         Hoe haal je de meeste milieuwinst uit Fries rioolslib? (Leeuwarder Courant)

·         Grip op kwaliteit Fries Natuurnetwerk (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·         35 jaar beheer en onderzoek van de Drentsche Aa in beeld gebracht (Provincie Drenthe)
Waar is winst geboekt en waar moeten we beheer en inrichting aanpassen voor het beste resultaat? Om op die vragen antwoord te geven heeft de provincie de professionals Henk Everts, Ab Grootjans, Jan Bakker en Piet Schipper gevraagd om de ontwikkeling van de natuur in de afgelopen decennia te evalueren. Hun bevindingen kan de provincie goed gebruiken om hun beleid tegen het licht te houden, het beheerplan te vernieuwen en een uitgekiend maatregelenpakket te formuleren.

·         Verkenningsfase extra waterberging De Onlanden afgerond (Provincie Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Boeren Flevoland raken gefrustreerd over bodemdaling (ltonoord.nl)
Voor het eerst sinds de coronapandemie troffen Flevolandse boeren elkaar rond het thema bodemdaling. Individueel hadden ze de afgelopen tijd wel hun mening kunnen geven tijdens keukentafelgesprekken, vorige week volgde een groepsbijeenkomst in Nagele in het kader van het gebiedsproces.

Provincie Utrecht

·         Ontzanding Bosscherwaarden blijft vraagtekens oproepen (Wijks Nieuws)
Een raadsmeerderheid lijkt zich af te tekenen tegen het project Bosscherwaarden, maar het is nog maar de vraag of de gemeenteraad hier wat over te zeggen heeft. Dat bleek vorige week tijdens een bijeenkomst, waarbij de wethouder de raad op de hoogte bracht van de laatste stand van zaken. Tot schrik van de raad lijkt Wijk nauwelijks aan zet; provincie oordeelt over de ontzandingsvergunning, Rijkswaterstaat controleert de kwaliteit van het te storten zand. De gemeente lijkt alleen aan zet bij het bestemmingsplan.

·         Gemeente gunt collectieve warmte- en koudesysteem voor Beursgebied aan Eneco – Utrecht (nieuws.nl)

·         Kruipend en met gebogen hoofd door de stad: Op fossielenjacht! (RTV Utrecht)

Provincie Noord-Holland

·         Wijziging Tracébesluit Zuidasdok ter inzage (Rijkswaterstaat)
Het Tracébesluit Zuidasdok is op 18 maart 2016 vastgesteld. Dit besluit moet op enkele punten worden aangepast. Vanaf 30 november 2022 tot en met 10 januari 2023 ligt het ontwerp van het wijzigingsbesluit ter inzage. Iedereen kan in die periode een zienswijze naar voren brengen.

·         Het herstellen van de Hoeckelingsdam (Rijkswaterstaat)
Rijkswaterstaat en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zetten een grote stap voor natuurverbetering in het IJmeer. Zij tekenden dinsdag 29 november 2022 een Samenwerkingsovereenkomst om de Hoeckelingsdam te herstellen.

·         Sanering terrein Flosbeugel kost gemeente Enkhuizen 90.000 euro (Noordhollands Dagblad)

·         Opwekking duurzame energie langs Noord-Hollandse snelwegen (Weekblad voor Ouder Amstel)

·         De waterkwaliteit van kleine wateren in Haarlem en Velsen is niet best (Noordhollands Dagblad)

·         Justitie met team van experts op terrein van Tata Steel in kader van strafrechtelijk onderzoek (AD)

·         Drinkwater in Amsterdam wordt flink duurder: tarieven stijgen met gemiddeld 26,5 procent (NH Nieuws)

·         Een veiligere kustlijn voor Texel (Rijkswaterstaat)

·         Samen verder werken aan een veilige dijk op Marken (Rijkswaterstaat)

·         Subsidie voor nieuwe Noord-Hollandse grondstofketens (Provincie Noord-Holland)

Provincie Zuid-Holland

·         Innovatieve en duurzame PlasticRoad als oplossing voor bodemdaling (provincie Zuid-Holland)
Veel gemeenten in het westen van Nederland hebben flink last van een zakkende veenbodem. De bodemdaling zorgt ervoor dat overheden vaker en tegen hoge kosten straten moeten ophogen. Als mogelijke oplossing hiervoor is aan het Goudse Aschpotpad een proef met PlasticRoad officieel in gebruik genomen door wethouder Klijmij- van der Laan en directeur Mobiliteit en Milieu Kenter van provincie Zuid-Holland.

·         Volgende stap aanpak bodemdaling in polders (provincie Zuid-Holland)

·         Kamer wil actie tegen verzanding Haringvliet-mond (AD)
Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat Rijkswaterstaat in actie moet komen tegen de steeds snellere verzanding van de monding van het Haringvliet. Dat volgt uit een motie van PVV-Kamerlid Barry Madlener uit Rockanje, die dinsdagmiddag is aangenomen.

·         Gemeente Dordrecht: ‘Uitstoot Chemours continu in de gaten houden’ (BN De Stem)
De uitstoot van het Dordtse chemische bedrijf Chemours zou continu in de gaten gehouden moeten worden door meetapparatuur, onder meer om te kijken of daar niet te veel GenX en PFOA in zit. Dat vinden burgemeester en wethouders van Dordrecht.

·         Dupont profileert zich als klimaat-strijder en stort zich commercieel op schoon drinkwater (MerweRTV)

·         Fors meer inzet op Energie Innovatie Ecosysteem Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland)

·         Vrije, onbestemde, ruimte maakt stad inspirerend en gezond (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning (Provincie Zeeland)
Het grensoverschrijdende Geopark Schelde Delta heeft officieel haar kandidatuur ingediend bij UNESCO om erkend te worden als UNESCO Global Geopark. De UNESCO-status is een kwaliteitslabel dat de internationale waarde van het gebied erkent, vanwege het geologisch erfgoed, de cultuurhistorie, het landschap en de natuur. Met zijn 5.500km² grote oppervlakte zou het Geopark Schelde Delta één van de grootste geoparken ter wereld worden.

·         Zeeland wil tot het gaatje gaan om PFAS-lozingen te stoppen (PZC)

·         Samenwerking Afvalwaterketen Zeeland krijgt vervolg (internetbode.nl)

·         Kijktip | Data tot op de bodem van de Zeeuwse delta (Plein IenW)

Provincie Noord-Brabant

·         Waterautoriteiten kunnen PFAS-lozing door SABIC op Westerschelde niet tegenhouden (Waterforum)
SABIC in Bergen op Zoom loost jaarlijks via een persleiding die uitkomt op de rioolwaterleiding van Brabantse Delta zo’n 50 kilo PFBS in de Westerschelde. Deze stof gebruikt het chemiebedrijf om de brandveiligheid van kunststoftoepassingen te kunnen garanderen en valt onder de stofgroep PFAS. Wie is verantwoordelijk voor de vergunningverlening en handhaving om verdere verspreiding van deze ‘forever chemicals’ te voorkomen? “We moeten als overheden niet naar elkaar verwijzen. En als overheden integraal één lijn trekken”, zegt Niels Mureau, loco-dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta.

·         Uitvoeringsprogramma drinkwaterwinningen vastgesteld (Provincie Noord-Brabant)
Gedeputeerde Staten hebben op 15 november 2022 het Uitvoeringsprogramma waterwingebieden 2022-2027 vastgesteld. Hierin staat op welke manier we het drinkwater beschermen binnen de 37 grondwaterbeschermingsgebieden in Brabant.

·         Natuurherstel en perspectief landbouw pijlers voor aanpak landelijk gebied (Provincie Noord-Brabant)
Het kabinet presenteerde een pakket aan brieven, waarmee een belangrijke stap is gezet om Nederland een nieuwe toekomst te bieden. Als één ding duidelijk geworden is, is het dat er geen snelle oplossingen bestaan voor de ecologische problemen waar Nederland voor staat. Ook wordt duidelijk dat de verschillende opgaven water, klimaat en natuur in een gebied tegelijkertijd en in samenhang moet worden aangepakt.

·         Kennisconferentie: Omgaan met extreem weer in Zuid Nederland (Provincie Noord-Brabant)
Zuid-Nederland zinderde van energie, inspiratie en verbinding op 20 oktober 2022 in Eindhoven tijdens de Kennisconferentie ‘Omgaan met extreem weer in Zuid-Nederland’. Daar ontmoetten bevlogen vertegenwoordigers van overheden, bedrijven en maatschappelijke partners uit Brabant en Limburg elkaar. Met als doel de opgaven en de netwerken van ruimtelijke adaptatie en zoetwatervoorziening, te verbinden.

·         Schelde Delta gaat voor UNESCO Geopark erkenning (Provincie Noord-Brabant)

·         Finale Brabantse waterchallenge 2022 (Provincie Noord-Brabant)

Provincie Limburg

·         Impuls voor Limburgse landschapselementen en voedselbossen (Provincie Limburg)
Het is slecht gesteld met het landschap in delen van Limburg. Zo gaat het in Zuid-Limburg slecht met de graften en holle wegen en kan in Noord- en Midden-Limburg de landschappelijke dooradering met hagen, heggen en bomenlanen in het buitengebied de nodige versterking gebruiken. Er is veel achterstallig onderhoud. Provincie Limburg vindt dit zorgwekkend en stelt geld beschikbaar om landschapselementen te herstellen, aan te leggen en beheren.

·         Bouwkuip Julianakanaal leeggepompt (Rijkswaterstaat)
De eerste bouwkuip in het Julianakanaal tussen Berg en Obbicht is in de week van 21 november 2022 ver leeggepompt. Dit betekent dat zo’n 40.000 m3 water is weggepomt. Dat staat gelijk aan 333.000 gevulde badkuipen.

·         Waterschap Limburg stelt zich in op klimaatverandering; honderden nieuwe stuwen, buffers en andere maatregelen versneld (De Limburger)