Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 46 2022)

1. In 2030 alle nazorglocaties zoveel mogelijk afgebouwd

Veel locaties in Nederland kennen resterende bodemverontreinigingen. Dit is een erfenis van ons industrieel verleden. Op diverse locaties is er vanuit kostenoogpunt voor gekozen niet de volledige verontreinigingen op te ruimen. Op veel van deze locaties is actieve nazorg nodig om ervoor te zorgen dat deze verontreinigingen niet alsnog tot gezondheidsrisico’s leiden. Lees hier het artikel in Land+Water.

2. Autobanden en plastic verpakkingen grootste veroorzakers microplastics

Microplastics komen steeds meer voor in het milieu. Uit een nieuw rapport van onderzoeksinstituut TNO blijkt dat er in Nederland 291 kiloton (291 miljoen kilo) microplastics op de grond, in de bodem en in het water zitten. Als er niets aan de verspreiding van microplastics wordt gedaan, loopt de hoeveelheid op tot 1031 kiloton in 2050. Lees verder op de website van de NOS. Uit een door TNO ontwikkeld model blijkt dat met name autobanden en landbouwplastic de grootste bronnen voor microplastics zijn. Het gebruik van verpakkingsplastic is in kilo’s veruit de grootste bron van plastic en ook een forse bron van microplastics. De inzichten uit het microplasticsmodel geven handvatten om de vorming en verspreiding van microplastics aan te pakken. Uit berekeningen blijkt een reductie van 70% microplastics haalbaar. Lees verder op de website van TNO.

3. De ondergrond is van ons allemaal!

Marcel Rietberg, portefeuillemanager Milieu en Bodem (Vergunningen, Toezicht, Handhaving) bij de Omgevingsdienst West-Holland is nu bijna een jaar voorzitter van het gemeentelijk netwerk Bodem & Ondergrond (WEB). Tijd voor een terugblik op het afgelopen jaar. Zijn belangrijkste conclusie: ‘De ondergrond is van ons allemaal en om de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd succesvol op te pakken moeten we met zijn allen aan de bak. Daarbij is samenwerking tussen de diverse actoren cruciaal. Dus, doe mee!’ Lees verder op de website van het Expertisenetwerk Bodem en Ondergrond,

4. Verkenning gemeentelijke taken en bevoegdheden ontplofbare oorlogsresten

Het rapport ‘Een verkenning van de gemeentelijke taken en bevoegdheden rond de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten’ richt zich op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenten voor de openbare orde en veiligheid over ontplofbare oorlogsresten. Gemeenten kunnen als bevoegd gezag, als opdrachtgever en als werkgever te maken krijgen met ontplofbare oorlogsresten. Daarbij wordt een onderverdeling gegeven welke acties bij de verschillende gemeentelijke organen zijn belegd. Lees verder op de website van het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten.

5. Stip op de horizon voor grondwateronderzoek

Wat is de urgentie van een goede grondwaterbescherming? En hoe komt het dat de chemische kwaliteit van het grondwater tot steeds grotere diepte wordt beïnvloed? Onlangs gaf KWR-onderzoeker Arnaut van Loon hierover een presentatie op de Rijkregiodag – een dag waarop het ministerie van I&W, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten bij elkaar kwamen om de voortgang van de maatregelen Kaderrichtlijn Water (KRW) te bespreken en acties met elkaar af te stemmen. “Naar verwachting krijgen grondwaterwinningen voor de drinkwaterproductie te maken met toenemende verontreiniging”, aldus Van Loon. Lees verder op de website van KWR water.

6. Drie natuurlijke barrières beschermen het grondwater

In de bodem en ondergrond beschermen drie van nature aanwezige ‘barrières’ het grondwater tegen verontreinigingen. In het project Kennisimpuls grondwaterkwaliteit is de beschermende werking van deze barrières in beeld gebracht en zijn risico’s voor aantasting van de barrières geanalyseerd. Lees verder op de website H2O waternetwerk.

7. Reactie IenW publieke consultatie Europese Richtlijn Bodemgezondheid

De Staatssecretaris van I&W heeft namens het kabinet een reactie gegeven op publieke consultatie van de Europese Commissie over ‘Bodemgezondheid – de bodems in de EU beschermen, duurzaam beheren en herstellen’. Het richtlijnvoorstel bodemgezondheid vloeit voort uit de EU-bodemstrategie die op 17 november 2021 door de Commissie is gepubliceerd. De publieke consultatie is gestart op 1 augustus 2022 en is onderdeel van het proces van de Commissie om te komen tot een richtlijnvoorstel bodemgezondheid in 2023. Deze reactie is breed afgestemd met andere ministeries en met de koepels. Een gezonde bodem is voor Nederland van groot belang in de aanpak van klimaatverandering, biodiversiteit, voedselzekerheid, (grond)waterbescherming, voor economische sectoren, zoals: landbouw en woningbouw en om te komen tot een circulaire economie. Nederland is geen voorstander van normgerichte regelgeving. Een risicogericht, regelgevend kader dat rekening houdt met regionale verschillen en oog heeft voor effectiviteit, proportionaliteit en subsidiariteit, zou moeten leiden tot een voor elke lidstaat goed werkende en uitvoerbare regeling, gericht op het beheersen van risico’s in plaats van op normering. Lees verder op de website van de Tweede Kamer.

8. Vacature RWS Bodem en Ondergrond: Adviseur kwaliteitsborging wettelijke taken (reminder)

Bij Rijkswaterstaat, WVL staat een vacature open voor een functie binnen de afdeling Bodem en Ondergrond. Je helpt bedrijven en overheden met de erkenningsregeling kwalibo. Je taak is om de kwalibo erkenningen af te geven. Dit doe je samen in een team met vier tot vijf collega’s. Daarnaast lever je een bijdrage in de verbeteracties die de komende twee jaar volgen uit de adviezen van de Taskforce Verbetering Bodemstelsel. Onderdeel daarvan is de invulling van de secretarisrol voor het Coördinatieteam Kwalibo, een intern overleg tussen het ministerie van IenW en Rijkswaterstaat over normdocumenten. Een ander onderdeel is de verbetering en optimalisatie van de administratieve werkprocessen voor de afgifte van erkenningen. Reageren is mogelijk tot 24 november. Lees verder.

9. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief Tussen Bodem en Ondergrond  6e jaargang, nr. 19 – 9 november 2022 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         BRO’tje: datagedreven werken aan WKO (17 november)
Graag nodigen wij je hierbij uit voor het BRO’tje op 17 november van 9.00 – 10.00 uur. Het webinar gaat over datagedreven werken aan WKO. In dit BRO’tje laten de gemeente Barneveld en adviesbureau Antea Group op een laagdrempelige manier zien hoe je kan beginnen met een datagedreven aanpak en het maken van een praktijkvoorbeeld WKO waarin BRO-data en de ondergrond centraal staan.

·         Waterbouwdag 2022: Waterbouwen = samenwerken (17 november, Utrecht)
De Waterbouwdag 2022 zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 17 november in het Beatrixtheater bij de Jaarbeurs in Utrecht. Dit jaarlijkse evenement geeft een overzicht van de laatste ontwikkelingen en nieuwe projecten in de waterbouwsector. Voor waterbouwers uit Nederland en België dé gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten. Het is niet alleen een boeiende dag voor ervaren experts, maar ook voor jong professionals en studenten.

·         Terravisie 2.0: met een blik vanuit de ruimte milieucriminaliteit bestrijden (21 november, Innovember)
De toepasbaarheid van satellietdata is breed en vaak verassend. In deze sessie bespreken de nationale politie, ILenT en het Netherlands Space Office (NSO) samen met het bedrijfsleven hoe satellietdata kan worden ingezet tegen milieucriminaliteit. De afgelopen jaren is er intensief samengewerkt om veranderingen in de opslag en toepassing van (vervuilde) grond en secundaire bouwstoffen sneller te detecteren met behulp van satellietdata. De voorlopige resultaten, vooruitzichten en ervaringen worden gedeeld.

·         Bijeenkomst Platform Toezicht Bodem (22 november, Bunnik)
Op dinsdag 22 november 2022 bent u van harte welkom op de op de 24e fysieke bijeenkomst van het Platform Toezicht Bodem in het BOVAG-huis in Bunnik. Deze platformdag wordt een gezamenlijke bijeenkomst met adviesbureaus en is voorbereid met de Vereniging Kwaliteitsborging Bodem (VKB).

·         Jaarcongres KCAF (22 november, Schiedam)
Op 22 november 2022 organiseert het KCAF in samenwerking met de gemeente Schiedam haar jaarlijkse congres. Naast de traditionele aspecten van houten palen problematiek, komen onderwerpen als funderingen op staal, bodemdaling, klimaat effecten en innovatieve ontwikkelingen in de aanpak aan bod. Het programma is nog in de maak en wordt binnenkort gepubliceerd.

10. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Nieuwsbrief Implementatie 8 november (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – november 2022 – Aan de slag met de Omgevingswet

·         Versterken van participatie vraagt om ondersteuning (VNG)

11. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Investeren in nieuwe natuur en natuurkwaliteit blijft nodig (IPO)

·         Voortgangsrapportage Natuur laat bescheiden toename oppervlakte nieuwe natuur zien in 2021 (Rijksoverheid.nl)

·         Oog voor natuur bij groenbeheer uiterwaarden (Rijkswaterstaat)

12. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Nieuwsbrief CE in de regio, nr.2 – Afval Circulair
Rijkswaterstaat houdt u, in opdracht van het ministerie van IenW, via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten.

·         Grondstoffen uit rioolwater krijgen nog te vaak stempel ‘afval’ (Unie van Waterschappen)
Waterschappen mogen voortaan de grondstof struviet die ze terugwinnen uit rioolwater leveren aan kunstmestfabrikanten. Dat is goed nieuws en een doorbraak, vinden de waterschappen. Maar de procedure om die bevestiging te krijgen heeft jaren geduurd. En er zijn nog veel meer grondstoffen te winnen uit rioolwater.

·         Kunstmestfabrikanten mogen struviet krijgen van waterschappen (Binnenlands Bestuur)

·         Pfas-houdend afval op termijn weer naar Antwerpen? (AfvalOnline)

·         Vijf argumenten om plastic niet zo te verketteren (ewmagazine.nl)

·         Zwerfafval in de uiterwaarden: wie ruimt het op? (Rijkswaterstaat)

13. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         De meest onzekere factor in klimaatverandering (KNMI)
Uitspraken doen over de toekomst is ingewikkeld, zeker als het gaat om het klimaat. Hoe ver stijgt de zeespiegel? Hoe warm en droog worden onze zomers? Hoe sterk neemt de neerslag toe in de winter? Klimaatmodellen geven verschillende uitkomsten. De meest onzekere factor zit echter niet in de modellen. De meest onzekere factor, dat zijn wij mensen.

·         De gevolgen van twee en vijf meter zeespiegelstijging in kaart (h2owaternetwerk.nl)
Op verzoek van de Deltacommissaris bracht de Universiteit Utrecht in kaart welke gevolgen een zeespiegelstijging van twee meter en van vijf meter zou hebben voor Nederland. “Opvallend hoever landinwaarts de gevolgen dan merkbaar zullen zijn.”

·         Europese noodwet moet energietransitie opvoeren: veel sneller vergunning voor zon- en windparken (volkskrant.nl)
De Europese Commissie gaat noodwetgeving inzetten om de bouw van duurzame energiebronnen extreem te versnellen. Met een reeks voorstellen wil de Commissie de vergunningsprocedure voor bepaalde zon- en windparken verkorten tot een maand of een jaar.

·         Aanpassing van het vergunningstelsel voor de opsporing en winning van aardwarmte in de Mijnbouwwet: een steun in de rug voor de energietransitie (Omgevingsweb)

·         CO₂-uitstoot fossiele brandstoffen bereikt recordhoogte in 2022 (NRC)\

·         Klimaatdoelen EU kunnen scherper door deal over afvangen CO2 (Nederlands Dagblad)

·         Rijk moet gaan kiezen tussen warmtepompen of warmtenetten (binnenlandsbestuur.nl)

·         Honderd smerigste vuilnisbelten in kaart gebracht (Trouw)

14. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Nationaal Deltacongres in Haarlem: “Gewoon hup, actie!” (Deltaprogramma)
Klimaatadaptatie versnellen: hoe doe je dat? Hoe verbind je opgaven met elkaar? Hoe realiseer je ruimtelijke opgaven én reserveer je fysieke ruimte voor maatregelen in de toekomst? Daarover praatten professionals tijdens het dertiende Nationaal Deltacongres, op 10 november 2022 in de Philharmonie in Haarlem.

·         Speech minister Harbers bij Deltacongres (Rijksoverheid)

·         Eerste optreden landelijke jeugddijkgraaf op Deltacongres (Unie van Waterschappen)

·         Deltacommissaris doet serieus onderzoek naar Tweede Kustlijn (Waterforum)
Deltacommissaris Peter Glas stuurt aan op een nuchter debat over een nationaal antwoord op de zeespiegelstijging en de toenemende wateroverlast. In zijn in september verschenen Deltaprogramma 2023 kondigde hij aan dat er een tussenevaluatie komt van alle opties. De aanleg van een tweede kustlijn hoort daarbij, liet hij 3 november weten tijdens zijn jaarlijks overleg met de Tweede Kamer. Laten we alle voor- en nadelen in beeld brengen en er dan met elkaar over hebben hoe we Nederland ook na 2050 leefbaar kunnen houden, zo hield hij de Tweede Kamer voor.

·         Bij klimaatadaptatie moet meer aandacht komen voor gezondheid – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
Gezondheid moet meer aandacht krijgen bij klimaatadaptatie. Dat was een conclusie van de netwerkbijeenkomst die het programma Klimaat en Gezondheid organiseerde op 13 oktober 2022. Ook is het nodig dat beleidsmakers, onderzoekers en praktijkwerkers samenwerken om alle behoeftes in kaart te brengen. Alleen dan kunnen we ons goed voorbereiden op de gezondheidseffecten van klimaatverandering.

·         Waterpoort over toekomst waterbeheer (Unie van Waterschappen)

·         Podcast #63: Hoe maak je jezelf klaar voor klimaatverandering? (BNR Nieuwsradio)

·         Veertig voetbalvelden aan tegels gewipt (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         2,8 miljoen tegels gelicht voor NK tegelwippen (binnenlandsbestuur.nl)

·         Deze wonderplant zuigt als spons water op en voorkomt bodemdaling: ‘Neemt meer CO2 op dan bos’ (AD)

15. Is het water in Nederland de nieuwe stikstofcrisis?

De Nederlandse waterkwaliteit laat te wensen over(1). Er zijn Europese richtlijnen waar water aan moet voldoen, maar in Nederland gaan de wateren er nog amper op vooruit. Pogingen om de waterkwaliteit en daarmee de biodiversiteit te verbeteren zijn lange tijd als een hete aardappel doorgespeeld. Maar beloftes aan de Europese Unie maken schuld, de staat van het water lijkt zelfs zo slecht dat we richting 2027 met boetes, rechtszaken en problemen rondom vergunningverlening te maken kunnen krijgen. Een scenario dat pijnlijk veel lijkt op de stikstofimpasse waarin we ons al bevinden. Wij gingen in gesprek met Bart Specken, coördinator biodiversiteit bij Waternet, over de Kaderrichtlijn Water, het verbeteren van biodiversiteit en het circulair maken van watersystemen. Lees verder op de website van Omgevingsweb.

16. Waterschappen leveren inbreng voor Wetgevingsoverleg Water

Op 21 november staat in de Tweede Kamer het jaarlijkse wetgevingsoverleg Water op de agenda. De waterschappen geven de Kamerleden een aantal aandachtspunten mee. De aandachtspunten hebben te maken met het principe van water en bodem sturend, waterkwaliteit en opkomende stoffen, Waterkwaliteit en het NPLG en de herziening belastingstelsel waterschappen. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

17. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Overijssel

·         Deltares verandert niets aan onderzoek ‘kanaaldrama’, ondanks forse kritiek professor (RTV Oost)
Onderzoeksinstituut Deltares heeft geen fouten gemaakt in het onderzoek naar het kanaal Almelo – De Haandrik. Dat stelt het instituut zelf in een reactie op de bewering van oud-hoogleraar Stefan van Baars dat er “cruciale fouten” zouden zijn gemaakt. Omdat het onderzoek, en dus de resultaten, niet zullen veranderen, blijft ook de schaderegeling voor getroffenen zoals deze is.

·         Wierden mag nieuwe bomen planten op kosten drinkwaterbedrijf Vitens (RTV Oost)

·         Vitens ziet meer hormonen en andere stoffen in Twents grondwater: ‘We zouden het graag anders zien’ (Tubantia)

·         Almelo wipt de meeste tegels in Overijssel (RTV Oost)

·         Overijssel blundert met natuuronderzoeken: boeren rond Engbertsdijksvenen halen bij hoogste bestuursrechter hun gelijk (Tubantia)

·         Raad van State: provincie Overijssel moet een MER voor Engbertsdijksvenen maken (Provincie Overijssel)

Provincie Gelderland

·         Waterschappen erkennen blinde vlek: waar gaat al het grondwater heen? (RN7)
Gelderse waterschappen hebben niet goed in beeld hoeveel grondwater er wordt opgepompt. Minstens de helft van de installaties die boeren gebruiken voor het beregenen van hun land, is niet geregistreerd in de landelijke database volgens de waterschappen. Ook worden onttrekkingen niet gemeld.

·         Publieksbijeenkomst riviernatuur Olburgsche Waard (Rijkswaterstaat)

·         Samenwerking met Staatsbosbeheer in de uiterwaarden (Rijkswaterstaat)

·         Arnhem laat Nijmegen ver achter zich en is opnieuw nummer 1 van Gelderland bij NK Tegelwippen (De Gelderlander)

Provincie Groningen

·         Brede Groene Dijk wint prijs van nationaal Deltaprogramma (provincie Groningen)
De Brede Groene Dijk is de winnaar van het Zonnetje 2022, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt door de deltacommissaris tijdens het Nationaal Deltacongres. De prijs gaat naar een aansprekend project dat een lichtend voorbeeld kan zijn voor anderen als het gaat om effectieve, innovatieve en kansrijke uitvoering van het nationaal Deltaprogramma. Op 10 november werd de prijs uitgereikt door deltacommissaris Peter Glas.

·         Hunze en Aa’s wint Zonnetje (Westerwolde Actueel)

·         Unieke proef met rifblokken van slib uit de Eems-Dollard gestart (Waternieuws)
Op twee locaties voor de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven is een unieke proef gestart. Daar wordt de komende vijf jaar onderzocht hoe het onderwaterleven in de Eems-Dollard en Waddenzee gestimuleerd kan worden met rifblokken van Groningse klei.

·         Twee nieuwe aangiftes tegen NAM door Groningse gedupeerden (NRC)

·         Praten met de Staten over de gevolgen van gaswinning (Provincie Groningen)

·         Bodemdaling baart waterschappen grote zorgen. NAM zet half miljard euro opzij voor maatregelen. Is dat genoeg? (dvhn.nl)

Provincie Fryslan

·         Toezicht op lozing FrieslandCampina in Waddenzee rammelt (Pointer, KRO-NCRV)
Zuivelgigant FrieslandCampina loost jaarlijks tonnen fosfaten, stikstof en andere stoffen op de Waddenzee, maar de vergunning daarvoor is sterk verouderd. Het toezicht vertoont bovendien hiaten.

Provincie Drenthe

·         Boeren experimenteren met telen eigen veevoer en afrikaantjes om aaltjes te bestrijden (RTV Drenthe)
In de Veenkoloniën heeft een boer een nieuw experiment opgestart om natuurinclusiever te werken in de landbouw. In sommige akkers zitten zoveel aaltjes dat aardappelen of uien telen zonder bestrijdingsmiddelen haast niet mogelijk is.

·         Behoud van boomlijken belangrijk voor de bodem (RTV Drenthe)

Provincie Flevoland

·         Oerbos op de jonge bodem van Flevoland (Vroege Vogels)

Provincie Utrecht

·         Sanering van megadrugslab bij Overberg na twee jaar van start, omvang nu echt zichtbaar (RTV Utrecht)
De sanering van het grootste drugslab van Midden Nederland is begonnen. Het voormalige xtc-lab in Overberg is in maart 2020 door de politie opgerold. Bij de productie van de drugs zijn duizenden liters chemisch afval geloosd in de vijvers en sloten van een grote siertuin achter een woning aan de Spoorlaan. Die werden gebruikt om miljoenen xtc-pillen te maken. Verscholen tussen het struikgewas was het drugslab deels ingegraven in de grond en daardoor bleef het lang onopgemerkt. Nu het terrein is opgeruimd zie je pas hoe groot het gebied is dat gesaneerd moet worden.

·         De beste tegelwippers van de provincie komen uit IJsselstein: ‘We zijn nog niet groen genoeg’ (RTV Utrecht)

·         Oppositie Eemnes wil meer vaart achter klimaatdoelen: ‘Anders grijpt provincie in’ (RTV Utrecht)

·         Utrechtse ‘onderburen’ houden stad gezond (rd.nl)

Provincie Noord-Holland

·         Noord-Holland actualiseert Omgevingsverordeningen (Provincie Noord-Holland)
De provincie actualiseert jaarlijks de regels over de inrichting van de ruimte, zoals die opgenomen zijn in de Omgevingsverordeningen van Noord-Holland. Ook worden de grenzen in de werkingsgebieden van de verordening aangepast.

·         Bodem kan de energie leveren voor Lincolnpark in Hoofddorp (Gemeente Haarlemmermeer)
Bodemenergie is een haalbare mogelijkheid om de woningen in Lincolnpark te verwarmen en te koelen. Dat is de uitkomst van een onderzoek naar de haalbaarheid van bodemenergie dat de gemeente heeft laten uitvoeren. Het is aan de ontwikkelaars om een keuze te maken welke energiebron ze voor Lincolnpark kiezen.

·         Fotoreportage Selectieve Onttrekking Noord-Holland (Rijkswaterstaat)

·         Noord-Holland ook in Noordelijke Vechtstreek aan de slag met natuur én landbouw (Provincie Noord-Holland)

·         De snelste weg naar Groen Staal (BNNVARA)

·         Amsterdam wil klimaatbeleid verscherpen om doelen 2030 te halen (parool.nl)

Provincie Zuid-Holland

·         Inspectie verbiedt export van PFAS-afval naar België, wat nu? (rtvdordrecht.nl)
Chemours mag geen PFAS-restanten naar België exporteren voor vernietiging. Maar wat moet er nu gebeuren met de 1,8 miljoen kilo PFAS-afval? Dat werd besproken aan tafel bij Studio De Witt.

·         Polderen in de Gnephoek (binnenlandsbestuur.nl)
De gemeente Alphen aan den Rijn wil bouwen in de polder. De provincie Zuid-Holland ziet allerlei bezwaren. De ontwikkeling van de Gnephoek is altijd tegengehouden door de provincie Zuid-Holland. Die vond de polders ongeschikt voor woningbouw. Bouwontwikkelingen daar tasten het open karakter van het Groene Hart aan. Eind oktober kwam er een doorbraak: minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) sprak zich uit voor de bouw van 5.500 woningen in de polder.

·         Alphen moet binnen week duidelijk maken waarom ze ‘niks doet’ aan ‘vervuilde’ grond, anders dreigt boete (AD)

·         Het plasticprobleem van de Biesbosch en wat dat betekent voor ons drinkwater (Pointer)
‘Als wij in de zomer de nesten van lepelaars en zilverreigers gaan tellen op de Sassenplaat, sta je met één voet in het riet en de andere in het plastic.’ Eén van de meest bijzondere natuurgebieden van ons land is ernstig vervuild met zwerfafval: de Biesbosch, het enige zoetwatergetijdengebied van Europa.

·         Begroting 2023: Bijna €865 miljoen voor de opgaves in Zuid-Holland (Provincie Zuid-Holland)

Provincie Zeeland

·         Boeren brengen zoutgehalte van Zeeuws water in kaart (Provincie Zeeland)
Zo’n veertig agrariërs gaan binnenkort aan de slag om het zoutgehalte van sloten rondom hun erf in kaart te brengen. Vandaag werden de eerste EC-meters uitgedeeld aan boeren in de zak van Zuid-Beveland en in de omgeving van Wolphaartsdijk. Volgende week worden er tientallen meters uitgedeeld in Zeeuws-Vlaanderen.

·         Meer dan 30.000 tegels gewipt, Schouwen-Duiveland wipt het beste )Omroep Zeeland)

Provincie Noord-Brabant

·         Kennisnetwerk Brabantse Bodem en Ondergrond van start!
‘Water en bodem sturend’ is inmiddels een veelgehoorde kreet in de ruimtelijke planvorming in Nederland. Dit principe stelt dat het bodem- en watersysteem sturend moet zijn in de keuzes die we maken bij het inrichten van de leefomgeving en het realiseren van grote maatschappelijke opgaven in het fysieke domein. Ook binnen onze provinciegrenzen gaan we er mee aan de slag en is het van belang om de manier van samenwerken en beleidskeuzes hierop aan te laten sluiten. Om de ontwikkeling hiervan te stimuleren en specifiek te maken voor de opgaven in Noord-Brabant is het kennisnetwerk Brabantse Bodem en Ondergrond opgericht.

·         Nationale Deltacongres over waterproblematiek en gebiedsaanpak (Provincie Noord-Brabant)
Gisteren verzorgde Hagar Roijackers (gedeputeerde Provincie Noord-Brabant en voorzitter Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta) samen met Johan Osinga (Kwartiermaker Regieorganisatie Transitie Landelijk Gebied) een deelsessie tijdens het Deltacongres in Haarlem.

·         Uitvoeringsagenda Mest: kringlopen met meer waarde en minder overlast (Provincie Noord-Brabant)
Dierlijke mest, gebruikt op een manier die goed is voor boer, milieu en omgeving, moet een belangrijke plaats krijgen in de kringlooplandbouw. Het gaat er om de waardevolle bestanddelen uit mest te behouden en te gebruiken en tegelijk overlast voor de omgeving te voorkomen.

·         Zwerfafval verhindert natuurbeheer Biesbosch: ‘Het afvoerputje van Europa’ (Omroep Brabant)
Een van de meest bijzondere natuurgebieden van onze provincie is ernstig vervuild met zwerfafval: de Biesbosch. Dit afval is afkomstig van bezoekers of wordt meegevoerd door rivieren die uitkomen in het natuurgebied. Zo’n 94 procent van het afval bestaat uit plastic, blijkt uit onderzoek van Rijkswaterstaat.

·         198.429 tegels eruit, groen erin: Breda wint NK Tegelwippen (BN De Stem)

·         Rijsbergenaar eist schone grond na milieuschandaal Brabant Chemie: ‘Van het fruit durven wij al jaren niet te eten’ (AD)

Provincie Limburg

·         Vervuild bouwpuin gebruikt op Mookerheide (Omroep Gelderland)
Onderzoek van het journalistiek platform Pointer heeft aangetoond dat er bij het verstevigen van de wandelpaden door natuurgebied Mookerheide zogenaamd menggranulaat is gebruikt. Dit is vervuild bouwpuin, waar onder andere plastic afval in verwerkt zit.

·         Overstromingen in Valkenburg lastig te voorkomen; grensoverschrijdend beheer- en meetplan nodig (Deltares)
In hoeverre kunnen we in de toekomst overstromingen zoals van de rivier de Geul in Valkenburg in 2021 voorkomen? Maatregelen om water bovenstrooms (ook in België) langer vast te houden kunnen de schade enigszins beperken, maar zijn te weinig effectief om extreme overstromingen in Valkenburg te voorkomen. Dat is een van de conclusies van een korte verkennende studie van kennisinstituut Deltares, in samenwerking met onderzoekers van de TU Delft en van universiteiten uit België, Duitsland en Luxemburg, in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

·         Hoe voorkom je wateroverlast zonder het mooie landschap aan ? Bewoners Mechelderbeekdal praten mee over oplossingen (De Limburger)

·         4,7 miljoen EU-steun voor overstromingen in Limburg vorig jaar (De Limburger)

·         Verbeterde vismigratie bij de Molenbeek van Lottum (Waterschap Limburg)