Week-nieuwsbrief Bodem+ (week 12 2023)

1. Inwerkingtreding Omgevingswet op 1 januari 2024

Minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op donderdag 16 maart 2023 het Koninklijk Besluit getekend waarmee de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024 is vastgesteld. Dat deed hij in het bijzijn van de bestuurlijke partners: het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Interprovinciaal Overleg (IPO) en Unie van Waterschappen. Lees verder op de website van het Informatiepunt Leefomgeving. Eerder in de week op 14 maart stemde de Eerste Kamer in met de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Na een hoofdelijke stemming bleek dat 41 van de leden voor de inwerkingtreding op die datum was, en 29 leden tegen. Ook zijn vier moties aangenomen. Lees verder op de website Rijksoverheid.nl. En zie verder:

·         Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024 (Eerste Kamer der Staten-Generaal)

·         Invoering Omgevingswet op 1 januari 2024 een feit (VNG)

·         Omgevingswet gaat per 1 januari 2024 in (binnenlandsbestuur.nl)

·         Inwerkingtreding van de Omgevingswet (Omgevingsweb)

·         Omgevingswet gaat na moeizaam proces op 1 januari in (NOS)

·         Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over DSO (Omgevingsweb)

·         De Jonge belooft burgers ‘expliciet mee te nemen’ (binnenlandsbestuur.nl)

2. Vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050

In de Ruimtelijke Verkenning 2023 heeft het PBL scenario’s ontwikkeld voor de inrichting van Nederland in 2050. In dit hoofdrapport worden vier mogelijke ruimtelijke toekomsten gepresenteerd. Dat zijn: Mondiaal Ondernemend (een toekomstscenario waarin grote bedrijven de lead hebben), Snelle Wereld (de nog verder toegenomen digitalisering doet afstanden verdwijnen), Groen Land (veel ruimte voor de natuur) en Regionaal Geworteld (burgers nemen het initiatief in hun eigen leefomgeving). Voor elk scenario zijn op basis van ruimtelijke modellering en ontwerpend onderzoek gedetailleerde kaarten van het bijbehorende Nederland van 2050 gemaakt. Deze scenariokaarten brengen in beeld welke gevolgen verschillende keuzes hebben. Lees verder op de website van het PBL.

3. Geschiktheidskaarten: ondergrondse kansen in het kustgebied

Het kennisprogramma COASTAR heeft in kaart gebracht waar de ondergrond in Nederlandse kustgebieden kan bijdragen aan een meer robuuste zoetwatervoorziening. Er blijken volop kansen voor ondergrondse berging van regenwater én de winning van brak grondwater, waarmee we verzilting tegengaan en zoetwater kunnen produceren. COASTAR heeft deze kansrijke locaties letterlijk in kaart gebracht. De geohydrologische geschiktheidskaarten zijn een uitstekend startpunt voor verder onderzoek en gesprekken in de regio. Lees verder op de website van H2Owaternetwerk.

4. Grote transities vragen om nieuwe manier van samenwerken

De grote transities waar ons land voor staat, vragen om een nieuwe manier van samenwerken tussen overheden en kennisinstellingen. Al 3 jaar werken IenW, RWS en TNO daarom samen op het gebied van toegepast onderzoek en wisselen ze kennis uit over circulariteit en milieu, slimme en duurzame mobiliteit, infrastructuur, digitalisering en maritiem-offshore. Tijdens het Netwerkfestival in Delft lieten ze zien wat er in drie jaar is bereikt. Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.

5. Lood in de bodem kan gevaarlijk zijn voor kinderen

Grote gemeenten zoeken hun bewoners thuis op om te controleren of er lood in de grond zit. Maar wat zijn de gevaren hiervan? En wat kunnen we er tegen doen? Deskundige bodemkwaliteit van het RIVM, Piet Otte, geeft uitleg in de Villa. Luister verder via de website van NPO Radio 1.

6. Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nieuwsbrief tussen Bodem en Ondergrond 7e jaargang, nr. 5 – 15 maart 2023 (expertisenetwerkbodemenondergrond.nl)

·         Presentatie: Nieuwe Ruimtelijke Scenario’s voor Nederland in 2050 (19 maart, Den Haag of online)
Hoe kan een toekomstbestendig Nederland mét ruimtelijke kwaliteit er rond 2050 uitzien? Via welke paden kunnen beleidsmakers hieraan werken? Welke strategische beleidsboodschappen levert dit voor de komende jaren op? Kom 29 maart naar de presentatie van de Ruimtelijke Verkenning 2023 en leer meer over de vier scenario’s voor de inrichting van Nederland in 2050.

·         Werkgroep Stedelijk Grondwater: Water en bodem sturend: de rol van grondwater (21 maart, Tiel)
Het kabinet wil water en bodem sturend laten zijn bij beslissingen over de inrichting van ons land. Alle partijen moeten hiermee aan de slag. Maar welke rol heeft grondwater hierin?

·         ‘Samen werken aan water’ aankomende maart tijdens programma vakbeurs Aqua Nederland met 70 kennissessies en 90 sprekers op 21-23 maart (Waterforum)

·        Symposium Bodem Breed 2023! (13 april, Arnhem)
Het netwerk event van de bodem en ondergrond wordt op donderdag 13 april 2023 in Arnhem georganiseerd. Gastorganisaties dit jaar zijn de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland. Noteer je de datum in je agenda? Met deze nieuwsbrief sturen we je graag het programma toe.

·         SIKB jaarcongres: Onderste boven, de skyline van de bodem (3 oktober, Den Bosch
Het Jaarcongres 2023 zet de bodem op zijn kop: het presenteert de skyline van de benedenwereld. Wie werkt in de bodem, met het water of een nieuwe archeologische archieflade opentrekt is gediend met de beelden en de verhalen daarover. Net als de opdrachtgevers, de bestuurders en de politieke vertegenwoordigers. Die beelden en verhalen kunnen de ondergrondse- en bovengrondse inrichting van Nederland onderbouwen. Bij het SIKB Jaarcongres 2023 op 3 oktober komt de bodem boven.

7. Divers nieuws over de Omgevingswet

·         VTH netwerkbijeenkomsten (webinars) over bodemactiviteiten, DSO en bodeminformatiebeheer.
Op 28 maart en 4 april vinden twee VTH netwerkbijeenkomsten plaats die speciaal over bodem gaan. De eerste sessie op 28 maart gaat over de milieubelastende activiteiten voor bodem en het DSO. De tweede sessie gaat over bodeminformatiebeheer en de aansluiting op zaaksystemen voor VTH-taken. Aanmelden voor de sessies kan via VTH Netwerkbijeenkomst Bodem-deel 1 (28 maart) en VTH Netwerkbijeenkomst Bodem deel 2 (4 april).

·         Wat verandert er in het basistakenpakket? (IPLO)
Het basistakenpakket bestaat uit taken die gemeenten en provincies verplicht moeten onderbrengen bij een omgevingsdienst. Evenals onder de Wabo wordt straks ook onder de Omgevingswet met een basistakenpakket gewerkt. Toch zijn er verschillen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft – samen met een aantal gemeenten, provincies en omgevingsdiensten – een circulaire over het basistakenpakket opgesteld, die hierover uitleg geeft. Zie verder ook hoofdstuk 4 van de Wegwijzer bodem in de Omgevingswet (iplo.nl)

·         Plan van Aanpak Indringend Ketentesten (IKT) fase 4 beschikbaar (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Omgevingswet legt de handhaving van algemene (rijks)regels en het projectbesluit bij de gemeenten (Omgevingsweb)

·         7 verhuistips voor het omgevingsplan (Omgevingsweb)

·         De Omgevingswet en de aanlegactiviteit (Omgevingsweb)

·         Informatie en presentatie van de TLoKb over hun rol aan de Eerste Kamer (Omgevingsweb)

·         IPLO Nieuws – maart 2023 (Informatiepunt Leefomgeving)

·         Nieuwsbrief Implementatie 15 maart (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Evenementenagenda – maart 2023 – Aan de slag met de Omgevingswet

8. Divers nieuws over Natuurlijk Kapitaal en duurzaam bodemgebruik

·         Drinkwaterbronnen beter beschermen door nitraatdoelen in NPLG op te nemen, aldus Vewin (Waterforum)
De kamermotie van De Groot en Van Campen om drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen nitraat en bestrijdingsmiddelen, is aangenomen op 7 maart. Kamerleden riepen de regering op tijdens het Kamerdebat van 23 februari om de verlaging van deze verontreinigingen in drinkwaterbronnen mee te nemen als randvoorwaarden in het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Vewin is verheugd en ziet het als een belangrijk signaal.

·         Ontwerp milieueffectrapport voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (Rijksoverheid)
Vanaf 16 maart is het mogelijk te reageren op de ontwerpnotitie van het milieueffectrapport (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Via de website PlatformParticipatie kan iedereen die dat wil tot en met 26 april 2023 een zienswijze op de NRD indienen.

·         Nog lang niet klaar met de bodem (expertisebodemenondergrond.nl)
Na meer dan 25 als onderzoeker gewerkt te hebben kreeg ze in 2015, het Internationale Jaar van de Bodem, de aanstelling van lector Duurzaam bodembeheer. Daarmee was ze de eerste bodemlector in Nederland. Een van haar ambities is om als schakelpunt te fungeren tussen onderwijs en samenleving en het belang van de bodem te etaleren. Dr.Ir. Gera van Os over haar uitdaging om het verhaal van de bodem in de volle breedte te vertellen. Voor student, bedrijfsleven én overheden.

·         Ruimhartige toelating van landbouwgif bedreigt het waterleven, waarschuwen milieuorganisaties (Trouw)

9. Divers nieuws over Circulaire economie

·         Mijnbouwrevolutie in Europa? Het schuurt tussen Groningers en overheid (NOS)
oor de energietransitie is een aantal zeldzame aardmetalen cruciaal. Ze zitten onder meer in batterijen, windmolens en zonnecellen. Om niet te afhankelijk te zijn van China moedigt de Europese Unie landen aan om zelf mijnen te openen. Want ook hier zitten veel zeldzame grondstoffen in de bodem. Maar zien Europeanen een terugkeer naar grootschalige mijnbouw wel zitten?

·         Nieuwsbrief CE in de regio, nr.4 (Afval Circulair)
Rijkswaterstaat houdt u, in opdracht van het ministerie van IenW, via deze nieuwsbrief op de hoogte van nieuwe informatie zoals aansprekende praktijkvoorbeelden bij decentrale overheden, actualiteiten, beleidsdocumenten, handreikingen en inspirerende bijeenkomsten.

·         Bedrijven besparen fors op grondstoffen en CO2-uitstoot (binnenlandsbestuur.nl)
Regio Stedendriehoek (voorheen Cleantech Regio), bestaande uit acht gemeenten rondom de steden Apeldoorn, Deventer en Zutphen, werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling en een volledig circulaire economie in de regio.

·         Europese Commissie wil meer mijnbouw, juist voor de groene ambitie (Europa Nu)

·         Heijnen: meer ambitie nodig bij terugdringen verpakkingsafval (Rijksoverheid)

·         Amsterdamse bedrijven krijgen inzicht in afval met geoFluxus (AfvalOnline)

·         Jaarlijkse telling vervoer gevaarlijke stoffen (Haven en transport)

10. Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Deze expert krijgt op de valreep steun voor zijn opmerkelijk plan om vieze bodem aan te pakken (AD, zie bijlage)
Tim Grotenhuis leurt al jaren met een plan om bodemvervuilingen in steden sneller en goedkoper aan te pakken. Met bacteriën en je houdt er ook nog duurzame warmte aan over. Nu, vlak voor zijn pensioen als milieutechnoloog aan de Wageningen Universiteit, lijkt hij eindelijk succes te hebben.

·         Lessons learned bij WKO+
In november 2021 is het project “WKO+: duurzame energie in combinatie met saneren” tot een einde gekomen. Vijf jaar lang, na goedkeuring van het project door Kennis en innovatieprogramma Bodem en Ondergrond medio 2016, zijn succesvolle pilots uitgevoerd en kansen voor grootschalige toepassing verkend. Relevante inhoudelijke kennis is ontwikkeld. Maar met name door de – veelal intensieve – gesprekken binnen het consortium en met de ketenpartijen die nodig zijn om WKO+ te implementeren, is inzicht verkregen en de “do’s en don’ts”. Op basis daarvan hebben we onze lessons learned samengevat in deze beknopte brochure.

·         Nieuwsbrief Gebruikersplatform Bodemenergie Maart 2023
Met in deze nieuwsbrief de volgende berichten:

o    Kom naar de workshop bij TU/e over energieopslagtechnieken (13 april)

o    Nationaal Symposium Bodemenergie (11 mei)

o    Wie wint de WKO Duurzaamheid Award 2023?

o    Verschillende events voor kennisoverdracht

·         De staat van ons klimaat 2022: steeds vaker extremer weer door klimaatverandering (KNMI)
De opwarming van de aarde zorgt voor steeds vaker extreem weer. 2022 was recordzonnig en extreem droog. Ook de zeespiegel stijgt door. In De staat van ons klimaat beschrijft het KNMI het weer van 2022 en hoe dat samenhangt met klimaatverandering in de rest van de wereld.

·         Hoe hangt het weer van 2022 samen met klimaatverandering? (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Europese Commissie: EU te afhankelijk van China, meer grondstoffen uit eigen bodem (NOS)

·         VN-klimaatpanel IPCC begint met vergadering over laatste rapport (rd.nl)

·         Uitstoot broeikasgassen 9 procent lager in 2022 (RIVM)

·         Kabinet wil inwoners meer betrekken bij maatschappelijke opgaven (Rijksoverheid)

·         Klimaatbeleid moet rechtvaardig zijn (Kennisportaal Klimaatadaptatie)

·         Onderzoek: geen extra windmolens op land en zonneparken nodig voor halen klimaatdoel (Volkskrant)

·         Zonnepanelen op de dijk als oplossing voor ruimtegebrek (BNR)

11. Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Aanpak mondiale waterproblematiek vraagt wereldwijd radicaal ander beleid (PBL)
Droogte, overstromingen en watervervuiling. De mondiale waterproblemen worden alleen maar groter door de groeiende wereldbevolking, verdere intensivering van het landgebruik, verstedelijking en klimaatverandering. Met wereldwijd radicaal ander beleid is de water- en klimaatproblematiek aan te pakken, tonen we aan in het nieuwe PBL-rapport The Geography of Future Water Challenges – Bending the Trend.

·         Geography of Future Water Challenges (Planbureau voor de Leefomgeving)

·         Planbureau pleit voor radicale omslag in aanpak water- en klimaatproblemen (H2Owaternetwerk)

·         Nieuw handboek ‘Water in ruimtelijke plannen’ laat veranderende rol waterschap zien (Waterforum)
Het klimaat wordt grilliger: het wordt warmer, natter én droger. De noodzaak om daar rekening mee te houden bij ruimtelijke ontwikkelingen wordt steeds groter. Hoe water een sturende rol speelt in de ruimtelijke ordening laat het handboek ‘Water in ruimtelijke plannen’ zien. Het nieuwe handboek van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden biedt inspiratie en richtlijnen voor gemeenten, projectontwikkelaars, adviesbureaus en provincies. Kortom voor iedereen die zich bezighoudt met ruimtelijke ontwikkeling.

·         Planten en dieren beïnvloeden de natuurlijke kustbescherming (Vroege Vogels)
Zeegras voor de kust is verrassend weerbaar tegen stormen en slijkkreeftjes, die in de bodem leven, maken de zeebodem onstabiel. Dit constateert NIOZ-promovendus Jaco de Smit bij de natuurgetrouwe experimenten die hij uitvoert in zijn onderzoek  naar de rol van het getijdengebied in natuurlijke kustbescherming.

·         ‘We hebben nu al een dikke 300 commitments, groot en klein’ (h2owaternetwerk.nl)

·         Nieuwe editie van Deltalife: De impact van water op de toekomst (Deltares)

·         Global fresh water demand will outstrip supply by 40% by 2030, say experts (The Guardian)

12. PFAS in Nederlands drinkwater

Er komt PFAS uit de kraan. Volgens UvA-promovendus Mohammad Sadia van het Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED) overschrijdt het gehalte PFAS in drinkwater uit oppervlaktewater de veiligheidsnorm. Ook drinkwater uit grondwater bevat PFAS. Het notoir moeilijk af te breken ‘forever chemical’ wordt onder meer gebruikt voor potten, pannen en voedselverpakkingen en stapelt zich op tot een steeds grotere zorg voor het milieu. ‘Bescherming van het grondwater tegen PFAS is noodzakelijk.’ Lees verder op de website waternieuws.nl. Lees verder:

·         Flinke toename in PFAS-analyses door voedselproducenten: ‘Breder monitoren nodig’ (VMT)

·         Primeur: gemeentebreed onderzoek naar PFAS (Waterforum)

·         Paraat komt met PFAS-vrije sproeischuimblussers (BeveiligingNieuws)

13. Heel Nederland stap voor stap in GeoTOP

De Geologische Dienst Nederland heeft de gebieden Zeeland en Goeree-Overflakkee in het BRO-model GeoTOP, geheel vernieuwd. Dit zijn de twee oudste modelgebieden, die met de update ook aan de kwaliteitseisen van de BRO voldoen. Deze zomer nog wordt het model uitgebreid met Zuidwest Flevoland. Intussen is ook gestart met de modellering van het IJsselmeergebied en Oost-Nederland. Zo biedt GeoTOP straks voor heel Nederland waardevolle informatie voor iedereen die zich bezighoudt met vraagstukken waarbij de ondiepe ondergrond een rol speelt. Lees verder op de website van de BRO.

14. Jaarplan 2023 CCvD Datastandaarden vastgesteld

Het Centraal College van Deskundigen Datastandaarden heeft het jaarplan 2023 vastgesteld. Belangrijke aandachtspunten zijn ontwikkelingen als het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de BRO Fase 2 (Milieukwaliteit). Ook de nationale en internationale normen die de sectorale standaarden raken, waaronder met name de nieuwe NEN 3610:2022 en ISO 19156 (OMS), krijgen veel aandacht. Lees verder op de website van SIKB.

15. Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Europese samenwerking voor klimaatadaptatie (Provincie Gelderland)
Provincie Gelderland sluit zich aan bij de ‘EU Mission on Adaptation tot Climate Change’. De EU wil de 150 deelnemende steden en regio’s weerbaar maken tegen de effecten van klimaatverandering.

·         Duurzame Drinkwatervoorziening in Gelderland voor de toekomst (Provincie Gelderland)
Samen met Vitens zorgen wij voor voldoende en schoon drinkwater. Daarom werken we samen aan een duurzame drinkwatervoorziening. Op 13 maart ondertekende gedeputeerde Peter van ’t Hoog hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

·         Droogte een probleem? Hier juist niet (Omroep Gelderland)
Uit de bron in het Kastanjedal op Landgoed Heerlijkheid Beek komt schoon en kraakhelder water tevoorschijn. Hierdoor leven in dit gebied allerlei zeldzame planten en dieren. Bij het grote publiek is het natuurgebied vooral bekend van de beroemde kabouterboom. Dankzij slim watermanagement blijft de natuur gezond en staat de stokoude kabouterboom nog altijd fier overeind.

·         Opening ‘Vergroten wateraanvoer Bloemers/Ufford’ in het Land van Maas en Waal  (Waterschap Rivierenland)
Deltacommissaris Peter Glas, Liz van Duin, voorzitter van het Bestuurlijk Platform Zoetwater en heemraad Mathieu Gremmen van Waterschap Rivierenland hebben op woensdag 8 maart het project ‘Vergroten wateraanvoer Bloemers/ Ufford’ bij Ewijk officieel geopend. Met het verwijderen van een afsluitend schot stroomde het water door de nieuwe wateraanvoer. Over een lengte van drie kilometer zijn de sloten daar breder en dieper gemaakt. Dit is het eerste project in het rivierengebied dat met subsidie uit het Deltafonds Zoetwater is uitgevoerd.

Provincie Overijssel

·         Kans op instellen van een participatieraad voor Natuur en Milieu in Dalfsen is gering (Meppeler Courant)

Provincie Groningen

·         Jeroen van waterschap Noorderzijlvest vanuit het beekdal in Langelo over de strijd om water: ‘Meer water is nu per definitie goed’ (dvhn.nl)
Waterschap Noorderzijlvest wacht na de verkiezingen een enorme klus. In Groningen wachten historisch grote investeringen, in de Kop van Drenthe gaat het watersysteem op de schop.

·         Analyse bevestigt achteruitgang natuur in het Liefstinghsbroek (Provincie Groningen)

Provincie Fryslan

·         Advieskamer Bodembescherming over bescherming tegen uitlogen staalslakken (SIKB)
Begin zomer 2022 bracht de Advieskamer Bodembescherming advies uit over bescherming tegen uitlogen vanuit staalslakken. Het betreffende advies zag toe op het aanbrengen van een beschermingsfolie in de provinciale weg ‘de Centrale As’ te Friesland.

·         Wetenschappers genegeerd: problemen Margriettunnel hadden voorkomen kunnen worden (Omrop Fryslân)
Rijkswaterstaat negeerde onderzoekers van onderzoeksinstituut TNO en een onafhankelijke expert over de oorzaak van de schade aan de Vlaketunnel in Zeeland. Hadden ze meer met de conclusies van toen gedaan en ook vervolgonderzoek, dan was de schade aan de Prinses Margriettunnel mogelijk niet zo groot geweest, schrijft onderzoeksplatform Follow the Money.

·         Provinciaal steunpunt Donkerbroek komt in bloei (Provincie Fryslan)

Provincie Drenthe

·         Oppositie Emmen dringt aan op pas op de plaats met injectie afvalwater (RTV Drenthe)
Te weinig ruimte voor discussie, het draait vooral om geld en de nadelen worden te veel afgezwakt. Een handjevol van de vele argumenten die neer regenden in de Emmer raadzaal. Elf insprekers spraken hun zorgen uit over het voornemen van de NAM om afvalwater in de bodem van Schoonebeek te pompen.

·         Verzet tegen waterinjectie in Schoonebeek zwelt aan. ‘Dit neigt naar schijndemocratie’ (dvhn.nl)

·         Drinkwatersector heeft baat bij vasthouden grondwater (Provincie Drenthe)
Drenthe heeft van oorsprong een prachtig watersysteem. Maar dit watersysteem kan wel een oppepper gebruiken met als doel om ook in droge periodes voldoende water op voorraad te hebben. Bijvoorbeeld voor het maken voor drinkwater. Op dit moment zijn er onvoldoende mogelijkheden om water te bufferen en vast te houden voor droge tijden. Net zoals er in Drenthe nagedacht is over het opslaan van water door extreme regenval, moet er ook nagedacht worden over buffering voor extreme droogte. Daarmee is ook de natuur en landbouw gebaat.

Provincie Flevoland

·         Provinciale aandacht voor Waterpark Zeewolde (Zeewolde Actueel)
Commissaris van de koning van de provincie Flevoland, de heer Leen Verbeek, bracht op vrijdag 10 maart jl. een bezoek aan Zeewolde. Aanleiding van dit bezoek was om de CdK te laten zien dat Zeewolde beschikt over een grote hoeveelheid schoon en duurzaam kwelwater.

·         Visitatiecommissie evalueert ontwikkeling Nationaal Park Nieuw Land (Provincie Flevoland)

Provincie Utrecht

·         Nature Today: oeverplanten in boerensloten rondom Utrecht flink toegenomen (HDSR)

·         Groen licht voor vernieuwing A27 (Rijkswaterstaat)

Provincie Noord-Holland

·         Bij de Grondbank liggen grote hopen Amsterdamse bodem te wachten op een nieuwe bestemming (Parool)
De grond die in Amsterdam vrijkomt bij bouwprojecten wordt bewaard: in de grondbank van de gemeente liggen partijen zand, aarde en veen te wachten tot ze elders kunnen worden hergebruikt.

·         Noord-Holland zet in op versterken belangrijke regionale energieknooppunten (Provincie Noord-Holland)

·         Buurtbewoners willen hun huizen gaan verwarmen met warmte uit de Sloterplas (Parool)

·         Provincie koopt grond in Egmond-Binnen (Provincie Noord-Holland)

·         Agroforestry-project van start in de Haarlemmermeer (Provincie Noord-Holland)

Provincie Zuid-Holland

·         Bodem De Lier daalt flink: ‘Achtertuin al twee keer opgehoogd’ (WOS)
In twee jaar tijd is de bodem van De Lier flink gedaald. Op sommige plekken was er zelfs sprake van een daling van meer dan twee centimeter. Dit blijkt uit een recent onderzoek.

·         Drinkwaterbedrijf stopt met gebruik water uit Maas vanwege vervuiling (NOS)
Drinkwaterbedrijf Dunea gebruikt voorlopig geen water uit de Maas meer. Dat besluit is afgelopen weekend genomen omdat in het water van de rivier een “vervuilingspiek” van een bestrijdingsmiddel is aangetroffen.

·         Autoriteiten weten nog niet waar vervuiling Maas ontstond (rd.nl)

·         Gemeenten en Chemours voor rechter rond PFAS-problematiek (Sliedrecht24)
Sliedrecht en de gemeenten Dordrecht, Papendrecht en Molenlanden stonden eindelijk dinsdag 14 maart 2023 voor de rechter over de zaak rond chemiebedrijf Chemours. De gemeenten willen schadeloos stelling en eisen dat het bedrijf aan de Baanhoekweg in Dordrecht, pal tegenover Sliedrecht, aansprakelijkheid toegeeft.

·         Chemours claimt onschuld: ‘We wisten niet dat PFOA op de grond terecht zou komen’ (AD)

·         Chemours krijgt van rechter meer tijd om PFAS-lozingen af te bouwen (AD)

·         Wethouder Bijderwieden: ‘PFAS is een vervuiling die ons dagelijks bezighoudt’ (Sliedrecht24)

·         Overstromingen na hevige buien afgelopen zomer: ‘Het draait om geld’ (Omroep West)

·         Een ‘Rotterdam Reef’ voor natuur en veiligheid (Rijkswaterstaat)

Provincie Zeeland

·         Zeeuwen verwachten snellere stijging van de zeespiegel dan KNMI of IPCC (Waterforum)
De Zeeuwse bevolking gaat uit van een fors snellere stijging van de zeespiegel dan het KNMI of het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), blijkt uit onderzoek van waterschap Scheldestromen eind 2022. Zo’n 40% van de 895 respondenten houdt rekening met een zeespiegelstijging van boven de 1 meter in 2050, terwijl het KNMI en IPCC uitgaan van een stijging tussen de 82 en 120 cm in 2100. Tegelijkertijd hebben Zeeuwen wel veel vertrouwen in de sterkte van de zeedijken en zien ze de stijging niet als een directe bedreiging voor de leefomgeving.

Provincie Noord-Brabant

·         11 mogelijke oplossingen voor de aanpak van het hoogwater in en rond ’s-Hertogenbosch in beeld (Waterschap Aa en Maas)
In juli 2021 stonden grote delen van Limburg in korte tijd onder water. Hoogwater en extreme buien, een gevolg van klimaatverandering, veroorzaakten dit hoogwater. Enorme schade was het gevolg. Dit kan ook in de regio ’s-Hertogenbosch gebeuren. De waterschappen, gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat zijn daarom samen aan de slag om ’s-Hertogenbosch en omgeving te beschermen tegen hoogwater. We hebben voor nu 11 mogelijke oplossingen bedacht en deze werken we verder uit.

·         TV serie Droogte: koraalvelden van Brabant (Provincie Noord-Brabant)
In de 9-delige serie ‘Droogte in Brabant’ op Omroep Brabant wordt het verwoestende effect van droogte in beeld gebracht. Inwoners, organisaties en overheden laten zien hoe ze eraan werken om water langer vast te houden.

·         Brabant moet samenwerken met Vlaanderen tegen overstromingen (architectenweb)
Als het boven Midden- of West-Brabant een keer net zo extreem gaat regenen als in 2021 in Limburg gebeurde, dan zou daardoor schade tot een half miljard euro kunnen ontstaan. Als regionale dijken bezwijken, zijn dodelijke slachtoffers ook niet uitgesloten.

·         Uit de grond of uit de rivier: hier komt ons drinkwater vandaan – indebuurt Eindhoven
In Eindhoven hebben we de luxe dat er heerlijk drinkbaar water uit onze kraan stroomt. In tegenstelling tot in veel Europese landen proef je in het Eindhovense water geen chloor of andere vreemde smaakjes. Maar waar komt ons drinkwater eigenlijk vandaan?

·         Brand verwoest schuur in Waalwijk, mogelijk asbest vrijgekomen (ED)

Provincie Limburg

·         Bewoners Steyl vangen bot bij hoogste rechter: ‘te hoge’ waterkering mag geplaatst worden (De Limburger)

·         Autoriteiten weten nog niet waar vervuiling Maas ontstond (1Limburg)

·         Pas aangeplant herdenkingsbos Meerssen onder water door fout van Rijkswaterstaat (De Limburger)

·         Gedupeerden overstromingen Limburg teleurgesteld over schadeafhandeling (NOS)