Week-nieuwsbrief Bodem+ (46 2023)

Informatiepunt Leefomgeving is voorbereid op de Omgevingswet

Wat betreft het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) kan de Omgevingswet per 1 januari 2024 van kracht worden. De website is geheel gevuld, de centrale helpdesk is operationeel en ‘we willen en kunnen een belangrijke rol vervullen in het monitoren en verwerken van omissies richting het ministerie’, vertellen Jacco Schotvanger en Gilbert Boerekamp. Beiden zijn afdelingshoofd binnen Rijkswaterstaat directie Leefomgeving, waar dit Informatiepunt Leefomgeving is gepositioneerd. Jacco is verantwoordelijk voor de exploitatie van het Informatiepunt, Gilbert voor de specifieke Bodeminhoud.

Lees hier verder: Informatiepunt Leefomgeving is voorbereid op de Omgevingswet – Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond (expertisebodemenondergrond.nl).

Rijkswaterstaat scoort top 5-positie in ranglijst duurzame aanbesteders


Rijkswaterstaat heeft ook in 2023 een plek in de top 5 van de ranglijst Duurzaam Aanbesteden van Bouwend Nederland weten te behouden. Als uitvoeringsorganisatie van de Rijksoverheid en een van de grootste opdrachtgevers in het Grond-, Weg- en Waterbouw domein is duurzaamheid van groot belang in het werk van Rijkswaterstaat.

‘We zijn blij met deze top 5-positie in de ranglijst Duurzaam Aanbesteden . Het laat zien dat we onze ambitie om in 2030 volledig klimaatneutraal te zijn en circulair te werken serieus nemen,’ aldus Roger Mol, Hoofdingenieur-directeur Duurzaamheid en Leefomgeving bij Rijkswaterstaat.

Lees hier verder: Rijkswaterstaat in top 5 duurzame aanbesteders | Rijkswaterstaat.

Oplossingen gezocht om bodemverdichting bij Nederlandse landbouw tegen te gaan

We zijn op zoek naar oplossingen die kunnen bijdragen aan het voorkomen van bodemverdichting. Uiteindelijk zou het ideale scenario zijn dat er een commercieel haalbaar product ontworpen wordt waarmee de markt (dit kunnen boeren of de agrarische sectorpartijen zijn) bediend kan worden om het maatschappelijke probleem van bodemverdichting tegen te gaan. Qua proces zien wij een samenwerking met een of meerdere boeren uit Zuid-Holland voor ons waarmee aan de slag wordt gegaan om te kijken hoe dit probleem voorkomen kan worden en het meteen getest kan worden. Naast kennisoverdracht die dit bijdraagt kunnen deze boer(en) ook eventueel de eerste klanten zijn.

Deze samenwerking kan gefaciliteerd worden door het ministerie van landbouw, natuur en voedselkwaliteit en/of de Provincie Zuid-Holland.

Lees hier verder:  Red onze gewassen met oplossingen voor bodemverdichting | €25k pilot | Startup in Residence Intergov. 

Martin Wijnen directeur-generaal Rijkswaterstaat bij IenW

Martin Wijnen wordt directeur-generaal Rijkswaterstaat bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De ministerraad heeft ingestemd met de voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Lees hier verder: Martin Wijnen directeur-generaal Rijkswaterstaat bij IenW | Nieuwsbericht | Algemene Bestuursdienst.

Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Nationaal Congres Bodemdaling 16 november 2023 in Amsterdam – KBF
Het jaarlijkse Nationaal Congres Bodemdaling vindt plaats op donderdag 16 november 2023 in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.
Onder leiding van dagvoorzitter Thomas van Zijl gaan we in gesprek over de nieuwbouwopgave van het kabinet, de opgaven rondom bestaande woningvoorraad, de ambitie om bodem en water als sturend principe te gebruiken en de vraagstukken rondom klimaatadaptatie en -mitigatie. Samen met het Kenniscentrum Bodemdaling en Funderingen (KBF) wordt ingezoomd op de stand van zaken qua kennis en de handelingsperspectieven voor overheden op deze gebieden.

·         Kennisbijeenkomst Bodemenergie 20 november 2023 in Utrecht | Bodemenergie Branchevereniging
Na de uitgebreide en zorgvuldige gezamenlijke publiek-private verkenning en kwartiermakers-fase in de afgelopen periode organiseren Kennisplatform Bodemenergie en het Intermediair Kennisnetwerk Bodemenergie een eerste gezamenlijke netwerkbijeenkomst in Utrecht om het onafhankelijke KENNISCENTRUM BODEMENERGIE af te trappen en vorm te geven.

·         BRO Ketendag 23 november in Utrecht – Basisregistratieondergrond
Tijdens de BRO Ketendag kun je op 1 dag jouw technische informatie halen en ons feedback geven. De dag wordt om de vier weken georganiseerd. Je kunt de sessies online volgen. De datum van de eerstvolgende Ketendag staat hiernaast. Meld je aan via de mailinglist, zodat je een mail ontvangt zodra je je kunt aanmelden voor de eerstvolgende Ketendag. De Ketendag bestaat uit de Technische Ketendemonstratie, Implementatiesessies/workshops en Reviewsessies Standaarden (Milieukwaliteit). Ook is het Softwareplein op die donderdag.
Deze Live Ketendag is vooral bedoeld voor startende BRO-coördinatoren en hun collega’s, die meer willen weten over de levering aan en gebruik van de BRO. Je ontvangt hiervoor diverse handvatten en wij beantwoorden graag al jouw vragen. We hechten veel waarde aan jouw kennis, mening en inbreng.

·         Congres Natuur en Water KAN in de stad 23 november 2023 in Ede – KAN bouwen
Op dondermiddag 23 november organiseren het KAN Platform, het SIGS-netwerk (Succesvol Implementeren Groene Stadsontwikkelingen) en Ecosysteem Stad-netwerk  gezamenlijk het congres ‘Natuur en water KAN in de stad’.
De stip op de horizon is helder. De stad van de toekomst heeft de groen- en wateropgaven geïntegreerd. De woningbouwopgave is gerealiseerd in een leefbare, natuurinclusieve en klimaatadaptieve omgeving. Dit vergezicht ziet er aanlokkelijk uit. De volgende vraag is: hoe komen we daar? Hoe kunnen we de biodiversiteit van de stad verbeteren en tegelijkertijd het woonplezier voor de menselijke inwoners vergroten? Hoe doen we dat op stad- en ontwikkellocatieniveau, en hoe maken we meteen de koppeling met klimaatadaptatie, dus hitte, droogte, extreme buien én drinkwatertekort? Wat kunnen nieuwe gebiedsontwikkelingen hieraan bijdragen?

Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Omgevingsvergunning van rechtswege is nu al verleden tijd bij nieuwe aanvragen – Omgevingsweb
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verdwijnt de vergunning van rechtswege uit het omgevingsrecht. In het huidige recht geldt dat als niet tijdig gereageerd wordt op een aanvraag voor een omgevingsvergunning die niet met de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure wordt verleend, een vergunning van rechtswege ontstaat. Dat volgt uit artikel 3.9, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Daarin wordt een afdeling van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing verklaard. Die afdeling wordt ook wel de lex silencio positivo genoemd en die zorgt ervoor dat als het stil blijft vanuit het bestuursorgaan, dat gelijkgesteld wordt met een positieve beschikking.

·         Consultatie gestart van wijziging bijlagen Omgevingsregeling over dierenverblijven | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
Op 19 oktober is de consultatie gestart van de komende wijziging van bijlage V en VI van de Omgevingsregeling. In deze bijlagen staan de emissiefactoren van huisvestingssystemen en reductiepercentages van aanvullende technieken van dierenverblijven.

·         Transponeringstabellen vergunningvrij bouwen gepubliceerd | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)
De regels voor vergunningvrij afwijken van het bestemmingsplan staan nu in bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht (Bor). Deze worden straks vertaald naar regels in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en regels in de bruidsschat omgevingsplan. De omzetting van die regels vindt u in nieuwe transponeringstabellen.

·         Meerpartijenovereenkomst beheer Digitaal Stelsel Omgevingsloket (DSO) en uitvoering IPLO | Aan de slag met de Omgevingswet
Op donderdag 9 november 2023 hebben betrokken partijen op het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de overeenkomst getekend voor het gezamenlijk beheren van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en uitvoering van het landelijk Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

·         Omgevingsloket behaalt A-status voor digitale toegankelijkheid | Aan de slag met de Omgevingswet
De website van het Omgevingsloket heeft op 7 november 2023. de A-status volgens de WCAG 2.1 normen behaald. Hiermee voldoet het Omgevingsloket aan de toegankelijkheidseisen voor de digitale toegankelijkheid.

·         Veranderingen conceptverzoek in Omgevingsloket: andere toelichting en introductie Verken uw idee | Aan de slag met de Omgevingswet
Sinds augustus 2023 is de optie ‘omgevingsoverleg’ in het Omgevingsloket gewijzigd in ‘conceptverzoek’. Zodat het doel van de optie omgevingsoverleg voor initiatiefnemers duidelijker is, zoals gebruikersonderzoek uitwees. Na overleg met gemeenten verandert in november 2023 de toelichting bij het conceptverzoek. Ook wordt de nieuwe optie ‘Verken uw idee’ alvast geïntroduceerd in het Omgevingsloket.

Divers nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Pfas: het gif dat ons nooit meer verlaat | Het Financieele Dagblad
ind jaren dertig ontdekt een chemicus van DuPont bij toeval een wit poeder. Het leidt tot de geboorte van teflon, maar brengt ook een onzichtbaar gevaar voort dat de gezondheid bedreigt.

·         Waterkwaliteit Nederlandse sloten en plassen blijft slecht (nos.nl)
Slechts 22 procent van de kleine wateren in Nederland heeft een goede waterkwaliteit. Dat zegt Natuur & Milieu na burgeronderzoek naar de kwaliteit van sloten, vennen, kanalen en plassen.
Veel kleine wateren bevatten bijvoorbeeld weinig planten of waterdiertjes, of te veel meststoffen. Ook is het water vaak troebel. In een groot deel van de wateren die wel helder zijn, groeien te weinig planten. Metingen die burgers hebben gedaan, laten al vijf jaar lang zien dat de waterkwaliteit in Nederland ernstig onder druk staat, schrijft de natuurorganisatie.

·         Openbaar Ministerie eist 25 miljoen boete van chemiebedrijf Sabic (nos.nl)
Het Openbaar Ministerie (OM) eist een boete van 25 miljoen euro van het chemiebedrijf Sabic vanwege vier incidenten op het Chemelot-terrein in Sittard-Geleen. Het OM noemt het bedrijf “amateuristisch” als het aankomt op veiligheid, citeert 1Limburg. Het chemiebedrijf zou de werkprocessen niet op orde hebben, nauwelijks toezicht houden en niet leren van incidenten.

·         Niet iedereen blij met aanstaande EU-wet voor natuurherstel: ‘We gaan naar stikstofcrisis 2.0′ | Buitenland | AD.nl
Eén van de zwaarst bevochten Europese voorstellen van dit jaar heeft vannacht zo goed als groen licht gekregen. Onderhandelaars van de EU-landen en van het Europees Parlement zijn het eens geworden over een vergaande wet om de natuur te herstellen. De overeengekomen tekst is wel minder hard dan het origineel. Minister Van der Wal zag de wet ,,de Nederlandse kant op bewegen”.

·         Chemours vangt bot bij Europese Hof: GenX blijft op lijst van zeer zorgwekkende stoffen | Dordrecht | pzc.nl
De chemische GenX-stoffen, die Chemours gebruikt in de Dordtse fabriek, blijven definitief op de Europese lijst van zeer zorgwekkende stoffen staan. De teflonfabriek ving eerder al bot bij het Gerecht van de Europese Unie. Daar deed het een poging deed om deze stof uit de PFAS-familie van de lijst te laten verwijderen, en is nu ook in hoger beroep in het ongelijk gesteld, blijkt uit een arrest van het Europese Hof van Justitie.

·         PFAS-onderzoek RIVM gericht op heel Nederland: ‘Beperkt mogelijkheden om toe te spitsen op Chemours’ | Chemours en DuPont | AD.nl
Het brede PFAS-onderzoek, dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de komende twee jaar uitvoert, zal maar heel weinig informatie opleveren over oplossingen voor de omgeving van Chemours in Dordrecht en de Westerschelde. De onderzoekers zijn vooral uit op kennis, die er toe leidt dat de blootstelling van mensen in heel Nederland aan giftig PFAS kan worden verminderd.

Divers nieuws over Circulaire economie

·         ‘Bio-afbreekbare’ landbouwfolie volgens onderzoek toch vervuilend (rd.nl)
De Plastic Soup Foundation maakt zich zorgen over vervuiling op akkers en sloten door landbouwfolie dat in theorie heel goed biologisch afbreekbaar zou moeten zijn. In de praktijk valt dat echter tegen, stelt de organisatie, die hier onderzoek naar heeft laten doen door Wageningen University & Research (WUR).

Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Eerste ‘klimaattop’ voor poolgebieden begint in Parijs – Nederlands Dagblad.
Voor het eerst komen experts en wetenschappers bij elkaar voor een ‘klimaattop’ specifiek voor de Noord- en Zuidpool. Ze noemen het de One Planet – Polar Summit. De top begint woensdag, duurt tot vrijdag en is volledig gericht op het behoud van gletsjers en de poolgebieden.

·         Start regeling voor verminderen lichthinder bij bestaande windturbines op land | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Vanaf woensdag 1 november 2023 kunnen provincies gebruik maken van een eenmalige uitkering voor het installeren van een zogenoemd naderingsdetectiesystemen bij bestaande windturbines op land. Een naderingsdetectiesysteem zorgt voor minder hinder van het licht van een windturbine, doordat de rode verlichting op een windturbine alleen aangaat wanneer er een vliegtuig in de buurt van de turbine is.

Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         Klimaatplannen voor Bonaire, Saba en Sint-Eustatius in 2024 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Bonaire, Saba en Sint-Eustatius gaan samen met het kabinet aan de slag met hun eigen klimaatplannen. Hiervoor stelt het kabinet 1 miljoen euro beschikbaar. Dit geld komt bovenop de middelen die al beschikbaar zijn voor klimaatadaptatie en -mitigatie. De eilanden kunnen daarmee een start maken met het opstellen van de plannen, waarvan het doel is dat ze in 2024 zijn afgerond. Dit is te lezen in de reactie van het kabinet op het rapport ‘Het is nooit te laat’ die vandaag naar de kamer is gestuurd.

·         Nog eens honderden kilometers aan dijken moeten worden versterkt | RTL Nieuws
Veel meer Nederlandse dijken moeten worden versterkt om in 2050 sterk genoeg te zijn. Werd er al sinds 2014 rekening gehouden dat er 1500 kilometer dijken versterkt moesten worden, daar blijkt uit nieuwe onderzoek 500 kilometer dijk bij te komen. Dat gaat miljarden extra kosten.

·         Droogte zorgt voor nog grotere schadepost huiseigenaren in Nederland (anp.nl)
De gevolgen van klimaatverandering zouden ingeprijsd moeten worden in de waardebepaling van woningen. Daarvoor pleit de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het gaat dan om schade aan funderingen als gevolg van droogte, maar ook om overstromingsschade.

·         Eigen Huis ziet niets in klimaatlabel: ’jaagt huiseigenaar onnodig op kosten’ | Geld | Telegraaf.nl
Financieel toezichthouder AFM dringt aan op betere informatie over overstromingsrisico’s en funderingsschade bij huizen, om kopers te beschermen. Het opperde daarbij het idee van een verplicht klimaatlabel. Een slecht plan, vindt Vereniging Eigen Huis.

·         Hogere dijken beschermen tegen meters zeespiegelstijging, maar eenvoudig is dat niet – Klimaatadaptatie (klimaatadaptatienederland.nl)
De zeespiegel stijgt en die stijging is de afgelopen eeuw versneld. Dit heeft gevolgen voor de waterveiligheid en het zoetwater in Nederland. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging doet onderzoek naar deze gevolgen en hoe we ze beheersbaar kunnen houden. In 2026 komen de eindresultaten van dit onderzoek. Vandaag is de tussenbalans verschenen.

Water en bodem in de verkiezingsprogramma’s

In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november neemt Tussen bodem en ondergrond een duik in een aantal verkiezingsprogramma’s. Wie besteedt aandacht aan water en bodem, en op welke wijze?

Lees hier verder: Water en bodem in de verkiezingsprogramma’s – Expertise Netwerk Bodem en Ondergrond (expertisebodemenondergrond.nl).

Nieuw handboek en meetprotocol luchtemissies

Om de diffuse emissies van vluchtige organische stoffen naar de lucht te kunnen meten en berekenen, wordt momenteel gebruik gemaakt van verschillende documenten. Deze zijn nu geactualiseerd en gebundeld in 2 nieuwe documenten. In januari 2024 kunt u daarover een presentatie volgen.

Het gaat om diffuse emissies afkomstig van bijvoorbeeld raffinaderijen, de organisch-chemische industrie of tankopslagbedrijven.

Lees hier verder: Nieuw handboek en meetprotocol luchtemissies | Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl).

Tunneldelen Maasdeltatunnel succesvol afgezonken: vaarweg weer open voor de scheepvaart

Een belangrijke stap voor de voltooiing van de Maasdeltatunnel in het Scheur (Nieuwe Waterweg) is gezet. Tunneldeel Isabella is maandag 6 november 2023 afgezonken en sluit sinds dinsdagochtend 7 november op 30 meter diepte aan op tunneldeel Alara dat eerder dit jaar werd afgezonken.

Lees hier verder: Tunneldelen Maasdeltatunnel succesvol afgezonken | Rijkswaterstaat.

Reacties op catalogus Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) verwerkt

Afgelopen zomer vond de publieke consultatie van de catalogus voor het milieuhygiënisch bodemonderzoek (SAD) onder IMBRO/A plaats. Er is een groot aantal reacties binnengekomen en dat getuigt van grote betrokkenheid. Daar zijn we blij mee. Alle binnengekomen reacties zijn inmiddels beoordeeld en waar nodig verwerkt in een nieuwe versie van de gegevenscatalogus. Deze versie doorloopt komende maanden het proces om de catalogus vast te stellen en wettelijk te verankeren.

Lees hier verder: Reacties op catalogus Milieuhygiënisch Bodemonderzoek (SAD) verwerkt – Basisregistratieondergrond.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Gelderland

·         Sanering van giftige grond in Doetinchem uitgesteld tot volgend jaar (regio8.nl)
Het schoonmaken van de grond op de Voltastraat in Doetinchem duurt langer dan verwacht. Er stonden jarenlang lekkende vaten met gevaarlijk blusschuim met daarin de schadelijke stof PFAS. De sanering zou eigenlijk volgende maand beginnen, maar het wordt uitgesteld omdat er extra onderzoek nodig is om het grondwater schoon te maken.

·         Buurt heeft dubbel gevoel bij uitkoop asfaltfabriek – Omroep Gelderland (gld.nl)
Omwonenden zijn blij dat de vervuilende asfaltfabriek in Nijmegen-West verdwijnt. Wel hebben ze zo hun bedenkingen bij de manier waarop dat gebeurt. De gemeente telt bijna 7 miljoen euro neer om asfaltcentrale APN uit te kopen. Door te betalen voor het vertrek, wordt de vervuiler eigenlijk beloond, vinden buurtbewoners. “En het is ook nog van ons belastinggeld,” aldus de buurt.

·         Nijmegen zet uitzonderlijke stap en verlost buurt voor 7 miljoen van ‘stank die op de keel slaat’ | Nijmegen | AD.nl
APN, de vervuilende fabriek in Nijmegen-West, gaat nog dit jaar dicht en wordt daarna gesloopt. De gemeente heeft de omstreden asfaltcentrale opgekocht. Voor bijna 7 miljoen euro is Nijmegen daarmee verlost van de fabriek die voor overlast zorgt onder buurtbewoners en geregeld meer schadelijke stoffen uitstoot dan is toegestaan.

·         Lingewaard doet omstreden landbouwgif in de ban door groeiende zorgen over parkinson | Lingewaard | AD.nl
Het gebruik van het omstreden middel glyfosaat wordt deels aan banden gelegd in de gemeente Lingewaard. Aanleiding zijn de groeiende zorgen over de link met jarenlang pesticidengebruik en de ziekte parkinson.

Provincie Overijssel

·         Gaan de zoutwinningsplannen in gemeente Haaksbergen door? | NPO Radio 1
Mag chemiereus Nobian zout gaan winnen in de gemeente Haaksbergen? Dat is de vraag die de bewoners en de gemeente deze week bezighoudt. Nobian wil graag zout winnen op nieuwe locaties in Twente om de zoutproductie draaiende te houden. Haaksbergen is geschikt vanwege de dikke zoutlaag onder de grond. Bewoners zijn echter fel tegen de komst van de zoutwinningslocaties die bij hen in de buurt gepland staan.

·         Overijssel gaat kosten voor stikstofberekening van paasvuren vergoeden | Home | destentor.nl
Organisatoren van paasvuren in Overijssel hoeven de kosten van een dure stikstofberekening niet zelf te dragen. Ook voor andere kleinschalige evenementen overweegt de provincie een tegemoetkoming.

Provincie Groningen

·         Negen partijen pleiten in hun verkiezingsprogramma voor aanleg Nedersaksenlijn – RTV Noord
De Nedersaksenlijn, die Groningen en Enschede met elkaar verbindt, moet er komen. Dat vinden negen van de zeventien partijen, die de treinverbinding expliciet in hun verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen noemen.

·         Grens aan aantal bevers bijna bereikt: ‘Meer leidt tot ongelukken en vechtpartijen’ – RTV Noord
In het stroomgebied van de Ruiten Aa in Westerwolde past er bijna geen bever mee bij. Het waterschap dreigt ze zelfs af te moeten schieten. Waarom is dat nodig?

Provincie Fryslan

·         Groot visonderzoek in de Waddenzee smaakt naar meer – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Voor het eerst is er vier jaar lang onderzocht hoe vissen de Waddenzee gebruiken in het Swimway-project. Onderzoekscoördinator Ingrid Tulp van Wageningen Marine Research pleit nu voor een vervolg. Want over dik een jaar houdt het project op en er liggen nog belangrijke vragen op antwoorden te wachten.

·         Provincie in brief aan minister Adema: “Stop met kalenderlandbouw” – Omrop Fryslân (omropfryslan.nl)
Stop met het landbouwbeleid op basis van vaste data. Gedeputeerde Staten doet die oproep dinsdag in een brief aan minister Adema van Landbouw. “Door te sturen op een vaste datum wordt tekort gedaan aan de productkwaliteit en aan het vakmanschap van de boer.”

Provincie Drenthe

·         Voorkeursalternatief extra waterberging De Onlanden goed voor waterveiligheid en natuur – Provincie Drenthe
Provincie Drenthe heeft het voorkeursalternatief voor extra waterberging in De Onlanden vastgesteld. Het plan is gericht op het voorkomen van wateroverlast in de regio en het bevorderen van de natuur. Waterschap Noorderzijlvest heeft onderzocht welke van de drie mogelijke varianten het meest geschikt is. Dit is de ‘Hooiwegvariant’. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de gebiedspartners en met inbreng van de omgeving. Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe hebben besloten dat dit plan nu verder uitgewerkt wordt.

Provincie Flevoland

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Kunnen omwonenden uitbreiding Lelystadse vuilstort wel tegenhouden?
Het is nog onduidelijk of de wensen en bedenkingen van de bevolking, ook leiden tot het aanpassen van de uitbreidingsplannen van de vuilstort bij Lelystad. Dat valt op te maken uit een gesprek met directeur Mark Vaal van Afvalzorg. Het bedrijf wil bij de stortplaats aan de Zeeasterweg meer dan twee keer zoveel afval gaan storten. Heuvels die nu maximaal 15 meter hoog zijn, worden dan 35 meter hoog.

·         Omroep Flevoland – Nieuws – Nieuwe ondergrond voorkomt dat buitenwegen wegzakken in de grond
Geocellen onder het wegdek moeten er in Zeewolde voor zorgen dat de buitenwegen niet zo snel verzakken en daardoor hobbelig en slecht worden. Zeewolde is de eerste gemeente in Flevoland die deze nieuwe onderlaag voor wegen laat aanbrengen.

Provincie Utrecht

·         Remy (24) heeft klimaatstress: ‘Toen ik net leerde over de omvang van de klimaatcrisis heb ik twee maanden amper geslapen’ – RTV Utrecht
Als het aan Remy den Hartog (24) ligt mag de gemeente De Ronde Venen een windmolen in zijn achtertuin zetten. Niet dat hij ze nou zo mooi vindt, ze zijn vooral hard nodig, meent Remy. Hij maakt zich ernstige zorgen over de klimaatcrisis en vindt dat Den Haag te laf handelt. Het antwoord op de vraag of hij mee wilde in de bus naar Den Haag, liet dan ook niet lang op zich wachten.

·         Resultaten rioolonderzoek Bunschoten eindelijk bekend: cocaïne en speed springen eruit – RTV Utrecht
Bunschoten – Bunschoten-Spakenburg zit al langer met een drugsprobleem. Om die reden heeft de gemeente Bunschoten een rioolwateronderzoek laten doen om het drugsgebruik te meten. Hieruit blijkt dat cocaïne en speed er per inwoner meer gebruikt dan in Utrecht, maar andere drugs zijn er minder populair.

Provincie Noord-Holland

·         Windmolens bij Noorder IJplas ‘onaanvaardbaar’ extra risico voor verkeersveiligheid, volgens Rijkswaterstaat | Amsterdam | AD.nl
Nog meer tegenslag voor de windmolenplannen bij de Noorder IJplas in Amsterdam-Noord: Rijkswaterstaat spreekt van een ‘onaanvaardbaar verhoogd risico’ voor de verkeersveiligheid op de snelwegen rond de Coentunnel.

Provincie Zuid-Holland

·         Afzinken laatste deel Maasdeltatunnel begonnen na mislukte pogingen (nos.nl)
Na drie eerdere, afgeblazen pogingen is vandaag begonnen met het afzinken van het tweede en laatste tunneldeel van de Maasdeltatunnel.
De werkzaamheden bij Vlaardingen spreken tot de verbeelding: de tunnel wordt op de bodem van een van de drukste scheepvaartroutes ter wereld geplaatst, waarbij de tunnelbouwers op dertig meter diepte slechts een paar centimeter speling hebben met een gevaarte van tientallen miljoenen kilo’s.

·         Vaten met vloeistof gedumpt bij roeibaan Zevenhuizen | Gouwe IJssel Nieuws
Op vrijdagavond 3 november is de brandweer van Zevenhuizen opgeroepen om te gaan kijken op het Plein Holland Acht in de Eendragtspolder voor een melding Bodemverontreiniging (buiten). Op deze parkeerplaats bij de Willem-Alexanderbaan werden drie vaten met onbekende stof aangetroffen. De plek waar de vaten stonden naast de roeibaan welke ligt in een natuurgebied.

·         Besluit nieuwe afvalwaterzuivering helpt project S.C.H.O.O.N. – Delfland (hhdelfland.nl)
De gemeenteraad van Vlaardingen heeft op donderdag 12 oktober 2023 ingestemd met de bouw van een nieuwe afvalwaterzuivering op het bedrijventerrein Vergulde Hand West in Vlaardingen. Dit besluit helpt bij het bereiken van de doelstellingen van project S.C.H.O.O.N. Hiermee wordt het alsnog mogelijk om water van de zuivering extra schoon te maken en te gebruiken in tijden van droogte. Door het extra gezuiverde water via de waterharmonica in de Krabbeplas te laten stromen levert Delfland met project S.C.H.O.O.N. een bijdrage aan de natuurontwikkeling rondom de Blankenburgverbinding en de waterkwaliteit in de Krabbeplas.

Provincie Zeeland

·         ‘Chemieconcern 3M heeft de visserij op de Westerschelde de nek omgedraaid’ | Vlissingen | AD.nl
Chemieconcern 3M heeft de visserij op de Westerschelde de nek omgedraaid met zijn PFOS-lozingen, stellen drie belangenorganisaties voor beroepsvissers, waaronder de Nederlandse Vissersbond. Zij stellen 3M binnenkort samen aansprakelijk en eisen uit naam van alle getroffen beroepsvissers schadevergoeding.

Provincie Noord-Brabant

·         Afvalverwerkers luiden noodklok om lachgascilinders: ‘Het zijn net bommen’ – Omroep Brabant
Lege lachgascilinders in het afval zijn levensgevaarlijk en zorgen voor miljoenen euro’s schade. Dat zeggen afvalverwerkers, zij luiden daarom de noodklok en roepen de politiek op om er iets aan te doen. Sinds het afschaffen van het statiegeld op de lachgascilinders begin dit jaar, belanden de cilinders vaker in de natuur en in gewone afvalcontainers. Maar dat is gevaarlijk want als ze in de verbrandingsoven terechtkomen ontploffen ze vaak.

Provincie Limburg

·         Limburg wil gezondheidsonderzoek naar Chemelot (nos.nl)
De provincie Limburg wil een onderzoek naar de invloed van industrieterrein Chemelot op de gezondheid van omwonenden en werknemers op het terrein. In een motie verzoeken Provinciale Staten het college om aan het kabinet te vragen de effecten van Chemelot in kaart te brengen.