Week-nieuwsbrief Bodem+ (38 2023)

Investeer in kennis over bodem en ondergrond

Gemeenten kunnen en willen een belangrijke rol spelen in de ontwikkelingen in de bodem en ondergrond. Daarvoor is wel een stevige investering nodig in de uitvoeringskracht en kennis. Dit komt naar voren uit de eindrapportage van de pilot regionale kennisschakels bodem en ondergrond. Lees verder op de website van de VNG.

Bodem in beweging: Jaaroverzicht Rijkswaterstaat bodem en ondergrond

In het jaaroverzicht van Rijkswaterstaat afdeling Bodem en Ondergrond over 2022 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd. Ook verantwoorden we onze financiën en kunt u lezen welke activiteiten en projecten zijn afgerond. Het jaaroverzicht publiceren wij voor het eerst in de vorm van een interactieve infographic.

Europees Parlement steunt herziening lijsten van verontreinigende stoffen

Op 12 september is in het Europees Parlement steun uitgesproken voor de herziening van de lijsten van verontreinigende stoffen voor grond- en oppervlaktewater. Voorgesteld is om een selectie van PFAS stoffen, pesticiden en nieuwe medicijnresten op te nemen in deze stoffenlijsten. Ook zouden de lijsten met vervuilende stoffen regelmatiger een update moeten krijgen. Lees verder op de website van de VEWIN. Lees ook het bericht Grondwater controleren op aanwezigheid PFAS, betoogt Europees Parlement (De Specialist).

Gezondheidscheck voor planeet: Mens heeft aarde over grenzen geduwd

De aarde staat op dit moment zo sterk onder druk dat de planeet “ruim buiten de veilige ruimte voor de mensheid” is terechtgekomen. Daarvoor waarschuwen onderzoekers in een nieuw artikel in het wetenschappelijke tijdschrift Science Advances. De stabiliteit die het leven op aarde al 10.000 jaar kent – sinds de laatste ijstijd – dreigt hierdoor in gevaar te komen. Lees verder op de website van de NOS.

Oproep aan nieuw kabinet: snel werk maken van crises in de leefomgeving

Een nieuw kabinet moet snel werk maken van de problemen die de leefomgeving van mensen raken. Die oproep doet het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bij de presentatie van de zogenoemde Balans van de Leefomgeving. Hierin wordt om de twee jaar de staat van milieu, natuur en ruimte beschreven, en wordt het beleid van de overheid geëvalueerd. Het gaat onder meer om klimaat en energie, circulaire economie, natuur en landbouw. Lees verder op de website van de NOS en de website van het Planbureau voor de Leefomgeving. Lees ook het artikel PBL-directeur Hekkert is klaar met ‘enorm uitstelgedrag’ overheid (binnenlandsbestuur.nl).

Diverse nieuwsbrieven en bijeenkomsten

·         Kweekvijverbijeenkomst Programma Afbouw Nazorg (21 september, online)
De tweede Kweekvijver Afbouw Nazorg wordt online gehouden op 21 september van 14.30 tot 16.00 uur. De komende weken wordt nog aan het programma gewerkt, maar we kunnen al wel vertellen dat vanuit het Ministerie van I&W een bijdrage wordt geleverd aan het programma met een presentatie over de veranderde SPUK-regeling. Het programma biedt ook veel ruimte voor inbreng van de deelnemers, daarom de oproep: Heb je zelf ideeën of initiatieven die je in een kweekvijverbijeenkomst wilt bespreken, neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met je in gesprek over de mogelijkheden. Wie weet komt jouw idee of nazorglocatie dan op de agenda!

·         Bijeenkomst ‘Bagger als grondstof voor Bouw’ (25 september)
Zoals we weten bevat baggerspecie vaak waardevolle grondstoffen zoals zand, klei en organisch materiaal. Door baggerspecie als (gebiedseigen) materiaal te benutten vermindert de behoefte aan het winnen van nieuwe grondstoffen. De laatste jaren is er veel aandacht voor waardevol hergebruik van baggerspecie, ook in de bouw. De gewonnen baggerspecie wordt steeds meer gezien als grondstof die nuttig gebruikt kan worden als hoogwaardig bouwmateriaal voor bestrating, oeverblokken en als bodemverbeteraar.

·         Jaarcongres SIKB: Ondersteboven (3 oktober, Den Bosch)
Het Jaarcongres 2023 zet de bodem op zijn kop: het presenteert de skyline van de benedenwereld. Wie werkt in de bodem, met het water of een nieuwe archeologische archieflade opentrekt is gediend met de beelden en de verhalen daarover. Net als de opdrachtgevers, de bestuurders en de politieke vertegenwoordigers. Die beelden en verhalen kunnen de ondergrondse- en bovengrondse inrichting van Nederland onderbouwen. Bij het SIKB Jaarcongres 2023 op 3 oktober komt de bodem boven. Het volledige programma van het Jaarcongres staat vast, download hier het programmaboekje. Lees ook de nieuwsbrief Ondersteboven. De skyline van de bodem met de aankondiging van een serie van vijf korte video’s waarin journalist en cabaretier Dolf Jansen op zoek gat naar de verhalen over onze bodem, ondergrond, water en archeologie. In de eerste aflevering aandacht voor de landschapsbiografie.

·         Meld u aan voor de Schakeldag 2023 (Aan de slag met de Omgevingswet)

Kom op 30 oktober ook naar ’s-Hertogenbosch voor de Schakeldag 2023, hét kennisevenement over de Omgevingswet. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) organiseert de Schakeldag en maakt begin oktober het programma bekend. U krijgt de keuze uit ruim 70 workshops en kennissessies.

Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 gepubliceerd in Staatsblad (iplo.nl)
Het Verzamelbesluit Omgevingswet 2023 is op 15 september gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Verzamelbesluit bevat een aantal reparaties van onvolkomenheden in de AMvB’s bij de Omgevingswet. Het treedt tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking. In het Verzamelbesluit zijn ook een aantal wijzigingen meegenomen die te maken hebben met bodemgerelateerde regelgeving. Zo wijzigen een aantal artikelen uit het eindonderzoek bodem (paragraaf 5.2.1 van het Bal), is een aantal wetgeving-technische foutjes in het Bal hersteld en zijn wijzigingen doorgevoerd in het Aanwijzingsbesluit Wkpb, het Besluit Basisregistratie ondergrond en het Besluit bodemkwaliteit. Als service is een overzicht van de bodemgerelateerde wijzigingen als bijlage meegeznden.

·         Overkoepelend Draaiboek ondersteunt gemeenten bij inwerkingtreding Omgevingswet (Aan de slag met de Omgevingswet)

Waar moeten gemeenten rekening mee houden bij de voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024? Ter ondersteuning is er nu het Overkoepelend Draaiboek voor Gemeenten.

·         Van bestemmingsplan naar omgevingsplan (IPLO)

Veel gemeenten zijn nu bezig met de overgang van bestemmingsplannen naar omgevingsplan en kondigen een bestemmingsplanstop aan. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft informatie gepubliceerd over hoe dit vorm te geven binnen de juridische kaders.

·         De omgevingsvisie en het programma (blogreeks Omgevingswet, Omgevingsweb)

Een kort overzicht van de (samenhang van de) verschillende typen instrumenten onder de Omgevingswet.

·         Blog 5: Het nieuwe gedeelte van het omgevingsplan (Omgevingsweb)

·         Begeleiding bij publiceren omgevingsdocumenten op productieomgeving: meld uw publicatie van tevoren aan (Aan de slag met de Omgevingswet)

·         Keer het tij – benut de mogelijkheden van de Omgevingswet (Omgevingsweb)

·         Wet Kwaliteitsborging deels uitgesteld. Een probleem voor de Omgevingswet? (Omgevingsweb)

·         Evenementenagenda | september 2023 | Aan de slag met de Omgevingswet

Divers nieuws over Biodiversiteit en duurzaam bodemgebruik

·         Landbouw en natuurbescherming moeten hand in hand gaan (binnenlandsbestuur.nl)
Er komt een strategische dialoog over de toekomst van de landbouw. Dat kondigde de president van de Europese Commissie Ursula von der Leyen aan in haar jaarlijkse troonrede, de State of the European Union.

·         Publicatie WVL-stagiaire basis voor beter begrip natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten OSPAR-regio (Plein IenW)
Onlangs verscheen een artikel in academisch tijdschrift One Ecosystem over natuurlijk kapitaalrekeningen voor de Noordoost Atlantische Oceaan. Toch ligt de grondslag voor het artikel dichter bij huis dan je misschien verwacht: het is gebaseerd op onderzoek uitgevoerd door Maria Alarcon Blazquez, als onderdeel van haar stage bij RWS WVL.

Divers nieuws over Circulaire economie

·         Marktconsultatie Optimalisatie grondstromen (TenderNed)
Met deze marktconsultatie wil Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat inzicht verkrijgen in bestaande, maar zeker ook duurzame innovatieve trade off en circulaire afzet van bodem en grond voor bepaalde doelen in de landbouw, fruitteelt en civiele techniek. Doel is om te komen tot een integraal afwegingsproces, waarbij hoogwaardig grondgebruik de resultante is.

·         WOW-webinars over samenwerking in GWW-projecten (Unie van Waterschappen)
Er zijn 8 projecten genomineerd voor de WOW-prijs. De prijs die Platform WOW, het landelijke netwerk van weg-, vaarweg- en waterbeheerders, iedere 2 jaar uitreikt aan opschaalbare samenwerkingsprojecten in de GWW-sector. Bij 6 van de projecten zijn waterschappen betrokken. 3 daarvan organiseren een webinar om hun project te presenteren. Benieuwd om welke projecten het gaat?

Divers nieuws over de energietransitie en klimaatverandering

·         Geothermie en seismologische monitoring (TNO)
Geothermie is een belangrijke energiebron binnen de energietransitie. De winning is plaatselijk en de opbrengst hangt niet af van variaties in zon en wind. Er zijn nu ongeveer 20 projecten actief en naar verwachting groeit geothermie de komende decennia flink.

·         Kritieke grondstoffen uit Europese bodem: ‘wegkijken kan niet meer’ (BNR)
De Europese Commissie wil de komende jaren meer kritieke grondstoffen uit eigen bodem halen. Het gaat om aardmetalen die worden gebruikt in bijvoorbeeld huishoudelijke apparatuur, maar ook voor elektrische auto’s en de opwekking van groene energie. ‘Kijken hoe andere landen dit doen, dat kan niet meer’, zegt Europarlementariër Mohammed Chahim van de PvdA.

·         Nederlandse gaswinning aanzienlijk lager dan verwacht (BNR Nieuwsradio)

Divers nieuws over klimaatadaptatie en Bodemdaling

·         “We hebben een hitteregisseur nodig” (Kennisportaal Klimaatadaptatie)
Het eind van de zomer van 2023 heeft na een regenachtige juli en augustus toch een tropisch staartje gekregen. Het werd gelukkig niet zo heet als in grote delen van Zuid-Europa, waar het op veel plekken boven de veertig graden werd. Kan het in Nederland ook zo heet worden? En hoe hittebestendig zijn we in Nederland eigenlijk?

·         Rijksbouwmeester wil pas op de plaats, goed nadenken en dan pas bouwen (nos.nl)
Het is een van de grote thema’s waar een nieuw kabinet mee te maken krijgt: woningbouw. En de keuzes die we nu maken, bepalen hoe de komende decennia eruitzien, zegt Rijksbouwmeester Francesco Veenstra. Die keuzes zijn zo belangrijk dat we nu “pas op de plaats” moeten maken en eerst bedenken wat echt nodig is. “Dus laten we daar even de tijd voor nemen”, is zijn advies.

Tweede indienronde aanvragen historische spoedopgave SPUK Bodem 2023

Op 8 september 2023 is de bekendmaking van de tweede aanvraagronde voor de historische spoedopgave van de Tijdelijke regeling specifieke uitkering bodem 2023 (SPUK Bodem 2023) in de Staatscourant gepubliceerd. Gemeenten en provincies met een taak als bevoegd gezag Wet bodembescherming kunnen een specifieke uitkering aanvragen. Lees verder op de website van Bodem+.

‘…Bijdragen aan vooruitgang…’

Na de opleiding Chemie aan de Hogeschool Utrecht kwam hij in de bodemadvieswereld terecht. Daarnaast ontwikkelde hij zich op een tweede vakgebied: dat van loopbaancoach en talentontwikkelaar. Inmiddels is hij sinds twee maanden senioradviseur bij Rijkswaterstaat. Arjan uit de Bosch: ‘Bij de Rijksoverheid mag ik een bijdrage gaan leveren aan de beleidsontwikkeling op het terrein van bodem en uitvoerend Nederland helpen met bodemvraagstukken.’ Lees verder.

Vijf dingen die u nog niet wist over Atlas Leefomgeving

Stéphanie Wesselink is vanuit Rijkswaterstaat relatiemanager bij Atlas Leefomgeving, een kaartenplatform gebaseerd op open data om je woonbuurt te ontdekken: geluidhinder, luchtkwaliteit, monumenten, fietsroutes en meer. Volgende week organiseren Wesselink en haar collega’s de Atlas Werkconferentie met als thema De compacte stad. Lees verder op de website van IPLO.

Waterschappen blij met niet-controversieel verklaren waterthema’s

Na de val van kabinet Rutte IV is op 12 september bepaald welke onderwerpen controversieel worden verklaard. Deze onderwerpen kunnen geen doorgang vinden onder dit demissionaire kabinet. De Unie van Waterschappen heeft er bij de Tweede Kamer op aangedrongen dat het belangrijk is dat er geen vertraging ontstaat op belangrijke waterthema’s. De waterschappen zijn blij dat de behandeling van deze thema’s doorgaat de komende tijd. Lees verder op de website van de Unie van Waterschappen.

Toezicht op de industrie: ‘Zonder wet blijven het loze woorden’

Regionale bestuurders en omgevingsdiensten spraken in de Tweede Kamer naar aanleiding van het OVV-rapport over Tata, Chemours en APN. ‘Hier zitten vier bestuurders die allemaal al een keer nat zijn gegaan bij de rechter. Wij zoeken de grenzen dus wel op.’ Aan het woord is de Nijmeegse D66-wethouder Tobias van Elferen. Hij schoof donderdag aan bij een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer, naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) over industrie en omwonenden. In dit rapport betoogde de OVV dat de gezondheid van Nederlanders die rondom industriegebieden wonen niet gegarandeerd is, ook al worden de milieunormen geëerbiedigd. Lees verder op de website van Binnenlands Bestuur.

Nieuws uit de regio

Vanuit of over de regio nog de volgende berichten:

Provincie Groningen

·         Zorgen in Westerkwartier over gaswinning Langelo (RTV Noord)
De gemeenteraad van Westerkwartier maakt zich zorgen over het plan van de NAM om in Langelo gas te gaan winnen. VZ Westerkwartier en het CDA stelden er vragen over aan het college van BenW tijdens de raadsvergadering van woensdagavond.

·         SodM: Meer bodemdaling door zoutwinning dan verwacht bij Zuidwending (RTV Noord)
Door de zoutwinning in Zuidwending is de bodem in dit gebied sneller gedaald dan werd verwacht. Hoewel dat momenteel niet tot schade leidt, adviseert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) wel dat zoutwinner Nobian dit beter in de gaten houdt.

Provincie Fryslan

·         Herstel lekkages van grondwater Leppa Akwadukt (bodemplus.nl)

In opdracht van Rijkswaterstaat wordt binnenkort gestart met het definitieve herstel van het Leppa Akwadukt in de A32 nabij Akkrum. Hiermee moet een einde komen aan lekkages van grondwater in het aquaduct.

·         Oeverval op Havenstrand Vlieland, gemeente waarschuwt bezoekers (lc.nl)
Het Havenstrand op Vlieland is afgesloten, omdat het deels is bezweken tijdens werkzaamheden vlak voor de kust. De gemeente noemt de situatie op het strand tussen de strandovergang bij de jachthaven en de Fortweg levensgevaarlijk.

·         Wetterskip Fryslân zoekt jongeren voor jongerenraad die meedenken over de toekomst van waterbeheer (Friesch Dagblad)

Provincie Drenthe

·         NAM schort verkoop kleine gas- en olievelden op land op: offshore krijgt voorrang (RTV Drenthe)
De verkoop door de NAM van de kleine gas- en olielocaties op land laat voorlopig even op zich wachten. De aardoliemaatschappij richt zich voorlopig enkel op de locaties op zee (offshore).

·         Hunze slingert op steeds meer plekken en dat is goed voor de natuur (RTV Drenthe)

·         Baggeren wijk de Heege te Coevorden (Waterschap Vechtstromen)

Provincie Overijssel

·         Vervuilde grond in Boekelo krijgt een staartje, gemeente gaat mogelijk tientallen tuinen saneren (1Twente)
De vondst van vervuilde grond rondom de voormalige Boekelose Stoomblekerij krijgt nog een staartje. Vorig jaar werd het speeltuintje in de woonwijk afgezet nadat bij bodemonderzoek een te hoge concentratie chemische stoffen in zwart zand werd gevonden. Uit nader onderzoek blijkt er ook sprake van een te hoge concentratie PFAS in tientallen omliggende tuinen. Een deel van die tuinen wordt in ieder geval worden gesaneerd.

Provincie Flevoland

·         Geen nieuws

Provincie Gelderland

·         Fusie ODNV en OVIJ per 1 januari 2024 (Gelderse Omgevingsdiensten)
Omgevingsdienst Noord-Veluwe (ODNV) en Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ) hebben alle lichten op groen staan om per 1 januari 2024 als Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) te starten. De twaalf gemeentes en de provincie Gelderland zijn positief gestemd over de voorgenomen fusie. De fusie tussen de twee omgevingsdiensten heeft als doel om een meer robuuste organisatie te worden. De Veluwse organisaties zijn de eerste omgevingsdiensten in Nederland die gaan fuseren.

·         Voor het eerst in Nederland: omgevingsdiensten gaan samen verder op de Veluwe | Arnhem | AD.nl

·         Vallei en Veluwe werkt samen met boeren aan bodem- en watersysteem (h2owaternetwerk.nl)
Samen met agrariërs in de Gelderse Vallei heeft Waterschap Vallei en Veluwe de afgelopen drie jaar stappen gezet richting een duurzamer bodem- en watersysteem. Dat gebeurde in het kader van de Regio Deal Foodvalley. De eerste bevindingen liggen nu op tafel.

·         Milieupolitie Winterswijk stuit in bos op uitgegraven vijver en aangelegde weg (nos.nl)

Provincie Utrecht

·         Asbest en nikkel aangetroffen op plek in Utrecht waar Demkapark moet komen (duic.nl)
Op de Demkapunt, de plek in Utrecht waar straks het Demkapark moet komen, is asbest en nikkel gevonden. De gemeente gaat nu onderzoeken wat de mogelijkheden op deze locatie zijn en of de bodem schoongemaakt moet worden.

Provincie Noord-Holland

·         Agent Orange in de Amsterdamse grond: de Straten in de Volgermeerpolder (AT5)
In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag zijn we de stad uitgetrokken, en zoeken we de rust op van de volgermeerpolder in landelijk Noord. Het is hier een prachtig natuurgebied, maar wie dieper graaft komt een bewogen geschiedenis tegen.

·         ‘Watersysteem Gooi en Vechtstreek loopt tegen zijn grenzen aan’ (h2owaternetwerk.nl)
De grenzen van het water- en bodemsysteem van de Heuvelrug, het Gooi en de Vechtstreek zijn in zicht. Zeven partijen uit het gebied, waaronder het waterschap en de drinkwaterbedrijven, hebben daarom de handen ineengeslagen en als eerste een onderzoek uitgevoerd naar ‘oplossingsrichtingen’.

·         Onderzoeken naar watergebruik en bedrijfslozingen grote bedrijven Noordzeekanaal (waterforum.net)

·         De waterkwaliteit staat voorop. Bedrijven in Noord-Holland worden onaangekondigd gecontroleerd op lozing van probleemstoffen (Noordhollands Dagblad)

Provincie Zuid-Holland

·         Zuid-Holland geeft 4,6 miljoen voor saneren Broekpolder (binnenlandsbestuur.nl)
De provincie Zuid-Holland geeft de gemeente Vlaardingen een subsidie van 4,6 miljoen euro voor de sanering en herinrichting van het meest vervuilde deel van de Broekpolder. Het project kost in totaal 6,6 miljoen euro, meldt de gemeente Vlaardingen.

·         Gouda: omgaan met relatief beperkte hoeveelheid ontplofbare oorlogsresten (Kenniscentrum OO)
Gouda is één van die gemeenten waar de schade als gevolg van oorlogshandelingen relatief beperkt is. De hoeveelheid werk die de gemeente heeft met ontplofbare oorlogsresten is daardoor, ook weer relatief, bescheiden. Dat alles neemt niet weg dat de gemeente zeker wel rekening moet houden met niet gesprongen explosieven. Een situatie die veel gemeenten zullen herkennen. Hans Rijzenga van de gemeente Gouda neemt ons mee in hoe Gouda hierin opereert.

·         Voor het eerst schadelijke kolonies termieten in Nederland aangetroffen (nos.nl)
In Nederland blijken zich kolonies schadelijke termieten te hebben gevestigd. Het gaat om de Amerikaanse grondtermiet, een soort die door het knagen aan hout veel schade aan gebouwen kan toebrengen. De eerste melding van termieten werd al in 2019 gedaan. Ze werden aangetroffen in een gebouw in het buitengebied van Zuid-Holland. Later bleek dat de termieten ook bij de buren zaten.

·         Stop met baggeren Nieuwe Waterweg, laat de natuur het werk doen (Provincie Zuid-Holland)

·         Schipluiden zakt door veenbodem: ‘We moeten aan de toekomst denken’ (WOS.nl)

·         ‘Oorzaak kankerverwekkend slootwater in Leidschenveen mogelijk voor altijd onbekend’ (Den Haag FM)

·         OP pleit voor innovatieve methode om PFAS op te ruimen (hetkontakt.nl)

·         Sjors van Wijngaarden over PFAS in de Raadspraat (Het Kompas Sliedrecht)

·         Ruben Schilt lekte geheime raadsdocumenten over Chemours: ‘Ik weet dat ik een jaar cel kan krijgen, maar mijn geweten is belangrijker’ (volkskrant.nl)

·         Grip krijgen op bodemvochthuishouding met omgekeerde drainage (Nieuwe Oogst)

Provincie Zeeland

·         Omgeving Britannia minder vervuild met PFAS dan bouwkavel zelf (internetbode.nl)
De gemeente Vlissingen heeft onderzoek laten uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS in de bodem rondom de bouwkavel van Britannia op Boulevard Evertsen. Nadat daar eerder hoge concentraties PFAS zijn aangetroffen wilde de gemeente weten hoe het met eventuele vervuiling in de directe omgeving was gesteld. “De waarden die daar zijn aangetroffen zijn niet hoger dan gebruikelijk,” aldus wethouder Coen Bertijn. “En dat is goed nieuws, want anders hadden we een serieus probleem gehad.”

·         Kustpact zet Zeeuwse gemeenten klem (binnenlandsbestuur.nl)
Met het in 2017 gesloten nationale Kustpact leek de druk van de recreatiesector op de kwetsbare kuststrook bezworen. Inmiddels tekenen zich in Zeeland ook negatieve bijeffecten van het pact af: méér verstening in plaats van minder. Hoe kan dat? Op naar Schouwen-Duiveland.

·         Staten willen vaart achter bevolkingsonderzoek naar PFAS: ‘Dit gaat veel te traag’ (PZC)

Provincie Noord-Brabant

·         Neem deel aan de Brabantse ketendag op 24 oktober 2023

Samenwerken onder de Omgevingswet staat deze dag centraal. Samenwerken met ketenpartners én binnen je organisatie. We gaan aan de slag met de Omgevingswet, samen met alle ketenpartners uit Brabant. We werken met de planketen, VTH-keten, dienstverlening en de DSO-aspecten. Niet abstract maar steeds met een concrete casus.

·         Nieuwe Brabantse publieksgrondwatermeter maakt verborgen grondwater zichtbaar (Provincie Noord-Brabant)
Saskia Boelema (provincie Noord-Brabant), watergraaf Erik de Ridder (waterschap De Dommel) en burgemeester Judith Keijzers-Verschelling (gemeente Oirschot) onthulden woensdag 13 september de eerste nieuwe publieksgrondwatermeter bij de Kapel van de Heilige Eik in Oirschot. Dit deden zij samen met kinderen uit het kinderkoor Triangel, die het gezelschap toezongen met een toepasselijk waterlied. Met de publieksgrondwatermeter vragen de partijen aandacht voor het probleem van de dalende grondwaterstanden in Brabant.

·         Festivals moeten drugs zelf uit rioolwater halen, vindt Brabants waterschap (nos.nl)

Provincie Limburg

·         Regeling schade ondernemers na watersnood 2021 opnieuw geopend (Nederlands Dagblad)

·         Limburg heropent schaderegeling overstromingen: nog 16 miljoen euro over (NU.nl)