Transitie van de Nota bodembeheer naar de Omgevingswet

De Nota bodembeheer is een beleidsdocument voor grondverzet en hergebruik van grond en baggerspecie dat door gemeenten en waterschappen is vastgesteld. Een deel van de Nota bodembeheer blijft ook na inwerkingtreding van de Omgevingswet gelden. Een ander deel komt te vervallen of moet geactualiseerd worden. Daarom is het belangrijk dat het bevoegd gezag vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet bepaalt wat er met de Nota bodembeheer moet gebeuren. Voor een deel van de Nota bodembeheer geldt overgangsrecht. Je leest er alles over op www.iplo.nl.

(bron: www.iplo.nl)