Online GOO kennisspecial 'Duurzaam verpachten van gronden' (online, 4 november, 10-12 uur)

Op 4 november organiseert het GOO in samenwerking met Provincie Noord-Brabant, Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer een online kennisspecial over duurzaam verpachten van gronden door publieke partijen en terreinbeherende organisaties.

Duurzaam verpachtend: waarom en hoe?

Gemeenten, waterschappen, Vitens, natuurbeherende organisaties, landgoederen of stichtingen en banken hebben soms aanzienlijke arealen aan gronden in eigendom. Die gronden worden veelal uitgegeven voor gebruik door agrariërs. Dit voor korte of langere contractperioden, via verschillende (pacht)constructies.
We beseffen het vaak niet, maar overheden en terreinbeheerders die gronden uitgeven hebben daarmee iets in handen waarmee zij heel efficiënt en effectief kunnen werken aan de doelen voor natuur, water, bodem en leefbaarheid van het platteland.

In deze kennisbijeenkomst wordt een aantal voorbeelden belicht van hoe duurzame pachtuitgifte in de praktijk wordt vormgegeven, en krijg je inzicht in de kosten en baten daarvan voor de grondeigenaar. Daarbij gaat het zowel om financiële aspecten als om resultaten voor de kwaliteit van de leefomgeving.

Voor wie?

De kennisbijeenkomst is bedoeld voor medewerkers van gemeenten, omgevingsdiensten, waterschappen, Vitens, natuurbeherende organisaties die actief zijn op een van de beleidsterreinen: Grondzaken, Natuur, Water, Bodem, Leefbaarheid, Economie (o.a. Korte ketens) en duurzaamheid.

Programma

Ervaringen Noord-Brabant, door Andrea van Schaik – Almasi van Provincie Noord-Brabant
U krijgt uitleg over het systeem voor beoordeling van duurzaam grondgebruik en bijdrage aan maatschappelijke opgaven, kosten en baten voor de grondbezitters en het multipliereffect, samenwerking met agrariers, Brabantse leernetwerk en hulpmiddelen voor grondeigenaren.

Aanpak door Provincie Gelderland, door Leon Claassen van Provincie Gelderland
In deze presentatie maakt u kennis met een tweede systeem voor beoordeling van duurzaam grondgebruik, en de resultaten van de metingen van de bodemkwaliteit voor en na afronding van de pachtcontracten.

Ervaringen Staatsbosbeheer, door Hans Jolink van Staatbosbeheer
Hans Jolink van Staatsbosbeheer vertelt over de ervaringen van Staatsbosbeheer bij het omzetten van korte pachtcontracten naar langjarige pachtcontracten ten behoeve van natuurinclusieve landbouw.

In de bijeenkomst is er volop ruimte om je vragen te stellen aan de sprekers, je eigen ervaringen in te brengen en voor gesprek over meerwaarde en aanpak van duurzame pacht.

Aanmelden en informatie

Wil jij ook deelnemen aan de online kennisbijeenkomst ‘Duurzaam verpachten van gronden’ op 4 november? Meld je dan aan met een mail aan GOO@gelderland.nl (onder vermelding van je naam, organisatie en kennisspecial ‘Duurzaam verpachten van gronden’).

Je ontvangt dan enkele dagen voor de bijeenkomst een mailbericht met de MS Teams link.

Voor vragen kun je contact opnemen met Annelies de Graaf, coördinator van het Gelders Ondergrond Overleg, via annelies.degraaf@buro38.nl of tel. 06 42 98 06 76.