GOO Pilot Regionale Schakelfunctie in kennisinfrastructuur bodem


Al langere tijd loopt het landelijke overleg tussen het Ministerie van IenW, IPO, VNG en UvW om te komen tot bestuurlijke afspraken over bodem, grondwater en ondergrond. Dit als vervolg van de afspraken in het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020. De verwachting is dat hierover in december 2021 een bestuurlijk besluit wordt genomen.

Landelijke kennisinfrastructuur bodem in voorbereiding

Onderdeel van de afspraken is de opbouw van een landelijke kennisinfrastructuur, waarin wordt gewerkt met regionale schakelfuncties. Dat is hard nodig, want naast de beschikking over voldoende uitvoeringskracht en budget zullen gemeenten en regio’s de komende jaren veel (voor hen nieuwe) kennis nodig hebben om maatschappelijke opgaven te kunnen realiseren. Veel van deze opgaven zoeken hun oplossingen onder het maaiveld, voor veel gemeenten en regio’s een onbekend werkterrein. De druk op de ondergrondse ruimte, van vlak onder maaiveld tot op grote diepte, zal sterk toenemen. Van gemeenten worden inhoudelijk gefundeerde besluiten verwacht en de nodige uitvoeringskracht en innovatie.

GOO-voorstel voor pilot Regionale Schakelfunctie

Het Ministerie van IenW heeft VNG een subsidie van 1 miljoen euro gegeven voor een kennisprogramma voor bodem en ondergrond voor gemeenten. Met dit programma gaat VNG 7 initiatieven voor regionale schakelfuncties voor kennisdeling over bodem en ondergrond ondersteunen. Doel is om deze initiatieven te versterken en te versnellen, en gezamenlijk leren en ontwikkelen van de regio’s mogelijk te maken.

Vanuit het GOO hebben wij een voorstel ingediend om als pilot-regio deel te nemen in het VNG-programma. In november horen we definitief of het GOO-voorstel gehonoreerd wordt door VNG.

Landelijk gezien is het GOO een van de regionale netwerken die al een eind op streek zijn met het functioneren als regionale schakelfunctie voor vraag en aanbod van kennis over bodem en ondergrond. Een deel van de regio’s die meedoen als pilot in het programma, staat nog aan het begin van de ontwikkeling naar regionale schakelfunctie.

In het plan van aanpak van het GOO leggen we de focus op twee leerdoelen:

1. Bestuur en verankering
De in het GOO samenwerkende overheden werken voor bestuurlijke opgaven en ambities. Voor borging van de rol van het GOO als Regionale Schakelfunctie voor bodemkennis op lange termijn, is een randvoorwaarde dat de bestuurders de meerwaarde daarvan zien, kunnen sturen en ambassadeur kunnen zijn. Wij willen de verbinding met de bestuurders en hun netwerken verder versterken. Met input van de Stuurgroep van het GOO zullen we hieraan uitwerking geven.

2. Samenwerking regionaal
Op 2 juni 2021 organiseerde het GOO een bestuurlijke bijeenkomst over de rol van
de bodem bij maatschappelijke opgaven. Daarin gaven veel gemeentebestuurders aan dat hun organisatie kwetsbaar is in de uitvoering van bodemtaken, omdat bodemkennis bij veel gemeenten beperkt of niet beschikbaar.
Om het thema bodem en ondergrond te betrekken bij de maatschappelijke opgaven, is het nodig dat in iedere gemeente (in deeltijd) een bodemprofessional beschikbaar is voor bodemtaken. Het gaat daarbij om agenderen van bodem en ondergrond bij maatschappelijke opgaven, advisering bij projecten, beleidsontwikkeling, opdrachtgeverschap naar de OD en naar andere uitvoerende partijen. In de pilot willen we samen met alle partijen onderzoeken hoe dit op de werkvloeren van de Gelderse overheden en omgevingsdiensten praktisch vorm kan krijgen. We zijn erg blij met onze GOO-stuurgroep, die actief met ons meedenkt bij de vormgeving van dit proces.

Blijf op de hoogte

Het VNG-programma en de pilots lopen tot eind 2022. Via de de GOO nieuwsbrief en de website houden we het GOO-netwerk op de hoogte van de voortgang. Heb je ideeën voor de invulling van de Regionale schakelfunctie door het GOO, of heb je vragen, neem dan contact op met Annelies de Graaf (annelies.degraaf@buro38.nl)