Divers nieuws over de Omgevingswet

·         Melden bodemactiviteiten via het DSO (IPLO)
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet meldt u bodemactiviteiten zoals graven in de bodem en het toepassen van grond of baggerspecie via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO vervangt het meldpunt bodemkwaliteit en de meldingsformulieren voor de Wet bodembescherming.

·         Geconsolideerde versie Besluit bodemkwaliteit na inwerkingtreding Omgevingswet (IPLO)
De regels voor hergebruik van bouwstoffen, grond en baggerspecie staan straks deels in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en deels in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk). Via het Aanvullingsbesluit bodem is het Bbk gewijzigd. Er is nu een geconsolideerde versie van het Besluit bodemkwaliteit ontwikkeld zoals geldend na inwerkingtreding van de Omgevingswet.

·         Stroomschema regels graven in de bodem onder de Omgevingswet (IPLO)
Bekijk een overzicht van regels en meldverplichtingen bij de activiteit graven in de bodem onder de Omgevingswet. Wanneer gelden rijksregels, wanneer geldt de bruidsschatregel uit het omgevingsplan? En wanneer heb ik wel of niet te maken met een meld- of informatieplicht. Een stroomschema dat is gemaakt door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied staat nu op de website van het Informatiepunt Leefomgeving.

·         Nieuwe bedrijvenpagina’s op IPLO (IPLO)
Ook bedrijven krijgen te maken met de Omgevingswet. Daarom is er op IPLO een aantal nieuwe pagina’s voor bedrijven gemaakt. Van zzp’ers tot multinationals: alle ondernemers kunnen vragen hebben over de Omgevingswet die op 1 januari 2023 in werking treedt. Dat is ook logisch, want het gaat om een van de grootste wetswijzigingen in Nederland ooit. Het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) geeft op haar site uitleg over de betekenis van de wet voor ondernemend Nederland.

·         Geïntegreerde staalkaarten 1.1 beschikbaar in Omgevingsloket (VNG)
De geïntegreerde versie van de staalkaarten 1.1 biedt gemeenten inspiratie bij het ontwerpen van het omgevingsplan. Eind juni publiceerde de VNG de eerste versie online.